Goudsche Courant, vrijdag 28 juni 1901

e Directe SpeorwegveijMndlngeD met GUIUA Zomerdleast 1901 AaDKevaggen 1 Mei TUd vai fireenwlcb f I l SOÜDl ROTTIBDAHTiaa ataa R 4 ll U 9 84 9 88 9 67 10 86 10 68 11 16 1S 13 18 88 19 68 1 17 8 18 8 80 8 48 8 68 4 89 4 64 6 11 1 14 8 18 7 08 7 88 7 44 8 14 8 17 8I 9 14 10 11 l 4ill t 11 08 I I lioa 11 18 1 14 11 80 1 91 9 19 46 10 18 10 68 11 99 11 80 18 84 18 44 1 80 U U 10 08 11 96 6 01 8 94 J 10 19 6 11 8 8t i 10 80 6 18 8 41 J 10 87 f 6 87 6 8 6 46 6 89 7 47 8 07 1 60 8 19 9 86 10 46 U Oi 11 477 7 8 41 11 81 7 48 r r 11 48 a 89 8 61 4 08 1 68 f 0 Op daaa tninan ajjn Zondlac Maawlag aa Dioadag Mndaaf ka ratairbUjattaa vooi 4a 8a U nrkt gbaar tagaa aikalai aiaaktpnja B BolUadaaka Spaar L BatnavpplanaBt kairya 1 AUaaa Diaadift 9 OUD 4 Tlaa 11 80 Kottaidui Bonn i Rottdrdam D ï Botterdm M 4 41 6 80 04 7 U 7 1 7 48 8 9 18 Otpella 4 61 J 3i HieiwarketkItDordnoht ftoid j j WMt la as Sa Uaaaa aztia batatan a Taa ltaila op dan loop kaa niat gankasd wardan 11 80 1 48 4 18 a 8 17 9 11 I 18 88 1 64 f 6 41 87 w 11 81 11 46 11 04 1 88 8 14 1 46 3 41 4 08 4 46 6 88 04 lO 7 08 7 11 1 11 S r a a 4 68 89 9 48 f 1 68 6 a 4 p 8 08 6 10 8 18 10 U 11 6117 08 11 18 1 09 9 09 8 85 0 4 08 4 14 4 69 6 1 6 48 8 94 7 01 7 1 8 10 8 41 9 47 10 09 6 01 6 61 10 38 6 11 04 J 10 48 6 17 10 86 7 81 1 4S S 0 8 84 9 00 9 87 10 08 10 19 10 40 HoUaadaaka apoar L Attn anpplaneatkawlja na da Compagiia dar 1 a iMa Xita BODDiL B lï l iO fiL 1S 66 l lt 1 68 1 11 8 46 4 19 6 49 8 11 7 19 9 11 10 00 10 19 10 68 11 18 18 16 11 18 fa 11 06 ff ff f 11 18 ff ff ff 11 80 ff 9 49 10 18 10 44 11 86 11 48 11 46 18 66 ff ff i S7 ff ff ff ff 8 88 E F 10 19 1 41 4 16 4 46 6 89 6 48 8 16 49 7 67 8 48 8 69 9 44 10 19 10 84 10 4 8 8 8 86 9 03 9 44 10 11 11 16 11 86 IS nO 1 80 9 40 8 67 4 00 4 16 4 17 6 19 8 18 7 01 7 41 7 66 18 9 40 10 86 10 17 1 88 4 4S 8 88 9 48 lii 8 1 50 4 18 8 43 10 01 P 10 48 9 01 6 10 64 10 14 9 0l9 tl9 80 10 1110 4 11 6 18 03 li 81 8 18 8 09 8 14 4 7 4 48 6 916 48 7 06 7 81 8 09 8 S8 8 46 10 1810 64 wordaa Harmonikatrain allaaa la ea Sa kUla axtra katalan £ Bakalra aaa kUJat la kl aaa aapplamaat kawjja e O D D 4 4 HSTIRDIH alaa acaa Joudk 8 38 8 11 8 SS 9 18 10 80 10 69 11 08 1 10 1 81 8 11 4 07 4 48 6 1 18 8 48 9 61 10 19 10 80 10 87 11 08 AmiLW 8 01 8 68 9 1 10 10 11 04 11 48 18 17 1 67 8 11 4 II 4 17 1 80 6 48 8 44 9 8610 8 11 08 11 47 11 69 AjiuI C 8 19 9 18 9 87 10 86 11 1 1 08 1 10 1 19 8 40 4 17 6 13 6 46 8 01 9 18 10 iO 11 18 18 01 11 14 van de nog voorhanden Ma telS Costumes en tegen veel verminderde prgzen I SAMS031 e U l D A U T R il O U vlaa rana 10 14 10 59 18 00 19 88 S 16 3 11 4 88 1 49 11 18 8 SS 11 J4 8 40 3 69 07 10 49 11 47 H S lOe S I3 3 41 6 04 8 84 M 9 89 imot O 8 8 7 16 8 10 8 18 9 18 9 81 11 1111 17 11 60 1 11 S IO 8 84 4 41 t 0 11 7 09 8 10 9 18 t int W 1 14 8 47 7 80 8 16 8 46 9 80 9 4111 80 11 48 1 06 1 40 8 18 8 m 0ll 8 81 8 88 7 16 8 11 9 4010 01 1 7 01 7 81 8 18 9 19 9 10 10 18 10 8411 11 IJl 1 1 11 4 18 4 84 1 47 7 07 7 14 8 09 Il 10 17 11 18 8 61 9 89 10 14 1 48 8 08 3 19 4 11 4 41 6 41 8 63 7 00 7 6 8 49 9 86 10 08 10 4 4 9 S 7 14 9 8 10 11 07 Ï4 88 9 1 IS S 40 8 6t 4 48 18 l l 7 14 1 41 19 9 89 10 07 10 48 11 18 10 04 10 41 U 8S 11 48 19 08 10 17 11 65 1106 19 17 10 86 1 86 10 48 11 18 11 11 llJl 11 61 s middags In plaats van op den geatelden tijd terag te keeren bleven ze geheel absent Toen ze zich des anderen morgens aanmeldden werden ze algewezen Eergisteren heelt bet rerkeer op betAlexanderplein te Berlgn langen tijd stilgestaan tengeTolge van een ongelnk met detram Een electrische tram reed in op eenrijtuig waarin een beer en een dame zaten en school dit een heel eind op de rails voorzich nit onderwjl kwam op bet anderespoor een tram nit tegengestelde