Goudsche Courant, dinsdag 11 juni 1901

Aiiiülerdaiu Vrkrs SlotkA 7S 78 i N S ► 8 0 4 2 HIV I io 9 46 lo ai 6 17 6 41 8 87 MS 5 8 e Ol 89 1 0i 7 6 8 81 f 4 53 f g 6 8Ï n g tr B 8 46 S ln 6 51 i i 1 L L 9 8 10 08 lo l r n UM l i IT 8 8 M 4 J 4 8 U J 8 48 e U I O 7 8 8 0 9 47 10 09 l U ll 04 5 17 6 10 6 86 7 88 7 48 8 06 lS4 J H ll a J poor L l r ppU 1 wJl d C i W Uu E HoUuia lie ipoar L Kitr lappUnm lIuwJii ii d Coilii gM ia Vtfmt 111 6 49 6 81 7 89 M i l li i i L 8 01 8 88 9 17 9 68 9 8 10 18 10 41 11 898 18 10 08 8 94 i 10 17 8 88 K 10 89 8 15 6 49 7 57 8 48 8 S9 9 44 10 1 10 84 10 46 11 1 6 11 7 nOUDA OEN 10 68 11 18 IS IB 18 6 U 6S 1 16 1 S8 8 81 Wil z li 10 48 li 86 11 48 18 48 18 66 l a7 1 44 9 11 V 81 10 00 10 19 10 88 1 a O B I A A MSTtRDiH ri ecu tourl 6 36 S 11 8 8i 83 10 80 10 69 18 08 1 10 S 3 86 4 07 4 48 6 8 5 86 8 48 9 51 0 i9 10 80 10 87 11 08 Amit W 8 01 8 68 9 11 10 10 11 04 18 48 18 7 1 7 8 85 4 1 4 61 6 S0 6 46 6 44 9 35 10 3 1 11 03 11 47 U 9 lAmitC 8 10 9 13 9 3T 10 85 11 V 108 1 10 8 18 9 40 4 87 1 5 4 6 01 8 10 0 11 16 18 08 18 14 J Vwt C 6 8 7 1 8 10 S t6 9 13 9 31 11 13 18 87 18 10 8 81 H IO 3 84 4 4i 8 06 6 81 7 09 8 10 9 86 9 46 InU Vr 84 6 47 7 80 8 86 8 45 9 30 9 4 11 80 18 41 1 0 8 411 3 85 8 49 01 6 81 6 86 7 8 8 8 9 40 10 01 louiU 7 09 7 81 8 18 9 19 9 8 10 18 10 3418 1 1 86 1 8 3 88 4 18 4 84 47 7 07 7 4 8 09 9 18 10 87 11 88 yowBurg 6 8 Il i Ï 1 Z 2 Z i l 6 64 10 14 ïoet Zeg fi 1 1 4sssl6 467 O57 81S 098 p 45IO 8610 6 ViM org Zoet ffl Zeg 8 68 I l 8 r ar rQH 244 7 4 43 81 B 46 7 05 7 81 8 09 8 8M5in 86 10 64 rd ü z Z A iu i i i l j ii a V 7 ii i 1 M s Utrwht 6 08 7 i 4 11 8 6 07 6 04 6 84 8 68 9 S 10 14 r 65 10 48 11 IS l l 1 Verspreide Berichten Fraskeuk Er loepen geruchten dat de nationalisten om hnn overkropt gemoed weder eens lucht te geven Zondag ter gelegenheid van de wedstrpen te Autenil zouden willen manilesteeren tegen de presidenten van de Republiek en van den ministerraad Loubet en Waldeck Eousseau Eerst had gistermorgen op de wielerbaan van Park des Princes te Auteuil een duel op het pistooiyplaats tusschen den redacteur van de Temps Lautier en De Bles Gana waarbjj de eerste een kogel door z jn broekzak kreeg welk projectiel in zijn vaart gebroken werd i oor een onnoozel sou stukje o toeval I doch daarna toch nog ecu wond veroorzaakte in des getroUenen onderbuik nogal Pijnlijk DUITBCIIIAND De jonge groothertog van Meckenbnrg gaat de volgende week met zijn mocdei het keizerlijk echtpaar van Rusland bezo ken alsmede de te Petersburg wonende familieleden Dadelijk na z n terugkeer in Dnitschland zal graal Von Waldersee een kuur gaan volgen in Homburg BINNENLAND H K de Koningin Moeder zal heden avond 10 dezer per extra trein om 8 22 Greenwichtyd aan de halte Soestdijk aankomen De heer Gleichman zal de benoeming tot lid der Eerste Kamer aannemen en hoopt reeds in de eerstvolgende bijeenkomst aan de werkzaamheden deel te nemen Aangezien de heer öleichman nog tot September zitting had in de Tweede Kamer voor Amsterdam zal eene tusschentijdsche noodig worden ter vervulling van zijne plaats tot den derden Dinsdag in September Wanneer de regeeringsantwoorden op de verslagen der Eerste Kamer tydig mochten inkomen blijft de terugkomst der Eerste Kamer