Goudsche Courant, zaterdag 15 juni 1901

te krijgen zijn en wie weet hoeveel troeven bü in deze nog in zijn hand heeft zijn giftige pen buiten rekening gelaten Om twee uur in den namiddag van den 24en dezer zal de Senaat als Hooggerechtshof ter zake van den uit de verbanning teruggekeerden graaf De Lur Saluces voor de eerste maal samenkomen en verder eiken morgen Daar Gérault Bichard met alle geweld een duel met Max Regis wil zullen de lui misschien heden nog tegenover elkaar komen te staan BINNENLAND De leden van de Eerste Kamer der Staten generaal zijn bgeengeroepen tegen Maandag 17 dezer des avonds te half negen ure De jaarvergadering van den Alg Nederl Vredebond werd gisteren te s Gravenbage gehouden onder leiding van mr Brenkelman dio in zijn openingsrede een overzicnt gaf van de voornaamste politieke gebeurtenissen in Europa Van den ïransvaalschen oorlog gewag makende wees de spreker op de in Engeland op te merken kentering in de openbare meening zeker het uitvloeisel van de werking en kracht der vrede en arbitragevereenigingen in Engeland Op verschillende verschijnselen ten gunste der vredesbeweging vestigde de spreker wpers de aandacht Hij vertrouwde dat ziJ eenmaal de utopie van het heden de werkelijkheid dar toekomst moge worden Wie de raenschheid liefheeft moet niet wanhopen in haren vooruitgang Men meldt uit Amsterdam Het is den heer Van der Linden gelokt voor de Ned Opera een Duitsch Hongaarsche zangeres te engageeren voor eerste dramatische partijen van wie hij groote verwachtingen koestert mejuffrouw Cronegg van het hoftheater te Wiesbaden Z j heeft zich bereid verklaard zich op het Hollandsch toe te leggen en hare partijen in die taal te zingen Met ecne poging om mejuffrouw Rosivan Ophomert dochter van mevrouw Ophemert Schwencke aan zp gezelschap te verbinden kwam hj te laat aangezien genoemde jonge zangeres reeds voor het volgend seizoen had afgesloten met de Opera te Trier Hij heeft nu een voorloopig contract met haar gesloten voor het seizoen 1902 3 Het landgoed Het Wallen te WinterswSk dat om zijne gunstige ligging ten vorige jaro werd gebruikt ten behoeve van een kinder vaoantie kolonie zal dit jaar wederom gedurende eenige maanden als zoodanig dienst doen Voorbereidende maatregelen worden reeds getroffen om de eerste vaoantiekolonie binnenkort te kunnen ontvangen A C Kolonel L W Baron van het federalistische leger was vóór enkele jaren de zonderlingste speculant financier uit de Ver AaDK vangeD 1 Mei fyd van Greennlcb Directe SöoorwegvcrblndlDgen met GülDA Zomerdienst 1901 f r I t OODDA RC 6 68 7 11 7 85 8 81 8 88 9 08 9 84 9 88 9 57 10 86 10 69 11 16 U IS 18 88 18 4 89 4 64 6 16 6 84 18 7 08 1 86 7 44 8 14 8 17 1 86 8 14 10 13 lOAi 1 6 01 4 J 10 19 6 11 8 8t Z 10 59 6 18 r 8 41 10 37 6 87 5 8 5 45 8 8 7 47 8 07 8 10 8 59 9 8 10 45 ll OS 11 47 7 7 8 45 11 11 r 7 46 11 08 11 18 a 11 80 10 18 10 60 11 89 11 80 18 84 18 44 u ie 10 18 11 86 1 h Uwe KitM bijl t liii Op dM Wnm lijii ilmd r Muudij u Oiiuaig Mndugwli t toarmi tt ii or d kl nrtanjsbw toge mkilwi Tr iilitpnji H Holludioki Spow L Eitri n ipli t t wlji 17 8 1 r 6 41 87 f 81 8 04 89 7 06 7 69 1 11 S S t 10 81 4 10 31 10 1 10 ï 10 88 i J 1 10 48 8 08 M 9 00 9 87 10 08 10 19 Hl 49 ruiat ti f op din Igop ku DiM gwdcrad wotda l OOUUA DËNHAAOriaa rtn 11 9 81 10 00 10 19 10 68 11 18 18 16 18 18 65 1 1 1 68 8 81 8 46 4 19 4 60 6 18 11 06 1 07 6 0 11 1 1 18 8 18 11 80 1 88 6 87 9 SB 9 41 10 88 10 41 11 36 11 48 18 46 18 55 1 