Goudsche Courant, dinsdag 25 juni 1901

De Centrale Liberale Kiesvereeniging in het Kiesdistrict GOUDA beveelt voor de bersteinmins op DOMDKHIIAC 27 JlMil a s voor hel Lidmaatsehap van de Tweede Hamer der Staten Generaai den kiezers ten sterkste aan Mr G J E graaf van Bylandt No 8537 40ste Jaargang Woensdag S6 Juni 1001 fiOMCHE COUMOT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefaa N M ADVEKTENTIEN wonlon geplaatst van 1 5 regels A 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wonlen berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd eleronii i iS De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks niet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CEÏiTE Namen bovenffenoemde Kiesvereeniging J M NOOTHOVEN VAN GOOR Voorzitter D RUYTER Secretary PAULRRÜGER te R OTTERD AM Stoombootreederij DE USEL mEfüHT op Woensdag 20 Juni Van ÜOÜDA 7 en 9 uur v m 12 uur it en 6 nar nam Van KOTïERDAM 7é on 11 nur v m 2 6 an 8 nnr nam DE DIKBCïIE aekoedersSTEEITSMA Bloemisten Turfsingel TKLEPH No lU Bieden aan om thanii te planten prachtige Varitoiten van GACTIJS DAHLIA S velke den gobeelen Zomer mot praclitig geTormde Bloemen prijlion en doorbloeien tot de TOrat intreedt VERDEll HET BEKENDE lüfiieCTElV CIIIER dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen on vrachten onBchadel jk is Liter ro 5 l Liter f 0 80 Vi Liter f 1 50 Echt Zeeiiwsch Tarwebrood f cent de K O A SLEIGT NIEUWE HAVEN 27 Paiii Expeller 1 1 mS nnwMwl noMi Si I MSjlA tTgio dl i rv dal ro k i InUwiUn ko DlolK aibu Tl tnyll SMiler Zenuw en llaa lij iers wordt sit overtuiging ila een werltelyke hulp n des nood het baak aanbevolen Na ontTangit tan adrea per briefkaart wordt dit boekje Iraneo per poit toegetondeo door BU i Pomha aoeUi ZkUbommel Liberalen en Hatholleken Sloelalen en Radlealen bedenk toch vooral dat de Antirevolutionairen TCCEl de HERMIfihEO BAG ZlJriV waardoor de neringdoenden zeer zullen worden getroflTen EGMIGC HICZCHIS Kiesvereeniging BurgerpUclit GOÏÏDA II w i l II II Openbare Vergadering op IHI SDAG 25 4Vm 1901 des avonds uur in de zaal KÜN8TMIN der Sociëteit ONS GENOEGEN te Gouiu Spreker de lieer Dr E I EOESSINGÏÏ Lid van de 2e Kamer der Staten Generaal d rw rp De a s HERSTEMMING Vrije toegang voor Kiezers Wm Gelegenheid tot DEBA i Namens het Bestuur D RUIJTEK Secretaris Geen Kinkhoest Geen Influenza Óm Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoening binnen den kortst mogelijken tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlncht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst lioiügExtract Si § J ké K T H E ait de KoninkdHHi DE HONINQBLUËM H N VAN SCHAIK t DEN HAAG Hofleveranciers Flacons 11 70 ets 40 et bij Firma WOLVf Co Westhaven 198 öoaio I MIEBIES Kleiweg B 100 Gouda K a VAJJ MILD Veemtal B 126 te Imda A BOUMAN A oor ir A PINK8K Ninmnktria d UmI A N va Z888EN Sfioonhovm 1 Th TOBKKN Botioop g V WIJK OHdnKtfr B ROLLMAN Bodtgravm A SOHBSR BaaHreda P w r BOE Oii i i r K vi D HEIJDEN te Rauu k P v n SPklK Miimapeu q V u STAR Waddmatwen Wed v HOLST Waddintintm oosdkoopite en loliedal adrea voor Vervoer van Inboedel oowel Innnen di buiten de rtad met gealoten wagena A G RAVE3TEIJN Lange Tiendeweg 39 AlUu Moi t g Tran p rt aalMuU vtnelurd ê TUeiry a WoadnbtlHn n do Reheele worelii bflkenil es Korocmd Onovertroffen middel tegen alle Borat Lont LeverHaagilekten enz Inwendig zoowel als ook uitwendig in bijna lUe ziektegerallen met goed votg aan te wemten Prlja per flacon t I per post f 1 1 TUniy i Wsadtnüf bezit een alsnog on elceude geneeiknelit en heilzame werking Maakt meestal elke pgalp nn j raarrolle operatie geheel overbodig Met deze zalf word een H aar AUd VOOr OUffeilMl k rehonden beeo ezwel en onlanRs eon b nt n jaar kanlierlUdeii genezen Brengt genezii en rerzachtmg der pyneii by wonden ontatekmgtóKn