Goudsche Courant, donderdag 13 juni 1901

ülrecte SpwrwegverMDdlDgeo mei GütÜA Zomerdleiist 1901 AaogevaogeD 1 i lel TUd vao reenwlcl eOU Dl OTTIRD A H in ntu B i S7 10 88 10 88 11 16 18 1 1 li iS M l 7 8 18 8 80 8 4S 8 68 4 89 4 64 6 16 6 84 18 7 08 S 7 41 8 14 8 17 S ii Ü U 10 18 10 46 U 8I II IIS I 1 06 6 01 t 14 4 I 10 1 8 81 7 11 7 8 8 81 8 88 o8 4 doOf 7 18 H 40 7 88 8 60 jj Jl JJ f th M c 8 46 X lo l8 10 66 lÓ IWO 1 84 1M4 8 0 08 10 08 a l bili ll a 8 H mbijgb My ri l m B B U U h Spow L Eilr il a t n i B IipTTERD M OBDi Tie S i Uoudtt MeordneM 0 p Ua KottuduB M aotterdunD F Rottgrdiim B 1 AUm U Uiaa Iitn kUMtlni O a w n ine it n ZojdM MmüiIh 6 11 8 8t 10 80 6 18 8 41 4 10 57 6 87 6 88 S 46 8 8 7 47 8 07 8 0 8 6 9 8S 10 46 11 06 11 476 10 T 7 1 16 II 1 6 80 7 10 11 48 4 11 4 18 8 89 8 61 4 08 g 1 88 El 06 8 17 § ll I 10 13 t 8 41 ir 48 10 81 8 46 4 08 4 43 5 11 8 04 8 1 7 06 7 5 8 81 SS 4 6S 4 5 48 8S 6 10 8 6 10 08 18 80 I8 8t Ü 81 11 46 18 04 7 45 8 39 9 1S 9 47 d 8 08 84 9 00 7 10 0 lo l rualbM ar lu lg p bn alit gnakuil warlm 1 0 S o l 8S Ó 4 i 4 14 4 69 5 18 1 48 8 14 7 08 7 18 8 10 8 41 9 47 10 09 l lo 11 04 l Exin npplmnlWrüi 1 Cc K te Wi oaa Uti 11 88 QUBD4 UBN HA10 i É imt 10 1 10 58 11 18 11 18 18 18 18 56 1 18 1 68 1 11 8 48 4 19 11 08 l O 11 18 l 11 80 1 81 10 46 11 86 11Ü48 11 48 11 66 l 7 1 44 1 10 1 41 4 16 4 46 10 18 10 48 1U 6 4 8 11 7 M 9 11 9 11 10 00 10 48 11 18 11 17 16 4 7 57 9 88 41 10 88 7 85 ï 8 85 9 03 4 10 11 11 15 11 85 IM 1 80 0 1 7 4 0 4 6 4 87 60 7 1 U 7 6 M8 40 10J6 GOUD 1 Ji U S T E R D 1 M fin iwu aud 6 16 8 11 8 8S 9 18 10 80 10 59 18 01 l li 1 16 8 16 7 4 48 6 is 18 8 48 51 lO idOSO 10 17 11 08 liLnutW 8 01 8 58 ll 10 10 11 04 11 48 11 17 1 57 8 86 4 It 4 57 5 H0 6 48 6 44 86 10 8 11 08 11 47 11 5 Ajut G 8 H 9 18 8I 1015 11 10 1011 1111 11 1 40 4 17 I l 6 46 6 01 a8 10 0 11 16 11 01 11 14 aH o l 81 8 017 Voorburg 6 JI oetolm ZdK SI 0 48 od W4 riï 1 7 7 4 0 1 30 loll 1 m 11 U I MulUUrf op den i Mp km niet pnkt nriti 7 31 7 60 8 1 07 8 l 14 10 6 I 01 5 1 64 10 14 8 l lu l8 3 0 S8t l 7 l 4 81 S 4 7 ii 7 81 O ii3 8 46 10 16 10 54 Hi minitatrdi Jl 1 1 It ht 1 L 8 1 Mlj t 1 H wU t t inil a i 0 rl t vUaTWM 1 16 8 11 4 31 1 49 1 3J 1 40 8 8 07 1 06 8 IIS 3 4 6 04 8 84 ViiakC 6 82 7 16 8 10 8 18 9 18 S1 11 18 18 17 11 1 8 11 1 10 8 84 4 4 8 08 6 11 7 09 8 10 15 46 t nu W i S4 6 47 7 80 8 15 8 45 9 80 9 46 11 80 11 411 01 1 40 11 1 4 l Ot 6 11 6 38 7 16 8 J5 9 40 10 01 l iuil 7 t 7 11 8A8 9 1 l 10 18 10 34 11 61 1 16 1 61 8 11 4 11 4 14 5 47 7 07 7 14 8 0 1 11 10 17 11 11 10 14 l Tïrivs a lis r v s ivi é = = = il i r lt2 7J4 m 7 oil im lü IMl 11 11 11 51 1 O ♦ 1 Tier dei grondBlaKon waarop ten boidigen d s belasting geheven wordt te doen verTaUen Verder zal de belasiing op denren en venBters en de belasting op het menbilair vervangen worden door de geprojecteerde inkomatenbelaating die geheven zal worden naar een maatstal van i tot 13 procent van het inkomen Andere beUetingen o a die de patonten luIIen tot in 1902 geheven worden Het rapport gal aanleiding tot een langdurig debat en door Eouvier werd voorgesteld de besluiten der ondercommisKie up Vrtjdag a s nader te onderzoeken Hen zal zich herinneren hoe het ontwerp betretiende de belasting op het gedistilleerd in de leatste vergadering van den Dnitschen RSksdag voor de verdaging tot November niet kon aangenomen worden omdat er één man aan het stemgerechtigd aantal ontbrak Daar ds thans vigeerende belasting echter met 1 October buiten werking treedt zou er een tgdperk komen zonder belasting Dit zon niet alleen beteekenen dat de schatkist eenigen ttjd belangrijke inkomsten zon moeten derven maar ook dat de