bepaald op 17 Juni Wij brengen den werkgevers het volgende in herinnering Art 67 der kieswet verplicht hen de werk lieden kiezers die in hun dienst zfln Woensdag en Vrydag a s tusschen 8 uur s morgens en 5 uur s middags minsteits twee achtereenvolgende uren gelegenheid te geven om zich van hun kiezersplicht te kwgten Art 58 beveelt hen in hun werkplaatsen of fabrieken op een plaats waar arbeid wordt verricht gedurende twee werkdagen viior en op den dag der stemmingen dus ditmaal van Maandag tot en met Vrijdag op een zichtbare plaats op te hangen een door hen onderteekende Ijst vermeldende de uren waarop de werklieden hetzj te zamen hetzg groepsgewijze ter stembus kunnen opgaan EottercUm Beurs Rotterdiim D P Aotterdam M Oipelle Ki uwark rk Uoordrwbt and 1 16 8 87 8 41 7 7 a V U 7 S8 9 14 7 6S 9 0S 8 1 Gouda Zevenh Moeio 8Mt me r Ze Voorburg I Uage 9 41 9 88 utrecht Woerdea 6 07 6 41 Oudsw i Goud 8 09 En denkt er aan dat de wet overtredinij van dez5 beide voorschriften straft met hechtenis van ten hoogste 14 dagen of geldboete van ten hoogste f 76 gemengde Berichten De Eugelsche munten en postzegels moeten nu koning Eduard VII koningin Victoria is opgevolgd van een nieuwen beeldenaar voorzien worden Voor de postzegels is een ontwerp aangenomen van G n Oostenrüksch artist en dit zet veel kwaad bloed in Engeland Levert ons land zoo vragen de Engelschen geen kunstenaars genoeg op in staat om een dergelijke taak te vervullen en waarom is niet een concours geopend f De ministers staan eenigszins met de zaak verlegen en verontschuldigen zich met te zeggen dat de artist langen tyd te Londen had gewoond en dat de Koning zelf het bewust portret had uitgekozen omdat dit hem het meest geschikt toescheen Als een bijzonder HoUandsche hebbelykheid wordt vaak aangemerkt dat velen iets alleen dan goed vinden als t uit het buitenland komt Dat wij ons ook in dit opzicht althans niet voor de Engelschen hebben te schamen bewijst het volgende staaltje van Britsche zelfvernedering door een fabrikant uit Pforzheim in een Duitsch blad meegedeeld Naar ra n weet wordt in Engeland een merk van oorsprong op buitenlandsche waren gevorderd en veel zoogenaamd Engelsche waren dragen sedert het brandmerk Made in Germany gemaakt in Dnitschland De agent van den Plorzheimer fabrikant te Londen nu berichtte hem dat daar een Engelsche exportSrma een magazgn heeft van sieraden en glaswaren alle met het merk Made in Germany maar alle vervaardigd in Britsche fabrieken die hij met name noemt Voor den correctioneelen rechter te Parijs kwam verleden week een gewoon zaakje voor een oudsoldaat die beschuldigd was van het toebrengen van zwaar lichamelgk letsel Toch vond de advokaat van den beschuldigde aanleiding een onderzoek te verzoeken naar de toerekenbaarheid van zijn cliënt Het bleek toch dat de beschuldigde van onder tot boven getatoueerd was met episoden uit de Dreyfuszaak Op zijn rechterarm prpten de portretten van alle officieren uit het procesZola ZiJn linkeruriHj was opgesierd met het gelaat van Pelix Faure zgn buik met Dreyfus voor zijn rechters verschijnende Op zyn rug was het tooneel van degradatie aan de vergetelheid onttrokken Verder over het geheele lichaam vlaggen dolken een doorboord hart een slang die een