Goudsche Courant, donderdag 13 juni 1901

X Oonderdag 13 Juni 1001 So 8526 408te Jaargang iMeuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Telafooi H St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de nüdd ïelefoon Xn K9 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN Gouda Druk van A BRINKMAN Zn Verkiezingen in hel district Gouda voor de Provinciale Staten Al de Vrijzinnige Klesvereenigingen In hel district Gouda waarbij zich een groot aantal personen hebben aangesloten hebben tot Candidaten voor genoemd college gesteld en bevelen dringend voor het trouw opkomen der kiezers op 19 RUIll e k aan de Heeren J M NOOTHOVEN VAN GOOR te Gouda aftr P VAN DER HOOG te Krimpen a d Lek oud lii BB Mr 6 H FUHRI SNETHLAGE te Woerden Namens de 1 ereenigingen Burgerplicht te Gouda SchoonLoven en Omstreken te Schoonhoven Burgerplicht te Woerden de HaastrechtscUe Kiesvereeniging te Haastrecht de Kieavereeniging Ammerstol te Ammerstol de Kieavereeniging Ondewater te Ondewater de Vrijzinnige Kiesvereeniging te Waddingsveen de Kiesvereeniging Lelilcerkerlc te Lekkerkerk de Vooruitstrevende Kiesvereeniging te Ktimpen a d Lek Hel Begtuur der Centrale Liberale Kiesvereeniging in t district mornoemd GOUDA Juni 1961 H KNCJTÏEL Waarn iVoorzitter ü RÜYTER Secretarig VERSIKINS IN HET BISTBIOT SiüBA 700S IE TWEEDE E AMEB EER STATEN BEmiAl De Vrijzinnige Klesvereenlgingen In genoemd district hebben eenparig en in overeenstemming met een groot aantal andere kiezers tot Candidaat voor de Hamer gesteld en bevelen met allen aandrang tot trouwe opkomst ter stembus op 14 JUÜI a s aan het algemeen geacht aftredend lid den Heer Mr G J E graaf vaD B landt te s C3 Iè T7 E3im £ a E f Het Bestuur der Centr Liber Kiesvereeniging in het district J M NOOTHOVEIN VAN GOOR Voorzitter D RUYTER Secretaris OODDA Jïni 1901 lill Kiesvereeniging Burgerplicht GOUDA op 770ENSDAG 12 JUNI des avonds 8 uur Id de zaal Oranje en Nederland Turfoiarkt Spreekster Mevr DRUCKER DE AAHSTAAiiiTvERZIEZING n Ook de vrouwen woiden tot deze vergadering uitSl genoodigd opdat zij hunne mannen kunnen aansporen niet weg e blijven van de stembus op 14 JUNI Debat Entree 6 en 10 cent HET BESTUUR 111 1 iiT i II I aKmmmÊÊiÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊmm GoTjroedersSTEEUSMA Openbare Vergaleriog op DOKDËKDAt 13 JU I 1901 des avonds 8 A uur tg de zaal Kuustiuln der Sociëteit Ons GenoeKeii te Gouda Spreker de heer Mr W RKILINGH te Wageniiigen Onderwerp WAABOTEÜ LOOFT BE MJB VBIJE TOEGANG VOOH KIEZERS Hm Gelegenheid tot DEBAT Pain Expeikr D rtig juu wordt dit middel met TamsMiid roooei ta poMtUludi uwiiTiiic aaiigiwMid tM BheiM11A JkJiLvSo H P51 Namens het Bestuur Bloemisten Turf siugel TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten Tan CACTUS DAHLIA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prjjken en doorbloeien tot de vorst intreedt VEEDER HET BEKENDE lilSECTEIV CIIIER dat door bijvoeging van 40 doelen water alle insecten doodt en voor planton bloemen on vrachten onschadelgk is Liter f 0 50 Liler f 0 80 Liter f I 50 D RUIJTËR Secretaris leUe Dit b Algem Ned Werkl Verbond Huamid dm Ttttróuweu Urn lette del IVOf k ie ep lul ebriekemerk iikeit Ad l i6 TeaeoMe dell in de meeete ipothekeB Te Ameterdiim bn ülotli Oehfto TM TayU en Bftnderb f Jii lit tft t fit ni tiii De Kiezers in het district GOUDA worden uilgenoodigd om op 14 TUNI in hun belang hun