van allerlei aard PrijB per pot f 1 50 per post f Ua Centraal I cp6t voor Nederland Apotheker HESRI StKDERS Rokm 9 Amsterdam WurgMDaepdtubeitcliemfii direct uu dieScfautienapotkdEi des A 1 HIKRRY m Pragndt bel RoIiilMb Uestcmieli eUcTs proipectui te ontblBdon by het C ntrul l f t üuiAa RokmS Amiterdim Nteaw onorertroflen Trof Dr Liebers welbekend USüW SBAGIT ILIZn AUoti ebt met Febriekjionrk tot Toortdareode radicale en xeker genezing van alle telfa de mee t hardnekkige irenAtffMiekten Tooral ontataan door afdwalingen op jeugdigen leeftgd foeaie eneeing van elke zwaJtte Blrah idcht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagp n slechte spgsvertering OnTermogwi Impotenz Pollatione enz UitToerige proapectDBsen Irijipcr ewh 11 1 fl X 6 3 dubbel efch il O fcendaal DepAt Matth d Veste Zaltboramel i ppötB M Cléban k Co Uotterdam l Happel s Gravenhage l almnaDs de Jong J Cxn Botterdam Wolff k Co aouda on bi alle drogüten Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderiyke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvoriangd mot bijlevering van servies zilver tafellinnen enz nz Aanbevelend Gerard PinJiseii Cuisinier Westhaven 182 öoida Dnk vaiB A BRQIKHAN Zn Met aandrang bevelen wij voor de herstemming op a s Donderdag aan het aftredende lid i BultenlaDüscb Overzicht Er schijnt een wapenstilstand tosschende oneenig geworden Engelsche liberalen te zyn gesloten Voorloopig zal geen woord worden nitgeaproken dat de scheiding grooter zon kannen maken Vele liberalen zjjn van oordeel dat de partij vcor goed met do liberale imperialisten met Roseberry Asijuith en de bannen zou moeten breken Sir H Campbell Bannerman echter is deze meening niet toegedaan en doet a wat in zjjn bereik is om een onherstelbare break te voorkomen Hg zegt dat het verschil van inzichten thans enkel betrekking heeit op den oorlog j dat de oorlog niet eeuwig kan daren dat de eendracht onder de liberale party de vrede eenmaal teruggekeerd zijnde weder zal terngkeeron Be liberaal zal 2 Juli a s een groote redevoering honden Dan zal nü de qnaestie in het openbaar behandelen De Westminster Gazette hoe gematigd zjj ook zyn moge doet in een artikel doorItralen hoe weinig hoop zg in de toekomst der liberale partjj heeft Ztj schjjnt er een raag besef van te hebben dat men geen twee heeren kan dienen een rechtvaardige politiek en tevens die van Chamberlain en Milner voorstaan Maar zjj is er ook van overtuigd dat indien zich een nieuwe scheiding in de liberale partjj openbaarde deze veel van haar reden van bestaan zon verliezen Of een niet langer voortbestaan van een zoo önbeteekenende partjj als de liberale zich in de laatste jaren heeft getoond een groote ramp voor Engeland zon zgnf V De Fransche Senaat heeft eergisteren de geheele vereenigingswet afgedaan en wel in een nachtzitting Er was haast bjj daar de Senaat thans als Staatsgerechtshoï zit Art 18 van de wet werd aangenomen met een amendement van den heer Trarieux waarbij aan alle leden van ontbonden congregaties die zonder middel van bestaan zjjn een lijfrente wordt toegekend Vervolgens werden de resteerende artikelen en ten slotte Werd het geheele ontwerp met 163 tegen 99 FEVILLEIOX Eindelijk Saamgebraclit 60 = = Die daar ginds wier geUch en geschreeuw de lucht aar haar toe drong hadden haar nietaoodig voor het decorum werd voldoende gezorgd door de aanwezigheid van den gastheer en zijn tuster Dat men haar overigens miaaen gedurende het uitgelaten spel haar onUlippen ook maar roerken zou dit behoefde ze ekcr niet te vrecicii De verdere gamj van zaken rechtvaardigde deze onderstelling er paseerde een uur en langer zonder dat Iemand haar ceniiaamhcid wa komen storen Aanvankelijk had deze juffrouw ï cidloff weldadig aangedaan Na verloop van ttjd ghmflWite ze echter ietwat bitter en treurig dat ze loo volmaakt