agrariërs die in de stokerijen op hun landgoederen gedenatnreerden spiritus maken geen restitutie zouden krijgen voor het gedenatureerde product omdat die restitutie betaald wordt nit een zeker gedeelte van de opbrengst van de belasting op het drinkbare gedlBtilleerd Do regeering is daarom van zins den Rijksdag vóór October in een buitengewone vergadering bijeen te roepen tot regeling van de belasting op het gedistilleerd vermoedelijk in September ZiJ heelt een plan uitgewerkt om bü de restitutie voor gedenatnreerden spiritus anders te werk te gaan dan totnogtoe hoewel geen verdere bizonderheden worden medegedeeld is het waarschijalijk dat men wat meer dan totnogtoe tegemoet wil komen aan de verlangens van de agrariërs Al wat dezen als kanaal rebellen misdreven hebben zal hun dus niet toegerekend worden De Spaanscbe kamer van algevaardigden zal van al den lOen dezer voorloopige zitzingen honden waarin Sagasta de liberaalgezinde senatoren en algevaardigden zal vereenigen om ziJn programma uiteen te zetten De nanhangera van den hertog vauTetnan van Oamazo en Romero Bobledo hebben naar verluidt het voornenien een hardnekkig obstructlonisme te voeren onder het voorwendsel dat het gouvernement hun partö geen genoegzaam aandeel gegund heelt bij de jongste verkiezingen De conservatieve partij met Silvela en Villaverde aan het hoold zal zich bepalen tot het uitbrengen van klachten aangaande de wijze waarop de verkiezingen hebben plaats gevonden maar daarna zich ook beSveren om de Kamer met vrucht te doen arbeiden Verspreide Berichten Bsttnduii Beun Rottardm D F BotterduB K a eiu leuwerk k Hoorfireflht Ooudl X t 8 66 4 48 6 10 0 O4 7 11 7 88 4 68 6 41 6 01 6 61 I 5 11 04 I 6 iJ 10 8 15 7 48 4 illMi l Umm utn brtdn 7 111 8 87 8 11 7 88 8 68 7 ÖM i el 7 68 14 7 88 9 08 v l oudft eevnah Moero So i TOMrZ8g Voorburg H g Uüuu 6 10 rt öl Oudow S 85 Wooril 6 48 48 lltrwhl 8 08 7 4 8 18 11 8 88 8 61 l Frutkruk Mevrouw Petit advocate bij het Hof van Appèl te Parijs is als doctores in de ponUeke en economische wetenschappen ge promoveerd met een proefschrift over De wetten en verordeningen in die landen welke geen scheiding tnsschen wetgevend en uitvoerend gezag kennen De heer Laberdesque schijnt zelf te gaan inzien dat hj maar de wijzere moet zijn en dat hij de woorden van Max Tiégii onmiddellijk na diens verwonding in het duel op de Wielerbaan van Pare de Princes te Parijs maar moet beschouwen als geïnspireerd door den schrik en de pijn van den blageerenden anti semietischen burgemeester reden om ze niet au sérieui te nemen Grüot Beittanhii In het Sint James paleis te Londen heelt Maandag namiddag plaats gevonden de ontvangst van de Marokkaanscbe ambassade door konjng Edward en ziJn gemalin Hoewel de plechtigheid maar twintig minuten duurde kwam toch tot voorlezing een adres van gelukwensching voor den koning en sprak deze laatste een gepast woordje van dank BINNENLAND Provinciale Staten Uitslag van de stemming District Leeuwarden 5 Plaatten Aantal kiezers 9737 Aantal uitgebrachto geldige stemmon 6134 Daarvan verkregen de hoeren Th M T van Weideren baron Rengers lib aftr 2961 jhr mr C v Eysinga lib aftr 2260 R Bloembergen Ez lib 2168 T Velstra lib aftr 2092 mr T de Vries antir 1924 A H van Slooten lib aftr 1899 B T Atsma antir 1865 IJ W Tysma antir 1832 mr J Verwer r k 1816 M Frantzen antir 1789 G W Molchers soc dem 1621 F K Dekenga soc dem 1277 Z Middelkoop rad 1134 L Zandstra socdem 1119 J G Jansonius soc dem 1109 7 Kalsbeek soc dem 1047 S Jansen rad 773 C W Eisma rad 550 en E K Hoekstra rad 436 stemmen Herstemming tusschen 5 liberale Candida tan i anti revolutionairen en 1 roomsclikatholiek Tot nog too