Goudsche Courant, maandag 17 juni 1901

filpoed Spoed Dinsdag 18 Juni 1901 o 8530 40ste Jaargang mmm mium fSieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleroon No Kt ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 urn des midd ïclefo n o Itl De Uitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CE2STEN 4ati j beat nwhkdelyluta en f mkkkelykiti pootamlddel root Heem eo roorél damM en Klnderechoenwerk de Appretuur vin C M Mtfllw 1 Ca 0 Su llo B Htli Str 14 Men lette coed tiil V op naam tn fabriekimerk Vertryifeaar k r HMra WlHkaiim In leliCMvort alaat rtea M B WMH t ï W t Openljare Verkooping te GOUDA ten OTerstaan van den Notaris G C FOETÜIJN DEOOÖLEEVEK op MAANDAG 17 JUNI 1901 des morgens te elf aren in het taOtel de ZALH aan de Markt van No 1 en 2 Twee goed onderbonden aangenaam gelegen naast elkander staande Woonhuizen metafzonderlijkeBovenwoningen en ERVEN aan de Kamemelksloot tegenover het plantsoen te Gonda Wgk E Nos 331 332 332a en 332b Verhnnrd te weten No 331 beneden voor 39 per 3 maanden 332a boven voor t 10 50 per maand 332 beneden voor 1 26 per 3 maanden en 332b boven voor f 10 per maand alles te lamen ahoo voor i 606 per jaar Nos 3 tot 12 Tien naast elkander staande EÏÏIZEN en MVM on ÖEOND in de Derde Kade aan de Karnemelksloot te Gooda Wgk E Nos 417 tot 426 Allen verhnnrd bjj de week te weten No 422 voor 1 1 50 en de overigen elk Toor t 1 30 En No 18 tot 15 Drie naast elkander staande Huizen en Erven en GEOND in de Vierde Kade aan de de Kamemelksloot te Gonda wgk E Nos 503 504 en 605 Allen verhuurd b de week elk voor t 1 30 De perceelen zgn de laatste 3 werkdagen v66r den dag der verkooping van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geven voornoemde Notaris FOETÜIJN DEOOGLEEVEE te Gonda en Notaris J KOEMAN te Haastrecht Naamlodze Vennootschap Hationaal Grondbezit U t QBA VESHAOE Maatschappelgk kapitaal f 1 000 000 Geplaatst 00 000 EeservelondB ƒ 96 881 83 Fonds voor alBchrgvingen Z7 17B 48 Totale reserve f 1114 097 31 De Naamlooze Veinootschap koopt onroerende goederen in Nederland en geelt onder toezicht van een truiitee 4 Obligatiën uit in stukken van f 1000 mi U in stukken van 1000 en 2S0 vtrkrygbaar te t Ormenhage ten Kantore der Vennootschap AmUrdam bg de firma PEAETOEIÜS ZOON en verder bg de Agentenen Correspondenten der Vennootschap amda bij de H H MONTIJN DOETLAND IN HET ÖOODSCH Verliclitmgs Hagazijn De Jivoud§ter DUBBELE BUUET z jn heden weer ontvangen de nieuwste Geisers en Baden van al l 00 en hooger Alsmede een Iraale Collectie QA80ENAMENTEN GASKOOKPLATEN en COM FOEEN GASFOENDIZEN met goed werkende Ovens van af f 30 en hooger Alles onder garantie tegen concurreerende prgzen Aanbevelend M M VAN LOON Aanleu voor Oaa en WaterleUfing Teleptioonnet Gouda Aangfesloten OndM Tol No 127 Directiekeet Zeepfabriek Tnrlsingel iSpoed AFBBAAE TE KOOF aan bet voorrnaliKe HiJks KntrepAt üok aan de Doklaaii ingang bij Ie l ark§cliouwlliiirgle Inisterdam als 3 000 000 WaalsteeDBD minstens hard rauw 300 000 Klinkers 200 000 Halve klinkers 300 000 bl Pannen pi m 5000 Oreenen Balken In versohiUende lengten en swaarten van af 6 Heter een partij fijn Eikenhout goed voor Meubeltnakera 2000 boaob latten X 2 dm IS ft 20000 1 en a dmms Flanken een groote partl Rlbbout in alle afmetingen 100 stel Staldeuren lO stel ijzeren Dearen 20 stel Windassen dubbel werk Alles zoo goed als nieuw ijzeren Goten zwaar Verder een nieuwe zeren Basouulkraan 2000 M Brandhout 5000 M grove en fljne puin Dagelijks te oevragen op boveogenoemde Slooparij Koloniale Werving oandgeid f oo bg bet aangaan van eene vrgwillige