Goudsche Courant, donderdag 27 juni 1901

No 8530 Vrijdag 88 Juni 1001 40ste Jaargang mimm coiramt ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tei fMii Ao at Dp Jitgavé dezer Courant gesc iiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 I Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Teler on No A9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Centrale Liberale Riesvereenig in in het Kiesdistrict GCIIJDA toeveell voor de lierslemmliig op DOinERIlj G 97 Jl l a s oor hei Lidmaaiscbap van de Tweede Kamer der IStaleii Generaal deii kiezers i u sterkste aan Mr € J E graaf van Bylandt a ft K Eiidbt tid XjTtd Namens bovengenoemde Eiesvereenigtng J M NOOTHOVEN VAN GOOR Voorzitter D RUYTER Secretaris Het Volksblad antirevolutionair weekblad bevat o m een artikel waarin wordt gezegd dat zij de handelingen van de werklieden Kiezers oneerlijk vinden omdal die een aanbeveling plaatsten voor den liberalen candidaal en die met hunne namen niet hadden onderteekend Een dergelijke advertentie komt voor in genoemd blad tol aanbeveling van den legen candidaat evenmin onderteekend is dit dan soms eerlijk EE EËItLiJi i iEZEK Caféhoudeis gij inoogt Mr HEE M8KëRK niet stemmen hij is antirevoiutionair en TEGEIX KËR 1IS Z01 DAG EEI IGE KIEZERS Stnger l aatmacMnet zijn voorbeeldig in constructie en alwerking Singer KaaimaeMnet zijn onmisbaar voor huishondelijk gebraik en nijverheid Mnger Xaatmaclitiiet zijn in alle takken van industrie de meest gezochte Hlugr Baatmachinet ziJn ongeëvenaard in werkvernogen en daarzaamheid Slngir BaatmacbUtet ziJn voor het moderne bordjign de meest geschikte Aan de Kiezers wier Yergunniiig tot drankverkoop verlengd is Onderricht gratis mk W het luode e bordnren SINGEIl MAATSCHAPPIJ JOl I i ange Tiendeweg 27 Aan de iilierale parlij ook aan hel tegenwoordige ministerie hebt ge te danken dat met I Mei 1901 uwe vergunning niet volgens de wel van 1881 werd opgeheven lïiest dus in uw belang in dit district VmU TtBtosiiitiUliqt ParUs 1900 ürand Prix Mr C J E graaf van Bylandt EEI IllËI Ei iEZEK iffiiffiseiE iiy VÖLIE Geen Kinkhoest Geen Influenza I oninkluke Om Kinkhoest influenza Itorst en lïoelaaiidoeniug binnen den kortst mogelpen tyd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlacht tot de van ouds Gebroeders STEEITSMA Bloemi$ten Turfsingel TELEPH No IW Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS DABLU S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prijken en doorWoeien tot de vorst intreedt VEEDER HET BEKENDE dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen on vruchten onschadelijk is Liter f 0 50 V Liter f 0 8Q i Liter f 1 50 Te huur of te koop gevraagd te GOUDA goede stand een ruim lluLs liefst Markt of omtrek daarvan Gelieve brieven In te zenden letter R bureau van dit blad KiraRs bekende bekroonde en wereldberoemde Koopt allen alvorens ter stembus te gaan een doosje inhoudende de benoodigdheden en gebruiksaanwijzing om 5 liter heerlijke VRUCHTEN LIMONADE te maken als CITROEN FRAMBOOS KERSEN SINAASAPPEL GEMBER en CIDER voor slechts gS eenten Over den uitslag zult u allen tevreden ziJn J W QUE KLEIWEG No 2 GOÜilA Echt Zeeuwsch Tarwebrood i cent de K Q bij A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Gouda Druk van A BRINKMAN i Zn Superior DruivenBorst honig Extract M E L I A 1 T H E nlt de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINÖBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers 8KM fmkK Flacons i 1 70 ets 40 et b j Firma WOLFF Jb Co Westhaven 198 Gouda D