Goudsche Courant, dinsdag 18 juni 1901

0 ü r D A u 1 1 B K C II r in nnt ir 18 00 18 88 9 16 a ti 4 89 1 49 81 8 38 9 40 S Ï9 6 07 U 3i 106 3 118 3 4 6 04 6 94 7 00 Directe SpoorwegverMnülDgeo met mu ZrlT A hr aonni aoTTiRDAMTin b 9 87 10 88 10 81 11 18 II IS IS IS ll U 1 17 8 18 S SO 3 19 8 68 4 89 4 64 6 18 1 84 8 18 7 0B 1I D8 I 1 06 f 11 18 1 I 1 14 I 4 11 11 80 l Sl t 4 1810 18 10 88 11 89 11 80 18 84 18 44 1 80 1 89 3 61 4 08 11 18 1 68 rHsbur tegBs eskeUn mMktpryl ff HolUndwIie SpMr L Bitn ipleniMt kflwgi 1 Allen Oialjjf 1 r t t 7 11 T ll 1 S Sa 08 94 9 T 7 7 4 kil kii fi Op t iJ La HOTTXHDAM SODDA Tiea nm 19 80 1 48 19 38 1 64 11 31 11 46 18 04 1 89 8 14 8 4J K f a n ti H n t f t 1 68 K g 9 08 11 61 1 06 18 98 1 09 8 09 9 85 i 08 ItodUti or lu loop ku iM nk l wordn B HolIuaUiilu ipoor l Sitn lappleinnllinrüi 6 17 8 41 97 4 46 6 89 6 04 6 99 7 06 4 63 s sa 6 6 46 6 10 ii g t 6 10 g S ö f w t I U UO ff ff 4 116 4 84 4 6 6 16 6 43 6 84 7 8 7 96 8 90 8 49 47 10 09 10 16 11 04 de Oompwiia te Wit Llll 8 06 8 84 9 00 9 87 10 08 10 1 OODDA UBN HAAO mvem 10 88 11 18 IS lS 19 96 19 66 1 16 1 68 9 91 8 48 4 1911 06 1 07 11 18 1 1 t 11 80 ir V l ff ff 10 46 11 86 11 48 18 46 19 66 1 S7 1 44 9 90 9 48 4 16 4 45 49 6 91 7 99 9 11 9 81 10 00 10 19 6 16 6 49 1 1 9 88 9 41 10 98 S O D U A A MSTiaOAIL Ti u N 6 6 8 11 8 819 98 10 90 10 69 19 08 1 101 88 8 86 07 4 48 6 8 9 8 48 9 61 0 19 10 80 10 87 11 06 Anut W 8 01 8 88 9 11 10 10 11 04 18 48 18 87 1 87 8 81 4 1 j 6 30 6 46 6 44 9 86 10 8 11 08 11 47 11 89 iAm t 0 8 1 9 18 S 10 6 U 1081 111 9 19 8 40 4 97 8 1 6 46 6 01 8 19 O 11 16 18 08 18 14 11 11 98 11 88 19 00 1 81 9 40 8 67 4 00 4 16 4 87 6 U 6 81 7 01 7 41 7 66 8 18 40 10 96 l SB 4 48 6 98 46 1 60 l H 10 01 j Dl 6 11 64 10 14 6 39 6 01 7 09 7 1 7 86 € u 8 68 tl8 9 4t 10 10 17 i 10 89 P UI 4S Zn h Mo 6 08 7 Js 7 80 0 11 lO Vi 11 U 8 li 98 J 1 8 O 8 94 4 J7 49 91 6 46 7 06 7 81 8 09 8 98 8 46 10 96 10 64 H m Jk t ln U 1 i kl Ui J B 89 V n tO 6 8 7 16 8 10 8 76 9 18 81 U H 11 17 1 M 1 10 8 8 4 4S 8 08 6 81 7 09 8 10 98 9 46 A m W 6 84 6 47 7 80 8 8S 8 4i 9 80 9 48 11 80 1M 1 08 8 te 8 8 41 6 0 6 81 6 86 7 96 8 86 9 40 10 01 l a l 7 0 7 81 8 18 9 1 9 89 10 18 10 84 IMl U l 8 98 4 18 4 84 8 47 7 07 7 64 8 09 9 19 10 87 11 9 10 14 10 4 ir B i 1 48 3ns 3 19 4 1 4 41 6 49 6 5 7 00 7 6 8 49 3 10 08 10 4 7 J4 9 8 10 86 11 07 t 88 9 86 1 18 1 40 3 61 t 48 1 6 16 7 U 7 49 8 99 89 10 07 111 48 11 8 6 18 6 89 7 47 8 SS 9 90 10 04 10 41 8 07 8 4 8 09 9 87 10 97 10 36 SStSI S OOSTÏKRIJK HONOAKUE De Keizer heelt Vrqdag begeleid door zjjn drie ministers de nieuwe Moldan brug in Praag die eerst door don kardinaal gewyd werd voor het verkeer geopend Dr S b de burgemeester sprak den Keizer in het Tsjechisch toe de Keizer antwoordde in Duitsch en Tsjechisch Eene deputatie van den gemeenteraad van Praag overhandigde den Keizer een schreven waarin verzocht wordt dat een lid van bet keizerlijk huis vast verblijf in Praag mocht nemen De Keizer antwoordde dat hy er als de gelegenheid gunstig was er eens aan zou denken De burgemeester en zijne plaatsvervangers kwamen aan het hotdiner in de tsjamarra het nationaal kleed der Tsjechen BINNENLAND Het N T d D herinnert dat het heden eene eeuw geleden is dat de eerste wet op het lager onderwgs werd algekondigd De schoolwet van 1801 met het vplste recht