Goudsche Courant, zaterdag 22 juni 1901

Ulrecie SiKwrwegverWodlDgeo mei ttüUüA Zomerdleist 1901 AangevangeD 1 Mei TUd vai fireemrlcli SOUni ROTTÏRDiUflee nrü B 8 67 10 86 10 68 11 16 U IS 11 18 11 68 1 87 8 18 8 80 3 48 8 68 4 89 4 64 6 16 6 84 18 7 08 1 88 7 44 8 14 Ooidl 6 81 7 11 7 86 8 81 8 88 t OS 8 84 8 88 Mooidmht door 7 18 8 40 lieuwwrketk 7 88 8 10 CpalU 7 18 1 17 Rattardun M 6 16 7 44 v ♦ KotlerdimD F i 8 64 i EotterdMn B i 8 0 l QI 10 08 1 till l w 1 U ht tgWrinu Op 4m i TOBi 6 01 6 18 jv r r IV e 6 17 6 86 6 46 8 3 7 47 8 07 6 10 7 7 8 46 6 80 7 6 11 08 f 1 06 11 18 1 14 11 10 1 81 10 18 10 68 11 1 11 80 11 84 18 44 1 80 I 11 16 1 68 11 86 M 8 ZoilH Kundv a Diudac dnpalu Mntbilirttn Toot d S kl ntknjgliau togn ubln mnk tptjit B Bollt d ik Spoor X 8 lro ippUiBCTt Wwüll 1 Hlm DUi E0TTEIDlll 90n0a Tiao 17 6 41 6 17 4 48 6 88 8 04 8 19 7 06 7 68 8 11 4 68 8 89 8 8 48 6 10 8 18 4 69 6 18 6 48 8 84 7 08 7 18 Bottardam Boun 8 4E 7 68 0 Rottei D D F 8 66 V iB Jtotterdui U 4 48 6 S0 8 04 7 11 7 11 7 46 8 8 18 47 10 16 11 8111 46 18 04 CapalU 4 68 6 41 j lu ss Hiauwerkwk 6 01 6 61 10 38 Hoordreoht 6 11 8 04 Ji i 10 46 Soida 6 17 8 10 6 86 7 88 7 48 8 08 8 84 8 00 87 10 08 10 1 114 11 68 1 0 18 86 4 aUaa lo 8a Umh aitn Müa ItoalWH op dui loqi ku M pnbid wmim M BolUaboka poo L Irtr npplMMiHoirii t f l d W on Llu D t II e N H A t e Tin fon 1 1 61 1 11 8 46 4 19 4 60 6 18 6 49 6 11 7 19 I i V 8 81 ft I 6 17 44 1 10 1 48 4 16 4 46 6 88 6 48 8 16 41 7 67 m HUU Bond 7 18 8 87 8 41 a ll 11 10 00 10 19 10 11 11 18 11 16 11 18 18 61 1 Imnli Uoate 7 86 8 68 11 86 1 07 BootwBO Zag 7 8 V OS 11 18 1 18 Toorbug 7 68 1 14 11 80 1 11 Hs t 7 11 9 01 a l 9 88 9 4J 10 88 10 41 11 86 11 48 18 46 11 66 1 S7 4 X Hut 6 81 8 01 7 01 7 19 7 16 8 SS 8 66 t OS 1 4110 1111 8111 16 11 00 1 80 8 401 67 4 VooSarg 6 18 a 10 17 l l bMt tm Z g 6 68 10 81 1 60 ZMonk Mo 6 08 F 10 48 i oi 8 14 8 18 7 11 7 48 4 08 y OS 9 vl 30 10 11 10 64 U 6 18 08 11 86 8 111 0 8 844 1 I rMlMM op do Uop tn ilU laoknl woi4m J HiraoalbMU lloo la oi lo Uwntn MaloL 6 o ü U 1 i HSTtHDlM Tlo Tom Ia 6 96 8 11 8 1 11 10 1010 61 ll OS I IO 1 18 l 6 4 87 4 48 l r l i 18 1 48 61 10 19 10 80 10 17 11 00 AmttW 8 01 8 68 t U 10 10 11 04 18 48 11 17 1 67 8 81 4 114 67 6 80 6 46 8 44 9 36 10 3 s 11 06 11 47 11 69 imrt a 8 1 18 9 87 10 86 11 1 1 01 Uil 1 11 8 40 4 87 8 l 6 46 8 01 l tl 10 0 11 18 18 81 11 14 00 4 16 4 87 6 1 6 1i 7 01 7 41 7 66 8 18 8 40 10 t6 4 41 6 18 t 4 18 8 48 10 01 6 10 6 64 10 14 67 4 48 S ll 6 48 7 06 7 81 8 08 8 88 8 46 10 88 lO MJ X BoUtoooi kUjot U opploMat kowlji WTtfM ff 4 88 1 4 6 11 7 10 7 88 l iS 10 10 11 081 J 16 10 48 6 07 7 88 6 48 10 64 6 04 8 14 7 00 7 64 8 08 S S9 11 11 11 41 S 9 89 Mtt a 8 82 7 16 8 10 8 18 119 11 11 1111 17 11 60 1 1 8 10 t l 4 41 1 08 ft 7 09 8 10 8 11 1 48 tjut W 6 84 8 47 7 10 8 6S 8 4S 9 30 9 4111 10 11 411 01 1 40 8 11 H 6 01 6 11 6 16 7 16 8Jl 9 40 10 01 loudA 7 06 7 116 18 a ll 9 89 10 18 10 14 IMl Ml 11 Ml 4 11 4 14 6 47 7 07 7 84 1 08 9 11 10J7 ll ti 10 14 10 4 j g Ulnehl 8 18 8 11 7 47 8 U 9 10 10 04 10 41 ll tt 11 48 18 08 1 41 1 01 8 11 01 Woenlea 8 07 6 4t 6 09 9 87 10 17 11 66 11 06 UJ7 4 16 Oadaw 6 11 6 61 8 17 10 86 1 86 4 81 Ooidl 8 41 7 08 7 14 M KM 9 66 10 41 11 11 11 11 1141 11 61 1 1 8 40 Mi 4 41 3 4 41 1 41 8 11 7 00 Z ie 8 4 1 86 18 08 10 48 7 14 i 10 16 11 07 6 11 U J14 1 41 M N 10 07 10 41 lljl De heer Van der Does de Willebob Terklaart