Goudsche Courant, woensdag 12 juni 1901

Woensdag 13 Juni 1901 No 8585 40ste Jaargan mimm mmmi HeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefooa Nn H ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ielcfuaii M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco perbost 1 70 kfzonderlijke Nommers VT IF CEJiTEK Verkiezingen in het district Gouda voor de Provinciale Staten Al de Vrijzinnige Riesvereenlglngen In hel district Gouda waarbij zich een grootaantal er§onen hebben aangeiloten hebbeu lol Candidaten voor genoemd collegegesteld en bevelen dringend voor he trouut opkomen der kiezers op 13 JUIll e k aande Heeren t J M NOOTHOVEN VAN GOOR te Gouda aftr Pi VAN ÉR HOOG té Krimpen a d Lek oud lid i en Mr jG H fÜHRl SNEtHLAGE te Woerden Namens de P ereemgtngen Ld T 1 Bwgerplicht tSlGoud 1 moonhovert enjbmBtnilieri te I pBARerplicht te Woerden I ide Haastrechtsche Kiesvereeniging ie Kie vere enigi g Ammerstol te H ilÉestuur der Cei trah Libaf de Kiesvereeniging Oudewater te On lewat r Selitianhoven de Vrijzinnige Kiëivereeniging te Waddingevaen I de Kiesvereeniginffi Leklcerkerk te Lelilcdrlttrk Hhastrecht nlrsto de Voorait8treven le Knsvereeniging te Knlnnen i d Lek T I lU KiepMeertiffing in I t dixtrict voornoemib j W arn Voofzitter Secretarix il l U KNUTÏ Ï J 1 D JlUYTEI 4 öpeiiblte V rkaderirag op DINSDAG llfjUNI in de Zaal RÉülSIE Sociëteit Oosthj des avonds 8 tiw Sjpreker de iHeer ff MOL an s Graveohage I OANbIDAAT VOO DE TWEEDE KAMEK 1 Onderwerp DE VERKIEZINGSSTHIJD GOÜD Jnni 1901 oor aifakgiyleifs illen die zich door het val en van kondA of oïjferlading van dp 1 Éi door liet gebrnik van slee te moeieiyk te verteeren tewarn e otfl 3 kende spijzen of door onre elmatige levensw zö een maagljiden als Mmgkatarrh Maagkramp MangpUnen m ëieHJke npijtvertermg of verslljmlng op den hals gehaald hebbi zg hiermede een goeld hnismiddel aanbevolen fraarvan de voortreffeI jkql werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zvjn Het is fXuBsrt ilrioM smc f ruió nwijn TH ENTREE a en lO CENT HET BESTUUR DEBAT Ill op WOENSDAG 12 JUNI des avonds 8 uur In de zaal Oranje en Nederland Turfmarh Spreekster Mevr DI UCKER ONDERWERP DE AANSTAANDE VERKIEZING Ook de vrouwen worden tot deze vergadering uit Deze Kruidenwijn is it voortreffelijke geneeskrachtig bevondene krniden met gooien wijn gemaakt en versterkt de spijs verteeringsorganen vaifi den mertsch zonder een laxeermiddel te zijn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed Door het op juisten tiJd gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er eene proef medete doen Symptomen als hoofdpijn oprispen zuur in de maag opzetting misselijkheid met braken die bü chronische maagziekten des te hevigfcr optreden worden dikwijls na eenige malen drinken genezen Xr i w r iv tr onaangename gevolgen daarvan als 1 V GrSXOpping benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en verwpert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen I Schraal bleek uitzien bloedamoede verval van kracbten 1 zijn meestal de gevolgen van een slechte vertering onvoldoende hloed g enoodig d opdat zij hunne mannen kunnen aansporen niet weg te blijven van de stembus op 14 JUNI Debat Entree 6 en 10 cent HET BESTUUR vorming en een ziekelijke toestand van de lever B gebrek aan eetlust I evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de Spijsvertering I prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust ALG NED WERKL VERBOl lD Afd GOUDA Bij de a s verkiezing voor de Provinciale Staten op 12 J ÜNI wordt door bovengenoemde Afd ten zeerste aanbevolen Mr G H Fuhri Snethlage J M Noothoven van Goor P van der Hoog tIET BESTUUR graven Talrijke altenten en dankbetuigingen bewiaten dit I KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen FI 1 50 en 2 in de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven BodeWoerden Alfen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam s öravenhage enz alsook in alle grooto en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken i Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gonda 3 en meer flesschen Kruidenwijn tegen origineele prijzen naar alle plaatsen van Nederland Voor namaak wordt gewaarBohuwd Hen ïerlanqe uiislmieiid l Hubert lllrlch sche Kruidenwijn Mijn kruidenwijn is geen geheimmiddel zijn bestanddeelen zijn Malagawijn 450 O Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wijn 240 0 Atlas bessensap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anijs alantswortel Amorik kraclitw ortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestandde len worden vermengd Dagelijks in de IJskast voorradig FIJNE GEKRUIDE ZURE ZULT Fijne Kalfsleverworst bü VV V d STEE GOUWE C 71 Zenuw en Maagfiijders wordt nit overtaiging als een werkelgke halp j in den nood het boek tOoedkoopsto en soliodst adres voor Vervoer van Inboedel Zoowel bionen al bniten de stad met gesloten wagen i i B A GRAVESTELJISr Lange Tiendeweg 39 AUeil tfoiilt teat Tranitport Hchade verxekerd ISaad greTTer a nbeTolen Na ontvangst van adres per briefkaart ivordt dit boekje franco per post toegesonden door BLOEFOKL S Boekh Zaltbommel öonda Druk vau A BRINKMAN Zn De Memming voor de Provinciale Staten heeft plaats op WOENSDAG 12 JUNI en Ar de Tweede Kamer op VRIJDAG M bevelen aan voor de Pfo Staten Je Ireefen ÏIr H PUHRI ÖNETIiLASE J M NOOTHOVEN VAN GOOR P VAN DER HOOG Voor de Tweede Kamer het aftredende Mr ê J E QRAAFv BYLANDT LOTI3SrC3 VOOK DK SCHUTTKRIJ A FEONDIOING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien Art lo der Wet van ii April 1827 Staatsblad Nü 17 brengen ter kennis van de belanghebbenden dat de Lotirig voor de Schutterij zal plaats hebber in het Raadhuis dezer Gemeente op Maandag den 24n Juni aanstaande des voormiddags ten tien ure wordende zij m hun belang aangemaand om op de hierboven jemelde plaats en op den bepaalden tijd in persoon tegenwoordig te zijn ot ingeval zij door ziekte of eenig ander wettig beletsel hienn verhinderd worden een ander met hunne belangen of omstandigheden bekend in hunne plaats te doen verschijnen Voorts worden de ingeschrevenen verwittigd dat de Alphabetische Naamlijst voor hen ter inzage ligt op de plaatselijke Secretarie van Woensdag den i9n tot en met Zaterdag den 32n Juni 1901 des voormiddags van tien tot een ure Gouda den iin Juni 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Buitenlandscb Overzicht Mevrouw Botha is te Southampton aangekomen i van daar naar Londen vertrokken En lle journalisten die zich hadden opgemaakt om de gemalin van den commandantgeneraal van de str dmacht der Z A Bepnbliek te begroeten en van haar iets nieuws FEVILLEJOX Eindelijk Saamgebracht 49 Nog een pa r bankiers in spe en jonge kooplui wat de dragonder in civiel ook was een leerling der hoogere burgerschool en ietwat exotisch onder dit aankomende geslacht van industrieelen een allerlielsle kadet uit Lichterfelde ziedaar het mannelijk element en daarbij kwamen dan de nu bij den rit reeds in de meest uitgelaten stemming verkeerende en onafgebroken giegelende Backasche en wat daar nog onder was ooals bijvoorbeeld de elfjarige Lotte Wakh Deze schoolmei es echter legden doorloopend wat meer ernst en bezadigdheid aan den dag dan haar oudere zusters en nichten wat wel daaraan was toe te schrijven dat de eigenlijk diepere zin dezer gemeenschappelijke uitstapjes hen nog niet recht duidelijk was geworden Nb bij een gezelschap van dezen teeltijd kon de overmoed er nog mee door Op den duur vergde hij wel wat veel van de zenuwen maar in zijn onschuld had hij niet het afstootende dat de losgebroken levensgeesten van