Goudsche Courant, vrijdag 14 juni 1901

erwten per 89 Kilo 6 10 a 6jo Boenen s Brnineboonen 6 50 A 8 Witte boonen ƒ i JPaardebocnen 6 i ƒ 6jo Duiveboonen 7 50 il 8 as Mais ptr 100 Kilo Bonte Amenkaansche ƒ 5 90 k ƒ 6 Foianiao 6 15 i 6 50 Cinquantine 7 5 7 75 Veemarkt Melkvee redel aanvoer handel en priJKn hoog Vette varkens veol aanvoer handel vlug 19 il 11 ct per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel vrijwel 19 a 10 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel stug o 9o a 1 30 per week Vette Schapen red aanvoer handel vrywel ƒ o k 26 Lammeren goede aanvoer handel stug 8 ƒ n Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug ƒ 7 k 11 Fokkalveren 0 a 4 Kaas aangevoerd 180 partijen handel vlug ie kwal 34 i a6 50 ade kwal ao il jj Noord HoUandsche Boter goede aanvoer handel matig Goeboter 1 15 k 1 15 Weiboter I i i 10 zien dan den vorlgen keer nu toch was hy verplicht van zgn gewoonte af te wijken Waar hg zich voorgenomen had over de beginselen te handelen moest hy nogmaals do daden bespreken door zyn partggenooten in het vierjarig tgdvak verricht Het wa de eenige partg die onafgebroken het belang van den arbeider op het oog had en nooit anders gevraagd had dan of de arbeider gebaat werd bg de wetten die waren tot stand gekomen De heer Schaper was terdege ondBrhanden genomen toen deze het gewaagd had vóór te stemmen waar het anders moest zyn bg het aanleggen van een tram in Winschoten hy zou het wel niet meer durven overhoop halen Geen enkele party waakte voor de irbeldersbelangen in de Kamer dan de socialen Knyper Loman de vryz dem de katholieken ze waren allen geiyk e stonden aan den kant der kapitalisten en dit zou met den heer Mol als deze gekozen werd evenzoo gaan Reeds bg de eerste paragraaf algemeen kiesrecht was gebleken dat de heer Mol ten hoogste onbetrouwbaar zal zgn en voor verrader zon spelen Sociale wetten konden niet goed wezen als de arbeider niet had geholpen ze samen te stellen Spreker begreep niet hoe de arbeiders Heemskerk of Malefgt konden kiezen die hun het eerste burgerrecht het kiesrecht onthouden wilden Dr Kuyper sprak over huismanskiesrecht maar heeft hiervoor nooit gewerkt De ongevallenwet was slecht gemaakt en gebleken was dat de klassebelangen den doorslag gaven in de kamer By de pensioneering van arbeiders was de vraag waar moet hot geld van daan komen Dit wisten de sociual dem verhoogde belasting bezuiniging op leger en vloot Tegen oorlogs begrooting zoudon de socdem stemmen zoolang de Minister niet voor den dag kwam met een plan dat goed en goedkoop was De Indische mynen had de staat in eigen beheer moeten nemen eu uit de leerplichtwet was het allerbeste geweerd kindervoeding en kleeding In al deze gevallen waar het de belangen van den arbeider betrof hadden de soc dem steeds aan de zijde der arbeiders gestaan Geen pauze Mevr Drscker vroeg of de heer Mol ook op deze vergadering was want zg vond het niet ridderlgk achter iemands rug te praten Ook de socialisten gebruikten volgens haar een vlaggetje zg beloofden algemeen kiesrecht en toch wisten zg zeker dan dit op eenmaal niet te bereiken was Met vrouwenkiesrecht op gelgken voet als de man dat heeft zou men al heel wat gebaat zyn ProL Treub vond dat de spreker gezondigd had tegen alle goede manieren door Mol een verrader te noemen voor deze daarvan blgk had kunnen geven Bg de socialisten gold boven alles de propaganda ook in de Kamer De ongevallenwet kende de spreker niet of hy gaf er een verkeerde uitlegging aan Het bgdragen in het pensioenfonds vond Prof T niet zoo heel erg do meerdere belastingen zouden een paar ton bedragen waarvoor millioenen aan de arbeiders terug gegeven zouden worden Wilden de geguenten kindervoeding en kleeding invoeren Bistvoor was haar de gelegenheid gelaten v De mynkwestie was getta l anders