gelqk gehad en zoo goed had kunnen weekoroen Ze had er zich tóö in geschikt nu rtmex alleen te blijven dat ze schrok toen in baar tiabijheid het kreupelhout Vaakte en aanstonds daarop aich iemand jNin den vrijen rand van het boech vertoonde Deiellde iemand overigiens die haar heden nog al cent had opge K ord de goode onde bekende der laraiüe Rjdhant ScerOann Hij bemerkte haar niet terstond en zoo kon z opmerken dat hij er uitzag als had hij geruimen tijd door het struikgewas gekropen ooA dat h lich verhtt had sijn stemmen goedgekeurd Daar de wijzigingen door den Senaat in de wet gebracht niet van veel beteekenis zgn heeft man van de Kamer geen moeilijkheden te vreezen Zaterdag en Zondag beeft te Farjjs het radicale congres plaats gehad De radicalen en radicaalsocialisten waren erop vertegenwoordigd Henri Brisson die onder groote toejuiching tot voorzitter was gekozen hield Zaterdag een rede waarin h j alle radicalen aanspoorde eensgezind te zgn en zich te verbinden tegen den gemeenschappelgkeu vjjand den vijand der republiek de geestelijke congregatie Het nationalisme en het clcricalisme zei hjj hebben zich vereenigd ora in Frankrijk een burgeroorlog op te wekken hetzjj uit naam van bet leger hetzy nit naam van den godsdienst teneinde dan door middel van dien oorlog de hand te kunnen leggen op de regeering en de republiek onderste boven te keeren Het was er das vooraloom te doen bet clericale royalistische komplot te bestrgden Verschillende moties werden daarop aangenomen en adreseen voorgelezen waarin het congres werd geluk gewenscht met zgn bgecokomst ter verdediging van de republiek Eergisteren wa Brisson voorzitter Hö sprak een redevoering nit waarin hg heftig tegen de clericalen te keer ging Hg herinnerde eraan hoe is clericalen nn reeds dertig jaren lang een voortdurenden en volhardenden strjjd voerden tegen de repnbliek Het clericalisme zei hö is evenmin een godsdienst als bet nationalisme en het patriotisme Men moet het absoluut verhinderen schade te doen Wat de regeering reeds heeft gedaan is nog niet genoeg Na de wet op de vereenigingen moeten de republikeinen nog andere maatregelen nemen zonder dat zg daarom nog daden van vervolging behoeven te bedrijven Bourgeois had het over het militarisme waarbij hy het leger van de republiek prees omdat bet naar hg zei de republiek welgezind was en de wetten van het land wilde beschermen Bourgeois eindigde met te spreken over de sociale hervormingen die de radicale party moet trachten te verkrijgen echter in bepaald anti collect vi8tischen geest en onder de vaste overtuiging dat de individueele eigendom de basis moet zgn van all vrgheid Het congres besloot alle redevoeringeii in een brochure byeen te zamelen en uit te geven Er werd een motie aangenomen waarbg gefiischt wordt dat alle antirepn blikeinsche en clericale ambtenaren voor de verkiezingen van het volgend jaar zullen witten doek te voorscluin kreeg en zich het vochtige VDortioofd afwischte Nu had zijn blijkbaar z ekende blik haar echter o A ontdekt en zijn schoon scherp gelaat belderde markwaardig op Eindelijk I dat noem ik geluk hij wai tegelijk bg haar en zag terwijl hij bleet staan huf glimlachend op haar neer Zou men het geloQven dat dit stukje puk iemand zoo voor den ek kan houden Ik zoek u al bijna drie kwartier Waarom gaan we weg vroeg Louise in halve verwarring oprijzend f Neen volstrekt niet blijf aijeblieH zitten haastig met verborgen interesse als had niets minder in zijn bedoeling gelegen dan haar hier op te jagen Maar hij stond nog altijd Ën I uise l Nu zij was nu in zekeren zin tam geworden wannper de uitdrukking geooriootd is tegen voorheen toen ze zoo scherp op hem had acht gegeven Onvermist en slechts m het ongestoorde genot der eigen persoonlijkheid daameer te zitten is een toestand die ten laatste de verwisseling