Goudsche Courant, zaterdag 15 juni 1901

o 85d0 Maandag 17 Juni 1901 408 e Jaargang 60M HE mmm IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en ISeelaandoening binnen den kortst mogelijken tijd te doen genezen neemt onmiddeliyk de toevlncht tot de van oads bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borst lionigExtract iH E L I A 1 T H E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM Gonda Druk van A BRINKMAN Zn zosT SU iNwomi gevraagd in Gouda voor 1 ol 2 JONGE MANNEN liielst met gebruik van vrije Kamer Te bevragen Ir br onder letter P K aan het bnrean SCHüITEMAKER s PÜRMEEENDEE COURANT Qel roeders§TEENSMA Blueraisten Turfsingel TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS UAHLU $ welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prgken en doorbloeien tot de vont intreedt VERDER HET BEKENDE iifiiccTEn cinEii dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen on vrachten onechadeiyk is V Liter tm I Liter f 0 8 Liter f 150 rWMHV Nleaw onoTertroflru B lrof Dr LieWi wolbekend limWKBACBT SLIXSa UUm Mht mM Pibrielumerli tot TOÖrtdarende ra jicale en tekere genezing vau alle selta de meeat hardnekkige xenuw niekten vooral pntataan door aldwaliogea op jeugdigen leeftyd I l oCale eneiing van elke iwakte Blee Ldoht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpfln latechte apgsvertering Onvermogen Jlmpoteni PoUntione eni UitIvoerige proapeotnaaen llnjipcr ïeKh 1 9 81 dubbel Sewli I in 6 m BcnlraM I p9t Matth v d Vscto iSaltbommel lütpjti M OKban It Oo Kotterdam I T Happel öravenhago I I lUlmmaoi de Juug J Cxo RottenUin I Wa fc Co Oouda I CD bil alle dropsten I MT Wie werkeljk p r ij s stelt een lIBCtBLMK te hebben laat zich lotograteeren in de Wotografltche HunitlnrlcMing STTJIDIO m P V D WAALI Fl SINGEL 661 Wie Keker gn wii d Ecite I Eikel Cacao l ontvangen tMamen C ld en na vel proefnemingen in don del gekomen andet deii duub dee litvinders Dr Mioha lU vemardigd 9 dt beste machinea in het irsreldbenemd etabblitaement van Oebra StollI wwok te Keulen tlscht Btkcl Cacao In vterkantm bnaaen De Eiknl Cicao met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagel iksch gebruik een 2 iheelepehi van t pcBder voor eenhnp Chocolate Al geneeakracblige drank bij geval van diarrhee sleunts net water te gebruiken Verkrijgbaar b j ie voomaaaate H Apothakara ona Ko Ka liKBlbuaje t yo c 0 90 cftSfiO ne aaivertegomroordiger voor HederI land Janus MBttenklodi I Amnterdun Ealverstraat 108 Echt Ze Miwsch rarwebroocl f eent de K O bij A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 I H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b j Firma WOLFF Co Westhaven 198 Qcuda D MIKBIES Kleiweg E 100 G mda E H VAN MILÜ Veeratal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordreck PINKSE NieuKerierkad IJul A N ïiN ZESSEN Sckoonhovcn J Th TOBKEN Cojt op B V WIJK Oudeaairr H BOLLMAN Bodturavm A SCHEEB Haaitreeht P W v EDE Oudmater K va der HEMDEN te Rtmmjt P v d BPbK MoercapelU D V D STAR Waddtmimen Wed v HOLST Waddingtvem Voor Maaglijders 1 A AN allen die zich door het vatten van koode of overlading van d I maag door het gebruik van slechte moeielgk te verteeren te warm I of te koude spijzen of door onregelmatige levensw ze eeir maagljde I als Wa if katarrh Maai kramp MaagpIJnen tnoetelijke spija I vertering of vemlljmtng op den hals gehaald hebben ziJ biermed I een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelflke werkingen reed I sedert vele jaren bewezen zijn Het is I tXuBert llrio i sede fXruióinwijn WKk 1 Deze Kruidenwgn is nit voortreffelijke geneeskrachtig bevon I dene kruiden met goeden wgn gemaakt en versterkt de spijs I