Goudsche Courant, maandag 24 juni 1901

40ste Jaargang Maandag 24 Juni 1901 So 8635 fiOMCHE mmmj JSieuwS en Advertentieblad voor Qouda en Omstreken Sb otiia M ttXttwm M TeiefMii j i ie linTliifir lifc A D V E RT E N T I E N worden ffeplaatst van De Uitgave dezer Courantgreschiedt dagelijks ArSSSS J a u r a x mu ue uit ve ue B Feestilaffen ri J S éHÉkA reg els a 50 Centen iedere regel meer t uitzondering van Zon en Feestda n 0 1 NK 10 Cenin Groote letten worden berekend De pnjs per drie maanden is 1 2 5 franco per Ö IRIkX naar plaatsruimte post 1 70 Ateonderlyke Nommers VIJF CEISTEK Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd miss Emily Uobhonse als algezonte van het fonds tot leniging van den nood der ZuidAfrikaansche vrouwen en kinderen over haar zending heeft uitgebracht Terecht noemt het blad dit verslag een verhaal van Ijjden en dood Als een weldoende engel verscheen miss Hebhonso met linnengoed kleederen en levensmiddelen in de kumpim der ellende waar de weerloozen waren opgesloten wier oenige misdaad was dat hun echtgonooten en vaders het vaderland tegen den wreeden overweldiger verdedigden Het kamp b f Bloemfontein vond z gelegen in het vlakke veld zonder cenigo andere beschutting tegen de brandende zon dan dunne vodderige tentjes Er waren ailÜU raensrhen waaronder 900 kinderen Du hitte was ondragelijk Vliegen bedekten alle voorwerpen Allerlei reptilifin kropen over den grond De dogelyksche rations die den gevangenen verstrekt werden waren helachelyk klein De sterfte onder do kinderen was ontzettend Zy verkwynden er van hitte en gebrek De typhus maakte bedroevend veel offers In een ander kamp dat van Springfontein kwam miss Uobhouse jnist toen er 3 kindereu teg gk waren gestorven Zy vond de Igkjes door de arme moeders zorgvuldig in kistjes gelegd Niet elke doode was zoo gelukkig een kist te krjjgen In datzelfde kamp was een jonge vrouw gestorven die men nit gebrek aan hout in een zak had moeten begraven En door zulke nooit gekende middelen tracht Engeland een land ten onder te krjjgen dot het op militoiro wyzo niet kan veroveren omdat het daartoe te zwak Is Hoewel de Kransche Senaat thans twee zittingen per dag houdt om des te spoediger de Wet op de vereenigiégen te knnnen afdoen was men op Donderdag in de namiddagzitting nog niet verder dan artikel 13 Verworpen werden eenige amendementen van de senatoren Rioa Halgan en Bèrenger alle de strekking hebbende om het artikel lil zoodanig te wyzigen dat er zoo te zeggen een achterdeur open biytt voor het binnensmokkelen van congrogatiën die nu volgens t ongewyzigd artikel 13 moeten opgeven welk doel hun vereeniging beoogt Het is wederour Waldeck Rousseau alleen die de dilcuasie beheerscht Toen Riou vroeg dat men het artikel zoodanig zou wijzigen dat de ontbinding oener congregatie ui de sluiting van een hunner Hablissementen slechts kon geschieden nadat men de belanghebbende partyen had gehoord antwoordde de premier kdat juist de ontbinding ecncr congegratie ioor middel v n een eenvoudig decreet behoorde tot de hoogere politiek der regeering de meines die niet meezongen hiehlen krijscliend de ooren toe de éne priinaner werd vuurroo l van door den bowl nog gestegen toorn over deze OQtwijding der attidenten mysterieen en begon in ernst te schelden de anderen lachten en zongen triompheerend hun lied des te luider kortom het was een leven als een