dande spreker die had voorgestM Het wasniets meer of minder dan een bandel waar de regeering volstrekt nien mocht op ingaan De heer Hoogendgk was onverttaanbaar De heer Both bracht den spreJter hulde maar had toch wel eens graag gfhoord watde socialen voor den middenstand wilden doen ƒ Dr Gorter antwoordde Mefrr Druokerdat de soc dem door te handelen zooals zededen den kortiten weg nam n naar algemeen kiesrecht Tegenover Prof Treubyffieof spreker op zgn stMdpunt staan Den h r Both kon Ag geen antwoordgeven v t Was hal één Jteworden en ik ging naar huis DB VERSLAGGEVER de verzending van aardbeien Do oogst belooft voordeelig te zullen zgu Den 16n Mei verscheen te Johannesbnrg een proclamatie tot het instellen van een voorloopigen stadsraad te Johannesburg door den gouverneur van Trai svaal van niet onder de twaalf of boven de achttien leden met insluiting van den voorzitter en onder voorzitter De grenzen omsluiten Johannesburg en al de voorsteden en macht en plicht worden vastgestold voor het voeren van het besturen De göuvemear heeft de macht om gelden voor te schieten aan den raad om bet stadswerk te doen en de bestaande schuld aan de bank en anderszins te likwideeren die tusschen Juni 1900 en de overname der stad door den nieuwen raad is aangegaan De zoo voorgeschoten gelden geven interest van 4 pCt Het inkomen van don stadsraad zal bestaan uit boete voor overtreding der regulaties licenties door den raad uitgegev m en betalingen voor verlichting water en gezondheidadoeleinden De I proclamatie treedt terstond in werking D I nieuwe raad bestaat uit de volgende heeren W St John Carr onder voorzitter W Dalrymple A Epler W Hosken W W Hoy I H Lindsay W Mc Cullem W A Martin I H F E Pistorius J W Qninn W H I Rogers en R Shanks De regeeringscomI missaris der stad is als zoodanig voorzitter I Magistraatshoven zgn opgericht te Vrgheid I en te Utrecht de bevoegdheid der wees tamer I is vergroot met het ontvangen van doodsI berichten en inventarissen van boedels het I vaststellen en verdeelen Van boedels en I het doen van betalingen in verband hierI mede Majoor O Meara is aangesteld tot reI geeringscommissaris te Johannesburg KoopI lieden hebben een verbod gekregen om zonder I speciaal verlof aan lieden te verkoopen die geen ingezetenen der stad zgn Rechtszaken Gisteren werd voor de Rechtbank te Breda de zaak behandeld tegen Mutsaers oud 26 jaar vefver ter zake dat hg tvsschen 21 en 25 Augustus te Tilburg de elfjarige Maria Catharina Wilhelmina Kessels opzettelgk van het leven zou hebben beroofd door haar opzettelgk een kleedingsiuk onderlgfje zoo vast om den hals te snoeren dat zy dientengevolge geworgd werd on de stikkingsdood stierf en zgnde deze doodslag voorafgegaan of vergezeld geweest van het door beklaagde opzettelgk plegen van ontuchtige handelingen met genoemd meisje Do moord zou gepleegd zyn met het oogmerk om bg betrapping van het door beklaagde gepleegde strafbare feit zich straffeloosheid te verzekeren Zoo men weet werd het kind dat een briefin de bus zou brengen te Tilburg vermisten een paar dagen later het geheel naakteIgkje in een gewelf in de kerk teruggevonden Eerst werd de koster verdacht maar later deverver onder sterke vermoedens van de schuldige te zgn gevangen genomen Eerst werden de deskundigen gehoord I Het publiek moest daarbg de zitting verI laten STADSNIEUWS I GOUDA 13 Juni 1901 I In de heden gehouden gemeenteraad die I door 15 leden werd bógewoond afwezig I waren de hh Jaspers en de Lang werd I tot onderwgzer aan de Ie Burgerschool voor I jongens benoemd de beer C J di Bnwe en tot I onderwgzeres aan school no 1 mej A M Grebe uitslag ons ook nog niet bereikte kunnen wy wel verliezen maar niet winnen indien die uitslag niet tegen verwachting gunstig is dan zyn de Staten van Zuid Holland om Er behoelden maar 4 plaatsen