de Wet van Van der Palm genotoil telt niet meer dan 31 artikels De eerste twee luidden Art 1 Aan alle ingezetenen der Bataalsche Republiek zal eene genoegzame gelegenheid worden verschaft om hnn kinderen behoorlijk onderwijs in de noodzakeiykste kundigheden te doen erlangen Art 2 De gemeentebesturen zullen zorg dragen dat op alle plaatsen waar de schoolgelden hiettoereikende zijn om een onderwijzer een ordentelijk bestaan te verzorgen hem behalve vrije woning ook eene toelage tot vermeerdering zijner inkomsten worde gegeven terwul in gemeenten welke buiten staat mochten zijn om de daartoe vereischte penningen op te brengen door hot Uitvoerend Bewind zal worden gezorgd dat door dit onvermogen de kinderon niet van het noodige onderwijs worden beroofd Ook al moge in ongeveer de helft der kiesdistricten 42 van de 1 X nog de herstemming noodig zijn om de difinitieve keuzen te bepalen bot staat vast dat door den uitslag der verkiezingen voor de Tweede Kamer de vereenigde rechterzijde reeds nu verzekerd is van 53 zetels Er zgn bjj eerste stemming kerkeiyken gekozen 23 katholieken 20 antirevolutionairen 2 christeiyk historischen 2 vry antirevQlutionairen slechts 11 liberalen zyn by de eerste stemming gekozen en wel 8 vooruitstrevend vryzinnigen 2 vryzinnig democraten 1 liberaal De Standaard meldt Vrydagavond toen de uitslag der verkiezingen bekend was begaf zich een groote schare naar het woonhuis van dr Kuyper op de Keizersgracht te Amsterdam Een deputatie ging binnen om hem geluk te wenschen Op verzoek buiten gekomen sprak dr Kuyper de menigte in korte woorden toe Daarop werd het Wilhelmus en het Zy zeilen het niet hebben van Da Costa gezongen en voorts ging men rustig nuiswaarts Uoud Moordrecht Kieuwerkerk Oapelle aottaidun M BotterdamD P Rott pdam B i AUmi 1 u 8 40 e to 8 87 9 C 9 a 48 door 7 18 T i8 7 86 S 7 44 8 84 8 09 9 08 n 4 48 6 80 6 04 7 11 7 89 4 68 6 41 8 01 6 61 6 11 8 04 6 17 6 10 6 96 7 88 7 48 Eottsidsm Beun Rolterdm D P Botterdam M Oapelle Himwerkerk Hooldraokt Sold 7 48 é AUau 1 kim iti btUl 7 16 8 87 8 41 7 98 7 39 9 08 7 88 9 U 7 88 9 08 1 Goadt ZsTonU Moero BoetOPiiiMrZog ZogVoorburg ÜAM Voorburg Zoetnni Z 8 88 6 69 Joad 1 14 6 98 7 98 7 46 09l W 9 07 6 81 7 88 7 60 8 18 uoad 6 90 Oud w 6 88 Wosrd 6 48 48 Utrwhl 6 08 7 4 8 J 8 98 8 69 8 Ulreohl Wosnien 8 17 Volgens de uitkomsten der 8ste volkstelling bedroeg de bevolking van hot Ryk op den len Januari 1900 2 520 471 mannen en 2 583 508 vrouwen totaal 5 103 979 inwoners In den loop van dit jaar is de bevolking toegenomen met 39 796 mannen en 35 280 vrouwen totaal 75 076 zoodat op 31 Dec j l het aantal mannen 2 560 267 dat der vrouwen 2 618 788 en het totaal dus 5 179 055 inwoners bedroeg In het jaar 1900 overtrof het aantal geboorten dat der sterfgevallen met 7644 terwql zich 4132 personen meer in het Eyk vestigden dan er vertrokken Er zijn 4 gemeenten met meer dan 100 000 zielen 20 met een bevolking van 20 000 tot 100 000 179 met een bevol king van 5000 tot 20 000 en 913 gemeenten met eon bevolking beneden 5000 zielen Wy hoorden al gewagen van de volgende ministerieele combinatie natuurlijk louter op gissing berustende Buit Zaken mr W graaf van Bylandt Justitie mr J A Loelf Binn Zaken dr A Kuyper Marine 3 Kruys Oorlog gen J W Bergansins Financiën mr Th Heemskerk Waterstaat J P Havelaar Kolonièn jhr mr