Goudsche Courant, maandag 10 juni 1901

40s e Jaarganur Maandag 10 Juni 1001 So 8583 fiOMCHE COIMNT I ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoun i o 89 1 De UitgaveJ dezer Courant g esfihiedl dagelijks met uitzondering van Zon len Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 j Afzonderlijke Nommers VtjTF CENTEN I Verkiezingen in het district Gouda voor de Provinciale Stèten Al de Vrijzinnige Klesvereenlglngen In het district Gonda waarbij zich een p ootaantal personen hebben aangesloten hebben tot Candidaten voor genoemd collegegesteld en bevelen dringend voor het trouuu opkomen der kiezers op 19 JUm e k aande Heeren J M NOOTHOVEN VAN GOOR te Gouda aftr P VAN OER HOOG te Krimpen a d Lek oud lid ea Mr G H FUHRI SNETHLAGE te Woerden de Kiesvereeniging Ondewater te Oudewater de Vrijzinnige Kiesvereenigingj te Waddingsveen de Kiesvereeniging L lcerlie k te Lekkerkerk j de ooruitstreven4e Kie8vere niging te Krimpen U Let t éistriet voor noetim j tl 4 ji KIii ¥l L Waarn mkrMi RUYTHR I Sectetaa is 1 m l Namen de f ereeniging m Burgerplicht te Gouda i jSchoonhoren en Omstreken e Schoonhoven Burgerplicht te Woerden de Haastrechtsche Kiesrereeniging tb Haastrecht i de Kiesvereeniging Ammerstol te Ammerstol Bet Bestuur der Centrale Liberale Kiesvereeniging iü werèe imsm I HET BMCT eOÜDA 7005 IE yJME K ik pfepfcE GOUDA Juni 1901 im De Vrijzinnige Hlesvereenlglngen In genoeaid dli itrlct heifbeli mn overeenstemming met een groot aantal andere klezeris tèt Candldai tgesteld en bevelen met allen aandrang tot tromnje opkorkst ter stembnsaan hel algemeen geacht aftredend lid d n Heer K Mr C J Ë Gmbr van Kylandl te s O I ufi TT Eini A a E 1 Het Bestuur der Centr Liber Kiesvereeniging in het district J M NOOTHOVEN VAN GOOR FoomWcr D RUYTER Secretaris 60DDA Juni 1901 TE GOUP A De INSCHRIJVING van WIBKWE IjEBnLiINClBni voor den Curaua 190111903 heeft plaats op Zaterdag 22 Juni e k des nam 4 in het Schoolgebouw en tot dien datum na schriftelijke aanvrage bg den ondergeteekende Het openbare toelatiDgsexamen begint voor alle klassen WOBlfSDAO 10 J VLl te uur voorm Alleen in bgzondere gevallen kan ds inschrijving nog plaats hebben in AUGUSTUS mits er voor den adspirant voldoende ruimte zij in de klasse waarvoor de toelating wordt gevraagd De Directeur Dr W JULIUS GoüDi 6 Juni 1901 Openbare Vergadering Oodèrgoederen OAIES ORÜTAILLIS Geheel upen met knoopjes Geheel gesloten zonder mouwen dito met mouwtjes Geheel open kort model tot middel Geheel open zonder mouwen Diverse Afmetingen C A V D LOO ARTS voor Zenuw en Zielsziekten Goudsche Singel 51 ROTTMBDAM SPREEKUREN S 1 MRICHTIN6 VOOR PSYCBOfHERAPIB Gouda Druk van A BEINKMAli 4 èn op DINSDAG 11 JUNI in de Zaal RÉUNIE Sociëteit Oosthaven des avonds 8 unr Spreker de Heer F MOL van s Gravenhage CANDIDAAT VOOE DE TWEEDE KAMEE Onderwerp DE VEHKIEZINGSSTEIJD DEBAT ENTEÉE S en 10 CENT HET BESTUUR Hollaiulsche Cementsleeiifabriek D VELDHUIS HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei en Cirkelvormige Buizen waterdichte Putten ALU SOORTEN T£6ELS K0EDRINK60TEN ENZ GEEIf BETEE adres voor alle soorten SC fOBiVJFBKK als liel Noonihrabaotsch Schoen en LaarzenmagaziJB Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparitiën en aangemeten wérk Aiitl§epllsclie Tandpoeder en S Aiill§eptl§cli Slondtliictuur van JS tASSVTO Tandarts te Oouda OVEEAL VEBKKIJQBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJK Blauwstraat Gouda P I TBAAOT PniJS OPOAVE ¥ WEEpi BLAD K Genjjengde Berichten Te Joure fond een zoontje van J v d M een plang die hot meende djit dood was H i 1 het dier mede doch toen hS het indeiM staart kneep begon de slag zich ploweling te bewegen en beet den knaap in deniTechter wpvinger jj ÏM arn begon hevig op te zwellen en de teshee die terstond ontboden werd zicii eiioodzaakt den v nget af te zetJ 1 waarna het opzwellen langzamerlmnd Binde iide l n yfermoedt d t het niet een slang een adder geweest is zegt zal in den Haag weder ïkieve broodbakkerq en veibrmks De VoQrnitgang Uworden bpge w l op de terreinen Saan dp Smit ngelenbtl r l Men zal de gezellen 1st gereiilen hen geen nachtarbeid do n 7 f