hadden 5 liberale leden voor dit district zitting in de Prov Staten District Schoterland 5 Plaatsen Aantal kiezers 8709i Aantal uitgebrachte geldige stemmen 3994 Daarvan ver fegen de hoeren G L v d Zwaag soc dem 1883 A W Eisma Volkspartij 1705 J B Engelman lib aftr 1641 E R de paan Volkspartij 1899 mr H W de Blocq van Scheltinga lib aftr 1360 J G Jansonius soc dem 1364 F J Oosterbaan Oib aftr 1320 J H van der Meulen lib aftr 1290 K de Jong eoc dem 1273 mr J Sickenga aib aftr 1208 H Pollema antir 1002 E S H Visser r k 816 en D van Konijnenburg lib 969 stemmen 1 14 1 11 1 80 0 U 48 10 18 lo m 10 88 10 48 10 4 11 61 It O B BoUi IJ U a ll 18 00 tt Sl 11 16 11 1410 49 11 47 U 8i Herstemming tusschen 6 liberale candidaten 2 candidaten van de volkspartij en 3 sociaaldemocraten Tot nog toe hadden 6 liberalen voor dit district zitting in de Prov Staten District Sneek 6 Plaatsen Aantal kiezers 9053 Aantal uitgebrachte geldige stemmen 6118 Daarvan verkres pn ié heeren L Dokknm antir aftr 3991 H Pollema antir aftr 3982 W Kroese chr hist aftr 3977 P Groeneveld chr bist 3884 J Bwkema r k aftr 3704 P Fennema lib 2036 A H Tromp lib 1965 ö E de Boor lib 1952 mr C C Paehlig lib 1793 J de Jong lib 1709 B Keveriing chr bist 471 enP Rinkema chr bist 374 stemmen Gekozen 2 antirevolutionaire en 2 christolijkhistoriscbe candidaten en 1 room chkatholiek De 5 aftredende leden beboorden ook tot deze partjen zoodat de nitsliig in dit district in den toestand geen wijziging brengt District Franeker 5 Plaatsen Aantal kiezers 9035 Aantal uitgebrachte geldige stemmen 7199 Daarvan verkregen de boeren H Kamstra antir aftr 3544 A T de Jung antir 3471 J Kuiper antir 3426 D ScUeepsma antir 3873 P Lnnler r k 3317 A Draisma de Vries lib aftr 3098 S Hannema lib aftr 2981 L Hoekstra lib 2946 S Brandsma lib 2961 P Peereboom lib aftr 2868 Z Middelkoop rad 778 G W Melohers soc dem 748 F K Dekenga soc dem 676 J G Jansonius soc dem 623 en L Zandstra soc668 stemmen Herstemming tusschen 6 liberale candidaten 4 antirevolutionairen en 1 roomschkatholiek Tot nog toe haddon 4 liberalen en 1 antirevolutionnair voor dit district zitting in de Prov Staten District Amersfoort Gekozen zonder stemming de heeren mr A W van Beeck Calkoen mr A J de Beaufort en D P Hamers aftredende leden Amsterdam I Aantal kiezers 4757 Uitgebracht 2370 geldige stemmen Herstemming tusschen de heeren Van den Wall Bake lib rar Caroli lib De Bont r k en Wormser antir Amsterdam II Aantal kiezers 2470 Uitgebracht 1180 geldige stemmen Gekozen de heeren Van Eeghen lib en Hartsen lib Amsterdam III Aantal kiuzers 7096 Uit gebracht 3366 geldige stemmen Herstemming tnsschen de heeren Jitta lib Sillem lib Tak soo dem en Treub vrijz dem Amsterdam IV Aantal kiezers 3628 Uitgebracht 1424 geldige stemmen Gekozen de heeron Hijmans lib en Loeff lib Amsterdam V Aantal kiezers 7809 Uitgebracht 3881 geldige stemmen Gekozen de heer Wijnmalen lib Herstemming tnsschen de heeren Van Eeghen antir en Ingenohl vriJz dem Amsterdam VI Aantal kiezers 5124 Uitgebracht 2827 geldige stemmen Herstemming tusschen de heeren Den Tei lib Boissovain lib Anderheggen r k en Ter Haar Jr chr hist Amsterdam VII Aantal kiezers 3793 Uitgebracht 2265 geldige stemmen 4 18 1 4 1 54 1 88 1 14 1 46 1 58 1 08 4 60 1 18 5 01 6 11 6 17 6 1 6 48 a 8 80 8 18 10 80 11 081 10 46 10 14 li M 11 481 7 10 7 86 7 16 7 88 7 54 8 08 8 43 M 7 00 Gekozen de heeren Crone chr hist on Van Waterschoot v d Gracht r k Amsterdam TUI Aantal kiezers 2979 üitgebracUt 1621 geldige stemmen Gekozen de heer Pabius antir Herstemming tnsschen de heeren Harmsen chr hist en Moltzer lib Arasterdam IX Aantal kiezers 7212 Uitgebracht 3621 geldige stemmen