verteerings organen van den mensch zonder een laxeermiddel t 1 I zgn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert he 1 bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt be I vorderend op de vorming van gezond bloed I Door het op jnisten tijd gebruiken van Kruidenw n worden maagkwale I meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er eene proe 1 medete doen Symptomen als hoofdpijn oprispen znur in de maag opzetting 1 misselgkheid met braken die bg chronische maagziekten des te hevige I I optreden worden dikw ls na eenige malen drinken genezen I I t ara r r r w ir onaangename gevolgen daarvan al 1 V cr UppiUg benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen 1 I slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen I I KKUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spjsvertering en ve I I wijdert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen 1 I Schraal bleek uitzien bloedarmoede verbal van kracbtea I I zijn meestal de gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloed 1I vorming en een ziekelijke toestand van de lever Bij gebrek aan eetlns II evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voorduren II ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachte 1I op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlnst bevordert de spijsvertering 1I prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde II zenuwen tot rust en schenkt den zieke nienwen levenslust I I Talrijke attesten en Aanlthetuiglngen bew j en dU 1 I g KRUIDENWIJN is te verkrflgen in flesschen a Fl 1 50 en 2 I I in de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bode j I graven Woerden Alfen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam I I s Graveuhage enz alsook in alle groote en kleine plaatsen van de I I provincie Noord Holland en geheel Nederland in de Apotheken I Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda I 3 en meer flesschen Kruidenwijn tegen origineele prijzen naar alle plaatsen I van Nederland I Voor namaak wordt gewaarschuwd I Ven icrlanqe uilsluild MT Hubcrl Ullrlch sclie KruidüllWlJl mtnger XaalmaeMnei zijn voorbeeldig in constructie en afwerking tUngtr XaatmueMne zijn onmisbaar voor huishoudelijk gebruik en nnverheid Hinger Maalmaehiiie $ zijn in alle takken van industrie de meest gezochte mingrr XaaimacMnet zijn ongetïonaard in werkvermogen en duurzaamheid ninger XaaimacUuea zijn voor het moderne borduren de meest geschikte Onderricht gratis ook in liet moderne borduren shtger maatschappij GOUDA Lange Tiendeweg 27 WanU TntMartd ParUs 1900 irand Prix I Mijn Kruidenwijn is geen geheimmiddel zgn bestanddeelen zijn MalagaI wiJn 450 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wiJn 240 0 Atlas bessenI sap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anp alantswortel Amerik I krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen I worden vermengd I 1805 1901 Harddraverij Vereeniging WiNSUM OBERGUM GRON I TWBEüB GHOOTE IVERLOTING K Paarde Rijtuigen Tuige wipèdea een Harddraver rd gespannen voor een Snlky en voorwerpen voor Land en Tuinbonw en hnishondelgk gebruik Hooldprijs £ en elegant vierwielig Rijtuig bespannen met twee paarden Kleinste prjjs Em aaarde m minstna 3 OukUn Trekking beslist 3 Juli 1901 1 Lot 60 et r p p 65 cl lILutmiro rr p p l 6 IU I In 1900 is 93 pCt voor den aankoop van prijzen besteed Hoofdvertegenwoordiger voor Amsterdam W lliliKM mVijUBR Hemörandtplein hoek Begu I liersbreestraat GEiEE BETEB adres voor alle soorten CflOBJVfFBVJK als het Noordbrakntsch Schoen en LaarzeDDiagujii Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Tlünrj t Wondubtlitm in do geheele