S7 1 44 8 80 8 48 4 16 4 45 5 8 5 48 10 18 10 48 U i 10 U ie 11 67 6 8 6 01 7 08 7 1 7 85 8 85 8 66 9 0S 9 4 10 11 U 6 11 86 18 00 1 80 3 40 8 67 4 00 4 15 4 87 5 1 6 93 7 01 7 41 7 56 vooXrg 6 8 r d 1 Zoeta m Z g 6 68 g J SJ S i 4 ii 7 7 7 4 OS 9 8 9 80 lOai in M 1 S a HMulUtlaf op dao laop k m lot jarakaid woriai W J J o 1 D Il I K BI K e O U U t A M S T I R D A IL riaa fana toudi t S U 8 8S 9 38 10 80 10 69 11 08 1 10 i 8 8 86 07 4 43 6 8 9 8 48 9 51 0 i 10 80 10 87 11 08 Am t W 8 01 8 68 9 39 10 10 11 04 18 48 13 67 1 67 8 86 4 1 4 67 6 30 6 4 6 44 9 86 10 3 U 08 11 47 11 69 Am t O 8 19 9 18 9 87 10 86 11 1 1 OBU i 8 1 8 40 4 87 6 1 5 46 01 9 63 10 SO 11 18 19 08 18 14 Uoail 6 80 81 7 38 7 50 8 1 9 07 89 Oudaw 6 86 Woerd 5 48 48 8 88 Utraollt 6 08 7 i 4 8 11 8 88 8 68 9 89 10 14 VmBt C 3 7 15 8 10 S 1 9 18 31 11 16 1 S7 18 60 i 81 3 10 3 84 4 4i 08 81 7 09 8 10 9 86 9 4 Lnui W 5 84 47 7 80 8 35 8 4 9 80 9 45 11 80 18 411 08 8 0 8 85 8 4 6 01 11 36 7 85 8 86 9 40 10 01 Idouda 7 0S 7 31 8 18 9 19 9 39 19 18 10 34 18 61 1 8 I U 8 88 4 18 4 84 6 47 7 07 7 64 8 09 9 11 10 87 Utraollt 18 6 6 7 47 8 88 9 80 10 04 10 41 Woordea 6 07 4l 8 0 7 10 7 Oudew 6 M g 68 8 17 10 36 aoBda i 4t T 08 7 14 80 U Ot 9 66 10 48 11 13 13 11 11 81 13 51 In Torband mot de onregelmatigheid waarmede de grenzen tnsschen Oostenrijk en Italië zijn vastgesteld zou men met Oo ienrgk een Terdrag moeten maken om de grenzen nauwkeuriger vast te stellen wat moeilper zon zyn dan het sluiten van een voor Italië gunstig handelsverdrag Verder vroeg h j aan de regeering oi zij voornemen was eerst mot Dnitschland en daarna met Oostenrgk over de verdragen te onderhandelen en of men evenals in 1891 plaats had de verbonds tractaten tegelijkertijd met de handelstractaten zou ibespreken Van een vernieuwing der Triple alliantie verklaarde Luzzati zich bepaald voorstander al erkende hS dat het vraagstnk der alliantie gecompliceerd werd door de thans vriendschappelijke verhoudingen tot Frankrijk I e qnaestie van de Ohineesche schadevergoeding is nog niet in orde Volgens een uit Peking te Washington ontvangen officieel bericht hebben de gezanten definitief geweigerd de regeling der schadeloosstellingen naar het Hof van Arbitrage te s öravenhago te verwijzen Zelfs de Russische Regeering steunde het voorstel weinig De Amerikaansche Eegeering schijnt zich nu rechtstreeks tot do Mogendheden te willen vervoegen Weigeren ook deze dan zal Amerika aan den gemeenschappelijken waarborg van de betaling geen deel nemen en rechtstreeks met China een schikking maken Vers rei le Berichten Fkaskkijï Het is tot teleurstelling van velen niet gekomen tot een journalistieke rariteit ingevolge de Figaro zaak I Men had zoo gehoopt dat door het besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders in het blad er waren 6677 aandeelen vertegenwoordigd van de 18200 totaal en door de weigering van den administratenr zich nu heeteude directeur gerant Périvier zou gekomen zijn tot de uitgifte van een dubbel nummer van het blad gisteren een van den kant van Périvier en een van de zjjde van den door de aandeelhouders met de leiding tijdelijk belasten president van den Raad van Toezicht Prestat doch dit heeft zoo niet mogen zijn doordien Périvier zich de medewerking van den drukker verzekerd had Zoo verscheen er dan een doodgewoon nummer met de gewone rubrieken alleen vooraan dragend een venijnig en schijnheilig artikel van de hand van Périvier tot titel hebbend Un