Goudsche Courant, vrijdag 21 juni 1901

Geen Kinkhoest Geen Influenza GEEU BETER Vrijdag SI Juni 1901 408te laargantr So 8533 fiOUDSCHE COIMMT JSieuwS en Advertentieblad ioor Gouda en Omstreken Telefoon Ai Alt ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden ber id naar plaatjjruimte De Uitgave dezer Courantg esehiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nornmers VIJF CENTEN Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ADYMTMTIiHf in alle Couranten worden aangenomen dooi het Adverteiitle Burean van A BHIiilKMAN ZOON 1805 1901 Harddraverij VereenigiBg WINSÜM OBERGUM QRON TWBBDB GROOVE VERLOTING van Paarden Bljtuitien Tuigen raoeipèdea een Harddraverêpaard gespannen Toor een Sulky en voorwerpen Toor Land en Tuinbouw en hnishoudelgk gebruik Hoofdprijs Een elegant viemieUg Rijtuig beêpannen met twee paarden Kleinste prtjs Etn mutrde van minitent 3 Gulden Trekking beslist 3 Juli 1901 i LoteOct fr p p 65 et tlLotenfO fr p p fö IO In 1900 is 93 pCt voor den aankoop Tan pröïon besteed Hooldrêrtegenwoordiger voor GOUDA Swartsenburg s Lotendebiet Echt Zeeuwsch Tarwebrood t oen de K Q A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Gebroeders STEEHSMA Bloemisten Turi singe TELEPH No lU Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS BAHIIVS welke den geheelen Zomer mot prachtig gevormde Bloemen prSken en doorbloeien tot de vorst intreedt VEEDEK HET BEKENDE iWfi GCTEW CIIIBR dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen on vruchten onachadelijk is Uier f 0 50 V Uter f 0 80 Liter f I 50 Nieaw oBOverlroHea i I Frof Dr Liebor wolliokeiiil niioirsftAOBT ii izia tllm mU met Ftbrlakunrk tot voortdurende radicale n tekera geooiing tan alle aelU de meest hardnekkige e UH tiekten vooral ontstaan door ij afdwalingen op jeugdigen leeltud Totale ijeneting an elke wakte Blae joht Benaowdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpijn slechte epBSverteriug Oovermogeo Impoteni Pollntione en U tivoerigo prospectussen lr j irtr ie h 1 fl V duhbela e l iwnta l nepAl M h t d Vent Mtbomrae 1 hipdUi M Ol an k O Rotterdam 1 Hsppel i Oraienliaipi J llsInnsM de Jook J Cm Rotterdsm Wolf k Ca Oooda on bl alle drofciatas lm KiiikhooBl Influonza Borsten Kpelaandoeniii f binnen den kortst mogelgken tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiyen Borst honigExtract iH e L I A M T II E nit de Koninklijke iStoomfabriek DE HOBINGBLOEM van H N VAN SCHAiK G DEN HAAG Hofleveranciers Flacons 11 70 ets 40 et bij Firma WOLF f Co Westhaven 198 Oonda O MIEHIE8 Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILIJ Veerstal B 12U te iou in A BOÜMAN Moordrecht flNKSE NimwerierkadJJul Ik N r mi ZWS S Schoonhoven J Tn TOllKKN flo B V WIJK Oudmotrr H KOLLMAN Bodegraven A BCHLBK Haattrecht P W r EDE OwUmüer K va dsk HEMDEN tp Reeumjk P v d SPIiK MoercapelU D T D STAK Woddimitveen Wed v HOLST VToMinqtvem I 1 itntlscpllsebe Tandpoeder en Aiillseptiscli Jtlondtiiictuiir van S 0A8SCTO Tandarts te Gramnhiige OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland 6 IJS3ELSTIJN Blanwëtraat Gouda Delfts © tl E Si UE mtnger matJmacMtiea zijn voorbeeldig in constructie en afwerking Hinger XmUmmeMne ïVJn onmisbaar voor huishoudelijk gebruik en nijverheid Singer Xaatmachfi ei zijn in alle takken van industrie de meest gezochte Hlug r Maaimaehinet zijn ongeëvenaard in werkvermogen en duurzaamheid Slngrr MtmimacMnet zijn voor het moderne borduren de meest geschikte Onderricht gratis ook in het inodeme borduren TnaU TsattuitslUai Parijs 1900 ürand Prix SIUGEH MAATSCHAPPIJ fOI1l A l ange Tiendewej 27 rwivmm muT irviwn