Goudsche Courant, dinsdag 25 juni 1901

De Centrale Liberale KiesTereeoiging in het Kiesdistrict GOUDA beveelt voor de herstemmlni op DOMDCRnAG 97 Jl ll a s voor hel Lidmaatsehap van de Tweede Hamer der t tatea Generaal den kiezer lea terkste aaa Mr G Ji graaf van B landt o 8536 Dinsdag 25 Juni 1001 408te Jaargang fiOMCHE COURANT Diieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken teleroott u 9 Öe L itgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per poBt 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN TaietMi Ns M A DVEltTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere r fel meer 10 Centen Qroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Namens bovengenoemde Kiesvereeniging J M NOOTHOVEN VAN GOOR Voorzitter D RUYTER Secretarü Openbare Yerkooping et Provincie Zuid Holland kmmmm i Op Maand g den IMen Juli 1901 des TDormiddaica tè U i uren zal onder nadere goedkenring door den Voonitter ot een der Lede van het College van Sedepateerde Btaten der Provincie Znid Holland aan het lokaal van het Provinciaal Bestaar te tOrmtnhagt orden aanbetteed Het vernieuwen van aanlegpUatsen beschoeiingen en Bteeng looüng en langs de Gouwe H4iHi r i t w D aanbesteding ïbI getehleden bj enkele iBBohrtviog overeenkomitig $ 447 der Algemesne Voorschriften vastgesteld door den Minister van WatersUat Handel en Nijverheid dd 12 December lS metwiliH0lngder Ma aHnea in diervotge da de 6 jtUm ulttrUik op Zaterdag om 4 uur tiir da be t d n0 in da bui moatan aijn baaorgd Het bestek ligt van at 26 Juni a s ter leiing aan het lokaal van het Provinciaal Bestnnr van Zuid Holland te t Gtmmhagi en is voorts van al evengenoemd tjJdBtip op fraiuo aanvrage tegen betaling der kosten Ie bekomen bU de boekhandelaars firma Öebroeders va Ci asi Spui no 28a te $ jTmtnh gt en door hare tusschenkomit in 4e voornaamste gemeenten des Rijks Nadere inlichtingen ook omtrent de kosten der besteding eni xijn te bekomen bij den Hoofd Ingonienr van den Provincialen Waterstaat in Zaid Holland J vi iai Vaoi te VGroi iA ij tervrijl aanvrljiing in loco lal worden gegeven door den Hootd Opiichter p J Hmni te eo do op Dinsdag Woene dag Donderdag en Vrjjdag wanneer men lich daartoe aanmeldt op hot bureau dea voormiddags tnssohen 9 en 10 uk Dt GtdtptiMrdt Statm J r PronMU Zuid Holland FATIJN Voortitttr F TA VENRAAT OrijfUr Qeliroeders STEEHSMA Bloemisten TuH singel TELEPH Ko 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS DAHLIA S welke don gebeelen Zomer mot prachtig gevormde Bloemen preken en doorbleeien tot de votst ii treedt VERDER HET BEKENDE 1 $€TEI CIDER 4at door bijvoeging van 40 deolen water alle insecten doodt en voor planten bloemen qa vruchten onschadetük is F Uier fOJÜ v UWrTO aV i titer f 150 i WESTLANhSCIIE HYPOTIIEEKBAKK Gevestig d te sGRAVENHAGE 31 Dec Oesloten Ontvangen Saldo Bitstaande Reserves Uitgekeerd leeniogen aflossingen leeningen dividend 189B 431 450 30 492 30 400 957 70 1894 1 993 300 180 301 22 1 812 998 7f 1895 3 549 275 694 404 3 2 8 54 870 6E 10 250 e 1896 4 762 916 20 1097 821 21 3 665 094 9S 13 510 6 1897 6 649 622 20 1799 666 75 4 850055 45 18113 78 8 1898 9 806 475 3C 2 695 729 68 6 610 745 62 37 602 06 10 1899 12 670 62 30 4035 382 40 8 536 262 9 55102 06 12 1900 14 093 126 80 4 906 555 99 9 186 569 31 68268 73 14 7 Bovengenoemde Bank stelt eene INSCHEilJVlNG open op 500 000 4 pCts Pandbrieven in stukken van lOOO ÖOO lOO en 50 7 U tot den koers van op DINSDAG 25 JUNI 1901 van des morgens W tot des namiddags 4 uur Te Oravenhaga ten kantora der Bank Anulardam by de Hoeren KEBKBOVBy Co en HOOPT QBAAFLASD A Co Bottardam MlLliMRS GhElCHHATÜ Oouda MONtlJS DOBTtAND en in andere plaatsen by Hoeren Agenten Correspoadenten en Commissionnairs in eUecten alwaar prospectussen en inschryvingsbiljetten verkrtjgbaaa ijjn De STORTING moet geschieden tus cben 1 en 15 JULI mHb hetaling der