attentat waarin braaf geschermd wordt mot de woorden eer des lands grooté traditiën en ander fraais dat den Franschen toch wel heel anders in de ooren moet klinken dan ons anders ionden zij er niet eens nota van nemen I Ënfln op het moment is de zaak uitgesteld tot Woensdag 26 dezer tot dan zal volgens besluit van den president van de rechtbank Bandnin alles blijven zooals het Op het oogenblik is 66k met Férivier s naam aan t hoofd en dan zal de handelsrechtbank uitspraak doen terwijl de reeds hier en daar aangebrachte zegels weer verwijderd zijn Heel gemakkelijk zal Périvier niet weg 8 40 8 50 8 67 9 06 9 89 9 46 door 7 18 7 88 7 8B 85 7 44 8 54 8 09 9 08 loudiK Uoordnolit üienwwknk Oipella RotterduD M RoUerdamD P Eotterdun B a AUio la r 46 66 4 48 5 811 A 04 7 11 7 88 4 68 5 41 6 01 6 51 t 5 11 3 04 5 17 10 86 7 88 7 48 7 46 Bottordam Beun RottenUm D F Rotterdam U Oipelle Hiinwerknk Uoordreoht 9oiid d Allm 8 Uu Iri l l l 7 16 8 37 8 41 7 98 8 58 7 S o 7 58 9 14 7 68 9 03 9 19 Qoudi t ZoTenh Moero Soatarmeer Zag Voorburg Higa eenigde Staten Zjjn plannen en ondernemingen verbaasden zelfs ziJn landgenooten wat nog al wat zeggen wil En het merkwaardigste was dat kolonel Baron door ziJn speculaties zich een enorm vermogen wist te vergaren Verleden jaar verloor hiJ zijn zoon die bij een spoorwegongeluk om het leven kwam Van dien dag af veranderde de kolonel van batterjj en werd hij verkwistend Wanneer hiJ een sigaar kocht nam hij de dnurste betaalde met een banknoot van 10 of 20 dollars en weigerde geld terng te ontvangen Vervolgens stak h j zijn sigaar aan met een ander bankbiljet welk spelletje hy 10 of 16 maal per dag herhaalde zyn vrienden trachtten wel hem van die kostbare nnttelooze fantaisie af te brengen zgn ouders beproefden zelfs hem onder curateele te stellen Niets mocht baten Thans ligt kolonel Baron op sterven Zyn onmeteiyk fortuin van weleer is opgegaan in rook VËRGADËainiGViNDËKGEHEBNTEKUn DONDERDAG 13 JUNI 1901 Voorzitter de Burgemeester Tegenwoordig zyn de hh Noothoven van Goor Jager Herman Bellaart Prince v d Velde V Galen Luger v Iterson Krook Donker Strater Dessing Vingerling en de Raadt Afwezig de hh de Lang en Jaspers de laatste met kennisgeving De Notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd De Voorzitter deelde mede dat zy de regeling van het herhalings onderwys nog niet kunnen goedkeuren met verzoek dit aan den Gemeenteraad mede te doelen Gemengde Berichten Door Ged Staten is goedgekeurd het kohier der plaatseiyke directe belasting op het inkomen dienst 1902 Dat voorts door B en W een pensioen is verleend aan Mevr de wed Bouman van f 200 en aan de drie kinderen ieder f 40 en aan den lantaarn opsteker S de Jong f 78 Ingekomen Het rapport der raadscommissie belastgeweest met het nazien der rekeningen van het Holfmansgesticht en de Volksgaarkeuken tot goedkeuring adviseerende Ter visie Eene suppletoire begrooting voor hetBestedelingenhnis voor 190O Ter visie De rekeningen der gesubsidieerde Instellingen van Weldadigheid Sver 1900 Wordt gesteld in handen eener Commissie waarin worden benoemd de hh van Goor Dessing en Vingerling 4 De rekening der dd Schuttery over 1900 Wordt gesteld in handen eener Commissie waarin worden benoemd de hh van Iterson van Galen en Straater ROtTIRDAUfiM fem B 1 97 8 18 8 80 3 48 3 68 1 08 1 14 1 81 1 80 4 U 4 1S i S9 8 61 4 08 gi 1 68 Ig 5 10 6 80 0 B0TTSKD4H 9 OU Da Ti n 18 80 18 88 U 81 11 46 18 0 Een brief van de Commissie van bystand