richtingop bet impediment aanstniTen Paard enr taig kwamen tnsschen beide trams in deknel De dame viel in onmacht maar kwamer goed al de heer kwam ook zonder letselvrij en de koetsier liep een paar schrammenop Het arme paard sloeg in zijn angst inalle richtingen en werd door de brandweeren het publiek bevröd De menigte waswoedend op de machinisten en zon hen gelyncht hebben als de politie hen niet verdedigd had Uit den volksmond in Brabant Ze zeggen altijd dat Keizers en Koningen gelnkkige menschen moeten z n Dat en is niewaar zei Fré de snuiver Zie de Keizer van Oostenrjk heeft bet trenrigste leven da ge kent denken Waarom vroeg hem hiel verwonderd zgn vrl Omdat die Kiezer miestal zit Weenen Dinsdagochtend had aan de ringvaart van de Haarlemmermeer nabij Leimuiden een treilend ongeluk plaats De landbouwer L Voorthuijzen wonende Sloterweg Haarlemmermeer hield even met rijtuig stil voor het depot van den heer H Jnngens om aldaar een bestelling te doen de leidsels overlatende aan een vrouw Het paard aan hetfchrikken geraakt loopt achteruit en dringt met het rijtuig het water in de vrouw kOmt het rijtuig nog uit maar twee kinderen van 5 en 34 jaar gaan mee te water Door den heer J wordt het oudste nog gered maar het jongste zonk en werd kort daariia door do bemanning van een motor levenloos opgehaald Dinsdagavond is te Hilversum een ernstig ongeluk gebeurd bji den heer ö Kroon kruidenier op de öroest Twee zijner knechts De Boer en Helderman waren bezig in den kelder een vat spiritus al te tappen waarby een brandende kaars hen van licht voorzag Plotseling vatte de spiritus vlam Door het geroep der mannen en door bet zien der vlammen d naar buiten drongen bemerkte de heer Kïoon het ongeval en sloot direct de kelderdeur waardoor de vlam smoorde De beide knechts bekwamen ernstige brandwonden aan gelaat en armen De Boer werd naar het ziekenhuis vervoerd en daar verbonden terwöl dr Niemeijer de eerste hulp verleende aan Helderman De toestand van beide patiënten was gisterenmorgen tamelijk berredigend 1 f Ooudt t 8t 7 11 7 86 8 1 8 88 tfoordreoM dooi 7 18 t 40 Kieiwnkeik 7 88 i 8 60 OueUe 7 88 8 61 ftotteidui U 6 7 44 6 RotterdanD P 8 64 Bolt rd m B f 8 0 9 08 1 AUin la n Sa Uaaaa Biln kgbUIan i 9 11 7 18 8 87 8 41 7 18 8 68 7 89 B Ol 7 68 9 14 7 88 9 08 9 19 Qond ZeTeDk Moero SoatermeeiZeg Vooibnig Hig 6 81 8 01 7 0 7 19 7 86 Toorburg 6 88 ZoeUtm Zeg 6 69 ZjTenh Mo 8 08 Oouda 8 14 8 81 7 18 7 48 08 raaultatiat op dm loop kan lol i 9 07 iouda 6 10 8 81 7 88 7 60 8 Oudew 6 86 Woerd 6 48 6 48 8 UtrMht 8 08 7 04 8 11 8 18 8 Utrecht 6 18 61 7 47 8 88 Woenle 6 07 4 8 09 Oudaw 6 11 8 68 8 17 Ooadl 4l 7 08 7 14 8 80 l 0 9 1 J 9 6 6 Zaterdag zijn bj een lort buiten Keulen twee HoUandsche artillerie olflcieien gevangen genomen als verdacht van spionnage zegt de Köln Volksztg De heeren stonden te kpen naar de gescbntoeleningen en na men een kiekje van den troep waarna z9 werden gearresteerd Toen de politie echter de lotograflscbe platen bad doen ontwikkelen en daaruit zag dat de boeren slechts als een berinnering aan hun uitstapje een paar opnamen hadden gedaan werden zij weer in vrijheid gesteld t Was in den nacht van Maandag op Dinsdag alsol een tweede zondvjoed onze aarde bedreigde zoo lezen we in het Nieuws Bö stroomen goot het water nit den hemel plaste t eer op de straten en vormde daar beken en meren welke te vergeels poogden hun overtoUigen wateraanvoer te loozen in putten en riolen Steeds bleel de regen neerpiassen n wies de vloed met angstwekkende snelheid In de Quellijnstraat bij de Frans Halsstraat waren de riolen verstopt een gedeelte stond blank een groot kalm meer slechts kleine opborrelende beweginkjes hg de riolen aar het water nog steeds poogde zich een uitweg te banen Ook in de F C Hooltstraat gutste t met