Goudsche Courant, maandag 24 juni 1901

H Woada t io 81 7 88 7 80 a K V 1 Ottdaw t 8 ro r l 1 48 a 48 Utnekt 0 7 1 8 11 8 81 en dat bOTcndien di congregstio b j toep saiag rao den maatregel altgd nog in beroep kon gaan Toen Mezièru de missiooarittien in be chertning nam daarbij met eenige overdryTing wijzende op de groote diensten die zy bewyzcn biJ de kolonbatie Tan orerzeesclie geweHten g Waldeck Bonsseaa tot repliek dat door zo te dolden de regeeriiig een groote Terantwoordelükbeid op zich laadde en dat toch zekef aan de kolonisten b v die in Algiers en Madagaskar minstens evenveel eer toekwam als aan de misaionnarissen wanneer men ieders aandeel ging nitraten in het tot bloei brengen der kolonii Het debat wi rd gesloten door een opmerking van den admiraal de Cnverville die Waldeck Konsseaa verwoet dat b t land ten verdervo voerde De premier heelt dat verwijt z66 dikwyls geboord dat het hem eindcl k misschien zelfs in den Senaat nitgesproken vrg koud 7al laten maar t einde is tot nn toe dat artikel 13 nog niet geamendeerd is en waarschgnlgk z66 ala bat ia goedgekeurd zal worden De getanten te Peking hebben nog een eigenaardige moeilijkheid op te loaoen gehad met betrekking tot de Chineeiche mnnt De vraag wat namelgk op hoeveel bg de nitkeering van de schadevergoeding de taël moest worden gerekend De koers Tan de ta l Is zooalt men weet aan zeer groote schommelingen onderhevig Men heeft ten lotte een uitweg gevonden door aan China te vragen elk land te betalen in zUn eigen mnnt en daa ook aanstonds het verschaldigde bedrag voor elk land in do munt van dat land to berekenen Voorts was er een groote moeilijkheid ten opzichte van de leening De rente zon 4 p t bedragen maar toen kwam Japan zeggen dat het onmogelijk voor minder dan 5 pCt kon loenen Het vroeg dus vergoeding voor do schade die bet zou lyden door een leeniog ki pa Daarop stelde de Kngelsche gezant voor dat het tekort aan de z jde van Japan zon worden gedekt door het sorplns dat andere staten zonden overhouden die tegen minder dan 4 pCt konden leeneu Haar toen had men de poppen aan het dansen I Dnltschlands sinisters haddon zich al in de banden gewreven bjj de berekening van bet zoete winstje dat voor hen voortvloeide nit een leoning waarvoor zij 4 pCt konden doen geldon tcrwyi ze makkelijk tegen minder kondon loenen Dat voordeeltje zon bon nu ontgaan f Geen sprake van Er werd ton slotte uitgemaakt dat dan maar de 4 pOt zonden worden beschouwd alt een minimnm zoodat Japan er boven mag gaan en IJuitsehland er beneden kan bl ven Hoe het Intusschcn zal afloopcn met het opbrengen van geld door hina l nog een raadsel Uit Sjanghai is aan de Standard gemeld thi oen zekere Tien l o Hiang een groote beweging in Tsjill op touw heeft gezet tegen de oorlogsbelastingen Do beweging breidt zich uit naar Sjantoong on zelfs zou Tien Lo Hiang reeds de kcizorlgko troepen hebben geslagen Alweer een aangenaam voornitzicht voor do schuldelschers I AangevaageD 1 Mei TUd vaa fireenwkb Directe SpoorwegverblndlngeD met JOUÜA Zomerdleust 1901 4 SOnnA ROTTlKDAIl i itm B 7 io ai lo ta u lt it it 11 11 it ts i 7 18 8 10 8 4 s sa 4 19 h t ia u 7 08 t ll l i oa r 1 01 11 18 1 14 4 11 S U 11 10 1 11 4 11 t lS in lB lO ia II IV 11 80 1 4 11 41 1 80 1 8 8 11 4 08 g S 7 t 4 a ii ia i ta £ 1 8 10 7 7 aottwdui B o 08 AO na ll o i no 7 Hiiii Illn uMatn Of la tMtn iI l4i Utatat u Uiu4t 4i il i Hk ntonkiU ttu nw 4 I U nrknitta c toga mto U twAtpij