T A J van Asch van Wyck Handbl Gemengde Berichten De Leeuw Ct geeft het volgende wel vermakeiyke verkiezingsinstantanneetje t Was druk aan het station vanmorgen toen de zeetrein vertrok Onder de reizigers drie candicaten voor de Tweede Kamer die gisteren hun laatsten duw hebben gegeven aan den kiezersdrom Nu moeten ze het verder overlaten er is niets meer aan te doen Snel reizen ze terng om in hunne woonplaatsen zelf hun stem uit te brengen Drie cundidaten en drie partyen De liberaal met een lintje in het knoopsgat reist Ie klasse De radicaal zonder lintje reist eveneens Ie klasse De sociaal democraat eveneens zonder lintje reist 2e klasse Naar gelang van de mindere deftigheid der partyen mindere deftigheid der candidaten Ie klasse en lintje lo klasse zonder lintje 2e klasse zonder lintje Er is maar éèn punt van overeenstemming do slappe hoed de traditioneelu slappe hoed der candidaten zoo juist passend bg het buigzame plooibare soepele karakter dat den verkiezingscandidaat tegenover den souvereinen kiezer kenmerkt De bel luidt De drie partyen stappan in Ze gaan in dezelfdo richting en Ie df 2e klasse met of zonder lintje ze zullen er alle drie wel komen op de plaats hunner bestemming wel te weten Of ze echter allen zullen komen d r waar ze wezen willen sedert de verkiozingsdag van 1901 aan den horizon kwam opdoemen P D4t zullpn we vanavond weten Daarvoor is het nu de zeetrein vertrekt te 8 15 s morgens nog te vroeg dag 9 40 9 48 7 88 10 16 lO JH 10 88 10 18 10 4 8 89 1A 9 18 9 47 10 69 11 18 II 4 U 7 1 8 1148 19 09 11 56 19 06 U 97 1 36 18 91 19 61 In verband met de in de laatste dagen zoowel in de Engolsche als in de continentale pers hardnekkig volgehouden geruchten betreffende telegrafische gedachtenwisBelingen tnsschen de republtekeinsche autoriteiten in Znid Afrika en de in Europa vertoevendevertegenwoordigers van Transvaal en denOranjeYrystaat met het oogmei k om totvrede met Engeland te geraken zgn wy instaat mede te deelen dat er van zoodanigecorrespondentie hoegenaamd geen sprake isen dat derhalve alle geruchten over aangeknoopte vredesonderhandelingen te eenenmalevan grond ontbloot zgn Dit beeft in het bizonder betrekking op de sensationeele mededeelingen van Petit Bleu en de Indèpendancebeige N R Ct Te Rome werd deze week geduelleerd tnsschen twee journalisten Geatano Ardizone en Umberto Muré naar aanleiding van een politieke qnaestie Voor het duel werden sabels gebruikt en het dunrde tien volle uren De partyen vielen elkaar 125 maal aan den 126en keer werden beiden licht gewon Iemand heefi in de Journal de Bruxelles berekend dat een paar zwaluwen per dag ongeveer 10 uur rondvliegt en dat elke zwaluw per uur ongeveer twintig keer naar zgn nest vliegt om zgn jongen te voeden De beide ouders vliegen dus samen 600 keer per dag van hun nest af en aan Aangezien elke zwilnw per keer zoowat 10 tot 20 insecten vangt doodt het paar er dagelgks 6400 voor zyn ion en Voor eigen voeding heeft het paar 600 vï gen noodig per dag Een zwaluwenfaniilie verovert dus 7000 insecten per dag of 210 000 per maand Voordat het nest gebonwd is hebben de zwaluwen reeds ongeveer 30 000 insecten opgepeuzeld Het geheele verbruik van een familie wordt per zomer op 567 000 insecten begroot Een plaats waar honderd paar zwaluwen gevestigd zgn wordt zoo per zomer van ongeveer 57 milboen