Goudsche Courant, vrijdag 14 juni 1901

INo 8537 Vrijdag 14 Juni 1901 40ste Jaargang fiOMCHE fMRMT DiieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstteken lelefann l 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks t met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post L70 Afzonderlijke Nomme rs VIJF CENTEN Telefoon Ka M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote lettei s worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Bad Irli kelen A VAN OS Az Ud Tailleni Kleiweg E 73 ÖOUDA Telepkoon Wo 31 Beurs van Amsterdam Sletkra 78 i V kn 78 8 8 8 t lVa 84 601 951 4 6 961 81 l 8 JUNLHuHuiiD Uait Ned W S SVidilo di o due 8 dito dito dito 8HqKSji UbI Goiidl llSl St i iTALIB lDl hrgTm 1868 8l G OolTBHB Obt in papier 1868 8 dito ia iil erl888 tFoutjajLL Obi mot ooupoa 8 dito tioket 8 67 98V a 6 101 sT 90 88V 878 488 961 lOlV 181 100 70V 11 116 118 88V 98V lOOV 814 140 61 10 107 1 lOi 7V 1041 Ill 69 64 9 101 10 V 10l 108V 119 U7V 104 41 SviLUil Obi Binnenl 1814 t dito Geooni 1880 4 dito b Both 1889 4 dito by Hop 188a 90 4 dito in goad lean 1888 A dito dito dito I8 4 i DWI Fttpet wbuld 1881 4 Tuiuu Oept Gout leen 18V0 1 Gee leening wrie D i Qe 0 leonin lerie C ZmnAnRp T obig 18a UmoO Ob i iU Bob 18 0 8 VlNEEUBLA Obi 4 onbep 1881 AviTBBDlH ObligRtien 189B 8 BorriBDAK Siad lmu 1894 3 NlD N Afr HandelK uod Armdib Tsb Uu Certilotea DelitlaatBobBppy dito Am Hypotbeekb paudbr 4Vi Cult Mij derVorttenl aand Or Hypotbeekb paodbr 4Vi Nederlandmhe bauk aand Ned Haodelmaataoh dito N W k Pao H rp b paudbr 8 Bott HriiOtboekb pandbr l Dlr Hjrpolbeekb dito 4 OonBNB OiMt liong bank aan l Boil Hypotbeekbauk paodb 6 Anuaa Equt hr poth pandb 4 Ilaiw L a Pi Una ert 6 Nb HoH Ut Spoor Mij aand MiJ tot Bxpl V 8t Spw aand Ned lud Spoorweg m aand Ned Zuid Afr Bpm aand 8 dito dito dito 1891 duo 4V IMUISpoorol I88 9A Ilial l 8 Znid Ual Sp n jj A H bl 8 PoiiKM Waraobau Weenea aand Boil Gr Rnaa 8pw Hij l obL 4 Bal isohe Mto aai d Fasiowa dito aand 8 Iwatig l ombT dito aand 5 Knnk Oh Aaoir Sp kap obi i dito dito obliK 4 Akbbua Uent P e Sp Mlj obi 8 Ohio k Nortb W p C t sau I dito dito Win St Heter obi 7 Denrer fc Bio Or Spm oert T a IlUooil Central obi iu goad 4 Loaiar fc Nasbf illi Oer r aao l Mexico N Spw Mcj le hyp a Mill Kanaat t 4pOt prel iaod N tork Onlavo V Waat aand Penn dto Ohio ohtig 8 Oregon Calif lo hyp in goad 8t Paul Uinn fc ilanit obi Ou PacHooritin ob ig 8 dito dito Line Col le hyp O Qajraoa Can South Ohert T aan l Vbk 0 Rallw fc Na lo h d a 0 Amaterd Omnibua Mij aand Botterd TrBmwe Maala Hand Nbd Stad Amsterdam aand f Htad Boiterdam aand 8 Bauil Stad Anl erpen 1887 I i Stad Bruaiel 1888 UoNO Theiu Bagullr Oeaelaoh 4 OoRBn Staauleenig 1880 8 K K Oaal B Cr l8S0 8 Spink Stad Uadrid 8 1188 N ii V T B i Alb Spool oert Onlvani en de ouveauté 8 IN ZOMEEMAITTELS JapoiislofTeii 11 SAMSOM AOVEIITENTIKN GetroedersSTEElTSMA Bloemisten uifsingel TKLEPH No 114 Bieden aan um tlians te planton pruclitigo Varileiten van CACTUS UlLIVS welke den gebeelen Zomcr met prachtig gevormde Bloemen prijken en doorbloeien tot de vont intreedt VERDER HET BEKENDE IlSECTEH CII eR dat door bgvoeging van U deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen iin vrachten onschadelök is Liter rü 50 V Liter f 0 80 Litw f 150 op WOENSDAG 12 JUNI des avonds 8 uor io de zaal Oranje rn ed TlHod Tiirfn ark Spreekster Mevr LRUCKER ONDERWERP DE AANSTAANDE VEREIE2I1IG fi Opk de vrouwen worden tot deze verg adering iiitm genoodigd opdat zij hunne mannen kunnen aansporen niet weg e blijven van de stembus op 14 JUNI Debat Entree 5 en 10 cent HbT