Goudsche Courant, woensdag 26 juni 1901

r ÖlrecU SpwrwegverMiMllBgeD met GOUDA Zomerdietól 1901 AaoKevaogeD 1 Mei TUd vai fireeawlcl iM iMruVi i ii o v ♦ i i i l Ol t t l 4 jj f 10 1 1 11 1 11 10 10 1 18 f r 1 41 J 10 17 1 17 t ai 1 41 1 1 7 47 8 07 t tO 1 11 li 10 41 11 01 11 41 lil es 1 10 i 7t Ml f ll l liol i 110 7 1 t 11 kiu tt 4 fc Mli us t U m V B Brib tot 8p i B g t k g 1 Slib 1 OOB bÊ nn l 0 ii ii 11 11 11 41 11 04 Ml l lf t t r 1 41 4 17 4i 4 01 4 41 l ll 1 04 1 7 01 7 11 Ml S 4 11 1 1 41 i 1 41 Il LID Il 10 U 4 01 4 14 4 1 kil 1 41 1 14 7 ll 7 11 1 101 41 4I 10 0 10 11 11 04 a iê CiMMii 4v Wiien Uta l 4t 1 14 Mi 1 14 i 4S l ll 1 01 tl ll U Od 11 11 l O 1 0 1 11 1 01 A 10 1 10 11 11 11 IMl 11 11 IMI UI l ll Lil 1 41 4 1 4 10 l ll 11 01 i oj 1 1 li 4in JÏ lUl IMl IMl li M4l i0 i 4 11 4 41 mJm 1 01 1 11 t l7 ll l ll 10 18 I 41 llJ a ll H 1 1 114 10 17 1 11 p = 10 1 IMI 0 4 7 17 1 41 Li 4 lO l 10 M 10 41 11 11 IMI iHlge M ll 1 01 7 01 7 1 T 8M 1S l ll 1 01 t lt 10 11 U ll ll ll 11 00 1 10 1 40 L47 4 00 4 11 4 17 LI l li T ni 7 41 7 15 f II 4010 111 Toorbarg 1 11 j 10 17 1 11 4 41 11 1 41 a in ZM l ll S S lO 1 10 4 11 1 43 11 01 bnBh l e Ml P 10 41 l sl 1 11 4 14 1014 Or d 1 14 I IM II 7 41 ftS MS l ll 11 00 U 11 LU 1 11 4 31 1 4 4 11 I U 7 S1 S W 11 30 n Ol l ll 1U 41 L4 l tl 1 01 7 11 11 41 10 14 f ei L ll S 4 L04 1 14 r M 7 14 LOI l l ll 11 4t 8 o C U 1 4 MSTtlDlIL ria Hna loua L l LU 1 11 1110 10 10 10 11 01 1 10 1 11 Mi 07 4 41 i 1 II L48 Lil O i 10 1 111 17 ILM AauLW 1 01 1 11 L 10 10 11 04 11 41 11117 1 17 Mi 4 II 4 17 LIO L41I 441 1110 1 1 01 11 47 U l r a 1 1 18 t 10 II U I 1 011 11 Lis 1 40 Lil I 1 1 411 01 LSI 10 it 11 11 11 01 1L14 j is I v i 7 11 1 10 1 1 01 7 114 b n fM 1 11 10 14 10 4 11 41 J i± LJ f am w lm 1 4 7 10 i isi is io 41 u 11 111 01 i 4 0 4 s 10 01 10 41 L4n Ml 1 4 l 0 Ml 1 11 7 11 1 11 40 10 01 1 11 1 11 7 4T 1 18 10 10 j4 10 41 11 ♦ ♦ J V1 1 1Sm O 7 01 I H LU Lil 11 ILll 10 1411 11 141 lïl m 1 07 1 44 1 0 10 87 11 11 1101 1L17 7 4 1 Ïm P l 4 114 141 47 f 071 141 0 LU IMI IM8 liï mÏ lii 5 M A1 IMl Il li i lÜ M 8 14 LU 18 Lil 7 14 7 4 1 7 1 4 1 1 Wel kn eD de heeren ook hier eea lunch 4oeh Tan bijzondere geschenken aan den heer Ijonbet oi dieni echtgenoote leeit men niets burg en Manchefter e ne methode isgevoerd welke baar eene eerste plaats in de handelsbeweging zal doen innemen BINNENLAND Zü hebben namelgk op Java eigen vertegenwoordigers aangesteld die niet sooals meermalen voorkomt vele bgzaken hebben te behartigen doch die uitsluitend in dienst zün van de betrokken huizen in Knropa Ijitslsg Ttn de henrtenimin n roor de Prortnclsle SUten Groningen Hoogeund Uitgebracht 1061 stemmen iekozen A van Delden lib met 796 it F Uüner attr lib kreeg 269 stemmen Onde Pekela AanUl aitgebrachte geldige stemmen 30U Gekozen Bos antir met 1068 en Hneris aJtr lib met 1328 en Hommes iftr lib met 1Ü47 stemmen Kigge soc dem kreeg 843 Ooiterwijk Ub 704 en Van der Ploeg itr 11b 964 stemmen Winschoten Uitgebracht 3124 stemmen Gekozen O Oterdoom J Gzu aitr vrjz dem met 2221 H UieUrs attr Trjjz dem met 2124 en H Knottnerus entire met 1366 stemmen Voorts verkregen H 1 Kenther soc dem 1146 L Kbels vrijz dem 988 en jnr D H Bosch vr jz dem 282 stemmen De laatste had zich temggetrokken Utrecht Utrecht I AanUl nitgebracbte geldige stemmen 4333 Gekozen F H Oobl$n lib met 2534 en A H Lasenr lib met 232 stemmen P J Hontzagers antir had 1794 en P H J Steenhoft r k 1454 Utrecht II Aantal nitgebracbte geldige stemmen 8063 Gekozen H Tan Andel alitir met 1535 en Mr B Gewin antir