Goudsche Courant, zaterdag 29 juni 1901

Mo 8540 Zaterdag 39 Juni 1001 40s e Jaargan l I IU 1L mmm tmum J lie W8 en Advertentieblad ifoor Gouda en Omstreken Telefoon No 89 ADVERT ENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd lelerooB ho Mt De Uitgave dezer Courant gfeschiedt dagelijks met uitzonderii g van Zon en Feestdagen De prys per dri maanden is 1 36 franco per post I O Afzonderlijke ommf ra VIJF CENTEN ADYEETENTIEI ii aUe Couranten worden aangenomen door het Advertenlle Bureaa vu A BHINKIHAN ZOON AOVERTENTIEN Hedon overleed te Schekpenzeel mijn Broeder I P WERNWK in den onderdom yaa 75 jaren W C WEENINK 26 Jnni 1901 QeliroedersSTEEUSMA Bloemisten Tiïi fsingel TELEPH No lil Bieden aan om thans te plaAen pradhtige Variteiten Yan CACTUS DAHUA S it prachtig georbloeien tot n e DEItii wellce den geheelen Zomer mj yormde Bloemep preken en de vorst intreedt VERDER HET BEKJ i INSiECTEIV cl A nten bldenien I iV Uier 1150 tl dat door bijvoeging van U alle insecten doodt en voor on vrnohten onsrijiadelp is ir Pain Exi elUr Dwttg jiw otdt dit idlel mat TMiMwid rtooM jbptjmiliUmdt iinnliTiii Suftwind tam HketM Urt JlohtVKkmdlieid pi S lli l Uk mlul tkbitokKiurk JuAt iiia m MUi thek iL Te AlMterdm W Dloti Oo ibm Trm Tot 8 ders yi lil ttitto iittnlMt V Liter t0 50 Literfj0 80 mienw onovertroSen tl Ftof Dr Liever welbekend jm VWXBACBT BLIXSfi Alleen eeht mei FtbriekimeiV tot Toortdnrende radicale en zekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige xenuwKiekten vooral ontstaan door I 1 1 III afdwalingen op jeugdigen leeftijd Il Totale genezing van elke zwakte Blee HidOht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Masgpijn Islechte spüsvertering Onvermogen Impoteni Pollutione enz Uitvoerige prospectuBBen rr J3r r ieeoh fl 1 i i 3 dubbele flesdi ntrarl Depai Matth v d Veste Zaltbommel üep6to M Cléban Co aotterdam 1 Happel 8 Gravenhage HalomlBDB de Jong J Csu Botterdam Wolff il Co Oouda on bi alle drogisten Echt Zeeiiwsch Tarwebrood g eent de K G bij A SLEGT NIEXJWE HAVEN 27 TUiny i Wondirbalstm via de geheele wereld bekend en geroemd Onovertroffen middel tegen alle Borst l O n r Lever I naatziektea enz Inwendig soowol atfl ook uitwendig iu bijna idle ziektegevallen met good aevotg aan te wenden l rys perflaeon t 1 per post 1 1 15 TUiny a Wo d nalf bezit een alsnog ongekende geneeBkraohl en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke en gevaarvolle operatie geheel overbodig j Met deze zalf werd eeu ujaar oud voor anKeneesli k rehouden heengezwel on onlangs een bijna 8a jaar kankerlUden genezen Brengt genezing en verzachting der pijnen bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prtjs per pot f 150 per post f 1 60 Oeatraal DopSt voor Nederland Apotheker HENItl tI DEKS Rokin 8 Amsterdam Wtlr geen depot ie beetelle men direct san die Schutïenepotiieke dei 4 ÏHIEBBÏ i Pregnde bel Hohit ili Oeiterteleh eelitve nroipeotueteontWedeo m betCentnel llepllt Sender U klnB l£ t jd Ilollandsehe Cemenlsleeiifabriek D VELDHUIS HEEFT EN HODOT STEEDS IN VOORRAAD Ei ea Cirkelvormige Buizen waterdichte Putten ALLE SOORTEN T£6ELS KOËDRINKGOTEN ENZ l oor Maaglijder rSAAOT PBUaOPOATS AAN allet die zich door bet vatten van konde of overlading van demaag ffloor het gebruik van slechte ifioeielijk te verteeren tewarmejlof te kpnde spflzen of door onregelmatige levenswijze een maaglijden P