mensch vermorzelt enz enz alles bg elkaar 102 stnks Een van de superieureh van den beklaagd had hem indertijd 400 francs voor zju beschilderden rug aangeboden Die zou er dan afgenomen zijn was beloofd met een soort scalpeermes en het zou volstrekt geen pijn doen maar de man had zgn bezitting niet willen afstaan De rechtbank is het mot den advokaat eens geweest dat er kans was dat d beschuldigde wol eens niet goed wijs kan zijn en heeft medisch onderzoek bevolen 10 98 10 4S Een nieuwe aardigheid komt in zwang Te Amsterdam hebben ruim 600 personen geteekend op de candidaatlijst van den heer Borgesius en fle candidaatljsten voor mr G J Goekoop in het district Brielle tellen 1 X 1 namen De bedoeling is natuurlijk den candidaat aangenaam te zgn Maar zou men alvorens dit stelsel algemaen te gaan toepassen niet eens denken aan da gemeente ambtenaren die zulk een Ijjst moeten overschrijven Er is aan de verkiezingen voor die ambtenaren al werk genoeg Omtrent het verdrinken van vier soldaten nabij Luik zijn de volgende bijzonderheden bekend geworden Vijf artilloriston van het fort Embourg gingen Donderdagavond in de rivier de Onrthe zwemmen Slechts een hunner kon zwemmen Hij deed eenige slagen terwijl de overigen dichtbij den oever bleven toen hg plotseling kramp kreeg en na een noodkreet geslaakt te hebben zonk Dadelijk snelden zijn kameraden hem te hulp Zg gaven elkaar de hand om staande te blijven doch nauwelijks hadden ziJ eenige stappen gedaan of de voorste verloor vasten grond en sleepte twee anderen mede Het water sloot zich boven hen en geen der vier soldaten verscheen meer aan de opervlakte Het drama was in minder dan een minuut afgespoeld I De vijfde artillerist ging onmiddellgk hulp halen en men dregde de Ourthe af Twee uren later vond men de lijken drie der slachtoffers hielden elkaar stevig omvat Al 14 dagen werden twee jongens uit Polaun vermist en men geloofde idat zij zich bg een kermistroep hadden aangesloten Toen een handelsman nu dezer dagen ter gelegenheid der jaarmarkt te Polaun eenige kisten opende waarmee hg op een feest te Dnsseldorf was geweest werden daarin de Igken Ber jongens gevonden Men veronderstelt dat zg zich te Dnsseldorf in de kisten hebben verlforgen ten einde goedkoop liaar huis te komen doch de koopwaar werd te Polaun ijl een afgesloten gewelf geplaatst zoodat de jongens gestikt zgn Heeft men voor eenige dagen Op het kerkhof te Ouderairdum in Frieslandi bg het vergraven van zes naast elkander liggende graven meer dan vgftig schedels en beenderen van menschen gevonden welke van zeer oude dagteekening zgn raadselachtiger is de herkomst van menschengeraamten te Bellen in Drenthe gevonden Hieromtrent schrgft men aan de Asser Ct Bij tturfgraven in een veentje van den heer van Vloten werd voor eenige dagen een schoen gevonden en eergisteren werd uit t veen te voorschijn gehaald een nog gaaf en goed in den vorm zittend menschelgk geraamte Vermoedelijk is het lichaam door menschen daar vroeger gebraclit met een hoopje struiken was bedekt doch wie weet hoe lang geleden HAAS fiM w 4 jP £ 4 60 6 18 8 46 08 6 18 6 S7 i8 6 48 4 16 4 46 10 4 11 88 7 88 7 00 7 64 8 08 8 43 f ii 11 48 Nader blgkt dat er twee menschengeraamten en de schedel van een kind in t veen zaten BiJ het een ligt de tong nog in den mond en neus en ooren zgn nog aanwezig De struiken blijken van vlierboom te zijn Eergisteren ontving de Asser Ct nog het volgende schrijven uit Bellen van 5 Juni Gisterenmiddag bracht de burgemeester van Bellen vergezeld van de politie een bezoek aan do veenkuilen waar gisteren de drie menschengeraamten zjn gevonden Na eenig graven vond men nog een 4de geraamte van een mensch en verscheidene zoo goed als gave kleedingstukken Ook vond men eenige stukken dik zwaar zolleer Waarmede men hier te doen heeft is een raadsel Eenige kleedingstukken en wat leer is door de politie meegenomen Gisternamiddag tegen 6 uur heeft op den lokaalspoorweg tusschen Mantceau les Miues en SaintBonnet Beauberry in Frankrijk een botsing plaats gehad tusschen twee treinen waarvan de eene een personentrein op den anderen een goederentrein liep Er werden 8 personen gekwest onder wie de hoofdconducteur van den personentrein wiens beide beenen zgn verbrgzeild In de technische hoogeschool te Charlottenburg heeft dezer dagen een der leeraren zgn gehoor verrast met demonstratién met een electrische booglamp die Heil dir im Siegerkranz kan zingen De uitvinding is van dr Simon te Frankfurt am Main die aan electrische booglampen de wonderbaarlijke eigenschap heeft ontdekt dat de door gelgkstroom opgewekte lichtboog door een wisselstroom van hooge frequentie in nevensluiting parallelslniting geschakeld adn het schommelen raakt en klanken doet ontstaan Door een klavier dat bespeeld wordt als een piano geschiedt de in en uitschakeling van de voor het veroorzaken der melodie benoodigde stroomen De melodie is duidelgk t hoeren en werd biJ de demontraties te Charlottenburg zelfs gereproduceerd door een tweede booglamp in denzelfden stroomloop in een naburige kamer Daar waren juist een paar heeren bezig met fotometrische metingen toen tot hun schrik plotseling hun lamp het Pruisische volkslied aanhief In den nacht van Donderdag op Vrijdag brak door tot dusver onbekende oorzaak brand uit in een kleederniagazgn in Clapton road te Londen De bewoners een gezin van 6 i 6 personen hadden zich den avond tevoren ter ruste begeven zonder dat zij een spoor van brand hadden bemerkt Even na 1 uur in den nacht bewezen dikke rookwolken die uit het benedengedeelte van het huis kwamen dat er brand yoedde Met de hulp der politie werden de bewoners gewekt doch twee 2 jongens resp 6 en 11 jaar oud waren toen reeds in ban bed gestikt Tot groote schrik der bevolking heerscht tegenwoordig een zonderlinge epidemie in verschillende Japansche provincies voornamelijk in Osaka en Tokio S8 9 46 9 8 10 08 De vrouwen in die geteisterde streken worden in menigte aangetast door een ziok te waardoor de haren uitvallen en een gedeelte der opperhuid afschilfert en die haar binnen nkelen dagen van haar ganschen haardos berooft De zwaarte wrongen ziet men letterlijk dunner worden alsof ds draagster voortdurend in vreeselgke gevechten elkaar plukken De overheid stelt alls pogingen in het werk om de ziekte tegen te gaan door de desinfectie van scharen kammen borstels en scheermessen van alle kappers te bevelen De mannen trekken echter alleen profgt van dien beschermden maatregel en het klinkt wel zonderling maar voor hen is de ziekte