andere al te uitgelaten gezelschappen dikwijls voor zulke personen uit de omgeving hebben wien elke aanleiding om eren luidruchtig vroohjk te zijn ontbreekt Jufionw Heidloff had op de heenreis natuurlijk te hooren over de toestanden in Zuid Afrika moeaten teleurgesteld aan hunne bladen seinen Mevrouw Botha zegt niets Db heer Fischer die als secretaris van mevrouw Botha met haar nit Zuid Ajrik is gekomen bewaakt haar naar een dagbladcorrespondent het uitdrukte als een Cerberus om te voorkomen dat zy zich liet nithooren En ondanks dat alles bevatten enkele bladen lange verhalen over wat mevrouw Botha gezegd heeft wellicht moet men hier lezen gezegd zo h knnnen hebhen tydens de reis en daarna over haar plannen en het doel van haar komst De Daily Mail laat mevr Botha een lolrade honden op lord Kitchener den beul van Soedan dien zvj volgens dat blad met bewondering zou geschilderd hebben als een rechtvaardig edelmoedig en goedhartig man D ze schildering komt zoo weinig overeen met hetgeen anderen over het karaktervan Kitchener mededeelen en met de daden die onfe van hem bekend zyn dat wjj moeten aannemen dat Kitchener erg veranderd is tijdens zijn verbliji in Zuid Alrika ol dat mevrouw Botba niet de bewondering voor zijn grootsche eigenschappen heeft gekoesterd die de Daily Mair oorrespondent bü haar heeft opgemerkt Do rest i van dezelfde kracht Het een is als het ander terug te brengen tot pure phantasie En in die rubriek kan ook veilig gerangschikt worden het intervieuw met den heer Fischer dat het Preemans Tournal van Dublin mededeelt De opbrengst der rüksmiddelen valt dit jaar tot dusver in Prankrjjk niet mede Er is tot 31 Mei il 7 millioen fr minder ingekomen dan in dat tijdperk van het vorige jaar Bij de begrooting was wegens helastingwijziging op een lagere ontvangst gerekend maar de opbrengst is ook ruim 30 millioen beneden de raming gebleven Wel hebben de zegelrechten de belasting op roerende goederen de zoutaccijns en vooral de monopolies tabak en lucifers te zamen 15 millioen meer gegeven dan geraamd was maar er was een tekort van 15 millioen op eenige voorname andere belastingen met name 21 7 op de indirecte 16 millioen op den suikeraccijns en 6 7 op de invoerrechten Het groote tekort op de indirecte belastingen is vooral een gevolg van de nieuwe wet op de dranken en men verwacht dat daarbij allengs de opbrengst stijgen zal Anders is het met de sniker waarbü de nitvoerpremies een enorm deel van den accijns verslinden een onhoudbare toestand waaraan weldra een eind zal moeten gemaakt worden Margareta Walch aan haar zijde die zich tegen haar aan vlijde en m deze gedekte positie de zeer nadrukkelijke galantenén vanr Flunk den dragonder voorloopig nog terugwees zij het dan ook met al minder succes Hoe var voelde ondertusschen Louise zich innerlijk gescheiden van al deze kinderen het kind met het snorbaardje en den dragonderunilorm niet uitgesloten de kadet was overigens wat waardigheid betrett een Cato bij hem vergeleken Ze hoorde en zag toe met een glimlach die reeds nu gedurende den rit al matter werd en verwonderde zich toch in stilte over het fonds van overmoedige zekerheid zoo niet driestheid dat ze hier bij deze jeugd aantrof de saam opgegroeide kinderen van gelukkige en in voorspoed levende farailien der hoogere koopmanswereld in wier leven het gees telijk element slechts weinig van zijn druk het gevoelen De spoorrit kort als hij was maar met het leven en de hitte onafscheidelijk daaraan verbon den was zeker niet het minst vermoeiende deel der affaire geweest Buiten in het stille Tegel kon men weer op zijn verhaal komen Overigens bevond zich Louise in zooverre in een bizondere positie als nu bleek dat wat betreft het chaperonneeren van heel dit jonge gezelschap de farailien zich over en weer op elkaar hadden verlaten