als Mangkmtarrh Maagkramp Madgpljneh moeielijke apijavertering of veraHjming op den hals gehaald hebben zij hiermedeeen goed hnismlddel aanbevolen wiarvan de voortreifelflke werkingen reedajsedert vele jaren bewezen zijn Het is uBarf ilrioR ao s f ruióeneoijn vetteeringè orgkneri van ziJn Krn den lijn genee bloed vaifi bedorven vorderend bp ide vormini Dolor h4 op jnis et tijd gebfui meest reed in t begii ondefdrtikti I Deze K nidenwiin is nit voortreffelijke geneeskrach tig oevorfèene krntóen jmetj goed nl wiJn gemaakt en versterkt de spijs op mensch zonder een laxeermiddel ti Moringen in de bloedvaten znivert het it veroorzakende stoffen en werkt be in gezond bloed van Kruidenwijn warden biaagkwalen h mijet dns niet talmen er eene proef m edete loe Syiiipta lqep als hoofWn oprispen znir in de maag opz ting misselijkheif roet oratoii die bij chronisithe iha gziefct n def te heirig r optreden Warden dikwila na ee iij malen drinkan gefieien i VoifietmvtninA naangenadie geyolgen daarvan als CI t UUIItUK benauwpeid koliekpijnen harttloppagen slapelooshei aan feie worden door KMJIDENWIJN dikwijls sSel geijezen KRUIDENWIJN Beft liverstopplng op jBevoraert de spijsverterjsg eil ver wpert doojj een OhtMi stoelgang onwdikba e stoffen uit maa en dat Scliraal bleek i iita ii bloedar ede verval van krac zijn meestal de gevolgen van een sléehte vertering onvoldoende vorming en e n ziekelijke toestand vakfdo lever Bil gebrek aan ee ust evenals herhaalde hoofapijnen slapelcmze nachten treedt een Voordtvrend ziekelijke toestand in KBüItJENWIJN iwekt de verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN veAodgt den efctlnst bevordert de spij yertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de loedvormlng brengt de geprikkolde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen leve islnst i Xalriéke attesten en dankbetuigingen beu jmen 4f M KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen 4 Fl 1 1 o en 2 id db Apotheken van Gouda Ondewater Schopnhovin Bodegraven Woerden Allen Aarlanderveen Voorburg Lelden jitterdam s Gravenhage enz alsook in alle groote en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFP cSs Co drogisten Westhaven Gouda 3 en meer flesschen Kruidenwijn tegen origineele prijzen naar alle plaatsenvan Nederland 1 Voor nama ak wordt gewaarschuwd lien verlanije uiisluitend MT Hubert lllrich sclie KruidcnwUn Mijn Kruidenwijn is geen geheimmiddel zijn bestanddeelen ziJn Malagawijn 450 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wijn 240 0 Atlas bessensap 160 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anijs alantswortel Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen worden vermengd H fTf pn niiTf Door Gcneesh algemeen Mnbcvoicn Met Ecre DiplomB en Goud Bekroonde PRAEPAflATEN VAN BW 111T C ltlnaA omrllA dennen krachtige en versterkende KIIIA WQN tegen valui r kiiideten sli volweuenen gebrek aan eUust slecbti spljaverterlng xenuwhooldpun ter versterking na ziekte of kraambed koorts en fasre gevolgen QUINA tAROCHB FERRUGIHEUX in hel bijionder tegen Bloedgcbrek BUtklucIlt kwalen van Krltischen leeftijd enz Verkrijgbaar m llecona g 1 90 en L f ïlf aL oPSIO vosdzaBm vcrsterkend aangenaamYanimaak voordagelijklchgeb uOt t livci av av i i i en zwakken en kllerachtlge gestellen er aan ieb vekn AU geneeskrac uge drank bi stoornissen der spijsverteringsorganen en