lUIKBIES Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veeratal B 12t5 ie Gouda A BOUMAN Moordrecht PINKSE Nieuaerhrka d IJitl X S fin ZËSS H Schoonhoven J Th TORKEN Bo p B V WIJK OudewatTT H ROLLMAN Bodugravm A SCHEEK Haatlrecht P W t EDE Oudewater K VA DBï HEIJDEN te Remwijk P v d SPEK MoercapelU D V D STAR Waddinanan Wed v HOLST Waddingaveen 1 Aiiti§epti8ciie Tandpoeder en Anti§epji§cii Moiidtinetiiur on JE CASSUTO Tandarts te g Orarenhage OVERAL VEBERIJGBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gouda i 11 j 1 1 BffUenlapdscli OverzlclH Minister Brodrick heeft in het Lagerhuis op een vraag van Lambert verklaard dat de wekelilksehe oorlogskosten met inbegrip van het onderhond van de concentratiekampen en van de Boeren gevangenen ten naastenby een en een kwart millioen pond sterling aren Op een verdere vraag van Lambert ant woordde Hicks Beach d6 kanselier van de schatkist dat hij niet in de gelegenheid was om mede te deelen voor hoe lang hij bij de tegenwoordige hooge eischen financie le middelen bezat om den oorlog in ZuidAfrika voort te zetten zonder een beroep op het parlement te doen voor het goedkeuren van verdere uitgaven Ook de milHalre specialiteiten zgn van oordeel dat de rapporten van Smuts en i Steuerwald zulk een lioht werpen op den strijd in Zuid AJrika dat ons vertrouwen dat het inderdaad goed staat voor de Boe ren er door bevestigd is Het is gebleken dat de Engelsohe beriehten over hot geheel waardeloos zjjn en men beginnen moet byi het lezen ieh voor te stellen dat men zoo niet met leugens dan toch met draaiergen te doen heeft en men alleen door scherp eri iUsh te werk ta gaan er achter kan komen vat er eigenlijk heeft plaats gehadi Die En elsohen hebben ons met hun telegramge knoei al heel wat last gegeven in dezen oorlog Vooral in de Kaapkolonie is de toestand zeet gunstig voor de Boeren Bij de Vrij taters hebben zich tal van Afrikaanders aangesloten volgens den Minister Brodrick een h tweeduizend man en het totaal cijfer der Boerenstrpmacht wordt in de KaapIcolonie geschat op tegen de 10 000 Zij liJn goed voorzien van wapenen paarden en munitie grootendeels op de Engelschen ver overff Steeds rukken zü voort eigenlijk in alle fithtingen Zuidwaarts Westwaarts Oostwaarts Een telegram van hedenmorgen maakt melding van een gevecht bij BarkleyOost waar de locale troepen zooals het met zekeren Wof genoemd wordt kop kregen Immers daarop wj st de slag 1 doodf negen gevapgenen twee vermisten Öot bl t meer en meer dat de zoogenaamde ftigelsche troepen in de Kaapkolonie onbruilcbaar zijn De Boerenvrees zit er KW in dat zij bü hst eerste schot al z nuwtcbtig worden en zich overgeven Ji Jransche Senaat als hooggerechtshof heeft aast gemaakt met de zaak van De Lur Salu FEVILLEJOX J elij aamgebraclLt 63 ün hecte onrustige bltlc rocht rond en bleef opeen hangen aan het donker der dennen op korten afstand iNcen ik geloot wij doenhet beste met hier in te slaan zcide hij ronder Ipuise aan te zien Watr 4oor de greppel I Maar dat is geen weg meende rij onder een poging tot scherts Hij kon hoorcn dat vi bij deie woorden even had geiliqil ht en wendde ïich hfiastig oro Louise IjM ïttïke iflDOwa tanden niet in het oog loopend regttlrpatig wit en groot wat trouwens tegenwoordig Ivplttrekt geen teeken van schoonheid meer is wul de kunstige deier aoort der nati ur te sterke condurren e aandoen Neen sierlijke gezonde tandje van bevalligen v6rm en paarlemoeren gla auri tanden zooals ze zou men haast kunnen gtfeP Rechts in goede familien voorkomen in feioijtón geslachten lang goed