verloren te worden om de liberale meerderheid in een minderheid te veranderen en wiJ verloren er 4 De uitslag werd door ons gevreesd zij 1 komt dus niet onverwacht maar wg hoopten nog tot heden dat die vrees zon beschaamd 1 worden Het groote gewicht van deze ver 1 kiezingen zou meenden wg voor de onzen een prikkel geweest zgn om het uiterste te 1 doen ten einde een nitslag als nu te be I treuren is te voorkomen En toch zie de Igsten na die het aantal uitgebrachte ste n 1 men aangeven tegenover het aantal kieze s 1 en zeg of het een opkomst geweest is in I overeenstemming met den inzet van don stryd Wat wg thans doen kunnen is althans bgde herstemmingen te zorgen de nederlaagdie wy geleden hebben niet nog grooterworde De uiterste krachtsinspanning diethans achterwegen bleef moge dan althanskomen en aan onze in herstemming zgnde I leden het behoud hunner plaatsen verzekeren 1I En dan meer nog dan men anders zongedaan hebben alle krachten ingespannen I bg de stemming voor de Tweede Kamer op I aanstaanden Vrydag I Nu de Staten van Zuid Holland bgna zeker I om gaan kan zelfs een gunstige nitslag van I de herstemmingen in Friesland waar de I uitslag der eerste stemming al evenmin gunstig geweest is niet verhinderen dat by een ontbinding der Eerste Kamer de libeI ralen ook daar in de minderheid komen I Gaat de meerderheid ook in de Friesche I Staten om dan zouden in de eerste Kamer I 17 liberalen overblgven tegen 33 van de kerkelgke partgen en zelfs al bleven deFriesche Staten liberaal dan nog zou hetin de Eerste Kamer komen te staan 21 I liberalen tegen 29 anti liberalen I Rn men weet het als ook de Tweede 1 Kamer om gaat dan zoo Is bet dreigement 1 van De Standaard zal zoo noodig de Eerbte 1 Kamer ontbonden worden om ook daar aan 1 de kerkelgken de meerderheid te bezorgen 1 Alleen door bg de Kamerverkiezingen op I Vrijdag te zorgen dat de meerderheid aan 1 onze zgde niet verloren gaat kan althans I in de eerste jaren voorkomen worden daf in beide Kamers de kerkolgke partyen de 1 macht in handen krggen 1 Dat dan ieder der onzen doordrongen van I het gewicht dat zgn stem iu de schaal kan I leggen Vrydag op zgn post zg 1 I In de gister te Wageningen gebonden raadsvergadering deelde de voorzitter mede dat H M de Koningin Z K H Prins Hendrik en H M de Koningin Moedor de uitnoodiging van den Baad om de gemeente op 11 September ter gelegenheid van do I feesteif van bot 25 jarig bestaan der EgksLandbonwscbool met een bezoek te vereeren I hebben aangenomen Gemengde Berichten I Terwyi gisterochtend de heer G Slegh en zgn zoon uit Kerkwgk naar Zalt Bommel I redon kwam eene automobiel hen achterop I rgden het paard werd hierdoor schichtig I en er had eene aanrgding plaats met het gevolg dat S en zyn zoon uit bet rgtuig geslingerd werden Met ernstige wonden I aan het hoofd en andere lichaam deelen zgn I beiden naar het ziekenhuis te Zalt Bommel I overgebracht Verspreide Berichten i FsAinmuï D6 reTolntie in de Figaro Uet heelt inderdaad alles van een ornie Ie omwenteling waarby nu eens deze dan we 1 der gene party boven is en waarbg de t I kykers te langen leste het best varen I I De algemeene vergadering van aandeel houders in het groote en invloedryke Pa 1 rpche blad welke reeds vóór een paar we 1 ken had moeten plaats vinden om te beraad 1 slagen over het eventneele ontslig van de 1 beide leidende elementen Fernand de Rodays 1 de hoofdredacteur en Périvier de administrateur heelt met 419 tegen 2 stemmen besloten beide heeren hnn ontslag te geven terwijl hulde werd gebracht aan den president van den Baad van Beheer over het blad den heer Prestat die tevens tijdelgk werd belast met de leiding Ondertusschen had zooals men weet de heer Périvier wel wetend dat de brutalen de hellt van de wereld hebben onlangs kalmweg de algeheele leiding over bet