BESTUUR Algera Ned Werkl Verbond De Kiezers in het district GOUDA worden uitgenoodigd om op 14 JUNI in hun belang hun stem uit te brengen op den Heer r MOL H ET BESTUUR mmmi mmmni siecteseenIöI tfdeelliig CaiOUDl De Kiezers in het district GOUDA worden verzocht hunne stem op 14 JUNI uit te brengen op den Heer F MOL £ tt Bgttuur È J V WEELDEN P M V WAAS C V AEDENNE W ROEPERS J BOJAWAL Geen Kiiikhoesl ieeii liiOyenza Om Kinkhoest Influenza Borsten Keelaandoening binnen den kortst mogelijken tjjd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlncht tot de van onds ftckende bekroonde en wereldberoemiw Superior DruiYeii Borst lionigExtract ill E L I A 1 T II E uit do Koninklpe Stoomfabriek DE HONINÖBLOEM van H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b j Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda D MIEBIES Kleiweg E 100 iotida E H VAN MILD Veeratal B 12B te floyuia A BOUMAN Moordrecht PINKSE Nimuerierkad IJtet A N van ZESSEN Schoonhoven 3 Th TORKBN Dmhnop B T WIJK Oudmmd r H ROLLMAN Bodegraven A 8CHEEK Haaitreeht P W t EDE Oudmater K vak d8E HEIJDEN te Bemmjk P v o SPEK Moercapelle D V D STAR Waddindtveen Wed t BOLST Waddinifneen liiCiseplische Tandpoeder en Antlseptisch Mondtiiictiiur van JB AS8VTO Tandarts te Qouda OVERAL VERKRIJQBAAR Agent voor Nederland ö IJS8EL8TIJN Blanws traat Gonda Dagelijks in de Ijskast voorradig FIJNE GEKRUIDE ZURE ZULT Fijne Kalfsleverworst bü W V d STEEX GOUWE C 71 Echt Zeeiiwsch Tarwebrood f cent de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Wie zeker yn wu de lÈebte I KDtel L CftO te ontTuigen tesamongesteld eo na vele proefiiemingen in den handel gekomen ondec den naam des uitvinder Dr Miohaelis vervaardigd op da beet machinea in het vereldbe1 nnade ttabblinement van 0ebra StoUwwok t Keulen licha J r n21cfeacn $ Ëikel Cacao in vlerkanten bnaaen Den Eikul CacBO a met melk gekookt 1 an aangename gezoniie drank voor d 1 nlyksch gebruik een i 2 theeleiNÓs van t poeder voor een kop Chocolate Als geneeekracbtige drank bij geval van oiarrbee aleonts met water t gebruiken j Yerkrijgbaar b j de vooinaaiaata B 1 Apotbeksra ena pj Vt Ko Ka waftu 1 f 1 80 c 0 90 o das Ctaoeraalvwtegenwoordiger vji t JBr land Julius Mattenkisdi Amnterdam Knlvcrsiraat 10 1 lAWifA t UlK ia ODD f m SCHIEDAMJMEIt GEUE7EE I Mm k NlOHTOAlr VerkrijgbaBr byj M PEETERS Jz N B Mb bewiJB rut eohtltuKf oaohet en kurk ttevda TUerry B Wo d bale m n do jfeheele wereld bekend en geroemd Onovertroffen middel tegen allo l u r 8 1 L O II K 1 I e V rliaftffZlükten enz Inwendig zoowol als ook uitwendig in bijaa alle Kiektegevallbn met goed itevolg aan te wenden Pr s per flacon t 1 per post t 115 TUwry s Wond8 lf bezit een alsnog ongekeude geneeskraoht en heilxame werking Maakt meeatal elke pijnlijke en gevaarvolle operatie geheel orerbudig Mot deze zalf werd een 14 jaar oud voor ontteneesUJk rehOUdeil beeUKCZWel en onlansB een bijna 8 jaar kankeriyden ft nezeii Brengt genezing en rerzachting der pijnen bij wonden ontatekingen ent ran allerlei aard Prijs per pot f 150 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apothek T HË VKi S iKDEB8 Uokin B Amstefdam Vtu geen depOt li beit lle men 4ireet aan i dieSohutienkpotheln dei THIKKRV id Pre e b l KohttMh OeBteiieioh Q elicTB prupectui te ontbieden l j het Centrikt UepAt tumder Rokin 8 Anuterdiua mmmm m mmÊÊÊimmtmÊÊaÊmmÊ mé Oudergeteekende boareelt zich beleefd aafl voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOl PERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook alzondei ljjke schotels ei alles wat tot het koksvak behoort desvorlangd