Gekozen de heer Van Hall lib Herstemming tusschen de heeren Gerritsen vrijz dem en Van Sou chr hist Alkmaar Aantal kiezers 6167 uitgebracht 4465 geldige stemmen Herstemming tusschen de heeren Boel mans ter Spill lib jhr mr van Foreest lib Glinderman antir en mr Kraakman r k Edam Aantal kiezers 2625 Aantal uitgebrachte stemmen 1398 Gekozen de heer H J Calkoen lib Haarlem Aantal kiezers 7111 Aantal uitgebrachte geldige stemmen 3929 Herstemming tusschen de heeren Van der Mersch lib jbr J B van Merlen lib Beynes r k en Hngeuholtz soc dem Haarlemmermeer Aantal uitgebrachte geldige stemmen 2450 Herstemming tnsschen de heeren Benierse en G Blankers t Hooft Den Helder Aantal nitgebrachte geldige stemmen 3282 Gekozen de heer C D Zur Mühlen lib Velsen Aantal kiezers 4108 Aantal uitgebrachte geldige stemmen 2635 Gekozen de heer Jobs ter Hoffstoede lib Zaandam Aantal kiezers 6063 Aantal uitgebrachte geldige stemmen 3381 Gekozen de heeren K de Boer Czn Qib en P B J Ferf lib Almelo Aantal kiezers 5209 Aantal nitgebrachte geldige stemmen 2408 Gekozen de heer J van Alphen antirev Herstemming tusschen de heeren H J G Eenhuis r k mr G Jannink Oib mr H van der Vegte antir en J Hagedoorn lib Deventer Aantal kiezers 3890 Aantal nitgebrachte geldige stemmen f Gekozen de heeren W H F baron van Heemstra lib en G J L Ankersmit volkspartij Enschede Aantal kiezers 9656 Aantal uitgebrachte geldige stemmen 8128 Horstemming tusschen Elhorst antirev Bloemen r k Overboek antir Jacobs lib en Bennink soc deki Kampen Aantal kiezers 2779 Aantal uitgebrachte geldige stemmen 2009 Gekozen de heer M Noordtzij antir en J van Hasselt lib aftr Markelo Aantal uitgebrachte geldige stemmen 1726 Gokozen Terhorst lib on Schimmelpenninck lib Ommen Gekozen Baron van Pallandt te AmbtOmmen Herstemming tusschen de hoeren Weitkamp en Zwijze Steenwijk Aantal uitgebrachte geldige stemmen 1627 Gekozen Middendorp antir Herstemming tusschen de heeren Meesters en V d Wyck Zwolle Aantal uitgebrachto geldige stemmen 2338 8 01 8 81 9 17 9 53 9 68 U 10 08 8 14 fc 10 17 8 88 E = 10 1 8 41 iS 9 44 10 1 10 84 Herstemming tusschen de heeren J de Goeijen lib J Hoven vriJz dem Vos de Wael r k en Van Sotten lib f Goos Gekozen de heeren jlA l mr J J Pompe van Meerdervoort M Noordpe W J Vader van s Gravenpolder en D J Oggel aftr antirev Middelburg Herstemming tusschen de bh L C Breebaart antir H P den Bouwmeester lib mr P Dilleman aftr antir W Mans aftr antir J Marnissen lib en jhr C J J A van Teylingen lib aftr voor Vlissingen Slnis Gekozen de heer H G Hammacher aftr lib Herstemming tusschen de heeren J L I Bats aftr lib J Erasmus aftr lib G Gerritsen lib en 6 A Vorsterman van Oyen Oih Vlissingen Geldige stemmen 2700 Gekozen de heeren P J Siegers aftr met 1498 en Bos met 1448 stemmen Herstemming tnsschen de heeren C L van Weelderen aftr met 1206 en Honterman met 1129 stemmen Zierikzee Gekozen de aftredende liberalen M Bolle Lzn met 1499 J H C Heyse met 1453 en C J Hocke Hoogenboom met 1368 stemmen Bij herstemming in het hoofdkiesdistrict Putten is gekozen bnitengewone vacature de heer Jhr H M Schuurbeque BoO e met 1299 stemmen Nader wordt bevestigd dat de komst van president Kruger te Scheveningen niet in verband staat met eenige politieke bespreking noch met de vermoedeliike komst van mevrouw Botha ten huize van den heer Wolmarans Reeds voordat de President naar Hilversum vertrok was het bepaald dat hij zoodra het weder milder werd eenige dagen zou doorbrengen bi den heer Wolmarans uitsluitend om de genoegens van het familieleven te smaken tot afwisseling van het vriJ eenzaam leven dat de Presidont te Bussnm leidt Van onderhandelingdB te Standerton is bij het