Goudsche Courant, donderdag 27 juni 1901

zet tegen de politie tot een maand gevangenisstraf De 30 jarige H W smid alhier was in t begin van Mei van plan werk te gaan zoeken in Dnitschland Duiten voor den trein waren er niet en daarom nam de smid z n boenen op en kuierde op 15 Mei in de richting van Germanenland Hg kon het echter niet verder brengen dan tot Gouda waar hg volgens eigen verklaring een borrel dronk en toen zoo dom was van de uitstalling van den winkelier H J Vonk aan den Kleiweg een rol looperzeil weg te nemen Met de gestolen rol stapte de smid naar een anderen winkelier in dergelijke artikelen en trachtte het zeil van de hand te doen voor 10 cents per el De winkelier deelde den verkooper mede nu geen tgd te hebben en verzocht hem over een uurtje terug te komen De smid liep in de val de qnasikoop man had de politie gewaarschuwd en W werd gearresteerd Beklaagde legde een volledige bekentenis af Het O M requireerde zes maanden gevangenisstraf met aftrek van de preventieve hechtenis daar het verleden van beklaagde niet zoo brandschoon is De verdediger mr F F Ph Thyssen riep de clementie van de rechtbank in voor zyn cliënt daar de treurige levensomstandigheden van beklaagde hjj is o m ook nagenoeg blind aan een zgner oogen veel hebben bggedragen tot het plegen van het feit Overigens kwam men gelukkig met den schrik vri De gewezen 2e lnitenant van het 2e regiment huzaren te Venloo Kievit die den militairen dienst verliet om deel te nemen aan den oorlog in Zuid Afrika en in Februari jl gewond werd is aan z$n wonden overleden Het weulstrijd programma van en Rotterdamsche ICricketbund is voorloopig als volgt vastgesteld 30 Judi Achilles Volharding Hermes Combinatie Olympia Victoria H 7 Juli Volharding Combinatie Achilles Olympia 14 Juli Achilles Hermes Volharding Olympia 21 Juli Victoria II Volharding Olympia Hermes Achilles Combinatie 28 Juli Victoria II Hermes Combinatie Volharding Olympia Achilles 4 Augustus Victoria II Combinatie Volharding Hermes 11 Augustus Hermes Achilles Volharding Victoria II Combinatie Olympia 25 Angfastus Combinatie Achilles Victoria II Jympia 1 1 September Combinatie Hermos Vie tO ria n lohilles I j 8 September tjBpmbinatie Victoria II j JIO Septfjmber i Hermes Victoria II Zoetermeer Henkozen A P Verhoell en J Vollebregt Cz Zwammerdara Gekozen J de Brayn en J Heemskerk Aan de Haarl Ct wordt nit Den Haag gemeld Naar ik vernam heeft dr A Kuyper de opdracht tot Kabinetsformatie geweigerd en zijn mr Heydenrijck en dr Vermeulen door de Kroon gepolst betreUende de formatie Men vermoedt dat dr Vermeulen nu de formeerder zal zijn Zou dus Staatsraad Heydenrgck de hooggeplaatste persoon zjn buiten de Kamer staande waarvan de N Br Onlangs als Kabinetsformeerder gewaagde Gemeng de Berichten Een zeldzame werkstaking is te Ligomes voorgekomen Acht Inwonende geneeskundigen van het gasthuis hebben hun taak neergelegd omdat de kost waarop zjj recht hebben beneden peil is en zg ook in andere opzichten onbehoorlijk worden behandeld Daar hun herhaalde klachten zonder gevolg zijn gebleven hebben zjj besloten heen te gaan en niet terug te komen alvorens hnn grieven zullen zgn weggenomen f Terwijl de weduwe H Snijders wonende in de Molenstraat te Assen Zaterdag van huis was hebben twee buurkinderen een knaapje van 9 en een meisje van 6 