stem uit te brengen op den Heer F MOL HET BESTUUR m I m an de Kiezers Nog i de kruitdamp niet opgetrokken en kan men het slagveld niet overzien ot de krijgsklaroenen geven het verznmelsein voor het nieuwe treffen op a 8 Vrndag Of er te veel van ü gevergd wordt in deze dagen Wij gelooven he niet Het kiesrecht ie U gegeven omdat genoeg belangstelling by U wordt ondersteld om eens in de dri of vier jaar door Dw stem te kennen te ven m welke richting gij hot schip van Staat gestuurd wilt zieo Aan die roepstem gehoor te geven is plicht Anders laat gij het veld over aan volksmenners en raddraaiers die er op uit zijn huD eigen belang en dat van enkele klassen te doen zegevieren boven het algemeen belang Wordt go overstemd weina dan hebt ge toch Ow plicht gedaan en U zeH niets te verwijten Klagen over den gang van zaken helpt niet hanteer het wapen dat de wet U in handen geeft en blijf in geen geval van de stembus weg Wy richten ons in de eerste plaat tot diegene Uwer die wars van mooie Woorden en van droombeelden die nog m een ver verschiet liggen gaarne daden zien die het liefst mannen aan het roer hebben die met beleid en memanschap en zouveel mogelgk de wenscbon der minderheid tegemoet komende ons zachtjes aan vooruitbrengen Gaat dan na wat in het vierjarig tydperk dit achter ons ligt ondanks veel tegenwerking ia tot stand gebracht door de tegenwoordige regeering en gg zult met ons eens zgn dat bet belang des lands medebrengt dat in dien geest worde voortgegaan Liefst met dezelfde mannen aan het bewind dat geeft het minste oponthoud maar in alle gevallen in dezelfde Ujn voortgaande mocht het zyn met een sterker liberale meerderheid die te eerder in staat zou zgn den tegenstand der weerparty te breken Leest de redo van minister Borgesiua dezer dagen te Zutphen gehouden en gy zult met ons zeggen veel is reeds tot stand gebracht veel is voorbereid wat verdient aan de orde gesteld te warden Laat ons dezen mannen FEVtLLEJOX Eindelijk Saamgebracht 50 De Ifoetsier bleef op den bok en liet het aan zqn lading over zoo goed als ze kon uit te stijgen en zelve het hek open te maken toen alles uitgeetegen was reed hij langzaam verder waarschijnlijk naar een zijwaarts gelegen aparte ingang der bijgebouwen Daar stonden ze nu weer lachten en schudden zich eerst na den rit als een troep bom gevogelte dat zich pluizend en vroolijk sjilpend de veeren gladstrijkt Bij het uitstijgen had het juffrouw Heidlo overigens niet ontbroken aan ridderlijk dienstbetoon De kadet had waarschijnlijk met de bezonnenheid die den toekomstigen Pruissischen offlcier wordt ingeprent de zaak van te voren overlegd en zich na een stilzwijgende monstering der aanwezige dames de eenige die in leettijd zoo ongeveer op één lijn stond met een kapiteinsvrouw als het waardigste voorwerp zijner opmerkzaamheid uitgelezen Genoeg toeh Louise baar smallen voet op de trede zette stond de kleine militaire figuur in de innemendste houding beneden aan het portier en reikte haar bij het afspringen zijn bekleed handje Juffrouw Heidloff zag opmerkzaam in het trissche knapengezlcbt boven den stijven uniformklaag en dankte vriendelijk De klank harer verder ons vertrouwen nohenkeu wg kunnen niet beter doen dan ons hun verkregen ervaring te nutte maken Wie zoo denkt breekt zyn hoofd niet met de urgentie der grondwetsherziening en let niet op de fraaie toekomstmuziek der gociaaldemocraten veel