Goudsche Courant, maandag 17 juni 1901

UITSLAG der verkiezing voor een lid der Tweede Kamer der Staten Generaal in het Kiesdistrict Gouda SÏEMDISTBICTEN d 1 d sa il S I 1 é V o CS w ü N Gouda I 860 709 311 36 165 19 179 11 646 444 132 28 127 31 126 111 705 664 198 30 146 24 156 Boskoop 694 602 134 8 214 35 UI Moercapelle 78 70 19 60 1 Waddinxveen 507 409 84 27 201 13 84 Moordrecht 250 213 96 4 75 14 24 Nienwerkerk a d IJssel 260 176 61 3 80 23 9 Ouderkerk a d IJssel 413 319 100 12 190 10 3 Krimpen a d IJssel 247 192 34 4 107 46 1 Krimpen a d Lek 368 334 23 24 168 117 2 Gouderak 204 133 49 6 60 8 10 Lekkorkerk 547 436 152 28 103 151 1 Cappelle a d IJssel 403 353 196 4 132 17 6 Totaal 6072 4843 1588 m 18181 508 712 TK GOUDA Zoodat herstemming moot plaats hebben tusschen de heeren Mr Th HEEM8KIi BK n M C J K QEAAF VAN BYLANDT Brummelkamp Jr a altr en Jhr J W Tan Kispen tot Sevenaer r k Schiedaln Harstemming tusschen Mr 0 J H gtaa T Limbnrg Stimm y a altr en A W F Idenbnrg a Rotterdam I Herstemming tnsschen Dr J Th de Visseher o h aftr en Mr D Fock ao Eotterdam II Herstemming tnaschen D de Klerk 1 altr en A de Jong a Eotterdam III Gekozen J B Verheii 0 aftr Rotterdam IV Herstemming tusschen Dr R P Mees R Az 1 aftr en Mr D P D Fabins a Rotterdam V Herstemming tnsschen Mr E E Yan Raalte T d aftr en F J van Hiiswijk r k Brielle Herstemming tusschen Mr G J Goekoop 0 altr en H Ch Vegtel a 6 Gravenhage I Herstemming tusschen J Krap a altr en Mr W Dolk 1 s Gravenhage II Gekozen J F W Conrad 1 aftr 8 Gravenhage III Gekozen J M Pjinocker Hordflk T d Dordrecht Herstemming tnsschen 8 M H van G n 1 aftr en Mr J M Reus a Ridderkerk Gekozen Mr A P R C baron v d Borch T Verwolde a altr Gorinchem Gekozen H Seret a altr Sliedrecht Gekozen Dr A Kuyper a altr Middelburg Gekozen Mr C Lncasse a altr Oostburg Gekozen Mr P J C Henneqnin 1 altr Goes Gekozen Jhr Mr A F de SaTOmin Lohman v a altr Hontenisse Herstemming tusschen Mr J G van Deinse 1 altr en P F Frngtier r k Zierlkzee Gekozen Jhr Mr J J Pompe van Meerdervoort a Bergen op Zoom Gekozen L D J L de Ram r k altr Breda Gekozen Mr L P M M baron Michiels van Verduynen r k altr OoBterhont Gekozen Jhr I B D van den Berch van Heemstede r k altr Zevenbergen Gekozen E A M van der Kun r k aftr Waalwijk Gekozen W P A Mutsaers r k aftr Tilburg Gekozen J F Jansen r k altr Eindhoven Gekozen V A M van den Heuvel r k altr Helmond K Raymakers r k Maastricht Gekozen M de Ras r k aftr Gulpen Gekozen J M M H Merckelbach r k aftr Sittard Gekozen Mr M J G J Arnoldts r k Roermond Gekozen Mr F Bolsiut r k altr Venlo Gekozen Dr W H Nolens r k altr Weert Gekozen Jhr Mr Victor de Stuers r k Grave Gekozen Mr J J Harte van Tecklenburg r k altr s Hertogenboseh Gekozen Mr J A Loefl r k altr Het koninklijk echtpaar wordt weldra op het paleis Soestdijk verwacht Op Iniatief van den burgemeester van Batrn zal er Zaterdagavond aldaar een volksvergadering worden gehouden teneinde de plannen ter feestviering te bespreken Gemengde Berichten De Berlijnsche politie heelt een Amerikaan in handen gekregen die door inbraak uit verschillende jawelierswinkel voor 60 000 mk waarde had gestolen Hy werd in hechtenis genomen in den winkel van zgn heler en verzette zich met een dolk Ben vau de agenten kreeg bij dit gevecht een ernstige wond aan de hand Weder heelt te Amsterdam een droevig ongeluk plaats gehad waarvan pretrolenm de oorzaak was De 2i jarige dochter van den werkman Van Herlten wonende Kloveniersburgwal 4 kwam met haar