Goudsche Courant, woensdag 19 juni 1901

40ste Jaargang Donderdag 30 Juni 1001 o 8532 mimm courant ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken felefDOB o Kt De Üilgave dezer Courant geschied dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dlie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN Telefoon Ho A ADVEKTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend n ar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd lEIEN WOEKSBAB deB YoormiddagB ten 10 nur precies veorlmetUng der publieke ver kooping van KARPETTEN TAPIJTEN L 00 PERS UOBDüNEN TAFELKLEEDEN eni enz in de zaal Knnstmin der Sociëteit Ons Genoegen ten overstaan van den Notaris UOSTIJS te GouDi Gebroeders STEEITSMA Bloemisten Turi singel TÈLEPH No lU Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS DAHLIA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prgken en doorbloeien tot de vorst intreedt VEEDER HET BEKENDE IflISKCTElV € I EH dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen un vrachten onschadelijk is Liter f O ü LiUsr f 0 80 V yiei f 5 Pain Exptllcr s DMlilJMlwMiillUlniiddal T Hi Mnad raooM la piliilillwl iawniTui aumaul tina Bhauu DU W 1 n I ni OMlirMftU MdM oa U te TMtr iow L tfio Utto pkfll b J k urk A k i1 14 86 760 60 o Is d mawt ipotbakaii Te ImitariUm bg Ulotll Oi bu Tt Inyll o BmiIm I JJ lil t I mtnliiiin IN HET GOUDSCH VerlicMings Magazijii De Avoiid§ter DUBBELE BUUKT JD heden weer ontvangen de nieuwste Geisers en Baden van hi l 90 en hooger Alsmede een Iraaie Collectie 6AS0RNAMENTEN GASKOOKPLATEN en COMFOKEN GA8F0RNÜIZEN met goed werkende Ovens van al f 30 en hooger AUes onder garantie tegen concurreerende prijzen Aanbevelend M M VA LOON Aanleg voor Oas en WaterleUUng mnrnimim Hen wordt verzocht op t MEaK te letten mi Hvr MiouüiH vix GORINCHEM J Deze THEEËN orden af ererd ia verstegelde pskjei thd vif tw € tn een k lf ea een Ned om met vermelding ran Nommer er Prijï Toortien van nevenstaand Merk rolgene de Wet gedepo Zich tot de mtroerin Tan geëerde ordera aanbevelende J C BUL voorheen J BREEBAAET Li WESTLANDSCHK BYPOTBBEOIKI geveitigd te s OraTeahags De BANK verkoopt 4 pCU fan trteten in stukken van 11000 f 500 1 100 en 1 60 tot den koers van 99V Vo Verkr gbaar tê Govni bü de Heeren MONTUN DORTLAND De Directie J HOOFT GEAAFLAND J A vut EBFEBS BOUAABDS HolUiiidsche Ceiiienlsleeiifabriek D VELDHUIS ItTieia Txrerlcerls a d ITsel HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei ea Cirkelvormige Buizen waterdichte Putten ALLE SOORTEN TEGELS KOEDRINKGOTEN ERZ VBAAOT PBUaOPGAVM Voor Maaglijders A AN allen die zich door het vatten van kende of overlading van de maag door het gebruik van slechte moeielgk te verteeren te warme of te koude spijzen of door onregelmatige levenswijze een maaglijden als Mangkatarrh Maagkrantp MaagpIJnen moetelijke tptjiivertering of veraltjming op den hals gehaald hebben zy biermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelijke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen ziJn Het is cICuBaH UrioH aoliz tXruièznmjn Deze Kruidenwijn is uit voortreffelijke geneeskrachtig bevon j dene kruiden met goeden wjjn gemaakt en versterkt de spijs verteeringsorganen van den mensch zonder een laxeermiddel te zijn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzaktende stoffen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed Door het op juisten tjd gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er eene proef medete doen Symptomen als hoofdpijn oprispen zuur in de maag opzetting misselijkheid met braken die bü chronische maagziekten des te heviger optreden worden dikwjjls na eenige malen drinken genezen X oi efnvtnino onaangename gevolgen daarvan als