ook naDens den beer TanZinnicq Bergmann door ambtsbezigheden afwezig do Terzwaring van lasten niet gemotireerd Hooldbezwaren zgo de onbillijkheden en hardheden zooals het dienen van de grootste helft en de eeaige zoons kortom hfj rreest algemeenen dienstplicht terwgl hg liever gestreefd zag naar algemeene oefening met een legerreserve naast de militie De heer Van Alphen verwacht verlichting van lasten en drong aan op bevordering van de volksweerbaarheid De heeren Schimmelpenninck en Van Wijck steunden het ontwerp als een stap tot verhooging der weerbaarheid maar laatstgenoemde waarschuwde tegen verdere opvoering der oorlogslasten Bfjna alle sprekers getnigden met waardeerifig van de pogingen van den afgetreden en den tegenwoordigen minister van oorlog tot oplossing van het legervraagstok Minister Kool verdedigde de ontwerpen tegen de z i gemakkeiyke critiek de eer het initiatief in deze gevende aan generaal Eland De minister verklaarde verder dat de hier voorgedragen regeling ons voldoende sterkte en voldoend gehalte van leger zal brengen niets minder maar ook niets meer Met deze regeling kunnen wg de toekomst met vertrouwen tegemoet treden Het militieontwqrp is daarop aangenonen met 34 tegen 18 stommen Friesland dat tot onze nederlaag bjj de Kamerverkieziugen zulk een groot aandeel bijdroeg heeft zich bjj de Statenverkiezingen flink gehouden üe kerkelijke minderheid is niet alleen niet meerderheid geworden maar zelfs verzwakt uit den strgd gekomen Bij de eerste stemming op Maandag 10 dezer gaven van de 5 districten slechts 2 Dokkum en Snoek dadelgk een heslissenden nitslag In elk van deze beide districten werden 6 kerkelgken gekozen De verhouding veranderde daardoor niet want ook de aftredende leden in beide districten behourdeu tot de kerkelgke partiien Voor Leonwarden Kraneker en Schoterland moest herstemd worden In Leenwarden traden 5 liberalen af en kwamen 5 liberalen in herstemming met 1 antir en 1 r k in Franeker traden 4 liberalen en 1 antir af ook daar kwamen 5 liberalen in herstemming met 4 antir en 1 r k in Schotorland eindelgk kwamen 6 aftredende liberalen in herstemming met 3 loc dem en 2 leden der Volkspartij Ër werd b $ de herstemmingen dmkker gestemd dan bg de stemmingen op 10 Jnni In het district Leeuwarden dat 9737 kièters voor de Prov Staten stelt werden toen 9134 geldige stemmen nitgebraeht thans 6703 in Franeker dat 9035 kiezers heeft waren deze getallen resp 7199 en 8033 in Schoter and werd dus zoowel by de eerste stemming als bij de herstemming slecht gestemd De nitslag van de herstemmingen is nu In Leeuwarden gekozen 6 liberalen in Franeker 5 liberalen in Schotorland 3 liberalen 1 Boc dem en 1 lid der volkspartij De liberale partij verloor in Schotorland mr Sickenga lid van Gedep Staten en Oosterbaan d 07 Uoad 6 10 8 81 7 88 7 60 6 18 Oadn 6 18 Woerd 8 48 8 48 Utnokt 8 01 7 04 8 11 i il t U 8 11 9 19 De liberalen hebben dns als rusnltaat van de gebeele verkiezing verloren 1 plaats de antireV eveneens 1 plaats deze 2 zetels zullen worden ingenomen door een socialist en een lid der Volkspartij Van d 50 plaatsen in de Prov Staten bezetten de liberalen tot nog toe 28 de kerkelgken 22 er was dns een meerderheid van 6 liberalen Thans zullen de Friesche Staten zijn samengesteld uit 27 liberalen 21 kerkelijken 1 socialist en 1 lid van de Volkspartij De meerderheid biyft dns aan de liberalen Bil eene eventneele ontbinding der Eerste