verbintenis voor XES jaren Aanbreaggeld TWIWTIC GULDE l Men melde zich aan fryinUUgeri en IHUI IepUekHgen mei onbe iaald certot bj den Commandant van het Koloniaal Werdepöt te Haniemijk pf bjj een der plaatselijke of Garnizoens Commandanten mUtlepUcMlgeu onder de icapeueu bjj bnn onmiddellgken chef Van de nitbetaalde Uandgelden werden in het vorige jaar door bemiddeling der Administratie van het Koloniaal WerfdepOt en MET GOHUVINUEN der aaugenomenen gezonden aan hanne FAMILIËN f tOMOS aan hunne CEEDITEUEEN f MS Totaal f iieSO DELFfséHE Hollandsche Cenienlsleenfabriek D VELDHUIS DiTie o Txreriser a ca ITsel HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOOEEAAD Ei en Cirkelvormige Buizen waterdichte Putien ALLE SOORTEN TE6ELS KOEDRINKGOTEN ENZ rSAAOT PUIJSOPOA VE Autl§epllsclie Tandpoeder en Anti§epti§cli Hoiidtlncluur van E tASSOTO Tandartn te Gouda OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G IJ8SELSTIJN Blanwstraat Gonda tOoedkoopste en soliedst adres voor Vervoer vaii Inboedel zoowel biDEien als haitea de stad met gesloten wageiji i il A GRAVESTEIJN Lange Tiendeweg 39 AUeM teordt tegen TransporUHchade venekerd Pain Expelkr DMtiK JUB wardt dit middal B t TWTWMnd imooei Il JI BatiUMldl kVTfTlBg ugmod togen BbmuruttUk Jfah t TOTkondh ad pija C A V D LOO d O AHTS voor Zenuw en Zielsziekten lioudsche Singel 51 BOTTEBUAM SPEEEKUEEN 1 dan Tutrouwui op h t dbmknurii Isktr Adn a6i76o 50o d fl m d mseito spotheken T Amitu dun bjj tTlotk deban Tu tnyü m Budere I INRICHTING VOOR PSYCHOTHERAPIE it een prachtige Collectie VEENIKKELD Bi ittannia Metaal llanglaiiipcn iaiiglanlaarns KOOKSTELLEN enz enz TIENDEWEG 69 OPENBARE VERK00PIN6 te GOUDA ten overstaan van den Notaris ö C FOETÜIJN DEOOGLEEVEE op MAANDAG 24 JUNI 1901 des mor te elf nren in het Koffiehuis HAEMONIl aan de Markt van No 1 Een goed onderhouden Woonhuis en Erf 1 met afzonderlijke BOVENWONING in de Kuiperstraat te Gouda wjjk K Nos 92 ei 92a Verhnnrd bg de week beneden voor l 1 60 en boven voor f 1 40 Nos 2 tot 6 Vjjf naast elkander staande Huizenen Krveii met den GEOND daaracUer in de Bo kade te Gouda Wtjk E Nos 143 tot W Allen verhnnrd bjj de week elk voor f 1 60 Nos 7 tot 13 Zeven naast elkander staandeL HUISEN en ERVEN in de Vierde Kade te Goada aan en nabfl de Kamemelksloot Wijk B Nos 451 tot 467 Allen verhnnrd bg de week te weten No 451 voor f 1 25 en de overigen elk voor I 1 No 14 Een HUIS en EHF in de Wilhelminastraat te Gouda wgk M No 216 Verhuurd by de week voor I 1 70 No 16 Een HUIS SCHÜUE EEVEN en TUIN in de Derde o Klnizenaarskade te Gonda Wgk E No 392 Verhuurd hg de week voor f 2 50 No 16 en 17 Twee naast elkander staande ruime en goed onderhouden PAKHUIZEN en ËEVEN aan de Peperstraat te Ooada nabii het Veerstal en de IJssel wjik vK Nos 242 eu 243 te zam en groot 2 Aren 18 Centiaren Te aanvaarden 1 Angastua 1901 En No 18 Een HUIS EEF en GEOND in de Lange Dwar8 straat te Gouda Wgk H No 136 Terstond te aanvaarden De perceelen ztjn de 3 laatste werkdagen vóór den dag der verkooping van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 nren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOETÜIJN DEOOGLEEVEE te Gouda Dagelijks in de Ijskast voorradig FIJNE GEKEUIDE ZURE ZULT Fijne Kalfsleverworst bU W V 1 STEE GOUWE C 71 Gebroeders STEENSMA Bloemisten Turfsingel TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS umn welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prgken en doorbloeien tot de vorst intreedt VEEDEE HET BEKENDE IXiSeCTEIV € IDER dat door bijvoeging van 40 doelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen en vruchten onschadelgk is Llttsr f0 50 Liter f0 80 i Liter f 150 Ondergeteekende bcYeelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partyen Bruiloften enz Alsook alzonderlüke schotels en alles wattot het koksvak behoort de verlaogi metbglevering van servies zilver taiellinnaaenz enz f Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 Gonda Dnik van A BSINKJIAN i Zn lil ISGEVl G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter openbare kennis dal afachnU van het procesverbaal betreffende de stemming ter verltiezing van een hd van de Tweede Kamer der Staten Generaal is aangeplakt in den Korten Groenendaal alsmede dat gehjk atschnft op de Secretarie der Gemeente voor een ieder ter inEage is nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederen werkdag van des morgens lo tot des namiddags i uur Gouda den isen Juni 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bmicnjandsch Overzicht Lord Kitchener seint nit Pretoria van 16 dezer Nabg Witmansrnst 20 mülen ten Züden van Middelbnrg in Transvaal zgn jl Woensdag 250 man van de Victorian Mounted Eifles uitmakende een atdeeling van generaal Beaston s colonne in hun kamp aan de Steenkoolsprnit verrast door een overmacht van den vgand De Boeren kropen tot dichtbg en openden een doodelgk vnnr op hot kamp waardoor sneuvelden 2 officieren en 16 man en gewond werden 4 officieren en 38 man Twee officieren en 50 man ontsnapten naar Beaton s kamp de overigen werden gevangen genomen maar later weer losgelaten Twee pompons werden door den vgand veroverd Het antwoord aan den heer Balfour op de vraag van Sir Henry Campbell Bannerman over den toestand in Znid Afrika is naar de Westm Gazette doet uitkomen ondanks den optimistischen toon alle behalve geruststellend voor Engeland De minister schat het geheele aantal Boeren thans nog in het veld op 17 000 wat ruim 2000 meer is dan het aantal in Februari geschat en dat ondanks de dooden gewonden gevangenen en degenen die de wapens neerlegden waarvan Kitchener maar voortdurend melding maakt Als een verzachtende omstandigheid merkte minister Balfour op dat zg in kleine troepjes verspreid ign dit acht de Westm Gazette nu niet zoo goed want het bemoeilijkt slechts de militaire zgde van het vraagstuk En bovendien vergeet de heer Balfour naar het schgnt dat na en dan de Boeren in grootere afdeelingen vereenigd zijn looals FEUILLEIOIM Eindelijk Saamgebracht 53 ==== Zóó echter tien schreden van het dichte woud verwijderd kwam Louise weer op een met mos begroeid pad en hier had ze door een opening tusschen de boomgroepen een vrijen bhk op het grasveld waar de hchte gestalten stoetden weliswaar op een prettigen atstand maar toch niet zöóver of de stemmen drongen tot haar door Iets verder kreeg men ook de plaats vóór het huis in het oog terwijl het gebouw zelt achter een voorgeschoven boomcoulisse verborgen bleet Daar stond ook van hi nut nog duidelijk herkenbaar aan de eigenaardige figuur oom Hippel en naast hem een heer door een vluchtige gelijkenis getrofien schrok zg die dit uit de verte waarnam even toen de twee ook reeds weer in de richting van het huis verdwenen In elk geval moest hij wien ze daar gezien had een gast zijti die er pas was bijgekomen het was geen der jonge heeren van haar gezelschap geweest en onéti de groep blaarden had ze zulk en gestalte tevoren ook niet bemerkt Louise bespeurde nu zooveel te minder verlangen misïctuen nog weer nieuwe vreemden te ontmoeten en bereikte met eenige haast weer het terrein harer ontdekkingen bet dichte bosch Zij schepte behagen iif deze WUde oorspronkelijkheid bö Vlakfontein