jaren door verbreking van eene afscheiding op den zolder zich toegang tot hare woning verschaft Zij hebben zich daar eerst meester gemaakt van een drietal kadetjes en deze na ze met boter en suiker smakelijk te hebben gemaakt opgegeten Vervolgens hebben zij op een stoel staande met een uit Mn naaidoos genomen sleutel getracht het kabinet te openen wat hun echter daar de S utel niet paste niet mocht gelukken O14 i ia toch niet met ledige handen heen te gai i hebben ziJ een koperen thèelichtje veMtekaapt en dit na het in elkaar getrapfjt hebben voor 16 centen verkocht en etgrootste deel dier centen versfloept T n vrouw Snijders s avonds thuis kjwam en ontdekte wat tijdens hare afwezigheid was geschied deed zg aangifte bij éa gemeentepolitie aan wie het al spoedQ gelukte de jengdige daders op te sporen ft tot bekentenis te brengen i P D C Door de leerlingen van de 3e en 4e klass p van het gymnasium te Winschoten zal onder leiding van dr A C H Boissevain leeraar aan die inrichting een schoolreis gemaakt worden welke zal beginnen 21 Juli en eindigen 3 Augustus en gedeeltelijk per rgwiel zal plaats hebben Z bezoeken o a de Ballerknll Apeldoorn en het Loo het tJddeler meer Deventer en Zutphen Middachten Nijmegen Wagenmgen president Kruger te Hilversum de kolonie van Fred van Eeden Amsterdam Haarlem Leiden den Haag Delft en Rotterdam Gister namiddag schrikten de paarden van het rijtuig der Koningin moeder op de Noorderlaan te Baarn voor een automobiel met het gevolg dat de palfrenier van de bok viel I JDe ontv4ngen l Vereeniging is steeds hptij Ws genoemd Amsterdam 25 Juni 1901 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zijn in de week geëindigd 25 Juni door tnsschenkomst dier bank verhandeld de volgende minder courante fondsen Opr aand Hollandsche Hypotheekb f 140 Weltevreden Exploitatie Maats van bouwterreinen 250 Granplacer Mijnbouw Mij 29 4 pCt pandbr Onderlinge Hypotheekbank voor Nederiand 98 8 pCt Si pCt pandbr Onderlinge Hypotheekbank voor Nederland 92 Aand Weltevreden Exploitatie Mg van boawterreinen 130 gew Cultuur Maats Lawoe 50 Landbouw Maats Rongga 90 Soelingan Tabak Maats 24i Maats tot Exploitatie van Limb Steenkolenmgnen 150 pret Nederi West Ind Expl Mijnb Mg 56 A Exploratie en Mynbonw My Sumatra 15 Katholieke Illustratie 96 41 pet oblig Baumwollspinnerei Germania 81j Aand Krasnapolsky Mg t e v d onderneming 135 J Hollandsche Hypotheekbank 20 pCt gestort 140 Stedelijke Hypotheekbank 110 Stoomtramweg My s Bosch Helmond 80 Assurantie Compagnie te Arasterdam aio Assurantie My tegen brandschade de Nederlanden van 1846 f 350 Atjpli Een officieel tlÜegra m meh In Fidië attakwiT lo een pelien vijandelijke Mndti die un wapens achterliet on er inlandsch cavalerist gewond sees geraakten den lln 13n n lm deteer in Peridada slaags met Oen bende vin den pretendentpltanjp welke met I achtMating van 25 dboden eU hun wapd aftrok en thans vervolgd wordt In het Uonlabösche bekwam een vijandel ke bende 7 gesneuvelden waarbij volgens het Adv blad v Atjeh lèvensgpvaarlïkigewond werd de Enropeeschp korporaal Wouters 1 In Pidië werd de Europeesche fuselier Hubschmud niet leven evaarlijk gewond Omtrent de uitbarsting van d n Kloet ontving de Deli Ct uit Weltevreden onderstaande telegrammen Den 23n Mei had een hevige uitbarsting van den Kloet plaats alsook een