blad in handen genomen met uitwerping van De Rodays en van Cornély en met wijziging van de politieke richting zich boven aan het blad directeurgérant heetend Er waren ter vergadering 2716 aandeelen vertegenwoordigd en ondanks bet nadrnkkeiyke protest van Périvier tegen de bevoegdheid van de heeren om hem er uit te zetten gingen de Ini rnstig hun gang in het gebouw van de Figaro zeil nog wel I Wel had Périvier alle deuren van bet gebouw laten sluiten doch er kwamen slotenmakers aan te pas en zoo zetelden de heeren heel genoeglijk in een der vele iocaliteiten na wat ruzie met de bedienden tot Périvier zelf voor den dag kwam wat ev n i wel niets baatte de aandeelhouders maakten I t zich gemakkelijk en het resultaat bun I ner beraadslagingen was niat gunstig voor den slimmen geweldpleger I Toen begon eigenlijk erst de pret Terwgl ondertusschen de politie op haar qui vive was en vele nieuwsgierigen vereenigd waren in de rue Drouot Na de vergadering moest het resultaat medegedeeld worden aan Périvier door tussche komst van een deurwaarder Périvierg geen kamp hg bleel waar hij was en liet eten komen uit een restaurant en de leden van den Raad van Beheer deden evenzoo terwyi de redacteurs ondertusschen al het mogelijke deden om de door hen benoodigde avondbladen binnen te loodsen gesticuleerende voor de ramen tot vermaak van de saamgestroomde menigte De Rodays maakt nu weer gemeene zaak met Périvier en de drukker Cassigneul nam op bevel van Marinoni geen kopij in ontvangst dan geteekend door Périvier terwijl Prestat van Marinoni onderwerping aan zgn bevelen eischt waartegenover deze laatste zich verschuilt achter de overeenkomst met Périvier Een poging vannacht aangewend om Périvier met de politie te doen verwgderen is mislukt Hy heelt den nacht achter barricades doorgebracht 327 246 282 146 256 86 66 43 237 48 38 70 246 178 263 44 62 194 26 71 185 16 120 148 Bad 4rtikelen A VAN S Z Md TaUleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephomi ï o 11 Aaislerdaiu Vikn 8 h 81 Ucurs van U JUNI ifEM LiNi U rt Nad W 8 Vi dito dHo dllc 8 dito dito ditQ 8 HoNOiE Ubl Oondl iaSl 8 4 ItjlUe iMohroTing mi 81 OoHEK Obl in papier 1888 dito ie ulier 1888 I PoETUOAL Obl met ooapon 8 dito liokel 8 BviLAim Obl Biunenl 181 4 4 dito aeooaa 1880 4 dito bij Botbl 188 4 dito bij Hop 1888 90 4 dito in goad leea 1883 8 itito dito dito I8S4 8 Spaiiie Pariwl c huld 1181 4 TciEEU Oepr Com leen 1890 4 Gee ieeaiDg wiie ü Geo leenm serie C ZoiDAra lip T oblg 189 t Uliioo Ob tt 8oh 1890 8 ViNKKOBLA Obl onbep 1881 4 AMSTEEnAlf ObligBtioa 1898 8 BorriBjiAK Btaii leou 1894 8 NSD N Afr Hnndelx saad Arend b Tab Mg 0 rti8iiatBU DeliMaatsoliaupü dito Aru Hypotheekb pandbr 4Vs Maiw L 8 Pr Litn en 8 7 ViD Holl IJ 9poiir Hij aand ui Ml lot pl V at Hpw aand Uil y NBd Ii d 8poorwo ni a ad 888 Ned Znid Afr 8 im aand üittvaniieD de ouveauté $ IN ZOMEMAirmS JapoiistolTeii ö SAMNOM Burgerlijke Stand GEBOREN 10 Juni Teuntje Jannigje ouders L Dekker en M J van Ryswyk 11 Petronella Johanna ouders M Kastelein en J van Asten Hendrik Wouter ouders E C van Willigen en M Noorlander Hermanns Antonius ouders A Lagerenberg en A E van der V oU 12 Gerrit ouders 8 van Wyngaarden en J G Idenburg Dirk ouders D van der Pool en C W van den Broek OVERLEDEN 10 Juni J W Kortenoever 16 j 11 E C van Gent 18 j P Neef huisvr van P C van der Horst 34 j 12 J J M Thier 43 j Slotkrs I Vi 2929 I 3675 I 3803 I 3493 A VAH DEE STRAATEN en 81V 4V O V spreker had nl verklaard dat do christelgk historische party alle candidaten der antirevolutionaire party steunde dit was niet zoo Te Gouda ten minste niet daar waren biljetten van het bestuur der Christeiyk Historische partg aangeplakt tot aanbeveling van Mr C J E graaf van Bylandt De sociaal democraat Soep uit Amsterdam beklom daarop den katheder om te debatteeren