donderend geweld uit de oten Enkele bewoners werden wakker geschrikt niet alleen door het gekletter op de daken maar ook door een zeer verdacht geruischin hun onderbnizen Zij spoedden zich naar beneden en zagen boe het vuile modderwater bun zindelpe benedenwoningen binnenstroomde zonder mededoogen voor pas tehouden schoonmaak en alles wat t ontmoette doorweekte met ziJn vnilbrnine kleur In de Warmoesstraat ontstond een paniek De bewoners van een kelder die net groeten angst de steeds toenemende stijging der straatmeren waarnamen vlnchtton uit hun huizen bevreesd voor verdrinken Bü Kras trokken zij aan de brandscliel toen hoorde men van verschillende kanten de bellende en ratelende spuiten naderen en zag men spoedig het spookachtig flikkeren van de toortsen Doch de wakkere mannen konden thans geen hulp verleenen Zij reden weer terug op hun natte wagens met de vurige paarden die het modderwater hoog deden opspatten Van morgen in het Vondelpark waren nog op vele plaatsen de sporen van dezen zondvloed waar te nemen Qeheele paden en gazons stonden blank met hier en daar een bank als een vluchtheuvel zich verhellende als een houten geraamte als een aanlegplaats voor pleizierbootjes De wandelaars stonden stil en keken naar de uitgestrekte plassen een kind vroeg aan ijn moeder Worden de hoornen niet ziek als zij met hun voeten in het water staan IJverig was men daar van morgen aan het zoeken ol liever inzamelen van regenwormen die tin den overvloedig gedrenkten grond te benauwd gekregen hadden Sommige exemplaren hadden de lengte en dikte van alen Voorwaar een buitenkansje voor den lielbebber van visschen Nu schijnt de zon weer en weldra zullen alle sporen van deze wolkbreuk verdwenen en vergeten zp behalve wellicht door de bewoners der kelders en onderhuizen die hg elk onweersbuitje voor een herhaling Tan deze overstrooming zullen vreezen KOTTIKDtH 0 9 48 9 47 10 18 lo se 10 88 1 07 1 18 ff ff 1 1 ff ff 1 S7 1 44 1 10 Volgens de Petit Bleu is de HoUandsche ingenienr die in den trein tusschen Feignies en Gfattiirei door twee boosdoaneTS met messen werd aangevallen de heer Salla hij zou aan de labriek van werktuigen Van den Kercbove te Gent verbonden zijn De naam Salla is in onze sportkringen van geen onbe kenden klank er was een bekend zwemmer tevens athleet van dien naam die om zijn krachtige armen een repntatie genoot Wellicht is het deze heer Salla geweest want volgens de bijzonderhed n van den verydelden aanslag moet de aangevallene kranig van zijn lichaamskracht hebben gebruikgemaakt om zich de aanranders van het lijt te honden en het tweetal hun messen te ontworstelen Hoewel de eerste berichten van onbeduidende verwondingen sprake schijnt de heer 8 toch naar het hospitaal te Manberge te zijn overgebracht De aanranders waren Spanjaarden dia te Brussel woonden Zaterdag is lord Eusseil ten tweedenmale voor den politierechter verschenen en bg deze gelegenheid is de Nevadasche magistraat die zijn tweede huwelijk sloot gehoord Uit s mans verklaringen bleek dat het tweede huwelijk onwettig was omdat de in Nevada vereischte zes weken na de echtscheiding nog niet verloopen waren In alwaohting van zgn verschijning voor het Huis der Lords heelt de nobele Lord al een proces verloren Het schgnt dat Lady Bnssell No 2 vóór dien tgd mevr Somerville ook gehuwd was Haar echtgenoot heelt nu een civiele actie ingesteld wegens bet gemis zijner wettige huisvrouw die hem ontnomen werd De rechtbank veroordeelde den Lord tot 1500 pd schadevergoeding De cadetten van de militaire school te WestPoint in de vereenigde Staten zjjn zeer ontvreden oTer bun nieuwe reglement Nadat zg allen gestraft waren hebben zg zich van twee kanonnen geplaatst in bet oeleningslort meester gemaakt en gedreigd de woning van den kolonel gouverneur Mills