wereld bekend en fteroemd Onovertroffen middel tegen alle lior st Iong Le t ernaagzlekten enz Inwendig oowel a s ook uitwendig in bijna ilte EtektegevalloD met goed Kevolg aan te wenden Prfls per flacoil t 1 per post t 115 TUiny a Weadifulf bezit een alsnog onKokeude geneeBkraolit ea heilzame working Maakt meestal elke pynlyk en geraarvolte operatie geheet orerbodig Met doze zalf wètA oen U aar oud Tuor oiveueesUfk rehuudeii beeiigezwel en oolamiB een byna gSi jaar kaïikerlUden geuezen Brengt genezing ea Terzachting der pijnen bij wonden ontiitektngenenz van allerlei aard Prijs per pot f 150 per post f 1 60 Centraal l op3t voor Nederland Apotbek r HKKKI 84NDEUN EokinS Amtterdam W w KMndepdt II bestelUmen direct un dieSeliatHMpothdu dfli A THIKKRY in Pregrada bel Kohitach OHtnieieh Q etiere proipeetai te antbWsn bij tiet Ceittrul i ptt binder Rokin 8 Amttardam EENIDIEFOTTAHTEEE Hen wordt verzocht op t HEBK te letten OIT aar Mioiïuii vak M RAVENSWAAY ZONEN QORINCHEM Deze THEEËN worden afgelererd in rereegelde pakjes van m twee en een half en ee Ned ons met vermeldinfi van Nommer er Pr JB TootEien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de mtToerin van geeerde orders aanberelende J G BIJL a fT pa a voorheen J BREEBAART Lz 1 Pain Expeller dal Tor ook it dan Tninnwu Kw lotte op hal bbnakaaiatk Inkar Adn i m da meeata afotliekaii T Imataidmi bn ülotb dtban TU Tnjfi ao SaaderB I Xl Wn iil mttUn imdimai 9 DMtiijMJ wordt dit nuddal not TvnUMiul euoom la püullUndo hwiitui umBd tana Bhtui tlAMi tTMloiiil nid p n DE UITSLAG De afloop der stemming in ons district is zooals die bg het groot aantal candidaten verwacht kon worden Opmerking verdient dat de beide antirevolutionairen Heemskerk en de Waal Male jt samen 2530 stemmen behaald hebben zoodat dus de antiliberalen dade lijk do meerderheid zouden verkregen hebbén indien zij op één oandidaat hadden gestemd Hierbij moet echter niet uit het oog verloren orden dat du stemming oniuiver is geworden doordien de vergunninghouders ook van andere kleur op den beer De Waal Malefijt gestemd hebben Wat ben daartoe bewogen heeft is ons een raadsel Zij zelven hadden zeker reden om te veronderstellen dat de burgemeester van Achttienhoven minder ingenomen is met de tegenwoordige drankwetgeving dan zijn concurrenten Het gebeurde ie weer een bewijs van het ge brek aan politiek inzicht dat onder de kiezers nog schuilt t Zou een mooie staatkundige chaos worden indien alle kiezers uitsluitend gingen letten op de particuliere belangen van hun beroep of nering Het is te bojien dat zulke bekrompenopvattingen niet algemeen worden Dergelijke groep van kiezers zijn de aangewezen prooi van handige politieke leiders die met halve beloften en dubbelzinnige verklaringen ze welen te vangen als onnoozelu vogels op een lijmstok Wat zal de herstemming ons nu brengen Hierop past het antwoord dat Mr Lohman onlang op dergelijke Vraag gaf Het is er mede als bij zekere belangrijke gebeurtenis in den familiekring zal het een jongen zijn of een meisje Niemand die er iets van weet Het zal afhangen van de wjjze waarop de voorstanders der afgevallen candidaten zich groepeeren Vermoed kan worden dat de Katholieken order ontvangen thans op Mr Heemskerk te stemmen en dat hat gros dien wenk zal opvolgen Voor de hand ligt ook dat de stemmen van Dr Gorter en den heer Mol overgaan op Van Bylandc want de liberaal staat hun nader Maar of de massa daartoe overgaan zal is niet zoo zeker te voorspellen als wat de Katholieken doen zullen Socialisten en radicalen hebben goms eigenaardige opvattingen waartegen niet te redeneeren valtj zij gaan hun eigen weg Miteohien ook moet er tusschen de