Goudsche Courant, vrijdag 14 juni 1901

VBSKMIIB lïl SET BMIOT SOÜDA 700S EE TWEEIE E AllES DES STiTEB BENBBiil De Vrijzinnige Hlesvereeniglngen in genoemd district hebben eenparig en In overeenstemming met een groot aantal andere kiezers tot Candidaat voor de Hamer gesteld en bevelen met allen aandrang tot trouwe opkomst ter stembns op 4 JUNI a s aan het algemeen geacht aftredend lid den Heer Mr G J E graar van Bylandt 40ste Jaargang Zaterdag 15 Juni iOOl o 8538 mmm mmm MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ko M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ïelefoou i 8t De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 trance per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN te S O IS A TTIEitTiaiLA a E Het Bestuur der Centr Liber Kiewereeniging in het dütrict J M NOOTHOVEN VAN GOOR Voarzitter D RUYTER Secretarü J r ÖODDA Jnni 1901 Denkt aan Kennis Zondag en stemt GEE Anti Revolulionnair EENIGE KIEZERS Opealjare Verkooping te GOUDA ten oTerstaan van den Notaris G C FORTÖIJN DEOOGLEEVEE op MAANDAG 17 JUNI 1901 des morgens te e H n r e n in het hotel du Zalm aan de Markt van No 1 en 2 Twee goed onderhouden aangenaam gelegen naast elkander staande Woonhuizen met af zonderlijke Bovenwoningen en ËBYEN aan de Karnemelksloot tegenover het plantsoen te Gonda Wijk R Nos 331 332 332a en 332b Verhaard te weten No 331 beheden voor f 39 per 3 maanden 332a boven voor f 10 50 per maand 332 beneden voor I 26 per 3 maanden en 332b boven voor f 10 per maand alles te lamen alioo voor 606 per jaar Nos 3 tot 12 Tien naast elkander staande lïïIZEN en EEYEN on GEOND in de Derde Kade nan do Karnemelksloot te Gouda Wük E Nos 417 tot 426 Allen verhaurd bg de week te weten No 422 voor i 1 50 en de overigen elk voor i 1 80 En No 18 tot 16 Drie naast elkander staande Huizen en Erven en GEOND in de Vierde Kade aan de de Karnemelksloot te Gouda wtjk R Nos 603 504 en 606 Allen verhuurd bj de week elk voor 1 1 30 De perceelen zgn de laatste 3 werkdagen Tóór den dag der verkooping van 10 tot 3 nren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geven voornoen e Notaris FOETOIJN DEOOGLEEVEE te Gouda en Notaris J KOEMAN te Haastrecht Pain Exp ner jog ö SP I Is op hot hbn kBnierV Anker in de meeete npothoken T Amsterdam hy Uloth Cltban Tin Tnyll en fianilers i ii StilltntC i Ui1tfr5flm j Dtrtig jm wordt dit mxldal met TSirasfiend sunofH k pjjnitUlende inwryvirig Mikg w nd tegen Rlieumatiak Jich tYerkfuKlh eid py in den n Ul niR tu Yerguimingliouders en l elangMbenden BM DRAKKWËTSHËRZIËNING wilt gij iemand naar de Kamer afvaardigden die Uwe belangen flink zal behartigen stem dan als één man J H deWaal ilaiefijt Het SuB CoMn É GERARD PINKSEN A J IJSSELSTIJN Az M J OOSTERLING M PEETERS Jz L L VAN DORST A an beTrolen d oor 0 BOER S BOOT H DEKKINGA Joh J SCHEER J REPARON J KEOEDEES H GROENENDAAL B JANMAAT C VERSCHÜT LIESKER EH Co ERVEN MEDRS A SLOOTJES GIELHÖIS L BINNENDIJK E H VAN MILD D L JONGERHELD 0 FENNET F SIGMANS C BRDIKMAN S BEUIJNIKS P ËOSMAN J V VLIET Ph des HERTOG J H V D WEEKEN D L BROUWEE W A BLIZEWSKI A SIMONS Cz W BRÜIJNE W V BEEOKELEN A J DE BOOM S GROENENDIJK FiEMA Hesei DUIJNSTEE J M F BEUDEKER J F HERMAN de GEOOT ö M PEETEES ö SCHIEVEEN Firma C LOÜRENS J EEDRINGS T KRANENBURG J J VAN HOFF A M SCHOONDERWOERT L J LAFEBER W MEEÜWia J KEÜISHEER J BROERS J V D KIST L HOGENELST C P BACKERS M VAN VLIET N J MONTAGNE Algem Ned Werki Verbond f De Kiezers in bet district GOUDA worden uitgenoodigd om op 14 JUNI in hun belang hun stem uit te brengen op den Heer F MOL HET BESTUUR Koloniale Werving Haudüeid f oo bvj het aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor ZES jaren ilaiibrcnggcld TWINTIG GULDEN Men melde zich aan frUwUUgerê en MiUUepUehUgen met onbepaald veJriotf