Goudsche Courant, woensdag 19 juni 1901

Naamlooze Vennootschap Uationaal Grondbezit te a GBATEHBAOM Geen Kinkhoest Geen Influenza o 8531 Woensdag 19 Juni 1001 40ste Jaargang mimm cocrmt JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TeleMea Sa ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiërt tot 1 uur des midd Tclefoan So 89 De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderiijke Nommers VTJF CE STE De DIRECTIE bericbt dat de Coupon Oer 4 ObHgaUèn vervallende 1 JuH 1901 betaalbaar zjjn te t Oravenhage ten Kantore der Vennootschap de HoUandsche Bank De Vos en Vreede en de Firma P J Landry AmiUrdam b d HH Praetoriua en Zoon Omiéi b d HH Mont jn en Dortland Openbare Yerkooping TE GOUDA flOib mm De Nolaris H GEOENENDAAL te Gouila is voornemens op WoenUlag 86 Juni M90t des voormiddags uur in liet hotel DE ZALM aan de Markt te Gouda in het openbaar in ééne zitting te veilen en vorkoopen No 1 EenWooahuis en Erf te Gouda aan de Gouwe wijk C No H i kadaster Sectie D No 1344 groot 79 Centlaren Het Hui bevat beneden Voorkamer on Suite Alcovo Achterkamer en Keuken en boven Voorkamer en Suite Slaapkamer en Achterkamer en daar boven Zolder met beschoten kap Het Huis is voorzien van Gas en Waterleiding Grondlasten over 1901 f 15 74 No 2 Een HUISj EEF met TUIN te Gouda aan de Karnomelksloot wgk K No 551 kadaster Sectie A No 2678 groot 1 Are Voorzien van Waterleiding Verhuurd bö de week Betaaldag en aanvaarding 1 Augustus 1901 ol vroeger Te bezichtigen No 1 drie werkdagen on No 2 twee werkdagen voor den verkoop van 10 12 en van 2 4 uur en op den dag der verkooping van 9 11 uur Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris OHOENENDAAL te Gouda Gebroeders STEEUSMA Bloemisten Turfsingel TELEPH No 114 Bieden aan om thans to planten prachtige Variteiten van CACTUS ttinuvs welke den geheolen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prijken en doorbloeien totde vorst intreedt f VERDER HET BEKÈkbE l lSieCTEIV CIIIEII dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen on vruchten onschadelijk is Liter f 0 5 Vj Uier f 0 80 Liter f 1 0 TlüiRy i Wondiibalvtm n do f ehoele worehl Iwkoud en teroomd üaovertroffon middel togou allo Horst Li o II IC L e t e FMaafzlflkten enz Inwoudig IzQowoi hIb ook uitwendig in bijna iille KioktogevaUen met goed eerolg jtiau to wanden Pr S p r flacou t 1 r post t lU TU r7 8 Woadenalf beeit eon alsnog ongekende geneeskraoltt en beikame werVing Maakt meestal elke p nl ke en gevaarvolle operatie geheel oTorbodig Met deze salf werd eeu 14 jaar oud voor oii ceiieeKli k reenden beenf ez el en onlangs een Uijna liA Jaar kankerlüden icenezen Brengt geneEïng en verxaohting der pijnen b woadeo ontstekingen ene van aUerlei aard Prijs por pot f 150 por poet f 1 60 OeutratU Depot voor Nederland Apotheker IIEKItl SlNUKU I kiu 8 Amsterdam atr g i depftt ii bestello men dimt ub dt chutuwpotbekl lei k THIKIIRV in Premda bel KohitMh OeiteTrODb O elieT proBpectm te o tbteden bij Ut Centrul Uepdt Snuder Rokin 8 Anutoitia Ï ONINKLUKE Om Rinkhoesl Influenza Borsten lïpelaanüoening binnen den kortst mogelpen tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlacht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DmivenBorst lionig Extract m E L I A M T H E uit