oordeel In de vrije lucht is zoo iets uit te houden binnen besloten nlimtea ware het anders Hier vonden enkele der vijl zinnen toch altijd tusschenio weer rust Jiet oog wanneer het zich omhoog richtte naar het lichte blauir waar helder witte wolken doorheen trokken en naar de ernstig stille toppen der hooge boomen van het park en de reultzenuwen wanneer tuasrhen den i moedelijken wasem der Uowl tafel een frissche winditroom den adem der krachtige voorjaarslurht van het park toevoltrde Zoo was Hichard dan ook in een gansch njet onaangenaroen toestand van droomerige rust verzonken Elk aandeel aan de gesprekken zijner buren links en aan de overzijde had hij laten Inslapen En met de geburin rechts met juffrouw Heidloff sprak hij ook nog maar zeer weinig zulks had dit voor dat daardoor de mogelijkheid haar zonder bedoeling door het een of ander dat hij mocht te berde brengen te mishagen des te geringer wefU Hij had een ander sport van on dcrhoud dan het spreken gevonden gedachteloos naar het hem voorkwam beschouwde hij de hand van Louise die het dichtst bjj hem was in al haar bewegingen Gebroeders STEE17SM A Bloemisten Turi sing el TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Varitciten Tan CACTUS DAHLIA S welke den geheelen Zomer ni£t prachtig geTormde Bloemen preken en doorbloeien tot de Tortt intreedt VERDER HET BEKENDE lfift e€TEl CIUKH dat door bjiroeging van 40 deelen water alle innecten doodt en voor planten bloemen on vrachten onschadelyk ie Liter f0 50 Liter f Ü 8Ü V Liter f 150 Naamlooze Vennootschap n 17ationaal Grondbezit U ê OKAVEKaAOB De DIREC TIE bericht dat de Couponi dar 4 Obllaatifn vervallende Juli toot betaalbaar zijn te i tinmnk t ten Kantore der Vennootachap de Hollaudsche Bank De Vos en Vreede en de Firma P J handry Amtterdam b d UH Praetorins en Zoon öouda b d HH Montijn en Dortland iiisBEPOTvim lleii wordt veriocbt op t MEKK te lettnn UIT HR MlOVÜUS TAll M RAVKiVSWAAY2ü K OORINOHEH D e THEEËN worden afgèlererd in verzegelde pakjes van vxy twu n ein hall en eèn Ned om roet vermelding van Nommer er Prj vooralen van nerenataand Merk volgeni de Wet gedepo oeerd Zich tot de nitvoering van geeerde ordem aanbevelende 4 C BIJL voorheen J BREEBAAKT Lz Paiii £xpella D ti iw n Ri itml l1 mi v Ki Mi nr l tvxm it K dn THtnawaii kal Utia lut kkdakuutk Aakii In d iDiilto pothaku Tg I imiurdui M CTnlk Oi ban TU Tv7Ü m Saadar til p utiU 4 iawitlTiil Hunwl tw Bliauu5Sjl I Titt ll nH püo iWn ti itl t i C A V D LOO ANTS voor Zenuw en Zielsziekten Goudsche 8inge tfl BOTTBKUAM S P RK E K II R E 8 9 f J e Ha baala oaaeUMvkMa aa p M makkalykau poamaUldal vMC Haaraa M aa noral damaa an Ktndanelwaavrark la da AppiMuiu T n C M milMr 4 C w SMIIl Slr 14 Man lalta pial duv op nayn an fabilakanitrk nar INRICHTING VOOR PSYGBOTBERAPIE Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Binkhoest Influenza Borst en Keelaandoenhig binnen den kortst mogelijken tgd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlhcht tot de van coda bekend bekroonde en wereldberoemde Superior DniiveiiBorst lionig Extract f È L I A 1 T H E oit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK T DEN HAAS Hoaeveranciere Flacons f 1 70 ets 40 et bij Gouda E B VAN MILD Veenrt 1 B 12Ö te Go Jo A BOÜMAN Moordrecht I INKSE Nieuuerktrkad IJièl A N v N ZESSEN Sc wohAotcti J Th TOHKEN floaioop B 4 WIJK hidmairr H ROLLMAN Bodegravm A