Goudsche Courant, donderdag 27 juni 1901

40ste Jaargang De Centrale Liberale Kiesvereeniging in het Kiesdistrict GOUDA beveel voor de hcrsteininliig op DOHnKRIlAG 27 Jllll a s voor hel Lidinaalsehap van de Tweede Hamer der iStaleii Cieneraal den klezer § leu sterksie aan Mr G J E graalf van Bylandt Donderdag 37 Juni 1901 o 8538 mmm coirmt I itmwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No te ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentien tot 1 uur des midd Jeleliion i fii De Uitg a e dezer Courant geschiedt dagelijks met uitïondenng van Zon en feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTJBN Namens bovengenoemde Kiesvereeniging J M NOOTHOVEN VAN GOOR Voorzitter D RUYTER Secretaris de Dreyins zaak aan en deed zich voor als de verdediger van do eer van het leger H nam gaarne de verantv oordelflkheid op zjch voor alles wat iiQ had gedaan tQdens de nationalistische ftoebelen en beweerde dat alles nog eens t znllen doen zoo daartoo de gelegenheid zichf aanbood Op de vragen hem door den voorzitter gesteld weigerde hii antwoord te geven maar ook dat liet het hof zoowel als t pn bliek koud en z n houding berekend om theatraal effect te maken bleek een faillnre té ziJn Wanneer het zoo voortgaat zal de gpheele geschiedenis in eentge weinige zit tmgen afgeloopen wezen Het Italiaansche Ministerie heeft tot nog toe meer succes dan men verwachtte Met 264 tegen 184 stemmen is een motie ter gDedkenring van het beleid van den minister van Binnenlandsche Zaken GiolUtti goed gekeurd Men had op hoogstens 50 stemmen ggerekeiid iGe wilt weg waarom wij hebben tyd teide 1 hy ontevreden en klagend We kunnen hier toch met eeuwig blyven zit ten was daarop Louises gamchaantwoord over welks barsche onvnendelykheid ze zich zelve in stilte schaamde Maar dit wa ook een vreemde onhoudbare toestand waaraan op wat manier dan ook een einde moest komen Louise had het ge voel als rustte de plicht op haar zichzelve en Richard ot liever zyn geliefde tok hiertoe reine beeld voor een dreigende verduistering te bewaren Hy was heden niet zooals anders m den vnendelyk kalme man zooals zy hem kende en wiens stemmig bestaan hem door de meesten als droogheid werd aangerekend scheen heden een zeldzame geest gevaren Het was alsof hy heii ae lyk m ayn diepate voegen bewogen was zouden de paar glazen van dien kinderdrank neen juffrouw Hoidloff schaamde zich m Richard s pliats by deze gedachte dit namelyk een volwassen krachtig man ix 6 weinig zou kunnen verdragen I en verwierp haar nog eer ze goed had kunpen post vatten Overigens ook op goeden grond Richard s houding toch was voorheen toen hy haar in het net vond en de waterlelien voor haar plukte ook reeds nu en dan opvallend En dat was vóór den bowl geweest Zonder reclit te weten waarheen ze zich zou wenden Weef I ouise aan den oom van het bfflsch I en Richard bleet iets achter haar Dat was hier niet wfel andera raogehjk want een eigenlyk pad was er met l Lr heenchte nu een zwoei iwygen tuwchen hen Gebroeders STEEITSMA Bloeimsten Turlsing el TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten Tan CACTUS DABLIA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prflken en doorbloeien tot de vorst intreedt VEEDER HET BEKENDE INISECTEN CIDER dat door b voegiiig van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen on vrachten onschadelgk is 7 