met een anderen zeer goed kan verdragen Waarom sou ze steeds trouwens in het geheime gevoel van een diepen onstuimigen en l esrhamendcn Honger naar méér onvriendelijk xijff egens hem die haar in elk geval een zekere goedhartig heid betoonde Hebben wb t jd ï v oej ie dui en heel verdraagzaam kUïnk de yoot êA Kom m dan 6ök nog wat rikten Alet een diepen zucht van bevrediang gaf hij aamtondi aan dit venock gehoor £ dit ttte 4 f worden overgeplaatst en dat er pogingen zullen worden aangewend bg de regcering om van haar te verkrygen dat er nauwkeuriger 01 die ambtenaren zal worden toegezien Het congres is onder den kreet Leve ide republiek niteengegaan De wet op de speelhuizen is in België nog niet afgehandeld Eerstdaags zal de Kamer hebbon te beslissen over de wgzigingen welke de Senaat in het ontwerp heeft gebracht De commissie van rapporteurs voor art 1 straffen bedreigend tegen de spelen weg te laten geiyk de Senaat nu verlangt ofschoon dit college oompronkeiyk zulke bepalingen had gewenscht Wat efhter Ostcnde en Spa betreft welke steden de Senaat de speelbanken nog oen paar jaar wil laten behouden heeft de commissie met B tegen 2 stemmen besloten te ndviseeren die met toe te staan maar in beginsel zich voor schadevergoeding te verklaren Waarschgnlgk zal de Kamer zich met deze voorstellen vereenigen V Het het vertrek der inCérnationale troepen uit China neemt het gevoel van onveiligheid weder op bedenkclgke wjzc toe Biykens een bericht uit Peking werden te Sian KnlpMt vier Belgische zendelingen vermoord Aan dit bericht werd aanvankelgk geen geloof gehecht omd t de Cbineoscho ambtenaren die met dit district in verbinding staan het zoo pertinent tegenspraken Doch langzamerhand werd het bericht steeds beslister herhaald zoodat de Belgische gezant te Peking een koerier heelt afgezonden om het bericht te controleeren De missie te Sian Kalpan is flink versterkt en de priesters hebben baar met behulp van de inlandsche Christenen gedurende den laatsten opstand kannen bezet houden zonder al te veel te lyden te hebben gehad Thans zyu het troepen nit het leger van Toen toeh sian die in deze streek op rooftocht waren en de missie overvielen terwyi de poorten open stonden zy moeten alle blanke Christenen hebben vermoord en de missie geplunderd Volgens de berichten uit Peking maakt de afstand en de toestand van het land tnsschen de hoofdstad eu Sian Kalpan het afzenden van een ontzettingskorps niet mogeiyk Een tweede bewys dat in China de toestanden niet zuiver zyn ziet men in de benoeming van den vrocgeren vice president van den Tsoen li YA Men Natung tot g zant van China in Japan Natnng staat bekend als een der yverigste aanhanger en tête acheen voorhands zijn behoefte aan onderhoud volkomen te voldoen hij had zich behaaglijk uitgestrekt en prak geen woord Kindeltjk draaide Louise haar hoold naar xijn kant en ommoette 2ijn o cn die op haar l icbt waren Wat zijt ge wr akaaam zeide ze alimUchend Ëea kind dat zich gebrand heeft is bang voor het vuur Ik heb nu meermalen mlegenheïd gehad te ervaren dat bij mij met u te spreken in zeer Kldtame gevallen zilver veeleer meest een compositum is dat eeïi wanklank te voorschijn brengt En mi wil ik probeeren ol zwijgen zich aUgoud prou veert Juffrouw Heidloff lachte ze scheen blijkbaar beter gestemd dan voorheen Toch besloot hij voorzichtig te zijn Haar volgende bemerking bciUtt deze laatste verdienste misschien niet ze vroefc Wat moest ik dan doen f en toen hij met aaasto P scheen te begrijpen waarom hebt ge mij zooals ge zegt gezocht i De grijze oogen blonken zooals zij dat nimmer gezien had terwijl hij inmiddels heel kalm en droog zeide fO ge hebt mij verkeei bejmpen Ik had geen opdracht aan u tooali ge schijnt te denken Moge het feit u niet ontstemmen ik zocht u niet in het algemeen belang maar m mijn eigen Didr