Vad Men deelt aan lilbaarlemsjii Advertentieblad mede dat t r instandhoadihg der rlime van Brederode de toren thans wordt hersteld in den ouden toestand De ontbrekende vloeren wotden gelegd en de toren wordt van een dak voorsien Tevens worden lichtramen aangebracht alles volgens de onde teekeningen Het plan schynt te zyn in dat gedeelte der ruïne een klein museum te sticnten van do bjj vroegere gelegenheden opgegraven oudheden die thans in een groote glazenkast in het logement Velserend worden bewaard De Pargsche correspondent van de Lancet deelt mede hoe een bekend Parjisch dokter het slachtoffer is geworden van een behendige oplichterö Op zfln spreekuur n l verscheen een uiterst net gekleed beer met een naam nit de hoogste kringen die hem kwam constflteeren over zijn dochter die leed aan kleptomanie waardoor de geheele familie in de grootste droefheid verkeerde De dokter gaf alle hoop dat hjj die neiging door suggestieve therapie zon genezen steeds echter nam de patiënte bjj het heengaan de eene of andere kleinigheid mede die dan echter den volgenden dag met de noodige excuses door den vader werd teruggezonden Uit eerbied voor de familie en uit medelijden met de jonge dame had de dokter den bediende last gegeven er notitie van te nemen indien de dame iets wegnam Volgens gewoonte dwaalde deze nadat de dokter haar had behandeld een kamer binnen en stak een doos vol juweelen die zjj zag staan by zich Den volgenden dag verscheen zji niet op het spreekuur De naam n woonplaats waren valsch opgegeven Niettegenstaande alle nasporingen gelukte het niet den zorgvoUen papa en de kleptomane dochter te vinden f De mïnwerkers in Northnmberland hebben met overgroote meerderheid het voorstel de parlementsleden Burt en Fenwick te verzoeken b j het Lagerhuis aan te dringen op een enquête over de wenschelgkheid van den achturigen werkdag voor Northnmberland en Durham afgestemd En is een commissie gekozen van verschillende mynwerkers die lich naar Londen zullen begeven om daar hun invloed te doen gelden tegen de derde lozing van het aanhangige ontwerp over den achturigen werkdag Te Viborg in Denemarken zijn twee luitenants en vtif onderofücieren na een langdurig onderzoek door den krijgsraad veroordeeld wegens mishandeling en grove bejegening van reernten gepleegd in 1897 De onderofficieren echter die reeda den dienst hadden verlaten hebben van den Koning gratie gekregen de luitenants zjjn veroordeeld tot 3 en tot 2 maanden vestinjs raf Ongelukkig is de hoofdschuldige getieel vrygebleven nl de majoorbataljqnscommaijdant die even vóór de opkomst der recituten het parool had gegeven Pakt ben aan met gzeren vuist hetgeen de gewraakte handeling ten gevolge bad gehad In het Fransche gehucht Sebilas zjjn drie jonge kinderen wrbrand terwgl de ondtrs afwizig waren Toen do buren op de bartveriffiheurende kreten der kleinen toesnelden was het reeds te laat jlJit onze wist r Vngevolge van de wijzigingen dooi dp RMi tinng 111 hf Vnaedcrland gebracht iii h tjKegeeringsreglenjent dezer kolonie zullen voortaan de leden van den raad vanbeanur i een deel uitmaken van den Kolonialen Raa i l et getal leden yan dezen Rpad oj 13 beffjiald moet dus met 5 leden aangevuld worden In eeni zifting van den Baad werden de voc drachten opgemaakt die aan de koningin znllen worden gedaan Tot eerste candidaten werden gekozen de heeren Mozes Curiel C S Muller mr 1 B Garmra Charles A Jones en H H R Chapman en tot tweede candidaten de heeren C G de Haseth J H W Gravenhorst mr P F de HasCth Evertsz Artnro Leyba en J Boer Toen de Zeeland met mr A J van Leiden aan boord te Puerto Colombia haven van Barranquilla lag werd door dien Nederlandschen zaakgelastigde en den kommandant van den kruiser b j den prefect dier provincie een bezoek afgelegd welk bezoeü dienzelfden dag werd beantwoord De beer Samael de Sola consnl der Nederlanden te Barranquilla vergezelde de ofïcieele personen by dat bezoek Maandag in den voormiddag is de Zeeland voor de haven geweest komende van Trinidad Na een matroos die op de reis krankzinnig is geworden alhier geland te hebben zette het schip koers naar Bonaire om van daar naar Aruba