V ClBVUpp U benauwdheid koliekpünen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en verwijdert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen I Schraal bleek uitzien bloedaimoede verval van krachten ziJn meestal de gevolgen van een slechte vertering onvoldoeflde bloedvorming en een ziekel ke toestand van de lever Bij gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend ziekelpe toestand in KRUIDENWIJN wekt do verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert do spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijke attesten en dankbetuigingen bewi en ditt W f KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen 4 Fl 1 50 en 2 in de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Alten Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhage enz alsook in alle groote en kleine plaatsen van de 1 provincie Noord Holland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda j 3 en meer flesschen Kruidenwijn tegen origineele prijzen naar alle plaatsen mn Nederland Voor nama ak wordt gewaarschuwd I Hen Terlanqe litsluilend 3W lluberi lllrich SChe KniideilWlJn Mijn Kruidenwgn is geen geheimmiddel zijn bestanddeelen ziJn Malagawijn 450 O Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wjjn 240 0 Atlas bessensap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anijs alantswortel Amerik j krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen worden vermengd X t voorAl op d ECHT luntdteokoning met rood letterSi Obérlahnstein f OIRCCTEUKOK VICTOKMBROM OBEKIAHIISWII or o SS l i m J ££ ElS verkriiBbaar r= s Overal Maataehappif tot HxpUMatie mm de FietoHa Brm Kanttor toor JfederkmO Boompje éO Rotterdam Koloiiiale Wervin Handheld f oo by het aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor ISES jaren Aanbrengseld TfflüTIG GULDKIV Men melde zich aan frUKUUgert en immUmpUekttaem met MdM MaW verlof bg den Commandant van het Koloniaal Werdepöt te Banfcnoi of bjeendor plaatselijke ol Üarnizoens Commandanten j StUIHepUelMgen oméer é iii i li ll bn hnn onmiddellijken chef Van de uitbetaalde Handgelden werden in het vorige jaar door bemiddeling derAdministratie van het Koloniaal WerfdepM en MET OOMDFINDBN der aaigenomenen geionden aan hunne FAMILIÈN f f Oa 8 aan hunne CEEDITEÜBEN I Totaal t Telephoonnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rijks Int i commnnaalbureau Op 15 Juni 124 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCKMARKT Thimj i WeadirbaliiB Ïq de gebeele wereld bekend en geroemd OnoTertroffen middel tegen alle Horst Long LeverMaagilekteB eaz Iimeiidig zoowel alt ook uitwendig in bijna uUe liektegeTBllen met goed tevolg aan te wenden PrUa per flaCOI I 1 per post I 1 1 TUwrj B Wondwiftlf bezit een alanog ongekende geneeakraoht en beilzame werking Mankt meeatal elke pijniyke en gevaarvolle operatie gebewl overbodig Met deze zalf wenl oen 14 jaar oud voor ongeneeslijk teliouden beengezwel en onlangs een bijna lU jaar kaukeriydeii genezen Brengt geneiing en verzacbting iler pyneu bij wouden ontstekingen ena van allerlei aard PrUs per pot f 1 60 per post f 1 60 Centraal Dep t voor Nederland Apotheker IIESIKI 8tl DEHM Kokin 8 Amaterdam Waar geen depot U beetolle men direct tan die bcliutaeia N tlieke dei A THIBRRÏ in Premd Iiel Kohiteth Oeelerreieli O elieve proipeetai te onIbMen bg bet Ceatnal U p t Sender Uokin S Amiterlam BV Wie werkeljk p r tj s stelt een UEeBLIalK te hebben laat zich fotografeeren in de Votografitehe UunM rieiM g tan P V D irAAL § Fl SINGEL 661 Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desverlangd met bijlevering van servies zilver tafelliinen enz enz Aanbevelend Gerard PMsen Cuisinier Westhaven 182 Wie ceker zjjn wo d Eeht Eikel