JT B llnai t Sp r l itc np l a t OTr iit 1 AU P 4 l t t 7 11 7 M l 8 88 8 i door 7 1 O 7 J 7 7 44 0 8 ♦ Ooudt Uoordreoht Sieuwerk irlt OtptUt tottardui U ftotterdamD F 1 AUm 1 n I aOTTIKDAH SODDA vb 1 48 4 13 17 f 1 84 8 41 I 88 14 1 4S s s i OS 4 48 S a 04 a al 7 08 7 89 t S 18 Iff 4 58 8i m t l iS 8 8 48 88 r 8 111 a S4 10 08 u ir ns ii ii o 09 8i o t t 1 14 4 i i 8 4a 4 7 7 a a itfa 47 lo o le ii 11 04 l lltn nnUantb wg tu 4a CamfÊ Êi Am V OM Ut 7 41 RoltarduB Beun Rottanlam D F Boltgrdam M Oapelte NifluwKrkerk Hoordrtolit Soada 10 1 io a lo sg I w n a oa 14 9 00 I io o iu i9 mti IkaltaUd q 4u l p kn hl f tl U 8I U tl 11 04 4 48 O A 04 7 11 4 88 1 41 f 8 01 B tl 1 11 04 I t it a io a at i ai 7 48 t AUw Uw ntn Mdw OUVDA UBN HAABnia nna 11 Jl 10 00 lOja 10 18 11 18 I8 16 l U lt I IS l 8 48 4 1 11 08 1 07 UI 1 18 II ÏO l l 4 lO ta 1 4 11 8t 11 4a 1 4 It tt l 7 1 44 10 4 11 d X 8 4 a l 7 19 01 81 17 88 i itn lO lS 10 4 ll kf S 18 K 10 08 8 4 10 17 8 18 B F lO S a 4 7 81 48 9 44 10 1 lO ia 10 4 ll li 11 87 Ooada M leveoh Moém 7 88 gMtertuMT Zag 7 Voorburg 7 81 14 HfJ Ï 88 l u t nil II 7 1 j 7 88 8 as 8 9 08 4 lU U U lt 11 88 18 00 t SO 40 4 00 4 18 4 17 l l 1 7 01 7 41 7 i l l 40 10 11 ilT J J 10 U l 4 48 4 J J Z P l 01 1 10 84 10 14 Z v n o io u lO 4 1 1 l na ll 1 8 0 8 4 I 4 4 1 l 4 7 0 7 81 O 81 48 I0 8I 10 84 10 14 U OO lt ll 1 18 1 4 S 7 10 7 88 1 18 IO tO ll U la t U J It 10 48 U S4 10 SJI 8 07 7 S8 8 48 10 84 10 49 11 47 laji 1 0 S 18 S 4S 1 04 4 7 00 T I4 I OO t lO ll il 11 48 e o U U A A MSTIIDAM ia niw ioidk 11 81 9 18 10 0 lO ta 1 0 1 1 lil 8 lt 4 07 4 48 t oi i 4 tl 10 19 10 O 10 87 ll AouLW 01 88 It 10 10 11 04 ll 4 l i7 1J7 tM 4 114 87 8 80 8 48 44 StlO St 11 08 11 47 11 19 kmASi 8 1 9 18 t l 10 SI ll l 10I1 1 I I 1 40 4 17 i 1 8 48 01 11II i U K il AI 1 14 VaikC SI 7 1S 8 10 l tt 9 18 81 n ll lt i7 ll M l 1 1 10 SJt 4 41 0 il 7 09 10 l i 1 41 A iut W I 4 47 7 10 8 a 45 O 4I M n 4t XM m 8 49 8 00 e ll B 7 S8 8 11 40 10 01 loldt 7 0 7 81 8 1 10 18 10 1411 11 1J l ll 4 1 4 14 1 47 7 07 7 14 0 11 10 7 ll l It a i 1 47 II 0 10 04 11 41 11 H 11 41 U OJ citJ OS l l 4 J 4 41 At IJ 7 00 7 8 10 0 10 4 1 4 7 10 7 wi i i j f z z 1 z z i i m Ïm WO IMI 11 18 11 11 IWl 1 1 ♦ yfU 8 18 7 84 7 4 Jl l 7 l 4 11J tJtl ht WoeMo Oudov Öooda 8 4I Ver preide Berichl n FaAKKBUK De leden der ICarokkaanaebe miatia ook heel goed wetend dat kleine en ooi wel groote geschenken de vriendschap onderhouden hebben Donderdag een formeel bezoek gebracht aan Delcasaè den minister van bgitcnlandsche zaken om hem cadeani aan te bieden terwgl de donkerhuidige heeren ontbaajd werden op een lunch en van hun hotel afgehaald en er heen teniggebracbt werden met landauers Opnieuw is door den kantonrechter teRoubaii onwettig verklaard het besluit vanden burgemeester van Croix tegen bet dragen van het geestelijk kleed op het grondgebied der gi meente door priester diedaar niet thuis behouren Ken vervolgdegeestelijke werd Tr jgcsproken Het klooster van de Dames de l Assomption is Donderdak in het openbaar verkocht wegenbelastinPchuld en na ingezette zgn op 1 213 334 fr ging het orer ineigendom aan den procureur Hainean dieden naam Tan den lastgoTer niet wilde mededeelen ala hoedanig evenwel genoemdwordt de bankier van de Assomption graaf Paolito Kome Voor den socialistiachen w sgoer Victor Considérant wordt den vierden Augustus een standbeeld onthuld te Salina sjjngeboortestad Do chef van den Russischcn