molengeklepper maar geen voedzaam meel an steunt bet aftredend lid dat zgn stem gegeven heett aan al de goede en wezenlgk liberale besluiten die de Kamer in overeenstemming met de Begeering genomen heeft Dat is de aangewezen weg dien prartische mannen hebben te volgen Ën de persoon dan van den candidaat Hy spreekt zoo weinig en speelt niet een eerste viool in de Kamer Och Het zyn niet de mooipraters dio het meest s lauds belang bevorderen Er wordt veel gewerkt w harvan het publiek niets hoort of ziet En dan de persoon van den candidaat is niet de hoofdzaak men behoort j in de eerste plaats te vragen naar de richting die hy uit wil en de gedragslyn die hy volgt in de politiek Niet dat wy niet durven voor den dag komen met nzen candidaat verre van dien wy geven even het woord aan hft VatleTland die dezer dagen óver ons kamerlid sprak naar aanleiding van zyne candidatuur in den Haag voor de Prov Staten Men leest daar Graaf van Bylandt het kundig en werkzaam lid dur Gedeputeerde Staten verdient den steun de sympathie t vertrouwen van de kiezers in de allereerste plaats en in de hoogste mate Hy die ondanks den veelomvattenden werkkring in bedoeld college nog tyd en werkkracht vindt om als lid der Tweede Kamer evenals zyn verdiensteUjke collega Goekoop de algemeene belangen met onverdroten yver te dienen die by dat alles steeds en overal waar de openbare zaak de humaniteit het moreel welzyn des volks en vooral dat van onze minder bevoorrechte medeburgers zyn te bevorderen gereed is met zyn naam zyn invloed zyn arbeid en zyn vermogeo steun te verleenen hy die door zyn minzaamheid hulpvaardigheid en onbezwekeu trouw aan de liberale beginselen als een toonbeeld kan gelden van den edelman die slechts t noblesse oblige tot richtsnoer ietwat diep klinkende stem scheen een wellmdenden indruk op het veelbelovende jungmensch te maken snel waagde hij een blik naar het gelaat zgncr dame en nn vergat hij ook de grijsblauwe oogen niet meer en ionder daarvan overigena voorshands iets te laten blijken was hij van nu aan bezield door een vurige begeerte naar nieuwe ndderdiensten Een deel van het gezelschap had achteloos op de houten brug gestaan die op deze i Iaats over de greppel die lang den straatweg liep gelegd was toen zich den gekraak liet hoorcn zoodat de meiijea schreeuwend uit elkaar stoven Het was verder niets dan dat een der half vergane planken aan het eind halverwege afgesplinterd was zoodat wie dd£ir stond een paar voet dieper in de droge sloot terecht kwam Maar het kleine avontuur was toch kenschetsend Net iets voor oora Hippel heette het dao ook Hier is alles vermolmd Of hij de banken van verleden jaar nog heeft i Pas op dan breken wij er een Neen dan ga ik liever heel niet zitten I hoorde men hier doorheen Ik stel voor dat iedere heer iijn dame op den schoot neemt als wij dan vallen vallen ze zachter riep er een Het was een bloedverwant van een der hier vertegenwoordigde families die in een groot bankiershuis werkzaam was Doch Flunk die toevalUn een bevreemden blik van juffrouw HcidloÉf bij dit voorstel had opgevangen zag hem scherp aan en zeide zacht en met n droge gedecideerdheid tot hem rhoor eens kunzel op dien toon gaat het hier vandaag niet wees zoo goed daaraan te denken en dan nóg tachter tdoe nu niet alsot we ineennacht zieh kiest hy zou het ons wy zyn er zeker van euvel duiden indien we te zjipen behoeve eeu beroep deden op