SCHEER Htuutrerht P W v EDE Oudmaler K vj oir HEMDEN te fttmmji P v d 8P1 K MoercapelU D V D STAR Waddinqmen Wed v HOLST Waddinqnetn Hinger MaaimacMme zijn voorbeeldig in constructie en alwerking Mmger Kaalmaehttteê zjjn onmisbaar voor huishondeljk gebraik en nijverheid mtuger maatMacklne zijn in alle takken van industrie de meest gezochte Hlng r Maalmaehtnet zijn ongeëvenaard in werkvermogen en duurzaamheid Simger Saatmaektne zijn voor het moderne borduren de meest geschikte Onderrlciit pilis ooi in liet uioderoe borduren Wmll TatMaMaiaf ParU 1900 Grand Prix Snralll MAATSCHAPPIJ I GOIlDy i ange Tiéndewe 27 m iwni ii w wi rf Tf flfT lTl M t ttrt Dlptorn en Coud Bekroond PRAËPARATCN VAN k Olllna l arnrhf daixoKiraclitlietiiTanterkendaKINA WnNKetnlvakta K VgUllia V oowtl bij kimloen li l Knen gebrek aan aetluat alechta 9 apliaTerlering aenuwhoofdplin ter veraurklng na ziekte of kraambed koorta en bare gevolpen QUINALAROCHE FERRUGIN8UX m bet biiionder tefen Bloedgebrak Blaaksucbl kwalen van Krtttachan leeftijd cnL VerknjKbaar iii llacuna a ƒ LQO cn L pSb p aj a voadïaam veraterkend aangeaaam van imaak voor dagehjkicbeati eik 7 kinderen iwakken en klierachtlgc gealellen lecr aan te be velen AU ganeaakracbtlga dratüc In itoornlasen der apljaverterlngaorganen en dlarrhée ook voor lulgehngen en kleine kinderen Pnn per bui a S Kt 1 70 a V KgryO 90 4 Kgi 0 W Ohemlach Mallce j rer Speciaal voor Klodemoedlng In bniaen Kgr 0 80 AQfhitia f lCrarPff n nelrotikeneencrhalvcCicaretleUvoWoendaterbaatri itooijei a 6 BÖ en Ö SÓ Tamarinde Rnnhckn fruit purcatief tegen vtniopping Aam I amarinUC PUIIOOnt beien Mlgn lne Conge tle c vooraliTkaUlaxan Aor kinderen bewiiien de TamaTlntta Bonbona van KR M1 I IFN 1101 M t elant nike diensten tlaar de vorm voor bel kind bagaarl k n de smank aangenaam t l nji par doo e 0 90 en O Ï 5 alnilak Pa tniP Icemeen erkend al het BESTE hntoiddel r a IIC3 Hoeal Varkoudbeid an KealpVn het it meen ainmoploaaend en veruichtend n del bU uitnemendheid uiüluitend in 4 D fleaebje verkrij gbaar l i i 0 20 per He cb e V f ran IRAEPELltN I HOL Ie Zelat to rtir in x tUfmlHH wnantp ét naam tin hanitlrttêntng tn rtrkrvghtiar kij J muitt HttvtJukart tn Vr têttH Het groote aantal zenuwkwalen Tu iTenf hooMpltD f tot 4t TMnffMnd kMUckenvo tu tp plui barMnb ro rU toê trotHww 0R atMd Kits mlddalaa do r d neduoba watanBohip uogswvnd Sent ui dan nlaairaa tijd kOMl da T tM dat KIJ door lut kriklk Bi k ii tki d MBrOBdlnteo wm iui mk l nn d hald mm pl atMo rli oiitdokklD i 4Mii bMft lla s taond d proAi alti n thwM over da BbMla nlil verbnid n n tM wg l ilf fa rtMHbiwMiUkt krlBC d hoont b lujnt lUnc wakl Uvraa Mtia weldaad blijkt t Rlja vuor mb wiiLwkwftl n lljdaiida manaöbbald Dms nMawUwti itnvondcn door lau bowmcii Ofllol TU Seuindbalt Ur Ksoiaii Wètuaiwia t VUitiofaB H bantatop da iKMui praktijk Mrwaam blm c v n h th M eBWiuil d rvladlng Kf tiiaii la rtnB HnrdrntlnHrfvaKracBlL ilfl urdr de l M t dm MawliM warden wrkaltJk uklttartBda rwaHMtB vwfcncM dftt van tan door dan nltTtodar nMbmna rib EN BEROERTE rat upnUf dnt van tan door dan al OVER ZENUWLIJDEN KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST A 4 4fl bar vncrkanlNI aaiinf i m B htmn lK r d Wednil v i liii fpratHiintiar vrrkUrlHiPii oaidamt wx la jdJit bonkja b t niet aHe TOf tot gnate mb D Tar nieiiware thera i n da dunaeda lalfa Sr ï xk s p üaaiere aiad