rokken in aanraking met het brandende petrolenmtoestel waardoor deze in brand geraakten Gillende van schrik snelde ziJ de straat op Voorbijgangers en buren schoten toe en wierpen haar in het water van den Kloveniersburgwal Daardoor werden de vlammen weliswaar gedoold maar het vuur bad reeds zijn uit werking gehad het arme meisje was deerIgk aan armen en beenen gebrand en werd in dien deerniswaardigen toestand bij den onderbuurman den aardappelhandelaar Bouwman binnengedragen IntuBSchen was de brandweer gealarmeerd di de brandwonden verbond en het slachtolfer van de petroleum onmiddellijk naar het Gasthuis liet brengen Het brandje zeil dat door dit onheil ontstond had weinig te beteekenen Veghel Gekozen B R P van Vimmen r k aftr Het hoold eener school in NoordBra bant was verslaafd aan zijn pijpje Ook in de school verliet het hem maar zelden Dezer dagen terwijl rustig voor de klasse stond te rooken ging de biitendeur open en trad onverwacht de schoolopziener binnen Meester vreezende dat bet rooken hem een berisping zou bezorgen wist ziJn pijpje nog bijtijds weg te moffelen Ongelukkig kwara de pijp niet in den zak maar in de broekspijp terecht Meester bemerkte dat en voorzichtig het been vooruitstrekkende liet hij het rooktnig door de broekspijp onder de voorste schoolbank glijden Tot zoover ging alles goed en begon de man buigende den deftigen schoolopziener te begroeten toen een der jongens uit de bank hem srgoloos de pjjp toereikte met de woorden Meister ier is oewe piepé rook maer gauw want ie is nog wel an De overheden van Christiania hebben aan den gemeenteraad voorgesteld om den verkoop van tabak aan kinderen die den vijftienjarigen leeftijd nog niet b reikt hebben te verbieden en te bepalen dat jongens beneden dien leeftijd op straat niet mogen dampen Een vreeselijk drama is afgespeeld inden schouwburg vau de Grieksche stad Gymi Men gaf een stuk öalatbea van den Griekschen dichter Vassiliadis De tooneeispeler die Pygmalion voorstelde verdacht één van ziJn collega s zeer vertrouwelijk met zijn vrouw om te gaan Deze speelde de rol van Galathea Zoodra het scherm omhoog ging beloerde de jaloersche echtgenoot de minste bewegingen de geringste gebaren van zjn vrouw en van z n medeminnaar Het scheen hem toe of hun houding op het tooneel de blikken welke ziJ wisselden ja zelfs de klank hunner stem zjn argwaan volkomen bevestigden Na het einde van het eerste bedrjjf was Pygmalion zichzelf niet meer meester Dol van jaloezie wapende hij zich met een mes stortte zich op zgn vrouw en bracht haar een groot aantal wonden toe Op het gegil van de ongelukkige ging de andere toeneelspeler op de vlucht om den toorn van den woedenden echtgenoot te ontgaan Politieagenten snelden het tooneel op evenals eenige tooneelspelers terwijl oen deel van het publiek dat niet begreep wat achter het scherm gebeurde zoo spoedig mogelijk de zaal verliet waarbij vele vrouwen in onmacht vielen Het ongelukkige slachtoller lag in bloedbadend op don grond Haar echtgeoootstond met dreigenden blik en verwrongengelaat bij haar en hield nog altyd het vanbloed druipend mes in de gebalde vuist Hüwerd gegrepen en in de gevangenis geworpen terwijl de stervende vrouw naar haarwoning werd gebracht l STADSNIEUWS GOUDA 15 Juni laOl Naar wij vernemen is aan de Directie van de Stearine Kaarsenfabriek Gouda en aan de Directie van de zuivelfabriek Gouda door Burgemeester en Wethouders als nieuwe voorwaarde voor de vergunning lot oprichting of wijziging van die fabrieken