Kamer zal Friesland derhalve zijn 4 liberale leden blijven afvaardigen Ware naastZuidHolland ook Friesland voor de Staten omgegaan dan zon eene ontbinding der Eerste Kamer 33 kerkelgke en 17 liberale leden hebben opgeleverd Nu alleen Znid HóUand om is zou hg ontbinding de verhouding inde Eerste Kamer worden 29 kerkeljjkentegen 21 liberalen N E C Gemengde Berichten De schoenmaker J D te Dongen is in hechtenis genomen omdat hij er van verdacht wordt btturmans regenwater vergiftigd te bobben door carbol tengevolge waarvan twee kinderen die van dat water dronken ernstig ongesteld zijn Als aanleiding wordt genoemd bourmans weigering om van zgn regenwater te geven In beslag zij genomen een flesch waarin nog carbol was en een flesch van het vergiftigde water De verdachte verklaarde onschuldig te zijn Te Haarlemmermeer ie gisternacht in de woning Maria Hoeve aan den Ringdijk inbraak gepleegd Het meubilair is overhoop gebaald en beschadigd en een rgwiel en andere voorwerpen zgn medegenomen Men schrijft aan de N E Ct Even buiten Wessem Limh daalde Woensdagmorgen een groote luchtballon neer In het schuitje zaten drie personen Den vorigen avond was de ballon te Bussel in Frankrijk gestegen Natuurlijk waren er te Wessem handen genoeg om de Inchtvaarders bij de daling te helpen De Petit Bleu doet het verhaal van deze noderdaling onder bet opschrift Aéronantes mal re us Volgens dit blad zou de Vanban zoo heette de ballon door de inwoners van het plaatsje allerslechtst zijn ontvangen en de luchtreiziger hebben alle moeite gehad om bun ballon te redden Den afstand tnsschen Bgssel en het Limburgsche dorp heeft de ballon in acht uur afgelegd Beeds sedert eenigen tijd werden door verscbillonde winkeliers en tramcondncteurs te Amsterdnm valsche rijksdaalders en guldens ontvangen vele van die munten werden bij de politie gedeponeerd Het vermoeden bestond dus dat daar ter stede weer een bende valsche munters aan het werk was en natuurlijk werd een onderzoek ingesteld o l D A IJ 1 KBl tl 1 l 10 6 18 00 I8J1 1 16 S ll 11 16 1 11 11 14 1 40 8 1 11 47 11 81 1 08 1 08 8 46 10 14 Aan de pogingen van de politie vooral in bet westelijk gedeelte van de stid is bet te danken dat de hand op eenige verdachte personen is gelegd In arrest is reeds gesteld zekere v B wonende aan de Egelantiersgracbt en zekere vrouw Q Ook is de politie nog eenige medeplichtigen op het spoor die ongetw feld spoedig in arrest gaan Op V B werden bg fouilleering een aantal valsche munten gevonden Het onderzoek wordt natuurlijk voortgezet Tel Het weer Igkt sedert een paar weken meer op Maartsch dan op middenzomersch overal is de temperatunr zeer laag te Meran in Tyrol is zg zelfs winterachtig en de gebergten van Zuid Tyrol Karinthië en Stiermarken liggen tot in de dalen diep onder de sneeuw terwijl in het Ertsgebergte aan de noordelijke grens van Bohemen een sneeuworkaan woedt Zelfs in de oostelijke provinciën van Frankrijk is het feitelijk winter Op den Elzasser Belchen ligt de sneeuw 2 centimeter dik en te Pontarlier heeft bet eergisteren den geheelen dag gesneeuwd Te Chambery viel den heelen dag een ijskoude regen en de omliggende bergen dragen sneeuw De meteorologen trachten troost te brengen met de mededeeling dat lage temperaturen voor Juni geen zeldzaamheid zg n en dat de tegenwoordige het gevolg zijn van een gebied van boogen luchtdruk boven de Britscho eilanden terwijl boven Zweden het Oostzeegebied