ns Met I r£ Dlplonia eii Ooutl aikrü r ae é Out na I arnrhp Je nuMlltracbllS kende KINA WUNKsenlwakle miina 1 drW IIC j j kmiUmi U Yolw eiien gebrek ar tellust ilechte PRAEPARATEN VAN pUevenerlnf OUINA LAROCHE hoofdp Jln ter ïeriterkins na ieklc of kraambed koorti en h re gevolgeii ERRUGINEUX m ia bijiundt i leceii Bloedgebrek BleaknicliN kwaièavan KritiKhen leeftijd cnL VerkrijKbaftr m llat mm n ƒ 1 00 cn l F tAt Caraft d 8ni er terkend angenaam animaak o rd ehiVKhgebliiV a liCI VygVaV 1 Underen iwakken en kUerachtlge geiteUen eer i te bevelen Ala leneeakracbtlte drank bi itoomiseen kr apljeverterlnaorganen en dUrrbit ook TOor lulgeHnjen en kleine kinderen l n i r lim Kgr 170 X Kt r ƒ 0 80 e X Kjr O OO ChamlKb M AltrcilSk At Speciaal voor Klnderyoeding in buieen i i Kcr 0 80 luivere JTlCIIVaUII C jj Kjr r 0 60 Kt r f O ÏB Asthma CiffarCttCn f Ct nrette ii roUoeide Wbeetnj rïcT ding van de hevigste aanvallen vao Aithma etc In dooijei O tiO I Tamarinrlc RnnhntiQ u puroatief ter ventopping Aam 1 glIlarillUC PUIIUUII3 i elen Migraine Conge lie rte voonlooktlsUlanj voor klaJeien berillen le Tamarinde Snnlions n KKAEl FI ir N HOI M Lelantrijkc diensten daar de vona voor het kind begeerl ijk en de smaak aangenaam it Pnji per dooije 0 90 en O ÖO 6alm3alr Pac4ill0C icemeen erkend li liet BESTE hunmiddei jainliaR r aSIIIiea Hoe VerkoodheW en KeelpSn het u een alUmoploeaend en venachtênd middel b l uitnemeBilheld uitiliiitend in □ neKbjcs verkrij gbaar l riii 0 20 per fleich ie 2I f ratpm ahH i tt Mti n waarop te namtt t Ap k l trt M trêrühn XKAEPELIEN HOLM te Zeiet O fMTMttf fv e MiaM kamttftk wv M rtrkri gioar tij dl mmiU KRAEPELIEN b HOLM Hofleveranciers ZEIST adres voor alle soorten SCffOBMTBKIt als het o nlbraliant idi léxm en Laanenmagazija Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegstcej Aanbevelend C 8MITS Alle reparatiën en aangemeten werk Thiirry B WosdirbaUm tn do geheele wereld bekend ea geroemd Onovertroffen middel tegen alle Borst Long LeverHaagzirkten enz Inivendig oowei ais ook uitivendig in bijna ille ziektegevallen met goed gevolg aan te venden PrUs per flacon I 1 per post t 116 Thitrry a Wendenalf bezit eenalsno oiiKelceude geafleskracht en heilzame werkiog Maakt meestal elke pijnl ke en gevaarrolle operatie geheel oTerbodig Met deze alf werd een 14 jkltir OUd VOOr OIl eDe ftli k rehltaden heeniCC Zttel en onlanAs een bijua i£2 jfUtr kankeriyUeii itenezen Hrenst genezing ea verzachting der pyneo bij womlen ontatekingen enz van allerlei aanl Prijs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Dopöt voor Nederland Apothek r IIEI KI SlKDËItïJ Kokin 8 Amsterdam Wamr geen depdt beitcHe men direct un die hohatzentpothek dB A I Hl I KRÏ in Pregnda bel Kobitaoli Üeiterretch 6 clicTfl proipectui te ontbieden bij bet Centrul Uepöt btndtf Rokin 8 AmiterdBin Wie zeker zijn wu da Bclite J a l CftCftO to dutrangon Hsamengesteld eo na MtA prcotDemiiigen ia deo handel gekomen onder deK luua des uitvindt Dr Miohaelis verrurdigd p dt beste maohines in het wereldberasmde ötabblisaement ran Oebra Stol w rok te Keulen elsch Cikel Cacao n vlerkanten bussen Deze Eiki Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dageiijksch gebruik een 2 theelepels van t poedervoor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij g v van diarrhee sleciits met vrater te gebrniken Verkrijgbaar bij de Toomaauut B Apotheksn ens f 1 80 o 0 90 c 0 35 Q neraalv rtegenwoordig r tw It Jer nnd Julius Mattenklosft tj i UIKE ODDPJ l SCHIEDAMMER GEÏÏEVEE merk NIGHTCAP Verkrqgbsar b i PEETER8 Jz AU bewijs van echtheid It eaohet en kurk