met bijlevering van servies zilver talellinneB ienz enz k Aanbevelend M Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 Gonda Drnk van A BRINKMAN Zn kiezers Wij herinneren dat heden Yrijdag de stemming plaats beeft voor een lid der Tweede Kamer Op de gisteren aangegeven gronden bevelen wij aan het aftredend lid een man aan wien het land en het dietrict veel te danken heeft Ieder doe zgn plicht en verzuime niet zyn Btem uit te brengen VERKIEZING van LEDEN van de GEMEENTERAAD De BUKGEMEESTER van GOUDA Gezten de artt 4 5 en 7 der Gemeentewet t enevens art 3 van het Koninklijk Besluit van den 8en Mei 189 Staatsblad no 144 doet te weten dat in de drie Kiesdistnt ten waarin de gemeente Gouda ia verdeeld ten gevolge van periodieke af treding en wegens vermeerdering van het getal Leden van den Raad de verkiezing van drie Leden van den Gemeenteraad in het eerste district van twee Loden ia het tweede district en van twee Leden in het derde district zal plaats hebben op Dinsdag 35 Jnni e k dat op dien dag van des voormiddags negen uur tot des namiddags vier uur bij hem kunnen worden ingeleverd de bij art 51 der Kieswet bedoelde opgaven van Candidaten waarvoor de voorgeschreven formulieren van af heden ter 9e cretarie kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar zijn en dab voor deze verkiezing de stemming zoo die noodig mocht zijn door Burgemeester en Wethouders is bepaald op Vrijdag den 5en Juli e k en de herstemming zoo noodig op Vrijdag den laen Juli d a v Gouda den iien Juni 1901 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS BuitenlaDdscb Overzicht De Daily Mail ontvangt van Boerenzijde bericbt dat een groote krijgsraad belegd is te PietRetieJ ii het oosten van Transvaal onder leiding van Schalk Bnrger waar besloten ie de vgandelijkheden voort te zetten Uit Kaapstad ontvangt bet blad bericht dat de commando s van De Wet en Botba FEVILLEIOJX Eindelijk Saamgebracht 51 === Wonderlijk het zacht verbleekte dat de grijsheid toch dok eigen kan zijn en eigen behoorde te zijn bezaten ze geen van beiden ze waren veeleer zoo op de manier van kunstig geprepareerde bloemen met kleur en al in edroogd Het met duizend rimpeltjes bedekte gezicht van oom Hippel vertoonde hardroode wange es op de plaats waar de perkamenten huid nog tamelijk glad over de wangbeenderen lag En daarbij paste zijn naar de mode van vóór vijftig jaren gefriaeerde mooie koffiebruine pruik pasten zijn levendige oogjes paste echter ook de borstspeld met groeten groe nen steen in de hooge das en het bont satgnen vest En om niet bij hem achter te blijven droegiofErouw Rebetta die even als hij zoo ongeveerden indmk van een fideele mummie maakte eenin het groene spelende zwart fluweelen mantille over haar zijden kleed en voor aan den hals eenkolossale mozaikbroche die het Romeinsche Colosseum in tamelijk groote almeti igen weergaf Deze kleine bizonderheïd kwam trouwens eerstin het vervolg aan den dag toen nu het oudepaar met ietwat waegelenden maar toch wakkeren stap naar beneden kwam en onder zijn gasten truL weer krachtig aanvallend zgn opgetreden Zö bedreigen voortdurend de gemeeuschapsliniën De Wet moet Gastrand en Potchefstroom hebben bezet ook Labnschaynesnek bg Dordrecht moet door de Boeren bezet z n Uit Pretoria wordt bericbt dat een commando onder bevel van Loais Botba een versterkte stelling b j Plaanwfrank bezet houdt b j Ermelo Ook bij Standerton wordt de aanwezigheid der Boeren gemeld deneraal De la Bey zon op marsch zijn om zich bg Botba aan te sluiten Renter seint uit Pretoria dat Zondagnacht zes Boeren die den eed van neutraliteit