Cacao te ontvangea iMaraengeatsld en na vele prosÊiemiiigen lit den handel gekoman onder dn naam dea altvindara Dr MiobMlU varvMriigd op d beet nuohinei la het eroldfaensmde tsbbliiw n Qt van Oebra BtoUw rok t Keulen iIicIm siTimtit ktvts SikelCaeao In vlerkanten banaL Date Sikal Oicao ia mat nwlk d okt een aangename gmmi diank voor da gelüksch gebruik een t 2 the la tls vaa t posdar voor een kop Oweolate Ala geneeakrKbtige drank by vil na diarrhee ilechta met water broikan Verkrijgbaar bjj de voonuaait H 1 Apotbakam au Qenoraalvartagenwoordigv o Kadw ad Jiifhn MattBtikltdt Amii erdom Ealvestritat lOS Zenuw en Maaglijders wordt ait overtaiging ala een werkelgka halp in den nood het boek Rauberolon N ontrsngat van adres per briefkaart ordt dik boekje fraaco per post toegesondeD door BLOKPOBL S Boekh Zaltbommel Go 4a Pnk Tan A INSMAN Zn BulteDlaodscb Overzicht Uit de laatste berichten blijkt dat in de Kaapkolonie 1800 Boeren onder de wapens ziJn verdeeld over acht commando s van 60 tot 300 man elk in de centrale districten en bovendien 300 man in het geheel in de Westeiyke provinciën Kritzinger en Fouché plakken thans overal in het land een proclamatie aan waarin krachtens de 20 maanden geleden algekondigde uitbreiding van het gezag van den Vrijstaat over de Noordelijke districten van de Kaapkolonie alle personen die inlichtingen geven omtrent de verblijfplaats of de bewegingen der commando s worden gestraft met 60 pond sterling boete subsidiair drie maanden te voet met de commando s mede te trekken In militaire kringen heerscht de meening dat de invoer van paarden niet verminderd moet worden daar de stapel in de Kolonie snel afneemt De vijand wint nog eenige recruten miiar in onbeteekenende getale De Fransche Senaat schijnt haast te hebben om de Wet op de lereenigingen af te doen Hit heeft thans de verschillende artikelen tot eu met No 7 afgedaan en elk voorgesteld amendement wordt verworpen Zoo zagen in de zitting van gisteren de sena toren Bërenger en Trarieuz sommige hunner bezwaren in amendementsvorm tegCn de redactie van artikelen 5 en 6 verworpen en deze goedgekeurd zooals ze door de Kamer van afgevaardigden zjjn vastgesteld Maar zoo de Senaat werklust toont de Kamer van afgevaardigden niet De zitting van Maandag werd door den heer Deschanel geopend terwijl er slechts 12 leden aanwezig waren Dat er toch nog iets verhandeld werd mag alleszins verwondering wekken tenzij dan dat het ontwerp een belastingwetherziening voor de stad Lyon zoo weinig van algemeen belang is dat de beraadslaging daarover met zulk een minimaal ledenaantal kan gevoerd worden De Keizer heeft in Praag het nieuwe gebouw van het museum van kunstnijverheid bezocht en werd daar door den president van de Kamer van koophandel toegesproken in de beide landstalen Tsjechisch en Daitsch Deze toespraak legde bizonderen nadruk op de buitengewone ontwikkeling die de handel de industrie en het verkeer onder de regeering van den Keizer genomen hebben Hij sprak odk over de vaderlijke zorgen van FBViLLETOX Eindelijk Saamgebracht 55 = = = Loüise Icnikte toestemmend Het was zeer goed van u ik vrees alleen maar dat het niets heeft geholpen Het schijnt te laat nu nog iovloed op mijn vader te oefenen Maar snel afbrekend ge moogt waarlijk uw schoenen dag tiiet doOT onze misère verliezen hoe kwamen we er dan op ik ben er toch niet over begonnen Och neen het was even glimlachend dat ik er u niet vroolijk genoeg uitzag en dat moest u op mijn huiselijke zorgen brengen natuurlijk want andere heb ik niet Overigens komiek dat we malkaar hier treffen Dat wil zeg en dat ik hier ben zal u verwo nderen want gij behoort zeker tot den vasten kring bezoekers dezer kinderfeesten van oom