met veel groote en holle phrases trad hg in het veld tegen alle partyen zgn partij was de eenige en goede die het voor de arbeiders opnam hg verweet spreker dat hg van Gods woord misbruik maakte om propaganda voor zyn candidaat te maken Genoemde Soep werd zoo onbeschoft on ruw dat hem het woord werd ontnomen en onder hevig protest staakte hy zgn rede De werkman van den Berg die mede het woord had gevraagd vroeg spreker wanneer de arbeider pensioen kreeg waar dan dat geld van daan moest komen of hg dit van de oorlogsbegrooting wilde afnemen Spreker wensohte de kinderen die thans veldarbeid mogen gaan verrichten op school te laten en een deel van ons volk dat nu naar Duitschland gaat om werk te zoeken daarvoor te gebruiken Ook wees spr nog op de vele braak liggende landen Dr Honig het woord weder krygende dankte de hh Rugter Brinkman en van den Berg voor de nette wyze waarop zg met hem in het strydperk waren getreden dit kon hy evenwel niet doen aan den beer Soep die hem op ernstige wyze bad gekrenkt zyn repliek voldeed de debattere maar heel matig hg draaide geregeld de hem gestelde klippen om De heer Soep evenwel had het hard te verantwoorden op eene netto wgze gaf hy deze in overweging eersi nog naar de schoolbanken te gaan alvorens hg in een vergadering als debatter optrad Genoemde heer Soep moest telkens tot de orde geroepen worden en wlü zoodanig dat er eenig opstonden hem te verwgderen Nadat spr ten 12 uur zyn rede had geëindigd vroeg de heer Soep nogmaals het woord om een vraag te doen dit werd hem verleend maar bg was weder zoo ongelukkig in zgn uitdrukkingen dat hg weder tot de orde werd geroepen Dr Honing wilde hem een goede raad geven dit scheen hem niet goed toe en onder veel geraas verliet hy de zaal Voorzeker geen aangenamen Indruk nalatende bg het gehoor te Nieuwerkerk aan den IJsel vereenigd 7V 101 SS 90 8 V 7 z 51 7 1011 1941 BINNENLAJSfP 1 Provinciale Staten Uitslag van de stemmingen 1 Znid Holland Alphen Gekozen de heeren S van Velzen aitr antir met 3226 en J J DuynBtee altr r k met 2933 stemmen Verder verkregen de heeren J de Bruyn lib 1590 en W O Clant 11b 1689 stemmen Brielle Aantal kiezers 3425 Daarvan verkregen de heeren A Bonman antir 708 J 8 Korteweg lib altr 1582 C M LoefI lib attr 1616 B K Schelling antir 674 temmen Gekozen J S Korteweg lib en C M Loeö lib Deltt Aantal kiezers 4146 Uitgebrachte geldige stemmen 2920 Daarvan verkreeg de heer L A Vreeburg r k aftr 1538 en mr W K S van der Maridele lib 1382 stemmen Gekozen de heer L A Vreeburg r k t Dordrecht Aantal kiezers 4782 Uitgebrachte geldige stemmen 2890 Daarvan verkregen de heeren F B J Albers r k 891 mr A C Crena de longh lib altr 1859 N P Jongkindt lib altr 1826 Z van Schelt antir 990 stemmen Gekozen de hoeren mr A C Crena de long lib en N P Jongkindt lib 3onda Aantal kiezers 8798 Uitgebrachte geldige stemmen 6741 Daarvan verkregen de heeren Noothoven van Goor altr lib 3058 Fuhri Snethlage Gib 2989 Van der Straaten altr antir 3603 Vingerling antir 3493 stemmen Gekozen de heeren Hoogendijk Van der Straaten en Vingerling allen antir a Gravenhage Aantal kiezers 20 072 Uitgebrachte geldige stemmen 12 045 Volstrekte meerderheid 6023 Daarvan verkregen de heeren W J M de Bas conserv 5146 mr G J E graal van Bylandt lib altr Het aangekondigde concert van de muziek der dd Schutterg gaat bedenavond niet door Naar wg vernemen heeft de heer Gerard Pinksen die vroeger reeds slaagde een subcomité te formeeren thans zgn doel bereikt n l een vereeniging tot stand toebrengen van alle belanghebbenden bg de drankwet zoowel caféhouders on distillateurs als eigenaars van panden met vergunning en hypotheekhouders zoowel voor Gouda als omstreken Deze vereeniging draagt beslist geen politiek karakter doch zal steeds met kracht gveren voor die candidaten welke bunue