der stedelgke Gasfabriek inzendende eeneVerordening regelende het beheer der ge meentegasfabriek en eene Verordening regelende de samenitelling dezer Commissie Een voorstel van B en W tot regeling van de jaarwedde van den Directeurder gasfabriek Ben rapport van B en W op het verzoek tot oprichting eener cursus voor dehoofdacte Een voorstel van B en W tot onderhandsche aanbesteding 4 83 9 40 9 48 1 48 r 1 54 4 46 6 4 53 6 5 10 4 59 5 1S 5 48 8 39 11 47 l 8 8 14 i ti 48 1 58 I 8 08 r 11 58 IS OB 18 86 a Hillndnha ipMi 1 09 8 09 8 35 i 0 L Eztn inppUmntlMwjji tb da Gompagnla dar Wagooa Lit 5 4 81 7 19 15 4 7 57 1 18 9 40 10 861 4 68 6 43 1 60 9 4 10 0 1 9 01 5 111 8 5 10 14 13 11 88 3 13 3 09 3 84 4 17 4 43 5 81 6 4S 7 05 7 81 8 09 8 33 8 46 I0 8 10 64 vlca veru 18 88 8 16 3 19 4 38 8 8 8 40 3 S9 1 0 8 08 8 45 5 04 Harmomkatrain allaan la en 3 klana eztn betalen £ Bekalre een ktljet Ie kl tn aapplanuBt kowije 11 06 i 49 S SO 7 10 7 8 7 J5 07 7 33 84 7 00 7 64 8 08 1 26 10 14 10 59 13 00 11 18 11 84 10 49 11 47 IÜ S3 8 43 69 10 30 10 46 10 54 li I 11 43 t 13 03 y j 11 81 1148 11 55 18 06 U 87 1 85 i 43 3 08 3 19 4 13 4 41 5 49 SI 7 00 6e 8 49 9 35 10 08 10 48 4 81 7 J1 9 lO U 11 07 4 83 9 38 3 10 MO 3 64 4 4 li ia 7 14 7 4 9 39 10 07 10 41 11 18 Een adres van de Commissie voor de Moziekscbool een subsidie verzoekende Een voordracht tor benoeming van een onderwQzeres of onderwyzer aan de schoolNo 1 No 5 10 zyn gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde U Een rapport van B en W op het adres der Kamer van Koophandel tot oprichting van een controle station Ter visie 12 Een brief van B en W betreffende dó bestendiging van mininnm loon en maximumarbeidsduur ip de bestekken dezer gemeente Ter visie 13 Een verzoek van den heer N Quint Gz verzoekende eervol ontslag tegen 1 Juliaan de Avondschool voor Ambachtslieden Wordt eervol verleend 14 Een adres van Mej J C de Wolf eervol ontslag verzoekende als onderwyzeresaan de Ie Burgerschool voor Me sjes Wordt eervol verleend tegen 1 September 15 Een adres van den heer M Spruyt heelmeester der beide gasthuizen houdende verzoek tot verhooging zyner jaarwedde In handen van B en W om bericht en raad Aan de orde 1 De samenstelling der stembureanx voo r de verkiezing van 7 leden van den Ge Benoemd worden In het Ie district tot leden de hh Prince en Lnger tot buitengewoon lid de heer van Iterson In het 2e district tot Voorzitter de heer van Galen tot leden de hh Bellaart en In het 3e district tot Voorzitter de heer Noothoven van Goor tot leden de hh Vingerling en Krook tot buitengewoon lid de heer Herman Aan de orde 2 De benoeming van a een onderwijzer aan de Ie Burgerschool voor jongens Ing St No 42 b eene onderwgzeres of een onderwijzer aan de school voor gewoon lageronderwas No 1 Ing St No 48 Benoemd wordt tot onderwyzer de hoer C J de Ruwe en tot onderwjzeres mej A M Grebe Aan de orde 3 Het voorstel tot het onderhands gunnenvan een werk aan C T Tholens alhier Ing St No 46 Wordt goedgekeurd Aan de orde 4 Het voorstel tot het verleenen van eencrediet aan de Commissie van Toezichtop de Stads Muziekschool ter viering vanhet vyftigiarig bestaan dier school Ing St No 4 7 Hierover werd discussie gevoerd De hh van Galen Vingerling van Iterson en Donker bestreden het voorstel De heer Noothoven van Goor verdedigde het Het voorstel wordt in stemming gebracht Voor stemden de hh Straater Bellaart Herman Prince Dessing Jager Noothoven van Goor en de Raadt Tegen