Hippel niet waar vja als jongen heb ik ieder jaar meegedaan antwoordde hij Van u echter was het zooals ik ho pure vriendschap tot de Walch s dat ge ttiedwaamt hij had dus de meisjes Walch hier zooeven reeds gesproken natuurlijk maar ge bebt er geen berouw van hij boog wat naar voren om haar beter in bet gezicht te kunnen zien het is hier niet kwaad wel i Neen waarlijk niet xeide Louise met een diqpen nidit van bevrédigiog en liet haar oogen den Keizer om den nationalen vrede in Bohemen te verkrijgen welk edel streven weldra het doel bereikt zou hebben De redenaar besloot met een vreugderoep ook in beide talen De Keizer antwoordde eerst in bet Tsjechisch eenige algemeenheden en ging daarna in hot Dnitsch op dat gedeelte van de toespraak in dat de groote nationale kwestie had aangeroerd Hjj gaf de verzekering dat het de voortdurende zorg van de regeering is de voorwaarden te scheppen en te bewaren waaronder met arbeid en vlijt de krachten van het land tot hunne grootste ontwikkeling kunnen komen Dat onder deze voorwaarden ook de nationale vrede behoort hebt gij met recht zooeven aangeduid De Keizer besluit met den wensch dat de aanhankelijkheid van de bevolking van het kroonland aan het Keizershuis spoedig tot eene algemeene verzoening mug leiden Bij het onderzoek aan Praag ia de nationale kwestie waarom het met s Keizers reis in Bohemen gaat omzichtig vermeden geworden en alleen op deze voorzichtige wijze en in algemeene termen is zi even ter sprake gekomen Met nauwgezetheid wordt er voor gewaakt dat van de beide landstalen telkens tegen elkaar opwegende porties worden gebrnikt De bevolking van Praag Tsjechen met Duitschert laoeten den Keizer M r l met veel geestdrift ontvangen hebban De Czaar heeft eindelijk toch eei keizerIgk woord gesproken over de toestanden in Macedonië Naar de Neoe freie Presse mededeelt heeft de Kussische gezant Slnowjef die onlangs van verlof te Konstantinopel terugkeerde op last van den Czaar aan den sultan de vriendschappelijke raadgeving overgebracht om naar middelen te zoeken ten einde te komen tot verbetering van de toestanden in Macedonië opdat een herhaling vermeden wordt van de gebeurtenissen die nu reeds herhaaldelijk voor den vrede op het Balkanachiereiland gevaar opleverden Het zou toch wel eens kunnyi gebeuren dat Bulgarije van een direct agressief optreden niet terug te houden was en hetzelfde is te vreezen van Servië wanneer niet een einde komt aan de telkens terngkeerende overvallen aan de Turksch Servische grens Op dezelfde wijze heeft Sinowjef zich geuit tegenover den grootvizier en den minister van buitenlandsche zaken Parallel met deze actie van Rusland schijnt een optreden van Engeland te gaan Uit Konstantinopel wordt tenminste aan het Berl Tageblatt gemeld over de naaste sUmmen dwalen met een uitdrukking die meer zeide dan woorden Ik vereer den ouden man dat hij dit wonderpoUe stukje Urwald voor de wereld hcett behouden Wacht dat zal ik hem woordelijk overbrengen hij zal zich zeer vereerd voelen zei Richard en glimlachte om haar plotselinge warmte En daarop weer met een opmerkzamen blik men moet u dus in de natuur en de eenzaamheid brengen wil men u opgetogen zien De natuur en de eenzaamheid bij Tegel Het komt u wel belachelijk voor met hoe weinig ik tevreden ben eide Louise Maar zou men zich hier niet werkelijk verbeelden dat men ver ver van de groote stad weg was Ge hebt volkomen gelijk zeide hij nu opmerkzamer in het rond ziende en roet de duidelijkste teekenen van goedkeuring iWaarlijk terwijl zijn klare in zoodanig geval nuchtere blik langs een der steile eiken naar boven j leed heden imponeert de oude mij toch ook en ik ben met u van oordeel dat hij volstrekt niet de halve gek