lichte eruptie van den Merapi Aardschuddingen en aschregen komen op Midden en Oost Java voor Blitar wordt geteisterd door een moddervloed Den 24n Mei viel een lichte aschregen op Batavia De familie Teding van Berkhout van Alaskedawoeng is per rijtuig vluchtende voor de uitbarsting van den Kloet door den vloed achterhaald De heer en mevrouw van Berkhout zijn gered doch twee kinderen en de baboe de koetsier en de paarden zijn omgekomen De opzichter Persijn van Rendoesarie 25 koelies en vele inlanders zijn door de uitbarsting gedood De ondernemingen Kalikebo Bantaran Barakan Amsterdam 26 Juni 1901 Als nieuw ingekomen wijzigingen van vraag en aanbod in het Weekblad van de Coinmissiebank vermelden wy U de volgende fondsen GEVRAAGD Winstaand Kon Paketvaart Mg f 600 Aand Eesidentiebank 105 pUt Nederiandsche Bouw Maats 1 238 Weltevreden Exploitatie Mg van bouwterreinen 1 pCt Sumatra Cultuur Maats 175 pref Dreutsche Kanaal My 35 Laval Stoom Turbine Mg t e V d 115 Transatlantische Handelsc 100 Prascati Verkooplocaal 136 Neg Land is zeker bezit 250 AANGEBODEN Winstaand Kon Paketvaart Mg f 625 Aand Residentiebank 106 pCt Nederiandbche Bouw My f 240 Overtoom Expl Maats van bouwterreinen 1200 Landbouw Maats Rongga 90pCt Sumatra Cultuur Maats 185 Katholieke Illustratie 98 Laval Stoom Turbine Maats t e V d 120 Park Hotel 85 Nederi Scheepvaart Maats 87 Strawler Visscherij IJmuiden bod Pbysiatrische Inrichting 35pCt Afloop der Openbare Verkoopmg yaa Onroarenda Qoedersn VEILING 26 Juni 1901 Gehouden door Notaris H Groenendaal Woonhuis en Erf aan de Gouwe C No 143 f 3780 k B V d Akkerboom Huis en Erf aan de Kamemelksloot R No 561 f 2250 k M van Dantzig qq Zomerdlenst 19U1 AaDKevangen 1 a o T T 1 X D 1 H rto n 11 81 11 48 18 04 10 84 10 88 10 43 10 9 11 88 11 08 18 88 H Bdlulabi ipoor 8 08 8 S4 9 60 9 81 10 08 10 1 hodhtM or lu l Kp ku iM gmkol w 4n OOBDl DEN HAiOri tnut 11 9 81 10 00 10 1 10 88 11 18 18 16 18 8 18 66 1 18 1 68 8 81 8 46 4 1 11 08 1 07 11 18 1 18 11 80 1 88 1 10 88 10 48 11 88 11 48 18 46 18 66 1 87 1 44 8 80 8 4 16 1 l vU fWH 3 U 4 38 UI U l 1 1 18 00 18 88 8 16 1 38 J 40 S S9 8 07 3 4 5 04 8 84 B t d 8 S8 t lO 10 04 10 41 ll 8i 1148 18 08 1 48 8 08 3 1 4 iS 41 8 48 6 X 7 00 7 88 8 4 UtrMkt 8 18 8 8 7 47 Wo r 1 1 6 07 8 4 8 0 So ijl Mi lil 7 T4 MO 0 0 9J16 V0 V8 1118 18 11 1 1 U 61 l il 40 8 5 4 48 4 8 4 38 18 8 1 7 84 7 48 M V Ü 10 07 10 4 1 zitterscliap der Tweede Kamer te aanvaar den Eindeltik beweert men dat mr Th Heemskerk er de voorkenr aan reeft wethouder van Amsterdam te blijven liever dan dat ambt voor een ministerieelen zetel te verwisselen Vaderland Uitslag van de herstemmingen voor de Provinciale Staten kroningen Appingedam Aantal nitgebrachte geldige stemmen 4187 Gekozen de heeren 5 Boerema lib altr met 2326 H Welt Ub altr met 2277 G Tichelaar lib aftr met 2261 en B Mulder lib met 2278 stemmen De heer C Heeres antir kreeg 1862 W Magendan antir 1755 M übbens antir 1729 en E Wigboldns antir 1708 stemmen Bednm Aantal uitgebrachte geldige stemmen 4282 Gekozen de heer S Huizinga Tz lib aftr met 2393 stemmen De heer O J Boawman antir kreeg 1839 stemmen Znidhom Gekozen de heeren A K Schuiringa aitr Ub met 1704 en P Kooi lib aftr met 1603 stemmen De heer P Nanta antir kreeg 1129 en J Wedeven antir 127 stemmen ZuidHolland Leiden Aantal uitgebrachte