de gïvoelens van dankbaarheid die ons er toe moeten leiden hem met overweldigende meerderheid opnieuw t eervol vervulde mildaat op te dragen Voor een man als Ghuf van Bylandt vraagt men geen steun geet gunst men wyst slechts op een rechtmatige aanspraak men waardeert zyn bereidwilligheid om de rust di zijn positie en fortuin hem in staat stellen na langjarigen arbeid zich te vergunnen tan aljeiQeenen bate op te offeren llilk woord OMer tot zyn aanbeveling gezegd ware overdaad wy hebben hier niets by te voegen dan den wensoh dat nadere overweging alle liberalen zal doen besluiten met ons hun stem uit te brengen op ïlr C J £ graaf v Bylandt at tredead lid Buliealiindsch Overzicbt 4 het LagdrliniB heelt Chamberlain meegeöeeld dat Milner waarschynlijk in AagnstuB üaar Zuid Airika zou torugkeeren Be Times correspondent te Kaapstad beweert dat Jamestown bedoeld was als een fiinderlaag voor Kruitzinger wat echter mislukte Laöan meldt dat de Wet in de Gattsrandheavels is ten zuiden van den spoorweg van Krugeradorp naar Potchefstroom Voorts meldt Laffan dat de Boeren Labn schagnesnek by Dordrecht bezet hebben Oe correspondent van de Daily Mail seint dat Botha te Blauwbank by Ermelo il De la Rey rukt op om zich met hem te verfegen Aan de Standard wordt nit Durban gemeld Ër worden belangrijke mededeelingen gewisseld tusscben de Boeren leiders en Kitchener Aan den Nederlandschen consul zgn door Kitchener faciliteiten verleend om een onderbond te kannen hebben met generaal Tobias Smuts en den particulieren secretaris van Botha De Wet De telegraafiyn is tot beschikking gesteld om bun de gelegenheid te geven vrüelijk te knnn n correspondeeren met president Kruger De Boerenleiders thans te Standerton wachten slechts op Kruger s antwoord op hun telegrammen café met vrouwelijke bediening waren anders kun je er hier vandaag leelyk intoopen méér zeg ik niet De jonge bankier die in de hier aangeduide lokalen tegenwoordig zgn leergeld betaalde en zich dus als een grijsaard in wereldkennis voorkwam keek opeens weer zoo groen en bedremnield als men maar verlangen kon en het duurde een poosje eer hij zich weer in den au fond onschuldig dnesten toon der hem aangeborene banaliteit kon vinden Ze waren ondertusschen gezamenlijk het park ingegaan en schreden nu langs een met zwartachtig mos bedekten weg tussdien hooge boomen en verwaarloosd struikgewas door naar een open plek toe die zich op eenigen afstand vertoonde rflicr hield het hooge oude hout op en men zag uitgestrekte groene vlakten waaruit zich hier en daar prachtige boomgroepen als eilanden verhieven en omhoog strekten De edele vormen der boomen vóór anderhalve eeuw misschien door een kundig tuinman in hun effect voorzien brachten nu in vervulling wat hij gewenscht had en boden te en het licht aethensche naar den horizont toe in een nevelachtig wit overgaande blauw des hemels een prachtig schouwspel Het grasveld beneden was wel ktuiterig ruw en verwaarloosd maar het was toch altijd zachte grond die den stedeling aangenaam aandeed en wiens plantenkleed onder den tred van den wandelaar een krachtigen aardreuk van zich gaf Links op eenigen afstands had men iets dat op den met riet begroeiden oever van groote watervlakten geleek eerst heel in de verte blonk de glinsterende spiegel zelve uit voorzoover ze door tut licht De bladen bevatten berichten uit Kaapstad meldende dat De Wet met duizend man een