is waarvoor hij doorgaat Dit stuk bosch zoo een zestig jaar lang tegen de speculatie verdedigd te hebben die hem zeker met tanden en klauwen op de hielen is geweest om het naar zich £ oe te trekken on te cxploiteeren daar hoort karakter toe Er moeten hem in den loop der jaren gouden bergen voor de perceelên geboden zijn Dat noem ik consd vatief zijn in een tin die waarlijk respect moet inboezemen alk heb precies hetzelfde gevoeld zeide Ijjuisc Het was der moeite waard hierheen te zgn gekomen Het plan der mogendheden om op het Balkanschiereiland een krachtiger staatkunde toe te passen schijnt met den terugkeer van den Russischen gezant Sinowjef te zjjn begonnen Na diens audiëntie bg den sultan op Donderdag ging Vriidag de Ëngelache gezant O Connor op audiëntie by den sultan om hem een eigenhandig schrijven van koning Eduard te overhandigen Hierin wijst de Koning op den slechten toestand die in Macedonië heerscht en op de noodzakelijkheid om in het gelieele Turksehe Byk ftnancieele eu politieke hervormingen in te voeren De gezanten O Connor en Sinowjef besprakei met de sultan een aantal gewichtige quaesties o a de bestelling van kruisers voor d5 Turksche marine in het buitenland het voortdurende uitstellen van de betaling dor verschuldigde schadeloosstellingen zoowel die voor den Russischen oorlog als die aan de vreemdelingen uit den tgd der onlusten in Armenië en op Kreta De beide gezanten verzochten den Saltan dringend om zijn staatkunde meer in overeenstemming te brengen met het algemeen belang van zyn ryk en van Europa Versiii t iilc Berichten FaamcKUK e zaak van De Rodays togen Pèrivler de oud hüofdredaeteur tegen den oud administroteur van de Figaro nu directeur gérant zich heetend moest gisteren behandeld worden door de handelsrechtbank der Seine doch de zaak werd van de rol geschrapt daar beide heeren afwezig waren waarscbyniyk wel in verband met de verzoening tegenover het dreigend gevaar van den kant der aandeelhouders waardoor zg beiden geiykelgk worden getroffen I Te La Motte d AvoiUan by Grenoble is het nog maar altgd niet gekomen tothervatting van den arbeid de den Italianenvyandig gezinde arbeiders eischen meer dande maatschappijen willen toestaan terwijlde Italianen waar t om gaat ondertusschenal voor een groot deel aan den slag tgn gekomen te Grenoble De heer Jacques Bertillon directeurvan het statistisch bureau der stad Pargs niet te verwisselen met den beroemden Bchriftkundige uit het Dreyfusproces Alphouse Bertillon heeft een studie openbaar gemaakt over de resultaten der jongste volksstelling in de Republiek van 24 Maart 1 1 en Bertillon komt tot nog ongunstiger resultaten dan men gevreesd had Xe zeido het zoo klaarblijkelijk alleen met het oog op den prachtigen eikenkamp die hen oraga en in wiens door de zon verzadigde vrede de grijze oogen een zacht licht inzogen sooala hij het nog nimmer daarin meende te hebben ontdekt dat Richard Seemann zich opeens voorkwam als iemand die zijn doel voorbij geschoten is M Hoe klein ge iemand toch kunt maken Louise zeide hij even lachend Ze zag hem aan en een gevoel dat zij althans voor levend en onwil hield dreet haar het bloed in het aangezicht Reeds meer dan éénmaal op dien gezelichapsavond in zijn huis bijvoorbeeld toen hg met haar had willen dansen was het haar bijna teveel geworden zijn zich Uten gaan tegenover haar in prettige vcrtrouwlijkheid met hier en daar een zweem van onverklaarbare warmte onverklaarbaar althans in zöOverre als zij de aanleiding tot zulke momenten in heel een verbinding wist te brengen met hun relatie zooals die van oudsher bestaan had Ik begrijp u dikwijls heel niet Richard zeide ze nu dan ook droog en hij had alweer gelegenheid het korte