met 1489 stemmen Mr J J Knipera altr liU had 1370 en mr L van Lier aftr lib 1446 stemmen Door den directenr generaal der Staata poorweg en is voor de Vereeniging ter behartiging der belangen van jongu mniHjcB in Nederland een gunstige beslissing genomen Oe directenr generaal heelt nl aan deze corporatie die zich steeds bezighondt om door het geven ran inlicbtingen enz te voorkomen dat vronweiyk dienstpersoneel by vertrek naar groote steden door bonders of honderessen van verdachte huizen van den trein orden gehaald en verleid vergunning verleend om in de damesooupè s derde klasse van alle personentreinen gratis kaarten te plaatsen waarop de aandacht op de Tehuizen voor Vrouwen wordt gevestigd Dezekaar n z jn gereed in het Nederlandsch Fransch en Duitsch worden de reizigers op deze huizen attent gemaakt terwyi de adressen orden opgegeven van de Tehuizen te Alkmaar Ame aluor Amsterdam Arnhem Dordrecht s Ilage Groningen Haarlem Leeuwarden Leidon Middelburg Ngmegen Rotterdam Utrecht en Zwolle Van deze kaarten zullen 600 exemplaren in de treinen op alle lynen worden opgehangen Bnitenlandsehe export zaken naar Java Het Centraal bnrean der vereeniging van den Mederlandsehen export te s Oravenhage meldt hieromtrent het volgende Sedert eenigon tyd hebben eenige groote Guropeesche firma s voornameiyk nit Ham 74 zjjn er steeds op uit zaken al te sluiten hoe gering deze in den beginne ook zgn mogen zg treilen met de afnemers overeenkomsten indien eene zending niet naar genoegen mocht uitvallen taan prolongaties toe indien het hun wensclielgk voorkomt en wat vooral belangrgk genoemd kan worden is dat de bankinstellingen die belast zgn met de incasso s de wissels niet eerder mogen protesteeren dan nadat zy den vertegenwoordiger geraadpleegd hebben By deze maaier van optreden wordt den afnemers op Java du moeite bespaard of catalogi ter hand te nemen of eene tydroovende correspondentie te vderen zonder daarmede nog de zekerheid te hebben van eene tydige en behoorlgke uitvoering De kleinere handelaren wenschen zich bg voorkeur te wenden tot de agenten der Kuropeescbe huizen en zien tegen directe verbindingen roet Kuropa op De detailhandel welke gewoonlgk met zeer beperkt kapitaal werkt wendt zich natunriyk tot diegenen die de grootste faciliteiten toestaan Het il dan ook niet te verwonderen dat Duitschland Engeland en zelfn Italië met behulp van deze nieuwe haodelsgebrniken er in slagen de andere concurrenten te verdringen In Nederlandsch Oost Indië evenals over bjjna den geheelen aardbodem heeft Duitschland eene zeldzame kracht ontwikkeld en men moet het erkennen de Dnitscbers hebben zich op handelsgebied merkwaardig georganiseerd Uemengde Berichten De vrouw van den welbekenden Pool chen icbryver Przybyszewski te Warschau was evenals haar echtgenoot de leer van de vryheid dor beide geslachten met hart en ziel toegedaan Zy maakte kennis met Emmerik den zoon van een scbatrgk landeigenaar Het jonge mensch niet ouder dan 19 jaren blaakte weldra van liefdevuur De echttenoot ziende dat zün vrouw Emmerik wederliefde betoonde bleef tronw aan zyn beginselen en liet hnn beiden vrg hun gang gaan Kort daarna werd Emmerik bezorgd dat zyn minnares hem op zgn beurt wel eens aan hare beginselen van vrye liefde zou kunnen opofleren Uit vrees hiervoor schoot hg haar dood en daarna zich zelf uy heelt e brief aichlergelaten waarin hy verklaart na rgpe overdenking tot zyn daad te zyn gekomen Dezer dagen is gemeld hoe eene stoomboot den alstand van Calais naar Dover had algelogd in 29 minuten Ken wil nu voor