gezantschap niets bekend terwijl tevens ontkend wordt dat president Kruger in telographische gemeenschap zon staan met de Eepubliek STADSN IEUWS GODDA 12 Juni 1901 In het hoofdkiesdiFtrict Gouda werdenheden ter verkiezing van drie leden derProvinciale Staten in de drie districten uitgebracht DISTRICT I Uitgebracht 689 stemmen Van onwaarde 4 Daarvan verkregen de bh Mr ö H Fuhri Snethlage 330 stemmen J M Noothoven van Goor 376 P V d Hoog 28C Hoogendgk Az 312 A van der Straoten 314 A Vingerling 327 DISTRICT n Uitgebracht 426 stemmen Van onwaarde 6 Daarvan verkregen de heeren Mr 6 H Fuhri Snethlage 158 stemmen 3 M Noothoven van Goor 194 P van der Hoog 170 C Hoogeudflk Az 234 A van der Straaten 228 A Vingerling 246 DISTRICT in Uitgebracht 541 stemmen Van onwaarde 5 Daarvan verkregen de heeren Mr Q H Fnhri Snethlage 225 stemmen J M Noothoven van Goor 274 P van der Hoog 231 C Hoogendijk Az 264 A van der Straaten 269 A Vingerling 282 Tot klerk ter secretarie is door B en W alhier benoemd de heer J van Eijk De lootball club Olympia zal Zondag te Rotterdam een match spelen met Achilles Programma dei uziekuitvoering ojp Donderdag den 13 Juni des avonds ten 71 uur in het Houtmansplautsoen te geven door de dd Schutterij alhier Directeur Joh G Arent 1 Marsch Echtes Wiener Blut C Komzak Ouverture Cleopatra F J Schweisberg WalzerDouiMystères 4 Kom Vineta fantasie sor des melodies Italiennes B Plazini 5 Ouverture Marie Hen tiotte L Mogtagne 6 Polka La Clochette Magiquo avec carillon M Carl 7 Fantasie Gnillanme Teil 6 Rossini 8 Crescent Cycle Galop G Mann De stembus voor de verkiezing van Vrijdag in het kioBdiitrict Gouda lal geopend z n van 8 tot 5 uren in het op de den kiezer toegezonden kaart aangewezen lokaal Wie zich kiesgerechtigd acht en tot heden nog geen kaart heelt ontvangen of wie die kaart verloren mocht hebben kan er op het stadhois een bekomen mits hij voldoende van zijn identiteit doe blijken Men stelle dit niet uit tot morgen ofschoon morgen tot op het laatste oogenblik het stembureau nog tot die uitreiking bevoegd is iSg die in dienstbetrekking zijn en bevoegd tot de keuze mede te werken hebben recbt op twee uur vrij tusschen 8 uur voor en 5 nnr namiddags De stemming geschiedt in het voor eiken kiezer op zjn kaart aangewezen stembureau Aan het bureau overhandigt de k iezer zijn kaart en ontvangt daarop uit handen van den voorzitter van het bureau die daarbij overlnid den naam van den kiezer en het nummer waaronder deze op de kiezerslijst voorkomt opleest het stembiljet dichtgevonwen naar de zijde waarop de namen der candidaten zijn gesteld De kiezer begeeft zich dan naar een der niet in gebruik genomen lessenaars in het lokaal en stemt aldaar door met potlood zwart te maken een wit stipje geplaatst voor den naam van den oandidaat zjjner keuze HiJ vouwt het biljet dicht naar de zyde waarop de namen der candidaten zijn gesteld en begeeft zich darmede onmiddellijk naar het stembureau terug waar hj het op een teeken van den voorzitter in de stembus steekt Ziedaar alles wat de kiezer te verrichten heeft Alleen nog dit het geval kan natuurlek voorkomen dat een kiezer bu do invulling van zijn biljet zich vergist welnn dan kan hg eenmaal een nieuw stembiljet aanvragen mits het eerst overhandigde door hem wordt teruggegeven Bedankt voor het beroep der Ned Herv Kerk te Kedichem dooi don heer M Bosbergen cand te Boskoop In de zaal Nnt en vermaak van de sociëteit Reunie trad gisterenavond voor een vrg talrijk publiek op de heer F Mol van s Gravenbage candidaat van de vrgz dem partij Do vergadering werd geopend duor den heer C van Ardenne niet in kwaliteit van voorzitter want en dit werd voornamelijk tot