profiel te bestudeeren dat van een verzachte m het sierlijke overgebrachte Minerva medica wanneer hij het geweten had want ze blikte van hem weg en voor zich mt Dat schijnt zoo zeide hij Hierbij bleet de zaak maat onklaar als Richard juist op dit punt zijns levens voor zich zelven was hóe had hij zich tuUr duidelijk zullen maken In pUats daarvan greep hy naar iets vroegen terug Juist naar dien dansavond waren ook zijn gedachten teruggekeerd Weet ge eigenlijk nog wel hoe Op dien dag bedroeg de bevolking van ITrankryk 38 6 50 000 eu in alle departementen bleek het aantal bewoners afgenomen met uitzondering van enkele weinige waarin de groote steden liggen Houdt men het Seiue departemeot buiten rekening dan is de bevolking sinds 1896 toegenomen met 39 000 lielea van 34 9 1 000 tot 35 000 000 en in het geheel is Frankrgk in inwonertal in het vorige jaar slechts 330 000 vooruitgegaan voor een groot deel nog het gevolg van vestiging van vreemdelingen terwgl Dnltschland voor denzelfden tgd met 4 065 113 zielen vooruitgegaan is In 1850 was Frankryk nog de tweede mogendheid van de zes groote rgken van Europa met 35 260 000 inwoners en na komt het achter Duitschland dat met 21 niillioen it vooruitgegaan eu achter Engeland dat met 14 millioen toenam terwyi Italië het spoedig Toornit kan weien Indien Frankrgk een uitzondering biytt maken op de regelmatige toeneming van bevolking waardoor de Republiek op weg is een mogendheid van den derden rang te worden 1 De Nationale bond voor de uitbreiding der bevolking kan nog redding brengen met aller individueele medewerking I DumoHUXD By de onthulling van het Bismarckittnd beeld te Beriyn indien men de Hohentollorn afdeeling in de Siegesallee buiten rekening laat het Tin openbare standbeeld te Beriyn waarvan de overgroote meerderheid natnnrlgk gewyd is aan soldaten van hoogen rang en vorsten door geboorte 1 heeft de aandacht getrokken de afwezigheid van den exminister van financiën Von Miqnel en dan het feit dat de ontwerper van het gewrocht noch diens vele medewerkers bedacht zyn met de gebruikeiyke onderscheidingen ten opsiering der borst Het heet dat voor Begas medewerkers wel van die dingskes aangevraagd waren doch dat de keizer er niet aan wilde BINNENLAND 8TATEN GENEKAAL EKnSTB KAMBH Zitting van Dinsdag 18 Juni Het nieuwe lid voor Friesland Mr öleichman is beëedigd en heeft zitting genomen Overgaande tot de werkzaamheden orden behandeld de bepalingen betreffende de we de laatste maal van elkaar gegaun zijn i Aan den avond van die flauwe soiree toen ge mij zoo bar hebt algewezen omdat ik u om die wals verzocht i Ge hadt gelijk zeker Maar dat ge mij zoo liet staan en u zelve straftet voor myn vlegelachtigheid door u aan den eersten besten koetsier toe te vertrouwen na middernacht en in die buurt I Ge zijt behouden thuis gekomen figura wijst het aan hij liet weer eena een blik langs het kloek gedragen hoofd glijden maar goede God wat ik dien avond een angst om u heb uitgestaan Dat waa een toon waartegen Louise niet op kon dezen toon der waarheid I £ n iemand had zich angstig gemaakt om haar om hür die anderz van oo weinig beteekenis was Ze sloeg de oogen naar hem op Ge zijt waarlijk een goed mensch ik geloof beter dan ge zelf weet Richard Nog beterf zeide hij glimlachend en wachtte zich meer te zeggen uit vrees weer wat te l ederveu Die warme blik van zooeven was onverwachts ekomeo hij voelde hcim tot in het diepst zijner ziel begon echter ook aanstonds te bedenken hoe hij er wéér een verdienen kon Maar die moeite zoo het dat al was werd hem be paard Het volgende ooganWik hielden ze beiden stil wijl op geringen afstand opeens de stemmen van het jonge geselschap tot ben door drongen Wordt vtrvolgd