hadden afgelegd bij de bezetting van Pretoria uit de stad beproefden te ontvluchten en zich weer hg de commando s aan te sluiten Toen zij door een patrouille werden aangeroepen weigerden zg stil te honden en schoten waarbjj zij een schildwacht wondden Drie ontsnapten er en drie werden gevangen genomen Zy stonden gisteren voor den krijgsraad terecht en werden allen veroordeeld tot den kogel Hel vonnis legen een der gevangenen werd vernietigd wegens zgn jeugd bet vonnis tegen de anderen werd gistermorgen te 8 uur ten nitvoer gelegd Deze uiterste gestrengheid was noodzakelgk om aan de neiging van burgers die zicb hebben overgegeven om hun verplichtingen over t hoofd te Hen paal en perk te stellen Beide mannen die gefusilleerd zijn waren in het bezit van wapenen De Daily News maakt een statistiek openbaar waaruit blijkt dat gedurende drie weken eindigende den 13den Mei er 80 sterfgevallen zijn voorgekomen in het tluchtelingenkamp op de renbaan te Johannesburg Het gemiddeld aantal bewoners in dit kamp gedurende dat tgdvak was 3135 Voor eenige maanden was er niemand die nog geloof hechtte aan den wil en de macht van den Oostenrijkschen Bijksraad om parlementairen arbeid te verrichten En thans is de zitting op den gewonen tgd gesloten zonder dat de Begeering daartoe bevel heeft gegeven en nadat een massa parlementair werk op de meest bevredigende wijze is afgemaakt Dit is vooral te danken aan de verzoenende bonding door de minister Von Koerber aangenomen Wat aan andere ministeries in jaren niet gelukt is heeft ij volbracht hij heeft den arbeidslust bij bet Parlement weder opgewekt Krachtig werd hiJ daarbg gesteund dOor de bonhommie van keizer Franz Joseph Ze waren overigens niet alleen achter hen aan kwamen nog eenige eveneens oude en ook bepaald verbleekte autoriteiten Allicht huisvrienden van de meer bescheiden soort misschien ook buren der landelijke bezitting Omringd door dezen kleinen holstaat ontvingen dus nti oom Hippel en zijn zuster de jonge gasten De overmoed der laatsten had ondertusschen bij het geheeie schouwspel een bedenkelijke hoogte bereikt wanneer ze echter misschien gedacht hadden dien ongestraft in tegenwoordigheid der oudjes te kunnen botvieren zoo moesten ze nu merken dat ze daar met aan het goede kantoor waren gekomen tNu wie hebben we daar al zoo vroeg de oude heer allereerst met een stem die wel altijd meer hoog en schraal dan vol of diep geweest was maar in deze weinige woorden reeds een eigenaardigen klank van onverbiddelijke scherpte had fin daarbij monsterden de levendige oogjes het gezelschap terwijl ze als geslepen steenen uit een donkere holte blikten Zijn er niet raeer P Alle jaar minder nu ge zult het beleven wat uwe voorname ouders daar later een gezicht bij zullen zetten dat ze oom Hippel dan toch een bee e te vroeg hebben atgedankt Wit moet ik niet dadelijk gaan schimpen Dit tot z n zuster die hem aan den arm getrokken had Neen neen ten minste niet tegen hen die gekomen zijn in de plaats van de weggeblevenen Maar zij kunnen het aan de anderen overbrengen Nu gij zult welkom zijn Hebt samen pleizier binnen in de zaal staat tut hoepelspel dat kunt ge balent ft ders heb ik niet En daarna en iloor bet krachtig optreden van den president van den Bijksraad graaf Vetter von der Lilie I e president kon dan ook in de sluitingsrede bij het uiteengaan van bet Huis dank zeggen aan alle leden voor de tegemoetkoming die hem betoond was en voor de kalme bezadigde wijze waarop eindelijk de debatten in het Huis weder waren gevoerd Deze zitting zoo zeide bij zal onvergetelgk blijven in de geschiedenis van bet