steeds roorxien van den naam der Firma P HOPPB Ainnterdam KalvrrBtra ii tOi Paiii txpcller Dertic jaa vardt dit midd l aat TsnaaaaDd sooees k pünatillaada annijvini t e g tt soa g t idal var ookis dsfs vartioniTen iim Istta op kM lUdaksiuik Aakaf ld l a6 T6o soBOo all tn da moeata apothekan Te Amatanlam bn Ulotk Cléban van TnyU eo Buiders 1 C A V D LOO AHTS voor Z nuw en Zielsziekten Gopdsche Singel SI BOTISBDAU SPREEKUEEN tt IMRICBTIHG VOOR PSYCBOTHBRAPa Gonda Dmk van A B iïNKMAN fc Zn Bultgniantecli Overzicbt Het blijkt dat t e Wet eerst onlangs de Boeren had overgehaald zich onder ztjne leiding opnieuw te concentreeren Deze concentratie was juist eenige dagen tot stand gekomen toen hg aangevallen en zooalsde Engelscb berichten dat uitdrnkken verstrooid werd De tweede verliezenlgst van het ministerie van oorlog over het gevecht bij Keitztegei De Wet brengt reeds zwaardere verlieaen aan Ëogelsche zgde aan den dag dan het telegram ran Kitchener ui 3 luitenants en 23 Leicestershires Oordonhooglanders en ZaidAustra li6n gesnenreld terwijl er 27 gewonden waren vkaroiider een kapitein gevaarlijk Een telegram uit Pretoria aan de Standard wgat er op dat er twee gevechten hg Reitz plaats hadden Het tweede zou ontstaan zgn toen Dt Wet versterkingen had afgezonden om zijn convooi dat door de colonne van majoor Slagen was buit gemaakt te heroveren De Wet slaagde er echter niet in zgn cofvooi weer van de Engelschen al te nemen Er bestaat twgtel ol De Wet wel zeil il gevecht is geweest tegen Elliott Ea zeer ongeloofwaardig klinkt het dat De Wet lou trekken met 71 wagens en 10 000 stnkt vee Dat is zoo geheel in strijd met de tactiek rem éea groeten Vrijstater dat bet niet waat kan zijn Misschien heeft Elliott als hü dezen buit werkelgk behaald heeft eenvoudig de opbrengst van een dar achoonveegoperaties wasomd Op weg moet hg aangevallen liJn door de Boeren en zware verliezen hebben geleden die men kent Hierait U alioo ook weer dat de nederlaag van De Wet bescheidon sitgoiiTokt org overdreven is geworden Kol C de Wit schrgft o a in de N B C In oen batrekkelgk korten tijd kannen il drie wapenfeiten boeken die over het algemeen genomen ten gunste der Boeren ifn uitgevallen Vlakfontein Beitz en Witmansrast welke drie plaatsen om het zoo eens sit te drnkken zgn gelegen in de sfeer Van actie der drie meest bekende Boerenaanvoerdera de la Bey de Wet en Louis Botha zalke feiten doen zeker niet denken aan manuen die van zins zgn om zich op genade en ongenade over te geven en dit is hamers de aUeen mogeljjke voorwaarde ia db oogen der Engelsche regeering f Onbegi pelijk is en blgft het datdeBrUUbe opperbevelhebber zich zoo weinig laat FEViLLETOX lindelijk Saamgfebxadit BJcbaid lag er alles behalve aaDgenaam veruit uit fNu brengt ons de koekoek de anderen in den weg voer hij uit konden e oni maar aijwaaxta verbergen ea tun voorbijlaten daar te laat Want de volgende schrede had de op elkaar toekomenden re ls wederkeerig in elkaars gezichtBkring gebracht Mijnheer Seemann en juffrouw Haïwoi werden voorloepig door de andere partij met een luid hallo begroet dat echter wat kalmeerde toen het joogcre rqlkjc bemerkte wie ze voor Ktch hadden Ook dece anderen dat wil zeggen het geheele overige gaultdutp schenen uitgeiwerrod tot een ontdekkingsreii door het park De meiqes droenn tSit haar bnit in de handen varenkruid SloMBen bo f n pluimend gras Hoe bevallig kwamen xe bier overigens alle uit de jonge bloKfde gexichten onder de schaduw der hoeden I Mooi waren ie eigentijk alle die tiier heden waren tewainste ie cagen er in haar lichte toiletten alle loo ttU D