bij den Commandant van het Koloniaal Werdepöt te Harderwijk o bjj een derplaatselijke of Garnizoens Commandanten SttUUepUeMigeu ouiUlt tie wapenen biJ hnn onmiddellijken chef Van de uitbetaalde Handgelden werden in het vorige jaar doorj bemiddeling der Administratie van het Koloniaal Werldepót en MET GOBDVISDBN der aangeDomenen gezonden aan hnnne FAMILIËN 1 f Of OS aan hnnne CREDITEUREN f tS Totaal i iieSO CIIOCülAAD GEVRAAGD voor Antwerpen MEESTERGAST goed op de hoogte van het abrikaat Chocolaad Zoude deel in de winsten hebben Schreven Imprimerie Centrale J B q 8 Antwerpen CrelDroeders STEEITSMA Bloemisten Turfsinge TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS DAHLIA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prijken en doorbloeien tot de vorst intreedt VERDER HET BEKENDE INJSECTEN CIDER dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen en vruchten onschadelijk is Liter f 0 5 u Liter 10 8 Vi Liier f 1 SO IN HET GOÜDSCH VerlicMings Magazij a De Avondster DUBBELE BÜÜET zijn heden weer ontvangen de nieuwste Geisers en Baden van af f 90 en hooger Alsmede een fraaie Collectie GASOENAMENTEN GASKOOKPLATEN en COMFOEEN GASFOENOIZENmet goed werkende Ovens van af f 30 en hooger Alles onder garantie tegen concurreerende prijzen Aanbevelend M IH VAN L00i Aanleg voor Oai en WaterleMing sfÖJPja PDIKB od dh t SCHIEDAMMER SEKEVEE Uerk NIOHTCAP Verbijgbur bqi M PEETERS Jz N B Al Iwwiji r n eohthoid it eacliet en kurk tteeds voorC HIE DAMT liaaru den naam der Finiii P HOPPE Gouda Druk van A BRINKMAN Zn isi i kis evi g Herijk van Maten en Gewichten BURGEMEESTER eu WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis van IJkpUchtigen die geen oproepingsbnetje hebben ontvangen of om andere redenen zich nog niet van hunne verplichting tot Herijk hebben gekweten dat nog gelegenheid tot Herijk te Gouda wordt aangeboden tot op Vrijdag ai Juni a s van des voormiddags q tot 12 uur en des namiddags 1 tot 3 uur in het Hooidgebouw van het voormalig Leproos Froveniershuis Gouwe C No III Gouda den i4cn Juni 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den laen Juni 1901 executoir is verklaard Het suppletoir Kohier no 6 der Personeele Belasting dienst 1901 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verpÜcht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den i4en Juni 1901 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS OPENBAAR ONDERWIJS Toelating van Leerlingen op de Burgeracholen voor Jongens en voor JdeUjes Hooiden Mej M L J BENDER en de Heeren H J W HUBER R LEOPOLD en B P VAN CITïERT BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda 1 brengen ter algeraeene kennis dat op Dinsdag den 25n Juni 1901 des namiddag te vijf ure in de bovengenoemde scholen de inschrijving zal gehouden worden van de kinderen die op den eersten Dinsdag na de zomervaoantie op deze scholen wenschen te worden geplaatst Als Leerlingen worden toegelaten op de Eerste Burgerscholen en de Tweede Burgerschool voor jongens kinderen die in het jaar der toelating den leeftijd van xes jaren hebben bereikt of zullen bereiken FEVILLEIOX Eindelijk Saamgebracht Hij had dit gedaan lang eer men iets van Darwin gehoord nad en toen deze scherpe denker optrad toen begreep oom Hippel hem niet en pariodeerde hem op alles behalve stichtelijke manier En toch was zijn opvatting eigenlijk niets dan Darwinisme overgebracht in de denkwijze van een wetenschappelijk ongevormd maar vernuitig Berlijner van den ouden slag Louise had met levendige belangstelling bij de geheele scène toegezien en toegehoord terwijl de oude heer voorshands nog geen acht op haar sloeg Toen hij nu echter vroeg En geen uwer ouders doet mij ditmaal de eer aan Ze hebben u haltvolwassen volk excuseer mynheer de dragonder maar gij