veel minder gevaarlijk dan voor de vrouwen Men kan zich voorstellen dat de Japanschen voor wie do zorgvuldige verpleging van het hoofdtooisel een der vooruaaijiBte bezigheden is wanhopig zgn Hot gevolg is misschien dat Japan reeds zooveel van het oude Europa overgenomen en afgezien hebbend zgn toevlucht zal moeten nemen tot den invoer van pruiken De heer E P J Tntein Nolthenius te Doesburg candidaat tegenover den heer Goeman Borgesius voerde dezer dagen voor zgn kiezers te Doesburg het woord in zgn rede den arbeid van den heer Borgesius op heftige wijze aanvallend De vergadering schijnt op erg autocratische wgze geleid te zijn de voorstanders van de candidatnurBorgesius werden in het debat door het bestuur bemoeilijkt of liever zg kregen niet eens het woord zooals blijkt uit onderstaand incident dat is overgenomen uit het verslag der Zutph Ct De heer van Balen uit Zutphen vraagt het woord De heer Smedes ü woont niet in Doesburg dus u krijgt het woord niet V B Ik woon in de omstreken daar behoort Zutphen toe 8 dat behoort er niet bg TI krggt het woord niet De heer van Balen toekent protest aan tegen de wijze waarop het woord ontnomen wordt aan een kiezer uit Zutphen waar het hier geldt de belangen van het geheele district Luid applaus De heer Smedes ontneemt spreker het woord De heer Bloemers zegt te zgn kiezer uit Doesburg Het spijt hem dat hg geen legimitatiebewijs bg zich heeft Hg vraagt het woord De heer Lang uit Deventer vraagt ook het woord verkrijgt het niet en sluit zich aan bij het protest van den heer t Balen De heer Smedes zegt dat er den 7den te Keppel gelegenheid tot spreken is Een stem uit de zaal Ja voor de Keppelschen alleen De heer Smedes vervolgt daarna te Warnsvold enz en den 13en te Zutphen De heer van Balen Jawel mgne heeren den avond voor de verkiezingen als geen repliek meer baat Luide toejuiching De heer Smedes Ik kan dat applaus niet aanvaarden Stemmen uit de zaal t Is ook niet voor jou STADSNIEUWS GOUDA 10 Juni 1901 VERGADERING van den GEMEENTERAAD op Donderdag 13 Juni 1901 dea namiddags half twee uur Aan de orde De samenstelling der stembnreanx voorde verkiezing van 7 leden van den Gemeenteraad De benoeming van a een onderwijzer aan de Ie Burgerschool voor jongens Ing St No 42 b eene onderwgzeres of een onderwijzeraan de school voor gewoon lageronderwgs No 1 Ing St No 48 Het voorstel tot het onderhands gunnenvan een werk aan C T Tholens alhier Ing St No 46 Het voorstel tot het verleenen van eencrediet aan de Commissie van Toezichtop de Stads Muziekschool ter viering vanhet vgftigjarig bestaan dier school Ing St No 47 Het voorstel tot verlaging ran de gasprüzen Ing St No 29 De ontwerp verordeningeu regelende hetbeheer der gemeente gasfabriek en regelende de samenstelling en den werkkring der Commissie van bijstand in hetbeheer dier fabriek Ing St No 43 Het voorstel to nadere regeling der bezoldiging van den directeur der gemeentegasfabriek Ing 8t No 44 1 8 Het voorstel tot oprichting van een gemeentelijken cnrauB voor de hoofdonderTijzersaote Ing St No 45 Onder de voor examen B aan de Polytechnische school te Delft geslaagden komen 0 a voor de volgende ond leerlingen onzer hoogere burgerschool A van Kalkeren J E de Meijier Jz 0 A W Pournier en J H Gehlon BS