de Koninklpe Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van S 6 H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b j Firma WOLFF £ Co Westhaven 198 Gouda D MIEBIEB Kleiweg K 100 Gmda E H VaN MILÜ Veerstal B 126 te ouAi A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nuumrkerkad l ul A N vu ZESSEN SbAoonioum Th TORKKN Bwi op B ï WIJK Oudimi r H BOHiMAN Bodegrmm A 8CHEEH Haaitrecht P W t EDE Oudewater K tah oisa HEIJDEN te Bemmjk P t d SPKK MoermptlU D T D STAR WaddinQKun Wed v HOIST WadMnqmem minger KaaimacMnei zjjn voorbeeldig in constructie en afwerking fUnger Xaaimaehtne zijn onmisbaar voor huisbondelijk gebruik en nijverheid Singer MaalmacMutê zijn in alle takken van industrie de meest gezochte Hing ir IWaalmaehlneM zün ongeëvenaard in werkvermogen en duurzaamheid Singer XanlmacUnet zün voor het moderne borduren de meest geschikte Onderrlclit gratis ook In het moderoe borduren Vi dd TntHirtdlb ParUs 1900 ürand Prix SINGEH MAATSCHAPPIJ rOl1 Langde Tiendewey 27 pfififrfffmiirr WS fl li P I HIW W Duoi Cïneeih algcinMn nb v k1t ii Mcl Eer Ui iloma en Gaud Etckrooude PRAEPARATEN VAN na I arnnllP de m krachtige enventerkendeKINA WUNteKeniwakte lia l ai SJUI o jl bi Uintlercii sli volwassenen gebrek aar eetlust slechte spUsvertering zenuwhoofdptjn ter versterking na ickte of kraambed koorts en hare gtvoltret OUINA LAROCHE FERRUGINEUX in het bijiondci tefcn Bioedgebrek Bleekiucht kwalen van Krlttschen leeft d ent Verkrijgbaar in tUcoas a l QQ en l I £ t mf Sk Pfl f Totdzaam versterkend aangenaam van imaak voor tocelijkichgeb uik fc livvi V gynyy j felnderen iwakken en kliorachtlge gestellen reer un te bevelen AU geneeakrachüee drank Inj stoornissen der spijsverteringsorganen en diutbte ook Toor luigelingen en kleine kinderen Pri per bu t Vj K t 1 70 a i Kur 0 90 ft Kgr 0 60 Chemisch M AlL CtlSIrAr Speciaal voor Kindervoeding in bussen A H Kgr O OO 2uWere JTlCIKaUIKCr f j 0 60 Kgr y 0 36 A cf h m 9 1 3 Of Jl rf Ht n rooken ener halve Cigirette l voldoetds ter b trij SIIII1I 1 V lj drCllCH ding Tan de hevigst aanvallen vtn Asthma stc In doosje 4 6 60 en ASÖ 1 TamarïnHï Rnnhnn 5 pruït purgatief tegen ventopping Aam Qaltnïalr PaC i niAC ati emeen erkend als het BESTE buUmiddel fgailliCS j Hoest Verkoudheid en Keelpün h U een al moplossend en verzachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend in □ flerschjci verkrijgbaar Prijs 0 20 1 ficachje T 4 Tratparahn ram KRAKPELIEN HOLM te Zel t Ï m alUn fooruieH ram ëtituttim tnarof dtf munm m kan lMiJLtmimf tm ptrkr gbamr UJ é a M a 9lmH kmr tm 1 roffUtM KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST I dmannUe PUnOOnb beien Migralne Congcstleietc vooral V rslaxant voor kinderen liewijzcn de Tamarinde Bonbons van KKAEPEI IEN S HOI M belangrijke dienilcn daar de vorm voor het knul begeerlijk en de smaak aangenaam n rnj per doos e 0 90 cn 0 50 J Het groote aantal zenuwkwalen aaj entrhooMpiti af totdevoorafgaandekBitMkenBnvan poplMl i h rwnbtro8rt M trot a nog iteeda alia middelen dooi demediacho vet aauliap aangewend Kerat aau dan nUowen tijd hornt ia ar ton dat alj door het gebmik maken van den onvDucliRBtnD wttg namelijk l ngH da Uuld aaiM pnyilolnKlsctie outdekklncgadaan heaft dia na hondnrde uroetDemlngeD tliani ovur