en MiddenDnitschland hardnekkig lagere drukking blgft beerschen wat het ontstaan van koele vochtige noordenen noordwestenwinden tengevolge heeft Een schrale troost 1 In het zuiden van Frankrijk waar hagelstormen groote schade aan den wijnoogst hebben toegebracht gaat men t et weder corrigeeren met hagelkanonnen die de hagelwolken moeten niteendrijven In den nacht van 30 Maart hoorde een bewoner van de Rozengracht te Amsterdam verdacht gemorrei aan de deur die toegang geeft tot ziJn binnenplaatsje Door het venster zag hg dat een man trachtte de deur te openen blijkbaar met niet zeer eerlgke bedoelingen Hg deed nu van zgn kant de deur open en op hetzelfde oogenblik nam de indringer die op zijn kousen was in allergl de vlucht hetgeen echter niet zoo gemakkelijk ging omdat hg zich bevond in het doolhof van door schuttingen en rasterwerk afgesloten tuintjes en plaatsjes tnsschen Rozengracht en Bloemstraat Maar de inbreker want t was er een legde een buitengewone vaardigheid in het klimmen en springen aan den dag zoodat hü in een oogwenk over verschillende heiningen en daken heen aan zijn vervolger ontsnapt was Deze wekte nu eenige buren en daar toevallig een paa politieagenten passeerden werd een algemeene jacht georganiseerd en weldra laregen de agenten den vluchteling te pakken Hevig bloedende aan een der handen werd hij zonder pet en schoenen in een steegje van de Bloemstraat aangetroffen 4 11 4 18 1 61 4 03 se 18 80 11 81 1 48 1 64 1 86 1 14 i 46 6 1 68 8 03 1 08 8 09 1 8f t 08 4 83 3 46 4 08 4 06 4 84 iOUci Maar dat hg een inbreker was dat ontkende hg beslist hg had eenvoudig in het steegje zgn roes zitten uitslapen en was door het rumoer dat 4n de stilte van den nacht in zjjn nabijheid gemaakt werd wakker geworden Een onderzoek bracht echter aan het licht dat een pet en een paar schoenen die den arrestant precies pasten in een kip penhok van een der tuintjes gevonden werden Voorts bleek dat uit verschillende woningen en een werkplaats in de nabf beid ontvreemd waren een zaag een brertjjzer een nikkelen ornament van een kacliti zes lepeltjes nog drie zagen en een boet Al die voorwerpen lagen in den omtnji verspreid en waren blijkbaar door den diet onder het vluchten weggeworpen Als beschuldigd van deze diefstallen en inbraak stond H A H Hoekstra een ongehuwd varensgezel die in zoo zonderlingen toestand in het steegje gearresteerd was Dinsdag terecht Hg ontkende ook thans schuldig te zjjn en trachtte de rechtbank diets te maken dat hg geen inbreker maar integendeel een allernobelste dierenvriend was Wat toch had hem in ziJn netelige positie gebracht f Eenigszins beschonken had hg in den namiddag van 29 Maart een paar jongens gezien die een kat mishandelden Hij had hun het beest afgenomen en wilde het mee naar huis nemen maar bg het steegje wu de kat hem ontsnapt H i was het arme dier nageloopen doch het niet knnnende krjjgen was hiJ door vermoeienis en den invloed van den drank overmand gaan zitten en in slaap gevallen Toen hg ontwaakte stond hg voor twee dienders die hem ter belooning voor zijn edelmoedigheid mee naar het bureau namen Ongelukkig bleek dat de man reeds vroeger een drietal koeren wegens diefstal tot niet geringe gevangenisstraf was veroordeeld Het O M eischte ditmaal 6 jaren Dinsdagnacht om 12 uur heeft in de meterkamer der gasfabriek te Zevenbergen een ernstige ontploffing plaats gehad tengevolge van een lek Toen de gasstoker de