welvarende jeugd is bijna altyd aanvallig en de goede zorg der moedera die geen van alle gewoon waren zich te bekrimpen en dat ook niet konden had ditmaal bet overige gedaan Wat voor beraUigm kon men tidi bjvoorbeeld gelegen liggen aan het lot der Kaapkolonie want hoewel wg na de inneming van Jamestown niet meer van belangrijke krggsverrichtingen der Boeren hebben gehoord toch blijkt uit verschillende berichten die tot ons komen dat de Boerencommando s die zich daar bevinden het land in verschillende richtingen doortrekken hoeven plunderen patrouilles gevangen nemen kortom geheel leven ten koste van de Engelsche onderdanen Zoo is Malan bezig om op zijn beurt goed werk te doen b j Cradock en nemen by Norvalspont do Boeren in aantal toe terwgl Kritzinger Fouchè en Hgbnrgh elk aas het hoofd van 2 300 man In het oosten van de kolonie het veld houden Men zal ons toegeven dat het er niet veel van heeft alsof de Boeren niet in staat zouden zgn voor de tweede maal de vermoeienissen en ontberingen te verdragen onafscheidelijk verbonden aan een winterveldtocht Da zitting van den Franschen Senaat werd Dinsdag voor een goed deel ingei omcn door een redevoering van Marcère tegen de vereenigingswet De kloosters waren volgens hem geregeld by het concordaat en op grond daarvan hadden zg recht ach met t onderwys bezig te houden de kloosters bestrgden stond gelijk met bestryding van het Katholicistoe en Frankrg k bad 38 millioen Katholieken Eenige ai tikelon werden aangenomen men is gevorderd tot art 13 Na den zeilwedstrgd is te Cuxhaven eergisteren aan boord van het stoomjacht Prinzessin Victoria Lonise toebehoorende aan de Hambnrg Amerika lgu een feestmaal gehouden waaraan de Keizer en prins Heinrich deelnamen In antwoord op de toespraak van den burgemeester Moenckeberg die besloot met een Hoch op den Keizer zeide Z M Wg hebben een plaats in de zon veroverd Het is nu mgn taak ervoor te zorgen dat deze plaats ons onbetwist bezit blgft Onze toekomst ligt op het water Wy zgn begonnen waar de Hansa in ouden tgd moest ophouden omdat de levenwekkende en beschermende kracht van het keizerschap ontbrak Wy zien in de gebeurtenissen in China een waarborg dat de Europeesche vrede jaren lang verzekerd is want de praestaties van de contingenten op zichzelf hebben oordeelvellingen ontlokt steunende op wederzgdsche hoogachting en kameraadschap welke slechts kunnen bgdragen tot de bestendiging des vredes In dezen vrede denken dan dit dmg in couleur de rose dat nu geflankeerd door twee mannelijke en dus donkerder gestalten over den beraosten boachgrond kwam aanloopen Frisch geurig netjes en glad gezicht en hoofdje van het echt jeugdige blond zoo was ze een tKlichaming van goed geconditioneerde zestien jaren juffrouw Greta Walch namelijk en Louise die als om zich zelve te kwellen den bitteren beker dezer ontwijfelbare waarheid langzaam ledigde maakte ten overvloede haar begeleider nog opmerkzaam met de woorden Hoe kondet ge zooeven den slechten smaak hebben dezen aanblik te willen ontwijken Iets mooiers ze legde nadruk op het woord kunt ge toch kwalijk vinden I ËD waarlijk ja ze is allerliefst gaf Richard Seemann toe en wél zoo alsof dit hem eigenlijk nu eerst duidelijk werd Mqn moeder heeft gelijk ze groeit tot een kleine schoonheid op Louise vond dat ze niet slechter te moede waa dan tevoren nadat liaar begeleider étzc opmerking ten beste had gegeven Mogelijk dat dit aan den luchtig objectieven toou lag waarop ze werd uitgesproken Overigens kwam Greta nu snel naderbij en ijlde op juffrouw Heidloff toe Ach tante Louise waart u hier Haar txide geleiden