de guheetewerald rbreid U en tetwyi ilJ taBsebappeliJka kringen de houwte iMlanKstellioK wekt teveoa mm weldaad blijkt te ïijn voor da aan lanowkwaleti lijdende menauhlield Dere gepeeawitte nltttevoiiden door oen Krwestia Üfflolar ▼ Qexondbelt Ur Eoman iveUamanu te VUiiUofen en barnat op tt on dervindloK i jiKedaan in aeaa GO lulge pritbtljk Duur wnMrhiiic v u li t hnvM muiimI i r lnK nttr lcn l ni to eMhlktealoir nd r l hnld iiniMd4 lllJkKiiiih i uw K el iH l4ii di l l Met den ganeeswUaa ward n werkalijk aoklttarende reaiiltalaa v cfcz aB va atj m Jite iuovcbI uuganj d t van een door dan uitvinder eaetireveD worhja OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE bare vaortoffiiaa aa ginettng Mnnim kortai tl d reeda de KIe dnik ver benen la Uit hm kjn bevat nlat alteen vor kat fr t pnbllek verMtHaiihare verklaringen owtreut li l weisi n der nieuwere ier pte en d daanneda t lfi tii iviLnliu iKe Bevalleu verkrefwu nltweiklniC meiir ooii vindt men iJHurlo eteniio iiipiwillJke varhiMMiflliiiEfii ültrte mpillaehfbUileMdioiiiiüder it n i wijir gewljcl Ij uoomed i Af chrift van l viiu iielui eolinflnu van hooEg eplutiite KoneeikmitliKiii iiidur welke P Meniere mtd dr prar fltiDr m poiykl iiLk t Parij rue RenBaiiDat 10 $ tuflU t ni p ai iiti Brind Bei iirin r hst knak ilnnlgen uDoM t Chdreatpn SaalttUrat i D Co nt Ste ie Srfliii a ia med dr arroed arti tt JöhUtfia O P Farndler aanieih er dl Bcteur va het hoipitial l Ag i C H iiar th Dr ijchi Hni k Rtrsl Out nrai Bad E hï Darani me tr ganaatiiXir Sirteteur djr ujIv ine t mpaul HahHeg voor tanu l d rt ta PuHi rfl 81 Honort 334 Cen i l vun AieJiarft Dh m 6 ir la C rru Cr BuiB oh arrred aril de Zlrlaltï Otar MBairtt Jechl m d dr Is Wtcntn Dr e Ronfaval Farr tra Euro i d v ju den Conr fl Cee rul d H i iea I Be S nté In frontr jk en vele uodaran Aiiti bIIoii wier xenawiteolsiNarAr or ml MUrii iiB dnAn l rnHii T s iii i Md vciinuMftiliKlieEil IU n waarvau dnkanteokeiieti xilu e an tohe fioardplle m ratne uoHth hsofJli J J ölnerindra g rnotaflrikketlia hald B aaBiHi 1 a e iu N d 1 rhem tiflie btbiI au o nnjiti k H iiard verder alle aicki D dia door Woirta getroffen wet J b en nog ti d n aim de Kaïolgen daarvan lOOala verlsmmlnaaa oxvwineBaB tot ipnken r a to gv t moftiei Jk I kkce atlimol ar w cntan met vwrldurende gltn p aiitiall te iwakta vinwakklng van gaheuoin eni an aii die r te onder Kxnaeakandlg belwndollng eweeat itjn maar door de l keude miildelan aU oatbou liuKeen en koudwatarkour wriUen elertrlaeeren atoomlooi of leebadeu geen genezing of lanlciug bniiuar kwaal gevonden hebb D eu ten alotte alj dl vi m vovIoi voor hrrnrrt en daiittoe radas hebben wageni veracliijDealen ala tloh aanhoudaed aagatlg oalae vardoavie la hal btaN haefSMa mt SulMllBhald Wkh r eüie De BoeUr wordaa voar la aa aa drukkende pijn onder hel votrheeH Hialai t taraa kat va f wan krlpb ilinj In n hal tiapen van haadaa voatan aan al daie drla oataforito VM BSiwIUderfS ftll ook aan oeB malt ea llJdeNdt aan Meabuoht an kraehteloethald ook au gaaoada tfi aan Jeeg nonen die vaat mat het tieofd werkfe en reeateiljka reactie iiiltao voorkoman wordt drlngead aangeraden ti h het boven vermetda werkje aan te aobaffen hetwelk op aanvrags kaatsivM an ftanea var ifonden irordt AniMtfrdHm