Liter f 0 51 Liter f O 80 Liter f I 50 HOPa foikk oudë 9 m SCHIEDAMMER GENEVEE Merk Verkrijgbaar by t M PEETERS Ji tU B A 18 bemjB van eohthuid n oaohat en kurk stee lB voorE OD van den naam dar Kirm P HOPPE NlGHTCAt GEEIT BETER adres voor a iemoiten SCBOHyWBUK als kt Noordbrabantsch Schoen en Laaraenmagazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatièn en aangemeten werk Pain £xpeller gg § D rÖi ja wordt dit mid dal mm tsfimmmI snooefl k pgutiUmida mrnqTUg UDnvand Ugm Rheiunitiak Jloh t T koodb d pv Tntronwen U B lette Of hit talKiilniiutk Ajiku A IA25 75o n50ci a l b i KieMt inolhukMl Te AiMterdun bj Ulolh dt ban vea TuyU es Sandem 1 mmmm hypotheëoani gevestigd te s Qravenhage De BANK verkoopt 4 pCll Pand brtecen m stukken van 11000 1500 l 100 en f 50 tot den koers van 99 o Verkrijgbaar te Gouda b de Heeren MONTIJN DORTLAND De Directie J HOOFT ÖEAAFLAlSD J A VAN ERPEES EOIJAARDS 1 H n Caféhouders leest met aandacht de candidatenIIJsten voor den Gemeenteraad en denkt om HERAIIIS ZOIDAG EENIGE HieZERSI KiesvÊreeniging Burgerplicht Openbare Vergadering op WOË SDA 26 J V1 1901 des avonds uur m de zaal KUNSTMIN der Sociëteit ONS GEN0E8EN te Gouda Spreher de Beer A ROODHUYZEN te ENKHUIZEN Vrije toegang voor Kiezers 1 Gelegenheid tot DEBAT 4 Namens het Bestuur D RtJIJTEB Secretaris mwfmwim Door Gcnefsh algeineeii nnbevolen Met CereDIploma en Ooud Bchrooniie PRAEPARATEN VAN éM Olflna l irftf fl de me t krachtige en Teraterkende kina wijn tegen fwaicte Vgmiia l ail VII joo j ij kinderen Yolwasscnen gebrek aan eetlust lechte pljsvertering zenuwhoofdptjn ter versterking na zieltte of kraambed koorta eo hare gevolgen QUINALAROCHE FERRUGINEUX in het bijzonder tegen Bloedgebrek Bleekzucfat kwalen van Kritlachen leeftijd ent Verkrtjgbanr in fitcon a l 00 eo L PÏIf l l ilPa A voedzaam versterkend aangenaam yih imaak voordagelijkichgeb uik L llV l V nvav Qor j yoor kinderen zwakken en Icllérachtige gestellen er aan te bc velen AU geneeskrachtige drank bj stoornissen der spijsverteringsorganen en diarrhée ook vooriuigehngen en kleine kinderen 1 n per bu i Kgr ƒ 1 70 t 3 Kgr O 90 ét Kgr O 60 Chemlicli M aIL cII llcpr Speciaal voor Kindervoeding m busun 4 K Kjr O 90 uWere JYlCiKbUIKCr Rgr O 80 Kgr pfls Acffima irrüfA f tl llet rooken eener halve Cigarette U voldoende terbtstnj AMniUd V lgdrCllCIl de hevigste afvallen van Asthma etc In doosjes a O 6ócn ëÖ tslaxana beien Migraine Congestles etc na van KRAEPELIEN HOLM de aak aangenaams Prijiperdooije O OOen Q 60 Tfltnarlriff P RnnhnriQ fruit PURGATIEF tegen verstopping Aam1 giliai lilUC UUIiUUIIS beien Migraine CongeetlMcte vooral ook alslaxani voor kinderen bewijien de Tamarinde Bonbons van KRAEPELIEN HOLM belangrijke diensten Qaltnialr f aCfillAC algemeen erkend sds het BESTE huismiddel 1 J Verkoudheid en Keelp n bet is hm een slijmoploasend en verzachtend middel blJ uitnemendheid uitsluitend n fiJ lQ fleschjes verkrijgbaar Pnjs 0 20 per flcjchje Z f ra0paratm wan KRAEPELIEN fc HOLM te Zel t m Ih alltn morMiém ran fhgtutftti ifaarojt d naam MoHdletlemute m fêrkri pbaar b i Ot mwft KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST U S daar de vorm voor het kind begeerlijk tctoriawater u Y de VictoriaJBron fe Oberlahnsfeiitk Tafeldrank YanhéXoninklykef uisder ederfanéen ADYERTMTIM in aUe Coiiranteii worden aangenomen door het Advertentlc Bnreau