Goudsche Courant, donderdag 20 juni 1901

Directe SpoorwegverUDdlngen met GUUDA Zomerdieast 1901 ianKev Dgen 1 lUel TUd vaa fireenwleli 1 If ftGOtJDi lOTTIXOAHilao titio B I BI 7 11 7 18 1 11 8 18 9 08 9 14 1 11 1 17 10 81 10 88 11 15 11 18 11 19 11 88 1 17 1 18 8 90 3 11 9 88 4 89 4 84 S IB 8 14 8 19 7 8 r l 7 44 1 14 1 17 1 91 9 14 8 84 J lo ia r 8 9t Z 10 90 i 8 41 X l 7 7 47 9 07 8 S9 8 8 9 SS 10 48 11 09 11 477 1 48 11 11 7 18 11 48 1 01 4 11 8 11 V 4 18 t 8 18 1 89 9 11 4 08 2 8 17 8 98 8 48 99 1 89 s t lO 7 11 01 1 0 J U ll 1 14 11 10 1 11 10 11 10 l U ia 11 90 11 94 11 44 1 90 11 l V f f y 10 01 11 11 S Ot 1 AUloa lo 00 lo kluM Istn ii M lMl f Op Um tMikn ifj Zob4i Mmo u DiudAg Uadugaolia rotonrbUJottoa voor i 8o kl TUkr gliwr togoo eokoUn ntoktpir t B Holludioko Spoot L Eitro ppUauol bowük 1 AUcoo Diu4 t a R0TTlRDtH 90DD4 tIoo mia 7 88 9 10 11 90 t 11 41 11 88 9 19 9 47 10 18 U 81 11 4B 11 04 1 49 1 B4 91 1 14 2 4 S iB 1 88 9 08 11 81 la os 11 11 1 09 l oa i is i ol poor £ Ittn nppUmoatkowga 8 17 I B 41 8 17 4 4B 8 19 04 i 19 7 08 7 19 8 11 IS t 4 83 S 89 g 9 4 B 48 a B8 8 10 I 84 10 01 4 l 4 14 4 B9 B K B 48 8 14 7 01 7 18 8 10 8 41 9 47 10 09 10 14 11 04 OS do Comfogoia dar Wagotu 14ta I Oa 8 84 9 00 9 17 htdMloi op loo loop kn DBM Htasvn l B9 1 11 9 41 OQD 1 11 19 11 18 ll ia 1I BS 1 18 1 B9 1 11 9 41 4 1 4 B0 B 18 S 49 8 11 7 19 1 07 B Ol 1 19 9 18 1 91 B 17 11 48 11 48 ll BB 1 87 1 44 1 10 1 41 4 1B 4 4B B 81 1 48 I 1B 49 7 B7 9 41 8 l 9 0 44 in ll 10 94 10 4 U lt U B7 a ii a ii 10 00 10 19 lo ii n oB 111 ii o 9 91 9 41 10 19 10 48 11 98 tHm 8 91 01 7 01 7 19 7 18 9 85 9 IB 9 09 44 10 11 U ll Voorburg 1 18 jj Zo lMni 8 81 g Z f ak Mo 9 08 t T Oottd 14 18 7 18 7 4é 09 nS9 9 9 90 10 in 4 lli faaiJtalWoptolo pk i loH nlMi W n dk trri oU 00 4 18 4 97 B 19 I li 7 01 7 41 7 il 18 9 411 10 1B 9 8 18 a 4 4 8 8 43 10 01 5 11 S B4 10 14 7 4 41 5 91 1 48 7 08 7 91 8 011 19 9 4S I0 1 10 84 £ Boholro aal Uljat la kl aaa aupplaaoit boinj e o D U 1 1 IISTIKDIIL iao nat ludo at 1 11 8 91 9 99 10 10 lO B 11 08 1 10 l l UB 4 07 4 49 B I i 1 1 41 9 81 10 19 10 90 ln 97 11 09 inuLW 8 01 8 88 9 i 10 10 11 04 11 48 11 17 1 B7 9 18 4 11 4 57 8 80 8 48 t 44 9 88 10 9 11 01 11 47 11 B9 AnukC 9 19 9 19 9 97 10 18 11 1 1 01 l lfl 1 11 9 40 4 17 i 1 4B 01 9 S9 10 iO 11 1 11 01 11 14 4 99 1 49 e lO 7 10 7 l S 1 10 10 ll O 7 18 10 48 07 7 99 S 4S 10 54 8 04 1 14 7 00 7 B4 8 01 B 11 11 11 41 ioudh B 10 91 7 99 7 80 1 07 9 9 Oudow 8 98 Woord 1 49 9 19 Utrwikl 8 a 7 114 S U 9 19 9 11 9 9 10 14 10 4 V uat 0 7 1S 1 10 8 9 19 9 91 11 11 IMJ 1I I0 1 11 1 101 94 4 4i l 0 11 7 09 8 10 9 11 9 4 Abu W 8 84 47 7 10 8 15 8 4 9 80 9 4111 10 11 41 I li l lll X II 1 49 8 01 6 11 6 18 7 1B 1 18 9 40 10 01 l iudo IJti 7 ail ll l I l 1810 ltll illjl l ll I II 4 114 911 47 7 07 7 14 1 M Il 10J7 11 11 3 Ui 9 19 4 1 4 41 B 4I SI 7 00 l U 1 49 1 35 lO UI 10 41 i 7 14 9 lO M 11 07 4 89 9 ia 1 40 1 B4 t 4 II II 7 14 7 U S I I9 10 07 10 41 U ll Ulrwikl 18 1 7 47 8 11 1 10 10 04 10 41 U ll 1141 miTtiu 8 07 8 44 8 01 I7 10 17 11 15 ia 06 Oadu il 89 8 17 10 Mf 7 01 7J M M H lll 4 U l l il 1 lUatszorg Toor ie pasrdenlokkery wnarUgen 4e heer Van Pallaiidt overwegende bezwaren ontwikkelt wegens de groote mate van centralisatte welke de heer Welt echter ontkent die het ontwerp toejaicht wegens de meerdere itabiliteit die het meer don de provinciale verordeningen biedt Ook de heer Breebaart verlangt deze Btjkiwet ter bevordering der eenheid van keariog en