tf rdnn 1Jlrt ht door H CLBBAV A ra Hellinvii O ► tó r K HAXTKSr koLPr Xntbaktr Igru BootatMC 1 LOBRT l OKTOV Oadtrrwht bH d Ounlbnc V VL l niu l gi dli ii l uouoDitelUiic d Dr Wairaaui aol Juli HMOIIUnm ïlll kakTMB VESTL4NDSCBE HTPOTHEEOll gevestigd te i QraTenfaage De BANK verkoopt 4 pCU Fan brieeen in stokken van f 1000 1500 l 100 en 1 50 tot den koers tu 99 Verkrijgbaar te 0ouda bij de Heeraa MONTIJN DORTLAND De Birectie J HOOFT GEAAFLAND J A VAï EEPEES EOIJAARDS Wie zeker ijn wu d Echte Hkel CaCao ts antnngen tetunengesteld en na vele pn£fo6i dDgen In den handel gekomen onde daii naam des aitvindera Dr Miohaelis vamardigd p da beat maeUiiea ia het vsreldbenemda ttabbliaaement ran Oebr Stollwwok te KeoleD tlKht j p n2icftaenr BtkelCacao in Tterkanten bnaaes De Bifail Oacao mat malk gekookt ene aangename gezonde drank ma daniykaoh gebruik een t 2 theelepels ran t neder toot een kop Ohooolat Als geseeabacbtige drank bij geral nn diarrhee aleohta met water te gebruiken Verkrügbaar bij de Toomaamaia B 71Apotbeksrs ena Vi Kg V Ka jjgmibuqee t 1 80 ZIM Tols 0 o raalT rt g8nwoordig r vaat Nedar 1 jind Julius Mattenkltdt Amnterdam Kalvc stiaat 103 Menw onotertreftcn Frof Dr Liebers welbskcnd XlllVW SBACBT BI IZaa UUwii nhl met r briskinurk tot voortdurende radicale eu rekere geueziug ran alle zeila de meest hardnekkige tenuwüiekten rooral ontstaan door afdwaliugen op jeugdigen leeftfld Totale genezing van elke makte Bleet lacht fienanwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpjn slechte spSsrertering Onvermogen Impoteni Poliutione eni Uitniroerige prospectnssen lllrijaroi eMjli t fl 8V dubbele escli Hoenlrinl l opót Mslth t d Vegto Zaltbomrael HDcpSls M Cléban ti Co Sotterdam II 1 Happel VGravenhage H 1 i almiainu d Jiuig J Ora BoUerdam H WdS II Co Oouffi gg OQ bii alle drogisten JP O IIL ODD E f y 8CHIEDAMMEK GENEVES Merkt NIGHTCAP Verkriigbasr bijt M PEETER8 Jz N B hit bewijs vto wilitluid ii esohet ea kurk steeds roop ruicnsbrf KieQTaudsaaasm der Firms GHI6PAM j p HOPPie Echt Zeeiiwsch Tarwebrood a een de JE O A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Gouda Drnk vaa A BÉIKKMAN Zn Builenlandsch Ovcrzicbt De Standard verneemt uit Pretoria dat de Wet weder gezien is in het Noorwestelijke deel van den Vrijstaat Sladen s infanterie die de voorhoede vormt van EUiot a colonne ontdekte de Wet s convooi De Wet zond onmiddell k krachtige versterkingen waarop een hevig gevecht volgde De Daily Mail heeit een telegram uit Norvalapoint van Zaterdag meldende Het aantal Boerenrebellen in dit district neemt voordurend toe Ik heb van geen enkel geval van molesteering van de bewoners van het district door de Boeren gehoord de laatsten honden zich voornamelgk op in het gebergte eu beschieten de militairen als de gelegenheid zich voordoet De Morning Post bevat een telegram uit Pretoria meldende dat de troepen die thans daar zijn om zich te herstellen alle kenmerken vertooneu van zwaar werk te hebben verricht in 4 laatste maanden Zi verklaren dat het zeer moeielgk is om kleine aldeelingen Boeren te verdrijven die zich in het genccidenteerde terrein ten noorden van Pretoria met hun gezinnen hun kudde en hun wagens in de kopjes verscholen hebben vooral wanneer hun onvermoeide paarden hen in