van A BKINRMAN ZOON Telephoonnot Goiida Abonnement 1 iO per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rflks Intejrcommnnaalbnrean Op 15 Jnni 124 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkr gbaar aan het Bnrean ACHTER DB VISCH MARKT Wie zeker z ja wu d Echte Eikel Cacao te ontvangei tesamengesteld en na vel proe6i miD en b den handel gekomen ndei des naam dea oitvindm Dr MlohaellB vemirdigd op d beste maehinea In het ver ldb Rsmde etabbliswment ran Gebra StoUwarok t Keolen aliclM Cikel eacao la vterkaatsB bnaaen Dez Eikel Oacao is m t malk kookt een asDgename gezonde drank voor danlylrach gebruik een t 2 the lepal tu poeder toot een knp Chocolate Al geneeakracbtige drank bij g vil van diarrhee deoats met water te ebraiken Verkrijgbaar b de voomaanul H 1 Apotbsken enx V Ko V K waftu i f 1 80 Töm öaS6 GeneraalvertegenwooidigB vw Nadar aod Julius Hattenldodt Amsterdam Kutestraat 103 Tlüenj i Woadsrbtlim in do geheete wereld bekend en geroemd Onovertroffen middel tegen alle Borst 1 0 u fi L e t e r Maaffzlckten enz Invreodig zoowel als ook uitwendig in bijna j dia ziektegevallen met goed erolg I I laan te wenden Prl MrflftCOn 1 1 per post f llfi TUsrry s Wondifialf bezit een alsnog ongekende geneeakrftoht en heilzame werking Maakt meestal elke pqnluke en gevaarvolle operatie geheol overbodig iÖel deze zalf werd een 14 j ar oud Toor oni enee8ll k trehonden beenifeiivel en onlangs een bijna ga jfur kankerlUden g enezen Brengt genezing eb verzachting der pijnen by wonden ontstekingen enfc van allerlei aard Pry 8 per pot f IBO pfer post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker HENKI S4IVD£RS Eokin 8 Amsterda n Watr geen depdtiBbeatelle men direct aan die Sohutzenapotheks des A THIERRY in Pregrsda bel RohitBoli Oeaterreich Gelieve prospectus t ontbieaenby bet CentrsU D p t8and r Rokin a Anuterdim é Echt Zeeiiwsch Tarwebrood f ema de £ 6 A SLEGT NIEUWE HAVEN 2T Drnk van A BRINKMAN Zn Ooada Met aandrang bevelen wij voor de herstemming op a s Donderdag aan het aftredende lid utin Tl pnurïïüiDvn inT De BURGEMEESTER van Gouda brongt ter openbare Renais dat de op den 2 sen derer by hem ingeleverde opgaven van candidate voorde benoeming van zeven Leden van den Gemeente raad op de Secretarie der gemeente voor een ieder ter image iijn nedergelegd dat afschritten d orvan Eijn aangeplakt aan den Korten Groenendaal btj de Markt en tegen betaling der kosten verkrijgbaar gesteld Gouda den aöen Juni 1901 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS BulteHldndsch Overzicht 1 ZooalB aangekondigd werd heelt op Maan dag de Senaat zieb geconstitneerd om zitting te nemen als HooggerechtBhof tot berechting van de zaak van don graal DeLBrSalnees De qnaeBtoreh hebban in een nota den senatoren me4 g etlQvM dat de ziitmg van Maandag de 53ste van het Hooggerechtshof zou wezen waamit dos hlffkt dat het aanban gige geding beschonwd wordt als een ver Tolg van dat tegen de Lignes gevoerd en waatbo Déroulède Habert BuHet en Gnério werden veroordeeld Er nemen 157 sena toren zitting en de plaatsrmmte voor de getmgen gereserveerd is aanmerkelflk vergroot met het oog op de omstandigheid dat het Hol vermoedelgk zal moeten toestaan dat de 400 in het Ligoes proces gehoorde getmgen ook thans de zittingen bgwonen Tot handhaving der orde zgn dezellde maatregelen als toenmaals genomen Wat de