loopènde rente ten kantore waar de inschrijvingheeft plaats gehad n I J ÖKAAFLAND Een zuinige Huisvrouw gebruikt steeds MTEBSSEEF STniTEBZEEFPOEBEB n SOBEZ Zendt Uwe strookjes voor I de Sste Fremicverdeeling I 2000 pryien vó6r Decern a s Naamloofe Tennootschap VEREENIöftE ZEEPFABRIEKEN ROTTKBDUS U IlollaiHlsehe Ceiiiént eeiifabriek D VELDHUIS HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei en Cirkelvormige Buizen waterdiclitaJSf tien ALU SOORTfiH TECELS KOEDRIHiaOTEN EIL TE gouha uDL De Notaris H OROENENDAAL ta Oowla is voornemens op ir emêdag 6 JmH f 90f des voormiddags 11 uur in het b6tel DE ZALM aan de Harkt te Oo da in het openbaar in éène zitting te veilen en verkoopen No 1 EenWoonhius enEil te Gouda aan de Gouwe w jk C No U $ kadaster Sectie D No 1344 groot 79 Centiaren Hat Hui betiat beneden Voorkamer en Suite Alcove Achterkamer en Keuken en boven Voorkamer en Suite Slaapkamer en Achterkamer en daar boven Zolder met beschoten kap Het Huis ia voorzien van Gas en Waterleiding Grondlasten over 1901 1 15 74 Noi2 Een HUIS ERF met TUIN te Gouda aan de Kamemelksloot wyk R No 551 kadaster Sectie A No 2678 groot 1 Are Voorzien van Waterleiding Verhuurd bjj de week Betaaldag en aanvaarding 1 Augoetlu 1901 ot vroeger Te bezichtigen No 1 drie werkdagen en No 2 twee werkdagen voor den verkoo van 1012 en van 2 4 uur en op den da der verkooping van 9 11 uur Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris ÖROENENDAAL te Gouda OH o S Paii Exrelltr I liliH v ilUnld ipMto Oia Irv anLg oiiu een prachtige Collectie VERNIKKELD Bi iUannia Metaal Hanglampen Ganglautaarns KOOKST BIJLEN $ nz enz P P SOOS TIENDEWEG 59 v Gouda Drak v8 BRINKMAN i Zn Met aandrang bevelen wij voor de herstemming op a s Donderdag aan het aftredende lid r ü £ iMiiFïiiEïyiiDi Bulteolaiidsch Overzicht Er dreigt in de liberale party in Engeland een scheuring als gevolg van de denkbeelden over den oorlog in Zuid Afrika De zoogenaamde imperialistiscbe fractie die ouder leiding van lord Roscbery en den oudminister Asquith staat en van den aanvang al den oorlog in Zuid Afrika noodzakelijk geacht en gebillijkt heeft en die reeds bjj de verkiezingen in October door haar zonderlinge houding voor een deel de nederlaag der liberalen bö de stembns beeft veroorzaakt staat nu op tegen hetgeen sir Henry CampbellBannermao sir William Harcourt en John Uorley in het belang der partjj en vooral van het land noodzakelijk achten Die scheuring kwam reeds aan den dag bvj de stemming over de motie van Llovd George in de zitting van het Lagerhuis van Maandag en dnideljjk is zjj thans gebleken in de redevoering die de heer Asquith gehouden heeft is Essex Hü begon daar te otesteereu tegen de meening dat Hy en andere liberalen hans andere denkbeelden hadden over den oorlog dan vroeger Hg is nog steeds van moening dat deze oorlog niet eindigen kan met ket herstel der onafhankeiykheid van de BoerenRepnblieken Want deze oorlog is niet bedoeld of gewenscht door de Regeering en het volk van Engeland maar ons opgedrongen zonder afdoende redenen Na deze klaarblijkeiyke onwaarheid die een door de geschiedenis in het dnidelykste licht zal worden gesteld sprak Asquith nog over een vry vereenigd zichzelf regeerend Zuid Alrika dat naar hg meent zal ontstaan op het gebied waar thans zooveel verwoesting en ramp voorkomt Maar by vergat dat Engeland door zyn optreden die vereeniging voorgoed onmogelyk heeft gemaakt Scherp veroordeelt de DaUy News deze redevoering die onder het uitspreken herhaaldeiyk aanleiding gaf tot interrnpties van de hoorders Wat Asquith deed was verkeerd niet alleen omdat hy zich afscheidde van de leiders der liberale party maar omdat hg beslist verkeerde voorstellingen ten beste gaf Vooral de woorden dat Engeland naar de FEVILLEIOX Eindelijk Saamgibraclii 58 Een zachte hand had men kunnen zeggen wier l burenspel heden voor hem iets