r rraftiiar da nn wl e KtwlidBlli i i v i tul lipifuu v o boci K laaU e caaacHt uiidiitiD onder welke üaaiere HMd r r fMier u aii r tt kanit r vi nDugamant tS StKajia fi ed f prafcilaeerBMl laaaeahear Baa kit krank JiBtllflan MtltM C ia Mla t t rat Dt Coie te St t m araM a H Mi r rread arti U JAUlMaa 9 r fnnittltr t rMih ei c e r h t hgi li at ta h f atAelairalh Br Sehartaa tealaei letoafllt ia l i l viit ml At naafl isr rM i rl rBt i l f l be h iwrtekh oef iiHwItltlera ti PaHJa t Hawert 234 CaMai on tcKankirO ii r te C rn Dr eirtari ertTde jÜrkeltt Ob P imMil jMhi t4 f la We nao Dr c iiaa iKal leL farr Éra turil M aa a CeuellCaMral d MhHm l i Mi I f n rH PD v lB nd lflU A n II II wlor K nnwR nrer mt MaliiUvr imicwiU m wf mrh f fmmnwAM H rhil li l4 IIJ i watrTaudekant ken a iJa aorea aoka keafénta re a tuftati keef f l ii n r ï ftb M aid Ba M lM t b i UehMwH aeaMi t ea eatitHaBaOlka te V V sf k o l 4oor b B erta etr iraa eidea Mao ttid B ua de favolxanVïrran tooau iM 9tB aavarawiM tet a ret aa n r toatvel aia lt ktihtea eU rbe d ler iMeriektaa nat veert KSl± U b i e e eel earriU a talil beM beefM mT MrïjUi SdSTv t ir w UBUMkAAa b twelk plSimie keitelMe eilhmter Aaa t r M ew W rLKMAIV C BafUnwar U Echt Zeeuwsch Tarwebrood tM emt d K O bö A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 GEEN BETER adres voor alle soorten SCflOJ5J ITJBJtK als het üoerdkabaatidi Sektes a LaaneuBaguiji Kleiweg E 30 tegeaoTer de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparaties en aangemeten werk WKSTIINISCHE HÏPGTHEilBANI gaveitigd te B Oravenliage De BANK verkoopt 4 pCt fmtébrieeeu in stukken van J 1000 500 1 100 en 1 50 tot den koers van 99V Verkrygbaar te Oouda bg de Hebren MONTIJN DORTLAND De Directie J HOOFT GEAAFLAND J A Vi ERPERS EOI JAARDS ThiiRy i Wokdnbtlim la do geheelfl wereld bekemi en geroemd OnovertroffeD middel togen alle U o c i t L o u K L e V e rHiLKCZtekteii enx luwaudig zoovel als ook uitweiidi £ in bijna lil ziektageralleu raet ed gevolg nan te wenden l rUs per fllMB I 1 p r iiost t 116 TUirty ï WondenftU beztt een alano onKekanile geneeskraobt eu beilzame ir rkiitg Maakt meeaUl alke pynlyka AD gevaarvollo operatie geheel overbodig Mot deze zalf werd een 14 jaar oud Voor onf en te V k gehouden beengeznel en onlamta een bjjna au laar kaukerlUden geuezcn Urenut genezing ei reraacbting der pijnop b wonden ontatekingen enz van allerlei aard FriJt pet pot 1 1 fiO par post f l eo Centraal Depot voor Nederland Apothekrr HEKIll i k ER Sokin S Amat rdam Waar geen depSt i ke telle men direct ui dieSchutiei itkeka de A TBUUirY in Pre d kei llobiink leiterreiek V O elleva pro peetai te ontbieden hï bet Centrul ilepdt bandw Bokin 8 Imatardau Wie eeker s n wu d Sobte Elïel Ctteao t ontvangen naamengeateld en na vele proefoeiningen lm den Bandal gekomen onder den naam dea nitvindna Dr MlobaellB vemardigd p 4t beitt nuwfalBe la het etildb etebMimmant vaa a bi atoU wtnk te Kmlan iKba Bikel Caeao In vtorkantoa bnaaen Don Eikul Gaeaa ia met melk gAookt een aangename gezonde drank v or d gelijkach gebruik een 1 2 heelepiU via t pceder voor een kop ChoooUta Ipa geneeikracbtige drank by val van diarrhee aleohta met water ta labnilkeD Verkrijgbaar bü de voomaanula B X Apothakar ena Pr nSS i 0 90 S Ï86 O oeraalver genwoordlaer vo Sader and Jullut Mattenkleii Amiiterdam Kalvcistraai 1Q3 Ondergeteekende beveelt zich