Oostenrjjksche Parlement De wetten thans tot stand gekomen zullen bij de bevolking dankbaar worden herdacht Want het tijdperk van obstructie en van onwil en onmacht is thans voorbij naar graaf Vetter hoopt voor altoos I Het pleit voor den Kongo is ten gunste van het regeeringsontwerp beslist door den souvereinen vorst van den onalbankelgken Kongostaat in hoogst eigen persoon Woeste beeft in de vergadering van de commissie uit de Kamer voor de Kongoaangelegen heden een brief van vorst Leopold voorgelezen waarin deze met zooveel woorden zegt in het voorstel van Beernaert niet te kunnen treden Leopold herhaalt daarin zijne verklaringen dat hij alleen bezield is met het verlangen België mot een mooie en rijke kolonie te begiftigen maar zegt hij het oogenblik voor annexatie is nog niet gekomen omdat hg de kolonie nog mooier en rijker wenscht over te dragen dan zg op het oogenblik is en omdat de Kongostaat er niet in zon kunnen toestemmen als overgangsmaatregel een kolonie te blgven besturen van een ander land Het Recht tot annexatie mag door het regeeringsvoorstel vervallen de bevoegdheid daartoe biyft toch bestaan en daarmede moest België zich tevreden stellen Zoo heeft dus koning Leopold als vorst van den ouafhankelijken staat verklaard de beslissing van de volksvertegenwoordiging van jiftt land waarover hiJ Koning is niet te wiCiolf afwachten Men verwacht dat het voorstel Beernaert hiermede voor goed van de baan zal raken In de Spaansche troonrede wordt medegedeeld dat de Begeering aan de Kamer belangrgke ontwerpen zal voorleggen Rekening zal worden gehouden met de lessen van smartelijke ervaring en met de wenschen van het volk Vermeld wordt dat de Paus aan het Spaansche volk een machtige medewerking heeft verleend dat de betrekkingen met de vreemde mogendheden uitstekend zijn en de krijgt ge meiwijn en koeken zooals ge weet Wat melk wenscht ge die terwijl hij snel omdraaide en een der jonge heei cn fixeerde De kwajongen had tegen zijn buurvrouw een banale grap verkocht en gedacht dat de oude hem niet hoorde Daar stond hij nu snel door al zijn driestheid in den steek gelaten in de onaangename rol visn den betrapte Maar oom Hippel het de zaak na den heilzamen kleinen schrik dien hij had aangejaagd rusten Hij was het gewend dat de jongelui bij hem alt d zeer spoedig wisten met wien ze te doen hadden en dat hij ze óók in hun overmoed dien hij daarna ijverig genoeg aanwakkerde tóch in zijn macht hield ivja jongelui amuseert je maar we hebben vandaag zulk mooi weer zeide ondertusschen de oude juffrouw en keek in haar goedmoedigheid daarbij juist den bestraften w sneus aan die nu een zuur gezicht ze te zij pleegde steeds bizonder liet tegen diegenen te zijn die haar broeder op de vingers getikt had Oom Hippel had middelerwïjl een der kleine schoolmeisjes onder zijn fusten plotseling onder de kin gevat terwijl het kind geheel in zijn aanblik verloren en overtuigd dat er niet op haar gelet werd dicht vóór hem stond Ze schrok maar hij keek haar vriendelijk aan Nu beval ik je vroeg hij spottend Ook de kadet kreeg nu een eervolle vermelding Een jonge Fontenay niet Geel mij de hand Een transche naam maar een pruisisch hart wat Maar laat ik eens zien of ik u allen ken ik moet toch weten wie mij de eer aandoet Greta Wolcb naast juffrouw Heidloff hing zich Begeering er naar streelt om de betrekkingen met de Spaansch Amerikaansche landen te verbeteren Br zgn stappen gedaan om te komen tot het sluiten van een handelsverdrag met Argentië en andere Staten vas Zuid Amerika De regeering zal trachten de kolonisatie te bevorderen door rekening te