dien tocht booten in de vaart brengen voorzien van stoomstnrblnes in plaats van stoommachines Door middel van die turbines als roteerende machines rechtstreeks op de assen gekoppsld verkrygon deze eene zeer groote rotatiesneUieid en kan men tevens de booten 1 4 L 1 1 17 10 11 10 14 U lB I 11 01 I 11 11 11 10 10 11 10 11 11 1 1 lUl 11 11 Mni i4 tf aesds 1 11 Ml 1 11 1 11 1 11 O 1 01 1 14 l ll 1 10 Meordrwht deorO ll 1 40 Hinwsrlrsrk f ill f 1 10 CHle f t l H 1 U 14 1 Kotleidu M 1 11 I U 1 4t M k lonitDtii KotterdwD P 1 14 Boltordsm B 1 0 0 10 01 1 4Um li Il khM bta MfMd f Of lm Mm Ml lottardaB Beun i ♦ 41 Rottwdtm D P a I 1 11 1 47 d t f 1 01 L14 Cw ijV 10 01 loa IWalMH r 1 W ku M imkBl i ta 10 11 lO l lo sl 10 41 in 4 1 41 lotlsrduB U 4 41 1 10 1 04 t U JJl Oanlls Hin rkwk 1 01 LH 1 17 1 10 Ml Ml lil 1 fc U irt Wld ll ll 10 00 Gouda Ull tl 1 41 k M vSortantV ♦ 1 11 1 41 10 11 é L07 a LH 111 14 tO M 11 11 11 14 10 4 ll 4t tsa U LIO Ml 1 11 I O ü d w l ll UMoki liot l H b ll U Ulrwhl WesniM Oude hÏÏ 1 1I1 MLW van vier acht ja zelb tw U schroeven voorzien Het stelsel wordt in Engeland vooral op torpedobooten toegepast Men hoopt daarme voor den postdienst en t personenvervoer eene snelheid te verkry en van 26 knoop i ot 46 kilom t r in het nnr wat Umeltk labelacbtig klinkt In de meisjesschool te Bruggen in de Pruisische Bgnprovincie heelt Zatermorgen een ontplolflng plaats gehad waardoor 7 meisjes ernstig werden gewond In de hevige paniek die volgde sprongen de leerlingen en de onderwgzer van een jongensachool die beneden gevestigd was van angst nit de vensters Hoe de ontplofbare stollen in de school gekomen zyn is niet bekend Men vermoedt dat een wraakneming op de voornaamste onderwgzeres bedoeld was Men verwachtte gisteren te Antwerpen by gelegenheid van de revue over de schntterg door den commandeerenden generaal manilestaties tegen de officieren als in den laatsten tyd herhaaldelgk onder de Antwerpsche schutters zgn voorgekomen iiüch er gebeurde niets van belang Uit het publiek werd al en toe gefloten en gejouwd by het voorbgryden van den stal doch incidenten hadden niet plaats Zaterdag heelt voor don achnttersraad te Antwerpen terechtgestaan de schutter die onlangs by de exercitie in het Velodroom in het gelid een cigarette had opgestoken voor welke overtreding de bevelvoerende kapitein hem had willen laten arresteeren wat verzet van de zyde der overige schutters en Inidruchtige betoogingen tengevolge had gehad Den schutter werd ten laste gelegd dat hg zonder verlof het gelid verlaten had om een cigarette te gaan aansteken dat hg geweigerd had de houding aante nemen dat hg den kapitein toen deze hemmet arrestatie dreigde had geantwoord Dan znl je eerst kennis maken met myn knuisten De eisch voor deze overtredingen was 160 Irenes boete en een week gevangenisatral Van de beide laatste delicten sprak de schuttersraad den beklaagden vry wegens een lout in het procei verbaal voor het eerste veroordeelde hy hem tot een boete van 10 Irancs De 16 jarige zoöh van den heer K te s Oravenhage die sedert Zaterdag vermist werd is in do oudorlgke woning terug De knaap was buiten toestemming zyns vaders een uitstapje wezen maken met zyn fiets naar Leiden en durlde uit vrees voor eene bestralfing niet terng te koeren Hy heelt den nacht doorgebracht in het Malieveld en is later in bet duin naby de schietvereeniging St Hubert uangetrollen door een onbezoldigd rgksveldwacWer die hem aanhield au Men meldt uit Scheveningen 4 11 4 11 1 1 l ll 4 01 Eergitternamiddag geraakte een boeier genaamd Havik