deur der kamer wilde openen om de drukking te verminderen werd hg door een geweldige kracht naar binnen getrokken OogenWikkeiyk zocht het ontsnapte gas zjjn weg naar de nog brandende lantaren voor de meterkamer De stoker werd tegen het pletend geslingerd Het plafond en het dak werden weggenomen en de muren zijn geheel ontzet en gescheurd De stoker kan tengevolge der bekomen brandwonden zijn werk niet verrichten De S D A P in het district Winschoten zal op den verkieziagsdag 27 Jnni een extra trein van Leeuwarden naar Nieuweschans laten loopen om de arbeiders kiezers die tijdelijk in Friesland werkzaam zijn in de gelegenheid te stellen hnh stemmen uit te brengen op den heer van Kol De rechter commissaris heeft dezer dagen zijn onderzoek gesloten over de vraag in hoever bewijsbaar is of Eeltje Eingia in de Hogerhuiszaak al of niet onwaarheid heeft gesproken De grootste moeilijkheid zit hierin dat zg die Ringia als de daders aanwgst hem de bekentenis steeds bebl en gedaan als er geen derde persoon by tegenwoordig was 8 17 S SI 14 10 1818 46 11 118 14 J 10 1 8 31 10 80 8 41 J 10 87 S SO 8 68 9 8S 10 46 11 06 11 47 ll l 11 48 X 11 1 10 11 46 10 11 t l8 8 46 f 8 68 10 08 8 10 8 41 9 47 10 08 10 16 11 04 i 1 8 01 8 81 9 17 9 68 8 68 10 18 10 48 U ll 8 18 10 01 8 84 X 10 17 6 88 E F 10 89 8 48 8 ee 4t 10 11 10 84 10 48 11 16 11 67 De rechtbank zal nn hebben uit te maken of tot behandeling van de aanUaeht wegens neineed i l worden overgegaan De geboorte van een prinsesje in Rusland lal oowel voor den Czaar als voor de bevolking een groote teleurstelling zgn Nn ook de drie eerste kinderen nit het huwelijk van den Czaar met prinses Alexandra van Hessen dat in November 1894 gesloten werd meisjea waren hoopte men met het oog op de troonopvolging op een zoon De drie oudste prinsesjes zyn groothertogin jOlga in 1895 geboren Titiana in 1897 en Maria in 1898 geboren In het Boia de Vincennes nahg Fargs heeft een brutale aanranding plaats gehad Een tooneelspeelster was in het Bosch aan het wandelen met de 16 jarige dochter van een barer vriendinnen toen zg plotseling werden aangevallen door 5 persondn die uit het kreupelbont kwamen Een hunner greep de oude dame beet wierp haar op den grond en sloeg haar torwgl de overigen goedgekleede jongeliedeif het meisje medevoerdeu in weerwil van haar gegil Toen de actrice die in zwgm gevallen was bet bewustzyn terugkreeg was het meisje verdwenen j zg is tot dusver niettegenstaande alle uasporingen der politie niet teruggevonden De Noordzee neemt volgens de Dnitsche bladen in rgkdom aan visch sterk af De oorzaak zon moeten worden gezJicht in de sleepnetten zonder boom welke tegenwoordig gebruikt worden Te Norderney zgn de visschers reeds genoodzaakt hun schepen tot eiken prgs te verkoopen daar de vangst van daaruit niet meer rendeert Het zwaartepunt van de Dnitsche visscherg per stoomschip ligt by IJsland De vangst echter daar ter plaatse levert slechts dan voldoende resultaten op als het net binnen de DeenBche plaatselgke grenzen wordt uitgeworpen wat door scherpe Deensche controle voor de Dnitsche visscherg op IJsland tamelgk onmogeiyk wordt gemaakt Daar Engeland Noorwegen en Denemarken dichter bg dit vischwater liggen daiv Dnitschland werken deze landen onder gunstiger omstandigheden vooral Noorwegen dat met petroleummotor6chepen goede resultaten beeft en nn in plaats van stoomschepen aan te bonwen op zgn zeilschepen eenvondig