houden met de ervaringen van het verleden Er moet geatreefd worden naar de ontwikkeling van alle sociale instellingen het bnderwijs moet verbeterd worden Er zullen verschillende wetsontwerpen worden ingediend met name een hervorming der kieswet die de onafhankelijkheid der kiezers zal verzekeren een hervorming van de rechtspraak een voorstel tot invoering van arbitrage tusschen patroons en werklieden een ontAerp betreffende de geestelijke orden een wijziging van het Concordaat Het leger heeft volmaking van de materieele opleiding noodig waarbij rekening moet worden gehouden met den geldelgken toestand Ook kondigt de troonrede belangrijke hervormingen in de marine aan bovendien een wijziging der gemeentewetten een ontwerp 0 het onderwijs in ovejeenstemming met de eischen van het moderne leven Aan het slot wordt de groote zorg van het Parlement gevraagd om het evenwicht op de begrooting te versterken en do troonrede eindigt aldus Myne BLtgeering meent dat het oogenblik gekomen is om le hervorming ter hand te nemen van den omloop van papieren en gemunt geld welks gemis aan evenwicht de rechtstreeksche oorzaak is van den stand van den internationalen wisselkoers Te dien einde zal men u voorstellen de middelen om de schatkist inkomsten te verschaffen die het mogelijk znllen maken voorgoed af te zien van de uitgifte van papieren geld zilver aan te munten en tegelijkertgd op voorzichtige wijze de voorschotten door de Bank van Spanje gedaan terug te betalen In aansluiting met dit financieel plan znllen aan de Kamer credieten worden gevraagd om de conversie der perpetneele i percents aehuld der Cubaanscho obligaties van A percents aflosbare schuld en van de niet gestemjelde bnitenlandscbe schuld te beëindigen Wij doen een beroep op de wijsheid da eendracht en de voorzichtigheid der volksvertegenwoordiger en spreken tegenover hen onzen wensch uit dat Koning Alphons XIII aan het begin van ziJn regeering voorbeelden van vaderlandsliefde zal vinden die het mogeluk znllen maken aan het land de grootheid van het verleden te hergeven vragend aan deze Ik zal u toch voorstellen niet waar tante Louire fluisterde zij Ik wou dat het al gebeurd was ik bega zeker een flater Men is hier zoo heel niet in zijn eigentijk element Merkt u wel hoe de oude heer iemand in verlegenheid kan brengen Ze schrikte op want juist hadden spitse harde vingers haar dun bekleeden arm gevat Het was de hand van oom Hippel Hij trok het meisje terzijde dat is het gezicht van een Walchje en dan terwijl hij haar nog vasthield zag hij in het rond waarschijnlijk om haar zuster te zoekan Lotte de Backfisch trad nadat Margaretha haar met een angstig oog gewenkt had naar voron Wdt is dat nummer twee zwart als een braam t bent een bastaardje kleine juf wil je het zóó eens probeeren enfin een man krijg je tóch en l ier hebben we den Gerick schen neus hij had weer een jong meisje een aardig elegant ding met een goedgevormd stompneusje en dan zonder veel moeite ook haar broeder den dragonder t pakken gekregen om wat hij herkende meteen te sorteeren Het was alsof de schapen m den stal geteld werden zeiden ze later toen ze zich vroolijk maakten over het avontuur bij oom Hippel De leden der furailie K ruse herkende hij ooknog want oom Hippel had zich van oudsher wat laten voorstaan op zijn scherpen physionomischen bhk en niet geheel ten onrechte Vooral hield hijer van de familictrekken in de gezichten na te speuren en op te merken hoe de verschillendebloedmengingen bij huwelijken in den kring d r bekenden werkten waarop hij dan zijne niet altijd ne glossen maakten Wordt vervoid f