aantrekkelijki had Een zoo volkomen vreedxame hoadiag zijnerzijds waarbij hechts zijn bestendig klaar staan Toor Ueine handieüüngen verried dat hjj ïiiet liep maar zoo ongeveer ab een goed gédresreerde hond haar til met de oogen vo de kon niet nalaten X uise aflengskens ook weer zachter jegens hem te stemmen Ze wees dit door ver nieuwdc opnterkzaamheid op zijn glas en daardoor dat ze au ook ran haar ka t soms uit eigen beweging het woord tot hem richtte Wel geen gewichtige bemerkingen maar hoe ware dat faier in dtt rumoer ook mogelijk f hen daarvan gi hem aanleidmg een antwoord te geven dat zoo ongeveer luidde als dat hij nu geheel tevreden wfta met dezen toestand Wanneer gij het kunt uithouden wat mij betreit zou de luk o maar stilleljes Vannen voortgaan Dat deed ze na echter natuuriijk niet nam veeleer juist zeer spoedig na deze philosophische ontboezeming een emde Als Zeus gevolgd door de schaar der aan den wenk zijner oogen hangende Uranionen had de bestuurder van het lot van dexaa namiddag oom Hippel zich van zyn meening van enkele liberalen zich onvoorwaardelgk moest overgeven aan de Boeren lokten hevig protest uit Het blad meent dat de geheele liberale party in dit geval de zyde moet kiezen van sir Henry Campbell Bannerman en in meeting na meeting vertrouwen moet nitspreken in dezen leider en zgn vrienden Gelgk Reuter seinde heeft de commissie ait de Belgische Kamer voor het ontwerp over den Kongo met 7 tegen 2 stemmen en 1 onthouding zich voor het regeeringsontwerp nitgesproken Doch de aanneming is niet geschied dan nadat het ontwerp op een van de zwakke punten was geamendeerd zoodat de voortdurende bevoegdheid van België om den Kongo te annexeeren uitdrukkelgk in het ontwerp werd genoemd Heden a s zal de Fransche Senaat als Hooggerechtshof geconstitueerd zitting nemen om de zaak van den graaf de Lnr Saluces te oordeelen Wyi men trots twee zittingen per dag nog niet gereed is met de Wet op de vereenigmgen wordt er verwacht dat na de eerste zitting het hof voor eenigen tgd de zaak zal uitstellen tot de Senaat de beraadslaging over het wetsontwerp geheel beëindigd heeft Zooals te verwachten was werd art 13 van de Wet op de vereenigingen door den Senaat ongewijzigd aangenomen en heeft de regeering hot dna no met wettige middelen in banden in haar macht een congregatie het recht van vereeniging te ontzeggen en zoo zy eenmaal geconstitueerd is haar te ontbinden zoodra haar doel voor den Staat gevaariyk of hinderiyk te worden Het artikel 14 dat nn volgt gal aanleiding tot heftige discussie want het is dat waarbg bet onderwijs geven aan niet geautoriseerde congregatiën verboden wordt Er is een agitatie te Madrid over da Engeische verkiezingspiannen by Gibraltar In den Spaanschen Ministerraad raadde Sagasta voorzichtigheid aan al zag htl geen direct gevaar Het werd echter mogelijk geacht dat de Engeische Regeering mettartgd door Parlementsleden die op uitbreiding van gebied uit waren gedrongen werd op een voor Spanje bedenkelgkcn weg Daarom waren voorzorgsmaatregelen noodig Door militaire deskundigen zal een onderzoek worden ingesteld waarna eventueel nieuwe plannen voor versterkingen van Spaansche zyde znllen worden ingediend en overwogen Ge zetel op het terras voor het huis verheven was met zijn hofstaat langzaam tn het park neergestegen enAwam nu aan de tafel Na kinderkeos ge zit zoo vast als de oudjes I wat i Groeit me nu maar niït in Neen jonge heeren de studentenpret bewaren wij voor een andere keer en mijn bowl hier is ook niet de rechte rtof daarvoor Wel niet sterk genoeg ha ha wanneer ge wist wat er in zit Dat is soo een iwort liefdedrank het rsoept daarvoor is in onze tamilie ii Nu als de oude juffrouw daar hem weet te brouwen dan schijnt hij haAr weinig te hebben geholpen zeide er een zacht tot tfja buurvrouw terwijl mijnheer Hippel zijn aanmoediging voortzette Laat nu lAder