beleeid aan voor de levering van DEJEUNER DINERS SOUPERS Toor Partyen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak befajoort dearorlangd met bglevering van servies zilver taiellinneu enz eni Aanbevelend Gerard PiDksen Cuisinier Westhaven 1 doida Dmk tan A BHINEMAN t Zn Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD De BURGEMEESTER Tan Gouda brengt bij dese ter kennu van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Helastiogen enx te Rotterdam op den joen Juni 1901 executoir is verkUard Het Mippkltotr Kohier do 5 van de Belasting op bednjb en andere inkomsten van de gemeente Gouda over het belastmgjaar 1900 1901 Dat voormeld Kohier ter invordenng ia eesteU m handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht 19 zijnen aanslag öp den bi Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ii aat de termijn van xe weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda d n aten Juni 1901 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS RENNI8GEV1 G De BURGEMEESTER der gemeente Gouda Gezwn Artikel 55 der Kietwet Brengt ter openbare kennis dat op Donderdag det 37en unt a s tusochen des voormiddags acht en dei namiddags vijt uur de herstemming ui gescbwden ter vervulling van eene pUats in de Tweede Kamer der Suicn Generaal waarvoor caadidatcn zijn van BYL NDT Mr C fi Graat HEEMSKERK Mr Th En herinnert aan den inhoud van art isSvan het Wetboek van Stralrecht luidende Hydieop ettelijk zich voor een ander uit vende aan eene krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkieaing deelneemt wordt gestraft met gevangenisiCraf van ten hoogste een jaar Gouda 33 Juni 1901 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS DE HE RSTEMM HTG Aan de kiezera is de oproeping gezonden tefen Donderdag 27 dezer om een kenxe te doen voor de Tweede Kamer tolaohen da boeren Van Bylandt en Heemskwk Het zal er zeker spannen Althans van ooxe geestverwanten mag verwacht worden dat zij de uiterste krachten zullen insganneo om hun verdienstelgken vertegenwoordiger in de Kamer te behouden terw l van de tegenpartg zeker ia dat FEUILLETOK El delijk Saai gebraclit 5 = = Zü had etgealijk vnwacht dat hij lich bij het oudere gcieUchap zou aaaaluiten bij oom ea tante Hippel en hun vriesdcD die weer boveti op het terras voór het huis laten en vandaar den aanblik der jeugd beneden op een gevenschten atstand geaoten Wat voor gronden heoi nu twK mochten bewegen hij de chef der firma Seeinann een onder een grootÜB laat van veraDtwoonlelijke zaken bakt gaand emstig msti kapitaUat en grootm Bnatrkel hij zat hier midden onder bet jeugdig geariichap en aam zelb aairtle dwaasheden en grappen die hier aan talel verkocht werden matig ikel Hï scheen heden over een voorraad Ja overvk ed van behaaglijke vroolijkheid te beschikken als Louise nog nimmer bij hem gezien kad Ze spraken beiden niet veel met elkaar van een eigenli onderhoad kon geen sprake zijn Maai wwuwea Louisa de hand naar den zriveren schepper uitstrekte werd hi haar door Richard Ungs den raad der terrine toegaschoven wsnneer zij een glas wilde vullen was het ter plaatse Niets van wat er overigens aan tafel gebeurde hfi mocht dan moeten vragen of antwoorden kon opaaeikiaamlwid van daie kkbe didiiiten alle man in t vnnr gebracht zal worden om de behaalde overwinning in het land te beveatigen door voor Heemskerk hier een plaata te vindan De Standaard