staat stellen te ontsnappen wanneer zjj uiteen gedreven worden Daardoor worden de troepen dus voortdurend in een afmattenden trek gehouden De pogingen der nationalisten om de aanneming van het wetsontwerp op de vereenigingen in den Senaat zoolang mogelijk te vctrhinderen loopen op niets uit öelijk men weet hadden zij hoop gehad de beraadslagingen te kunnen rekken totdat de Senaat ale HooggereehtshoJ zal moeten vergaderen Vandaar hun streven de algemeene diacnsBiën te rekken vandaar ook hun verzet tegen het voorstel op Zaterdag te vergaderen Maar de meerderheid van den Senaat wil er een eind aan maken De algemeene discussies werden gesloten en de Senaat heelt Zaterdag de behapdeling der artikelen begonnen En het werk is vrij goed opgeschoten Bij art 2 stelde fiamband een amendement voor dat elke vereeniging die gedeeltelijk uit vreemdelingen is samengesteld en wier zetel 61 bestuur in den vreemde is gevestigd of aan vreemdelingen is toevertrouwd voorafgaande vergunning zon behoeven Het amendement was vooral tegen de socialisten gericht Maar Bamband had goed praten de Senaat verwierp zijn amendement na een korte be FEViLLETOX Eindelijk Saamgebracht 54 Zt zag dat zijn voorhootd dat te en het meet gebruinde aangezicht wit afstak verhit was Wanneer ze geweten had hoe hij heden van een uur ot twaalf af bepaald nemeus was geworden in zijn jacht om de meest dringende zaken af te doen ten einde althans voor den trein van drie uur aan het station te zijn en naar Tegel te kunnen sporen waar hij een goede vijftien jaar niet meer geweest was iNu kriJK ik geen hand ï Als het gelukki lste toeval kwam het hem voor dat hij ze niet bij de anderen maar hier in deze eenzaamheid had gevonden Alle onrust was van hem geweken en zoo geschiedde het dat deze diepe bevrediging nu hts als een trek van prettige bonhommie op zijn fraai gelaat geteekend stond Waarom niet zeide Louise evenzoo met een halven zucht en reikte hem haar slanke rechterhand Uoe belachelijk was toch alles wat in baar nu deze aanraking tegeotrilde soodat het heet door al baar aderen liep hoe onuitsprekelijk bebichelijkl Hij nam de hand behield ze echter en trok haar arm daaraan door den synen Zoo liepen ze samen een twintig schreden maar wat daar naast elkaar wandelt oogenschijnlijk in VTeedzame harmonie dat waien toch twee mail strijding door den rapporteur en WaldeckRonssean met 174 tegen 102 stemmen waarna ook het tweede artikel werd goedgekeurd Bij artikel 3 richtte Bambaud een aanval op Engehche vereenigiogeu in Algiers werkzaam en die daar naar hij zeide er op uit waren de Arabieren van Frankrijk te vervreemden Zij stellen Frankrijk voor als een land van afgodendienarij zonder God en zonder geld en trachten de Arabieren te betoogen dat zij het onder Engelsche heerschappij veel beter zonden hebben Maar ook een amendement ter voorziening in dat euvel werd afgestemd Art 3 4 en 5 gingeu onder den hamer door De Italiaansche minister van bultenlandaclie zaken heeft in de Kamer een breedvoerige uiteenzetting gegeven van de stAatknnde die Italié naar h meent volgen moet Van belang is daarin hetgeen de Minister zeide over de betrekkingen Mt Duitschland en over de handelsverdragen Minister Prinetti is van huis uit een tegenstander van het Drievoudig verbond