te stevenen Bjj het boren van een put bjj Barber in het 4e district dezes eilands had jl Maandag een ontploffing plaats van buskruit waarbg twee personen een zeer zwaar 8 ewond werden Voor het hol te s Hage heelt terecht gestaan een vrouw die brand had gesticht in baar woning te Rotterdam door een pakkist waarin met petroleum gedrenkte plankjes waarboven een melkkan met petroleum stond in brand te steken en die te dier zake door de rechtbank aldaar was veroordeeld tot drie jaren gevangenisstraf De armzalige inboedel was het eigendom van haar zoon die biJ haar inwoonde en verzekerd voor 1 1000 Onmiddellijk vóór het plegen van het leit was haar zoon verhuisd Deze verdiende weinig bekl niets zoodat geldgebrek aanleiding had gegeven tot het plegen van het feit dat echter terstond was ontdekt zoodat geen schade was ontstaan Bekl gal op geheel onschuldig te zju aan het gepleegde feit Vóór zij het huis had verlaten na baar zoon had ziJ alle deuren afgedraaid omdat zij het huis toch niet open kon laten Bekl gebruikte 2 L petroleum per dag voor haar kooktoestel Wie hel feit dan wel kon gepleegd hebben wist zij niet op te geven Ock wist bekl niet te verklaren waar de in de kamer gevonden brandende sigarenkistjes vandaan kwamen en hoe het kwam dat haar twee petroleumlampen brandend in de kamer waren gevonden Een der twee ook thans ter terechtzitting gehoorde getnigen gal op dat onmiddellijk voor het ontdekken van den brand bekl de woning had verlaten ZJ had bekl niet gezien maar haar herkend aan t geluid van haar slollenden gang Bevestiging van het vonnis werd gevorderd Mr J C Witteveen voor de eerste maal optredend vroeg vrijspraak daar het z i niet bewezen was dat bekl den brand had gesticht De op 18 April 1 1 gehouden weldadig heidsoirée voor het Israel Doorgangshuis te Leiden heelt 1 1818 opgebracht terwijl aan de commiaaie nog 1 25 is geschonken Aan Hit slot der Maandag te Vlaardingen gehouden raadsvergadering werd door den hoor Hoogendgk naar aanleiding van de onlang plaats gehad hebbende benoeming van nu 2 der voordracht tot hoofd eener school waaruit block dat de beide wethouders niet op no 1 hadden gestemd een motie ingediend waarbij den wethouders verzocht werd in het belang der sollicitanten en nit deferentie tegenover den raad met meer zorg en ernst de voordrachten op te maken of een voordracht onmiddellijk in te trekken zoo deze niet meer de volle sympathie mocht hebben van B en W Deze motie werd met 8 tegen 3 stemmen verworpen STADSNIEUWS GOUDA 8 Jnni WOL Woensdag a s zal Mevr Drncker hier ter stede optreden in de zaal Oranje en Nederland op de Turfmarkt Onderwerp de aanstaande verkiezing Ter aanbeveling harer candidaat had de Kiesvereeniging Burgerplicht alhier nitgenoodigd de Hoer A Roodhnyzen van Enkbuizen die gisterenavond mei het onderwerp Mislukt of niet voor dat doel in Zaal Kunstmin van Ons Genoegen optrad De voorzitter der vereeniging de heer Noothoven van Goor opende de vergadering en gaf na een korte inleiding het woord aan den spreker Deze twyfelde of hiJ wel in staat zon zijn nieuwe lichtpunten aan te wjjzen in den politieken toestand van de maatschappij wie onbevooroordeeld dien toestand gadeslaat moet tot de conclusie komen dat iedere zaak van twee kanten te zien is Spreker haalde als voorbeeld aan een stukje nit het Handelsblad waarin twee bezitters elk van een mooie villa werden voorgesteld Dat er op toogenblik veel minder belangstelling werd getoond bü de verkiezing dan in 97 meende spreker te mogen toeschreven aan het algemeen gevoelen dat de zaak in goede handen is Een feit is het toch dat men langzamerhand van den verkeerden weg terugkomt om nit den eoonomischen warboel te geraken en al noemen de socialisten nog de boel verkeerd zij wijzen nog maat geen weg ter verbetering aan Veel waard is het dat men in deze vierjarige periode tot het inzicht gekomen is dat de staat geroepen is in te grijpen in de economische toestanden Spreker was niet gekomen om de programma s van de verschillende partijen te heoordcelen Als kinderen der revolutie was voor de liberalen in 1789 den weg reeds aangewezen Alleen een ministerie met de meest heterogene