geldige stemmen 3802 Gekozen de heer P Alma Lz lib met 1941 stemmen De heer P van Cranenburgh r k kreeg 1861 stemmen Oud Betjerland Aantal nitgebrachte geldige stemmen 3238 Gekozen de heer L Overwater aftr lib met 1716 stemmen De heer J Vos antir kreeg 1522 stemmen Schiedam Aantal kiezers 3525 Aantal uitgebrachte stemmen 3134 van onwaarde 14 geldig 3120 Gekozen de heeren L Hoogerbrugge antir met 1561 en Hi J Versteeg aftr lib met 1521 stemmen De heer A C A Nolet r k kreeg 1520 en M V d Laan lib aftr 1479 stemmen Gelderland Arnhem Aantal nitgebrachte geldige stemmen 4712 Gekozen de heer jhr A A E J K Brantsen aftr lib met 2386 stemmen De heer A D P V van Löben Sels antir kreeg 2326 stemmen Voorst Gekozen de heer E Kerkhoven antir met 1957 stemmen De beer mr G W Mollerus altr lib kreeg 1928 stemmen Limburg Venlo Aantal nitgebrachte stemmen 3556 Gekozen de heer F W Vogels r k met 1890 stemmen Do heer H B J van Kijn kreeg 1587 stemmen GEMEENTERADEN Aarlanderveen Herkozen C Boer J Eülaarsdam en G van Veen Barwontswaarder Herkozen K van Baren en D van Elten Ouderkerk a d IJ Herkozen Joh de Jong Izn en A Vonk Noordegraal Stolwjjk Herkozen J Schilt en J Verburg Sr Waarder Herkozen H Brunt J Hoogendoorn en Dirk Verlaan Woerden Gekozen N de Kroil Zegwaart Gekozen C van Dorp J VoUebregt Cz en J Fvian 8 48 4 48 1 80 8 04 I U 7 8 4 88 8 41 t Ol 8 81 t 11 8 04 1 17 8 10 8 88 7 S8 7 48 Botterdam Beun Rottardun D F Kottwdui U Otselle Ninwerkerk Itoordnoht Soada 8 89 B IS 9 41 7 48 d ilUn 1 Sa Htm otn litdn 7 18 8 87 8 41 7 88 8 68 1 8 08 7 68 14 7 88 0 H eeuda ZaTenh Miwn BoetamiealZag Voorburg Haga d 9 07 B 8 10 69 11 16 11 24 11 47 Uoudiu 6 80 6 81 7 88 7 50 8 18 OudeV 1 86 Woerd 6 48 6 48 Utraoht 8 08 7 4 8 88 8 88 k6S S 10 14 10 4 S ll 11 65 18 06 11 87 1 86 9 87 10 7 10 36 Directe SpoorwegverModlngen met GOUDA Redjosari Kedawoedg en andere zjjn geheel of gedeeltelijk verwoest De jeugdige rins van Siam is hg zijn bezoek aan Indie t ankoeng ernstig ongesteld gewordeit B moet aan een nierziekte l den die her ergste doet vreezen De onders verlaten bijna geen oogenblik het ziekbed van hun kind en gaan onder deze treurige wending der reis zeergisbukt De prins is een zoon van den koning bij ijn zesde vrouw van J Dr Doyer delende een officier van B roepeui De reis van den de ziekte van di geetnurd Voorloi bezoekers met gej Volgens de la stand van den stiger aanzien Mr A D den raad van 24n Mei aan typj iandoeng ie de behandr Hoogenstraten en via zijn in consult ge oning van Siam is door f rins geheel in do war blüveu de vorstelijke Ig te Bandoeng e berichten liet de toeIme ziekte zich iets gnn nans de Ruiter lid van te Maeassa is den Uverledenj STADSNIEUWS ÖOÜD Dinsdagavond in Kunstmin Den 14 Juni j lj rigen dag vi or ginseleu waren toé bestuur neergeleji het vaderland iiwd waren heengezoM haddeq ze gehafi e liands aang iat en n l SI i liets andeji s te r 4ton ctjVi Pis marécha us 6 Juni 1901 k de heer Dr BtBtesingh Glaaf van landt emde sprelfer eil trenibie de libei le boan in 43 in ons staats agnen die jaren lang aijier gedjend hadden na ar hnn beste weten t de bilangerf desf ld den vrMnMgen Jan te ba t4 te Wehonden at zaj noM Unden y Te betreuren is lie loop wapt de ben rmin sar eid zlfo y oodig gebl ke l nm d4 qaéte vab 88 ra hierdoor a gebrOi lien 1 van watten wftttbij