ïou Louise rich weer beleedigd rekenen eft hem dit weldra straffend laten merken i Tx had om de waarheid tfc zeggen nu het hart niet daartoe het kwam haar voor dat het laatste uur haar vermurwd had Wa om zich flan altijd door al te streng bewaren nsrer wa arl5igheid als vrouw of titv als oude juffnraw eea mogelijk ondersteuner van de Boxers beweging die ter nanwernood in het voorjaar aan de opneming in de lyst der ter dood veroordeelden ontkwam üeüct ten Verspreide Fkaxxbuk Door graaf De Lur Salucee wiens zaak voor den Senaat als Hooggerechtshof gister een aanvang nam cjln een groot aantal getuigen opgeroepen uit de Droyfas zaak zooals majoor Cnignot Paléologne Trarieux De Ereycinet kapitein Fritaoh e a en niet alleen heeft do beschuldigde daardoor groote agitalie verwekt onder zyn aanstaande rechters dooh ook onder zyn partygenooten die maar niet kannen gissen wat zyn toeleg eigeniyk is wat hu eigeniyk in zgn schild voert en die heimelijk vreezen dat de graaf op het pnnt staat eon dwaasheid te doen wat by zyn opgewondenheid ganschelgk niet baitongesloton ig I De Ofinlois weet te vertellen dat ladien de genoemde getuigen niet opgeroepen worden de verdediging concinsien aal stellen om aan te toonen welk verband er bestaat tnsschen het telegram Paniziardi en het zoogenaamde complot HeU lrikbeeld eener inkoinstenbeUlting is velen bezitters In de Republiek omhet hart geslagen en in vgf maanden tijdis er voor een waarde van zeshonderd milHoen by de Fransche bank opgevraagd omin het buitenland belegd te worden I Terwyi de eerste lyst van de Pressa aangaande de inzameling ten behoeve van een statiejapon van koningin Ktihavak sluit met slechts 730 francs hoewel de nationalistische leiders hebben bygedragen als gold het de omvorwerl ing der Kopubliek of wraakneming op Onitscbland voor 1870 in elk geval komt de ex konlngin van Madagascar dan toch zoo in de bulletjes tal van voorname huizon bieden allerlei goed ten geschenke aan voor reclame door middel van haar kleurige majesteit il een niet zeer geloofwaardig l arysch blad komen verklaren dat oen half of bml ontoerekenbaar sportsman afgevaardigde bovendien der koningin hart en hand heeft doen aanbieden waartoe hy als weduwnaar en gefortuneerd man heel wel in staat zou wezen De Harokkaaniinhe missie Is eergistereneen bezoek wezen brengen aan den president der Republiek die tot verhoogingvan het effect de ministers van bnltenlandBcbe zaken en van marine by zich had vreedzaam kwartiertje van J weinige die haar non met hem res tcn betlerven Km mocht hij haar werkelijk maatschap pel ijk al met te hoog aansla zoodat hij een enkele maal wanneer hij zich juist over het algemeen tot courmakeri gestemd voelde haar een paar attenties beweoa die kwalijk de persoon golden mocht het al zoo zijn het wa toch altijd van hem dat kwamen I onderling overigens 2e had de zaak toch oofc z6ó kunnen opvatten als had hij haar zochten met haar alleen willen rijn om weer tn zijn hartsof liever huwelijk aangelegenhcut rechterhand of linkerhand Oreta Walch of Rita van üechtritz haar raad m te winnen Ocze gedachte ktvaro echter op dit oogenbtik met in haar op Tot zijn g luk Jtfbnt hij merkte ziin voordeel wel een zekere Jpekheid in de lijnen om de oogen ed in de zjftt gesloten lippen Maar daarop was toch nog niet veel te wagen Hij wist wel hoc anel dat veranderen n de korte bovenlip zich tot een trek vao pijnlijken onwil koft samentrokken Wij wachtte rustig tot ze weer geiproken had Ik moet bekennen dat ik van dat kinderspel toch spoedt genoeg had begon ze na een wijle terwijl ze ztfh an evj ngaa tot hem wendde Terwijl men meeloopt f Jfte lachte jiu en rag er bevallig uit verwontlert memich dsthetnng zoo gaat op mijn leeitijd ma r de straf komt achteraan Ik geloof rUA ik nug dnc dageiflang raijQ kttieüD aal voekn WVrf vtrv0lgd