Goudsche Courant, zaterdag 22 juni 1901

Slpoed 40ste Jaargang No 8534 Zaterdag S2 Juni 190h 60UDSCHE COURANT DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lelerooB o De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN Telehu No ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adveitentiën tot 1 uur des midd Echt Zeeiiwsch Tarwebrood ÏÏM wfit K O A SLEGT SrEirwS HAVEN J7 Soata I n van A BOKlUdiiè £ a Qelroeders STEEÏÏSKA Bloemisten Turfsingel TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten yan CACTUS DAHLÜ S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prgken en doorbloeien tot de vont intreedt VERDEK HET BEKENDE INI ECTEIV CIDER dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen un vrachten onschadelijk is Liter f0 50 Uier f 0 80 i Liter f I 50 IN HET ÖOUDSCH Verlichtings Magazijn De Avondster DUBBELE BUUET zyn heden weer ontvangen de nieuwste Geisers en Baden van af 1 90 en hooger Alsmede een fraaie Collectie GASORNAMENTEN QASKOOKI LATEN en COMFORBN ÖASFOBNDIZEN met goed werkende Ovens van af f 30 en hooger Alles onder garantie tegen concnrreerende prijzen Aanbevelend M M VAN LOON Aünteff voor Oaii en WtiterMiUng fir W werkelijk p r ü s stelt een IIEfiELIJIK te hebben laat zich fotografeeren in de HMagrii têeke MumêUnrlcMIng STTJIDIO Tan P V D ¥ AAL S Fl SINflEL 661 I I wie eker zOn wu d Echte Elkel CllCaO te ontruigen letamenmtdd m na vel prtetnemingen in den Eaiulal gekomen ander dea saam dea ultTlndm Dr UlohaelU Twrurdigd p i $ beat maohine in het wereldbennad tabblineiiMQt vaa Oebn BtoUwtrok I Keulen ItelM Eikel Gacao In vtarkanten banm Dec ïikul OMüo ia mat melk gekookt MB aangename gezond drank voor dagelijkach gebruik een k 2 theelepel ven t poeder voor een kop Ohooolate Alt geaeedncbHge drank by nl van dlarrhae alecèts met water t ftbruiken TetkrUgbaar bij de Toomaamat B 1 Apothekers na Vt Ko V t prmftmjc 0 DeraalTtrtie nwoordig r toot Kedcr nd Julius Mattenklodt Amsterdam Knlvcxatraüt jO I Thiinj i Wottdubtliim I tQ do geheels wereld bekend ea geroemd Oiiorertroffeu middel tegea alle y o r s t L o n f I e V e r Maagziekten eni Inoeudlg i oowel all ook uitwendig in bijna ille siektegeTallen met goed vevolg B I iian te wenden HrlJ per flacon 14 1 1 per post I M8 TUtir a Wpuditnlf bezit een alsnog on ek nde genseakraoht en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke en gevaaryolle operatie geheel oforl odig Met deie lalf werd oen Ujair oud vuur ongeneeslijk rebOBden beengezwel en onlants een bijna xn laar kankeriyden geueieu Brengt genezing es Tenaehting der pijnen bij wonden ontstekingen enz Tan allerlei aard FrtJB per pot f l BO per post f 1 60 Centraal Dupöt voor Nederland Apotheker IIEIVKI StiVDEHÜ Rokin A Amstenlsm Wasr gMude ót ii bcit 11eninn dirwtilin die ohiitienipotheka d t THIKHKÏ ill Pregrsdd tol ohil k Otttemicli B bIUts prapeetni la oatbMm j lul üealrad OepDI üiadw Rskbi I tiutarlsm filpoed I Spoed I AFBRAAK TE KOOF aan tiet voorinailice RiJks RnIrepAt Dok aan de Doklaan Ingang bij du Parkschouwbnrglt mslerdaui als 3 000 000 Waalsteenen minateas hardi rauw 30O 000 Klinkers 200 000 Halve klinkers 300 000 bl Pannen pi m SOOO Qreenen Balken In versohillende lengten en awaarten van af 6 Heter een partij fijn Eikenhout goed voor Meubelmaker 3000 boaoh latten X 2Vi dm 15 20000 1 en 2 dulms Flanken een groote partU Rlbhout In alle afmetingen 100 stel Staldeuren 10 stel ijzeren Deuren 20 stel Windassen dubbel werk Alles zoo goed als nieuw Verder een nieuwe IJzeren Baaouulkrasn 2000 H Uieren Ootan zwaar Brandhout SOOO U grove en fljne puin DagelIJki te bevragen op bovengenoemde Sloopertj I Voor Maaglijders A AN allen die zich door het vatten van koode of overlading van de I maag door het gebrntk van slechte moeielfjk te verteeren te warme i of te konde spijzen ot door onregelmatige levenswijze een