omdat zy ia in t werkelgk belang van den landbonw en de paardenfokkerij Evenzeer acht de heer Van der Does do Willebois de regeling zeer doelmatig jnist egen8 de centralisatie die het particnlier initiatief niet zal schaden eerder aanmoedigen Hg wijst op hetgeen Noord Brabant tot verbetering van het paardenraa heeft gedaan en verzoekt bg de nitvoering van het particnlier initiatief te steunen Het holde aan de nagedachtenis van het lid van Oedepnteerden in elderland den betreurden Van der Honven van Oordt voor z jn streven inzake het paardenras ondersteunt de heer Van Wyck het ontwerp nn gezaghebbende paardenfokkers er voor zp en door de Tweede Kamer het centrallseerende stelsel is verzacht De heer Bnltman biytt tegenstander van ryksroglementeering van het landbonwbedrgf waarvan hg indertyd het verlies van Kamerzetels in Friesland en Zuid Holland hg verkiezingen voorspelde een voorspelling die helaas is bewaarheid Spreker ziet in dit ontwerp de vernietiging van het particnlier initiatief en schepping der concurrentie en oplegging van dwang aan vakmensehen Hg voorziet dat deze wet even als de Zondagswet niet zal zyn nit te voeren De Oezondheidawet is nog aangenomen en de beraadslaging over de Woningwet begonnen Gisterochtend vertrok het Vorstelijk Echtpaar van t Loo p r rijtuig naar Soestdp om daar tot heden do gast vau H M de KoninginUoeder te ziJn De terugreis naar t Loo zal eveneens per rgtnig geschieden Een klein gevolg vergezelt H M Hollandia plaatste juist op het geschikte oogenblik van belangstelling in den man der stembus een studie over dr A Knyper als eerste opstel eener serie voormannen in den politieken strijd Van dezen merkwaardigen man zegt de acbriJTer o a Qoiada MoordreeU door 7 11 i a 40 Situwnkirk 1 11 f a lO Oanlla f 7 11 f M t Merdia M 7 44 9 0 a N 9 41 RottwdtmD F I t4 i BottuduD B a 09 9 01 a 8 r a 88 4 41 8 10 04 l U 7 11 4 81 8 41 I f 8 01 1 81 B U 04 B 17 10 II 7 11 7 41 Setterdui Baan RottenUm D F Botlerdam H Oapallt NitBwerkerk Hoordnehl Boada é llloo la o lo kUiM oitn kotoloa 7 18 M7 9 41 7 18 I BI 7 9 a ol 7 18 9 14 7 119 08 a ia Oonda Z T Dh Uo ra BMleraeo ïtg Voorburg Hxi M Onze Kamer telt weinig mannen zoo superieur als dr Knyper In zijn soort is hij eenig Hem siert de gave der welsprekenheld in hooge mate hem leent de Kamer dan ook steeds een oor Onovertroffen als oppositleraan zal t nog moeten blijken of zyn regeertalent die gaaf zal evenaren wanneer naar mr Lohmans voorspelling een antiliberale meerderheid uit deze verkiezingen voortvloeit Want regeeran is iets anders dan heerschen kwam t daarop alleen aan dan zon de leerschool welke hij als leider der antirovolutionnaire staatspartg doorliep hsm ervaring en gave te over geschonken bobben Absoluut als de calvinist in zgn opvattingen is ziet de gewone volgeling in den ver over hem uitstekenden leider een gezalfde Gods wiens groote gaven hem verbazen met eerbied en ontzag vervullen wiens woord en wensch te gehoorzamen eerst plicht is Dr Knypers gezag in dezen kring ia dan ook bnitengewoon groot zjn invloed onovertroffen In den kring der kleine Inyden tot wie hij zich bij voorkeur wendt wordt hy bovenal geliefd geëerd bewonderd Zgn machtig talent kwam vooral nit in don stembusstrgd van 1894 toen hij in de kiesrechtquaestie beslist de zgde koos van mr Tak van Poortvliet Zgn democratische zin straalde door elk zgner beroemd geworden asteriken en artikelen in zgn orgaan de Standaard Ën al bad by bet voorzien hg zag er niet tegen op om