de op Zondag gehouden Bestuursverkieiing der afd Gouda van den Ned R K Volksbond werden de vgf aftredende leden met groote meerderheid herkozen terwijl in één vaoatare werd voorzien door de verkiezing van den heer J G Potharst Tevens werd besloten alinea 2 van Art 5 van het huishoudelgk reglement voor zes maanden te schorsen zoodat vroegere leden niet gerooieerde Jkunnen toetreden zonder bijbetaling van 75 cents Gisteren werd op het terrein aan den Hotterdamschon dijk Olympia s 2de wedstrijd voor de lito klasse Eotterdamsche Competitie gespeeld tusschen de Goudsche Cricketen FootballClub Olympia en Volharding uit Rotterdam Olympia maakte in do 1ste innings 68 in de 2de innings 74 samen 142 Volharding 1ste innings 41 2de innings 41 samen 82 Aan deze 1ste klasse Rotterdamsche Competitie nemen deel Olympia ie Gouda Volharding Achilles Combinatie en Victoria II te Rotterdam en Hermes te Schiedam De volledige uitslag van den Kegelw dstrgd uitgeschreven door Houd Plank alhier is aldus UITSLAG CORPSWEDSTRIJD Ie pr Onder Ons te Osch met 151 punten 2e pr De twee Duifjes te Amsterdam met 136 p 3e pr Poedelhaat te Amsterdam met 133 p 4e pr Vriendschap te Amsterdam met 128 p 6e pr Oranje Kegelclub I te Amsterdam met 124 p 6e pr Recht naar t Doel 1 te Rotterdam met 121 p 7e pr Koekoek te Amsterdam met 120 p 8e pr Proost te Rotterdam met 120 p 9e pr Musis Sacrum te Schiedam met 118 p 10e pr Alle negen I te Gouda met 118 p lie pr Krans I te Osch met 118 p 12e pr de Amsterdammers te Amsterdam met 114 p Negenprijs 4 negens Jonge Ploeg te Amsterdam Achtenprijs 6 achten Recht naar t Doel II te Rotterdam Zevenprgs tlO nevens Vriendschap te Amsterdam Treffersprgs 26 treffers de twee Duifjes te Amsterdam Koekoeksfrijs 4 koekoeks Ons Genoegen te den Haag Koningsprijs G Cornells 38 punten Jonge Ploeg Koningsprjjs consolatie H Carton 26 punten de twee Duifjes Buiten mededinging Houd plank te Gouda met 133 punten 3e prijs Houd plank te Gouda M Cats Koning 40 punten Houd plank te Gouda Achtenprgs 8 Achten UITSLAG VKIJEBAANWEDSTRIJD Iste Prijs W Mertens te Rotterdam met 54 punten 2de pr C G Spit te Gouda met 54 p 3de pr Walraven te Zevenbergen met 54 p 4e pr Dr P C Verkerk te Woerden met 54 p 5e pr Beckering te Rotterdam met 63 p 6e pr Thuring te Amsterdam met 63 p 7e pr O Simon met 53 p 8e pr M Cats met 62 p 9e pr P v d Waals met 62 p beide te Gouda 10e pr K Vuijk te Rotterdam met 52 p 11e pr Tukker to Amsterdam met 51 p 12e pr J V KeSteren te Gouda met 51 p 13e pr J Voordouw te Amsterdam met 60 p 14e pr H Werning te Gouda met 50 p 16e pr H Th v Houweninge te Gouderak met 50 p 16e pr Nouwens met 49 p 17e pr van Egsden met 48 p 18e pr Seibert met 48 p allen te Rotterdam 19e pr H de Leeuw den Haag met 48 p en 20epr J Zwart Pzn te Gouda met 47 punten UITSLAG BONDSWEDSTRIJD 15 X 10 BALLEN Hieraan werd deel genomen door de 6 stedelijke bonden Amsterdam Rotterdam den Haag Haarlem en Gouda Ie Prijs Goudsche Kegelbond met 597 p 2e s Gravenhaagsche 567 Be Rotterdamiche 554 Hoogste 6 tal 3e vgftal Gouda 223 werper Rietveld 67 UITSLAG PERSONEELENWEDSTRIJD 6 WORPEN Iste Prijs üiterwgk den Haag met 50 p 2de pr Walravei te Zevenbergen met 48 p 3e pr V d Waals te Gouda mot 47 p 9 na 4e pr Krnkkert te Rotterdam met 47 p 8 na 