bestanddeelen was in staat de noodzakelijke sociale hervormingen in te voeren en aan de te kleine fractie der socialisten schreef hu het toe dat deze in zulk een ministerie nog geen zitting hadden De grootste tegenstanders konden den tegenwoordigen ministers de loftuiting niet onthouden dat ze een verbazende werkkracht ontwikkeld hadden en al mocht niet alles wat zij gedaan hadden als volmaakt beschouwd worden het bleef een onmogelpheid ieder te voldoen In de ongevallenwet hadden het laudbouwen visschersbedrijf geen plaats maar toch was nu eenmaal gesanctioneerd dat de staat in de economische toestanden mocht ingrij pen Toon de Eerste Kamer de eerste ongevallenwet verwierp stond men voor de vraag wat nu te doen en kwam men tot het besluit dat een half ei beter is dan een leege dop trouwens de tijd der heele eieren is voorbii Geen partij was bezadigder kunnen optreden dan dit huidige ministerie deed het heeft rekening gehouden met de stroomingen die heerschende ziJn Niemand kan beweren dat de leerplicht niet in alle gemoedsbezwaren voorziet en zelfs hoofden van vrije scholen gaven er Spreker hunne hooge ingenomenheid over te kennen Het kapitaal waarmee dit ministerie werkt is het individueel bewustzijn hiervoor is propoganda gemaakt en het solidariteitsgevoel onder de bevolking sterk vermeerderd zoodat men biJ elke verkiezing een gat in de lucht slaat over den vooruitgang in dit opzicht Als kinderen van onze tjd vaardigen wjj mannen al die ernstig met alle behoelten rekening houden Dat ieder tevreden zou zijn zou geen deugd wezen maar ontevreden omdqt het onmogelijke niet bereikt kan worden is zeer zeker een groote ondeugd Bij elke verkiezing maakt de liberale partij zich ongernst zeer ten onrechte deze party is voor verbetering vatbaar omdat zg niet vastzit aan den keten van de klerikalen Krijgen deze laatsten de overhand dan is er geen hervorming op sociaal gebied meer te verwachten Deze kan alleen voortkomen uit den hybridische toestand waarin de Kamer na de verkiezing zal verkeeren alshetlibftp rale element maar bovendrijft Toch is het gevaar niet gering waar Dr Kuyper al begonnen is het graanrecht over boord te werpen Als altyd zgn de liberalen op t oogenblik verdeeld maar waar gevaar dreigt zal peis en vree niet uitbiyven Ook voor spreker was algemeen kiesrecht en de daartoe voorafgaande grondwetsherziening een zaak van groot belang en al was de tegenwoordige candidaat niet van zgn gevoelen toch mocht hy om zyn doel te bereiken niet anders dan de heer Mr Graal van Bylandt aanbevelen Na een pauze van 15 minuten kwam als eerste debatter aan t woord de Heer Mr E A Sraidt van s Gravenhage Deze spreker kwam niet om te reageeren maar toch kon hg niet begrgpen hoe de heer Roodhnyzen een candidaat als de beer Graal van Bylandt kon aanbevelen en wat het tegenwoordige ministerie aangaat de heer R zeil had erkend dat èn ongevallenwet èn de wet op den leerplicht hall werk waren H de heer R dacht over grondwetsherziening en algemeen kiesrecht was uit diens rede niet duideiyk gebleken e4C waar in alle staten die ons omringen deze kwestie al lang uitgemaakt was kwam zy voor ons telkens weer opduiken zoodat het meer dan tgd werd dat dit eens voor goed van de baan ging Hoe dacht de heer van Bylandt over deze zaken f Was deze vroeger AntiTakkiaan omgekeerd ol was de Liberale Unie veranderd De heer R spreker beantwoordende meende in zgn rede op al deze vragen het antwoord gegeven te hebben Graal van B was ook zgn man niet maar waar deze stond tegenover mannen die hem nog minder bevielen zou hg hem aanbevelen En waar een liberaal een radicaal een socialist een vrgzinnig democraat stond tegenover een klerikaal zou hg nooit deze laatste zgh stem geven De tweede debtor kwam er minder goed al en geen wonder als men zoo goed als geheel onbeslagen ten gs komt Zells lokte dit laatste een alkeurend woord uit van den voorzitter der kiesvereeniging In zgn sinitingswoord dankte de voorzitter de debatters en meende hg de tolk der vergadering te zyn als hj den heer E zgn dank betuigde voor zyn heerlgke canserie met welke woorden de vergadering door een daverend applaus instemde