van den heer H te Rotterdam 4JH waarvan de bemanning nit 2 koppen bestaande het veiliger achtte niet aan het wandelhoofd te gaan liggen maar op de woelige haren te blgven vao het anker ki De twee pleziervaarders die het niet aaiJ durfden het scheepje door de branding naar zee te brengen verUeton in een roeibooti den boeier en landden maar zonder hS scheepje aan de aanlegplaaU van het wandelhoold Vandaar zagen zg hnn scheepje net den stroom medevoeren en hoe langer hoe verder aldry ven op gevaar al tegen een der DaMandscbe hooiden te pletter geslagen t worden totdat bat naby het artUleriekam strandde De golven wierpen het vaartik al hooger en hooger naar het strand zoodS het spoedig te bereiken was voor dengee die er een nat pak aan wilde wagen De politie zorgde er voor dat alle Iq o goederen nit het scheepje kwamen terwgl inmiddels een apan paarden den boeier op het droge brachten waar het scheepje nu zal moeten wach en op stil weer alvorens de terugreis te kunnen aanvaardn Het scheepje dat den vloed heelt doorstaan ia zóó diep in t zand gewerkt dat er geen denken aan was het al te brengen en het gevaar loopt uiteen te slaan Men schryit nit IJsselmonde Zondag namiddag omstreeks hall vier bewoog zich op de Uaas voor deze gemeente bg stormachtig weer een wherry bemand met een heer en twee dames in de richting Dordrecht Ter hoogte van de viaschern de Merwede liep het ranke vaartuig vol waterde opvarenden vroegen door signalen om hulp Voordat een finks met zalmvisschers bemande roeiboot het bootje kon bereikeu sloeg het door de golven van de stoomboot Paul om eene der dames werd in de Maas geslingerd de beide anderen gelukte het zich aan de omgeworpen wherry vast te klemmen Een reddingboei van de Paul de dame toe geworpen werd gelukkig gegrepen alle dri konden gered worden De waaghalzige Rotterdammers zyn aan boord van de Venlo ache PanI naar Botterdam teruggebracht Men Bchyit sit Utrecht Op een veld achter bet Oogiydersgasthils in welke wyk vele uit Transvaal verdrevene lamilien o a dr Manaveld uit Pretoria wonen hebben de kinderen van deze laisillën door hanne ouders daarby geholpen een kleine tentoonstelling van Tranavaalsche curiositeiten geopend jZeer primitiel in een kleine door lienzelver opgeslagen looda veraierd met vlaggendoek heeft deze expoaitie toch reeds zooveel bezoek getrokken dat een paar dagen ala eerste zending reeds eene opbrengst vau f 25 aan bet cmnité voor He gevangen vrouwen en kinderen in Afrika kon worden gezonden Men hoopt dat ook gedurende de luatrumfeesteu de tentoonstelling nog druk zal worden bezocht mui X 11 m ÏMi Een telegram nit New York bewyst dat in de Vereenigde Staten de geschillen tnischen arbeidgovers en arbeidnemers zg mogen dan zooala Zaterdag gemeld werd in beteekenia verminderen hier en daar nog geenszins bggewoond zyn Het bedoelde te legrlm meldt nml dat te Matewan in WestVirginia stakende kolenwerkera getracht hebben stormenderhand de versperringen te verbreken dié daar opgesteld waren om het afdalen in de schachten te verhinderen De bewakers der versperringen en de heltonners beiehoteB elkaar heltig Hoe het gevecht alliep wu by bet altenden van het telegram nog niet bekend Men meldt nit Ommen Oisterenraiddag vond men de kleerenvan twee jongens aan de Vecht liggen Het vermoeden lag voor de hand dat bjer een ongeluk had plaats gehad Spoedig werden de lyken van de beide jongens U J B oud 12 jaar en E H H oud 16 jaar opgehaald Men vermoedt dat de oudste een goed zwemmer bg de pogingen om zgn jongen kameraad te redden mede verdronk In een