krachtens de Hinderwet de verplichting oqgelegd te zorgen dat de nabijgelegen slooten door geen afval verontreinigd worden Naar wij vernemen hebben de heeren J Breebaart Lz J N Both en D Vermeij ontslag genomen als bestuursleden der aid Gouda van de Holl Maatschappij van Land I bouw Beroepen bü de Ned Herv Kerk te Schalkwijk en t Goy do heer L Jansen Schoonhoven cand te Slnipwjjk Stolwijk Met betrekking tot den brand van l I Donderdag valt nog te melden dat er behalve een niet geringe hoeveelheid vlschwant een veertiental konijnen verbrand is terwijl niets verzekerd was Voor een onbemiddeld visscher met een groot gezin was dus dat brandje een zware slag De oorzaak van den brand ligt nog in het duister er gaan echter geruchten van kwaadwilligheid rond dicht by het tooneel van den brand is een paar klompen gevonden dat aan niemand daar in t rond toebehoorde De politie is ijverig in de weer om te onderzoeken of de geruchten waarheid bevatten OuBEKKEKK a d IJsel Dat uict alle kiezers weten wat zij met hun stembiljet moeten uitvoeren bleek duidelijk biJ de Woensdag gebonden stemming voor de Provinciale Staten Enkelen meenden blijkbaar dat het voldoende was het hem ter hand gestelde biljet direct in de stembus te steken Vier stembiljetten moesten van onwaarde verklaard worden omdat de zwarte stippen op de voorletters van de namen der candidaten waren aangebracht in plaats van op het daartoe aangewezen stemvak Zevenhbizbn Maandag keerde een bakker uit deze gemeente met ziJn wagen terug van zijn rondgang aan de Rotte Hij moest slechts een paar klanten meer bezoeken Daar komt het paard voorbij een grinthoop het schrikt wijkt uit en valt met den wagen van den diJk De bakker valt onder den wagen maar weet zich spoedig uit zijne netelige positie te redden houdt dadelijk den kop van het paard vast totdat een drietal Rotterdammers hem hulp bieden Het paard wordt losgemaakt de wagen overeind gezet Het bleek nu dat er nog al het een en ander stuk was Voor een vrij talrijk publiek trad de heer Mr Reilingh van Wageningen Donderdagavond op in Kuiistmin met het onderwerp waarover loopt de stru d ter aanbeveling van den heer Graaf van Bylandt Nadat de heer Nouthoveii van Goor voorzitter der Kiesvereeniging Burgerplicht een inleidend woord had gesproken begon Mr Reilingh met een hartelijken vriendschappeli ken groet aan de aanwezigen Door drukke werkzaamheden had spreker zich voorgenomen ditmaal nergens te gaan spreken maar de aangename berinneringen die hij van Gouda had hadden zijn bezwaren overwonnen en daar het er zeer op aankwam hoe de leiding van onze staatszaken zou zijn in het aanstaande tjjdvak had spreker de uitnoodiging toch aangenomen De klerikale partg toch trachtte zich meester te maken van do regeering zvj houdt er een godsdienstig stelsel op na dat ze als het eenig ware beschouwt en dit meent ze moet ook ingevoerd worden op staatkundig gebied Spreker stelde er een eer in zich zelf liberaal te mogen noemen dat vrijzinnig beteekent neen hij liet zich niet door vooroordeelen beheerschen en al geloofde hij dat de meest godsdienstige ook de beste staatsburger was wilde hij toch den godsdienst niet aan een leerstelsel aan een kerkvorra verbonden zien Op politiek gebied vroeg hij gelijkheid voor de wet zonder onderscheid en het recht zich zelf te kunnen zijn Als voorbeeld haalde spr het verhaal van Simon aan uit het Evangelie en meende hij dat de ware godsdienst bestond in het zich verheffen tot Hem die de Liefde zelf is De