stemden de hh Donker van Iterson Krook Vingerling Luger van Galen en van de Velden U K 11 48 1 Um Diul 8J ir 8 4 8 68 51 10 03 I S 84 7 8 7 8 8 80 8 48 9 47 10 09 lO l 8 01 8 3 9 17 9 68 9 51 8 13 10 08 S U t 10 17 8 88 E = 10 89 8 48 8 19 9 41 10 1 10 34 Het voorstel is dus aangenomen met 8 tegen 7 stemmen m i I Aan de orde 5 Het voorstel tot verlaging van de gasprtjzen Ing St No 29 De heer van Galen stelde voor de gasprys met 1 cent te verminderen De hh van de Velde en van Iterson deden een paar vragen waarna het voorstel in stemming werd gebracht Voor stemden de hh Donker Krook Vingerling en van Galen Tegen stemden de hh Straater Bellaart Herman van Iterson Prince Dessing Luger Noothoven van Goor van de Velde en de Baadt Het voorstel van Galen is dus verworpen met 10 tegen 6 stemmen en het voorstel van B en W werd zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Aan de orde De ontwerp verorJ eningen regelende het beheer der gemeente gasfabriek en regelende de samenstelling en den werkkring der Commissie van bjistand in het beheer dier fabriek Ing St No 43 Het voorstel tot nadere regeling der bezoldiging van den directeur der gemeentegasfabriek Ing St No 44 De heer van de Velde stelde voor deze beide punten aan te houden en te behandelen na afloop van het adres der Kamer van Koophandel De hh van Galen Donker van Iterson Noothoven van Goor en den Voorzitter voerden hierover het woord Het voorstel van den heer van de Velde wordt in stemming gebracht Voor stemden de hh Straater Donker van Iterson Krook Prince Luger van Galen en van de Velde Tegen stemden de hh Bellaart Herman Vingerling Dessing Jager Noothoven van Goor en de adt Het voorstel is dns aangenomen Aan de orde 8 Het voorstel tot oprichting van een gemeentelijken cursus voor de hooldonderwijzersacte Ing St No 45 De heer Donker stelde voor Ut bij wijze Van proef voor twee jaar vast te stellen Do heer Noothoven van Gooi ontraadde dit In stemming gebracht wordt het voorstel Donker aangenomen met 9 tegen 6 stemmen Voor stemmen de hh Straater Donker van Iterson Krook Vingerling Dessing Lnger van Galen en van do Velde Tegen stemden de hh Bellaart Herman Prince Jager Noothoven van Goor en de Raadt Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten STADSNIEUWS GOUDA 14 Juni 1901 In het hoofdkiesdistrict Gouda werden heden ter verkiezing van een lid der Tweede Kamer der StatenrGeneraal in de driedistricten uitgebracht DISTRICT I Uitgebracht 717 stemmen Van onwaarde S Daarvan verkregen de hh Mr C J E graaf van Bylandt 310 st Dr H Gorter 35 Mr Th Heemskerk 165 F Mol 19 J H de Waal Malefljt 179 DISTRICT n Uitgebracht 454 stemmen Van onwaarde 10 Daarvan verkregen de hoeren Mr C J E graaf van Bylandt 132 st Dr H öojrtM 28 Mr Th Heemskerk 127 F Mol 31 J H de Waal Malefljt 126 DISTRICT III uitgebracht 561 stemmen Van onwaarde 7 Daarvan verkregen de heeren Mr C J E graaf van Bylandt 198 st Dr H Gorter 30 Mr Th Heemskerk 146 F Mol 24 J H de Waal Malefljt 156 Wï maken onze lezers attent op vorenstaande kennisgeving dat nog gelegenheid wordt aangeboden tot 21 Juni a s om hunne gewichten en maten te doen ijken Aangenomen het beroep der Ned Herv Kerk te Garderen door den heer A van Kooten cand te Montfoort Bodegrave s burgemeester de heer H Le Coultre voorzitter van de afd landbouw Bodegrave en Omstreken is door do Fransche regeering begiftigd met l ordre dn mérite agricole KXTisrsTjsriiejuwsr Naar aanleiding van een concert gegeven door den heer