des beginsels wille zgn beste vrienden zgn trouwste aanhangers zgn machtigste steunpilaren in elk opzicht van zich te vervreemden Tegenover zyn volkstoon plaatsten zyn antirevolntionnaire vrienden uit den meer conservatieven hoek de baronnen en jonkheeren hun principe van het landsbelang naar hun opvatting Zoo ontviel hem menigeen zoo verliet hem zyn beste vriend en partgganger jhr mr A F de Savornin Lohman die met zgn zoon aan de vrye universiteit den rng toekeerde daar niet meer doceeren wilde en op zyn benrt in isolement zgn kracht ging zoeken Van dien tgd dagteekent de vrgantirevolutionnaire partg welke lang zich op een afstand bon lende thans vrgwel met de vroegere eenstemmigheid met dr Kuyper tegen den gemeenschappelgken vgand optrekt Ten slotte schetst de schryver Kuypers gi oote werkkracht ook op het gebied van de journalistiek waaraan de a rev partg haar krachtige organisatie dankt Men mag in levensbeschouwingen verschillen met dr Kuyper men mag hem als aan elk staatsman fonten kunnen verwyten men zal hem de eer niet onthouden vau te zyn een onzer superieure landgenooten die tyn land en zyn volk oprecht liefheeft Gemeng de Berichten Men meldt nit Zaandam Eergisteravond had de rykspolitie het voor een oogenblik te kwaad met eene volksmenigte in de Oostzgde voor een groot deel nit opgeschoten jongenb bestaande die het een der onderkrnipor aan De Phenix lastig maakte toen deze uit de fabriek kwaro en zich naar zyn kosthais wilde begeven Het gevolg was dat deze werkman met de anderen geiyktydig naar Amsterdam vertrok door politie begeleid tot uan den trein Bg leze gelegenheid moesten een paar charges worden gemaakt Het verzet wordt door de autoriteiten echter als van weinig beteekenis meer beschouwd Gisteren zyn dan ook weder zes huzaren naar hun garnizoen te Amsterdam teruggekeerd terwyi er thans nog zes zgn achtergebleven Men schrgft uit Beverwgk aan de Tyd Aan het eind van den stemmingsdag heeft zich hier een onaangenaam incident voorgedaan S 9 si 10 18 lO lS 10 81 10 48 10 40 lO OB 10 19 11 98 19 00 1 90 1 40 1 87 4 1 B HO l oi K nS 11 111 119 09 9 14 4 oao la a Sa klaaaa extra bataloi 8 O l O 411 00 II u 1 v a u u 1 ii H l U 9 11 1 91 1 40 9 11 0 9 09 9 4S 10 14 10 89 U l 11 14 11 47 H Ht 1 f 11 01 1 49 U 17 1 98 1I B1 l U Velen waren in het stadhnis vol spanning den uitslag dor Kamerverkiezing wachtende toen eindeiyk de laatste bus was binnengekomen die van Egmond aan Zee De toen gehouden telling gaf aan den heer Van Loenen Martinet een kleine meerderheid maar een meerderheid toch Dadeiyk werd luid gejnich aangeheven en bg den boekdrukker uitgever Roek werd deze nttalog op een groot bord den volke bekend gemaakt Aan den heer Van Loenen Martinet werd het belangryke bericht onmiddellgk overgeseind met gelnkwenscb Doch er had een vergissing plaats gehad Van nog één onderdistrict moest de nitalag worden binnengebracht Egmond heeft namolgk twee bussen De werkelgk laatste bus die van Egmond Binnen verscheen en zy gaf 117 stemmen aan den beer Fasstoors en 24 aan diens tegen candidaat De schaal sloeg om Het gejuich begon na aan een anderen kant op te steken Het bord bg den uitgever werd weggenomen en een ander werd er geplaatst Dat alles was spoedig genoeg goed gemaakt maar de telegrammen aan den heer Van Loenen Martinet waren niet meer terug te nemen Zg waren verzonden 1 Naby het station Siegsdorf in Beieren is eenige dagen geleden een wagentje waarin 7 kinderen zaten en dat juist den spoorweg overstak door