te bombardeeren Troepen moesten tusschenbeide komen om de orde te herstellen Onder de legaten van wjlen mr P F van Cootb te s Hertogenbosch behoort ook een schenking van 1240 000 aan de gemeente Driel Van de rente van dit kapitaal moeten vier Drielscbe dienstboden die vroeger biJ den heer van C dienstbaar geweest ziJn levenslang een bepaalde toelage genieten en overigens moet het kapitaal bestemd worden voor herhalingsen landbonwonderwga 6 10 6 10 4 10 6 18 6 01 ff I IS B 8 80 11 08 7 10 7 88 l l 7 16 7 38 8 48 7 64 8 08 8 69 10 80 10 48 10 64 11 11 11 48 7 00 otida 8 Prol König een Eeulich geleerde heelt nagegaan waarom stroomend water niet meer en meer vervuilt door toevoor van onreinheden Na lang onderzoek is hem gebleken dat t zonlicht hier niet reinigend optreedt maar dat overal waar alvalwater in rivieren komt zich ontzaglgke hoeveelheden bacteriën en organismen ontwikkelen die den bodem met een groen plantenkleed bedekken dat het meest bgdraagt tot de zuivering Bovendien werken een aantal lage diersoorten tot wegneming an de organische stotlen mee en dat doen ook de visschen en hoogere groene plantsoorten De vermindering van het ammoniakgehalte is toe te schrijven aan verdamping en diUisis waarbif water en lucht hun gasvormige bestanddeelen ruilen In den zomer gaat deze eigen reiniging wegeni grootere verdamping en sneller stroom vlugger dan biJ koel weder en tragere beweging Prol K heeft bevonden dat de Isar ongeveer 8 uren de Usin 6 de Oder echter 15 uren soodig heelt voor deze leUrsiniging Het stelsel das waarvan we eOtiigen tjjd geloden verhaalden en dat hier te iude ol in een maatschappij is ingebracht Sedert eenige dagen was een winkelhuis aan den Krnisweg te Haarlem naast de woning en kantoren der kassiersflrma Laane en van Bemmel gesloten de bewoners E L zijn blijkbaar met de noorderzon vertrokken Dinsdagavond meende de heer Laane dat in het verlaten huis schreien van een kind werd gehoord en hjj schijnt om dit te onderzoeken uit zgn woning op het dak van het perceel te zijn gegaan maar verloor het evenwicht en viel van het dak Een glasraam brak den val zoodat hjj er hoewel met vrij ernstige verwondingen levend alkwam Om den heer Laane hulp te verleenen moest men de deur van den winkel verbrijzelen Er werd in het huis geen levend wezen gevonden Enkele meubelen en wilikolgoedereu waren nog aanwezig Gedurende den oorlog is het al een paarmalen voorgekomen dat ergens in het buitenland personen aankwamen met een geheime zending van de Boeren Dat zij werkelijkde Boerenantoriteiten bij ons te lande opzochten en hun taak volbrachten vernam mennooit t geen wel bewgst hoe geheim zulke zendingen zijn Dit Durban ia onlangs weer iemand met een zending bij dr Leyds scheep gegaan nl de oud Boeren kommandant van Lier die onder een aangenomen naam uit Zuid Alrika ontsnapt is en nu van Marseille nit over Parijs naar Brussel is vertrokken Deze zendeling ontkent beslist de plannen die aan Botha worden toegeschreven om den strijd op te geven De laatste dagorders van den generaal aan zijn troepen gevin de vredesvoorwaarden aan van welke niets algaat met name de onalhankelgkheid van de beide republieken Oranje Vrijstaat zoowel als Transvaal en een volledige amnestie voor de HoUandsche bondgenooten uit de Kaapkolonie die de wapenen opgenomen hebben om de Boeren te steunen Van Lier vindt den toestand zeer bevredigenv voor de Boereu en dia was in den laatsten tyd zei hij votr hen nog beter geworden terwijl de naar verhonding te lange verbindingslijnen der Engelsehan hun groote macht met lamheid sloegen Op Seinpost zullen door de Vereeniging van Gastabrikanten die deze week te Scheveningen vergadereu proeven worden genomen met een nieuw procédé gasgloeilicbt waartoe op het balcon van Seinpost aan de zeezijde