kolenmyn nabg Saint Etienne atortte Zaterdag een gedeelte van een gang over een lengte van 35 meter in Twee mgnwerkers werden onder het puin bedolven Onmiddeliyk werden pogingen tot hnn redding aangewend en hoewel het reddlngswerJc niterst moeilgk is heeft men hopp hen levend te bereiken daar men bun stemmen kan hoeren Op den atoomtramweg vu Tonra naar Lnynea zgn Zaterdagavond twee stoomtrams met elkaar in botsing gekomen Door den hevigen acbok werden de passagiers door elkaar geworpen doch slechts 8 werden licht gewond Men wyt het ongeluk aan te anel r den Van het bemchte anti Roomache pamHet werd In de Tyd geschreven dat t in Twente gezegd werd te zgn verspreidt door de socialisten met de toevoeging dat daarop was geantwoord dat er in t geheele land alechta één party is laag genoeg om een dergeiyk vuil en gemeen achotachnft de wereld in te zenden nl de Chr bistoribche De heer J H Ledeboer te Bourse komt nu weer daartegen ten sterkste op verklarende dat hem bekend ia door wie dat manifest ia verapreid Openiyk noodigt hy het bestuur der vereeniging van wie dit uitging uit zich bekend te maken Waar dit vroeger beter ware geweest is het nu plicht geworden zegt hg nu anderen hiervan beschuldigd worden en de onaangename gevolgen van ondervinden de eeriykheid gebiedt het De N R Ct is in het bezit gekomen van een brief die door generaal Smuts gericht ia aan preaident Steyn Deze brief handelt kaoldzakelgk ovef de gruwelen door de Engelschen bedreven Hg is vergezeld van eea brief van kommaodant P Steuerwaldy die de verzending naar Holland heeft weten te bewerkstelligen en daarin komt een merkwaardige schets voor van den stand van zaken in de Kaapkolonie waar Stenerwnld met eeli afdeeling van Theron s verkenningskorps onder aanvoering van kommandant Malan werkzaam was sedert 10 i ebruari 1901 Wy Ihten dit belangryke rapport hier volgen r t algemeen ia de toestand in de kolmie voor de Atrikaner zaak zeer gunstig en niettegenstaande de uiterste krachtsinspanning van den vyand honden de kommandos van kommandanten Kritzinger Malan en van Bheenen en van de kapiteins Scbeepera en Foncbé nog steeds stand en x p zgn minst 4 maal zoo sterk als bg t doortrekken van de Oranjerivier Behalve dat alle burgers die zich bg deze kommando B aangesloten hebben voorzien konden worden van geweren munitie paarden enz werd een groot aantal geweren vernield en werd munitie op verschillende plaatsen begraven daar meer werd buitgemaakt dan vervoerd kon worden Om aan te toonen dat het hierboven mMegedeel niet overdreven ii wil ik enkele feiten aanhalen waarby ik nersoonlgk tegenwoordig wal en wianran ik in myn dagboek aan teekenlng maakte Kort na t overtrekken van de Oranjerivier raakte kommandant llalaa met een patroniUe van 25 man van ié kommandos van generaal Christiaan de Wet gescluiden waarop besloten werd als een zelfstandig kommando werkzaam te zyn tot dat er zich weer een goede gelegenheid zou voordoen om ons by onze kommandoa aan te siniten Om een geregeld verhaal te geven van alle wedervKardigheden van deii patrouille zou te lang ophouden ik weMeh my daarom slechts tot enkele feiten te bepalen Ik moet evenwel doea opmerken dat er byik geen dag voorby gegaan ia zonder dat wAbpeen ol andere i ie aan den vyand schade toebraehton Op 17 Februari 11 werd door 5 van onze I mannen eei wagen met iannitie en anderen voorraad buitgemaakt By de eerste schoten nam het escorte sterk 19 man de vlacht 3 hunner waarvan 1 gewond bleven is onze handen Ohder meer werden 12 kisten patronen buitgemaakt welke op een veilige