de pers gericht de funct ies van het bestuur waren nog niet verdeeld Na een korte inleiding gaf de heer van Ardenne het woord aan den spreker die meende dat het nocdig was ook in Goada te laten hoeren waarom het eigenlijk ging Hij vond het niet noodzakelijk nog eenmaal het program te ontwikkelen Toen de Liberale Unie haar circulaire de wereld inzond met algemeen kiesrecht als urgentie was men bang dat een deel zon wegloopen dit was geschied bij de tweede circulaire waarop wel weer het kiesrecht urgent verklaard Werd maar te zijner tgde Om niet weer met een kluitje in t riet gestuurd te worden werd opgericht de Vrgz dem Bond en hoewel sommigen den tgd nog niet gekomen achtten anderen meenden dat het oogenblik slecht gekozen was spreker vond het een bewijs van moed dat de nieuwe partij al dadelijk in t vuur trad Dat ze betiteld werd als slippendragers van de heeren partö noemde spreker een eerenaam Het vroegere kiesrecht stelde den leeftgd op 23 jaar dit werd later gebracht op 25 jaar spreker wilde het wel terug zien gebracht op twintig jaar Den toestand noemde hij ver van rooskleurig waar een jongeling van 23 jaar nog niet in staat wordt geacht voor zich zelven te kunnen zorgen Tal van vragen waren spreker gedaan ook door de vrouwen vereenigingen Ie Of hij was voor urgentie verklaring van grondwetsherziening met het oog op algemeen kiesrecht 2e hoe hg dacht over de verkiesbaarheid der vrouw 3e of hj met algemeen kiesrecht ook bedoelde het vrouwen kiesrecht De vrouwenbeweging bestond niet bij een paar honderd haagsche dames maar was over een groot deel des lands verspreid en had haar hoofdzetel in Amsterdam Verder meende spreker dat de Eerste Kamer zooals die thans bestond een groote belemmerende macht was voor het tot stand komen van goede sociale wetten getuige de ongevallen wet wiarvan het eerste ontwerp gevallen was daarentegen het veel slechtere tweede aangenomen Op de internationale vergadering te Brussel had spreker weer meer dan ooit gevoeld wat hem en vele anderen ontbrak De Belg kon niet spreken met den Nederlander deze niet mot den Engelschman geen van allen met den Duitscher men moest zich behelpen met een tolk en de woorden die met al het vuur dor overtuiging uitgesproken werden ze verloren al hun kracht door een tolk Vakscholen waren er in den vorm van onze hooge scholen niet voor de kinderen des volks Anti militair als hg was wilde hy op de scholen de krijgswetenschappen onderwezen zien elk burger meende spreker I moest in staat ziJn de wapens te dragen Geen kazerne waar de jongelingen bedorven worden maar oefening in den wapenhandel waardoor ieder in stiat zon zijn zich bij een onrechtvaardigen aanval te verdedigen Menig opstootje kwam voort alleen uit het millitair vertoon bg werkstakingen optochten enz Liet men de menschen stilletjes hun gang gaan dan zou veel voorkomen worden Door tempering moesten de scherpe kantjes weggenomen worden het betere van den raensch moest naar boven gewerkt worden maar geen verplaatsing van macht Dit zon gemakkelijker tot betere levensvoorwaarde leiden dan dat de staat zou ingrjpen in persooniyk eigendom Vermetel is het aan te nemen dat de tgd aanstaande is waarin zal gelden al het mijn is het dijn Het kind klemt zich vast aan zijn speelgoed dit is als t ware met het menseh zijn sal engeweven De grondslagen der maatschappij moeten berusten op rechtvaardigheid De staat kon optreden als grootwerkgever Een proef kon men nemen met het verplaatsen der gevangenissen naar de hei waar nog zooveel woeste grond te ontginnen was Hier lachte men met dit idee waarmee in Duitsohidnd reeds voor lang de proef genomen was Het pacbtcontract waarbij den verhuurder