insecten bevrgd Laat de zwaluwen dus leven In de Vereenigde Staten komt een eigenaardig gebruik in zwang ingevoerd door mrs Sampson de vrouw van den admiraal die den slag by Santiago won Op don dag bekend als Memorial Day zyn kinderen uit Boston naar de kaden gegaan en hebben bloemen in de golven geworpen tèr eere van de slachtoffers der zee Op verschillende plaatsen aan de kust van Amerika is nu dezelfde plechtigheid uitgevoerd onder het zingen van gebeden en hymnes Het Fransche Hof van Cassatie heefteen arrest bevestigd van het gerechtshof te Parys waarbg de Fransche staat aansprakelgk is verklaard tegenover slachtoffers van de bekenden brand der Opera Comiquo De Staat beweerde niet gehouden te zyn tot vergoeding omdat hg het gebouw publiekrechteIgk bezat De rechterlgke macht heeft echte beslist dat het gebouw als privaatrecltteiyk eigendom aan den Staat behoorde en deze daarom door den gewonen rechter tot ergoeding kan worden veroordeeld 6 01 8 11 6 18 6 87 6 88 6 46 8 89 J f 6 10 g S 6 80 4 83 4 60 6 18 6 09 ff 6 18 ff 6 97 ff 8 89 6 48 11 08 10 80 1 48 1 64 li 99 7 10 7 86 7 96 7 38 7 64 8 08 10 4 io 5 8 43 ► 6 n Het Circus Albert Schumann is weder in aantocht en komt begin Juli te Scheveningen De overtocht van Pargs naar Scheveningen wordt voorbereid en wie de grootsche installatie van dit beroemde circus kent weet wat het zeggen wil zoo n reis met een personeel van 600 man en een groot aantal paarden etc De Hagenaars zien natunrlgk weer met verlangen de voorstellingen van Schumann tegemoet en de Pargzenaars zullen den gevierden directeur met leede oogen zien gaan Geen wonder Het succes was zoo verbazend groot in die wereldstad dat indiea Schumann niet in Scheveningen verbooiien ware hg zeker en stellig te Pargs zou gebleven ziju Algemeen betreurde men het dat Schumann niet op de wereldtentoonstelling zyne uitvoeringen heeft kunnen geven daar zy de clou de l Exposition zouden geweest zga Doch dit is nu eenmaal niet zoo en wj komen zelfs weer iit het bezit van onze Schumann die weer tal van verrassingen meebrengt Ten eim het reusachtige circus met al zgn ap tm dependentiën over te brengen zgn ditmaal twee extra treinen noodig Oos wacht dus in het nu aangebroken seizoen weder een gansch byiooder genot en de heer Albert Schumann is er van overtuigd dat Hagenaais en vreemdelingen opnieuw zyn circus zullen vullen tot aan den nok gelgk hg dit hier trouwens reeds gewoon is De moordzaak te Tilburg Vrydag trad als eerste getuige op zekere T ienst die het kinderlgkje in het Gasthuii heeft herkend daarna werd gehoord Anna van Ëmpel die door gedurig lachen en onvoldoende antwoorden de aandacht trok zy was op den dag der misdaad juist in een huis tegenover het café De Euytor by de kerk De verklaringen kwamen thans niet overeen met die welke zi voorheen aflegde Zoo heeft zg verklaard het kind des ochtends gezien te hebben hetwelk zij thans ontkende Maria Smulders huisvrouw by den heer van Panhuys in De Zwarte Ruytor geeft een lang verhaal over hetgeen zg in den ochtend van den moord heeft gezien Getuige schgnt niet erg geloofwaardig Zg vertelt byv nu dat zg het kind zag op het trottoir by de kerk terwgl ze voor den rechter van instructie heeft verklaard het meisje aan de overzgde gezien te hebbeu zy deelt verder mede dat de schilder erg gejaagd was op den dag der misdaad en