belangen billgk en rechtvaardig willen behartigen Tot bestuursleden zgn gekozen de heeren Gerard Pinksen A J Usselstgn Az M J Oosterling L L van Dorst J F Herman d Groot C P Backers H A M Dugnstee Te Pargs is een jon mensch in hechtenis genomen die verdacht wordt de bewerker te ziin geweest van verschillende anarchistische aanslagen die den laatsten tgd te Parijs zgn gepleegd doch die met zorg zgn geheim gehouden Do man moet reeds bekend hebben By een huiszoeking in zgn woning werden verschillende revolutionaire geschriften en de grondstoffen voor het vervaardigen van bommen gevonden Gisterochtend omstreeks tien uur is er in het huis van den bakker B in de Weerdjesstraat te Arnhem een uitslaande brand uitgebroken die zich vrg ernstig Uet aanzien maar na een groot uur geblnscht was De bakker viel tengevolge van de schrikbewusteloos neer en stierf op de plaats eene vrouw met zeven waaronder zeer jeugdige kinderen nalatende De waterschade is grop n bovendien is den geheelen voorraad op den zolder verbrand AIIVEllTKfSTHtólN In zaal Kunstmin van de sociëteit Ons Genoegen sprak Woensdagavond Dr Gorter van Bussum als candidaat van de S D A F De Voorzitter der vereeniging de heer E van Dantzig opende de vergadering en begon met een aanhaling van Dr Knyper sprak over schandboekjes die verspreid waren en was de meening toegedaan dat veel onchristelgken vaak christelgker handelen dan de christenen Hy eindigde met het aloude wat gg niet wilt enz en gaf eiudeiyk het woord aan den Spreker Het was voor de 46e maal dat spreker in deze verkiezlngs campagne voor zyn kiezers optrad maar het was zyn gewoonte overal twee koer te komen om op de eerste vergadering de daden op de tweede de beginselen der socialisten niteen te zetten Het speet ham dat by het zoo ongelukkig trof een geheel ander publiek in de zaal te lUAKKTBaElCHTtlN Heden overleed tgdig voorzien van de H H Sacramenten der Stervenden 1 onze geliefde Zoon Broeder en Behuwd1 broeder de Heer mmu mwm iaria tuikb in den ouderdom van 43 jaren T A THIEE E M A VAX CATZ Thiek J B VAH CATZ Gouda 12 Juni 1901 Qouda 13 Jnni 1901 Granen Hoewel de aanvoer veel kleiner was dan de vorige week was de stemming al even flauw en ging er met veel om Tarwe Zeeuwsche 7 40 7 75 Mindere dito 6 90 kf 7 J5 Afwijkende 5 35 it 5 75 Polder 5 75 k 6 50 Rogge Zeeuwsche 5 BS il 5 75 Polder 4 75 4 5i Buitenlandsche per 70 kilo ƒ 4 70 a 4 80 Gerst Winter 3 60 ii 4 Zooier 3 50 k 3 90 CbevaUicr 5 il 5 75 Haver per heet 1 90 k 3 50 per joo Kilo 1 kf 7 60 Henncpiaad tolandscbe 10 50 ii r t Buitenlandsche 6 75 il 7 90 Kanariezaad I 7 il 8 Koolaiad ii Erwten Kookerwten a ƒ Niet Itookende BuitenlaodBChe voer De bekende en terecht populaire vacantiekaarten zullen van 1 Juli af weder aan de Staatsspoor verkrygbaar zgn Belangheb benden worden opmerkzaam gemaakt op de gunstiger bepalingen die nu gelden Zoowel de algemeene vacantiekaarten naar ieder willekeurig station als de byzondere naar s Men meldt uit Utrecht Gister is by het binnenkomen van trein 542 N C S op hot Smplaoeraent alhier korporaal A P 8 uili Amersfoort ui coupé gevallen In bewnsteloozen toestani inwendig zwaar gekneusd is hg naar bet militaire hospitaal gebracht Te Aalsmeer is een begin gemaakt met iimu I w er w 7225 3 F W Conrad lib aftr 7111 mr W Donk lib aitr 8772 E U EdersheimBz lib 6458 T van der Hoorn antir 4639 Mr L P M H baron baron Michielsvan Verduynen r k aftr 4798 jhr J W 1 J C M Nispen tot Sevenaer r k 4347 dr W P Buysch lib aftr 6479 en jhr mr W H de Savoruin Lohman antir 14687 stemmen I Q kozen de heeren Van Bylandt Conrad Dolk Edersheim en Ruysch allen lib 1 Leiden Aantal kiezers 4739 Uitgebr geldige stemmen 3812 Daarvan verk egen de heeren P Alma Lz lib 1701 P van Cranenbnrg r k 1837 dr E F van Dissel lib aftr 1647 H C Jnta lib aftr 1678 W Pera antir aftr 