hij heelt vroeger het vernieuwen daarvan bestreden En thans erkent hij dat dit verbond den vasten grondslag voor de staatkunde van Italië is en tevens een werkzame steun voor het behoud van den Europeeschen vrede Zijn vroegere houding verklaart Prinetti daardoor dat hij de stijging der militaire uitgaven de minder goede verstandhouding tot Frankrijk en den toloorlog mot de Fransche Eepubliok voor gevolgen van het Drievoudig Verbond hield En feitelgk was het optreden van Crispi wel geschikt om aan die opvatting voedsel te geven De dwaling die Prinetti thans erkent is door de ervaring weerlegd Het Drievoudig Verbond heeft zijn vredelievend karakter niet verloochend het heeft noch de vermindering van de begrooting van oorlog noch de toenadering tot Frankrijk noch het handelsverdrag met de Bepubliek belet Op die gronden verklaart minister Prinetti zich thans voor het hernieuwen van het Drievoudig Verbond De handelsverdragen beschouwt ministerPrinetti als een gevolg van de hartelijke staatkundige betrekkingen hij ziet niet in waaromer thans bjj het luiten der handelsverdragen moeielijkheden zonden rgzen en hoopt dat de onderhandelingen tnsschen de drie mogendheden van het verbond gevoerd tot een goed einde mogen komen Do commissie die met den minister van onderwijs Wannofski als president te St Petersburg is ingesteld voor de hervorming kers die slecht bij elkaar pasten het was het onbewuste geluk en het over zichzelf maar al te klare harteleed Want Louise die geen andere verklaring daar voor vond dat Richard haar gezocht en met zooveel voldoening scheen gevonden te het n dacht zich de zaak zOö hij wilde met haa spreken over Greta Walch wier aanwezigheid hem aanleiding had gegeven achteraan te komen Hij was blijde dat zij nu de beide coeur dames gezien en gelegenheid had ze met elkaar te vergelijken Zij moest hem haar meening zeggen want hij stelde een onbegrensd vertrouwen in haar dat wist ze £ n zoo was deze namiddag dan weer gewijd aan een soort tBrautschau waarbij haar hulp gewenscht was Ën terwijl ju rouw Heidloff zich trachtte te vinden in de verwachting dat ze nu spoedig haar stem moest geren kg liet hart haar zwaar als een steen in de tiorst Richard scheen echter heden geen haast te hebbeo met zijn vertrouwelijke ontboezeming Eerst merkte hij zöOals dat bij mannen meer voorkomt totaal niets van den gemoedstoestand zijner gezellin Haar arm lag zooals we zeiden in den zijnen de oneüeoheid van den bodera of de bizondere tred van haar of hem bracht mede dat alle paar seconden haar bovenarm en haar ronde schouder hem duidelijker voelbaar werden Dan deed hij verder nieu dan op deze oogeoblikken wachten en zijnerzijds deze bijna onmerkbare aanraking een weinig tegemoet komen zoodat ze tot een zachte druk werd En dit kleine spel was hem zeer aangenaam bti ala een meer bedrukte ademhaling van Louis van het schoolwezen heelt reeds drie zittin gen gehouden die besteed werden aan de vaststelling van het nieuwe leerprogramma op de middelbare scholen Het moet in Busland een uitstekenden indruk gemaakt hebben dat professor Pipijn een bekend vrijzinnig geleerde mede in deze commissie gekozen is Terwijl zoo eene hervorming van het schoolwezen in voorbereiding is komt uit St Petersburg het bericht dat ook voor