handing van den beschuldigde zeil aangaat las hq m de eerste zitting een landw lig memorasdum voor waarin aohtereenvolgens verpof eeld wordep de rede van Waldeck Kdnsseitt te Ronliaix et verder zonder onderscheid alle liberale en repupUkansche instellingen Het gehoopte ellect werd echter gepist Falliéros moest hem nn en dan afnmaneh zich van iets minder hetbjge taal te bedienen maar het aanwezige publiek bleei koud en gal teekenen van ongeduld en verveling De Lur Sajnces betuigde dat het hen 6peet het tegenwoordige bewind met te hebben kunnen omverwerpen bv haalde 1 YEviLLEJOX iBiintelijk Saamgebracht 61 I g hfid pafSBchiea de unBpeliBg op haar dertig jaren hoffelijk behporen te ontzenuwen maar zelfs de gedachte daaraan kwam niet bij hem op En toch hebt ge den kadet foripeel moeite bezorgd zeide hy ïïebt ge ons dan zien loopen vroeg ze een beetje onbehaaglijk Ze had niet gedacht dat hy den belachehjken wedstrijd tevoren bemerkt had 0f ik antwooidde hy ernstig ifcji den ben gel benijd en bewonderd voegde hij er snel aan toe met een opmerkzamen blik naar haar gelaat looals hy zich wist te redden JuffroMW Heidloff scheen slechts de laatste woor den gehoord te hebben Ik bewonder hem ook leide j gclyk al zynagehjken Het heeft my steeds geïmponeerd zooals zy keren bedaard te biijven nooit van hun stuk te raken En de dehcatesse waarmee hy zich over my de jongste der oudsten ontfermde eerstens ala de waardigheidspersoon en dsn omdat de anderen allen meer dan genoeg met malkaar te doen hadden Neen maar dit 15 nu ook een heel bizonder lieve jongen voegde ze er teeder biJ de gedachte aan het kmdergezicht boven den unitormkraag aan toe sZoo zeide hy droog Louise draaide zich naar hem om Hij Mg haar um maar aU ver de heer Von Giers aan de Chineesche ge 1 TOlmachtigden een verklaring heeft overhan digd met de mededeelmg dat Rusland zoodra de overeenkomst voor de schadeloosstel lipg aan de mogendheden is onderteekend onderhandelingen wil aanknoopen over de voorwaarden waaronder Rusland Mandsjoe rje zal ontruimen Dit bericht geeft der Voss Ztg aan leiding tot de vraag Zouden Ruslands plan npn m Oost Azië gewijzigd ajnP Toen de kei r Tan China de onderteekening van het tractaat met Rusland betreflende Mandsjoe rye weigerde vei klaarde Rusland dat het tot handhaving zgner belangen in Oost Azié Mamlsjoeriie zoolang zon bezet honden totdat de orde en rust in Cbma volkomen ber steld zouden zon De Pruisische ministers van Snancten land Uouw en binnenlandsche zaken hebben men weet het een onderzoek ingesteld m verband i et den slechten oogst m Posen en West Pruisen Te Bromberg en te Dantzig hebben ze ge confereerd met de autoriteiten en de verte genwoordigers der districten waar de ramp het hevigst is geweest Het gevolg van dit onderzoek is dat deregeering voorstelt om den landbouwers voorschotten te geven tot den koop van levensmiddelen beestenvoeder enz die in vflf jarwi zonder rente zonden moeten worden afl taald ingaande 1 October 1903 De pro iiièclën zouden dan van hun kant een iejigé Ijken maatregel moeten nemen S De minister van Snancién heeft bev eu om een aanzienlgke vermindering aan te brengen in de heffing der directe belasting voor hen die door de ramp getroffen z n tërwfll de minister van landbouw de weidereohten in de koninklgke bosschenJot de hflft verlaagd heeft Dtt spoorwegtarieven zm verlaagd