waarvan de een natuurlijk Flunk de dragonder was werden zonder verdere complimenten over Ixwrd geworpen en van Richard nam ze ook in zooverre niet de minste notitie als ze nu haar arm door dien van Louise schoot Dat hij zooeven nog juffrouw Heidtoff geleid liad scheen xtj met bemerkt te hebben Louue s ara had iteric in den z nea geschokt n de Hansa steden hoop ik bloeien De niètve Hansa zal zich wegen banen ea uioowe omjetwogen veroveren De Keiier eindigde met een Hoch op de zeillielhebberg en den Ha atiscben geest indag 11 was het juist een jaar geleden iet beleg der gezantschappen te Peking onnen Do dames van het corps diplomatiqtt aldaar hebben ter eere van den dag bloemen gestrooid op het graf der soldaten van alU natiën die gedurende dat boleg en in volgeiÉe gevechten sneuvelden Hoewel het heet dot de onlusten nu beëindigd zyn wgl de mogendheden oindelgk tot eennemmigheid geraakt zgn by de oplossing van het delicate vraagstuk der schudevergoedinfsn willen do gezanten echter nog niet toeiaan dat er HOOO man Chincesche troepeninaar Peking komen Het gevaar voor niefve onlusten blgft altyd nog in zekere inaH bestaan In het midden van tienden Ier in het westen zal de bevolking niet amiirs begrypen of de barbaren hebben Peking ontheiligd en worden tegen betaling van een zekere som omgekocht w er heen te gaan Alleen de bewoners der oostelgke proflnciën hebben eenig begrip van wat die balbareii eigenlgk zgn en zoo de ondet koringen dier provinciën verstandige endegeu e mannen zgn is or voor de WoaterllnSh n ds kir VSII CBihaTiiels te vreezen Daarom ia het voor die WoBtorlingen een ramp dat Juun Tsjie Kaai de bekwame gouverneur van Sjantoeng juist deier dagea zgn moeder moest verliezen Het Chineesch gebruik wil dat hg zich daarom gedurende drie jaren uit het openbare leven terugtrekt Het is mogeiyk dat het hof hem niet bijzonder welgezind er op aan zal dringen dat hy als een goede zoon het aloud gebruik zal naleven Vooral de Dnitsche nederzetting te KiauTsjau zal zyn heengaan betreuren Versjireule Berichten FllABXBUE In verband met het Kleine Paleis op het Tentoonstellingsterrein hoeft do gemeenteraad van Pargs in beginsel besloten tot de stichting van een gemeentelgk Museum van Schoone Kunsten Een wapenfabrikant te Castol Sarazin die zich reeds meer heeft onderscheiden door de uitvinding en verbetering van moordwerktuigen oen zekere heer Barthe heeft nu een nieuw percussie geweer uitgedacht met antomatische lading welks kolf zoodra men de anderen tn het oog kreeg haar geleider echter op dit teeken van een lichten onwil schijnbaar geen acht gevend had haar ml pas vrijgelaten Moet dat beteekenen dat ik voor het oogenblik vrij van dienst ben juffrouw Greta riep de dragonder spottend zoodra de nieuwe groepeenn hem duidelijk was geworden Vrij van dienst I herhaalde juffrouw Walch verstoord dat wil zeggen verstoord in zóóver als er hier dezen dag van zoo iets ernstigs sprake kon zijn Ja ga gij met mijnheer Seemann die zal een heilzamen invloed op u oefenen Richard dat mensch daar is zoo uitgelaten roep gij hem asjeblieft eens tot de orde H j schijnt met de eenige te zijn die zich in dat geval bevindt en dat willen we als verzachtende otnstandigheid laten gelden zeide Richard en keek ghmlachend naar het bevallige ding Het is overigens onverschillig wat ze nu over mij beschikken voer Flunk in onverminderden overmoed voort Over vijt minuten wordt er voor de voedering geblazen ik ken de pret van oudsher dan krijgen we bowls en koeken als zoete kinders het was der moeite waard zijn gezicht te zien bij de laAtste woorden en Ik weet heel