verplicht was schadeloosstelling te geven in tijden van misgewas als anderszins werd ontdoken door den pachter een verklaring te laten teekenen dat hg hiervan afzag Een eisch des tijds was bet dat de staat de spoorwegen naastte de steenkolen exploitatie in eigen beheer nam niet om in te grgpen in persoonigk eigendom maar om de macht van het kapitafl te fnuiken Noodzakelijk was verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit niet minder dan de ponsioneering van den werkman op den ouden dag Hiertoe zouden voor t oogenblik werkgever en arbiiidor moeten bijdragen terwijl de staat subsidie verstrekt anders kan er voorloopig nog niets van komen Spreker kwam niet ter aanbeveling van een candidaiit maar hij hoopte dat ieder zich op t laatste oogenblik nog zou afvragen wien moet ik stemmen f Uat ieder met opgebovfn hoofd het stembureau zou kunnen verliitpn om der wereld te toonen ik heb mgn plicht gedaan en heb dus geen reden om miJ ook maar t minst bezwaard te gevoelen Als eerste debatter trad op de heer de Vos wien het genoegen deed den heer Mol als spreker aan te treffen Omdat er drie vergaderingen waren waarbg de sociaaldemocraten in debat moesten komen was W de aangewezen persoon om met den heer Mol dat zaakje eens op te knappen Vooreerst dat samenvatten van alle parxiJeQ daar kon niets van komen zelfs de vrijz dem kwamen nog te veel aan de beors van de groote boeren de burgerklasse werd gepaaid met de schoone woorden hoe minder strijd boe beter de zaken gaan Door temperen zon het kapitalisme blgven bestaan Bg de vrijz dem heerschte verwarring van denkbeelden Wat de spreker over het milUtarisme gezegd had kon hj niet begrgpen Bg verkiezingen komen niet de arbeiders op die t het slechtst hebben maar die tiJd hejihan Wij niet maar het kapi alisme vuurt denklassenstrijd aan wij worden geboren waar dat bestaat Met de ongevallenwet ontstond de patroonsvereeniging tot groot nadeel der arbeiders En ten laatste moest hij deu spreker nog even aan den tand voelen over vrouwenkiesrecht De tweede debatter de heer van der Werf sprak over staatspensioneering Dat de heer Mol bijdrage van den werkman vroeg was om de kapitalisten te sparen De arbeider was niet hij machte van het weinigje dat hjj verdiende nog wat af te zonderen voor don ouden dag waarvan trouwens ook zij pas zouden genieten die met hun 16e jaar zouden beginnen met bgdifageu De heer Mol den eersten debatter beantwoordende laakte de nitdrukking zaakje opknappen een woord dat hg zeer unfair noemde en hier volstrekt niet te pas kwam Hg bleef bg ziJn gevoelen dat moest aangestuurd worden op bet beter ik dan alleen verwachtte hij heU in den toekomststaat Naastenliefde moest de band zijn die allOn eenmaal zon samenvatten De verwarring der denkbeelden bestond slechts in t brein van de socialisten want wat de debatter over het steramen gezegd had was geschied voor de vrgz dem Bond bestond toen dus ieder nog vriJ was Wat spreker van het militairisme gezegd had was duidelijk genoeg geweest zoodat hii hierover niet behoefde uit te weiden De arbeider die het een beetje goed krgkrijgen treden uit den strjjd de heer Mol had dit menigmaal ondervonden Dat de patroons vereeniging onstaan was noemde de heer Mol een groot voordeel nn toch wist men waar men zich kon vervoegen wat vroeger volstrekt det geval nie was Toen bestond er ook iets maar ment wist niet waar het te vinden Men scliermde in t duister En wat het aan den tand voelen over het kiesrecht betrof de heer Mol gisjite tX weer dit woord d t naar hf meende in den mond eens onderwijzers niet paste Overigens meende hij zich voldoende verklaard te hebben en betreurde hij het ten zeerste dat men