partijen nog ruilhandel gedreven worden in stemmen met andere districten gelijk tegenwoordig ook al aan de orde van den dag is zoodat berekeningen steunende op politieke logica falikant uitkomen Onze weg is in alle gevallen duideljjk afgebakend Wij hebben te strijden voor onzen candidaat tot het laatst en hebben minstens evenveel kans als d tegenpartij Reden om den moed te laten zakken is er voor onze geestverwanten geenszins Wij hebben meer dergelyken stiyd na inspanning van alle krachten met eere gewonnen Maar het zal er spannm en geen eeriyk middel moet onbeproefd gelaten worden om de kiezers te overtuigen dat de verkiezing van den heer Van Bylandt het meest is in het belang van het land Onze hoop is behalve op de liberalen die tydelijkj van ons gescheiden waren door den wenscb naar ene niet te verkrijgen onmiddellijke grondwetsherziening en die nn ongetwijfeld met ons samen zullen gaan gevestigd op de thuisblijvers van wie vermoed kan warden dat zg grootendeels tot onze partij behooren In elke gemeente moeten wij de onverschilligen en lanwen opzoeken en naar de stembus troonen Een getal van 1200 afwezigen op 6000 kiezers d i 20 pOt is op zich zelf een bedroevend feit De ondervinding heeft geleerd dat de tegenparty meestal alle man in t geweer brengt Laten wij dus ons beat doen dat al wat liberaal is bij de herstemming opkomt Dan alleen kan de overwinning aan onze zijde komen Ieder gorde zich aan met nieuwen moed en nieuwe geestkracht om ouverflauwd het groote doel na te jagen een man in de Kamer te behouden die met eere onze belangen heeft voorgestaan en die in de nieuwe wetgevende periode met denzclfden ijver als voorheen zijn steun zou schenken aan alle vrijzinnige hervormingen BulteDlapdsch Overzichl De Belgische 1 nker liberalen hebben bg de Kamer een wetontawerp ingediend tot het houden van een referendnig over het algemeen kiesrecht Op den tweeden Zondag van November 1901 wordt daarbj voorgesteld zoUen de kiesgerechtigden voor de Kamer bun stem uitbrengen over de volgende vragen 1 Zyt gij er voor door een grondwettelijk voorschrift hot meervoudig kiesrecht te verbieden en niet meer dan één stem aan ieder kiezer te geven a voor de kamerverkiezingen b voor de provinciale verkiezingen c voor de gemeentelijke verkiezingen 2 zyt gg er voor door een grondwettelijk voorschrift het algemeen stemrecht toe te kennen a voor de kamerverkieziagen b voor de provinciale verkiezingen c voor de gepieentelöke verkiezingen De vragen moeten met ja üf neen worden beantwoord 8 De beraadslaging over de Vereeniglngswet in den Fmnschen Senaat was Donderdag nogal kalm De rapporteur Vallé en ook de Minister president WaldeckKouaseau warefl aan het woord ook heel bedaard Do commissie van rapporteurs uit den Senaat over de voordracht om kleine iconen en salarissen onvatbaar te verklaren voor beslag heeft besloten voor te stellen dat alle loonen en wedden tot 2000 frs sjaars toe daaronder zullen vallen en ook niet vatbaar zgn om te worden overgedragen V De Reichsanzeiger publiceert een besluit van den Bondsraad in Duitschland waarbg aan Engeland met ingang van 30 Juli a s de voorrechten werden toegekend van de meest bevoorrechte natie bjj de verlenging van het op dien datum eindigende handelsverdrag dat al gernimen tgd op reciprociteitsvoorwaardan telkens vernieuwd werd Binnenkort kan dan ook van Engelsche zjjde een dergeiyk besluit omtrent Duit chland verwacht worden dat gehandhaafd zal bigven tot op het tgdschip dat Dnitachland het handelsverdrag met Italië moet vernieuwen De Spaansche Cortes die geopend is met de rede waaruit een uitvoerig uittreksel geseind Is zjjn menschelgkerwgze gesproken de laatste