isommiga v b V èel Imvactende tre küitt b even onbébmUeld Vorken e j velen ghvond n die dooitelearJ Itelliég wfli den neariedri kt anderen vindei j4r jiiist a bloii ing w zii h met alle krachf 1h te spaiib n oit teiredlen wat te redden is Het w l tf f kI te doen om verbittering te zaaien maar om de vergadering bp te wekken al het mogeljjke t doen om den heer vin Bylandt Voor de Kamer te behouden met van Bylkndt toch zou een der nitstekendste leden verdwijnen die steeds geijverd had de vrijzinnige beginseleA te handhaven Hadden de kerkelijke part$eo van 1889 93 weinig tot stand gebratht Dr Schaepman zwaaide het huidige ministerie lof toe Dr Kuyper moest erkennen dat het ministerie uit talentvolle mannen bfcstond die veel badden gewerkt en knap werk geleverd en zijn er nog velen ontevreden thans mag niet vergeten worden welke gewichtige belangen op het spel staan en de ontevredenen moeten niet denken dat er betere toestanden zullen aanbreken Volgens Dr Knijper kanten de wij eerige beginselen der liberalen zich tegen God daarom moeten alle christelijke partijen lich vereenigen één ding hebben deze voor oogen te houden het liberalisme is de vijand van God en Godsdienst Goddank zei spreker het Nederlandsche volk is een godsdienstige Mei Tijd van Greenwlck 48 f 4 83 f 8 17 1 84 t f 8 41 8 87 7 8 8 8 1 t 9 48 88 10 08 1 88 8 14 1 4S 8 48 4 08 4 48 1 88 8 04 8 8 7 08 18 f 4 83 8 8 1 58 5 8 48 8 08 8 10 8 88 1 0 8 09 8 83 I Ot 4 08 4 14 4 89 8 18 S 43 8 84 7 18 7 88 8 80 8 41 9 47 10 0 IS lr ll L xtr ppUmmltairtii la 0 i n U to Wt n Mu 5 4 8 81 7 8 d l 10 18 10 48 Il li 4 60 8 18 6 08 8 18 6 48 8 01 8 88 9 17 6S 8 8 18 10 08 8 84 J 10 17 8 88 E P lO t 8 4t 8 S g 4t 10 1 10 84 10 48 11 18 11 87 4 46 S O n U A 1 II8TIID4II fiM am ioudt 8 88 8 11 8 81 88 10 80 10 6 18 08 1 10 1 S6 8 88 4 07 4 48 5 i 88 8 48 9 61 10 19 10 80 10 87 11 08 AuukW 8 01 8 68 ll 10 10 11 04 18 48 18 67 1 67 8 88 4 H 1 17 8 80 5 48 44 9 86 10 8 11 08 11 47 U 8 AnukO 8 IV 1 18 8I 10 86 11 1 1 08 1 10 8 18 8 40 4 17 6 1 5 48 8 01 8 10 O 11 18 18 08 18 14 11 08 l 7 10 7 86 8 J8 10 80 7 J5 1 H48 7 88 8 48 10 64 7 00 7 64 8 08 6 li 8 lmit 0 8 82 7 15 8 10 8 6 3 13 8l l 181i S7 11 6 1 81 8 10 8 84 4 41 8 08 6 81 7 0 8 10 a S6 4 Anut ff 14 6 47 7 80 8 ló 8 4 80 9 46 11 80 11 48 1 M t f 8 88 8 4J 6 01 g 81 n S8 7 86 8 86 8 40 10 01 louda 7 0 7 81 8 18 9 1 t l 10 18 10 84 18 81 1 88 Mt 8 88 1 18 4 84 8 47 7 07 1 4 8 0 lt 10 87 ll t 9 85 10 08 1 JJ l OÏ lO IS 1 7 4 8 8 8 18 8 4 7 67 natie en daarom volgt het hnn leidere zoo graag als dragers van den godsdienst Hierin moet dan ook de macht gezocht worden die de klerikale party ontwikkeld heeft en zelden was de leuze sterker dan thans liberaal of anti liberaal De eenheid die de kerkeljke partij thans op den voorgrond stelt is van zeer bedenkelijken aard en bü nadere beschouwing geeft zij weinig hoop op een krachtig bestuur Die eenheid is dan ook slechts eeu schijnbare en de droevigste Sgunr maken wel de Ohr Historischen die Ds Bronsveld een smart creet doen slaken dat ziJ zoover afgedwaald zp Dr J Knijper ziet de moeilijkheden met grooter zorg in men is nog niet tot een harmonisch accoord gekomen wat al zeer gewensoht was geweest vóór de stemming eq nu is de vraag waar zal het heenP Zal het regeeringsprogram eed katholiek karakter dragen zullen