dit overal tegen hem uitspeelde en hem hiermee telkens weer vervolgde terwijl men zijn woorden verdraaide of opzettelijk zijn denkbeelden weergaf Na nog een enkel woord tot den heer van der Werf gericht to hebben ging de heer Mol nog even in gloedvolle bewoordingen zijn rede na en eindigde nogmaals met den wensch dat ieder zijn plicht zon doen waarna de heer van Ardenne da vergadering sloot Boskoop Door de leden der drie alhier bestaande tuinbonwvereonigingen wordt in het hotel Neul een tentoonstelling gehouden van afgesneden Paeonia bloemen De groote zaal van het hotel is geheel gevuld met prachtige bloemen Er zijn meer dan 250 variëteiten ingezonden Het blgkt echter dat ook van dit plantengeslacht variëteiten onder verschillende namen gekweekt en in den handel gebracht worden Deze verwarring te doen ophouden is het doel dezer tentoonstelling Nieuw ebkeek a d Ubel Toen Zondag morgen do knecht van d H ongeveer kwart voor vieren van het melken kwaip ontdekte hij op de werf van H G een verdacht roeken waarom hij burengerucht ging maken Spoepig waren eenige personen bü de hand om het begin van brand te blusschen Het stroo in een varkenshok had vuur gevat Was men eenigen tgd later gekomen dan zou het blusschen wellicht niet moor mogelijk geweest ziJn I N O R Z O N a B n U itR In uw nummer van Woensdag kont een ingezonden stukje voor aaii het adres van uw verslaggever waarin de heer H S do Brauw zich beklaagt ja waarover weet ik eigenlijk niet of het moest zijn om te propageeren voor zijn zaak Wat dit laatste aangaat moet hg zeU weten maar de heer de Br weet toch zeer goed dat we in een verslag die punten kunnen weergeven die ons het belangrijkst voorkomen en waar het onderwerp dat de debatter besprak al reeds den vorigen avond behandeld was en waar het te bezien stond dat we nog meer op dergelijk terrein zouden terecht komen daar meende ik debatter s rede onbesproken te kannen laten en er in geen geval een oordeel over te vellen wat een verslaggever ook niet past Dat de debatter niet op de hoogte van do zaak was die hg wilde bespreken bewees zgn vragen vindt hjj hierover de uitdrukking onbeslagen ten ijs komen wat hard dat hij dan een anderen term neme ik voor miJ weet er geen Ik geloof niet dat de vergadering anders over debattors woorden gedacht zal hebben on ik meende zoodoende volkomen in mijn recht te zijn bedoelde uitdrukking te bezigen te meer nog met het oog op wat de voorzitter den heer de Br toevoegde Hiermee hoop ik aan de uitnoodiging van den heer de Br voldaan te hebben Mocht ik hom weer op een vergadering als debatter aantreffen volgaarne zal ik ook zijn rede overbrengen zoo deze iets zaakcjjks heeft en hg bepaald komt om een spreker te bestrijden zonder zijn eigen kandidaat aan te bevelen Hiermee breek ik de correspondentie al Dankzeggend voor de plaatsruimte teeken ik Dl VbSsliooevbe Rechtszaken Door de Arrondissement Rechtbank te Rotterdam stond onder andere terecht a V D 22 jaar timmerman te Nienwerkerk a d IJsel wegens beleediglBg van den veldwachter J G Rondberg tot f 10 boete subs 10 dagen hechtenis CORRESPONDENTIE Het Verslag der politieke redp te Nieuwerkerk wordt morgon geplaatst Red Afloop der Openbare Verkooplng van Onroerende Qoederen gehouden op 12 Juni 1901 door jen Notaris G C Fortugn Droogleever alhier Bouwmanswoning en 10 h 93 a 42 c Wei en Hooiland en Water in ften Broekweg onder de Boomp es te Gouda f 26155 koopers D W van der Laar te Gouda en A Demmers te Brielle Tuin in de Korte Akkeren Boaohweg groot 18 aren f 1500 koopers W J Steenland en C van de Werken te Gouda n 2 h 28 B 65 0 Wei of Hooiland in den Winterdijk te Waddiniveen f 3600 koepor T Kuldam t Goud