Joh Besselaar te Rotterdam waar o a onze stadgenoot de heer Geraid Giesen bas medewerkte schrijft men Weer had bjj Besselaar de hand gelegd op twee solisten wier mnsiceeren ons ditmaal zeer behaagde den 20 jarigen violist S Abas uit Amsterdam en den 26 jarigen zanger Gerard Giatn uit Gouda De laatste interesseert ons in het belang der kunst het warmst want goede violisten ziJn er te over maar de muzikale mensch kan een mooie stem niet koopen En de heer Giesen heeft een zeer mooie stem orgaan zeggen sommigen alsof een zanger overigens orgaanloos ware Behalve van den heer Van Dninen herinneren wü ons niet in de laatste jaren zulk een mooi en omvangrijk basgeluid te hebben gehoord Die anderen waren allen baritons die van de schaarschte aan diepe stemmen gebruik maakten om te paradeeren doch ter nauwernood groot as konden halen en een echte bas geeft nog e en zoo noodig d gelijk Bletzacher J ischer en Behrens indertijd En nu is de stem van den heer Giesen wel niet zoo imposantsonoor van klank als die der genoemde zangers maar zp heeft een manneljk bastimbre En hj zingt er ook al mooi mee Bel uuxe een genot U luiêUren toen hij het AufI Her des Herrn uit Maccabeus zong en maar sobertjes bedacht hij ons door de enkele toevoeging van nog slechts twee stnkskens het 0 sacrum convivinm van Craeyvanger en Grieg s Des Dichters letztes Lied Wir treffen uns schon wieder We kunnen niet anders dan Giesen gelukwenschen met zijn optreden Bovenstaande beoordeeling is van een eerlijken maar tevens gestrengen criticus We hopen dat onze stadgenoot door ijverig stndeeren in de toekomst de eerste van onze baszangers zal worden We meenen recht te hebben dat te verwachten daar hij nu reeds vergeleken wordt met Van Duinen e a De heer Spaanderman kan trotsch zjjn op zjjn leerling C C Rechtszaken Gisteren werd voor de Rechtbank te Breda de behandeling der moordzaak te Tilbnrg aangevangen De beschuldigde Mutsaers werd tnsschen marechaussees binnengeleid HiJ heeft een niet ongunstig voorkomen Ho ziet bleek maar geeft kalm en goed verstaanbaar antwoord Onder de getuigen worden opgemerkt eenige geestelijken de heer Kessel s de koster van Isterdael en diens familie en voorts geneeskundigen en politiedienaren uitT lburg Tot des namiddags werd de zitting met gesloten deuren gehouden De dagvaarding legt aan Casparus Angustinns Mutsaers 27 jaren verver te Tilburg thans gedetineerd ten laste dat hu in het tijdsverloop tuaschen 21 en 26 Bug 1900 te Tilburg Maria Catharina Wilbelmiiia Kessels geboren aldaar den 2en Maart 1889 opzettelgk van het leven zou hebben beroofd door haar opzettelyk met het oogmerk om haar het leven te ontnemen een kleedingstuk onderlijfje zoo vast om den hals te snoeren dat zü dientengevolge geworgd werd en den stikkingsdood stierf en zjude deze doodslag voorafgegaan of vergezeld geweest van het door hem beklaagde opzettelijk plegen van mishandelingen van meergemeld meisje Het getuigenverhoor begon met het hoeren der deskundigen die de kleederen van van Isterdael en van Mutsaers hadden onderzocht en of die van laatstgenoemde bloedlichaampjes hadden gevonden volkomen gel jk aan het bloed der vermoorde Daarna traden twee getuigen k décharge op die verklaarden dat men bij het inzetten van ruiten en het verven van ïzerwerk wel eens een wondje kan bekomen Daarop volgde een incident Een oude vrouw uit Utrecht roept den beklaagde toe moordenaar Door hevige opwinding valt ze in zwijm doch na bijgebracht te zijn bleek