motors aanbrengt De uitslag van de examens in boekhouden bandelscorrespondeutie voor de praktgk en stenographie van wege de vereeniging van leeraren in bat boekhouden te Amsterdam gehouden is als volgt Boekhouden 138 candidaten geslaagd De heeren J H van den Brink C B de Bruyn H Courlander Lz H Engelman J van Engers Jz P J Fruithof W Gopjel J H Hermans Q P J Hogeweg H L Janssen S A van der Meer H Meyer C Menag4 Challa N J Oldenburg J H V Biemens Jz J van tVlie D Oh Welling hofl en J M van Gaasbeek benevens de dames R de Groot M S Jorissen M J Lieuwen en F Foppelbouwer allen van Amiterdam verder de heeren S Bottema Tzn T n Oldeboorn F J van der Burg H W Ketjen en B van der Ploeg van s Gravenhage J van Monwerik van Krommenie H Filippo W Fzn H J van Kleef A F Marstellen en J F la Rivière van Leiden de dames C M Avis van Haariemmermeer en A C Haaaneot van Katwgk aan Zee Handelscorrespondentie in de Engelsche taal 14 candidaten geslaagd de heeren J F Binger W Bergvelt D C Daubanton Q A Kessenhonwer O P J Hogeweg E O Th Kilsdonk H G J F Scholten D Ph Veegens en J Visser allen van Amsterdam J Lensselink Jzn en J C Oos terhnis van Zaandam In de Fransche taal 10 candidaten geslaagd de heere J F Binger D O Danbanton J Hogeweg en G Kranendonk allen van Amsterdam In de Dnitsche taal 15 candidaten gedaagd de heeren J F Binger D C Danbontoo J F Engelhard H O Th KUsdonk J Eropf Jr J H Ch Merckel en F K G W van Wyk benevens mej J yanLoghem alles van Amsterdam J B Dekker van Amersfoort K Hekelaar van Veenendaal en W Bronwer Azn van Vlaardingen Ia de iteoographie 3 candidaten geslaagd de heereo F A Barendrecht en Ph S van Perlstein benevens mejuffrouw J H E Radeke allen van Amsterdam Terwijl eerg termorgen vroeg in de kapel van bet Heilige Hart te Nantes de abt Frouchard aalmoezenaar van de Filles de la Sagesse op de treden van het altaar geknield lag te bidden naderde hem van achteren een in het zwart gekleede gesluierde vroBW en bracht bem twee slagen met een ploertendooder toe op het hoofd De abt zeeg met bloed bevlekt ineen aan de voeten van Ie moordenaarster die geen enkele poging deed tot ontvlschting De vroiw werd gearreitoerd es bleek te zgn een iO jarigo ond religieuse van de Soeurs de Saint GOdas Zg had den moordaanslag gepleegd omdat zg den abt beschouwde als den bewerker van haar wegzending uit die orde De toestand van den abt moet ernstig zgn In een kist op den zolder van het Brittannia Hotel te Yarmouth zit een duif op eieren Een paar dagen geleden zag men een kat in de kist klimmen en op het duivennest gaan zitten Sedert dien deed de kat lederen morgen hetzelfde en bleef soms verscheidene uren achtereen op de eieren zitten Als de duif niet van het nest afgaat als de kat nadert schuift deze haar zacht maar beslist opzg Er zgn fotografleSn genomen van deze broedende poes In Augustus a s zal te Kopenhagen een internationale tentoonstelling worden geopend van rattenvallen en toestellen om ratten te dooden Er zgn verscheidene prgzen beschikbaar gesteld Eergisteravond werd in t lokaal van het Leger des Heils in de Holstraat te Rotterdam een bgeenkomst gehouden waarop als attractie was aangekondigd aanschoaweIgke voorstelling van den duivel in de kist Hoewel er entree gehevon werd was er een groot aantal nieuwsgierigen opgekomen die het lokaal geheel vulden De bgeenkomst werd op de gebruikelgke wgze geopend maar het publiek was in den aanvang reeds zoo woelig