generalen staf is een paar dagen te logeeren geweest b j generaal De Boisdoffre op diena bnitenverbiyf in Sarthe Bkloie Don een en dertigsten December II telde Belgi t 6 815 054 inwoners waarvan Antwerpen 2H5 tl00 Brussel 211 429 Luik H S TOB en Oent 160 949 Bij Brussel zgn de voorsteden niet gerekend zooals Anderlecht Klterbeek Lakon Schaerbeek enz enz Dl ITSCnLlNU I Toen de kroonprins dezer dagen in zgn salonwagen zat te Bochnm op weg van Minden naar Bonn klopte een jongmensch dat den prins zoo graag eens van nab j wilde zien met zgn wandelstok op het raam wat tal van heelo en halve autoriteiten verschrikt deed toeloopon en wat den nieuwsgierigen vereerder op een vervolging zal komen te staan hoewel de prins heelemaal niet overstunr was BINNENLAND 8TATEN ÜËNEUAAL BKHSTB KAIHKR 10 4 89 9 18 7 Zitting van Vrgdag 2J Juni By het voortgezet debat over de ttaatsexploitatle der steenkolenmynen in Limburg bestreed de Minister van Waterstaat het denkbeeld van particuliere exploitatie op grond der ondervinding en betoogde hg het hooge belang der zaak voor onze industrie en het gevaar dat deze door kolcngebrck lot stilstand zou kunnen worden gebracht wat ook io het adrea der Ned werkgevers is uiteengezet Voor staatseiploitatie zal het ambtenaar perioneel niet beduidend behoeven te worden uitgebreid Op spoorweg exploitatie door den taat heeft de steenkolenexploitatie geen invloed hoegenaamd Op de vraag van den heer Beekers Terklaarde de Minister dat vrggelaten is de conceaaieverleening buiten het complex der terreinen in dit ontwerp vallende De heer Van Wgck bleef de staatseiploitatie ongemotiveerd achten daar van onwil of onmacht van particulieren niet is gebleken Hg acht deze exploitatie zeer precair een loterg en eersten stap op den verkeerden weg De beer Regout daarentegen houdt vol dat door slaatsexploitatie alleen voorkomen kan worden bet machtsmisbruik van exploitanten Verschillende gzerwerken gaan gedrukt onder het juk van kolensyndicaten Het ontwerp is aangenomen met 36 tegen 5 stemmen Aangenomen zgn zonder stemming of met stemming de ontwerpen Rentelooze voorschotten voor stoomtramwegon Tilburg St Oederode Rosmalen Grave Luik Eindhoven Helmond Tiel Cuilenborg Dinxperbi Varsseveld Egmond Borgen Maaatricht Vaals Verhooging van het voorschot der stoomtram op de Zuid Holl eilanden onteigening van de spoorwegen Gouda Schoonhoven 8 Gravezande Hoek van Holland Haarlem Zandvoort Zwolle Mariënberg voor een tweede schutsluis in hetMerwedekanaal en verbetering van den Ryn bg Malburgen voqr het ontwerp voor kanalisatie van Westerwolde verbetering der haveninrichting te Makatser en de Indische rekeningen Het ontwerp regelende de bevoegdheid der wateren veenschappeu it uitgesteld De Kamer is uiteengegaan H M de Koningin heeft f 200 aan den burgemeester van Wamel gezonden tot leniging van de gevolgea van den brand te Leeuwen Men schryft ons 1 I0 l S 4 80 S lt 8 18 8 87 4 Het liep Woensdag druk zeer druk met kiezen voor de Provinciale Staten aan bet stembureau in het gemeentehuis van Franekeradeel en onder bon waren er velen die zeer haastig waren want het hooi en het droge weer riepen hen naar het land I Op zoo n dmkte wat hjt hnis der gemeente niet ingericnt de raadzaal waarin het stombnrean was al gauw vol de vestibule was in een ommezien ook bezet en toen plaatste men zich op de iteenen trap voor de vestibule die al heel spoedig een klezert araphitheater vormde even compact