genoeg beïorgd oi e n vcrfiinde en veredelde lichaams formatie te hebjïen en niet tód voornaam dat de door de noiflle passies bedorven sappen dat voordeel weer zou p mnnen paralyseeren EA hèt oogenblik waar te nemen en te gemeten wanneer Louise Heidloff eens werkelijk gUmlachtfe o lachte en daarbij deze tanden liet zien wu voor Ricduurd in den Uatsten t d een xaak ces Deze heer weigerde op vragen te antwoorden en las alleen een stuk voor waarin hij zijn spijt betuigde dat hij er aog niet in geslaagd was deze Republiek ten te brengen Na het verhoor van eenige getuigen è decharge hield de procureur generaal zgn rede waarin hj de schuld van den aangeklaagde betoogde en toepassing der wet In haar volle gestrengheid eischte Hét Hooggerechtshof heeft de Lur Saluces veroordeeld tot vijf jaren verbanning Het Hot heeft verzachtende omstandigheden in aanmerking genomen De commissie der Kamer van afgevaardigden heeft van den Senaat terugontvangen het wetsontwerp betreffende de vereenigingen en zal de Kamer dus nu alloen nog hebben te beslissen of zg het artikel 18 geamendeerd naar hetgeen door den Senator Trarienx is voorgesteld al dan niet kan goedkeuren Voor het overige houdt zj zich nog immer bezig met het wetsontwerp betreffende de arbeiderspensioenen waarvan de oorspronkelijke tekst vermoedelijk ook wel gehandhaafd zal blijven In de zitting op Dinsdag werden zonder veel discussie een menigte tegenvoorstellen afgewezen De Times kan een paar Opmerkingen niet onderdrukken over de kostenberekening der mogendheden bij het opmaken der staten voor de schadeloosstelling door China te betalen Het bedrag dier schadeloosstelling zegt het blad geeft geen goed denkbeeld van de schatten die deze geschiedenis aan China kost Rusland bijv brengt biJ zijn kostenberekening niet in mindering de waarde van hetgeen medegenomen werd uit de rjjke steden in Mandsjoerije noch de waarde van den zeer kostbaren inventaris van het arsenaal van Tientsin die geheel werd overgebracht naar PortArthur Duitschland doet dit evenmin voor de groote bedragen die geroofd werden bö de tochten in de provincie Pet sji li of voor d zeer kdstbare instrumenten van het observatorium te Peking die verleden week te Takoe werden ingescheept naar Duitschland Frankrijk eischt 11 460 000 pond sterling waaronder 3 70 000 pond t Voor particulieren en vereenigingen voornamelijk is dat laatste bedrag bestemd voor schadeloosstellingen aan Katholieke kerken Maar het brengt daarbg niet in mindering de bedragen reeds door katholieke zendelingen als schadeloosstelling ontvangen De Times betoogt dat de ma van gewicht geworden Ze zag nu zoo eerlijk vragend tot hem op Niet door de sloot bedoel ik zeide hij eenigszins verward Wy gaan hier boven langs den rand van het hout en komen dan niet al te ver van huis uit het bosch Als we diir blijven moeten wg zoo ik mij wél henqper een grooten omweg maken om heel het nieuw aangeplante deel van het park heen Goed vermijden wij in elk geval den omweg zeide Louise op drogen toon Het scheen hem als had hij een ker sinds kort merkbaar geworden iets aan toegankelijkheid door zijn laatste woorden reeds weer ingeboet Dus z6ó vatte zij die woorden op I Als ware het hem slechts didrom te doen den weg met haar te verkorten Maar zoo gaat het wanneer men bijbedoelingen koestert en daarom uitvluchten moet bedenken om te verbergen wat men eigenlijk in t zin heeft Zwijgend stapten pe nu weer slechts in andere richting achter elkaar aan op den slechts een hand breeden rand tusschen de greppel en het jonge hout terwijl