vrflheid die wü eenmaal verkregen hebben om ons zelf te zyn wordt nog niet genoeg erkend wjj moeten blijven streven om ons te volmaken in eendrachtigen zin Onze vrijheid om ons zell te zjn dagteekent van het eind der achttiende eeuw toen de revolutie losbarstte die velen nog een rilling door de leden jaagt bij bet noemen er van ZiJ ontstond uit de prediking van de rechten van den mensch ora zicb zell te zijn al waren de hiermee gepaard gaande genenrtenissen verschrikkelp in haar gevolgen hierin waren toch de grondbeginselen te zoeken waarop de tegenwoordige maatschappij is gebouwd en al kwam er reactie zoodat die beginselen niet konden doorwerken in de eerste hellt dezer eeuw vonden zjj toch hun weg Een gevolg ervan was onze grondwetsherziening van 48 waar het Nederlandsche volk de eerste schrede zette op den weg van constitntioneele monarchie waardoor vorst en volk gingen samenwerken om de verheffing en bloei des staats te bevorderen Dr Kuyper had dit volkssouvereiniteit genoemd niets was minder waar de vorst bleef het hoofd het volk kreeg aandeel in het bestuur getuige het formulier bij afkondiging van wetten Het kiesrecht van 48 deed ook het volk een schrede nader komen tot het ch zell z n en al waren de liberale beginselen in het begin wel wat eenzijdig spreker ging mee waar in onze dagen aangestuurd zou worden op kiesrecht voor mannen en vrouwen dat z i zeer terecht geschiedde Spreker meende dat nu van de kerkelijke partijen ten deze opzichte niets te wachten hadden wgl deze het volk te weinig vrijheid gunnen Nog meerdere voorrechten bracht ons 48 Vrijheid van drukpers vrgheid van godsdienst vrijheid van vereenigingen en al werd dit laatste door sommige patroons beperkt het lag toch in de wet Wel was de vrüheid nog niet volkomen waar b v den eed gevorderd werd maar waar gemeenten meenden dat ze het verspreiden van geschriften enz kon tegengaan werd dit steeds door den rechter tegengesproken Een dwaling was net gebleken dat waar het eigen belang behartigd wordt hiermee ook het algemeen gebaat is li arom moet de staat al het mogelijke doen om alle hinderpalen uit den weg te ruimen die de stoffelijken welvaart van het algemeen zonden kunnen in den weg staan Ofschoon moet worden aangenomen dat de staat is voor het volk en niet omgekeerd is het toch uiterst moeilijk de grenzen van de Staatsbemoeiingen aan te geven Toch moet de Staat telkens te hulp komen waar de zwakke door den sterkere zou worden onderdrukt Zoo kwam de wet op den kinder arbeid tot stand die later verbeterd werd maar nog lang niet volmaakt is o a iide veldarbeid hier in t geheel niet in opgenomen wat voor veel streken in ons vaderland toch noodzakelijk is Na de enquête kwam de wet op de fabrieken en werkplaatsen verder is er een woningwet gezondheidswet ongevallenwet die alle nog wel verbetering behoeven maar toch hoe gebrekkig sommige zijn al gunstig werken Zoo mag ook de wet op de pensioneering der werklieden en verzekering voor den ouderdom en invaliditeit niet achterwege blijven Deze worden ook veel in de andere programma s genoemd maar als we nagaan hoe weinig e kerkelijke partijen gedaan hebben het tpvak 1889 93 toen ze in de meerderheid waren en die weet dat de commissie huiverde om voor den dag te komen met de som voor penaioneering enz die gelezen heeft op 1 welke wijze de kerkelijke partij geld wil komen die kan begrijpen dat er voorloopig van hen niet veel te verwachten zal ziJn Dan nog zal men door verhoogde I invoerrechten aan den eenen