paaglijden I als Mangliamrrh Unagkramp MaagpIJnen moeleHJke êptjêI vertering of verMIJming op den hals gebaald hebben zjj hiermede I een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelijke werkingen reeds I sedert vele jaren bewezen ziJn Het ia I i uBert UrioR soRa iXruiè nwijn H I Deze Kruidenwijn is ait voortreffelijke geneeskrachtig bevon I dene krniden met goeden wjjn gemaakt en versterkt de spös I verteerings organen van den mensch zonder een laxeermiddel te I zijn Krnldenwyn geneest storingen in de bloedvaten znivert het I bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt be I vorderend op de vorming van gezond bloed 1 I Door het op jnisten tiJd gebruiken van Kmidenwijn worden maagkwalen I meest reeds in t begin onderdrukt Men moet das niet talmen er eene proef 1 I medcte doen Symptomen als hoofdpijn oprispen znur in de maag opzetting 1 I misselijkheid met braken die bij chronische maagziekten des te heviger I I optreden worden dikwijls na eenige malen drinken genezen I X A iaHhf Ti r onaangename gevolgen daarvan als I V Cri VUpptU benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen I slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen 1 KRUIDENWI IN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en ver I wjjdert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen 1 Schraal bleek uitzieQ bloedaimoede verval van krachten I zijn meestal de gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloed vorming en een ziekelpe toestand van de lever Bfl gebrek aan eetinst I evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend 1 ziekelpe toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spijsvertering 1 prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde I zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust I Talrijke atteaten en dankbetuigingen beiaijten dUl I B K KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen it Fl 1 50 en 2 I in de Apotheken van öonda Ondewater Schoonhoven Bode I I graven Woerden Alfen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam I I s Qravenhage enz alsook in alle groote en kleine plaatsen van de I I provincie Noord Holland en geheel Nederland in de Apotheken 1 Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda I 3 en meer flesschen Kruidenwijn tegen origineele prijzen naar alle plaatsen 1 van Nederland I Voor nama ak wordt gewaarschuwd len verlanpe uiisluiienil MT Hubert Ultrich sche Kruldenwijfl I J sJ Patent HfStollen lu lUtlg mi Uiclii Kr gum FitrUluiu fier gro m ErtoUt Mr mm ttttmtH UKtUen Hmiui kit Mtu tv Mt HAMsess w rtitlnii n Nacluthmun en iegtbmi l sfl ktuft Oélnr wiivt Mtlu ëcltarfen H StoU it tut na UM JIrMt odsr Js Mft wi Htutttmttuitiw Mss stal wD MttMUmill aiis aMi l ai mil RMrf traairlti mttilM ISl farnungi I MiJn Kruidenwijn is geen geheimmiddel zjjn bestanddeelen zijn Malaga II wyn 450 O Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wjn 240 0 Atlas bessen I sap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anjjs alantswortel Amerik 1I krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen II worden vermengd lloliaiHlsehe Cementsleeiifabriek D VELDHUIS HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOOERAAD Ei en Cirkelvormige Buizen watordiclite Putten ALLE SOORTEN TEeiLS lOESaUKGOTEH ISZ 1805 1901 Harddraverij Vereenigiaff WINSUM OBERfiUM ORON TWBBDBOHOOTS VERLOTING van Paarden BiJttOgen Tt i m rOoelpèdeê en Jlanlsiramra paard gespannen voor een Sulky en voorwerpen voor Land en Tuinbouw en huishoudelijk gebruik Hoofdprijs £ en elegant vierwielig lUjtug beapannen tnet twee paarden Kleinste prgs En waanb rats imiu iu 8 OvUen Trekking beslist 3 Juli 1901 Lot 60 Cl r p p 6 et Loten ff rr p p rO lO In 1900 is 93 pCt voor den aankoop van prijzen besteed Hoofdvertegenwoordiger Voof GOüDA Swartsenburg s Lotendebiet Nlenv onorertroir i