de pers een betere tijd zal aanbreken daar hetofficieele blad weldra oenige besluiten zal bekend maken die in het streng optreden van de overheid tegen de dagbladen een verandering zullen brengen Tegenover deze verblijdende teekenen staan echter weer de berichten van nieuwe arrestaties om politieke redenen die deze week te St Petersburg en verscheidene andere plaatsen in Busland moeten zijn voorgevallen Aan verschillende personen uit de geleerde wereld is het verder verblijfhouden n die steden ontzegd Verspreide Berichten Feaskbijk De ofScieele deelneming van den president dor Republiek aan den groeten grandprijiwedstrijd te Longchamp gisteren bjj nogal frisch en dreigend weer heeft lot geen enkel incident aanleiding gegeven Met groot vertoon trok de heer Loubet er heen en de ruizende Belgenkoning die meer Parjjzenaar dan Brusselaar is bracht hem en mevrouw Lonbet een formeel bezoek in de eeretribune De recette aan entrees was tachtig duizend francs lager dan in 1900 doch er werd enorm gewed Een wegens bedreiging van een meerdere voor den krijgsraad te Marseille gedaagd 22 jarig soldaat van het vijftiende legercorps is staande de zitting ter dood veroordeeld omdat hij na voorlezing vande acte van beschuldiging zijn kepi tegen het hoofd van den president kolonel Bobert wierp en beleedigende woorden voor de leden van den raad sprak Mathien Dreyfus gaat Parijs verlaten om zich als leider van de zaak zijns vaderste Mulhousen te vestigen DlJITSCHLARD Voor den keizer moet het gisteren een pijnlijk half uurtje geweest zijn te Berlijn werd in ziJn tegenwoordigheid onthuld het standbeeld van Bismarck die zijnerzijds dan toch ó4k nog wel mag meetellen wanneer maakte hem nu echter opmerkzaam Hij Het een blik langs het gelaat rechts naast zijn schouder glijden hij kende deze proüelline hij had haar onlangs in het rijtuig reeds bestudeerd Ze was zeer zuiver daarin brachten de paar jaar die Louise meer dan jongere jonge dames telde in t geheel geen verandering En er lag in haar een zachtheid vooral in mond en licht gesloten lippen die duidelijk verried wat het eigenlijke wijzen dezer als door een sluier omhulde natuur uitmaakte Hij had iets geheel anders willen zeggen nu kwam er verder niets dan de woorden en daarenboven zacht gesproken als ware hot een geheim Scheelt je wat Louise Het bloed schoot het meisje in het gelaat wijl ze zich schaamde Dus haar gezicht reeds verried dat ze te bekl agen was I Waarom vraagt gei men kan toch niet aldoor praten en lachen zeide ze nu niet zeer vriendelijk zooals e wel voelde £ tt daarop ongeduldig en bijna scherp waarom ziet ge mij zoo aan Richard het is mij onaangenaam Zoo mij is toen ik een kleine jongen was ingeprent dat men de menschen met wie men spreekt moet aanzien Gij kondt dezen goeden regel wat meer opvolgen dan ge doet Louise Zij sloeg onder dit verwijt nu eindelijk de oogen naar hem op maar vluchtig Want was niet eker of hij niet toch scherpte van blik genoeg en nu ook tijd en lust had om de treurigheid te ontdekken die zich in haar diepten veel te veel thuis gevoeMe om nu op eens te kunnen ver er een woordje gesproken wordt over de geschiedenis van het Duitsche Bijk Het gebeurde in den namiddag in tegenwoordigheid van den keizer en de keizerin de prinsen de