de uitstekende takken der jonge dennen en n aldboompjes hen langs de kleeren streken en meermalen den weg versperden Richard was in een zonderling doffen toestand die elke gedachte uitsloot behalve deze eene zal het er toe komen zal het er heden eindelijk toe komenf Het moet het moet Maar hoe En het kwam Het kwam sneller en verder zoo geheel anders dan hij gedacht had Louise gleed juist toen te het begin der hoogere dennen bereikt had uit op de droge naalden die hier den grond bedekten Ze gleed langs des rand nier waarop plaatselijke vrijwillige schadeloosstelling verkregen werd eenvoudig en Het is dan ook niet te verwonderen dat de Boxersbeweging weder dreigt te herleven ouder een anderen naam En de berichten uit China zullen nog geruiraen tijd met zorg en belangstelling in Europa worden te gemoet gezien Verspreide Berichten Frankrijk Het Hooggerechtshof in do zaak De LurSaluces Het is een saaie en taaie geschiedenis waarin feitelijk alleen belang wordt gesteld in de enkele ultra aristocratische clubs en salons waar deze moderne Don Qnichot zonder eenige bijzondere kwaliteit voor een held doorgaat zoodat een blad als de Galoi elke beweging elk gebaar Van den graaf weergeeft als gold het een orakel gerst kwamen eergisteren de getuigen k oiarge aan het woord daarna de getuigen h décharge en dan verkreeg de procureurgeneraal Bernard het Woord voor zijn requisitoir Veel bgzonders bleek daar niet uit alleen trok de aandacht de vei klaring van generaal Zurlinden ex minister van oorlog en ex militair gouverneur van Pargs dat dat hoewel het leger in de dagen van het complot scherp aangevallen werd de officieren toch geenszins dachten aan plichtverzaking zooals dan ook nimmer zal geschieden terwijl hij voorts betoogde dat een coup geen kans van slagen gehad zou hebben daar er vijftig bataljons en veertig escadrons gereed stonden tot uitrukken De procureur generaal verklaarde dat hij van toegevendheid na de verklaringen van Maandag van den beklaagde niet meer wilde weten reden waarom hjj aandrong op toepassing der wet zich voor het overige verlatend op het Hof Heden zal de beslissing wel vallen waarschijnlijk in voor den graaf niet gansch en al gunstigen zin hoewel hg dan toch het martelaarschap verkrijgt zgn eenig doel en streven klaarblijkelijk hoewel Frankrflk er niets niemendal aan heeft 1 Heden komt de Figaro zaak voor te Parijs waardoor de situatie van het blad deinitiet geregeld zou moeten worden Waarschijnlijk der sloot en zonk op een knie volstrekt geen gevaarlijke val Maar hij was toch aanstonds naast en over haar natuurlijk Hij greep haar om de slanke taille in zijn armen richtte zij zich op zijn mond was zoo dicht bij haar oor dat hij de woorden Ge hebt u toch geen pijn gedaan haastig en heet kon fluisteren als ware het een geheim En dan toen zij op haar manier met een beetje trotsche zelf bespotting de vraag ontkennend wilde beantwoorden kwam het daartoe met wijl hij aanstonds daarop een andere stelde bevend en smeekend als gold het een levensvraag en met een niets beduidende en daarbij een snoode dwaasheid Niet wilt gij lief schepsel naar hetwelk al mijn aderen slaan en al mijn zinnen verlangen want dat deden ze mijn vrouw worden O neen Richard Seemann vroeg veeleer slechts bevend van verlangen en ontroering Louise wilt ge mij een kus geven Hij voelde hoe ook zij beefde wNeen had zij gezucht maar te laat Hij nam een kus hij plukte hem met innig verlangen zacht maar on j weerstaanbaar van haar lippen een en dan nogi een en nog een En nu zag hij haar aan hij kon het