twee zeer omvangrijke Untaams zgn geplaatst 10 18 9 48 10 81 10 16 11 04 i X 8 01 8 88 9 17 9 68 8 18 10 18 10 48 11 8 9 68 10 08 10 IT 11 18 11 87 Keizer Wilhelm keelt zich het qeheele dossier over den aanslag te Bremen laten geven Het heette dat de Keizer Weyland gratie zou geven en den raad daarbij doen I I hem in een krankzinnigengesÜcht onschadelijk te maken Inmiddels heelt het Seichsgericht s Keizers wenschen althans gedeeltelijk voorkomen Het hoogste gerechtshol heelt uitgemaakt dat er geen sprake was van een stralbaar leit Een ongelukkige samenloop van omstandigheden zegt het bol in de overwegingen van het arrest heelt onzen Keizer een ernstig gevaar laten loepen maar niet de opzettelijke wil van een misdadiger De geestestoestand van den beklaagde is door een commissie van doktoren en vervolgens door do Pruisische wetenschappelijke comnuqsio voor medische kwesties bet hoogste college voor dergelijke kwesties in den Pruisischen staat onderzocht De conclusién stemmen overeen dat de beklaagde stralrechterlijk voor zijn daad niet kan worden verontwoordelgk gesteld Volgens een later bericht is Weylandt reeds op ambtsbevel naar een krankzinnigengesticht overgebracht Uit het kiesdistrict Oud Beierland Terwijl de vrouw aan het wiegetouw trekt komt de Verkiezingsagent haastig binnen Waar is je man f In het land aan bet werkl Htj gaat toch zeker stemmen Dat gelooi ik niet want hü heelt ziJn kaart niet medegenomen I Breng hem dan dadelijk en zeg dat hg bepaald Vos moet stemmen 1 Ik kan niet weg van dat schreenweud jOBg 0 1 Daar zal ik wel zoolang oppas n Terwijl de vrouw do kaart naar het land brengt schudt de Terkiezingsogent aan de wieg onder het zingen van trek maar aan het touwtje en de wieg zal gaaut Te Ostende kreeg de heer Jul Wancket candidaatdeurwaarder het bezoek van eenige vrienden en had met hen gemiddagmaald Daarna was het gezelschap een tochtje in lee gaan doen aan boord eener jol Bg het terugkeeren ten gevolge van den lellen wind kreeg Wancket een slag met den boegsprietmast tegen het hoold zoodat hg twee metAs verder in het water geslingerd werd Aanstonds werden reddingsmiddelen gebruikt nen haalde slechts een lijk aan boord De ongelukkige was 26 jaren ond en de steun tj ner moeder STADSNIEUWS GOUDA 27 Juni laOl In bet kiesdistrict Gouda werden bederr bü de herstemming van een lid der Tweede Kamer der Staten Generaal in de driedistricten uitgebracht DISTEICT l UKgebracut 46 st Van onwaarde 1 Daarvan verkregen de heeren Mr C J E graal van Bylandt 378 st Mr Th Heemskerk 866 I DISTBICT n Uitgebracht 3 st Van onwaarde 3 Daarvan verkregen de heeren Mr C J E graal van Bylandt 185 st Mr Th Heemskerk 255 DISTBICT m Uitgebracht 570 st Van onwaarde 1 Daarvan verkregen de heeren Mr C J E graal van Bylandt 248 st Mr Th Heemskerk 321 J BS Koninlük besluit is in zijnen rang overgeplaatst 1 het regiment grenadiors en jagers de eerste lultenant G B Noothoven van Goor van het 1de regiment inlanterie In de zaal Kunstmin trad gisteravond een openbare vergadering van Burgerplicht als spreker op de heer A Eoodhuyzen t Wm niet sprekers begeerte geweest om Is xoo n korte spanne tjjdi voor de tweede maal in Gouda te komen om een spreekbeurt te vervullen maar uit lielde voor zgn partj had hij niet geaarzeld te voldoen aan i uitnoodiging der kiesvereeniging om nogmaals bet woord te voeren Te verbloemen was het niet de liberale partij had bü de stembus op 14 Juni een groot nederlaag geleden maar dat ze ntmnbj i algedroogd waren wilde er bü spreker niet in de vraag des gelools was in den TorkiezingBstrgd geworpen en deze vraag behoort op politiek gebied niet thuis De Taacdeeriug vu andersdenkenden moet op dtn voorgrond blgven en men mag de kiezers niet in de war brengen door godsdienst tn de politiek te mengen Al8 