voor zaden granen voer en mest De minister van oorlog ten slotte heeft ook een steentje bijgedragen door de bepalingen der manoeuvres in dien zin te wszigen dat ze zoo weinig mogelgk nadeelig voor de landbouwende bevolking zjn Bj de toestanden die thans m China heerschen en die vooreerst nog wel niet ge wy gd zullen worden was dit feitelgk het voornemen te kennen geven en als zoodaag werd het dan ook algemeen opgevat dat Rnsland vooreerst geen plan had om Mandsjoerge te ontruimen De houding door de Russische generaals in het veroverde gebied aangenomen en de beve n door hen gegeven toonden dnideluk i an wat Rnsland in Mandsjoeiye voornemens was Het IS met aan te nemen dat Rnsland thauB plotsehng van dit plan zou afzien DaWBiede is echter nog njet gezegd dat Rusland niet met China in onderhandeling zpn treden over Mandsjoerje Wj zijn dan efchter benieuwd naar de voorwaarden die gesteld en aangenomen zullen worden Die znllen dan wel van dien aard z n dat Rnsland roorloopig nog m het bezit vïn MandsI joer e zal Woven Verspreide Berichten Frinkeuk De Senaat als Hooggerechtshof in de zaak De Lur Saluces Om twee unr in den namiddag eergisteren heeft de president van den Senaat de heer Fallières als president dns ook van dil lichaam als Hopggerechtshoi afgelezen de namen der leden die recht hebben als rech ters zitting te nemen m de zaak De Lur Saluces en feitelgk was deze zitting de voortzetting en waar8ch jnlflk ook wel hot einde van de zittmg en van het Hooggelechtshof in de hoogvorraadaangelegenheid van 1899 In de zitting van den vierden Januari 1900 werd na 74 zittingen graaf De Lnr Salncei met 131 stemmen 59 leden van den Senaat De Times bevat een bericht uit Peking waarin wordt gemeld dat de Russische gezant atrOoid als dacht hy aan iets anders dan aan haar 1 ol tenminste den kèdet Vindt ge niet f vroeg ze tnisschien overbodiger wyzc 0 ja een slungel als anderen dacht ik I buitengewone eigenschappen hebben de Fontenay s nooit in den weg gezeten Overigens vandaag een géluksvogel Toen ik om mij zoo mogelijk een gelyk voorrecht als hy deelachtig te laten worden eindelijk gelukkig van den ouden Hippel was losgekoftjen waart gy verdwenen I ouise Dat klonk byna ernstig Byna als het verwyt van iemand die werkelyk meent dat hy zich te beklagen heeit en dat hem onrecht wedervaren 15 Nóg echter hield by 1 ouise het voornemen stand heden op dergelyke uitingen geen acht te slaan of ze althans met zwaar op te nemen My dunkt daarover hebt ge u kunnen troosten zeide ze koel Ik kon waarlijk met vermoeden dat men my by dat vermaak zou missen Toen ik de plaats verliet scheent gij zeer goed bezorgd Greta Walch stond juist gereed h te blinddoeken wat kondet gy meer verlangen Daarmee was toch immera een der hoogere eigenlyke doelein den van dezen namiddag voor u bereikt Dat had ie met moeten zeggen had het eigen lyk ook met willen zeggen Overigens antwoordde hy niet op de bemerking zweeg veeleer Toen echter Louise na een wyle een blik biJ hem langs het gaan zag ze dat hy haar aanstaarde met oogen van bevreemding ja ontzetting k Louise met zachte byna flaisttsmt e stem gesproken wat zeidet ge daar y f f 0 mets dwaasheid zeide Louiaien stond daarbij inel op bidden zich onthouden van deelneming en ïUftien meenden dat t wel wat minder kon veroordeeld tot tien jaar verbanning tegelyk met Dérouiède en André Buffet