ze nog leer overspannen en weigerde den eed af te leggen Het maakte den indruk dat ze niet wel bij het hoofd was Bij het verhoor voor den rechtercommis saris moet zg echter normaal zgn geweest Zij bekent bij monde van haar geleider die luide haar in het oor schreeuwt dat zü Mutsaers van vroeger gekend heelt van waar weet zij zich niet meer te herinneren Goede woorden noch kwade helpen De vrouw wil geen eed doen Zij en een andere schilder hebben te Utrecht gezworen op den Bpel bg het sterfbed van een meisje dat Mutsaers liefhad hem te sparen Mutsaers die eenigen tijd uit de zaal was geleid wordt weer binnen gebracht en de vrouw schreeuwt bem toe Moordenaar 1 al je misdaden die je gedaan hebt zijn niet zoo ernstig als deze God zal je straffen Je Jfont me niet meer ik ben mager geworden Mutsaers wil zweren onschuldig te zgn doch de oude vronw kijkt hem star aan steekt den vinger op eq zegt boven is er een die machtiger is dan alle rechters hier te zamen De vronw geeft verder goede antwoorden maar ontwijkt iedere vraag betrekking heb bende op den afgelegden eed Een andere vrouw had hen afgeluisterd toen die eed werd afgelegd maar wie dat is wil de vrouw niet zeggen Mutsaers beweert de oude vrouw niet te kennen Deze zegt dat Mutsaers haar wel kent Mutsaers Deze vrouw is opgestookt door andere getuigen vanmorgen in de getuigenkamer Dit wordt èn door de vrouw èn door den geleider ontkend De vrouw blijft weigeren te zweren daar zy den eed reeds afgelegd heeft De rechtbank wordt te half zes geschorst Na heropend te zijn worden de getuigen Anna Bejers uit Utrecht vroeger verloofd met Mutsaers de vrouw van Lieshout met haar dochter bjj wie te Utrecht Mutsaers inwoonde gehoord Geen der drie getuigen kent een meisje dat gestorven is en dat heimeljk Mutsaers beminde De oude vrouw nogmaals ondervraagd weigert beslit te zweren waarom de zitting tot heden wordt geschorst Bad 4rlikelen VAN OS Z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephoon i tl Beurs vmi iiislerdam 12 JUNI Vrkrs Motkrs NiDlaLiNB Cart Ned W 8 3 79 7 i duo di o lttc 3 HS s dito dito dito 3 8 S HoKSia UM Goudl 1881 93 4 8 ITALIB l i chr jrinK I863 81 5 90 Oosniia Obl m i apier 18 8 5 83 dito la silver 1868 5 IV 81 1 FoKTtlOAL 01 1 nii t coupon 8 dito tioket 3 84 RUKLAMO Obt Biuneiil 1894 4 60 duo QnODliii 1880 4 U l dito hl Kotha 1889 4 98 dlti bq Kop 1889 90 4 98 ditu 10 goud teen 1883 dito dito dito l i 5 ttPAllJB Porpet cliuld 1881 4 87 TuhKlu Gepr Couv leen 18H0 4 98V Ge lisoninR BBnu D Tec teeuiii aeneC we Zoid Afe Rp T oblK 1811 = 101 Mliloo Üb It Soh 1890 6 VïHizCBLA Obl onl ep 1881 4 38 l AvaTKKDAM Obtijfstien 1896 3 90 HorrKauAH 3te l leeu 1894 3 58 676 I I 484 SI l74 i I 97 101 184 Nao N Air U inilelav uuid Arandsb T b Mij Cottlloatan ÏloliMaatschaiipij dito Arn Hypottieekb puodbr 4 Cult Mij derVorstaiil aaud j Gr Hypollioekb pandbr 4 Naderlandar he bank naad Ned HaudelmARtacb nito j N W S Pao Hyp b pandbr 8 Rott Hy JOlbeBkb pandbr 4Vi Utr Hypotheekb dito 4 üoSTBhB O JBt HoDg bantc aand EuBL Hypotbeettbaak pandb 7 UI 115 183 Ahbkika £ qul hy poth pandb 4 M iw L G Pt Liin ren Nbd Holt lJ 8poor w Mij aand Mij totBipl 8t Spw Band Ned Ind Spoonreg m aand Ned Znid Afr Spm aand dito dito dito 1891 duo 4l 56 587 iiov iTALU Spoorwt 1887 89A Eolil s Zuid ltat Spomij A H obl 8 PoLKN Warsöhau Weenen aand 98 100 Vi 814 140 61 lOlV Bosl Gr Ruu 61 36 104 AMianc Cenl P o Sp Mij obl 6 Ohio h Nortb W pr C y aand dito dito Vim 8t Peter obl 