groeit ook nog in de breedte namelijk bedoel ik alleen hierheen gezonden toen trad Louise naar voren en zeide Neem u in plaats van Commerzienrdthin Walch het met mij voor liet mijnheer Hippel ik ben Och zeker de jouvernante viel juffrouw Rebetta op zen echt oud Berlijnsch in de jouvömante van de meiajea niet waar o doet ons zeer veel genoegen zeer veel genoegen NeeD zoo hoog sta ik niet in waardigheid zeide Louise vriendelijk glimlachend hoewel de veranderstelUng nu juist niet prettig vooz kaar op de Tweede Burgerschool voor meiiijes zij die voldoen aan een examen at te nemen door het hoold der school ten oTcrstaan van een of meer leden der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs terwijl ook zonder examen kunnen toegelaten worden leerlingen die van het Hoofd der Eerste Burgerschool voor meines eene verklaring overleggen dat zij de 6e klasse dezer school met vrucht hebben doorloopcn Bij de inachryvmg moet worden overgelegd een bewijs van ouderdom van het kind dit bewijs wordt van h en af op aanvraag kosteloos uitgereikt op de Plaatï elijke Secretarie Afdeelmg Bevolking benedenlokaal Geene kinderen zullen worden toegelaten zoo zij niet voorzien zijn van eene schriftelijke ver klaring van een genees of heelkundi dat zij de natuurlijke kinderziekte hebben gehad of dat de koepokinenting bij hen heeft plaats gehad terwijl de toelating bovendien alhankelijk zal zijn van de bestarade plaatsruimte De toelating op deze scholen geschiedt ééns per jaar zoodat zy die den 250 Juni a s met worden ingeschreven niet vóór halt Augustus 1902 kunnen worden toegelaten Gouda n Juni 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER KË 18GëV1l G Inrichtingen welke gbvaar schade of hinder kunnen veroorzaken BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien art 8 der HINDERWET Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan i de firma G N Flamman en nen en hare rechtverkrijgenden tot het plaatsen van een gasmotor ten behoeve van hare smederij en herstelplaats van machinerien in het perceel aan den Turfsmgel wqk P No 114 kadastraal bekend sectie E Nos 306 207 1085 en 1086 j De Directie der Koninklijke fabriek de Stearinekaarsenfabriek Gouda en hare rechtverkrijgenden tot het oprichten eener zeepziedery gedreven door eene stoommachine op de perceelen aan bet Buurtje kadastraal bekend sectie E Nos 9S5 687 1402 1251 1438 1440 Ï083 en 1253 Gouda den 12 Juni 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER ke I8Gëvi g BimGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter openbare kennis dat afschrift van het proces verbaal betreffende de stemming ter verkiezing van drie Leden van de Provinciale was Juffrouw Heidloff is een lieve vriendin van mama schoof Greta Walch hier In met hoogrood gezicht en zeer luid In haar verlegenheid en evenzoo voegde ze er aan toe het was zeer lief van haar ons hierheen te bcjteleiden op mijn verzoek maar anders hadden wij niet durven komen en mama dacht natuurlijk dat er nóg iemand meekwam en terwijl ze Ixiuïse aanzag het was een groote opoffering voor juffrouw Heidloff Zoo zoo lachte oom Hippel O wee wat had ze daar gedaan Wat keek hij leelijk 1 Greta had er slechts aan gedacht Louise te bewijzen hoe goed ze voelde dat juffrouw Heidloff daar door haar in een scheeve positie was gebracht daarbij echter vergeten welke uitwerking haar woorden op den gastheer moesten hebben Ik bedoel zoo alleen met óns te moeten uitgaan oom Hippel riep ze nu terwijl ze in haar vertwyfeling eindelijk weer haar heil in driestheid zocht want dat het haar hier buiten bij u en tante Rebetta prachtig zou bevallen heeit niemand betwijfeld 0 zeer verplicht zeide juffrouw Rebetta met een soort buiging bij haar vermelding Zeker ik ben gaarne meegekomen verzekerde Louise