een locaaltrein overreden Een kind werd gedood terwgl 2 kinderen zwaar de overige 4 licht gewond werden Doordat de trein te vroeg was was de overweg niet afgesloten De Pargsche politie heeft een bende valscho munters ontdekt die in den tgd van een jaar voor een bedrag van 200 000 francs aan prachtig nagemaakte valsche vgf en twee francs stnkken hebben uitgegeven De voornaamste leden der bende waren kellners Het Dnitscho stoomschip Kronprinz van do Oost Afrika iyn is te Lissabon aangekomn Gemeld wordt dat tgdens de reis vechtpartyen hebben plaats gehad tusschen Portugeesche soldaten en Duitsche passagiers van welke laatstan er een aantal gewond zouden zyn i In de laatste aflevering van De Natuur komt een stukje voor over een oogkleppenrem voor paarden d w z een inrichting die den koetsier in staat stelt de oogkleppen van het paard zoo dicht te halen dat het paard niets meer ziet Paarden die hollen zonden volgens den uitvinder van dezen rem een Franbchman Ranglaret genaamd tot stilstand worden gebracht wanneer men hen belet te zien zooaln de uitvinder had opgemerkt toen hg bg een brand in een stal gevlnchte en als dol rondloopende paarden een mantel ovei het hoofd had geworpen De rem moet bg een proefneming te Parys zeer goed voldaan hebben De redactie van De Natuur voegt by deze mededeeling de opmerking dat een Hollandsch koetsier over dit middel onderhouden als zyn meening te kennen gaf dat het paard bg aanwending van dit middel niet zou stilstaan maar terstond achternitloopen of ter zyde nitwgken Het Bat Nbl van 23 Mei brengt nadere berichten over de uitbarsting van den Kloet 810 4 18 3 48 4 09 De Kloet is vannacht aan het werken geweest en heeft geheel oost en middenJava in beroering gezet door drennende slagen on een aschrcgen welke bigkens onze telegrammen op verschillende plaatsen het licht des daags van morgen in die mate verduisterde dat binnenshuis de lampen aangestoken moesten worden Te Batavia dacht men dat deze elders dat gene berg aan bet spoken was maar de opschudding werd tenslotte thnisgebracht by den Kloet De meest bekende uitbarstingen baddes plaats in 1811 1826 1835 1843 1864 ei 1875 zoodat do Kloet zich nu betrekkeigk lang vrg rustig heeft gehouden Gowooniyk werd een aanzieniyke hoeveelheid land asch en steenen uitgeworpen met water vermengd terwgl een en ander in slikstroomen den berg afzakte en soms groote verwoestingen aanrichtte Do zandstroomea worden lahar genoemd welken naam men ook geeft aan de geniën in den mantel waardoor by gewone omstandigheden een riviertje loopt De talyjke ondernemingen op den Kloet hebben in den laatsten tgd reeds dikwgls last ondervonden van deze lastige buurschap Wg vreezen dat de aangerichte schade groot zal zgn daar blgkbaar een der meren is doorgebroken Voor nadere berichten omtrent de uitbarsting waarin de Kloet aan zgn traditie getrouw bleef verwgst het Bat Nbl naar zgn telegrammen welke wg hieronder laten volgen Djokja Van nacht werd een lichte horizontale aardbeving waargenomen Er viel een weinig asch Verder werden komende uit het oosten zware slagen gehoord als kanonschoten Men vermoedt hier dat een der vulkanen in den Oosthoek aan het werken is ne Merapi rookt zwaar maar is overigens kalm De aschregen hondt aan by weinig wind Het is donker zoodat men binnenshuis lamplicht noodig heeft Djokja Heden morgen vroeg tusschen 4 en 5 uur werden hier een zestiental zware knallen als kanonschoten gehoord Het is hier donker door aschregen Waar de asch vandaan