als binnen ofschoon men op de trap buiten wat De massa opeengepakt maar heterogeen had zelf plezier in het geval doch toen ten leste de schare al meer opdrong en van ruimte komen geen sprake was toen begon men tte begrgpeu dat men zelf eigenlgk schuld aan het geval bad De luitjes die gestemd hadden konden gewoon het gemeentehuis niet weer uit t Edoch iemand kreeg een inval In het stembureau aan de straatzyde werd een raam geopend en zg die gestemd hadden konden aldus op straat springen of zich bodaard laten neerzakken want het geopende raam lag circa 2i M bovaa tii beganen grond Een praktisch overbuur haalde gauw et trap voor den dag deze werd onder hot geopende raam gezet en aldus deed het ra uu als afvoerbuis zonder gevaar voor beecbreken dienft Haastige luitjes wg den nu van buitenaf ook het raam gebi ken om in het stembureaa te gerakea do de politie was er b j om te herinneren b het consigne door de deur ar in door het raam er uit Natunrlgk wa het tafreeltje van een en ander voor een amateur fotograaf te mooi om er niet een kiekje van te o ken t Moet een komisch plaatje worden da s zeker actueel ook r AIIVËaTEIVTH iN GeToelig voor de yele hartelgke bewgzen van deelnenjing in het smarteijk verliet zjuer dierbare Vronw en lieve Moedor zgner nog zoo jeugdige Kinderen betuigt ondergeteekcnde bg deze aan UUn zgn har Ulijkai datii li C DE LANG GoüDi 22 Juni 01 Voor de vele bewjjjen van deelneming ons betoond bg het overlgden van onze geliefde Echtgenoote Moeder en Bohuwdmoeder Mejnffr SOFIA DE RUWE geb Horoui betuigen wg onzen harteiyken dank Uit aller naam Th DE ECrWE Gouda 22 Juni 1901 Aan de STEAEINEKAAKSENFABBIEK OOUDA wordt EVHAAO im KtllPER goed bekend met degelgk reparatlework zich aan te melden aan het Administratiegebouw Bleekerskade s morgens tptschen 912 uur rgcteekende beveelt zich beleefd aan vofT o levering van lEJEUNERS BINEflS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvorlangd met byievering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Piaksen Cuisinier I K 7 44 8 14 1 17 88 14 10 11 l 4i ll t 4 33 lOl 8 81 i 10 80 41 10 87 7 47 8 07 i 8 8S 10 4111 08 11 41 4 11 81 11 48 l ll 4 1 1 Westhaven 182 OPENBARE VERKOOPING te QOUDA ten orerstaaa van den Notaris a C FORTÜIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 24 JUNI 1901 des morgens te t uren in hetKoifiekuis HARMONIE aan de Harkt van No 1 Een goed onderhouden Wopnhuis en Erf met aboBderlgke BOVENWONING in de Kuipentraat te Good w pc K Nos 92 en 92a Verhuurd bg do week beneden voor f 1 60 en boven Toor 1 1 40 No 2 tot 6 Vtl naast elkaadw staande Hui enen Kerven met den GROND daarachter in de Boelekade te Gouda W jk B Nos 143 tot 147 Allen verhuurd bg de week elk voor f 1 60 Noa 7 tot 13 Zeven naast elkander staande HmZEIT en ERVEN In de Vierde Kade te Gouda aan en nabg de Kamemelkaloot Wgk K Nos 451 tot 467 Allen verhuurd by de week te weten No 451 voor f 1 28 en de overigen elk voor f 1 No 14 Een HUIS en ERF in de Wilhelminastraat te Gouda wyk M No 215 Verhuurd by de week voor f 1 70 No 15 Een HUIS SCHUUR ERVEN K TUIN in de Derde ol Kluizênaarskade te Gouda Wyk R No 392 Verhuurd by de week voor f 2 50 No 16 en 17 Twee naast elkander ataande ruime en goed onderbonden PAKHUIZEN en ERVEN aan de Peperstraat te Gouda naby het Voorstal en de Ussel wgk K Not 242 en 243 te zamen groot 2 Aren 18 Centiaren Te aanvaarden 1 Auguttut 1901 En No 18 Een HUIS ERF en GROND in de Lange Dwarsstraat