we even hg de vraag stilstaan hoe hebben wü den strgd verloren dan kan het antwoord niet anders zjn dan door de schuld der Christbistorischen die in 97 door de A B partü zoodanig werden gescholden dat honden er geen brood van zouden hebben gegeten en on tot den zich gewend hadden gmedMnA met Pluk münl pluk mgnl Ik zal altjjd zoet zijnl En vragen we waarom de Christ Hist de liberale partg verlaten hebben dan was het omdat de liberale te hard van stapel liepen bg de hervormingen op sociaal gebied maar dan was hun heengaan ook een loltuitting op de partg en de overwinning bg de stembus niets anders dan een trioml van het conservatisme edoch de oogen zullen opengaan want van sociale hervormingen komt voorloopig niets Onwillekeurig gedacht spreker het opschrift van een Engelsche roman Wat zal hg er mee doen P want dat Dr Knyper erg in de war zat was ontwglelbaor Tot eenaccoord was men nog niet gekomen ol het moest binnenskamers geschied zgn en een regeeringsprogram was er nog niet gemaakt Spreker begreep niet het vtrbond van de Katbol met de A E wel omgekeerd de Kathol toch hebben van deze bondgenooten niets te hopen van de liberalen alles en dit is op menige plaats in de geschiedenis aan te wgzen Aan wie hebben zg hun kerkregeling van 53 te danken anders dan aan de liberalen De conservatieven van toen waren de A H van heden zg bereidden Thorbecke s val later werd hü door de Kathol teroggeroepen De schoolstriid zou door de A B nooit tot een goed einde gebracht zgn deze moest blgven voortduren Het liberale ministerie was van ander gevoelen en de pacificatie van 1889 kwam tot stand Aan secte scholen werken de liberalen niet mee maar gemakkelgk was het met de E K tot een compromis te komen met de A B zou dit nooit gelukken Mu klagen de E K al dat de A E partg alles voor zichzelve eicht zoodoende kan onmogelijk een samenwerking van langen duur zgn Dat Dr Kuyper niet gerust is is voor spreker een best teeken want hü begrgpt niet wat er van een samenwerking der drie verschillende elementen moet terecht komen Ook moet de eerste overwinning nog gevolgd worden door een tweede de Eerste Kamer moet om en dit is voorwaar geen gemakkelgke taak hier is hoogere staatsmanswüsbeid voor noodig en reeds gaat van Katholieke zgde een waarschuwende stem hiertegen op Toch kon de herstemming nog veel goed maken als de kiezers maar trouw opkomen De houding van de socialisten is voor spreker een raadsel volgensspreekers meening handelen deze door onthouding onverantwoordelijk al is ook V Bylandt voor alle partgen niet de man Onredelgk is het de drankwet in den strgd te werpen Elk mir istefie zal voor dit vraagstuk komen te staan in geen geval zou graal van Bylandt meewerken om maar met een enkelen penne treek zooveel menschen broodeloos te maken Graal van Bylandt heelt 8 jaren lang op waardige wüze dit district vertegenwoordigd algemeen geacht zat hg büna altgd in de aldeelingen en van hem kan ook verwacht worden dat hg het hervormingswerk niet zal tegenhouden t Is toch algemeen bekend dat hü niet zich zeil zoekt maar een open oog en warm hart voor t volk heeft en de belangen van t vaderland altgd bü hem op den voorgrond staan Deze edelman is in alle opzichten een edel man en spreker hoopte dan ook dat hg niet teleurgesteld zou worden neen hü hoopte dat hem een telegram zou worden toegezonden Graal van Bylandt is gekozen Als eerste debatter meldde zich aan Ds van Lummel van Delft Deze begon met de verzekering dat bet hem een waar genoegen was van den spreker gehoord te hebben dat de liberalen de nederlaag te wgten badden aan d Chr Historischen Hg dankte spreker voor de woorden dat de liberalen de katholieken nader staan dan de A B dit doen deze toch werden tot hiertoe altgd gedoodverld met te henlen met de E K Dat men sprak van