op haar eenvoudige geloofwaardige wijze Nu kijk u dan hier maar eena rond en vertel later in Berlijn dat u het park van Hippel hebt gezien en dat er altijd nog voor een paar honderdduizend thaler hout in zit kraaide hij haar toe Hij was wantrouwend tegenover alle vreemden bewust als hij zich was van zijnmenigvuldigeizonderlingheden waaraan hij echter toch eigenzinnig vasthield tËn nu lustig kinden t i Staten van Zuid Holland is aangeplakt in den Korten Groenendaal alsmede dat gelijk afschrift op de Secretarie der Gemeente voor een ieder ter inlage is nedergclegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederen werkdag van des morgens lo tot des namiddags i uur Gouda den I3en April 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWEtt Bulienlandscü Oveizicbt Ballonr aeido gisteren in antwoord op een vraag betreflende den toestand in ZuidAfrika dat de oorlog niet langer een strp tnsschen gi oote militaire lichamen was omdat de Boeren voor t grootste deel verspreid waren in kleine commando s van 100 oj 200 man Han totale krijgsmacht word geschat op nooo Er was geen grond voor de gernchten betreHende vredesonderhandelingen De arbeid van den politieken wederopbouw van het veroverd gebied moest wachten op verdere iifwikkeling der militaire operaties Cïamberlain deelde mede dat hü niet in staat was op t oogenblik eenige verklaring al te leggen met betrekking tot de voorwaarden waarop den Boerengevangenen zonde worsen toegestaan om terug te koeren De Westminster üazette betoogt dat indien Botha als rredesvoorwaarden stelt amnestie der Kaapsche rebellen alsook toelating van de Boerenleiders in den Adviseerenden Raad bij het Militair beatunr der Boerenrepnblleken na het slniten van den vrede Kngeland beide behoort in te willigen De Fransche Senaat heeft Dinsdag een begin gemaakt met de beraadslagingen over het door de Kamer aangenomen door zgne eigen commissie op sommige ponten gewijzigde ontwerp op de Vereenigingen De eerste die het woord nam was de vader der Constitntie de ruim acht en tachtigjarige Wallon die verklaarde er het begin in te zien van een oorlog tegen den BoomschKatholieken godsdienst welke zienswijze hij met een beroep op de historie poogde te staven Nadat de voorzitter der commissie tegenover den nadrukkelijken wensch des heeren Wation betoogd had dat het debat in de Kamer was uitgepnt en eene enkele lezing derhalve in den Senaat voldoende zon zijn welke meening de voorstelltr van het ontwerp de minister president WaldeckEons sean beaamde besloot de Senaat dienover Oom Hippel en juffrouw Rebetta met hun oude vrienden namen nu plaats op de wit geverfde banken langs het huis van waar ze het park dat hier terrasvormig afliep vóór zich hadden Zich bij dezen engeren kring zestig en zeventigjarigen aan te sluiten dit ging toch niet wel naar het Louise voorkwam Evenmin echter was het hoepelspel iets voor haar waaraan de jongelui zich nu voorshands werkelijk gingen wijden en wel op dringend aanraden van de verstandige Greta Walch die verzekerde dat de oudjes daardoor m een goede luim werden gebracht en men zoo later des te beter kon doen wat men wilde Tot deze laatste vrijheid scheen voor Louise reeds nu de weg geheel open te staan zij behoefde slechts een enkel woord tot de kleine Walch te zeggen zoodat deze wibt waar ze gebleven was En dan had ze een paar minuten later de weide waarop gespeeld werd en het huis achter zich en was buiten het gezicht van beide en tegelijk ook in een eenzaamheid van het bosch en een bevallige wildernis zooals men ze in het echte woud gecultiveerd als wordt het door Duitsche houtvesters gestrenge rijksambtenaren in het geheele rijk nog maar zelden vinden r al Ja een houtvester zou zeker verontwaardigd geweest zijn bij wat hij hier gezien had