Donderdags daarop Op dien Donderdag k am de schilder haar café binnen waar werklui va Kessels aan t redeneeren waren over den moord Mutsaers ontsteMe Toen zg getuige voorstelde in de kerk te zoeken dronk hg snel zgn borrel leeg en ging Ook haar opgave van tyd kwam niet overeen met vroeger gegeven verklaringen Verder sprak getuige nog van een schim welke zg in het kerkportaal meende gezien te hebben op den ochtend der misdaad De Tilburgsche commissaris en de officier zeggen dat getnige dit verhaal voor t eerst nu doet Getnige Jonkbloet heeft de kerk inkomende gillen gehoord en geklaag Op het koor zag hg iemand wegduiken Hg meende het was de koster De man kwam het koor at en keek hem ngdig en dreigend aan Getuige Jonkbloet met Mutsaers en Van Isterdael geconfronteerd herkent nu ook weer beiden niet als de man die hem in de kerk achtervolgde De man had een grjji jasje aan dat veel overeeenkomst heeft mat TUd vai fireeovieh 26 7 44 8 14 3 17 8 88 8 14 lO lS 18 48 11 11 4 J 10 19 8 81 i 10 80 8 41 10 87 7 47 8 07 8 iO 8 69 SS 10 46 11 06 11 47 8 48 n i L 8 19 10 93 46 10 11 9 88 46 9 68 10 08 7 89 8 81 d L 8 01 8 88 9 17 68 9 66 S ia 10 08 8 94 L 10 17 8 38 E P10 99 8 48 8 i9 9 4 1 10 19 10 84 10 18 10 48 UJ 10 46 11 16 11 87 11 48 dat van den schilder In de kerk zittende hoorde Jonkbloet kreunen maar hj meende dat dit uit het orgel kwam of door een kruiwagen veroorzaakt werd Getnige is zeer zenuwachtig en snikt krampachtig wanneer hij t over het vermoorde kind heeft De Tilburgsche commissaris Carols legt een zeer gunstige verklaring af omtrent dezen getuige wiens betrouwbaarheid door den verdediger betwyfeld wordt De commissaris zegt dat de n n tegenwoordig in hooge mate zenuwachtig is Op het oogenblik dat hg voor den politiecommissaris getuigenis aflegde was deze overtuigd dat de man hoegenaamd niet phantaseerde maar geheel waarheid sprak Later heeft Jonkbloet ge 4achte bg hem geopperd dat de man die hem achtervolgde wel gemaskerd kon zgn Op een vraag van den officier van justitie ibgt de commissaris dat getuige Jonkbloet steeds krampsnikt wanneer herinneringen aan het vermoorde kind bg hem worden opgewekt Te Kessel i eergisteravond de hoeve van J met het woonhuis en de schuur gevuld met hooi stroo en graan geheel afgebrand Niets is er gered kunnen worden Vier varkens en een waakhond zgn verbrand De huisgenooten die reeds te ruste waren konden zich ternauwernood redden Te Hoeven is een dienstbode bg het gla enwasschen uit een tweede verdieping gevallen en eenige uren later overleden STADSNIEUWS GOUDA 17 Juni 1901 De Min van Binn Zaken Reeft op verzoek ingetrokken de benoeming van dr J de Vries tot gecommitteerde bj het op 27 28 en 29 dezer te houden eiudexamen van het Gymnasium alhier en tot gecommitteerde benoemd dr J Campert inspecteur van het middelbaar onderwgs I De kapt der infanterie H G van Meurs alhier is benoemd tot plaatsvervangend lid der commissie belast met het afnemen van het toelatingsexamen tot den hoofdcursus in 1901 De Ie luit P J G W Leers van het ie regiment is plaatsvervangend secretaris dier commissie Met het oog op de weldra op handen zgude verkiezing voor den Gemeenteraad vestigen wg de aandacht op achterstaande annonce om lid te worden der Vrgzinnige ïaesvereeniging Gouda Uit goede bron vernemen wg dat waarschgnlgk reeds binnen eenige weken een begin