dat politiehulp moest worden ingeroepen Onder de aanwezigen bevonden zich drie acrobaten die plotseling een groote hilariteit te weeg brachten door op de leuningen der banken op hun hoofd te gaan staan waardoor het publiek Inidruchtig applaudisseerde De kapitein berispte hen daarvoor van het podium af wat zooveel indruk op hen scheen te maken dat zy zichdadeIgk naar het zondaarsbankje begaven om zich te laten bekeeren Daarby werd een lied gezongen maar onder het zingen sprongen de drie bekeerlingen op on klommen op elkanders schouders wat weder luid werd toegejuicht maar toen maakte de politie een einde aan het spektakel door de drie hekkespringers er nit te zetten Daarop werd het publiek ongeduldig om de aangekondigde vertooning te zien waarop onder groot gejuich een kist op het podium werd gedragen Na een toespraak werd deze kist geopend door den kapitein die daaruit een spel kaarten een karaf en glaasje zonder voet en een dameshoed te voorschgn haalde en nitlegde dat dit voorstelde den duivel in drie gedaanten het spel den drank en den hoogmoed Het publiek was teleurgesteld aan welke teleurstelling het door groot geschreeuw uiting gaf men eischte zyn geld terug en weder werd een SO tal schreeuwers door de politie de deur uitgezet In het geheel moest de politie gedurende den avond daar vgfmaal handelend optreden Willem Venter een Kaapsche Boer die te Ventersdorp terecht heeft gestaan en zich schuldig heeft verklaard aan aansluiting bg een Boerencomraando en opneming der wapens tegen Engeland is veroordeeld tot 2 X 0 pd St boete subsidiair zes maanden gevangenis Heden zal van New York naar Dnitschland worden ingescheept een blok goud dat U millioen dollars waard is STADSNIEUWS GOUDA 21 Juni 1901 Tot correspondent van de Maatscbappg Toonkunst is voor Gouda benoemd de heer J H B Spaanderman alhier Maandag 24 Juni des avonds te 7 uur zal in het Kofflebuis Harmonie te Gouda eene ledenvergadering plaats hebben van de HoU Maatschappy van Landbouw afd Gouda en Omstreken ter verkiezing van drie leden in het bestuur in de plaats van de heeren J Breebaart Lz D Verweg en J N Both en ter verkiezing van afgevaardigden voor de Algemeene Vergadering te OndBeierland VEESCHEIDENHEID Eenigen tgd geleden vond men in den Donau vlak bg Budapest een in staat van ontbinding verkeerend Igk met zware kettingen er omheen Men meent nu te wetten dat dit het lyk is van dr Ernest Löwenstein een Berlgnsch journalist die betrokken is geweest in bet bekende proces van den politie commissaris Tansch Bg het proces bleek dat LOwenstein ook in dienst stond biJ de geheime Beriynsche politie en meer in het bgzonder belast was de gangen na te gaan van de Dnitsche anarchiMen die naar Zwitserland gevlucht waren Men Torondentelt dat LOweostein bet slachtoffer is geworden van de wraak der anarchisten Nieuwe Zending PARa PLUIES Dassen en Handschoenen A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA TelevkOMS ÜT 31 Iteurs vaii iiiislerdam Slatkrs V 8 V 10 J0NI Vrkrs SlOTllAliD Uart Nod W 8 l i 791 dito dito dltc 8 S g diio dito dito 8 8 Honoj OW Goudl 1881 98 4 8 V lTAt ll Ii ohrij iiig 1868 81 5 90 a Oonixa Obl u pApier 1888 6 SV 81 dito in iilTerl868 6 81 iPotTüOAL Obl met coupon 3 dito tioket 3 84 avtlAND Obl Uinneiil 1894 4 SOU duo Oeooni 18S0 4 6 dito bij Rotht 1889 4 96 dito bij Hop 1889 90 4 96 dito in goud leen 188tf 6 dito dito dito 1884 6 apiSJ Parpet ohuld IBSl 4 67 Towau Oopr