komt is nog onbekend Kediri De kloet ia zwaat aan het werken Van nacht om 12 uur begon hy steenen en modder nit te gooien De werking was te kwart over drieSn het hevigst Solo Van nacht werden hier drennende slagen gehoord Een zware aschregen doet vermoeden dat in den Oosthoek een vulkaan aan het werken is Semarang Het is hier donker door een aschregen nit het oosten Magelang Tnsscben 4 en 5 uur heden morgen werden hier zware ontplofSngeu gehoord Thans hebben wy een aschregen Groote duisternis heerscht en alles is gesloten Semarang De zon is hier nog steeds verduisterd wy hebben last van een dichten aschregen Aanhoudend gerommel wordt vernomen in oosteiyke richting l ll f 10 18 9 48 10 91 i i 9 01 l l 9 17 a B9 9 88 10 18 10 48 11 1 8 19 10 09 8 14 ao 10 17 1 89 C = 10 1 Soerabaja van het Soer Hbl Heden nacht om 4 uur is de Kloet hevig beginnen te werken Da bevolking op de hellingau van den berg vluchtte I De bevolking van Blitar is heden morgen voor het grootste gedeelte naar Toeloong Agoong getrokken Uit Malang wordt geseind Heel Blitar is volgens hier ontvangen berichten onder asch en modder bedolven Op sommige plaatsen stond het water een meter hoog Vóór het huis van den assistent resident moest men tot de knieën door de modder waden Van de persoonlgke ongelukken wordt niet gemeld Beizigers die uit Toeloong Agoong te Soerabadja zgn aangekomen deelden evenwel mede dat zg in de Brantas verscheidene Igken zagen drgven De telefonische gemeenschap tusschen Kediri en de westelgke hellingen van den Kloet is verbroken Bg den dienst van de vee en vleeschkeuring te Leiden zgn twee beambten ontslagen en een paar andere disciplinair gestraft wegens het zich wederrechteiyk toeSigenen en ten eigen bate aanwenden van doelen van voor de consumtie door hen afgekeurd vee Een slager die van deze handelingen vermoeden had opgevat gaf de zaak bg de autoriteiten aan waarna de koe werd opgegraven en men bevond dat de deelen werkelgk daaraan ontbraken Een bewoner van een perceel aandevanDiemenstraat te s Gravenbage had een paar dagen niets vernomen van een bg hem op kamers wonenden mnziekonderwyzer Zich hierover bezorgd makende stelde hg de politie met t geval in kennis een smid werd gehaald en de deur van het vertrek van den vermiste opengebroken Men vond toen het Ijk van den mnziekonderwyzer Het bleek dat de man zelfmoord had gepleegd Het Igk is naar de Algemeene Begraafplaats overgebracht Maandag werd op een vraag van den verdediger door den officier van justitie verklaard dat er een onderzoek is ingesteld naar de geestvermogens van vrouw van Bossum uit Utrecht Beklaagde deelt mede dat hy des morgens om twaalf ure den koster zag gereed om te luiden Doch luiden deed hy niet Hy wordt er echter op gewezen dat hg vroeger heeft verklaard den koster te hebben hnoren Iniden Op de vraag wat hg in dejkerk deed antwoordde hy de koster zeggen dat er werkvolk in het torentje was President Je liegt Denk je dat we kinderen zyn Je kwaamt in de kerk on zei niets Dat liegen kan je kwaad doen Dan komen op vier werklieden van Kessels die allen op verschillende wgze nochtbans gezien hebben dat de koster Woensdagmorgen om 12 uur de kerk sloot en naar binnen ging De koster houdt vol dat de deuren open bleven toen hy de kerk verliet en eten ging De verdediger vraagt op grond van art 174 Wetboek van Strafrecht dat er vervolging wegens meineed worde ingesteld tegen den koster De rechtbank gaat naar de raadkamer De zitting werd geschorst Na opening der