kant uit den zak kloppen wat men aan den anderen kant geelt De verhoogde invoerrechten zullen niet tot voordeel maar integendeel tot schade zgn Het is met onze ngverheid heel anders gesteld dan men het wil doen voorkomen de inkomsten onzer uitvoerartikeleu zgn in de laatste jaren meer dan 100 pCt gestegen Zells is onze uitvoer juist het grootst naar die landen waar het protectionistische stelsel heerscht naar Frankrijk maar naar Duitschland het meest Onze wetboeken die nog veel gebaseerd zijn op het code pénal moeten veranderd worden licht zal er dan een artikeltje te vinden zijn dat de woeste gronden of gronden die nu slechts voor vermaak gebruikt worden bijv voor de jacht aan de gemeenschap komen zonder nog in praktijk te brengen wat de stelling van den sec dem is of was eigendom is diefstal Het romeinsch recht waarop ons burgerlijk wetboek gegrond is moet voor een betere wetgeving plaats maken zoodat de getrouwde vrouw een betere positie krijgt im zij tot hiertoe had Een wet op het eigendomsrecht en uitbreiding van het recht der vrouw is niet te verwachten van de kerkeiyke party wgl zy die rechten gegrond achten op de ordinastiSn Gods De herziening der grondwet zooals da vryz dem willen zal vooralsnog een fan tOme blgven x i iK os tot stand I gebracht worden mochten de kerkelgke partgen de overhand krggen wie dus ign beginselen lief heeft hg stemme niet anders dan den candidaat der liberale partij Na de pauze trad de heer Van der Laan op die verwonderd geweest was den spreker een geschiedenis te hooren aanhalen uit het evangelie dat hem den heer Van der Laan zoo boven alles dierbaar was Toch vond hg de toepassing niet juist hij zou het precies omgekeerd hebben Simon was voor hem het type van den echten Farizeeër van den Israëliet De ne eeuw was voor Nederland het glorietgdperk geweest vrgheid op allerlei gebied heerschte alom Dat de Katholieken van dien tgd niet zoo geheel vrg waren lag vooral hierin dat vrgheid van Godsdienst zooals zelfs Willem van Oranje die voorgestaan had nog niet tot ontwikkeling gekomen was Volgens het liberale stelsel wordt het volk ontkerstend hg beschuldigt de liberalen niet dat zy ons slecht willen maken daar daar staat en huisgezin één zgn en in dit laatste den godsdienst huldigen maar uit de regeeiing verwgdeid houden dat kon de debatter niet samen rgm en Een 3od die niet overal beleden kon worden was volgens hem geen aanbidding waard De geesteiyke adviseurs waren wegens hun ambt als priesters te billijken Met verwondering had hg den spreker gehoord over den eed die voor hem altgd heilig was en daarom wilde hg voktrekt geen inkrimping of alschalflng De socialisten noemde debatter eeriyke lieden toch voert hun stelsel tot vernietiging der maatschappg wg grgpen niet naar hun utopie Verbetering wil de kerkelgke partg maar langs geleidelgken wettigen weg Waar wg dachten dat het goed was hebben onze mannen meegestemd Dr Kuyper heeft het huismanskiesrecht op het tap gebracht en hoe komt men dan op het denkbeeld dat de Christelgke partg naar geen verbetering op het gebied van sociale wetgevingen streeft P Waarom komt Graaf van Bylandt niet eens voor zyn kiezers spreken f De heer van Dantzig vond het verwonderiyk van den heer van der Laan dat hg zoo lang had staan spreken over de socialisten wat hg in Krimpen niet had gedaan Debatter was nog te kort bg de socialisten aangesloten dan dat hg genoegzaam met hun grondstellingen bekend was hg kon dus niet met zekerheid zeggen of het gevleugelde woord