2186 W F van Wjjk Thz antir 2032 stemmen Gekozen de heeren W Pera antir en W F van W jk Thz antir Herstemming tusschen de heeren P Alma Lz Oil en P van Cranenbnrgh r k f Middelharnis Aantal kiezers 3502 Uitgebrachte geldige stemmen 2989 Gekozen de heer H de Wilde antir met 1676 stemmen Mr A C van Weel lib altr verkreeg I 131B stemmen I Oud Beierland Aantal kiezers 3768 üitI gebrachte geldige stemmen 3135 Daarvan I verkregen de heeren D Kluithoofd lib 1250 L Overwater lib aftr 1553 J L Verboeven antir aftr 1736 J Vos antir I 1323 stemmen I Gekozen de heer Verhoeven antir j I Herstemming tusschen de heeren OverI water lib en Vos antir Ridderkerk Aantal kiezers 3562 mt I gebrachte geldige stemmen 2808 Daarvanverkregen de heeren L A de Baadt M Pz antir aftr 1734 en Jobs Smit Jz lib 1074 stemmen Gekozen de heer de Baadt antir Botterdam Kiesdistrict I Aantal kiezers 8840 Uitgebrachte geldige stemmen 2549 iVan onwaarde 57 Volstrekte meerderheid I1247 Daarvan verkregen do heeren H deBle lib aftr 1333 J M Voorhoeve antir 1159 stemmen 1 Gekozen de heer H de Bie lib Kieadisirict H Aantal kiezers 5134 Uitgebrachte geldige stemmen 3435 Van on 1 waarde 31 Volstrekte meerderheid 1703 I Daarvan verkregen de hoeren J Dros lib jaftr 1377 jhr mr D J de Geer christ hist 244 J Hndig lib altr 1437 P vander Pols antir 1619 dr W B van Staveren antir 1792 steramen II Gekozen de heer dr W B van Staveren I antir I Herstemming tusschen de heeren P van I der Pols antir en J Hudig lib altr Kiesdistrict III Aantal kiezers 3667 UitI gebrachte geldige stemmen 2267 Van onI waarde 40 Volstrekte meerderheid 1114 Daarvan verkregen de heeren C H vanDam lib aftr 1222 Q H J Pelster r k 731 Jac P van Vessem christ hist 274 stemmen Gekozen de heer C H van Dam lib aftr Kiesdistrict IV Aantal kiezers 4150 Uit gebrachte geldige stemmen 2868 Van onI waarde 42 Volstrekte meerderheid 1414 Daarvan verkregen de heeren H A van Baak christ hist 174 mr B C Lod lpti 11 aftr 1323 P van der Pols antir 1288 P van Rossem christ hist 230 J van Stolk Az lib aftr 1312 H Tromp antir 1087 stemmen I Herstemming tnaschen de heeren mr B 0 Loder lib afir J van Stolk Az lib aftr P van der Pols antir en H Tromp antir Kiesdistrict V Aantal kiezers 3975 Uitgebrachte geldige stemmen 2369 Van onwaarde 86 Volstrekte meerderheid 1142 Daarvan verkregen de heeren W J KraeI mer r k 796 jhr mr J H J Quarlesl van üfford christ hist 332 mr D van i I Weel lib aftr 1155 stemmen l I Gekozen de heer mr D van Weel lib 1 laftr I Schiedam Aantal kiezers 3625 UitgeI bracbte geldige stemmen 2889 Daarvan VerI kregen de heeren L Hoogerbrugge antir 1444 M van der Laan lib altr 1326 Ia C A Nolet r k 1414 en H J Versteeg lib aftr 1430 stemmen II Herstemming tusschen de heeren Hoogerll brngge antir Nolet r k Versteeg lib en van der Laan lib Sliedrecht Gekozen de heeren Goedhart en Klegn belden antir aftr Zoetermeer Aantal kiezers 5084 Uit I gebrachte geldige stemmen 3750 Daarvan I verkregen de heeren mr P F L Blussé lib aftr 1737 jhr P M G van Fisenne 1 r k aftr 2119 J Krap antir 2097 I stemmen I Gekozen de heeren van Fisenne r k I en Kap antir I Naar aanleiding van den nitslag der gewestelijke stembus in Zuid Holland schrijft de N B Ct Wy zgn geslagen 1 Indien de nitslag der stemmingen in de districten Leiderdorp en Vlaardingen die ons op dit oogenblik nog niet bekend is in Gorinchem waarvan de UITSLAG der verkiezing voor 3 leden der ProTinciale Staten in het kiesdistrictftonda Pb u 02 n SS STEMDISTEICTEN 314 228 269 154 282 92 67 47 237 312 234 264 153 278 88 62 47 239 54 37 73 264 183 266 48 62 191 26 78 197 19 134 171 106 376 194 274 131 266 29 28 23 133 29 14 20 119 96 264 9 138 106 46 50 122 132 248 140 71 330 168 225 132 360 31 42 30 132 32 16 20 109 96 265 10 138 99 42 47 114 121 241 131 685 421 636 287 612 121 104 