de Anti revolutionairen de hoofdpunten aangeven zullen de Christ Historischen nog gehoord worden P Geen eenheid bestaat bg hen op staatsrechterlijk gebied geen eenheid in wereldbeschouwing maar ééns zju ze het hierover Het openbaar onderwijs lager middelbaar en booger moet weg doch op een vraag I van den heer van der Zwaag aan Ds Talma of de socialisten ook mochten rekenen op J de staatskas als ook zij scholen zouden opr richten kree vrager geen antwoord Om verzekering voor den ouden dag en tegen invaliditeit te verkrijgen moeten beBoherraende rechten worden ingevoerd het tegenwoordig tarief was matig maar zou minstens het dubbele taoeten worden len dit zal men kloppen hoofdzakelijk nit de fakkeU I der arbeidend klasse die eri gewoonlijk de grootste geziinen op na honden 1 Spreker noemde dit een geniepige belastitig en al was het Wa ir dat het volk leze Oyer talgeme liever betaalde omdat ze hiervoor geew papier ip huis kregen nietteii i worden iiij het toch in hunne zakken gewaar tis betalen van s morgens tot avonds Ook flen laudbouwenden stand zal Ier dooif geschaad wor4 n want als aiUes duurder wordt moest de landbouw er het loodje by leggen In Dnitschland waar het protectiqj tisch stelsel ingevoerd is zitmenerm4e aln den grond niettegenstaande hét kolossJ l groote afzetgebied Frankrijk is door zijl hooge muijf van invoerrechten er treurig aan toe en eeu proef te nemen in ons klein landje het zon allergevaarlijkst zijn en dan als we ons op die helling wagen we zullen aldoor verder afglijden en waar dan tereehtkomen Aan de liberale beginselen hebben de katholieken het te danken dat ze in 53 hnn tegenwoordige kerkregoling hebben kunnen invoeren Aan den godsdienst wordt ruimte gegeven zich vrijelijk te ontwikkelen het gevaar voor protectie moet afgewend worden daarom moet er een krachtige partjj gevormd worden bestaande uit mannen die pal blijven itaan hoe groot de last ook zjj die hun op de schouders wordt gelegd Met eerlijke middelen moet gestreden worden om ons doel te bereiken een party te verkrijgen die het lieve Vaderland bewaart voor overheersching van de kerkelijken Tot het verkrijgen hiervan moeten ook i j meewerken die van de klerikalen geen grondwetsherziening dua ook geen algemeen kiesrecht hebben te verwachten Aan bet debat werd deelgenomen door de beeren van der Laan en van Dantzig Do eerste maakte den spreker er een grief van dat deze de mvoerrecbten een geniepige belasting genoemd had en vroeg waarop deze bewering steunde De grootste staatshuishoudkundigen van België bijv waren er voor en in Engeland het land van den vrijhandel by uitnemendheid waren proportioneel genomen de invoerrechten hooger dan misschien in eenig ander land van Europa Ook had minister Pierson allang aan vorbooging van invoerrechten gedacht Frankrijk had zwaar gezondigd door zyn ehanvinistische staatkunde te volgen om niet te willen toetreden tot het tolverbond waartoe het Indertijd door Capiivi zydelings aangezocht was Aan de liberale regeering gaf hy niet de schuld dat Friesland in de laatste tien jaren niet vooruit gegaan was en goed deed het hem dat de proef van het liberalisme mislukt was om ons volk te ontkerstenen Dat er geen volkomen eenheid bj de kerkelijke partyen bestond was voor den heer van der L een groot voordeel hierdoor toch kreeg men geiond leven