zitting wordt den koster gevraagd of hy zyn verklaring handhaaft Ja De zitting wordt geschorst om nader den koster te ondervragen In de namiddagzitting worden de vroegere verklaringen van den koster voorgelezen en door dezen onderteekend over het geopend laten der kerkdenren De rechtbank gaf daarna bevel tot een onderzoek naar mogeiyke meineemgheid Van den koster By de voortgezette behandeling van de zaakMutiaers komen weinig beduidende getuigenverklaringen voor Een van hen verklaart dat Mutsaera op den dag van den moord zeer gejaagd heen en weer liep en een hoogroode Ueur had Anderen getuigen Woensdagavond omstreeks elf ure licht te hebben zien branden in het zangkoor Tegen getuige Brink zei Mutsaers Ik heb haast geen rust vanwege de kermis en die f 100 premie Getuige is toen met bekl gaan zoeken in de verwarmingsbuizen Ze vonden niets Een hajf uur later is getuige teruggekomen om op de gewelven te zoeken Dat is niet noodig zei Mutsaers toen ik weet er alles van ik ben er al geweest De TUburgache inspecteur Soentjes heeft beklaagde gevraagd waarom hg niet eerder aan de politie had verteld dat hg den koster en het kind de kerk bad zien binnengaan Beklaagde heeft toen geantwoord dat lag op myn lippao Beklaagde heftig dat lieg je je liegt altyd net als hy dien koffer toen loog je ook I zat niets dan ouwe rommel in De Prealdent merkt op hoe sluw beklaagde dit laatige punt tracht te ontwyken We hebben h t m niet over dien koffer zegt hy maar over de misleiding der politie be f reiiduit roept op De Natris agent van politie te Tilburg Aan dezen heeft Mutsaers verteld dat hi bet kind den hoek hg Panhuis had zien omgaan van den koster sprak hg niet De president je hebt de politie dus dubbel misleid Je hebt gezegd dat het kind den hoek is omgegaan en je wist dat het niet zoo was Beklaagde zegt mg viel eerst later in dat de koster met het kind de kerk was ingegaan President Als je niet zoo sluw was zon ik deuken dat je niet wys waart Beklaagde Ik spreek de waarheid President Maar man bedenk dan toch Alle bewyzen zyn tegen je Er is menschenbloed aan je kleeren gevonden de politie heb je opzettelgk misleid je hebt de bebloede kleeren opgeborgen en niemand anders dan jy kan weten dat het kind een kerkboekje in haar zak had Van dat kerkboekje bezat jy de plaatjes Beklaagde beken het is in je eigen belang Beklaagde Ik ben onschuldig STADSNIEUWS GOUDA 19 Jnni 1901 Men schryft aan do Besidentiebode De heer Mr Th Heemskerk is in Amsterdam VII tot lid dor Tweede Kamer gekozen en komt in Gouda in herstemming met den aftredenden liberaal Van Bylandt Wordt hy bg die herstemming gekozen dan moet hy voor een der twee plaatsen opteeren zoodat dan voor de anderen een nieuwe verkiezing moet geschieden Art i 38 laatste lid der kieswet geeft het middel aan de hand om hierin vereenvoudiging te brengen Als de heer Heemskerk zgne verkiezing te Amsterdam dadelgk aanneemt vervalt de herstemming te Gouda en moet daar een nieuwe verkiezing geschieden op den dag door den minister van binnenlandsche zaken ta bepalen De rechterzgde behoeft dan slechts by eene gelegenheid te winnen om ook den Goudschen zetel te veroveren terwyi zy indien de herstemming doorgaat tweemaal de kans moet loepen Men schryft aan de Noorbr Zoo men weet is de antirevolntionnaire mr Th Heemskerk gekozen in Amsterdam VII en komt hy in Gouda in horstemming met den liberaal Van Bylandt Wanneer rar Heemskerk kon goedvinden terstond den Amsterdamschen zetel aan te nemen ilan zon