6e pr v Meel den Haag met 47 p 7 na 6e pr Beckering te Rotterdam met 47 p 6 na 7e pr C Simon te Gouda met 46 p 8e pr v d Brink te Rotterdam met 46 p 9 ƒ na 9e pr C A v Meelen te Rotterdam met 45 p 8 9 na 10 pr Martens Haarlem met 44 p 9 na lie pr L F Hoogendijk te Gouda met 44 p 5na 12pr J V Kesteren te Gouda met 43 p 9 na Serieprgs Walraven te Zevenbergen met 123 punten Negenprijs J v Kesteren te Gouda met 10 negens Achtenprijs A O den Hertog Gouda met 7 achten Zevenprgs Frirna te Rotterdam met 7 zevens Consol prijs serie met 84 p en Koekoekprjjs met 4 koekoeks door E Estié te Gouda Voor het examen akte L O is ca geslaagd mej W C de Koning te Stolwgk Onteigening ten behoeve van een spoorweg van Gouda naar Schoonhoven Sommige leden achtten het bfF het afdoelingsouderzoek zeer gewenscht dat de Staten Generaal in kennis werden gesteld mot de voorgenomen oplossing van gegronde bezwaren tegen een onteigeni ngsplan ingediend ten einde te kunnen beoordeelen in hoeverre werkelijk het algemeen nut de onteigening rechtvaardigt Zoolang de administratieve rechtspraak niet geregeld is valt het toch niet t ontkennen dat de oplossing der bezwaren uitsluitend ter beslissing ligt van de Uitvoerende Macht Er werd op aangedrongen dat ook te Ammerstol oen halte zou worden gevestigd In verband met de visschorg en den vischandel ter plaatse werd dit weuschelgk geacht Luitenant Kooiman te Amersfoort secretaris der vereeniging Avicultura Ie secretaris der Vereen tot bev der Pluimveehouderij in Nederland heeft in een der bladen geruststellende verklaringen omtrent de buitengewone sterfte onder de kippen om Amersfoort waaromtrent al dadelgk verklaard is dat t boendercbolera is gegeven Van al de gselgke verhalen blgft zoowat niets over De heer Kooiman heeft een onderzoek ingesteld en gaat daarmee nog voort tot dusver heeft hg bg slech S één boer een ietwat groote sterfte aangetroffen maar van Igken verkoopen of weggeven er was gezegd dat ze bjj duizenden naar Amsterdam werden verzonden is geen sprake Schoonhoven Een zeer bijzondere zaak diende voor het kantongerecht alhier Een ingezetenen was gedagvaard om te betalen f 75 als slot van een belofte van f 100 gedaan door de echtgenoote van bedoelden ingezetenen aan iemand te W wanneer deze zich in het belang van zichzelf en van zgn gezin wilde onthouden van gebruik van terken drank en wel onder de voorwaarpen dat niet alleen geen sterke dank zou gebruikt worden maar dan ook geen sterke drank in huis mocht komen De edele bedoelingen van de dame werden door haar bevestigd door hare belofte na eenigen tijds reeds na te komen door een gift van f25 vertrouwende en hopende dat de betrokken ersoon een jaar zgn belofte zou volhouden Door vertrek nit W had de hoognoodige controle opgehouden en helaas aan de verwachting werd niet voldaan daar reeds spoedig vernomen werd dat de jenoverflesch hare plaats in het gezin weder had heroverd Intuischen werd door den betrokken persoon aangedrongen dat hem de beloofde f 100 zou worden gegeven voorgevende geen gebruik van sterken drank te hebben gemaakt in het laatst verloopen jaar fteze bewering echter werd vanwege do dame weersproken en zelfs werd bewijs daarvoor aangeboden zoodat op grond daarvan geweigerd werd do beloofde honderd