kerkelüke partü was geheel onjuist de uitslag der laatste verkiezing was geschiedt onder Gods voorzienig bestel daarom meende hü alle redenen te hebben om te zeggen dat heelt God gedaan Dat de drankwet op de proppen moest komen noemde de heer v L een verwerpelgke manoeuvre Waarom plaatsten de liberalen de moeilükste vraagstokken op den achtergrond f Hü had er zich over verbaasd dat spreker teleurgesteld was liever had hg van deze bitterheid gehoord Als een bewüs van zwakheid achtte hg het dat de liberalen alles bü elkaar wilde balen ter bereiking van hun doel Geen andere partg dan de A K was vroeger met hervormingsplannen voor den dag gekomen Dr Knyper reeds in 1876 De heer van L achtte het een groot voor deel dat er nog geen accoord getrollen geen regeeringsprogram opgemaakt was dit toch kan veel boter geschieden als men eerst weet hoe de groepen verdeeld zgn Daarom vindt hg het ook zeer verstandig dat men daarover nog niets uitgelaten heeft Wat de conservatieven van 63 betreft dez bestonden reeds lang niet meer al jaren geleden waren de laatsten in de uiterste uithoeken door Dr Knyper onder handen genomen en opgeruimd Ds Talma werd meegesleept door Dr Kuyper van harte hoopte hü dat ook de liberalen een leider mochten vinden als Dr Knyper Wat de heer Eoodb gesproken had over het Unierapport was niet juist In dit rapport toch wordt op niets anders aangedrongen dan op de vrüe school wat volgens debatters meening de billgkste oplossing was van den schoolstrgd dan ook zonde de A E niet meer gedwongen zgn van het openbaar onderwgs lager middelbaar ol hooger gebrnik te moeten maken De Eerste Kamer omzetten achtte de heer van L noodzakelgk hierdoor toch is pas een vast punt onder de voet te krggen De tweede debatter de heer van Dantzig had in sprekers rede een onjuistheid opgemerkt die hü meende te moeten herstellen en wel Spreker heelt gezegd dat Dr Vitus Brninsma tot de socialisten behoorde en dit is niet waar wel is hg vroeger aangesloten geweest bü de Frieache volkspartü maar dit middending was al lang opgedoekt Verder bleel hü bü zün gevoelen dat onthouding voor de socialisten op t oogenblik de eenige weg was Hierna kyam de spreker weer aan de beurt die de punten door Ds van Lummel aangestipt nog nog eens op zijn eigen handige manier weerlegde tot dat hg kwam aan de hervormingen op sociaiil gebied de heer Eoodhuyzen betoogde nogmaals dat we bier geen verbetering te wachten hebben van de AE waar on advocaat nog de tuchtiging verdedigt van een baas tegenover zgn knecht Hierbg ontstond een tumult waardoor velen van de A E de zaal verlieten wat zooals één later zei een protest moest beteekenen tegen een insinuatie De heer van Dantzig had gesproken over lood om oud gzer Spreker meende te hebben gemerkt dat graal van Bylandt het lood en Heemskerk het oud gzer was voor den heer van Dantzig en daar ond Onder dankbetuiging sloot de voorzitter de vergadering Po8lerl jen en Telegraphle Benoemd IB Juni Tot telephoniste te Bergen op zoom jnej E W A Haver Doeze en te Eotterdam raOJ A J van Lier 1 Juli Tot brievengaarder te Grubbonvorst P F Stappers Verplaatst 16 Juni De klerk der postergen en telegraphie Iste klasse J G Overboek van het hooldtelegraalkantoor naar het büposten telegraalkantoor in de van den Boschstraat te s Gravenbage de klerk der postergen en telegraphic 2de klasse P L F Scherpings van het hooldtelegraalkantoor Hobbemastraat te Amsterdam 1 Juli De telephonisten mej L Witsen van Bergen op Zoom naar Eotterdam en méj A Buisman van Arnhem naar Winterswgk 1 Aug De klerk der posterüen en telegraphie 2de klasse C A J Zentgraall van Eotterdam telegraalkantoor naar Baarn de adsitenten C Hoorens van Heyningen van Leiden naar het bureel van den Ingenieur der telegraphie te s Gravenbage en W Bais van Amersloort