wijst er op dat deze in Amsterdam een meerderheid had van 400 stemmen zoadat het naak is te zorgen dat hij te Qouda alaagt ten einde aldus te Anuterdam een ander te knnnen plaatsen De Standaard zelf verwacht dat haar candidaat er hier hoogstens eventjes komen zal Laten de liberalen daarom van hunne zyde nieta onbeproefd laten om de schaal naar hunne zijde te doen overslaan In 1397 behaalden wij de overwinning met 30 stemmen op een aantal van SOOH kiezers Waarom zou dat thans niet mogelijk zijn Mogelijk zeker Mits men alle zeilen bgzette Mits men met hg de pakken neerzit ea bjj voorbaat den moed laat zakken Laat ons van onze tegenpartg leeren hoe WH werken moeten De Standaard verhaalt van een district waar 50 agenten werken waar alle partijgenooten 2 n j eteU n waar gezorgd werd dat niemand up het appJil ontbrak Te weinig wordt onder ons gewerkt door persoonlijk bezoek en montlelinge overreding Hen Iaat dan de dagbladen de aanbeveling van den candidaat over bepaalt zich tot een strooibiljet of hoogstens een voordracht die niet degenen bereikt die van plan zgn thuis te blijven Neea de lauwen isn onverschilligen moeten door kennissen bezocht en opgewekt warden Zoo doet men aan de overzyde De aanstaande herstemmingen zijn van groot belang De meerderheid in de Kamer kunnen wij niet behouden dat ia ilitgemaakt Maar wel kunnen wij zorgen dat een indrukwekkende minderheid van liberalen in de Kamer is om de reactie zooveel mogeiyk te keeren Wat ons iToqral bedreigt bjj de nieuwe re jeeringspartjj zijn verhooging van inkomende rechten die het leven duurder zullen maken en gevaarlijke proefnemingen op onderwijsgebied zeker wat betreft lager maar vermoedelgk ook op het gebied van middelbaar en hooger onderwijs Ztjn de derioalen oppermachtig dan wordt alles afgebroken wat door de liberalen met zooveel waaraan zijn buurvrouw behoefte had tfeiden sotxlat inen bijna op de gedachte had kunnen kotneo Ut deze zijn hoofddoel waren geweest De zaak had overigcn ip den duur tets vermoeiends Vooral dit ziflen zonder leuning hinderde Louise die bij haar slanke lengte spoedig moede in den rag wenL Eenmaal legde ze haar arm even van achter tegen haar uille aan en onderdrukte een zucht Richard had naar den anderen kant gesproken Nu wendde hij zich aanstonds tot haar en zeide zacht op belaogatellenden ttxm f Oe sijt moe en geen wonder Ik had u reeds tang een tatsoenlijken stoel met een leuning gehemd wanneer die verwenschte banken met in den grtmd vaat zaten I Wat kunnen we doen i Wilt ge niet eens even omloopen i Kom laten we opstaan Louise keek een oogenblik twijfelend Neen ik geloot dat ik aog een poosje op mijn post moet blijven zeide se daarop en met den lepel in den schotel in het rond gaande Wij zijn hier gelukkig spoedig op den bodem Hij had haar bezorgd aangezien nu voeMe zij zijn arm die haar van achteren omvatte als om een soort nigteunjng voor haar te vormen aOaat het loó met I Daarbj Ipeek hij heel ernstig en trouwhartig maar Louise richtte zich aanstonds op terwgl zij de aanraking haastig ja onvrieodelijk ontweek Dwaasheid Richard wat valeu in tNu aan oprechtheid laat ge nimtner te vrcnBchen over zeide hij even Utchend trek echter toch aanstonds zijn arm weer naar zich toe Toch aag Louiia ar aog niet tevreden gesteld uit Dat motif is tot stand gebracht Een flinke oppaaitie kan veel kwaad keeren en miasohiea voordeel