stelling bezet in de öattsrasd heuvels ten zaiden van den Potchefstroom spoorweg Ia een gevecht van 50 Zoidafrikaansche constabels met de commando s van Brand en Hertsog in de nabpaid Petftrsberg werden elf constabels gedood of gewond De strifd werd op zoo korten afstand gevoerd dat van do revolvers gebruik kon worden gemaakt De Boeren bezetten Labaschogaes nek b Dordrecht Officieel wordt gemeld dat de Boeren te Jamestown 30 000 patronen en 75 geweren buit maakten Kitchener seint uit R etoria dat commandant Tan Rensburg en zyn commando zich hebben overgegeven btj Pietersburg Reeds ztjn honderd gewapenden in het Ëngelsche kamp gekomen en anderen volgen dit voorbeeld V In het interview dat de correspondent van Freeman s Journal te Dublin beweert gehad te hebben met den heer Fischer die met mevr Botha naar Kuropa kwam ztJi enkele nitdrakkingen die zoo de beer Fischer ze niet heeft gebruikt toch een zoo joisten kyk geven op den toestand in Zaid Afrika dat ze wel eens herhaald mogen worden De heer Fisoherzeide De Boeraa niU n strijden tot hun laatste patroon verschoten is De oorlog zal eerst uit z jn als de ammunitie op is Deze aiting is nogal in strüd met de bewering dat mevrouw Botha en de heer Fischer naar Ënropa komen om Kroger tot vredesluiten over te halen Sprekende over de menschen die in Johannieburg behoorde niet tot de Kngelschen van het slag dat h j Fischer die gepromoveerd is aan de Universiteit te Cambridge gewoon was in Engeland te ontmoeten Het was een slecht soort het uitschot van de natiën personen aan wie men geen staatkundige rechten kon toevertrouwen £ d de Transvaalsche regeering wist ook heel goed dat z j niet voornemens waren zich daarmede tevreden te stellen H j noemt dan ook de staatkunde van Engeland die voor zulke avonturiers en voor hunne vermeende grieven den oorlogsfakkel wierp in Zuid A frika een volkomen onjuiste en daardaar noodlottige politiek De Fransche bndget commissie heeft Maandag 1 1 bet rapport gehoord van den voorzit ter der ondercommissie Aimond in zake de inkomstenbelasting waarin voorgesteld wordt des hemels getroffen werd Rechts in de nabijheid echter stond het lage witte huis een wonderlyk gebouw zoo iets van Italtaanschen villastijl over gebracht in hel Berlijnsch burgerlijk sentimenteele van omstreeks het laatst der vorige eeuw met afschilterende kalk en atbrokkend dakk fwerk aan zyn nog niet geheel onschoon verval zelf een soort weemoedigen luister ontleenend Ddt moet moot zijn bij maneschijn flmstet ft een der meisjes die het huis waarschijnlijk voor het eerst zag tot de andere en de opmerking wa met onjuist Jammer dat ze althans bij het mannelijk deel van het gezelschap m de aarde eener ongeneeslijk profane stemming viel Ijteent u volle maan of nieuweraaan vroeg een ccr jonge heeren zi t u voor de dame dMr zou ik wat verlichting betrett bepaald jllhrlaatste kwarttor voorslaan ik geloot dat ze er dan nog zoowat mee door kan Het voorwerp van dezen jeugdigen spot was niemand anders dan het ééne vrouwelijke Ud van het gastvrije paar zelt juffrouw Rebetta Hippel een zeventigjarige oude juffrouw met glanzend bruin valsch haar die nu juist met haar ouden broeder het huis uitkwam om de gasten te ontvangen De twee die samen een honderd vijftig jaar telden pasten zeker niet recht in het heldere licht der voorjaarszon die ze in hun zonderlinge verweÊrdheid dl te onbarmhartig bescheen V vervpigd