naar dat van den Ingenieur der telegraphie te Utrecht Eervol ontslagen 16 Juni De vronwelüke klerk der postergen en telegraphie 2de klasse J M E van VeUbuysen thans met verlol 16 Juni De commies der postergen 2de klasse J Woltersom te Maastricht 1 Juli De vronwelüke klerk der telegraphie 1ste klasse B C Dnintjer thans met verlol 1 Oct De opzichter der telegraphie Iste klasse W F H van Nievevelt te Eotterdam AKiTBERICHTlsn Oonda 1 Jsni 9 i Granen met sterk afnemenden aanvoer Stemming onveranderd flauw Tarwe Zeeuwsche 7 30 i 7 70 Mindere dito 6 80 7 10 Afwijkende 5 50 5 75 Polder 5 75 4 6 50 Rogge Zeeuwsche 5 25 i ƒ 5 75 Polder 4 60 44 90 Bmtenlandsche per 70 kdo o 4 o Gerst Winter 4 Zoitier 4 ChevalUer 5 25 4 5 75 Haver per heet 3 4 3 5o per 100 KÜo 7 10 4 7 60 Hennepzaad Inlandsche 10 504 11 Buitenlandsche 6 50 4 7 Kanariezaad 7 4 ƒ 8 Koolzaad 4 Erwten Kookerwten 4 Niet kookende ƒ 4 Bmtenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 10 a 6 30 Boonen Bruineboonen 4 ƒ Witte boonen y 4 ƒ Paardeboonen ƒ 4 Duiveboooen 8 50 4 9 Hum per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 5 70 4 5 90 Foxanian 6 35 4 ƒ 6 50 Cinquantine 7 50 i 7 75 Veemarkt Melkvee weinig aanvoer handel en prijzen hoog Vette varkens redelijk aanvoer handel vrij wel 19 4 22 et per half Kü Biggen voor Engeland red aanvoer hapdel vrijwel 19 4 20 et per half K G Magere Biggen redcl aanvoer handel stug 1 00 4 1 35 per week Vette Schapen red aanvoer handel traag 18 4 24 Lammeren aanvoer handel traag ƒ ii Nuchtere Kalveren redel aanvoer handel vlug 8 4 12 Fokkalveren 8 4 15 Kaas aangevoerd ls8 partijen handel gewoon ie kwal 24 4 25 2de kwal ao 4 33 Noord HoUandsche Boter redelijk aanvoer handel redelijk Goeboter 1 05 4 1 15 Weiboter O 95 4 i oo Nieuwe Zending PARAPLLIES Dassen en Handschoenen A VA OS z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA TelephooH Mo at Beurs van tmslerdam Slotkrs Vi 98 86 JUNI Vrhrs 81 Sinlatjiliu U rt Ned W S l i dito dUo dltc 8 98 j dito dito dito 3 98 HoSQi übl Qouill 1881 98 i 8U i iTiME Insohrijtmg 1889 81 6 O OoBTlSK Obl in papier 1808 i SS i dito ia EilverlSSS t 811 PomtnoAL Obl met conpoo 3 duo tiokal 8 94 duaUNO Obl Binnenl 1894 4 80 l dito GeooM 1880 4 B8 dilo bi Rothi 1889 4 98 dito bij Hop 1889 90 4 98V dito ia goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 t 4FA1IJS Ferpet lokuld 1891 4 87 i Cdikiu aepr GoDV laan 1890 4 98 Ge leeuing Mtie D 84 Gecleenin sarieO 96 2uio Ar Rp v oblg 189 5 101 Msiloo Ob 11 Sok 1890 8 VBHEÏIHIA Obl ouliop 1881 4 83 i AviTlaDAH Obligaliea 1808 8 90 aontaDAH Stad leeu 1804 8 88V1 Ï ID N Afr üaodetflv aand Arandiib Tab Itg OarliSaUen 878 DehMaatBchappij dito 484 Arri Hypotheekb pandbr 41 1 OuU M derVoiittitl sa 4 81 Or H pollieokb nandbr 4 NedarlaadK he bauk aaad 194 Nfld Handelmaatieh dito N W II Pao Hyp b pandbr 8 97 Bott Hyi otheakb pandbr 4 Ulr Hypotheekb dito 4Vi 10 i OosTBNa O iftt Uong bank aand 184l HUBL Hypotheekbank paudb 6 AhiUKA Equt hy poth pandb 4 Maiw L O Pr Liea eert 8 li l NlD Holl U Spoor w Mij aand 11ÏMij totlipl V 81 Spw laod Ilsi Ned lad Spoorweg m aud 993Ned Zuid Afr Spm aaud 8 nov 98V loov 214 1 140 61 109 10 1 10a dito dito dito 1891 duo 4V IlALll Spoorol 1887 89 AKohl SZuid Ital Spwniij A H obl 8 VOL N Waraohaa Weanea aand Bqil Gr Raat Oregon CaliL Ie hyp in goud B lQ4 i St Paul Uiun I Maait obl ün Pae Hoof lyn ob ig fl dito dito Line Ooi Ie hyp 0 5 Oanaoa Can South Ohart v aand 69 V 0 Ballw k Na I0 h d o O 64 Amsterd Omnibua Mij aaad 99 Kotterd Tramwe Maaia Maud KsD Sud Amatordam aand I 101 Htad BoLterilam aand 8 lO nilsil Stad Antwerpen 1887 9 10 Stad Brusael 1886 i i 108V IIOMO Theiaa Bügullr Oiielaeh 4 1 OoiTHB Staatalaenii 1880 117V K K Ooat B 0r l880 8 108 SpA Jjr btad Madrid 3 1888 41 N D Vttr ll z Avb S km1 eert