te Gouda Wyk H No 136 Terstond te aanvaarden De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen T66r den dag der verkooping van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 nren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde NoUrU FORTÜIJN UHÜOGLEEVEE t Gouda Telepioonnet Gouda Abonnement 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan bet Ityks Intereommnnaalbureau Op 15 Juni 124 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT IN HET QOUDSOH VerUchtings Magazijn lle Avoydster DUBBELE BUÜET lyn heden weer ontvangen de nieawate Oeisers en Baden Tan al i en hooger Abnede een fraaie Collectie GA80RNAMENTEN ÖASKOOKPLATEN en COMFOBEN 6A8F0BNÜIZEN met goed werkende Ovena van al f 80 en hooger Allea onder garantie tegen concurreerende prDien Aanhavelend M M VAN LOOK Atud t 90or öa WaterteUUng f 8CHIEDAMMEK GENEVEB M rMi Tvfcrijgbul bDi M PEETEB8 Jz V B AU bewüi vu Mbthaid nekat ea kurk it MU vo 1 P BOPFB NIGHTOAF Ejesvereeniguig Burgerpliclit GOUDA Openbare VergiiileriDg op DI SI A 25 4lim 1901 des avonds 8 anr in de zaal KU SSTMIN der Sociëteit ONS GENOEGEN te GovnA Spreker de heer Dr P H EOESSOGI Lid van de 2e Kamer der Staten Qeneraal onderwerp Dc 3 8 HERSTEMMING Vrije toegang voor Kiesers Wm Gelegenheid tot DEBAT Namen het Be tuut D RUIJTKR Secretaria GOUDSCHE MELK INRICHTING gevestigd TURFSINGEL TELEFOON No 21 Van at beden zyn onze pryzen VOLLE ZOETE MELK f Ct per Lltor GEROOMDE MELK j ROÜMKARNEMELK ZOETE KOOM f ZURE ROOM vooruit te beatellen SLAGBOOM O GEPASTEURISEERDE GESTERILISEERDK Literlleaoh Gepasteuriseerde Koomboler T 130 per kilo Ueirgen Koomboter voor keukeiiü ebrulk f 1 20 per kilo Goudsche Kaas In diverse kwaliteiten van 15 40 c per K G Leldsche Kaas 25 x hldiimnierkaasjes ± 4 pond t 1 10 per stuk Koomkaasjes ± I Kilo I 0 80 Tweemaal daags worden alle producten door de wgkknecbts aan huis bezorgd 3 Voor buiten de stad levering in speciale verpakking ter verzending als postpakket DE ROODE LAARS EN 5 DE GOEDROOPE WINKEL z yii beslist de Goedkoopsle adressen d voor GOIJÜA AANBEVELEND J y J ZOMEVELD M Delftsghe SlaOlie VRAAGTI AAEDBEZIËIT GEBAKJES met geslagen room HV tZün de fynste Vr Conflseur Hoogstraat Antlseptische Tandpoeder en ADlIseplIsch MondtlDcluur on M OASaVTO Tandartê te t Oravenhagt OVEHAL VEBKRUOBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwgtraat Ooada OPENBARE VERKOOPING Op MAANDAG S4 JUNI 1901 des voormiddags 10 nren aan het hnit R383 ind e Derde Kade te Gouda ten overstaan v n den te Haastrecht gereatigde Notaris J KOEMAN van eenige MEUBI U EN en HUISRAAD BED DEN en BEDDENGOED enz Voor de verknoping te sien HT Wie werkeiyk prijs stelt Ib MKeELMK te hebben laat zich fotograteeren in d K tmgra lteke Uummmricht4m0 STTTIDIO Tu P V O WAALS Fl SINGEL 661 GEEU EETES adrea voor a la soorten SCHOEN WBHK als hel ÜJMtdiraliantsch Urn n Uanmajaziji Kleiweg E 80 tegenover de Klelwogiteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatitn en aangemeten werk C A V D LOO i UV voor Zenxi w en Zielsziekten Goudsche Singel 51 BOTTtCUUAM S P RE K K U U E N 8 0 t INHICHTIIIG VOQB fSYCHOTHERAPIB per V Citroen Limo de Siroop 40 Ct Fr mboun 45 Sinaasappel 45 l3iÓ D MIEBIES KLEIWEG B 100 mB BAAI IE 3 Centa Sigaar SIGAREMUAOAZUN KORTE immK D 2 S VAN WUNQA IRDEN Ondergoederen D Eehte rl Jagergoederén De Eeble mim nmi Trico Ondergoederen Zomerkwaliteitea Keasen halve K pse Sokkoo in oliede KvfaliUiten Schenkt Zn