precies dat ge dan Xo ï met mij klinkt juffrouw Margareta I Juffrouw Greta strafte hem ditmaal met minachting en hij sloot zich werkelijk bij Richard Seemann aan en wel roet de mine van iemand die zeggen wil alles op zijn tijd wij zijn hier toch k twee eenigo verstandigen Duloe est desipere in loco begon hij ook zestig patronen bevat terwgl er drie schoten per secoude mee gelost kunnen worden Hot moot met Jules Guérin den mallen held van fort Chabroll niets goed wezen In de gevangenis van Clairvaui is z jnfamilie hem wezen opzoeken en hy is ergvervallen Gistermorgen is de verbannene van hetHooggerechtshof van 1899 graaf De LurSalnces die voor reclame of zooiets naar Parijs is teruggekeerd door drie agentonnit de gevangenis de la Santé overgebrachtnaar het gebouw van den Senaat hetLuxombnrgpaleis om daar ondervraagd tewtfrden door den president B allifres omacht nur in den morgen reeds gedurendeniot minder dan vyf kwartier Daarna heeftde gevangene een onderhoud gehad met zijnverdediger DitniOBUllD Te Beriyn is Maandagmiddag geduelleerleerd op de sabel tusschen twee journalisten waarbg de een na een half uur zófi geweldige wonden aan zgn hoofd had dat hy wel niet zal biyven leven terwyi dn man bg eventueel herstel nog eenige malen yan leer zal moeten trekken 1 Bij Groszonhain zyn drie Italiaansche mijnwerkers gearresteerd onder verdenking van in rBl raw irv ntl Wlif tBing 8n dn samenzwering tegen het loven van koning Humbert van Italië als hoedanig zy uitgeleverd zyn aan de Italiaansche autoriteiten De Beiersche regeering heeft den districts antoriteiten van Schwaben en Nenburg opgedragen zorg te dragen voor deverschaffing van warm middageto i aan schoolkinderen die te ver van hnis wonen om hetthuis te gaan gebruiken door het gezin vanden onderwyzer of een andere particulierefamilie van November tot Februari Voorzoover do ouders onbemiddeld zyn moeten deonkosten bestreden worden nit openbare middelen Nu reeds moeten de noodige maatregelen genomen worden BI NNENLA ND SïATEN O ENE ItA AL K K II S T E HAMER Zitting van Woensdag 19 Juni Aan de orde de woningwet De hoer Melvil van Lynden ofschoon het beginsel toejuichend had niettemin gewichtige bezwaron betreffende de inbreuk op de werkelijk terwijl hij met Seemann ophep Men maakt de dwaasheid eens mee op den vertrouwelijkon toon van menschen van ervaring onder malkaar omdat de allerliefste kcvertjes de meisjes soo vertikt jolig zijn btj deze gelegeni hcid Let u eens op straks aU ze den bowl op hebben het komt tot rollen zeg ik u Richard ag op den gedrongen jongen heer in dfen blauwen rok naast hem neer alsof deze zelf een vreemd insect was Nu plaata zoudt ge hier ook hebben voor die oefening reide hij goedmoedig Maar als ik u raden mig oom Hippel geeft racer achl dan men denkt en tk herinner mij uit mijn ervaringen der feesten hier dat hij een minder aangename manier heeft onverwachts als een roofvogel öp iemand toe te schieten die buiten ztjn boekje gaat Flunk de dragongcr lachte en was van oordeel dat zulks hem ook bekend was Ik seg ook met dat ik mij een roei twlen zal Met dat goed het zou ona moeite kosten waarmee hy wilde te kennen geven dat er een gansch ander kaliber bijvoorbeeld een merk vaneen vijfthaler de tlcsch noodig waa om hem klein te krijgen Ondertussrhcn was Greta zoolang teruggebleven tot ze met jiiftrouw Heidloff wat achter de anderen was Wat zegt u daarvan begon ze nu met het hoofd naar voren wijzend waaf de heeren gingen HiJ heeft toevallig van mama gehiiord dat het vandaag de dag dezer wonderlijke instelling is en Ie voilA daar hebben we hem 1 Wordt vervolgd