7 Danaar k Rio ör Spm eert T a Itlinoia Central obl iu goud 4 LouUv t Nasbritti Oer v aand 107 Maiico N Sp Mij le byp a 8 105 Miaa Kanaas r 4pCt pref aand N Tork Ontaiio k Weit aand Pesa dto Ohio obhg Oregon Calif te byp in goud l St Paid Minn k Manit obl On Pao Hoof tyo obig dito dito Lino Col le byp O 5 9 64 99 101 1037 lOl 1081 119 117 108 411 4 Canada Can South Chert y aend Ta O IUllw ltNa lob d 0 0 Amalerd Omnibn Mij aand Rotterd Tranitrei Haat8 Hand t BD Stad Amsterdam aand I Stad Rotterdam aand 3 Bbigii Stad Antverpen 1887 8 Stad Brusiet 1888 8 Hoila Tbous Regullr Geiotaoh 4 OoiTllls Staatileenig 18 0 6 K K Oo t B Cr l8 0S SPANn Stad Madrid 8 ll 8 OntvanjieD de IMouveauté s IN ZOMERMANTELS JapoiiitofTeii ü SAMSOM Nbd Ter Baz Arb Spoel oert PosterUen en Telegraphic Vacante directie Post en telegraafkantoor te Dokkum Jaarwedde f 2400 en vrije woning Pensioengrondslag f 2750 Borgtocht f 16793 reëel Ofschoon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vrijheid wordt gelaten om zich aan te melden hebben ingevolge de bepalingen van het Koninklijk besluit van 21 Maart 1894 no 17 de telegraafambtenaren voor deze directie den voorraifg Sollicitaties in te zenden vóór 30 Juni a s Benoemd 1 Juni Tot telephoniste te s Hertogenbosch raej T van der Gaag 16 Juni Tot adsistent te Amsterdam J H Hinse en L J Kortenaar beiden thans kantoorknecht aldaar 1 Juli Tot directeur van het telegraafkantoor te Schiedam C des Bouvrie jr thans commies der telegrapbie 1ste klasse te Amsterdam tot directeur van het post en telegraafkantoor te Gorinchera J Steegstra thans in gelijke betrekking te Dokkum P K Koster thans kantoorknecht aldaar Bevorderd 1 Juni Tot klerk der posterijen en telegraphic Iste klasse de klerken 2de klasse K Korlf te Bavestein en S C van Schalk van het bijpost en telegraafkantoor Prins Hendrikkade te Amsterdam 16 Juni Tot klerk der posterjen en telegrapbie 1ste klasse de klerk 2de klasse mej A J E Scholten te Druten Verplaatst 1 Tuni De commiezen der telegraphie 3de klasse A J Maasen van Amsterdam telegraafkantoor Hobbema trsat en G van Zwieten de Blom vhn het hoofdtelegraafkantoor aldaar 10 Juni De surnumerair der posterijen en telegraphie J van der Bend van Zwolle telegraafkantoor naar het spoorwegpostkantoor No 1 te Amsterdam de brievengaarder H Sijbenga van Suawouda naar Irnsum Geplaatst 1 Juni Te Rotterdam telegraafkantoor de klerk der posterijen en telegraphie 2de klasse N Drijver onder intrekking van zijne plaatsing te Amsterdam telegraafkantoor Ingetrokken 1 Juni De benoeming tot klerk der posterijen en telegraphie 2de klasse van J van Velzen te Amsterdam telegraafkantoor Een jaar verlof verleend oflBer stilstand van anciënniteit aan 16 Juni De klerk der posterijen en telegraphie 2de klasse mej E J C Vos van het bjjposten telegraafkantoor van den Boschstraat te s Gravenhage Eervol ontslagen op verzoek 1 Juni De klerk der posterjen en telegraphie 2de klasse G B C van 4a en te Kotterdam telegraafkantoor Overleden 28 Juni De kloj k der posterijen en telegraphie 2de klasse R P Suter te Tilburg telegrikfkantoor Burgerlijke Stand BeeuwUk OVERLEDEN Antonius Vlasman 15 j GEHUWD R W van der Wolf 21 j en A Ooitrom 24 j Ondertrouwd D C DE GOEDEREN S H VAN STA VEL AüVEUTEl TIIiiN 13 Juni 1901 GOÜDA ROTTEEDAM Heden overleed te utrecht mgn echtgenoote MARIA BRAAT in den ouderdom van 45 jaar N VAN KRIMPEN Gouda 14 Juni 1901 Bezoeken kunnen niet worden afgewacht D HOOGENBOOM Cz GODSA U Juni 1901