plek geborgen werden waar ze nog aanwemg zyn daar we sedert dien tyd nog nlmoer gebrek aan munitie hadden 0 26 Fobmaii IL torwyi we U KUp kraal een plaats ten westm van Richmond gelagerd waren kwam een vyandeiyke aldeeüng omtrent 120 man sterk met 5 karren uit de richting van Richmond road In minder dan geen tgd waren we opgezadeld en vielen we den vgand aan die temg vluchtte en positie nam in de nabgzgnde randen Zeventien van ons vooralgegaan door onze oltcieren storm den evenwel hun positie met het gevolg dat do vgand zich na een kort gevecht waarby 22 hunner gedood en 32 gewond werden overgal Aan i pnze zyde werd slechts een paard doodge feboten Deze aldeeling van Kitchener s Fighting Sconts was geheel nieuw uitgerust zoodat we een prachtigen buit maakten Een groote hoeveelheid patronen omtrent 15 000 werd buitgemaakt Nadat ieder onzer zich van tnoodige voorzien had werden de overige goederen verbrand 2 karren werden echter mede gekomen om de ammnnitie en geweren te vervoeren Te Modderlontein had op den 4tt Maart II een achermutseting plaats tusscien 6 van one en 9 Engelachen slechts 1 kliaki kwam er heelhnids al Aan onze zijde geen verlies Van 7 tot 17 Maart 11 werden we achtervolgd door een aldeeling van Kitchener s Fighting Scout omtrent 400 man sterk waarmede we herhaaldelgk alaaga waren Bg elk gevecht werden den vgand kleine verliezen toegebracht Te Stellenboachvlei bv op den 8u Malart werden 3 Eiigelscheo waaronder een kapitein gedood en 3 gewond terwyi er 14 gevangen genomen werden In dit gevecht aneuvelde een der onzen en werd er een gewond Op den lOn werden 6 Engelachen gevangen zonder een schot te lossen Te Hoekdoorn verbrandden we omtrent 80 geweren daar t vervoer ona te lastig viel en de kolonisten zich niet 700 spoedig aansluiten als wg geweren buitmaken Een khaki werd in dit tgdsverloop tot 3 maal toe gevangen zooala u zeker bekend ia worden de krggsgevangencn steeds weder in vryheid gesteld en deze leverde ons dus 3 geweren 8 paarden 3 zadels en omtrent 460 patronen Wanneer ik voortga met t opsommen van leiten welke gelukkig vow ons afgeloopen zyn dan zon u misschien kunnen denken dat ik overdrgf en om dit te voorkomen wil ik nu een en ander meededen itmtrent Blauwkrana naby Janaonville waar we dd 20 Haart 11 te zamen met de kommandos van kapt Foncbé en Scheepera door een sterke vgandeiyke raacht werden omsingeld Sk herinner mg niet gedurende dezen oorlog zoo dicht ingesloten geweest te zyn en toch hadden we het geluk om te ontkomen met het geringe verlies van 1 dood en 2 gewond Wel is waar zyn voel paarden in den slag gebleven maar dit waren reserve paarden welke in de hand gehouden werden douMat het terrein zeer moeilgk begaanbaar was moesten er wel verscheiden achterbl fven Van deze affaire wordt door de Kngelscbe kranten groote ophef gemaakt Een koloniale krant zegt zelb dat volgens bericht van een ooggetuige 42 Boeren op t slagveld begraven werden Ongetwyfeld zyn echter de verliezen aan Engelsche zgde grooter dan de onze voor zoover mensclienlevena betreft en wat de paarden aangaat dit verlies was binnen l den tyd van 2 weken miroschoota herateld want kapt Scheepers maakte te Murraya burg 160 paarden buit terwyi een patrouille van kapt Fouclié uit een kamp naby Nelspoort 250 paarden nam en kemmandant Malan in vereeniging met een ge deelte van kapt Scheepera mannen op den 6n Apiil II een Engelsche afdeeling van 90 man sterk in de nabyheid van Aberdeen tot overgave dwong na een gevecht dat 5 uren duurde en by deze gelegenheid ongeveer 90 paarden en 60 