doen met de oneeoigheid die Biet uitblgven kan onder een regeeringipartij die bestaan zul uit zoozeer uiteenl opende bestanddeelen Ztg toch niet wat doet een stem meer of minder er toe laat de clericalen nu maar eens toouen wat zij kunnen öij weet niet waaraan gij u zoo doende blootstelt Ook niet de liberalen zijn mij te tam lij hebben uitgediend Qe vergist u godarende een meuechenleet tijd minstens nog zullen de liberalen de drogers blijven van de idoëen van onzon tjjd en wat er in de praotijk verwezenlijkt zal worden van die ospirnliSn zal er moeten komeh met de hulp en onder leiding der liberalen Leg dus af uw lauwheid overwin dosnoods uw antipathie tegen de Ubernlen van den dag en den tegenwoordigen liberalen candidaat en kiett met ons partij tegen het gevaar der overheersching door de kerkelijke partijen dat gij niet ontkennen kunt Laat eik niet clericaal kiezer dui zijn stem uitbrengen en zijn invloed doen gulden op anderen om ze ter stembus te voelen Sr wen p U Juni nog 1200 thnisblijver De raeesteu daarvan zullen wel aan onze zijde gebracht kunnen worden als men ze maar weet te vinden Alleen doo de uiterste kroohtsjnspanning kunnen wij Qouda voor de liberale partij behouden Ieder bedenke wat groote belangen bij deze herstemming betrokken zijn Bullenlandsch Overzicbt De markies van Ripon oud minister en gewezen onderkoning van Indië hcett een brief geschreven waarin hiJ protesteert tegen het stelsel der vluchtelingenkampen Uy zegt vervuld te zgn van schaamte dat zulke dingen mog lök zijn onder Britsch bestuur en voegt erian toe dat het hier geen politieke kwestie betreft maar een waarbjj de reputatie des lands op t spel staat Ripon zegt ten slotte dat niet bepaalde personen in deze te laken zgn maar dat voor hst stelsel zeil geen veroordeeling te krachtig is a Ce Dailjr Newsj die dapper stand hondt heelt een groot deel van het verslag daj was weer de uitdrukking hi kende haor nu die haar gelaat gedragen had toen hij met haar had willen dansen en zij hem met het bittere woord over zijn champagne stemming had teruggewezen Nög was hl er met recht achtergekomen wat haar in zulke onschuldige toenaderingen zoo bcleëdigde De onverbiddeUijke hardheid waarmee ze hieraan echter aanstonds een einde maakte was verder met opvallend dlinn was ze geheel zich zelve Nil het stond geschreven dat hij hier heden in oom Hippel s park omtrent tneer dan deze kleine onbegrijpelijkheid opheldering zou krijgen Ze zaten nog steeds aan de lange smalle tafel aan welke nu een verbazend rumoer heerschte en daar zich bij het jonge volkje zoo vrij wel 4les naar wensch had kunnen paren en vereenigen wat graag bij elkaar was zoo scheen de toe sund nog voor een tgdlang vrij bevredigend De gymnasiasten hieven studentenliederen aan en cIc jonge dame an tegenwoordig plegen vrij wel in het Commersbuch thuis te zijn loodat de fnssche sopraanstemmen meest lang niet kwaad mede instemden Maar de pogingen zoo iets als de echte stadentensteraming staande te houden wilden toch met recht gelukken spoedig was alles telkens weer in de schoonste vejwamng die bijvoorbeeld haar vermakelijke uitdrukking dmrin vond djt aan twee verschillende einden det ufel twee verscbillende liederen ingezet en een tijdlang gelijktijdig elk door zgn groep aanhangers werden doorgexet Velen klapten dan in de handen en stampten met den voet van pleiiier over de verwarring