herstemming in Gouda niet plaats hebben en werden volgens art 188 de kiezers voor een nieuwe verkiezing geplaatst Eerstens had zulks deze goede zgde dat de antiliberale kiezers eens in plaats van tweemaal in het strgdperk moesten treden maar tweedons en daar leggen wy den nadruk op ware er voor de antirevolutionnairen een uitmuntende gelegenheid om de katholieken aan wie zg zoo veel te danken hebben wederdienst te bei zen De heer De Waal Malefyt kon in Gonda gesteld worden waar de katholieken hem zeer zeker zouden steunen en de zetel hem daardoor verzekerd was de antirevolntionnairen daarentegen moesten dan in Breukelen afzien van De Waal Malefyt en den katholieken heer Wierdels doen kiezen Dan tenminste hadden de katholieken ook eenig protgt by de stemmingen wier gnnstigen afloop zg verzekerd hebben t Zon in t tegenovergestelde geval een te brutale eisch lyn te vergen dat de katholieken in Gouda nog tweemaal achter elkaar zich druk zouden maken voor een antirevolntionnair PesterUen eo Telegraphic Benoemd 24 Mei Tot klerk der postergen en telegraphie Iste klasse de klerk der posteryen 1ste klasse W Tas te Maasslnis 16 Juni Tot telephoniste te Amsterdam mej C M Sasbach 1 Juli Tot brievengaarder te Esch M v n Scbyndel en te Rinsumageest G Stulp thans postbode te buitenpost Verplaatst 16 Juni De klerk der posteryen en telegraphie 2de klasse T M J Staal van Amsterdam telegraafkantoor naar Ravestein de telephoniste mej P D E Hartog van Ngmegen naar Goes 1 Juli De klerk der posteryen 1ste klasse P E Kolk van Winschoten naar Bergum de klerk der porstergen en telegraphic 2de klasse IJ Veenstra van Bergen naar Amsterdam telegraafkantoor 1 Aug De telegraphist P Verhagen van Baam naar Rotterdam 1 Sept De klerk der posteryen 1ste klasse C de Jonge van Helmond naar Rotterdam telegraafkantoor de klerk der posrgen en telegraphie 2de klasse J J M Mutsaers van Rotterdam telegraafkantoor naar Helmond De datum der verplaatsing van de klerken der posteryeu en telegraphie 2de klasse J Haykens van Veenendaal naar Winaohoten en J Siemoliok van Groningen telegraafkantoor naar Veeuendaal ia nader vastgeateld op 16 Jnni a s Eervol ontslagen op verzoek 16 Jnni De hoofdcommies der posteryen A J H Bachiene te Rotterdam Ontslagen 6 Juni De brievengaarder te Zyidyk J Nienwenhuis Nieuwe Zending PARAPLUIES Dassen en Handschoenen A VAN OS z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Teiepkaoii Ma at Aiiislerdam Iteurs van Slotkra 7 i Vrkrs 79 9S 99 8 OVa SI m a 14 nii BV 6 18 JUNI StniELiiiD Jon Ned W S li i dito di il dilc 9 dito dito dito 8 Holia OU Ooudl 1881 98 4 TUIl IiiaaliruTm 18 l 81 B OoMIHl Obl io papier 18 S B 81 dito in silver 1888 B PoaTOQAL 01 1 mot oQupon 8 duo tloki t 3 UmuHD Obl Binnenl 1894 4 duo Oeooaa 1880 4 dito bij Bothl 188 4 dito bg Hpp 18S 90 4 dito 10 fïoud ieeu 1889 6 dito dito dito 1884 5 67 JPUIJS Perpet aohuld 1881 fukiiu Gepr Oonv lego 1890 4 98 Go loeotng Borie D 14 88 90 881 4 j I H ïecleoiim aerieC Ifl 2uisArs Kp r oblg 18 i 101 liuoo 0b 11 8cb 1890 T lmn Li Obl oülwp U81 4 Avmaoui Obhgstieii 1398 3 BonilOAM Stuii Ieeu 1894 3 ID N Afr Haodela umi Areni ib T b M j Certiaoateii 676 DeHU at ob opjj dito 484 i Aru Hypotheekb pHudbr 4 Oult Mg derVoratenl saDd BI a Gr Hypolboekb pandbr 4Vi Nederlandai he baiik aaod 194 Ned HandalmaatBob alto N W k Pao Hyp li pandbr 8 97 Rott Hypotheekb pandbr 4i Ulr Hypotbeokb dito 4Vi 101 ÜosTlNl Ojal HooK bank aind 114 EOBL Hypotheekbank pandb B kWiilKa Eqiil hj potb