muildieren buit maakte Het getal paarden door ons te Blanwkrans verioren bedroeg hoogstens 100 In laatstgenoemd gevecht snenvelden 5 Engelachen en werden 13 gewond terwgl aan onze zyde geen verliezen waren Het kommando van kommandant Malan was op dit oogenblik reeds aangegroeid van 25 man tot ongeveer 80 en allen zgn goed gekleed en ruim voorzien van Engelache wapena ammnnitie paarden enz enz Gemiddeld beeft ieder man miuatena 3 paarden en zoo is bet ook met de andere kommandoa welke in de kolonie werkzaam zgn Wanneer n het bovenstaande Vergelgkt met de turichten welke omtrent de aangehaalde Teiten in de koloniale kranten voorkomen dan zal u daamit zien dat de Engelache berichten ver van de waarheid alwgken waarom ik a verzoek dit onder de aandacht te brengen van t publiek zoodat bet hiermede rekening kan honden by t lezen van voor de Boeren nadeelige berichten In t geheel verloor Malan a kommando in de 2 maanden waarin véél gevochten werd 8laobt8 4 map waarvan 1 aneuvelde en 3 gewond in handen van den vgand moesten worden achtergelaten STADSNIEUWS UOUDA 25 Juni 1901 Heden werden ten Raadhnize dezer Oemeente de navolgende bh geproclameerd alb candidaton voor lid van den Gemeenteraad District I P J BBLL VART Dr P SCHELTEMA en A H TEEPE gesteld door Dr H IJssel de Schepper Mr M M Schim van der Loetl J van Tellingen C B Veriooy J Zielstra S van Praag A J van DanUig J C Sibbes H J L Kamsteeg A J Dgxboorn Mr D N Brouwer F Weil A van Drooge A L Gestel ï Crebas W Begeer A C Cosgn A Thim F van der Straa ten J A P Montgn A van Reedt Dortland J IJpelaar Jz J H Schouten D Hoogendyk T van Eyk 0 Sinoii R A van Dam J de Ven H E van der Roer en M van Dantzig A VINOERLING J till GALEN en M J OOSTERLING gesteld door H Heistek W van Vliet G Jue J F Glibel J Zandvoort C van de Weerd C van Wingerden Joh van der Laan J de Jong Az X Wagenaar P de Jong Jz J J Oramer J I Bik H Vugk A Dercksen W K Schnegder E l van der Kleg W Kelder J Vnyk G VVientjes J Lale her K van der Ploeg A van Maaren P M Hornes P D Mnyiwyk en J A Donker Disftict II H EI3SSEN en F vi dzr STRAATEN gesteld door E Oostenryk O A van der Want J H Vattekanne H Knuttel J Ouderkerk H W V Bonte J IJpelaar P E B C Peletler D J van Nahny H A C Brinkman J Smit J C de Ruiter B H van de erve D IJsselstgn on D L Soer C H ENGELS en P D MÜIJLWIJK gesteld door A Bruut P J Koiyn W J Dercksen J M Nieuwenhuizen P M Both C Rietveld P G van Willigen A Kaptein C Jottgeneel J Rietveld P Blazer P A Lafeber L van djr Hey W F Conmou I Brikaar M van de Hotte J van Galen M C F Kabel en B J Van Baay C H ENGELS en P C MUULWIJK gesteld daer I v B J van Raay M C F Kabel J van Galen A Brunt Th Steenwinkel Q Vergeer J A Kennel 1 van Dam K H Wildenburg W Krberveld en P 1 Kolgn District ttl A C C08IJN en H J NEDERHüHÖT geetéld door J M Noothoven van Goor V Herman Fz J L van Egk A Braam J N Bolb J W Kroorf J A de Peer J VergoW S Boot W A Hlizewski P Kersbergen S D Boon N Verkerk J H Verkerk A H Knlik L P Kulik JL D Kous J T h Withot Keus J J P den Beer I IJssel de Schepper G D Hey A de Jong C Peu te K J van Ingen en A M Emeis C P W DE8SING en K U JüNGENBUBGËR gesteld door C Plomp B Rietveld J d Velden J Massaar J J Teouwen L van der Wolf P J van der Wolf A VIngerling L üitenbroek A W v d Oraatf G Krook J F de Nooy A A C van Asch G V Tybout H Schoeraaker P Scboemaker J D van de Water W F van der Byi P v d End C H PngelB e P W DES S1NG en B U JONOENBUBGEB gesteld door C H Engels O Plomp A VIngerling P de Vos A J van Velzen G J van der Peyl J a Potharst J C Streng ö ö van