die hetzelfde kregen en met Jules Guénn wien tien jaar detentie werd toegebracht Daar heeft de graaf het vóór eemge we ken in zïin hoofd gekregen kalmweg terug te keeren naar Parjs op zon eigen houtje of misschien onder aanblazing van onverstandige vrienden en zoo is do Senaat dan opnienw aan t werk moeten gaan ala gold het een geheel nieuw proces De eerste zitting eergisteren had een niterst kalm verloop zoo binnen als buiten en de nieuwsgierigen belust op eenig incident hebbeu waarlgk hun rekening niet gevonden by het verloop der eerste zitting Het was ongeveer zoo saai als een doodgewone Senaatszitting terwol de aangeklaagde op zichzelf geen Ignnr van eemge beteekenis is buiten het beperkte kringetje van vrienden bekenden en mede royalisten De verdediging wierp conclusiën op badoelende onwettigverklaring der procedure doch het Hooggerechtshof ging daar met op in en wat de beschuldigde voorlas was ook niet interessant Als een andere Don Juichot wierp de graaf zich op als verdediger van het leger en als redder van I Prankryk waarna h meenende wel niet te veel opeens te moeten vertellen voor de vulgaire mass i de gebruikelgke kwajongenstactiek volgde tegenover de hem door Fallières gestelde vragen hy deed tot alles het zwogeu en stond met de armen over elkaar toe te luisteren als ware h j te groot een figuur voor zoo n troepje gewone figuren I DüITSClILAND Te Kassei is op bgna 79 jarigen ouder I dom overleden de generaal der infanterie Von Schweinitz een medewerker van Von Bismarck en diplomaat van beteekenis als I hoedanig by als gezant te Petersburg ge 1 weest IS BINNENLAND Van doorgaans wel ingelichte z jde wordt ons verzekerd dat dr Knijper voor het geval hem de Kabinetsformatie wordt opgedragen het beheer op zich zou nemen van een nieuw in Ie stellen Mmisti i ie van Arbeid en Landbouw Voorts verzekert men dat A Ë baron Mackay in het meuwe Kabinet als Minister van Buitenlandsche Zaken zon plaats nemen en dat de heer De Savornm Lehman zich heeft bereid verklaard het voor byna zooals dat na een stryd pleegt te zyn En ze hadden toch geen ongenoegen gehad Opeens werd Louise ich hiervan bewust Wat had by haar eigenlyk gedaan De eemge die waarBchynlyk uit oude aanhankelijkheid aan een lang jarige kemjis haar werkehjk nog welwillendheid en belangsteUing betoonde acht op haar gaf Xti wyl ze voor het overige menschdom met uitzondering van haar vader vau geenerlei beteekenis was e sprak echter nog altyd met en dit scheen hem ook met te herinneren Richard Seemann was mnerhjk yveng met iets bezig Maar waarmee Om de waarheid te zeggen hy pynigde zich af om den weg te vinden den liesten weg tot het in scène zetten van iets waarnaar hyop eens een geheel dwaas ja dol verlangen had gekregen De aauplanting van jong naaldhout waarlangs ze gingen werd nu door een soort breede greppel een droge roet ruw gras begroeide sloot doorsneden Aan gindsche zijde zette dit hout aóh voort en langb deze greppel zag men als door een boschweg diep in het trisch groene bobchje tot ddAr waar oudere dennen zich aansloten reeds zóó hoog dat de door de slojt gevormde insnyding daartuaschen van hier van de zonnige plek uit m diepe duisternis gehuld scheen Loense was by de greppel bly ren staan en j vroeg met haar kalme stem Moeten we daarover Zullen we niet liever omkeeren Ricbard was naderby gekomen en zag om I Wordt vervolgd