die koningin Christina geopand heeft het volgend jaar 17 Mei wordt Alfonso 18 jaar zal meerderjarig verklaard en koning worden Zal het parlement dat nn aan het werk zal gaan dan den koning een sterker vooral economisch sterker en eensgezinder Spanje aanbieden dan dat van heden De troonrede zon er op doen hopen ware het niet dat troonreden in het algemeen nog geen zekerheid geven dat het daarin beloofde werkelgkheid zal worden en dat deze troonrede speciaal als zeer vaag weinig zeggend en op sommige punten het onraogelgke belovend wordt gekenschetst door menscfaen die der regeering tamelgk goed gezind zijn en door de oppositie pers in Spanje zelf een wreede teleurstelling wordt genoemd voor het land dat hervormingen noodig hetrft een samenraapsel van ijdele beloften De Voss Ztg is niet best over Spanje te spreken schjjnt het dit blad vertelt doodkalm dat in Bomaansche landen zich niemand in het parlement laat kiezen voor ernstig hervormingswerk maar om zjjn particuliere belangen Van ideale beweegredenen is in Spanje niets te bespeuren dan hier en daar wat haat tegen de clericalen en eenige separatistisch streven in Catalonié en Andalonsié En de Débats haalt nit een dezer dagen gebonden redevoering van een Spaansche sehr jlater d weordeo aan dat die separatistische bewegingen niet bestaanzouden wanneer Spanje maar behoorlijkwerd geregeerd Ook het Journal des Débats dat een zeer vriendelijk artikel bevat kan niet nalaten bjj elke hervorming in de troonrede toegezegd iets te zeggen als wanneer de regeering het ernstig meent zeker is het daarvan dus niet Als deze profeten goed zien dankrggtde jonge koning precies betzelfde land te besturen zeker geen welvarender en gelukkiger dan Spanje nn is En dat ziet er niet heel mooi nit Verspreifle Berichten Fkakkbijk De Figaro zaak dreigt de van verandering houdende Pargzenaars te gaan vervelen de beeren Prestat voorzitter van den Kaad van Toezicht belast door de algemeene vergadering van aandeelhouders met de tgdelijke leiding Férivier de directeur gerant van het oogenblik het besluit tot ontslag van de aandeelhouders ten spgt Gaston Calmette secretaria der redactie die tusschen twee voren zit door zgn nauwe bloedverwantschap met den heer Prestat Marinoni de drukker en nog een paar anderen zijn nu bezig te trachten zichzelven lelierein te maken wat krachtens het gebruik geschiedt door doorneming van de vuile wasch der anderen 1 Wat men zoo te hooren krögt is niet verkwikkend of uiterst welriekend Wel zingt ieder der heeren op zgn wijs doch geen dier wijzen is bijzonder fraai en bet hipt alweer dat de materieele kant van de zaak bjj de meosten het zwaarst beeft gewogen Calmette wilde 30 000 fr verdienen doch Périvier wilde hem maar Ï4 000 fr toestaan als diroctenr der redacI tia plus vjjf procent in de winst waarbij Périvier als directeur van bot blad eveni veel zoQ hebbeu verdiend Calmette wil nu oen beetje met verlof gaan om zgn kans af te wachten en Périvier en De Bodays willen in geen geval in een schikking treden dan wanneer zg medegérante worden I Ais dat allemaal maar goed afloopt voor bet blad de Martin heeft mededeelinI gen opgenomen ten aanzien van De Rodays I on Périvier die juist nn in dit opgaan te denken geven Het Marokkaansche gezantschap is te Toulon uiterst feesteljk ontvangen met saluutschoten muziek eerewacbt en anderfraais en Zondagmorgen komen de heerente Pargs aan Max Regis is gisteren te Parijs in zSnduel met öéranlt Richard aan den pols gewond ten aanschonwe van tweehonderd belangstellenden onder wie een tiental dames Mal vond het zelf der moeite nietwaard en door een misverstand eindigdedeze steekpartg alweer met