Trof Dr Liebers welbeksnd llHUW EEACBT IUm Allla aelit nut Fsbrisbmt tot voortdarende radiMie en Mk re geneiiog ran alk ulf de meest faardnekkigs MntswBiekten rooral oatstaan door afdwalingea opieugdigealMftqd rotal n ing fan Ike zwakte Blaeb llftacht Benaawdheid Hootdp D HMigraine Hartklopping Maagpga llslechte ipgaTetteriug Oovermogui lalmpotenz Pollntioue enz tKtHroerige prospectnssen lil rij TT fesA 1 d dubluls esch Hoi lio l Dop Malik d VeBte Zaltbomrael n ipüli M Clibsn k Co Bottaidsm i M r Happel B Gra cnhags n 1 l slmmsns ila Jonjr J Osn Botterdam Il Wciff fc Co Houds H en bif alle idrogistsn Oidergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEiEUItERS BINEflS SOUPERS Toor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot bet koksvak behoort desverlaagd met bijlevering van servies zilver taielliiuien enz enz Aanbevelend Greraid Pinksen Westhaven 182 Cuisinier a 0pij FDIK B ODDR j 8CHIEDAMMEB GEFEVEB Utrki NIGHTOAF Vtftrijgbstr bUi M PEETEaa 3 i i H H B A U beirijs tie eehtlwid Is n k l ark siseds nof CHItP AM lisarsadMBuuadornnu r HOPPR P HOP Buiteolaodscb Overzicht De Boerenvijanden opgestookt door de regeeringebladen hadden druk gewerkt om de meeting van Merriman en Saner in Queen s Hall te laten mislukken Vooral vele beursbezoekers maakten zich verdienstelijk met het ultdeelen van biljetten b j de Stock Exchange eu in de drukke deelen der City om de Boerenvijanden op te wekken naar Queen s Hall te gaan en de politiek te steunen Chambarlaiu Jameson Cecil Knodes en Milner Er was s avonds dan ook een geweldig gedrang toen de zaaldeuren geopend werden en deuren en ruiten werdea ingedrukt De ordemaatregelen waren echter zeer goed genomen de lawaaiigsten stonden dan ook weldra weer bulten Een Union Jack werd hun afgenomen toen zij tegen de Boeren wilden betoogen doch de voorzitter Labouchere was handig genoeg om de vlag op het podium te doen brengen en aldus te toonen dat de beweging geen anti nationale was en dat zjj de ware verdedigers van de Britsche eer waren in plaats van haar vijanden Merriman was ongesteld en was niet aanwezig maar Saner sprak zeer indrukwekkend en werd geestdriftig toegejuicht Toen Lloyd eorge een motie voorstelde o a behelzende dat de Engeische regeering de Boeren onmiddellgk eervolle en aannemelijke vredesvoorwaarden behoorde aan te bieden diende Diion de afgevaardigde voor Battersea een amendement in strekkende om de bovengenoemde woorden te vervangen door andere zeggende dat eventneele vredesvoorwaarden volledige onafhankelijkheid voor de Boeren repnblieken behoorden toe te zeggen welk amendement bgna eenstemmig werd aangenomen Dixon verklaarde dat Battersea voornemens is een motie van gelijke strekking voor te stellen in elke Engeische vredesbijeenkomst De Londensche jingo pers ziedt van woede over het succes van de bgeenkomst in Queen s Hall Zil klaagt bitterlijk dat de talrijke politie macbt tienduizend waarachtige straatpatriotten belet heeft een samenkomst van landverraders op te breken terwijl de orde in de zaal slechts gehandhaafd kon worden met de hulp vau allerlei vreemd gespuis dat te Londen woont zoogenaamde commissarissen van orde die de g matigdste patriotten in de zaal terstond afranselden en uitsmeten als zij maar kikten De jingo pers wijst ook op het eenig schouwspel dat de bijeenkomst in Queen s Hall bood FEVILLEJOK Bindelijk Saamgebracht 57 Ik ben woedend op mama moest zij ook Juist dezer dagen de Seemann s bezoeken nu kan men heden niet halt zooveel dwaasheden uithalen als we van plan waren want hij zal mij steeds in het oog houden Ik heb het al meer gemerkt dat bij mij alt d zoo onderzoekend aanziet natuurlijk bij zijn bedoelingen Daar de kleine vaste hand pakte Louise bij den arm om haar opmerkzaam te maken en tegelijk terug te hóudea Want een van de beide heeren en niet de dragonder had inderdaad