de mama s hadden alle ondersteld dat in elk geval een der andere moeders voor voldoend toezicht zou zorgen en dat zij dus rustig thuis konden blijven En zoo ware dan zonder de grootere coDScientieusheid van mevrouw Walch die althans voor een plaatsverrangster ge De troonrede in Spanje zal melding maken van de uitnemende betrekkingen met de vreemde mogendheden en de goede beëindiging van het geschil mot Frankrijk over de grenzen in Afrika Vervolgens zal de troonrede hervorming van het algemeen stemrecht aankondigen hervorming van de wet op de jury herziening van het concordaat om de kwestie over de congregaties tot een goed einde te brengen en het lot van de lagere geestelijkheid te verbeteren herziening van het openbaar onderwijs in liberalen geest en de toezegging bevatten tot de nitvoering van verschillende publieke werken De troonrede zal niet spreken over de kwestie van de buitenlandscbe schuld de paragraaf over de financiën zal alleen verklaren dat de regeering voornemens is het evenwicht in de begrooting te bewaren In de Italiaausche Kamer werd bij de algemeene beraadslaging over do hegrooting van buitenlandscbe zaken door den afgevaardigde Guicciardini de hoop uitgesproken dat het drievoudig verbond dat hjj hoog hield in stand zou blijven en hij hoopte dat de regeering de gewichtige belangen van Italië en Tripoli zal weten te verdedigen Hi stond vooral stil bij de quaestie van Albanië waar Oostenryk een yverige propaganda voert ep vroeg zich af of dit O fresn te brengen is met het behoud van het statusquo met Oostenrgk dat zich in een precaiten toestand bevindt Hy vroeg inlichtingen over de betrekkingen met Engeland waarvan hem het vriendschappelijk karakter twijfelachtig scheen Men zal zich het verhaal van de Eclair herinneren over de plannen van Frankrijk tegenover Marocco De Indépendauce Beige verneemt dienaangaande uit Londen dat van Engelsche zijde inderdaad geen bezwaar zou worden gemaakt tegen een Fransch protectoraat over Marocco maar er worden twee voorwaarden aan verbonden Frankrijk zou zich nooit tegenover Gibraltar mogen nestelen en moet een compensatie aan Engeland geven om de vrije band in Marocco te kunnen behouden Deze zou daarin bestaan dat Frankrijk alle rechten op French Shore opgaf Te Parijs moet men daartoe wel geneigd zjjn Inmiddels zoo wordt mede uit Londen geseind zal Henry Norman de oud hoofdredacteur van de Daily Chronicle de Engelsche regeering in de gelegenheid stellen iets over de aangelegenheid los te laten Hg zal Dinsdag aan het ministerie van buitenlandscbe zaken de vraag gaan zorgd had ol bever meer nog zonder de toevallige omstandigheid der dweperij van Margareta voor juffrouw Heidloff de schare geheel herderloos geweest En Louise Heidloff toch eenigszins in verlegenheid gerakende nu haar dit duidelijk werd was werkelijk de eenige toerekenbare persoon der partij Want aan de halte te Tegel waar Louise half en halt nog een volwassen persoon die misschien vooruit was gereden had denken te vinden was niemand dan de koetsier van den Kremser die het geheele gezelschap naar het trouwens niet ver verwijderde landhuis van oom Hippel zou brengen Ze schaarden zich onder veel gelach en gejoel natuurlijk op de beide lange banken van het rijtuig En nu ging het daarheen langs een gladden straatweg terzijde stonden de prachtige oude populieren daarachter lagen de warm bruine velden De rit duurde niet veel langer dan tien minuten maar toen de eerst door de beweging opgewekte frisschere koelte der anders stdle warme lucht langs al deze jeugdige aangezichten streek toen daarboven het populierenloover in den helder blauwen hemel fluisterde en de bevallige schaduwen der bommen in het rijtuig vielen en hen die daar zaten over de handen speelden gaven deze weinige minuten toch reeds een duidelijk beeld