pandb 4 ÏUil L O Pi I ifto rorl 6 TH u Holl U 8poor t Mg a od UI Hij tot Kip v 8t Spw aaod UB Ned Iiid Bpoorweg m aand 188Ned Zuid Afr Spoi aand R dito dito dito 1891 dito 4 J InuaSpoorul 18 7 89AEolil a B 981 loo I 114 140 BIV Ziiid Iul Sp mi A H obl BS i oifi Waraobau Weenen aand HO j ani Or RuBB 8pw My l obl 4 BaliiBohe dito aard Faatowa dito aand BIwaog l ombr dito aaod Kurtk Ck A ir 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 On Pao Hoof 1 0 obig dito dito Uno Ooi Ie byp O B OuiiUA Can South OlMrt T aaad 9 Vair 0 Rail k Na lo b d o O 64 Amaterd Otonibua Hij aand 99 1 0 8ud Amalerdam aand I 101 Stad Rotterdam aaod 8 10 7 SlLSii Stad Aolwerpen 1887 1 10l Stad Bruaael 1886 1 1081 IIOxa TheisBBegollrOuBelBob 4 I 11 Ooann StaauUwnig 1890 B U7Vi ILK Ooat B Cr 1810 8 101 SpjL n BUd Madrid 8 18 8 41 Nan Vei Bal Arb Spool oeft Oiitvaniien de uuveaiilé 8 IN ZOMEBMAITTELS JapoHilolTeii Amsterdam 18 Juni 1901 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam z n in de week geëindigd 18 Jnni door tusschenkomst dier bank verhandeld de volgende minder courante fondsen Opr aand Weltevreden Exploitatie Maats van bouwterreinen f 250 4 pCt pandbr Onderlinge Hypotheekbank voor Nederland 98 pCt A Bd Znid Hollandscho Credietvor eeniging 65 Landbonw Mg Temoeloes 101 Billiton Maats 2e rubriek f 1800 Mynbonw Maats Totok 45 pCt m 20 921 1771 88 Maats voor Meel en Broodfabrieken gew Stoomsp Twenthe H pCt oblig Amstel Hotel Maats Aand Zuid Hollandsche Hypotheekbank Nedorl Scheepvaart Maats 50 Nederlandsche Maats voor kunstmatige Oesterteelt v h C L de Meulemeester Co gew Vlaardingsche Waterleiding Maats cnm div 55 56 Amsterdam 18 Juni 1901 Als nieuw ingekomen wgziging van vraag en aanbod in het Weekblad van de Commissiebank vermelden wy U de volgende fondsen GEVRAAGD Opr aand Weltevreden Exploitatie Maats van bouwterreinen f240 Aand Residentiebank 100 pCt Algom sGravenh Bouwgrond Maats 25 gew Drentsohe Kanaal My l pref Idem 23 Maats voor Meel en Broodfabrieken 50 B pCt oblig Cblvé Delft 95 Aand Handelsv Holland Bombay 26 1 pref Vlaardingsche Waterfleiding Maats 80 Utrechtsche Bografeniaverz 100 AANGEBODEN Aand Algem sGravenh Bouwgrond Maats 70pCt Ned Ind Houtaankap Maata 50 Billiton Maats 2e rubriek f 1800 Maats tot expl van Lim burgsche Steenkolenmgnen 150 pCt gew Stoomspinnorg Thentho 25 Nederl Scheepvaart Maats 90 Geldersch Overgss Lok Spw lüO Assurantie My tegen brnndBohade de Nederlanden vaa 1845 i 8tó AIIVMfEfVTIEIN IEMAND vraagt voor korten tyd KOST m INWOiniTG in een burgergezin van Maandag tot Zaterdag en zonder bewassching k f 7 per week Brieven onder No 25U6 aan het bureau dezer Courant Telephooniiet Govida Abonnement f 40 per jaar voor per ceolen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Ryka Intercommnnaalbnrean Op 15 Jnni 124 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrygbaar aan hot Bureau ACHTER DE VI8CHMABKT IN HET G0UD8CH VerlicMiiigs Magazij n De Avoudsler DUBBELE BUURT zgn beden weer ontvangen de nienwate Geisers en Baden van af f 0 en hooger Alsmede een fraaie Collectie OASORNAMENTEN ÖA8KO0KPLATEN en COMFOBEN GASFORNÜIZEN met goed werkende Ovens van af f tO en hooger Alles onder garantie tegen concnrreerende prgzen Aanbevelend M M VA LOON Aantefi voor Ga en WaterleUUug Zenuw eli Uaagplijders wordt uit orertniging als een werkelgk balp in den nood bet boek aanbevolen Na ontvangst van adre per briefkaart wordt d t boekje franco per post toegezonden door BLOKFOEL 8 Boekh Zaltbommel