der Peyl B Streefiand 0 Jansen Joh J Scheer G N van Hooft A H de Groot J A P van Vliet M M J Goorissen C Zwaanenbnrg L Jaspera Lz Streng Th A van Berkel J A van Leeuwen Gisteren had eene le en vergadering plaats der afdeeling Öonda en Omstreken der HoU Maatschappg van Landbouw Een groot aanc tal leden was opgekomen De goedkeuring der notulen leidde tot uitvoerige besprekingen doordien by eene vorige vergadering tot wijzigingen in bet reglement een verkeerde redactie was geformnleerd Op voorstel van den heer Valkenier de Grefe werd de toen aangenomen wyziging weder in stemming gebFacbt en nu met groote meerderheid verworpen De bh Breebaart Boft en Verwey werden met groote meerderheid tot beatnuraleden gekozen Genoemde heeren jhadden door de aanneming yan die wgziging gemeend te moeten bedanken Voorts werden benoemd tot algevaardigdoft te On eierland de bh L de Vries en J Breebaart tot hunne plaatsvervangers de bh 8 Moons en B Streefiand Te Utrecht is op 77 jarige leeltyd overleden de heer J i Brouwer Nïhoö een der meest geachte notarissen te Utrecht De overleden was in zyn jonge jaren onze stadgenoot en bekleedde later het adbtTan Notaris te Haastrecht vanwaar men hem met leedwezen naar Utrecht zag vertrekken Rechtggaken In November van het vorige jaar bad een juffrouw ee boterzaakje voor het kantongerecht te s Hage Uit dat zaakje sproten meerdere zaakjes voort die voor de rechtbank werden behandeld Gisteren verscheen de juOrouw weder voor de rechtbank aldaar maar ditmaal als getuige Zg had een aanklacht ingediend tegen een buterviaiteur bewerende dat deze baar met een parapiuie in haar eigen woning ernstig zou hebben geslagen zoodat drie haarspolden haar in het hoofd geSrongen zouden zgn Van wonden had echter de door haar drie dagen later geroepen geneeiheer niets kunnen bespeuren Behalve deze mishandeling zon de juKrouw destgds ook nog zwaar beleedigd zgn en een en ander had haar er toe geleid om zich tot den minister van Justitie te wonden omdat de zaak nietgauw genoeg naar haar zin vervolgd werd 1 0 beklaagde waa niet verschenen waarover het O M zgn afkeuring uitsprak Gehoord de juffrouw en een bg baar Inwonenden man die een slaande beweging had gezien en bloed op het hoofd van de juffrouw achtte het O M de achnld van bokl bewezen en vorderde by veratek 1 10 boete ot 10 dagen Ve narkt te Rotterdam Dinsdag 15 Juni i l Vette Oaaen en Koeien i de sanvoer priJMo waren voor ic kwaliteit 34 ae kwal 31 3e kwaliteit a8 cent wr half Kilo Maf ece Otisen Melkvee en VAarkoeien reüelijk atfnvevoenl Vette üalveren aoede aanvoer 10 kwaliteit a8 fUe kwaliteit 35 jde kwaliteit 33 cent gter halt KI Stieren gQed aangevoerd Handel in vet vee en mager vee goed prijshoudead VjCttc Kalveren en Stieren minder tn pt t Nieu ve Xenciing PARAPLÜIES Dasstn en Handschoenen vxy OS J6é Md Tailleur Kleiweg E 73 GOlfoA Têlephoon o If Burgerlijke Btantf GEBOKÉN 23 Juni Geertruida ouders D Geerlof en M van dei Starre Wilhelminn Maria nders M J Boeghoim en D de Hgk 24 Francina ouders P 8choonderwoerd en J de Vet Arnold ouders E Monnsch en B de Leeuw OVERLEDEN 21 Juni A üeypool 76 j 22 ü Idsinga 18 m 25 L C A de Knoop Uw Ill Oilvanücii üe Xuuveaulé s ZOMEBMAITELS JlapoiiJKlolTeii Geboren CüESELIS Zoon van C LUNENBURG A LONEN BURG SoBüii Amsterdam 23 Juni 1901 Heden overleed onze geliefde Moeder Behuwd en Grootmoeder Mevrouw de Wed A B VAN LEER vm Clebf in den ouderdom van 68 jaren B 0VEB8TRIJD VA Lkek A D OVEBSÏRIJD C WAKEN DÜBF Vi LUUK A WAEENDORF B VAU LEER Amsterdam 23 Juni 1901 Eemge en algemeene ktnnUgevimj