van de stemming van dezen dag die wat hij overigens ook mocht brengen van te voren althans van één roem zeker kon zijn van d ze namelijk dat het een echt mooie d ig een werkel k heerlijke vooigaarsdag zou zijn En wil het niet bijna schijnen alsof sulke dagen stellen ot het waar is dat er een overeenkomst is getroffen tusschen Frankrijk en Engeland en de andere mogendheden over de vestiging van een Fransch protectoraat over Marocco Men verwacht dat de Engelsche regeering een van haar gewone ontwijkende antwoorden zal ten beste geven maar toch ziet men piet eenige spanning heti antwoord tegemoet Misschien ook is van alle geruchten niets waar maar moat de geheele perscampagne beschouwd worden als een middel uitgaande van Frankrgk om de vreemde regeeringen eens tefolsen Verspreide Berichten Fn LXKKUK Te Parijs had men gisteren een herhaling op kleine schaal gevreesd van de incidenten ter gelegenheid van de wedrennen van Antasil in 1899 toen graaf Christiani lid der Jockey club den hoogen hoed van president Loubet heeft ingeslagen met ijjn wandelstok Onderweg naar het wedstrijd terrein verden de president en de premier nogal vriendelijk begroet en zelfs waren er menschen die Leve Loubet I riepen en Leve de Bepnbliekl doch toen de hooge luitjes het terrein verlieten werd door een zoon van De Leiseps den ontwerper van het Snezkanaal geschreeuwd Weg mei Monis I Monis is de minister van jnstitie tevens cognachandelaar waarvan ees arrestatie van den schuldige het onmidddlijk gevolg was De nationalistische bakkersknecht hLyon Ernest Parfait die vóór korten tiJdeen tomaat of een sinaasappel heeft geworpen naar het rjjtnig van den premierWaldeckEoussean zal overmorgen zich teverantwoorden hebben wegens beleediging door woord en door gebaar van denpresident van den ministerraad lid van hetadministratieve lichaam in de uitoefeningvan ziJn function en de dwaas is voornemens zjjn politieke denkbeelden voor tedragen een prettig voornitzicbt voor deaanwezigen I De afgevaardigde voor Vendee 6antret is als burgemeester van Sables d Olonne geschorst en heeft zich nn onmiddellijk nit wraak laten inschrijven als lid van de Fatrie framjaise om het kabinet te bestrijden I De manifestatiën vóór het herstel derprocessiën in het openbaar en er tegen teBonbaix hebben tot geen ernstige incidenten geleid Alleen kreeg een banier dr ger tegenwoordig al zeldzamer worden Ol zijn zft het altijd geweest en nemen de dichters en schrijvers die ze meest rijkelijk ter dispositie hebben ze telkens van elkaar over i Want zooveel staat vast dat in onze hoogere breedten ontvankelijke naturen en vooral ook zulke die niet opgaan in het kunstmatige leven der groote steden dat zijn zwaartepunt in besloten ruimten heelt het grootste deel huns levens tcvergeels naar onbewolkt zomersche dagen en zachte luchten uitzien Er zijn zeker menschen genoeg die zoolang ze geen regenscherm behoeven op te zetten niets van het weer merken anderen daarentegen missen buiten waar ze zich het best voelen dikwijls maar al te pijnlijk de aangename rust waarvan bij een erbarmelijken thermometerstand windgeloei en zwakke verlichting der atmospheer nu eenmaal geen sprake kan zijn Dit alles slechts om met te meer nadruk aan den middag m het park van oom Hippel zijn recht te doen wedervaren I üat was een lentedag zooals hij niet mooier kon zijn En toch bood hij van zich zelven niets dan een milde klare lucht een slechts weinig bewolkten blauwen hemal waaraan de zon kon heerschen en warmte genoeg om alle wasems alle plantengeuren te ontbinden tot den krachtigen adem van den pas bewerkten akker toe Het rijtuig hield stil voor een oud houten hek naast hetwelk weinige schreden van de populieren langs den straatweg nog eens twee dezer mach lige boomen aan beide zijden als wachters prijkten Worii vtrvetgd