van Bourdon voor zgn party nog als levze gold Eigendom is diefstal Dankbaar was hg den Voorzitter voor de woorden dat ieder het recht had zicb zell te zgn dit werd helaas 1 nog zoo dikwijls vergeten zooals hom den vqrigen avonn nog maar al te was Overigens ging het volgens hem thansniet om liberaal of klerikaal maar voor of tegen den arbeid voor loon arbeid of kapitaal Thans was het woord weer aan den heer Reilingh die den heer Van der Laan antwoordde dat het hem niet te doen geweest was minachtend tegenover Dr Kuyper te zgn Menschen die zoo op den voorgrond treden mochten als bg ieder genoegzaam bekend met een enkelen naam worden aangeduidt Wat de geestelgke adviseurs van de R K Vereenigingen betrof hg leerde de menschen zoo graag zich zelf te zgn en dat ging in dit geval niet Juist omdat spreker den eed voor zoo heilig hield wilde hg hem afgeschaft zien want het ging toch niet aan van God die de goedheid zelve is de Vader in den Hemel om van den Schepper van hemel en aarde zelf zgn eeuwig ongeluk at te roepen Huismans kiesrecht zou geen uitbreiding geven Velen die om welke reden dan ook tot geen huwelgk komen zouden nooit het kiesrecht Ter É ven Van ontkersHnen was geen sprake de godsdienst moest bg ieder in het hart gegrift zgn geen theologisch leerstelsel of kerkvorm maar waarachtige lielde tot Jezus moet hot riehtanoer onzer daden zgn Tusschen hem en den heer van Dantzig bestaat een principieel verschil Graal van Bylandt had in beide ontwerpen van de ongevallenwet voorgestemd Dat hy niet voor zyn kiezers optrad kwam omdat hg moeilgk voor t publlek sprak overigens had hg altgd zitting in de aldeelingen en werden zyn adviezen steeds op hoogen prys gesteld Geheel en al myn man is hy ook niet maar toch mag ik op t oogenhlik niet anders doen dan hem aanbevelen en daarom hoopte hg dat de aanwezige kiezers allen zouden stemmen op Graal van Bylandt Hierna loot de Voorzitter met dank in de eerste plaats aan den heer Reilingh maar ook aan de debatters en het publiek juist te twaall ure de vergadering Verzorgt de gevolgen van Bronchitis De ondergeteekende Gerrit van Santé wonende te Ooatvoorne verklaarde dezer dagen aan en drogist te Rotterdam waar hy FUk Pillen gekocht had dat hy sedert zeven jaren lydende was gewee it aan longontsteking heeft alles daartoe aangewend doch niets mocht zgne genezing bewerkstelligen Eindelgk besloot hy in den zomer van t vorige jaar eens een proel te nemen met de Pink Pillen van dr Williams en heeft dit volgehouden tot dat hg acht doosjes gebruikt had thans kan hg zich met eene volkomene genezing verheugen Uitermate verheugd lynde geeft hg met genoegen vergunning dit resultaat in het belang der lydende menschheid bekend te maken De ernstige ziekten laten dikwgls sporen van uitputting en algemeene zwakte achter zich die moeielgk te genezen zgn Zooals men ziet had de Heer van Santé ook erg geleden welke toestand de oorzaak kan zyn De Heer G v SANTÉ volgens portret van bloedarmoede bleekzucht nenrasthenie veelvuldige storingen in de spgsvertering en in de ingewanden Deze ongevallen kunnen slechts verdwynen door de hernieuwing van het bloed dat arm geworden is De PUik Pillen zyn onwaardeerbaar en van eene onbetwistbare werkdadigheid want indien zy onvoldoende zgn in zeer ernstige gevallen hebben zy eene krachtige werking tgdens de herstelling Zy verrijken het bloed en te gelgkertgd versterken zy de spieren Prgs 1 1 76 de doos f 9 per 6 doozen Vcrkrygbaar bg Ssibiiik Steiger 27 Rotterdam