waar De la Eey 1200 man aanvoerde Minister Balfour deelde verder mede dat de geruchten over vredesonderhandelingen die door de pers worden verspreid onjuist zgn Dit is een verklaring die een einde maakt aan alle sensatieberichten van Engelsche correspondenten over de aanstaande onderwerping der Boerenleiders over de gebeurtenissen te Standerton en over de zending van mevrouw Botha Die berichten of zg afkomstig zgn uit Pretoria uit Standerton uit Dnrbao of uit Brussel zgn allen even geloofwaardig De boerenleiders zijn nog lang niet tot het uiterste gebracht zg zetten den strgd voort want zg weten dat Engeland op dep duur een oorlog en een daarop volgende militaire bezetting van geheel Zuid Afrika toch niet kan uithouden Zij weten dat eiken dag de tueataud voor Engeland moeilgker wordt Anderhalf millioen Pond Sterling per week zonder eenige kans om die ooit terug te krggen begint zelf voor den meest imperalistischen Jingo op den duur te veel te worden Zaterdagmiddag had de onthnlling plaats van het voor het gebouw van den Eijksdag opgerichte Bismarck monument in tegenwoordigheid van den Keizer en de Keizerin de prinsen de ministers leden van den Bondsraad een aantal leden van den Eijksdag de generaliteit en de admiraliteit Levetzow de voorzitter van het Bismarckcomité droeg het monument over aan den Rjjkskanselier In antwoord op zijne toespraak zeide Ven Bülow dat de bewondering en dankt aarheid voor den IJzeren Kanselier niet zullen ophouden zoolang een Duitsch hart klopt een Duitsche mond spreekt een Duitscbe vuist zich balt Nadat Bismarck onder en met keizer Wilhelm het Duitsche rgk had opgericht verzekerde hg aan het Rgk en de wereld den vrede Dit was te gelijk hot uitgangspunt van een nieuwen tijd voor het Duitsche volk Bismarck is ons een waarborg dat de natie haar aanspraak op gelgke hehandeling met andere volken baar recht op eenheid zelfstandigheid en macht nooit kan opgeven Voor ons is het noodig steeds op onze hoede te zijn maar wij zijn sterk genoeg om onze onafhankelijkheid naar elke zijde te handhaven Moge Bismarck s geest altijd met ons zijn moge ons Dnitsche volk zijn groote toekomst in vrede vrgheid welvaart en macht te gemoet gaan onder leiding van het roemrijke Huis UohenzoUern beschenen als ze werd door dezen eenigen voorjaarsdag Toen ze zich nu echter op een warm plaatsje dicht bij den machtigen stam van een grooten eik en op een kussen van Miwe halmen neerliet om deze eenzaamheid zoo recht te gemeten toen merkte ze opeens dat haar oogen vochtig werden Het ivas over haar gekomen als een dief datgene waartegen ze zich nog telkens weer met geweld moest verweren het innige verlangen van de eenzame vrouw naar alles wat zij niet bezit en het volle gevoel van een dorre sobere existentie Waarom echter kwam het juist hier De onuitsprekelijk machtige werking van het voorjaar die telkens weer ook een kleine vogelborst aangrijpt met den ouden den zoeten droom moest haar week hebben gemaakt Louise Heidloff kreeg haar zakdoek te voorschijn en droogde zich zeer zorg vuldig de oogen een gansche wijle want telkens drong er weer een traan na en bleef in de lange wimpers hangen Maar daarvan moest elk spoor zgn uttgewischt eer ze zich weer onder de anderen het zien En nu stond ze op met een zucht dien halven uitdrukkelijk verkorten zucht die evenmin tot zijri recht mag komen als de onvervulbare wenscüen en zette baar wandeling voort Het park was wel overoude meer of moerasbodem en de oneffenheden van dezen bodem maak ten het mede tot het scboone plekje grond dit het was Terwijl op de droge hoogten de eiken en vele hunner