en dat de tegenwoordige regeering vrg billijk geregeerd had schreef debatter toe aan het heterogene ministerie dat evenwel in zyn diepste schakeeringen één was De heer van Dantzig bad niet gedacht te zullen debatteeren maar waar spreker gewaagd had van oneenigheid onder zgn partygenooten meende hg dit te moeten be tiijden en dachten zy niet anders dan korrekt te handelen door zich van stemming te onthouden Pe heer Dr Roesiingh bleef tegenover den beer van der liaan zyn uitdrukking van geniepige belasting baadhaven waardoor het volk langzaam uitgezogen wordt terwijl progessie by deze belasting onmogelijk is Ons land bestaat door den doorvoerhandel en de Westlandscbe tuinders hadden verzekerd dat zy tegenwoordig met de Belgische druiventeelders konden concureeren De taktiek der socialen tot handhaving hunner beginselen noemde hg een goede maar toch zei spreker tot den heer van Dantzig nemen uw partygenooten het magere kluitje als ze het vette niet kunnen krijgen getuige ongevallenwet leerplicht enz Met nog een krachtige aanbeveling voor Mr Graal van Bylandt verliet de spreker den katheder waarna de voorzitter van Burgerplicht met dank aan sjlreker en aanwezigen de vergadering sloot De 16 jarige W De B leerling aan de gasfabriek te Ondewater werkzaam zgnde in een der gashouders had verruimd bg die werkzaamheden de noodige voorzorgsmaat regelen in acht te nemen en schynt bedwelmd te zyn geraakt althans men hoorde cenigen tijd niets van hen waarop de directeur werd geroepen wien het met veel moeite gelukte hem in bewusteloozen toestand door het mangat naar buiten te balen en met behulp van spoedig erscheneu geneeskundige hulp tot bewustzyni te brengen Oddbwatbb De fcoUecte voor het fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden heeft gisteren alhier opgebracht de som van f 17 25 H OuDKEKBEK a d IJssEL Aan de bgz school alhier is tót onderwgzer benoemd de heer p van Duövendyk alhier en tot onderwfl jteressen Mej J Dekker alhier en H J buitenhuis te IJsselmonde GouD Ri K De collecte voor het fonds tot aanmoeding en ondersteuning van den Gewapenden dienst in de Nederlanden heeftin deze gemeente gebracht de som van f 16 47 Bkuschop Onze gemeinte werd j l Donderdag bezocht door de beeren Jhr Victor de Stners en Jhr Van Riemsdgk Het gesneden monument opgericht ter nagedachtenis van den Kapitein ter zee Van Zyll t welk zich in het koor der Ned Herv Kerk bevindt was bet doel van hun bezoek Dit monument verkeert in een ontredderden toestand en daar het toch jammer zon zgn zoo het geheel verging heeft het College van kerkvoogden en notabelen toestemming verleend dat het naar Amsterdam vervoerd zal worden om daar gerestaureerd te worden INGEZONDEN Schoonhoven 25 Juni 1901 M de Btducleurl Daar ik er prys op stel in uw blad v66r de herstemming te doen uitkomen dat hetgeen een boerenvriend in de Sch Cour van Zaterdag jl adverteert naar mgne inlichtingen inderdaad is overeenkomstig de waarheid verzoek ik u aan uwe lezers mede te doelen dat ik van verschillende m i betrouwbare zyden heb vernomen wat toen is geadverteerd wat trouwens door den heer van Idsinga daartoe door de redactie van het Vaderland in de gelegenheid gesteld niet is ontkend terwyl Dr A Kuyper voor zoover de advertentie betreft in de Standaard van heden niet ontkent wat van ZEd wordt gesteld