juist omgezien als aocht hij iets tot hij achterwaarts de beide dames ontdekt had Ziet u hij moet altijd weten waar ik ben en wat ik doe Het is om te schreien waarlijk Ku één ding doet mij genoegen hoe mama zich tal ergeren dat te niet meegekomen is Als ze dat had kunnen vermoeden I dan had ik u niet lastig behoerea te vallen taote Louise 1 met een korten lach van er mis iNu tïoost u zeide Louise koel Het is heel wel moget iaX mijnheer Seemann niet uit die oorzaak hier is die u een beletsel voor uw vermaak toeschijnt Misschien bad hij een beleefdheidwUcht tegenover den ouden heer Neen om n jnentwU ii hij hierj daar kunt een bijeenkomst die overal elders dan in Engeland onmogelijk geweest zon zgn De Star zegt in een hoofdartikel dat met de bijeenkomst in Queenshall de vrijheid van spreken in Engeland met goed gevolg is horwonnen De jingo pers en de Boeren vreters in de City hebben er een leugenveldtocht tegen beproefd maar hebben het jammerl jk moeten afleggen De waarheid is dat de oorzaak hiervan is dat het Engeische volk meer dan moede is van den leugenveldtocht De correspondent van de Daily Mail te Norvalspont zegt dat de bekendste Boerenaanvoerder in de Kaapkolonie on van den Trijetaat in de vier laatste dagen als volgt verspreid waren Maritz staat met 150 Boeren io het district Calvinia Scheepers met 100 man en 80 overschalige paarden bj Murraysburg Kritzinger was vier dagen geleden bij Molteno zuidwaarts trekkende Letter is bij hem en heeft ongeveer 250 manschappen eu 150 paarden Smit s commando is nog bg den Zuurberg en Fouchë bjj Molteno terwijl kleine afdeelingon ten noorden van Tarkastad z o In den Vrgstaat staat het Frankfort commando onder de Kos in bet district Heilbron Brand is te Wepener en Bester was mot ongeveer 100 volgelingen vier dagen geleden ongeveer 21 KM ten westen van Smaldeel Erasmus is met 200 man 28 KM ten oosten van Boshof en twee afdeelingen onder een veldkornet zjjn ten oosten van Elandpan Hertzog is in de buurt van Lindley en van der Berg zwerft bij Abraham s kraal Andere kleine opzichzelfstaande troepjes worden gerapporteerd bij Edenburg en andere plaatsen Philippolis moet vol Boeren vrouwen zjjn Ofschoon de Boeren den spoorweg zijn overgestoken worden slechts twee pogingen gerapporteerd om de Ijjn te vernielen beide bjj Holfontein op 15 Juni en mislukt De Wet Steyn en de la Eey zijn in het NO van den Vrgstaat misschien niet ver van Heilbron of Lindley De Franscbe Senaat blgft vlug en goed doorwerken bij de behandeling van de Wet op de vereenigingen en het is een opmerkenswaardig verschijnsel dat de meeste amendementen mot een verrassende meerderheid van stemmen verworpen worden Zoo do vrienden van de congregation zich ooit eenige illusie gemaakt hebben dat de Senaat het wetsontwerp nog zoodanig zou vervormen dat ten slotte de bepalingen die het meest de congregatiën bedreigen hun oorspronkeljjken geest zouden verliezen dan bljjkt meer Cn ge zeker van zijn zeide de kleine gedempt en zeer gedecideerd Maar wanneer hij denkt dat ik mij daardoor de pret zal laten bederven dan vergist hij ztch Ik kan mij later nog genoeg met hem vervelen I Daar kijk nu houdt hij een preek tegen den armen Flunk daar wed ik om Neen stilhoudend en van de w s gebracht door de mines en gebaren der beide heeren waarin nu iets lag dat die veronderstelling allesbehalve rechtvaardigde Mijnheer Gustaaf Gericke was Teeleer aan het woord naar het scheen en scheen dat met voel animo te voeren en de een ot andere grap te vertellen Neen Flunk praat hem wat voor die komt nooit in verlegentÜEid Ze stampte even met den voet aZe arouseeren zich natuurlijk of Kever Gustaaf amuseert hem in plaats van mij Hoe slecht Richard Seemann hier bij ons past Vindt u ook niet i Hij is veel te oud Och tante Louise bewijs u mij een liefdedienst houd eij u wat met hem bezig neem u hem ons