hoofddepothouder voor Nederland en Apotheken Franco toezending tegen postwissel Ook echt verkrggbaar voor Gouda en omstreken bg Wolff Co West Haven 198 Gouda VERSCHEIDENHEID Naar aanleiding van bet gister ontleende aan raededeelingen van dr Poatsma die niet is dnkter maar Amsterdamsch uitgever en dagbladcorrespondent deelt dr Bierena de Haan hei volgende in do N R Ct mee Philip Botha is wel degelgk gesneuveld Het officieel bericht geschreven door een zgner twee zoons die terzelfder tgd beiden gewond werden aan hun oom den kom mantgeneraal Louis Botha heb ik zelf gelezen den 19n Maart 1901 Daarin wordt verteld dat generaal Philip Botha snenvelpe bg een stormaanval in t begin van Maart 1901 by Vredelort O V S Hg Z9lf was vooraan zag bg de Ëngelschen gekomen te laat dat hy alleen was en Werd i bont portant met de revolver doodgeschoten Zgn burgers dit ziende stormden achter hem aan verdreven de Ëngelschen en redden zgn Igk Bovenstaande bgzonderheden zgn overgenomen uit dien brief Kommandant generaal Louis Botha dit verlies ineedeelende voegde er aan toe Het bericht van dit nieuwe persooniyke leed my overkomen is mg een roepstem te meer om te blgven volharden in den rechtvaardigen stryd waartoe wg ons hebben aangegord Aan de nagedachtenis van myn broeder ben ik verplicht pal te staan vooé de zaak waarvoor hg zijn leven heeft gegeven Ik heb het voorrecht gehad zegt dr de Haan t ee maanden lang in den O V S onder het kommando van generaal Philip Botha broeder van Louis Botha te staan aan zeldzame werkkracht en energie paarde hg een teeder gemoed typisch voor alle Botha s Van zgn meer dan gewonen persoonlgken moed heb ik meer dan eens gelegenheid gehad my te overtuigen hg was zeker een der generaals die bg mg den sterksten indruk hebben achtergelaten nooit zal ik vergeten hoe hy vergeefs den lOn Mei 1900 trachtte in den slag bg Zandrivier zorgvuldig door hem en Louis Botha voorbereid zgn stellingen te houden maar t mocht niet zgn wederom retireerden de gedemoraliseerde Kroonstadters in woesten galop jaagt Philip zgn burgers weder In de pas verlaten positie dreigende een maxim op hen te richten en daartoe reedi order gevende De burgers keerden terug maar te laat reeds was de positie door twee Engelsche compagnieën bezet Toen de slag verloren was en wg in haast terugtrokken kwam Philip Botha by onze ambnlance aanrgden informeerde naar de gewonden meest Hollanders en Duitschers die dien dag weder dapper gevochten hadden en barstte in tranen uit over de teleuntelling Philip Botha s dood is een groot verlies voor den O V S hg was do boste generaal van da Wet Veel van zgn werk kwam op naam van de Wet te staan o a de l laatste bestorming van de Wetsdorp ji Waarom vraagt Dr de Haan tenslotte wordt in Europa toch steeds van Krnitzinger gesproken Onze olficieele rapporten van de Wet noemen den man steeds Kritzinger een bekende Afrikaansche naam en deze nu zoo vermaarde aanvoerder iseen jonge Afrikaner uit de Kaapkolonie Bad 4rlikelen A VAN OS Az Md TaiUeur Kleiweg E 73 GOUDA Velephoon n JÊ Burgerlijke Stand GEBOREN 13 Juni Johanna Geertruida ouders W de Gruyi on G van Groningen 14 Margaretha Maria onders A J Swillens en J J van don Henvel OVERLEDEN 13 Juni J vnn Wgngaarden 11 m ONDERTROUWD 14 Juni W van den Heuvel en A J van Breda te Rotterdam A 0 Kroon en J W Broer K F Hammer en A Kooi Oiitvanaen de I ouveauté s IN ZOMEEMANTELS JapoiislolTeii n SAMSOM AÏÏVEÏlTKfNTl 2 J T die iets te vorderen hebben vanof verschuldigd zyn aan de nalatenschap