zij die hier naar hartelust ronddwaalde kon er vrede mee hebben Dat geleek waarlijk op een Urwald e n gansche collectie veelhonderdjarige timmen zich verheflende uit rietgewas en struikgewas van menschenhand onaangeroerd Oom Hippel had tevoren de waarde aan hout van zijn park nog laag getaxeerd maar daar eenkomstig door het ontwerp met 176 tegen 96 stemmen spoedeisohend te verklaren Het overige der zitting werd ingenomen door eene breedvoerige rede des heeren De Lamarzelle tegen het ontwerp Keizer Frans Joseph van Oostenrijk brengt een bezoek aan Praag de hoofdstad van Bohème En de strijd die thans in den OostenrijkBchen Bijksraad gelukkig ten einde is gekomen schijnt in de straten weder te zullen herleven Daitschers en Tsjechen de beide partijen die in het Boheemsch gebied staan tegenover elkander als water en vnar toonen thans hun Terscbil Yan meening niet alleen in de kreten waarmede zij den keizer verwelkomen in hnn hoofdstad maar ook in de vlaggen waarmede zij hnn hnizon en straten versieren De Dnitschers versieren hun hnizen uitsluitend met de Rijksvlag zwart en geel de Tsjechen daarentegen brengen slechts de roodwltte Boheemsche klenren aan Zelfs op de openbare stadsgebonwen prijkt de Boheemsche vlag en toen op enkele stadsgebouwen bovendien de Eijksvlsg werd geplaatst volgde daarop een interpellatie in den Prager Gemeenteraad met het gevolg dat de zwart gele vlag werd weggenomen Op enkele plaatsen werd de Slavische driekleur rood wit biauw uitgestoken maar deze vlaggen werden op last der politie weggenomen De taalquijpstie speelt natnnrlijk een even groote rol als de vlaggen quaestie De nitnoodigingen voor de feestelijkheden door het gemeentebestuur te geven zijn in het Tsjechisch gedrukt en de professoren der ünitsche universiteit hebben daarin een reden gezien om die uitnoodigingen niet aan te nemen De Dnitache vereenigingen daarentegen hebben Dnitscbe uitnoodigingen verzonden en de ObertLandmarshal prins Oeorge Lobkowitz heeft om de geheele taalquaostie te coupeeren de nitnoodigingen voor defeesteIgkheden in het Landmarshallamt in het Franseh gesteld I Het schijnt dat wat ItaliS betreft het drievoudig verbond zal vernieuwd worden mits er gnqstige handelsverdragen verkregen worden De afgev ardigde Lnzzati heeft bij de algemeene beraadslaging over het bndget van bnitenlandsche zaken een redevoering nitgesproken met de handelsverdragen als onderwerp waarvan de sluiting gevolgd zal moeten worden door die van arbeidsverdragen aan dacht Louise nu niet Dat ze hier iets imposants iets éénigs voor zich aA m zyn zoo geweldig boven eiken maatstaf van het bloot sierlijke of nuttige uitstekenden wasdom dit gevoel verliet Louise heden niet meer Daar had de titellooze Berlijnsche burger SpieszbUrger soo men wil een bezit dat wat het eig enlijke echte adellijke voorrecht van het onafgebroken familiebcBit betreft met de voornaamste goederen kon wedijveren Er waren ronde open plekken tusschen de stammen moerassige plekken die nu warm in de zon broedden en door den frisschen plantengroei van het nieuwe jaar sappig groen besponnen waren terwijl echter ook nog het stijve rietgras van het vorige jaar door de vorst tot een krachtig geel verdord op sommige punten opglansde in het heldere licht Welk een boschlucht verspreidde de vochtige warme bodem hoe geurde hel doornige loover der wilde roos met haar bruinroodc knoppen en appelreuk 1 En dan de vogels Ongestoord als ze hier waren scheen een verbazend aantal hunner deze wilde plek te bevolken en in den overvloed van hun liefde en levenslust vervulden ze de lucht met een gewarrel van vroolijke tonen Had zich dit geheel een paar uur ver uitgestrekt in plaats van misschien een vijf minuten het zou waarlijk een tooverbosch geweest zijn Wordt vervoigd II