wat ail Als u hem in een gesprek wikkelt zoo interessant a u maar kunt dan zal hij toch te minste zoo beleefd zijn en niet van u wegloopen fMogelijk zeide Louise kortaf Maar ik peloof u niets Gij moet zelve maar zien hoe gé u je vereerders van het lijf houdt De toon deed de kleine jufièr snel opwaarts zien Dat er ook een grens was roor de naïeve onbeschaamdheid had zij tot hiertoe zeldzamer ervaren dan wenschelijk ware geweest en steeds smjl weer vergeten Voor een kort oogenblik kreeg ze een voorgevoel als kon juÉFrouw Heidloff aan wie ce haar grilligen jmltus w dde en van nieer dat zjj bitter bedrogen zullen uitkomen Een der voornaamste artikelen t w no 13 dat in de Kamer van afgevaardigden reeds tot zooveel debat aanleiding gaf en betrekking heeft op de voorwyrden waarop een geestelijke vereeniging zich kan constitueeren en hoe en waarom zjj ontbonden kan worden vond heftige bestrijders die allen echter tot nu toe niet slaagden in hnn pogen om het artikel gewijzigd te krijgen Zij willen dat de geestelijke vereenigingen zullen worden beschouwd als iedere andere welke dan ook Do wetgever daarentegen nam aan dat te haren opzichte uitzonderingsbepalingen moeten bestaan omdat de congregatiën niet lleen gehoorzaamheid schuldig meenen te ijjn aan een hoogere macht dan den Staat maar zelfs haar doeleinden menigmaal lijnrecht indruischen tegen zijn bcladgen Dit mesningsverschil is aanleiding dat nu de senatoren de Lamarzelle Conrju en Bérsnger ieder op hun beurt een lans voor de congregatiën braken echter onder resultaat Bérengor wilde dat men in de wet speciaal der congregatiën zou aanduiden waarvan men meende dat zjj gevaar opleverden De premier Waldeck Rousseau zeide dat dit onmogelijk was omdat reeds gedurende honderd jaren het gerecht ieder oogenblik de een of andere congregatie ontdekte maar nog nooit ze duidelijk had weten te deflnieoren Tot zoover is men met de debatten over bet artikel gevorderd maar hoogstwaarschijnlijk zal het evenals alle vorige goedgekeurd worden en dan kan alleen het artikel betreffende het onderwijs door de geestelpen te geven nog een hinderpaal vormen Het beleid van Waldeck Ronssean gepaard aan zjn grooto redenaarsgaven en juridische kennis zullen het wetsontwerp ook in den Senaat redden zooals zjj dat in de Kamer van afgevaardigden wisten te doen Vierspieide Berichten Feahkkuk Voor de correctioncele rechtbank te MontInijon is eergisteren aangevangen de behandeling der zaak van de wegens verraad van geheimen van het arsenaal van Commentry aan de Duitsche ftrma Krupp aangeklaagden ten aanzien T n welke verdenking een kellner van Hongaarsche afkomst te Partji in vrijheid is gesteld Aangeklaagd zijn een meesterknecht en twee werklieden van het arsenaal de eerste wegens verraad van fabricatie geheiraen ten aanzien van wapenen de beide anderen wegens medeplichtigheid De beraadslagingen vinden plaats mot gesloten deuren wie zij daarvoor alles meende te kunnen verlangen haar daaraan weer eens herinneren De manier waarop ze zich in zulke gevallen verdedigde placht steeds nog geheel in tkn geest van de begane fout te zijn wat overigens uit den aajd der zaak meest het geval is Heb ik u daar beleedigd tanto Louise P vleide zij Heb ik iets ongepast gezegd Was het dat ik dacht u kondt diehard van om overnemen i Ach dat kunt u gerust doen daar zal niemand iets in zien Nu als ge daarviin overtuigd zijt dan zal ik zien wat ik doen kan zeide Louise ironisch Juist had Richard weer omgezien en met een blik naar den dragonder de rechte wenkbrauwen in halve vertwijtelmg omhoog getrokken als wilde hij zejfgen waar zijn we terecht gekomen Hij had zich met deze kleine geslc echter bepaald slechts tot haar gewend daaromtrent kon geen twijfel bestaan Of hij meende dat slechts zij hem begrijpen kon wijl zij sedert vijttien jaren geen Back6sch meer was zoo min als