74 376 86 52 92 367 281 538 57 202 303 70 856 543 700 314 735 160 125 96 432 122 70 123 606 341 665 83 370 412 101 204 481 210 545 368 246 170 231 137 262 27 33 23 131 33 13 21 107 98 260 11 134 90 42 itf 129 245 168 71 Gouda I II in Haastrecht Woerden Waarder Barwo4tswaarder Rietveld Oudewater Hekendorp 71 246 182 280 49 65 197 28 73 209 29 131 163 102 Papekop Lange Euigeweide Waddinxveen Beeuwyk Schoonhoven Vlist Stolwyk Ouderkerk a d IJssel Berkenwoude Gouderafc 162 383 318 176 Bergambacht Ammerslol Lekkerkerk Krimpen a d Lek Krimpen a d IJssel 1 6741 I 2989 3058 heeren C HOOGENDIJK Az Totaal Gekozen zgn dus de 4 VINGERLING Reeds gisteren avond aan onze abonné a binnen deze gemeente bezorgd Te Nieuwerkerk a d IJsel trad Dinsdag in de Zaal van den hoer ö van Reenwgk op Dr Honig van Zeist ter aanbeveling van de candidatunr van den heer Mr Th Heemskerk In de eerste plaats deelde spr mede dat seder Dr Kuyper in 1870 optrad voor de anti revolutionaire party men meer belang was gaan stellen in de politiek en daardoor de hnkerzgde veel van baar invloed had verloren De linkerzgde was volgons spr zeer verdeeld de rechterzijde was dit niet daar werkten samen de anti revolutionaire de katholieken en de christelgk historische party dit was de partg des gelools Het tegenwoordige ministerie had niets kunnen uitvoeren zonder den steun van de rochterzgde De linkerzgde de partg des ongeloofs was wol in 6 categorièn verdeeld en deze waren altgrt verdeeld en het ging niet aan te zeggen dat de sociaal democraten alleen maar waren voortgesproten uit de Fransche revolutie dit was de geheele linkerzyde die beweert dat het gezag niet van God maar van beneden is In eene groote moeiiykheid geraken alle liberalen als men hon de vraag doet hoe staat het met de macht der Koningin Mr van Houten heeft daarop geantwoord dat de koningsmacht niets anders is dan een ornament der staatsregeering en de Koningin is de eerste dienaresse des lands en wordt niet beschouwd als een vrouwe die door Gods gezag gesteld is De liberale partg erkent het gezag niet anders dan als een Tolkssouvereiniteit Do wet op de leerplicht of liever leerplicbtdwang zal wanneer de liberalen aan de regeering biyven en sterker wordt nog meer worden aangezet en de vaderlgke macht nog meer bedreigd worden De pas ingediende armenwet is gericht tegen alle bestaande christeiyke kerken en bg aanneming wordt de staat armenverzorger De linkerzgde beweert wel dat wanneer een anti liberale meerderheid komt de brandstapels wel weder zullen worden ingevoerd maar van 1888 91 tgdens het ministerie Mackay is geen enkele brandstapel opgericht Nadat spr nog verschillende punten had besproken en eene warme aanbeveling voor Mr Heemskerk had gehouden werd een kwartier pauze gehouden en daarna gelegenheid tot debat gegeven Van deze gelegenheid maakte de heer D Rugter het eerst gebruik Met den spreker bracht de heer Buyter hulde aan het huis van Oranje dat voor ons land goed en bloed had veil gehad maar protesteerde en zeide tegen sprekers meening als zouden de liberalen godsdienstloos zgn dat Mr C J E graaf v Bylandt trouw ter kerke ging en dat men toch niet kon beweren dat hy niets voor het district bad gedaan In zgne betrekking van lid van gedeputeerde staten was hg volkomen bekend met alle polder aangelegenheden en was steeds voor ieder als een zeer humaan man te spreken deed veel goed en in zgn woonplaats behoefde men slechts te vragen naar Mr C J E zonder zyn familienaam of men wist wie bedoeld werd Spreker hoopte dat men voor een eminent man als Mr Graat van Bylandt het district Gouda zou verrassen en van uit Nieuwerkerk 230 st op hem zouden worden uitgebracht Een daverend applaus volgde op deze woorden Door den heer H A C Brinkman werd Dr Honig opmerkzaam gemaakt dat hg onwaarheid had Terkondigd de geachte