misschien sinds een vijfhonderd jaar wortel hadden gevat had zich in de diepere gedeelten nog de vochtigheid uit de tijden van den tUraee stunde gehouden ea vormde hier Uit Nioe ïsjoeang schrgft de correspondent van de Times dat Eïsland nu zijn overhoor sching in Mandsjoerije verzekerd heeft De Tartaarsche generaal Tseng Tsji schrgft die correspondent is slechts een werktuig geweest in de handen van den bekwamen Eussischon resident te Moekden kolonel Grohtchewsky Het geld dat noodig is voor de administratie van het land wordt verstrekt door de RuBsiscbUhineescbe bank welker invloed steeds grootcr wordt Door een aanvullende overeenkomst die den aoen Januari te Port Arthur gctoekond werd wordt Tseng Tsji voor yier jaren van zgn betrekking verzekerd zoodat Eusland door hem hot land zal bljven regeeren zelfs na het burgerlgk bestuur aan de Qhineezen te hebben teruggegeven Nioe Choeang is feitelijk een Eussisohe haven de Russische vlag wappert op de douanestatiuns alle reóhten worden b de Kussisclichineesche bank betaald de Russen hebben het toezicht op de spoorwegen aan beide zgdon der rivier de Eussen controleeren de inlandscho douanen er kan mets gebeuren zonder de toestemming dor Russeri In t bgzonder trekken tweo dingen de aandacht in de eerste plaats dat de wijziging van het douane stelsel zonder moeilgkheden heeft kunnen plaats hebben en in de tToede plaats dat de Russen hoewel ze tegen de Boksers blijven optreden zich tegenover de Chineezen tot mee r zachtzinnigheid genaigd toonen Wat het eerste betreft de Chineesche kooplieden in Mandsjoerije en aan de Yangtse verlangen een eindu te zien komen aan de onderhandelingen te Peking maar in dien zin dat de maatregel welke den uitvoer van granen verbiedt wordt opgeheven Ten opzichte van Bet tweede begrijpen de Eussen zeer wel dat te groote gestrengheid een slechten indruk zou maken tegenover de humaniteit die de Japanners hebben getoond Als ooit zegt deze Times briefschrijver in Mandsjoerge deze beide rgken den oorlog mochten beginnen dan zonden de Chineezen zich overal aan de zgde der Japanners scharen en blijk geven van groeten haat tegen Rusland Verspreide Berichten FaASKBUE De staking der bootwerkers te Cherbourg Is alweer uit do arbeid is hervat De heer Fallières gaat als president van den Senaat voort met de ondervraging ep daar itiet net bezette plassen verderop ook groote glinsterende watervlakten die zich dan tot vér buiten het gebied van het park uitstrekten Aan zulk een oever met hoog riet was Louise weer eens gekomen Nog dicht bij den rand stond tusschen hoogere verwante gewassen de goudgele ins in eenige bizonder Iraaie exemplaren Louise die aanstonds i n m de bloemen gekregen had reikte van den oever zoover ze konde maar kon er niet bij kOmen zoo schoof ze dan den voet al verder naar beneden hoewel met voorzichtigheid en nam haar zonnescherm te hulp Zyn haak boog de schoonste bloem naar haar toe maar ook verder niets grijpen kon ze haar tóch niet Hoe jammer dat het niet wilde lukken I Ook heel ernsti c men hen kunnen menigmaal kmderachtig zijn juffrouw HeidlofF sloeg er een acht op dat haar schoen reeds lang m het water stond dat haar tred uit den volge ogen bodem geperst had dat haar voet echter ook al meer m dezen bodem wegzonk Oaar werd ze langzaam een zekeren steun gewaar dien ze reeds gedurende eenige oogenblikken moest gehad hebben anders ware ze naar voren gegleden Men hield haar aan haar kleed v st ZicJ om te keeren Uet haar positie niet toe die nu werkelijk onaangenaam werd doordat ze m een klaarblijkelijk inzmken overging Maar slechts half verontrust