van den Heer JOCHEM VAN DER GRIFT te Goüba overleden 23 Mei 1901 worden verzocht daarvan vóór 1 Juli a B opgaaf of betaling te doen aan Notaris J KOEMAN te Haastrecht 1Ê5HÜ11B OOÜDA regen 1 AUGUSTUS wordt yevmagd voóF leiding en toezicht in de Jongens Afdeeling een OPZICHTER 1 niet beneden 35 jaar oud en ongehuwd Salaris f 160 sjaars benevens inwoning kost bewassching enz Zich aan te melden bg den bino nvader in het Gesticht CURATOREN van het GYMNASIUM te Gouda maken bekend dut het TOELAIlNSmAUEN zal plaats hebbben op V rtjdagen Zaterdag 5 en 6 Juli e k Anmeldiug vóór 26 JUNI a s bg den Rector Dr A ViS IJSENDIJK CHOCOLAAÖ GEVSAAGD voor Antwerpen MEEiSTERGAST goed op de hoogte van het fabrikaat Chocolaad Zoude deel in de winsten hebben Scbrgven Imprimerie Centrale J B g 8 Antwerpen Boerenjongens en Advocaat Aanbevelend Firma C L0l HË 8 TELEPHOON No 28 Uaftaline Ballen onder Ledikanten en Bedsteden gelegd doen alle insecten verdwynen en zgn in Kleer en Linnenkasten een uitstekend middel tegen mot Verkrggbaar in pakjes van to en XO Cent by J VAN OIJE KLEIWEG No 2 GOUDA De INSCHRI TVING van MIBUWB LKenLillCEM voor den Curauê 190111902 heelt plaats op Zaterdag 22 Juni e k des nam 4 in het Schoolgebouw en tot dien datum na schriftelgke aanvrage by den ondergeteekende Hel openbare toelatlogsexameii begint voor alle klassen WOESSDAO 10 JVLl te uur voorm Alleen in byzondere gevallen kan de inschryving nog plaats bobben in AUGUSTUS mits er voor den adspirant voldoende ruimte zy in de klasse waarvoofr de toelating wordt gevraagd De Directeur Dr W JULIUS Gouda 6 Juni 1901 Openbare Yerkooping TE GOU A De Notaria H GROENENDAAL te 6ou la is voornemens op WoentOag 0 Junt f 0Of des voormiddags 11 uur in het hotel DE ZALM aan de Markt te Gouda in het openbaar in ééne zitting te veilen en verkoopen Een Wooaliuis en Erf te Ooudu aan de Gouwe wyk C No 143 kadaster Sectie D No 1344 groot 79 Centiaren Het Hutu bevat beneilen Voorkamer en Suite Alcove en Achterkamer en Keuken en boven Voorkamer en Suite Slaapkamer en Achterkamer en daar boven Zolder met beschoten kap Het Huis is voorzien van Gas en Waterleiding Grondlasten over 1901 f 15 74 Betaaldag en aanvaarding 1 Augustus 1901 of vroeger Te bezichtigen drie werkdagen voor den verkoop van 10 12 en van 2 4 uur en op den dag der verkooping van 9 11 uur Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris GROENENDAAL te Gouda BELANGRIJKE TAPIJTVKiLI G De Notaris J J A MONTIJN te Gouda zal op DINSDAG en WOENSDAG 18 en 19 JUNI 1901 telkens aanvangende des voormiddags ten 10 ure precies in de zaal Kdhstmis der Sociëteit Ons Gekoeoeï te Gouda om contant geld publiek verkoopen een hoogst belangrgke soliede partg Aimin ster velvet Brusselsche Balmoral koehaar en andere tapyten Perzische fluweolen Venetiaansche Saj tten en andere gang en traploopers Oostersche Airainster Japansche Grieksche scheen andere karpetten Gebloemde rose en blauwe wollen dekens satinet en gewatteerde dekens Engelsche fluweelen en andere tsfelkleeden Vele crfme en witte vitrages en statiegordgnen Vele restanten tapyten voor kleins kamers etc eet welke wegens opliefflng van een der voornaamste firma totaal verkocht moeten worden Alles algenummerd te bezichtigen op Maandag 17 Juni 1901 van 1 tot B uur terwgl alsdan tevens gelegenheid bestaat tot het opdragen van commissiën IV Wie werkelgk prgs stelt een E6El iJIK te hebben laat zich fotografeeren in da Fotograftêclie MunêtluriehUng STTJTDIO m I V VTAALl Fl SINGEL 661