zal gemaakt worden met het bouwen vaneen toren op de B K parochiekerk aan denKleiweg alhier Verschillende bezwaren tegenden bouw zyn uit den weg geruimd zoodatl reeds vóór den aanstaanden winter de vol i tooiing van het belangrgk werk kan worden I verwacht Ook bestaat er gegronde hoop dat weldra een nieuw orgel van degelgke constructie en TeoTzien van de nieuwste vindingen op dit gebied de godsdienstplecbtighedeu in deze kerk zal opluisteren Onze lezers zullen wel raden dat de totstand koming van een en ander aan onzenhooggeachten pastoor en deken Mulingré inhoofdzaak althans zal te danken zgn en datdedoor Z H Ew reeds gevierde of nog te vieren iubilé s hiermede in verband staan ö N Naar men verneemt worden pogingenaangewend door de gemeenten Alfen Aarlanoerveen en Oudshoorn om de particuliereGasfabriek te koopeo waarschgnlgk spoedigTerwezenlgkt Alfen weigerde reeds de oincessie aan eene Naamlooze Vennootsclapover te dragen Uit AUen a d R meldt men De heet 8 van Bachum de Boer herdacht onder hartelgke blgken van waardeering van gemeentebestuur ouders collega s leerlingen en oud leerlingen zgne 25 iarige werkzaamheid als hoofd der openbare school voor u 1 0 Jkfloop der Openbare Verkooping van Onroerende Goederen AJ LOOP VEILING 17 JUNI 1901 Ten overstaan van den Notaris G C Fortuyn Droogleever Hnizei Karnemilkdoot R Nob 331 33ia 332 en 332b k J Teekens te Gouda voorf 6B70 dito s in derde of Kluizenaarakade aande Kamemelksloot B Nos 417 418 en 419 koopers C v d Weerd en C Plompte GoBda voor 1 2020 1 dito als voren R 420 k P Hornes te Gouda voor f 670 1 dito als Toren B 421 k Us van Ylletite Gonda voor 1 660 dito s als voren R 422 tot 426 k P vanVliet te Gouda voor 1 2520 dito s in de Vierde of Baggnenkade BNos 503 tot 605 k I Cats te Goudavoor f 1550 p03T ERiJ BTsr POSTKANTOOB TE GOUDA Lyst van de brieven en briefkaarten gedurende de Ie helft der maand Juni 1901 aan dit kantoor en de daaronder behoorende hnlpkantoren ter post bezorgd welke wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zyn kunnen worden uitgereikt BRIEVEN F Malco Amsterdam W Maste GoudikMr S P J L Swarz Haag H Kamper Mevr Lievegoed R V Trotsenburg Ngmegen M Boer Reeuwyk J Hense Rotterdam A Hoogendoorn Zwammerdam BRIEFKAARTEN G J J Gortmans Haag van Boven Hilversum J Nievelstein Botterdam Uit het buitenland terug Th Twelker Mannheim Neckeran Geweigerd Verburg fieeuwyk B de Bruin Haag De Directeur M C HENNEQÜIN VERSCHEIDENHEID Drie zakkenrollers die door een slachtoffer aan het station St Jean de Manrienne werden herkend en aan de politie werden aangewezen trachten te vluchten en wilden over het riviertje de Are zwemmen De stroom was echter te sterk en alle drie kwamen in de golven om het leven Te Leipzig heeft de vrouw van den pri vaatdocent dr Wille terecht gestaan wegens mishandeling van haar dienstmeisje een kind van veertien jaren dat zy den heelen dag tuchtigde met oorvggen een wandelstok een Spaansoh rietje of een ryzweep eens sloeg zg zelfs een aarden pot op haar hoofd aan stukken dikwgls ook haalde zg het bed onder baar vandaan Het meisje raakte zoo van streek dat zg zeven weken in het gasthuis moest verpleegd worden Na haar genezing bleef zg echter nog zoo opgewonden dat zy dikwgls schreiende wakker word en smeekte om hulp tegen Frau Doktor Opdat de ouders van het meisje niets van de