wederzydschescbeldtournooien BINNENLAND Uilslag der Verkiezingen vooa Dz TWEEDE KAMEU Uroningen Herstemming tusschen Mr H L Drncker v d altr en Mr S van Houten Oib Hoogezand Herstemming tusschen J W Rudolph a en K ter Laan s d Znidborn Herstemming tusschen G Zjjlma Oib aftr en J C Wirtz a Appingedam Her temming tusschen J van der Molen a en J H A Schaper s d Whiscboten Herstemming tusschen Dr D Bos v d en H H van Kol s d Veendam Herstemming tusschen Dr D Bos v d en J H A Schaper s d Assen GekoZen Mr J J WiUingo I aftr Emmen Gekozen Dr P H Boessingh a aftr Leeuwarden Herstemming tnsschen H Pgttersen Tz altr en ö W Melcher B d Harlingen Gekozen Mr J Scbokking c h Franeker Herstemming tusschen F Lieftinck I aftr en J P Vergoawen a Sneek Gekozen Mr H Okma a Sehotarland Herstemming tusschen Q L van der Zwaag s d aftr en Mr J Schokking ch Dokkum Gekozen Mr B van Veen v a Tietjerksteradeel Gekozen A S Talma a Weststellingwerf Herstemming tusschen A S Talma a en G L van der Zwaag B d Steeawyk Gekozen L F Dnymaer van Twist a Mefpel Gekozen Mr H Smeenge I aftr Zwolle Gekozen A baron van Dodem v a aftr Kampen Gekozen Mr M baron Uackay a aftr Ommen Gekozen J van Alphen a aftr Almelo Gekozen Dr H J A M Schaapman r k aftr Enschedé Herstemming tusschen H H van Kol s d aftr en Mr P J M Aalberse r k Deventer Gekozen Mr H P Marchant v d aftr Lochem herstemming tnsschen C Lely 0 aftr en Jhr Mr H W van Asch van Wjjck a Zatpben Herstemming tnsschen Mr H Goeman Borgesius 1 aftr en H P J Tutein Nolthenins Doetinchem Gekozen P van Vliet Jr a Rbeden Gekozen Mr M J C M Kolkman r k aftr Arnhem Herstemming tusschen Ur F Rink 1 aftr en J S F Hoogstraten a Eist Gekozen J W Bergansius r k Ngmegen Gekozen Jhr Mr 0 van Nispen tot Sevenaer r k Druten Gekozen Mr J A Travaglino r k aftr Tiel Gekozen Mr M Tydoman Jr O aftr Wijk bjj Duurstede Gekozen Jhr Mr H M J V Asch V Wyck a aftr Ede Gekozen Jhr Mr L J M v Asch V Wyck a aftr Amersfoort Gekozen Jhr Mr T A J V Asch V Wyck a Apeldoorn Gekozen Mr W F K Graaf V Rylandt v a aftr Utrecht I Herstemming tusschen Jhr Mr A P C V Karnebeek 1 aftr en A W F Idenburg a Utrecht II Herslemming tnsschen Jhr Mr J Röell I en Mr D A P N Kooien r k Brenkelen Herstemming tnsschen J H de Waal Malefljt aftr en F J A M Wierdels r k Hilversum Herstemming tusschen S baron van Heemstra a aftr en Mr F J M A Beekers r k Hoorn Gekozen P B J Ferf I aftr Enkhuizen Gekozen N Sluis Pz a Alkmaar Herstemming tusschen Mr E Fokker v d aftr en N Oosterbaan a Den Helder Gekozen A P Staalman a aftr Amsterdam I Herstemming tusschen Pr H F B Hubrecht L en J iT M Sterck r k Amsterdam II Herstemming tusschen H F Groen van Waarder 1 aftr en Dr J Th Visser c h Amsterdam III Herstemming tnssehen C H den Hertog I aftr en H Polak s d Amsterdam IV Gekozen Mr H Goeman Borgesius I Amsterdam V Herstemming tnssshen Th M Ketelaar v d aftr en Jac Deen I Amsterdam VI Herstemming tnsschen Jhr Mr C J den Tex 0 en H W van Marie a Amsterdam VII Gekozen Mr Th Heemskerk a Amsterham VIII Herstemming tusschen P Nolting v d aftr en Dr A Knyper a Amsterdam IX Herstemming tusschen 0 Lely 1 en H Byleveld a Haarlem Horstemming tnsschen Jhr Mr F W van Styrem 1 aftr en W A J v d Kamp r k Beverwgk Gekozen W C J Passtoors r k aftr Zaandam Herstemming tnsschen K de Boer Cz 0 aftr en Mr M Mendels s d Haarlemmermeer Herstemming tnsschen G B t Hooft a aftr en F H van Wichen r k Leiden Gekozen A E v Kempen a aftr Katwp Herstemming tnsschen O J E baron van Wassenaar van Catwyck v a ea Mr P M Aalberse r k Bodegraven Heistemming tnsschen A KnSff Hz I aftr en Mr J W M van Idsinga v a Delft Gekozen Mr H A van de Veld a aftr Loosduinen Herstemming tusschen A i