ministers laden van den Bondsraad een aantal leden van den Rijksdag de generaliteit en de admiraliteit Levetzow de voorzitter van het Bismarckcomitè droeg het monument over aan dan rijkskanselier In antwoord op zijn toespraak zeide Von Bttlow dat de bewondering en dankbaarheid voor den IJzeren Kanselier niet znllen ophouden zoolang een Duitsch hart klopt een Duitsche mond spreekt een Dnitsche vuist zich balt Nadat Bismarck onder en met keizer Wilhelm het Duitsche rijk had opgericht verzekerde hij aan het BiJk en de wereld den vrede Dit was tegelijk het nitgangspant van een nieuwen tgd voor het Duitsche volk Bismarck is ons een waarborg dat de natie haar aanspraak op gelijke behandeling met andere volken haar recht op eenheid zelfstandigheid eu macht nooit kan opgeven Voor ons is het noodig steeds op onze hoede te zjjn maar wu zijn sterk genoeg om onze onafhankelijkheid naar elke zijde te handhaven Moge Bismarck s geest altjjd met ons zijn moge ons Duitsche volk zju groote toekomst in vrede vrijheid welvaart en macht tegemoet gaan onder leiding van het roemrijke Huis HohenzoUern Voor de eerste maal werd üe nieuwe regeling toegepast ten aanzien van des keijers vertoog nabij de estrado stonden lessenaars voor de stenografen belast met de opvanging der gulden woorden die eerst later gedistilleerd aan de pers zullen worden medegedeeld terwijl den officieren en ambtenaren gestrengelijk verboden is mededeeling te doen van des keizers overpeinzingen en uitlatingen Dut is wel verstandig van Wilhelm II gezien de veelvuldigheid en spontaniteit zijner ontboezemingen doch men lal r veel emotie door moeten missen BINNENLAND 8TATEN GENEHAAL e K H S T K A M B R Zitting van Maandag 17 Jani Ingekomen de geloolsbrievgn van het nienwgekozen lid voor Friesland mr J G Gleich man Op voorstel van de commissie van onder dwijnen zoo thuis gevoelde als de schaduw op de door hemelhooge dennen ommuurde bergzee die de zon DBUwelijtca ev n vermag aan te raken ja hij nam heden den tijd om wat op te merken hij zeide bijna wrevelig ge ziet er heel niet vroolijk uit Louise en dan na een kort pauze op anderen beteren toon waarschijnlijk omdat hem een verklaring inviel voor het bij haar ontbreken van die goede stemming die hem vervulde f Ge maakt u bezorgd over de aangelegenheden van uw vader Ja dat ook zeide juffrouw Louiee maar dete tnkleeding barer bekentenis die haar eerlijkheid haar ingaf wat misschien niet de gelukkigste wijl ze de vraag no altijd halt open liet Richard zag van terzijde twijfelend op haar neer Hij zelt had vandaag hier zoo in t geheel geen lust zich met wat ook dat maar van verre iets met zaken te maken had in te laten I Zijn hierzijn hier alleen met deze l ekooriijke gezellin in deze dolle voorjaarswildernis in het heiligdom der vijfhonderdjarige eiken was een zoo kostelijke uitzondering op den regel zijner anders in zoo wereldlijke besognes opgaande dagen dat hij zich tot alles in staat gevoelde Maar zijn gewone consciëntieusheid behield de overhand en dan gini hem ook het meisje te veel bad het hart bij de ongelukkige geschiedenis Ge weet dat ik uw vader voldoend materiaal heb toegezonden om hem te overtuigen dat hij zich met dezen Laudacher of hoe de man heet in geen geval mag inlaten zeide hij troostend