beestachtige behandeling van haar kind te weten zonden komen dicteerde mevrouw Wille de brieven die ze naar huis schreef en die vol lof waren voor haren kwelgeest De rechtbank veroordeelde de furie tot 8 maanden gevangenisstraf Op het eiland Groix aan de Zuidkust van Bretagne overleed dezer dagen op 72 jarigen leeftgd een der weinige vrouwen die ooit als scheepskapitein govaren hebben mevrouw Marie Johanna Kersaho Nauweiyks twaalf jaar oud ging zg met haren vader naar zee en na diens dood voerde zg het commando over verscheiden brikken en schoeners als de beste zeerot Huisvr Wordt de mensch in den loop der eeuwen grooter of kleiner Een dr Carlier kwam op grond van onderzoekingen tot de slotsom grooter Onder de oorzaken bekleedt de vermeerdering van welvaart de voornaamste plaats De provinciën waarin de meeste moerassen en wehiig produceerende landen liggen zegt hg zijn jttist dezelfde waarin de meetto lotelingen van kleinen lichaamsbouw voorkomen Twee andere geleerden CoUignon en Zaborofski hebben geconstateerd dat het openen van een spoorweg door een land tot onmiddellijk gevolg heeft een vergrooting van de gemiddelde lengte der bewoners als gevolg van de verhooging van hun welvaart Dr Manouvrier leeraar aan de anthropologische school te Pargs heeft reeds vroeger er op gewezen dat de gemiddelde lengte van de lotelingen in de rgke arrondissementen van Prankryk geregeld en merkbaar grooter is dan in de armere streken De gemiddelde lengte daalt tydelgk zoodra ergens een tgd is van armoede en gebrek zoodra die tijden voorbij iii 7 ÖSt de gemiddelde lengte weer Draukzuchtigen zgn gewoonlgk klein Voeding met maelspyzen werkt gunstig op de lengte Bad Artikelen A VAN OS z Md TaUlenr Kleiweg E 73 GOUDA Ttleph09n iVo 31 4iiislerdaiu Vrkn Slotkrs 7 7 i S 8 98 8 l 90 88 811 tteurs van 18 JUNI NlMBU D Crt Ned W S 9V dito di 0 dllc 8 l dito dito dito 8 HoHOja OM 6ouai 1881 93 4 iTALlLlDBohrgTiag 1868 81 6 Ooitim OU m papier 1868 8 81 i dito ia xiWerl868 8 PoATuaAL Obl met ooupou 8 94 o v 96 96 dito ticket 8 auiusn Obl Binnenl 1894 4 duo Qe OD 1880 4 dito bij Botha 1889 4 dito bij Hop 1888 90 4 dito in good leen 1888 6 dito dito diU 1884 6 ÜFAiin Ferpet lobuld 1891 4 67V ToiKH Oèpr ConT leen 1890 4 98 Gec leening Mtie D 94 Beo leemn KlruC 96 ZoisAtl Bp V oblg 189 6 101 Hnioo Ob ut Sub 1890 6 VlKltulLA Obl onbep 1881 4 83 iiAVSTUDAH Obligatlen 1896 8 I 90 BontKDAll Sted leeu 1894 8 1 88 NlD N Afr H ndel aand Arenilab Tab Mg Cerllfioaten 678 Deli M atuhappÜ djto 484 Ara Hypotheekb paudbr 4l CalLMIj der Vonlenl aand 61 Or Hypolbeekb pandbr 4 i Ne erlatid ohe batik sand 194 Ned Huidelmaatsch liito 1 N W k Pao Hyp b pandbr 8 97 Roti Hypotheekb pandbr 41 Uit Hypotheekb dito 4 101 OoniKl Oiat Hong bank aand 184 KvBL Hypotheekbank p ndb 6l Amikika ëquI by potb pandb 41 M IW L G Pr Lien mtl 6 7 V Km HoH IJ 8poür w Mg a nd 11 Mij tot Eipl St 8p aand 1161 Nad Ind Spoorweg m aand 998 Ned Zaid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 duo 4l l Inui Spoorwl 1887 8 A lSobl 1 66 Zuid Ilal Spvmij A H nbl 3 I 68 PoLKS Warrehau Woencn aand 1 110 Rou Gr Rn 6 V 07 i Fasiowa dito aand 6 I Iwang Dombr dito aand 5 I S Knr k Ch Azo ap kap obl 100 dito dito oblis 4 I 9 l AMBaiKA ÜBni Pio SpMijobl Ohie 4 North W p O t m 914 dito dito Win St Heter obl 7 I 140 Denrer fc Rio Or 5pm eert T a 61 Illinoi