doch een fabel noemt wat hy door verdraaiing daarin wil laten lezen Hoogachtend heb ik de eer te zyn Uw dw Dr H J CAKSTEN Bzn P S De advertenUe luidt aldus Kiezers in het district Bodegraven I Weet ge wel Dat de Heer Mr van Idsinga proEngelsch en Anti Boer is Dat Dr A Kuyper om die reden den Heer van I by de eerste stemming niet wilde steunen als candidaat voor Iw distriet f Dat de Heer van I in het algemeen dweept met al wat Engelsch is f Een boerenvriend AUt bladen worden verzocht dü aitü e over ie nemet Rechtszaken Door de Arrondissements Reohtbank te Rotterdam werden gisteren o a de volgende vonnissen gewezen W V W huisvrouw van P V 40 jaar zonder beroep te Nieuwerkerk aan den IJsel wegens beleediging van den commies deurwaarder der directe belastingen die zich te haren hnize bevond tot het ten uitvoer leg r n van een dwangbevel tot f 3 boete subs dagen hecht is M V 33 jaar werkmanteJaarsveld wegens mishandeling van L v d Berg tot 10 dagen gevangenisstraf J F y 21 jaar te Gouda wegens vtr Nieu w e Zending PARAPLÜIES Dassen en Handsclioenen A y S Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephoon Ito 11 i eui s van in 9lerdaiu iSlotkn Vikrs laVa 8 s 98 90V 82 8IV 84 60 l n n 81 i il JUKI tfiDiauND U n Ned W 8 IVidito di o dllc 8 dito dito dito 8 HoNeil Ubl Oou ll l681 8 4 iTALIB lasobr rmg 1888 81 5 OoBTim Obl m pspiatl868 6 dito in iilvorlSBS 6 PoRTUOAL Ot l met coupon 8 dito tiokst 3 ♦ 101 0 88V 676 484 101 U41 78 118 1161 888 66 68 HOI V 100 Vi 814 1407 611 108V 107 106 86 1041 6 V n 6 64 O lOlV 10 7 10 1 1081 U9 1171 108 41 amuND Obl Binnenl 1894 4 dito Oeoous 1880 4 dito bij Rothi 188 4 dito bg Hop 1888 90 4 dito ia f oud teen 1888 6 dito dito dito 1884 dPAMJi Farpet lohuld 1881 4 TuMKalJ Qepr Oouï leen 1890 4 Qef leening serie D Geo leemn aeriaO ZniDArnBp y oblg 189 Haiioo üb it 8oh 1890 6 Vknczvcla Obl onbep 1881 4 AilaTlaDAji Obligalien 1896 8 BoTTUDAH ated leeu 1894 8 NlD N Afr H ndela aand Arendab Tab Mg CortiSoatan Deli MaAtacltappij dito Am Hypotheekb pandbr 4Vi 0 lt Mü dei Voratenl aand B Qr Hypotheekb pandbr 4Vi NaderlandVha bank aand Nad Handelmaatacb dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Bott Hypotheükb pandbr 4 i TJtr Hypotheekb dito 41 üoaTINa O st Hon bank aand U08L Hypotheekbank paodb 6 AlualKA Bqul by poth pandb 4 Maiw L G Pt Lien cert 6 Nlii Holl IJ 8poor w MiJ aand Mij t l Eip y St Spw aand Ned Ii d gpoorwag m aand Ned Znid Afr 8pm aand dito dito dito 1891 dito 41 iTALia Spoor 188T A Eobl 3 Zuld Ital Spwmij A H obl 8 Poi Waraoliau Weonen aand B al Gr Ruaa 8p Mijd obl 4 Baliische ito aard Taalowa dito aand 8 Iwang Pombl dito aand 6 Kurak Ch Aïoir Sp kap obl dito dito abliK 1 Ammika Cenl Pao Sp Mij obl 6 Cbio It North W pr C y a uil dito dito Win 8t Peter obl 7 Denyer k Eio Gt Spm oert y a Illinoia Central obl io goud 4 Louuy il Naahyilll Oer y aanil l Meiico N van de nog voorhfflRRn Mantels Costumes tegen veel verminderde prijzen ö SAMSOM AIIVËtlTElNTIKIN G e t r o n w d D C DE GOEDEREN EK S H VAN STAVEL die hierbij mede namens wederzydsche Familie hun hartelijken dank betuigen voor de belangstelling bij hun huwelijk ondervonden ROTTEBDAM 26 JUUl 1901 Ondergetoekende betuigt by deze zynen hartelijken dank aan den Heer GROENENDAAL wegens het redden van zijn zoontje uit het water der Kamemelksloot E J VONK