zijn achatie om de taille nemen en naar buiten zwenkeu OcH watV terwijl de jonkTrouwel ijke Rabetta hem waarschynlijk een kleine vjürmamng gegeven had ivan wege zijn al te vrije manier van uitdrukking wanneer de jongens hier oijder onze oogen pousseeren dan is dat nog lang niet het slimste dat ze kunnen doen 1 Kgn er dan geen gezelKhapsspelen he i Zoo wat met pandspel doen kussen met verbonden oogen zijt maar niet bang ik doe niet mede Zoo is het goed springt na maar naar hartelust rond op etm kwart mijl in den omtrek vangt mijn naaste buurschap pas aan vraagt eens rond wie dat in Berlijn kan seggen mx kan nog nie eens Zijne Majesteit onze koning onzer Pruisen Nu Seemann f en gjij ook niet wat Hij had het gedaan gekregen dat de Hafelronde optnrak en de bonte groepen het parkterrein be neraal Weyler zal een inspectiereis ondernemoi naar Aigeciras Centa Molitta en de Ba eiren Ook de Spaansche pers dringt aan op versterking der strydkracnten om desnoods de onzydigheid te kunnen doen eerbiedigea De verkiezingen voor de Deensche Kamer hebben de linkerzyde een grooto overwinning geschonken Uo rechterzgde beeft de helft van haar zetels verloren De aiterste linkenijde de zoogenaamde hervormingsparty telt nu niet minder dan 76 leden Deze zegepraal der anti ministerieelon maakt de posiüe van bet conservatief Miuisterie Sehested nog moeiiyker Verspreide Berichten Fhankkuk Door de commissie voor handel en nyverbeid is instemming betuigd met de verwerping van het wetsvoorstel van den so ciaaldemocraat Zevaes die zoo maar eens eventjes niets minder voorstelde dan vernietiging van alle myncontracten waardoor de mgnen partiovlier eigendom zyn geworden en toewyzing van do mgnen aan de werklieden die er in arbeiden I Terwgl oenerzyds bericht wordt dat de president van den Senaat als Hooggerechtshof de heer Falliëres in overleg met den premier besloten heeft het Vrggereide van Marcel Hubert Dëroulède en Buffet als getuigen van graaf De Lur Saluces te weigeren heet het van anderen kant dat de verdediger van den graaf Maandag na opening der beraadslagingen daartegen onverwyid verzet zal aanteeken Van byzondere fijngevoeligheid der Franschen getuigt het gesol met de ex koningin van Madagascar tydens haar verbiyi te Parys nu juist niett Eerst wordt de dame uiterst burgeriyk onder dak gebracht dan leidt men ie rond als een soort natnnrwonder met vermyding van ontmoetingen met den president der Republiek en nadat eerst do ènancicnIe toestand der gaste uitgerafeld is zoodat men te weten is gekomen dat deie gevallen Majesteit geen booger ideaal kent dan bet bezit van een mooie statiejapon is door een Parysch blad een beroep gedaan op de edelmoedigheid der Pargzenaars om der koningin zoo n kleedingstuk te vereeren dat dan door een kunstenaar in zyn vak gemaakt zal worden en waarop door mad volkten En het duurde met lang of er was werkelijk een toopspel m vollen gang waarbij ae lichte gestalten der meines vlug over den zochten grond vbgen en ntet eens zoo dikwijls als men denken zou door hun vervolf werden ingehaald wijl meer dan een dezer onder algemefn gelach op den oneften bodem kwam te vallen Louise had zich niet aanstonds willen afzonderen had veeleer met tatsoen ook hi r deel aan loop en vang bijgedragen waarbg de kleine kadet haar met zekeren eerbied maar ten laatste toch fullspeed op zijn soldatenbeenües vervolgd en ein ► delijk gevangen en met veel decorum vastgehouden had Ze was zells met volle attentie bif de zaak geweest vond nu echter dat het vermaak in dergelijke kan op haar leettijd zeer spoedig uit is Richard Seemann op wiens verbleven ze toch telkens weer eens vluchtig en half tegei haar wil acht sloeg hield het ipel waarschijnlijk ook yoor beneden zijn waardigheid want zij zag hem boven in gesprek met den r Ui pel staan en de affaire toezien juist toen ze pfet haar ktetnen ridder en in zekeren zin ats