wijl het bleeke kopje tegen zijn schouder was teruggezonken en daar nu geheel stil lag met een vreemde uitdrukking van het gelaat Deze uitdrukkmf bracht Richard Seemann opeens weer tot bezinning als werd hij eensklaps wakker geschud Wat hij gedaan had was een laagheid geweest En tegen wie had hij ze begaan Tegen de vrouw die God was hij dan tot hiertoe van zinnen geweest was het dan mogeiyk dat hij na eerst inzag hoe het met lal de zaak voor een maand verdaagd worden en daar dan de vacanties beginnen zon het wel October worden eer de definitieve besUssing viel Door de legercomraissie uit den Senaat is aangenomen het beginsel van de verlagltiï van den militairen diensttijd tot twee jaar en in October korat het rapport in den Senaat Te Parijs hebben eergisteren geruchten geloopen dat prins Yukantor van Cambodga die onthullingen heeft gedaan aangaande den staat van shaken in het Rijk tijdens zgn verbiyf in Frankrök ter dood was veroordeeld doch nader is gebleken dat dit alleen de eisch was van de betrokken in verdenking gebrachte autoriteiten en tusschen den wensch en de werkelykheid ligt doorgaans een groote weg BINNENLAND De herstemmingen voor de Provinciale Staten in Zaid HoUand hebben de nederlaag der liberalen in niet geringe mate verergerd Te Rotterdam werden 2 zetels te Schiedam ook 2 verloren De verhouding zal nu vermoedelijk zijn 47 kerkelijken tegen 35 liberalen Bö de aftreding van oen derde deel der Eerste Kamer in 1902 heefi men zich dus op de niet herkiezing van de hoeren Vlruly Franschen van de Putte on Pijnacker Hordjjk voor te bereiden Bij vernieuwde telling gistermorgen te Schiedam biykt in één district een vergissing van drie stemmen te hebben plaatsgehad zoodat niet is gekozen de heer Versteeg aftr lib maar de heer Nolet kath De vereenigde vergadering van Rpland dijkgraaf hoogheemraden en hoofdingelanden benoemde tot secretaris van dat hoogheemraadschap den heer mr G H Bisschop ge meentesecretaris van Schiedam Gemengde Berichten Men schrijft uit het diitrict Veendam aan de N R Ot Het bericht in Het Volk over het ontslaan van drie werklieden aan de fabriek Wilbelmina te Oude Pëkela omdat ze gewerkt hadden voor de candidatnur Schaper is wel ietwat overdreven Genoemde werklieden hadden verlof te stemmen van 2 tot 4 nar hem Stond nu nu het te laat was Louise las deze gedachten dmdelijk op zijn van opwinding geheel veranderd gelaat en haar hart brak schier van ondraaglijke smart Ja nauwelijks te dragen nu serst juist na de zoetheid van dat eenige nu nimmer weder vergunde oogenblik Zij ïichtte zich uit de armen van en man op hij verhinderde haar niet hij liet zijn handen langzaam maar zonder tegenstand van haar atzioken En Inu zag ze hem vast in de oogen en vroeg snijdend Nu hebt ge genoeg gekust of beveelt ge meer Plaats en gelegenheid zijn gunstijj e oude juffer dankt ten slotte God dat zulke brokken voor haar afvallen haar kust men zoo eens op een atgelegen plaats en men trouwt een andere Zij en haar bankroete half waanzinnige vader die reeds lang niet meer meetelt in de wereld wat komt bet op die beiden aan Ze slingerde hem de woorden toe stond daarbij echter eoo eigenaardig rustig als was zij het heel met die sprak Zoo ongeveer als een geboeide stond ze daar als een willooze slavin met slap neerhangende airmen als door onzichtbare bandeu aan een paal van schande en pijn geblagen Richartl hoorde nauwelijks wat ze sprak Of toch hij hoorde het hij moes het wel hooren want de woorden bleken later aU met gloeiend ijzer in zijn herinnering ingebrand IVardt vervolgd