Central obl iu goud 4 108 LouUv k Na hiilli Oer aand 107 li eiico N 8pir Mii lehirp a 6 106 UiaB Kanu f 4pOt pref aand N ïork Ouiss o fc Weit aand 33 Ponn dto Ohio oblig 6 Oregon Calif I hyp in goud 104 St Paul Minn k Manit obl ün Pao Hoof Igo obig 6 dito dito Line Col Ie hyp 0 6 OiHaiia Can South Chert v aand 69 Vnit C Rallw kNa lnh d e 0 64 Am lard Omnibu Mij aand i 9VRotterd Tramwa Maat nand Nln Stad Amiterdam aand Uil Stad Bolterdam aand 8 103 Buoil Stad Antwerpen 1887 8 1091 Slad BniSMl 1886 9V 108 Hono Thein Regnllr Oeieliob 4 119 Oonm SlaaUleenig I860 6 1171 K K Oo t B Cr 18803 109 Span Stad Madrid 3 1868 411 Nto Ver B i ATb Spoel eert I Oiitvanj eD de ouveauté s IN ZOMERMAUTELS JapouitolTeii SAMSOM Veemarkt te Rotterdam Maandag 17 Juni igoi Vette Oasen en Koeien goede aanvoer pnjaen waren voor ie kwaliteit 34 2e kwal 33 3e kwaliteit 28 cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 28 ide kwaliteit 26 3de kwaliteit 23 cent per hall KI Varkens redelijk aangevoerd ie kwaliteU 22 ae kwaliteU 21 3e kwaliteit 18 cent per half KI Schapen redelijk aangevoerd Handel voor alles prijshoudend Vette varkens traag Burgerlijke Stand Uoordreoht GËBOBEN Comelis Adrianus ouders A Snoek en A Tol Christina onders J Bloot en C Kruit Cornelia ouders J Verbnrg en A van der Weyde OVÏIRLEDBN K J van der Vliet 36 j G Eupke 4 m ONDERTEOTJWD J Dekker te Nienwerkerk a d IJsel en A Versteeg P Verklei te Nieuwkoop en J van Jevereu J S Exalto te Oonda en M Nngteren A van Leeuwen te Bergambacht en C Broekhuizen E J Snabilié en M C Diaz J de WUde en M Bietveld ADVEUTKNTIKIN V Heden ontsliep in haar Heiland myne dierbare Vrouw en der kinderen zorgvolle Moeder JOHANNA JACOBA CAMPAGNE in den ouderdom van 39 jaren Wie haar konden beseffen de verpletterende slag die mg trof h C DE LANG GoüDi 16 Juni 1901 Heden overleed na eene ziekte van slechts enkele dagen onze hartelgk geliefde Vader en Behuwdvader WIUEI Ofi VEN in den ouderdom van ruim 80 jaren J DE VEN E DE VEN SoHDïT Bmt W DE VEN C DE VEN GocDA 17 Juni 1901 De ondergeteekendo brengt hiermede zgnen vriendelgken dank voor de talrgke biyken van belangstelling ontvangen bij zijne benoeming tot Lid der Staten van ZuidHolland A VINGEELING GoüDi 17 Juni 1901 nj J J die iets te vorderen hebben vanof verschuldigd zyn aan de nalatenschap van den Heer JOCHEM VAN DER ÖEIFT te Goupa overleden 23 Mei 1901 worden verzocht daurvan vóór 1 Juli a 8 opgaaf of betaling te doen aan Notaris J KOEMAN te Haastrecht Dienstbode GEVRAAGD in het Stations Hotel en Koffiehuis Crabethstraat Gouda tegen 1 ol 15 Juli nette Dienstbode Flink salaris en verval ÏElJifflWBÏIlii Ot UA Z j die lid wenschen te worden van bovengenoemde Kiesvereenig ing gelieven zich ten spoedigste op te geven bij een der Bestuursleden Het BaUmri Dr H IJSSEL dk SCHEPPER Voorz Mr M M SCHIM vak dbe LOEFF Vice Pres J M NOOTHOVEN vas GOOH F HERMAN i z Penningm 0 A VAN UEE WANT E OOSTENRIJK J VA TELLINGEN H E VAN DEB BOER J H VATTEKANNE Secretaris EEMlEFylTAHTBEE Hen wordt verzocht op t neRK te letten OIT HBT MlGiZIJN VA N KAVE SWAAYZOi ËN QOBINOHEIt E Oeze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van v twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van evenstaand Merk volgens de Wet gedepo Zich tot de uitvoering vaq geeerde orders aanberelende J C BIJL voorheen J BEBEBAABT Lz