greep Louise naar achteren vanwaar haar nu werkelijk een arm te hulp kwam die haar met vasten greep een stap naar boven en daarmee weflT op den vasten grond trok Zonderling met welk een kahnte Louise zich van de getuigen in de coraplotzaak van 1859 Gisteren was generaal Florentin aan de beurt Door den gemeenteraad van Parijs isgisteravond besloten dat voortaan door ditlichaam op den grooten nationale feestdag 14 Juli een krans zal worden neergelegd op het beeld van de stad Straatsburg op de Place de la Concorde een offlcieele aanmoediging van de nationalistische revancheideeën die te denken geeft al moet men dan ook eerbied hebhen voorde kloekmoedige standvastigheid van de stadin den oorlog van 18701 Koningin Eanavalo van Madagascarhet sensatie nummer van het droeve Pa rgsche loegloopersbostaan die denken dat zg wonder veel pret in hun leven hebben wordt dag aan dag op haar schredente Parijs gevolgd door de dusgenaamdemondaine bladen en nu vertelt men nieterg kiesch dat de dame zoo ongeveergeen stukje goed heeft In geen drie jaarheeft zg iets nieuws kunnen koopen alhet moois dat zg draagt is jaren oud alleen den aankoop van eau paar nieuwehoedjes heeft de exmajestSit zich veroorloofd en nu zou zg zielsgelukkig wezen meteen zwartsatijnen visite costuum DUITSCHLAHD De keizer is gistermorgen ora halfieg komende uit Kiel aan het station dadelijk te paard gestegen voor de cavnlerio inspectie op het Tempelhofer veld ten aanschouwe van de keizerin en een tairgke menigte en eerst om twaalf uur bracht de keizer de gardekurassiers naar hun kazerne terug om dan te gaan lunchen on in den avond alweer te vertrekken van het Potsdaramer station naar Cronberg met voornaam gevolg na een samenspreking met Ven Bülow den rijkskanselier nog oven gauw aan het station De beroemde professor Virchqw is te Berlijn op het Potidammer plein door eenvoertuig tegen een boom geslingerd waardoor hg boven zgn linkeroog een tamelijkdiepe wond kreeg zonder ernstig aanzienevenwel De professor wordt in Octobera 8 81 jaar Voor scheren en haarsnjjden zal men voortaan te Berlijn vgftig procent meermoeten betalen dan tot dusver van hedenaf reeds een aanleiding voor velen misschien om met een vollen baard te gaanloepen en met artistenhaar I omwcndde en hoe wemig verwonderd de twee die nu dicht bij elkaar btonden waren dal zé elkaar hier troffen Richard Seeinann andera de hoffelijkheid in persoon kwam met eens aan zijn hoed maar zeide veeleer hoofdschuddend voor zóó onverstandig had ik je met gehouden Louiae Maar de bloemen zult ge toch hebben voegde hij er aanstonds aan toe begaf zich zonder ecnig acht op zijn elegant schoeisel te slaan in het bedriegelijke net terwijl Louise tevergeefs afweerde en reikte haar nóg terwijl hij daar stond een gansche handvol der lelidn toe 0 wee zeide Ix uisfc toen hij weer op denoever sprong en sloeg een blik op zijn doorweekteschoenen lO dat maakt niets uit zeide h i enkeek haar met innige tevredenheid aan Goeddat we malkaar gevonden hebben Ja het was goed het was iets goeds dit ontmoeten Louiie voelde dat haar aU eenige toeTlurht de toon eener droge scherts ten dienste Btontfr zou met alles wat zij nu aan grenzenloos bitterzoete tevredenheid ondervond uitbreken en haar verraden Daarjuist nog zoo hopeloos eenzaam en nu had ze opeens ddt gezelschap voor sich dat haar meer gold dan dat van al de overige mdiioenen die den aardbol bewonen en elk ander vergoedde Maar hoe ter wereld komt gij dan hier Richard vroeg ze nu vMaak u daarover niet bezorgd was alles wat hij antwoordde En dan nü eerst den hoed afnemend Goeden dag Wordt vervolgd