CoiiT laen 1880 4 98V 86 101 S8 l 90 68V 676 484 61 194 I 7I1 118 1U 813 6 68 iiov Ö d Inning ktIo D Gee leenin MrieC Zoin AuRp T oblg 18 8 Msuoo Ob it aoh 18 0 6 ï KMOll Obl onbop 1881 4 AlintDA OliligAliou 1896 8 Eon DA 8t a le6u 1894 S N D N Kir HandelsT aAwl Arendab THb Ug CartificAten DaliHAAtaohappy dito Arn Hypothflokb paudbr 4i Oult Mg derVoratenl sand Or Hypothcekb pAndbr 41 Nadarlandarhe batik aand I Nad Handelmaatioh nilo N W k Pao Hyp b p ndbr 8 97 Solt Hyiiothaakb pandbr 4i l Ulr Uypothaskb dito 4 lOl i OoatlNl ü nt HonK bank aand 114 Eüil Hypotheokbauk paiidb 6j AMlaiKA Eqnt ky pBth pamlb 4 Maiw L G Pr Li en 8 SlD HoU U 8poor w Mij aand My tot Kipl T 8t apv aand Ked litd Spoorweg m aand Nad Zmd Afr 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dilo 41 IlAlu Spoor U87 89A lSol l s 88 i 100 314 1407 61 108 1071 6 V l 6 84 n 101 10 lOtl Zuid IUl Spvrng A H obl 3 PoLKN Waraehau Weenen aand Soal Gr Huaa 8ud Bollerdam aand 8 Biwi Stad Antwerpen 1867 8 8lad BnUM l 1888 8V 108 ll Vl 1171 108 Hoxa Thaiaa Eagullr Oiiaelaoh 4 Ooann Staauleenig 1880 6 IUC Ooat B Cr l680 8 SFAni 8lad Madrid 8 1668 NlD Ver BaiAvb Spool eart Ootvaoj eD de Nouveauté s IN ZOMEHMANTELS JapoostolTeu I SAM80M AI VEIiTKfSTIKlM V Ondergeteekende betuigen langs dezen weg hnn harteiyken dank voor do menigvuldige biyken van deelneming ondervonden by het overiyden van hun geliefde Moeder Mej de Wed J J VEBDEIES Va Vogt M VEBDEIES W P vèeTdeies C P MABEE ViEDïiKS QoDBi 22 Jnni 1901 1805 1901 Harddraverij Vereeniging WiNSUM OBERGUM QRON IWMBBE OROOTM VERLOTING van Pnorden Rijtuigen Tuigen Véloctitèdeii een Harddraverspanrd gespannen voor een Sulky en voorwerpen voor Land en Tuinbouw en huishoudolgk gebrnik Hooltlprys Een elegant vierwielig Kijtuig begpannen met twee paarden Kleinste prgs Een tcaanU t n miiuttiu 3 GuUtn Trekking beslist 3 Juli 1901 Lot60ct r p p 65 ct Loten f In 1900 is 93 pOt voor den aankoop van pryzen besteed f Hoofdvertegenwoordiger voir GOUDA Swartsenburg s Lotendebiet IN HET GOUDSCH Vorliclitiiigs Magazija De Avondster DUBHELE BUÜBT 7 gn heden weer ontvangen de nieuwste Geisers en Baden van al 1 90 en hooger Alsmede een fraaie Collectie GASOBNAMENTEN GASKOOKPLATEN en COMFOUEN G A S F O R N U I Z E N met goed werkende Ovctis van al I 30 en hooger Alles opdor garantie togen concurreerende prgzen Aanbevelend M M VAX L00 Aanleg voor Qna en WaterleMlng Ikleuw onovrrlrollen Prof Dr Lloliurs wollwkoud mOW KaACBÏ BI tXIB Ullm ilil tuit Fabrlikuiark tot Toortdnrende radicale en ïekere gauozingv van alle lelfa de meesL bardnekkfgf xenuiv MiekteUj Toorai ontstaan door afdwaUugon op jeugdigim leefkyd totale eneziug van elka zwakte Bieel aucnt Beuaawdheid lIooidpy u tMigraine Hartklopping Uaagpgn lalacfate pgaverteriDg Onvermogen impolenz PoUutione enz Uitvoerige proapeetuMon Irj ffr leaoh 11 1 fl S 8 8i dubbele doacb 11 f 1 lOfiilmd Uop8t Malth v i Vegle Zollbommel I pód M CllSban k Co Botterdam 1 Happol a Gravenhage I Halminana do Jong J Ozn Botterdam WollT k Co Gouda on bil alle drogiaten f m 8CHIEDAMMEK GENEVEE Merk NIGHTOAP Vorkrügbaar by i M PEETER8 Jz NB AU howiji n eoluhaid ii oacbet ea kurk iteodi roorliea n den num dor Kirraa P HOPPE Zenuw en Maa r ijders wordt Bit orertaiging als een werkelf ke holp n den nood het boek i ISastd ÊreTrer Na ontTang CPan a4res per brief kaart ordt dit boekje franco per po t toegezonden door BLOXPOBL S Boekh Zaltbocoftnel