zijn buit op haa llftöts terugkeerde Maar toen zij daarop den chef def firma Seemann weer in het oog kreeg was ook hij onder de jeugd Ër zou blmdekoe gespeeld worden de Walch sche meisjes hadden Richard tusachen zich in en Greta vouwde juist haar cakdoekje aAfn en streek het nut overdreven zorgvuldigheid over de knie glad dit zou dus allereerst als verband dienen En wel waarschijnlijk voor Richai Er was teti in de iceoe die m daar verwachtte dat Losiae n i w i I I Lematre toMi ds Fraaos gsiohUdard uilen worden I Gemengde Berichten Aangaande het ongeluk te Laren k aiM worden gemeld De weduwe van der Schaal acht en zestig jaar oud had een bezoek gebracht aan Bussum Op den terugweg was zji aan De Gooische Boer op de stoomtram gestapt tot Laren Op de brink aangekomen sprong y van de nog in beweging zgnde tram niettegenstaande de waarschuwing van passagien en conducteur en viel languit op de rails loodat de tram over haar heen ging Zi werd opgenomen en naar het gestitht vervoerd waar zy onmiddaliyk overleed Sedert eenige dagen is da werkloosheid der kleermakers te Delft eenigszins verminderd doordien ih gemeenteiyke inrichting tot werkverschaffing afdeeling klcermakera weder aan eenige hunner werk hoeft verschaft Voor deze houdt do uitkeeriug nit de gemeentekas op Anderen worden nog geregeld ondersteunt totdat het ryk zooveel bestellingen van uniformen doet dat de werknltdeeling zich ook tot hen zal kannen uitstrekken Dooï dt politie te Amersfoort is Vrydagavond op den openbaren weg aangehouden en naar bet bureau geleid Qerardus Cornelia Tadema Wielandt geboren te Haarlemmermeer thans zonder beroep te s Gravelagd de bekende jonkbeer baron graaf enz die laatstelgk te Amsterdam en te baam enz epz werkte met inteekeniysten voor d gevangen Boeren of de vrouwenkampen in ZuidAlrika zyn opsporing en aanhouding waa verzocht zoowel door den hoofdcommissaris van politie te Amsterdam als door den burgemeester van Baam die beiden dan elegant gekleeden ea van geld welvoorzienen jonkman tnoodeiyk verdenken van oplichting en hem zelfs ten laste leggen althans ervap verdenken dat by zyn liefdewerk onder bedriogoiyke voorgovens vcrvnlt en zich daarby bedient van valsche aanbevelingen en dan ook zijn opsporing en aanhouding yerzochten Toen de agent J Brita hem harkende en vroeg of hy niet Tadema was en hem dan naar het politiebureau wilde volgen werd mynheer erg boos verklaarde dat bg mynheer Tadema was en zoidc op hoogen toon ik ga niet met jon mee maar jü gast met my mee ik wil den commissaris eens over tegen de tx rtt stuitte Was t het symbolische daarvan wanneer nu het overmoedige jonge ding den doek om die anders zoo scheri siende oogen leggen en hij van de onbezonnen kinderhand vrijwillige blindheid op zich nemen zou Iets wezentijk anders tou het huwelijk van den rtjpen maa met het kiind ook niet zijn 1 Eer ze het zelve wist had lionise andermaat het geheele gezelschap den rug toegekeerd Dit perk had Inderdaad op dit eene punt gelijkenis met de bekoorlijke tooverbowchen van Ariosto dat weinige schreden daarin de grootste wisseling van scènes vermochten te bewerken e had slechts twee minuten van de spelenden weg om een vooruitspringemt boschje van jong n KIhout te buigen of ze was weer alleen Hier vé t een pad door het vöör d c jaar gekapte hout weldra liep dit pad plotseling weer snel omlaag en tUMchen hoog sti t riet iwas men weer in een der moeraaüg hugten het hout bleet teri gwn het rietgewas lag nog helder in de zon open voor den westelijken hemel die nu reeds langzamerhand de kleur van den avond begon aan te nemen I uise bleef aan den rand kbm daarna weer een paar schreden naar bdven en liet zich dan op een met heidekruid bedekte als een eiland uit het vochtige gras oprijzende en warm door de zon beschenen plek neer Hier dacht ze rustig te blijven sitten tot n lou Mérkn dat de lütocht weid geblazen