gulden vol te maken Een uitstel van 3 weken werd verleend aan den eischer om ziJn eischen nader toe te lichten Bad Arlikelen r VAN os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telepltoon il Ueurs van 8 JUNI NliaELi 0 rt Ned W 8 8l duo li o dllc 8 dito dito dilo 8 tfosOiE UM Goudl 1881 98 4 TAJ IB la br TinK 1888 81 OosTBlfa Obl in i apier 1868 5 81 dLto in t tv rl868 POHTDSAL O mift OOUpOD 8 8 e 96 96 96 duo tlokHt 8 67 98 26 101 83 90 88 675 486 96 101 181 100 70 118 116 888 KimujlD Ubl Birinanl 1894 4 dim Gboohb 1880 4 dito bu a lhs 1889 4 dito bg Hop 1889 90 4 dUo 10 nood leen 1883 6 dito duo dito 18X4 JPAM B PerpBt ohuld 1881 4 TuHKliJ Gepr Cour leen 18V0 4 Ge l euinK eerie D Gec leeuin ieneO ZtlD AFaEp oblg 1 Msilocüb u 8oli 1890 6 Vi ii LA Obl i om i p 1981 TUDAll Obligetian 1895 3 aonilDAM Sted leeu 1894 8 JlD N Afr H ndeli mod Arendeb T b Mg C8rti8o ton Deli HaatachaprÜ dito Arn Hypolhookb pandbr 4 i Cult Mü dor Voratenl aand Gr Hypotbookb pandbr 4 Nederlaodache baak aand Ned Handelmaatioh dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Bolt Hypotbeokb pandbr 4i Utr Hypotbeokb dito 4 OoSTBN Ooit HoDg bank aand EmL Hypotheekbank pandb AKBUIi Equt by potk pandb 4 Maiw L G Pi Wen eert 6 V D Holl IJ Spoor w Mij aand Mg tolEipl 8t Spw aar Ned lud Spoorweg m aand Ned Zuid Afi Spm aand 6 Oiitvani en de üuveauté s IN ZOMERMANTELS tRapoiistolTeUé il SAMSO l Veemarkt te Rotterdam Maandag lo Juni igoi Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijxen waren voor ie kwaliteit 34 ae kwal 32 3e kwaliteit 38 cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 28 sde kwaliteit 26 3de kwaliteit 33 cent per halt KI Varkens redelijk aangevoerd ic kwaliteit 23 2e kwaliteit 21 3e kwaliteit 18 cent per half KI Schapen redelijk aang evoerd Handel voor alles prijshoudend Vette varkens traag aiivkiitj i tii i Heden overleed plotseling onze geliefde Echtgenoot en Vader de Heer M OLMAN in den ouderdom van ruim 70 jatr Wed S OLMAN Sandibs 3 OLMAN 1 s OLMAN 1 Gouda 10 Juni 1901 De ondergeteekende firma maakt bekenddat zg P I K HKKII te SouooHHOviiinit zgne betrekking heelt j ONTSLAGCI op grond dat hg zich niet heeft godragen naar hare orders tengevolge waarvan genoemde P DE HEER de bg overeenkomst bedongen boete in der minne heeft betaald J LAIBING SONS KOTTEKDAM 8 Juui 1901 BERICHT VAN INZET De Bouwmanswoiiiiig EN LAlTDEHIJEir Gouda en Waddinxveen op den 6 JUNI 1901 te öouda geveild zgn in bod gebracht als volgt Broek wegf No 1 Do Woning en 36 a 80 c Boomgaard 1 1950 No 2 1 h 8 a 50 c Weiland 1950 No 3 1 h 12 a 90 c Hooiland 2550 No i 1 h 26 a 40 c Weiland en 72 a 71 o Water 2900 No 5 29 a 40 c Tuin of Bouwland 860 Onder de Boompjes No 6 82 a 10 c Weiland 1 2p00 No 7 1 h 21 a 90 c Hooiland 3800 No 8 1 h 30 a 60 c Weiland 4800 No 9 1 h 89 a 40 c Hooiland 5000 Kor Ie Akkeren t 1280 No 10 18 a Tninland Winlerdijk Nó 11 2 h 23 a 65 o Weiland f 3150 te zamen f MUM De cobibinatie en afslag der perceelen is bepaald op WOEMHtAÜ IH JUNI 1901 des morgens te elf nreu in het h6tel DE ZALM aan de Markt te Gouda Verhoogingen worden in dien tgd aangenomen tegen 10 percent der verhoogsommen 6n alle nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris G C WORT UU K ÜROOGLBBFMU te Gouda