hij een halirijpe knaap i Ku om het even Zij was be reid een weemoedig vermaak in deze kameraadschap te vinden ook ddn wanneer deze slechts haar reden van bestaan mocht putten uit wat zij Dor n de anderea in leeftijd vooruit hadden Zoo was er l ich voor heden Jdt i ct elkaar gemeen add n l Richard See3bB scheen de zaak inderdaad zoo op te vatten en daauHit in de gegeven omstandig De mijnwerkersstaking te La Motte d Aveillan ia nog niet uit de n faai enaren willen het aantal Italiaanache arbeiders beperken tot 20 procent de werklieden tot tien procent en over de terugneming der belhamels laten de directeuren zich niet uit doch onderwijl zijn tien deelnemers aan d troebelen in vrpeid gesteld De procureur der Republiek t Algiers heeft togen borgstelling van zes duizend francs in vrpeid doen stellen den heer Le Talhonidec die er van beschuldigd wordt bij de jongste troebelen te Algiers op Max Regis c s te hebben geschoten BINNENLAND 8TATËN OEJVEUAAL KEHSI E KAIHBII Zitting van Donderdag 20 Jusi By de Subsidiewet Inzake het lager onderwijs legde de beer Alberda van Ekenstein zich neer in het belang van de rechtsgelpheid en de verbetering van het onderwijs een doel het geld dubbel waard vooral als nu nog meer de aandacht zal worden gewijd aan het voortgezet onderwijs Hjj vroeg de gehuwde onderwperz ook na den dood hunner vrouw In genot te laten van de totlage van f 60 Minister Borgesius constateerde dat het voorstel geen oppositie vindt en verzekerde dat het herhalingsonderwijs zooveel mogelijk wordt bevorderd z66 dat het later gemakkelp verplichtend is te maken door een toekomstige regeering Hü handhaafde do opvatting dat gecombineerde scholen ook andere dan verplichte rakken mogen onderwijzen mits het karakter van lagere school daardoor niet wordt veranderd Bestendiging van huishuur van 1 60 aan onderwperswodawnaars ligt buiten de badoeling van bet amendement Op verzoek van den heer Rutgers in stemming gebracht wordt het ontwerp aangenomen met 40 tegen 1 stem Tegen de heer Rutgers Hierop worden behandeld de legerwettm waarbij 1 beer Melvil van Lijnden hulde brengende aan het beleid van den Minister van Oorlog den heer Kool die het ontwerp redde de hoofdpunten ondersteunt om te komen tot beëindiging van den staat van weerloosheid en tot invoering ia ii oen nationale wet een compromis tusschen de voorstanders van een volksleger en de ultramilitaristen heden een zeker voordeel te willen trekken In een legitiem onder vier oogen met Cirela Walch zou hij dit werkelijk op een llebe lijkende ding misschien boven vele anderen hebben voorgetrokken althaiM niets verhindert ons dit aan te nenwn Als ééa ondsr vélen echter en wel verscheidene geheel gelijken kon zij deze aantrekkingskracht mogelijk dddrom niet uitoefenen omdat ze daar ook maar en masse werkte en slechts het soortlïegrip Backfisch en dat kan zoowel rozenknop als onrijp appel e beteekenen juist iets nog onontwikkeWs hielp weergeven En bet soort was zijn smaak niet ehjk lut dat van geen verstandig volwassen man is Toen het dus bleek dat aan Ixiuise HeidlofT de zorg voor den bowl was toevertrouwd en zij dezen zou inschenken had hij zijn plaats op de smalle houten bank zonder leuning naast haar ingenomen en verklaarde dat hij mn zou opletten dat er geen glas leeg bleef Hij hidip haar ook werkelijk maakte zich verdienstelijk door het aangeven en ophouden der glazen en zgn ambt was zoo min als het hare een sinecure Louise verwonderde zich in stilte dat hij het bij dit kinderlijk bedrgt uithield zelfs om der wille van Greta die hij toch overigens waarlijk roet meer gemak kon lien dan deze ontzettende zitplaats hem aanbood deze smalle planken op palen die in den ongelijken grasbodem waren dreven veel te ver van de eveneens op gelijke wqze uit den grond oprijzende en dos niet verschuifbare tafels verwijderd ITordt vervolgd i