dlarrbés ook voor luigelingen en kleine kinderen Friji per bm a Kkt ƒ 1 70 a i Kgr O ÖO ft H Kgr 0 60 Cbemiscb M Allrctjiker Sp voor Kindervoeding in bassen i Kgr 0 90 mlvere iYlClK SUIRCr J y f p gQ Xi Kgr ƒ 0 86 Acftltnn P orarf ff n Hetrookeneener halve ClgarelteU voldoend tmbsstn doosjes a y O èÓ en y O ÖÓ TamnrinHi Rrtnhnnc fruit purgaiief tegen verstopping Aam I tlllstrinUC PUIIUUn beien Migraine congesties etc yooralookSlaian P TOor kinderen bewijien de Tamarinde Bonbons van KRAEPEI lEN HOLM belangrijke diensten P daar de vorm voor het kind begeerl ijk en de smaak aangenaam u Pnji per dooije O OO en ƒ O fi0 Q l t1l sllr Osic4tllAG algemeen erkend als het BESTE huismiddel JrtllllIrtlV raatllICS t Hoest Verkoudbeld en Keelpijn liet U een siymoplossend en vernachtend middel by uitnemendheid iiiüjuitend m Q Aescbjes verkrijgbaar Prijs f O aO per fieschje 2 e IPratpwattM nu KRAXPELIKN k HOLH te Zeist m a M raorv ef ran lioMtt H mtarop 00 naam M kaHtttnkfinff M t rkrtfifioar btj iU mntlé Apollulttrt M Bnvitlm KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST GEEITBÜTEB adres voor alle soorten SCHO ir Jt als bet Noordbrabantsch Schtffl n Laamnmiiijazijii Kleiweg B 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiSn en aangemeten werk GENEVEÏl Merkt NIGHTC4F tfOfi P ootip f A t 8CHIBDAMMEH Vsrkrijgtaar bBi PEETERS Jz Ais bewijs vu sh4eidis i Of het en kurl stefld vooiv sien van den nMln deii Firma P BOPF Wto iseker n wo u Eehtt Elkel €aCao te ontTti i taumenl geateld eb u ktvtamBtm Ik dei hudel gUranuB tder dat nm de tütrlnAsTB Dt Hlohaells varMigd op dtflieat giaohiaes ia het weraldb r Mid t bbll Ha nl Tu Oebr fitall ¥ te Ktidtn Iicll B vftrkanieifê uaaL Den BitotClKU k nit nnit ksokt éÜjka brmk 4 S i Mdir lt Tn t iMidtr TOOT een hv ChoeoUt All geiiaaknobtig drank bij gnA vu dii lUe iliraits met wtte i pibra M Tettrijgbaur bij d vodniMnMi S H Ko V I iwfc f 1J0 6 0 9 K Vfll OtMorii lvertegBnw onHj r wor Redw lullu MattenMMit Amotwdam ft4vK tP ii IJP EENIO SEPOT TAN m Hen wordt verzocht op t MBRK t l ttni OIT n T MiOVÏIJN ViH Ma RAVK SWAAY ZONEN OOBINCHBU Deze THËBËN wojden a lererd in verzegelde pakjes va et lttt n en half en een Ned om imet vermelding van Nommer en Prgs voorzien van Deveaatauii Merk volgens de Wet gadepo neerd Zi h tot de nitvoerioK an geeerde orden B nbevelende J C BIJL voorheen J BJIEEBAABT Li IN HET G0ÜD8CH VerlicMings Eagazijn De Avoud§teff DUBBELE BUURT zijn heden weer ontvangen de nieuwste Oeifiers en BAClen v o ai 1 90 e luioger Alsmede een fraaie OoUeiSMè GA80BMAMENTEN GASKOOKPLATEN n OOMFOREN GASFOaNÜIZEN metgped werkende Ov ns van 1 t 30 on ho ger Alles onder garantie tegen cpponrreennde PüÖsen Aanbeveland M M VAN IMH Aanleg voor Qtu en Watwleidipg Il Il l mmnm Zenuw en 9f9agi ters voidt t overtaigiiig Ie aan weritflgke bnlp in den nood het b e unbavolen Na ontvangit van adre per brie kHrtwx rdt d t boekje fnuoo per post VxKlHOIidsn l x BLOKFOEL S BQCWi g tltt OintBel Gouda Dmk van A BRINKMAN Zn 1 f BuUenlitBdsch QvcrzIchU Men herinnert zich de klachten vaif Bnrdett Gontts over de schandelijke inrichting T n de hospitalen in Zuid Alrika In het Lagerhuis werd hierover gesproken maar de meerderheid I stuitte een ejóqnete op de verklaring van de Regeering dat er een commissiO van deskundigen op het oorlogstooneel was en die commissie eenstemmig oordeelde dat de zieken en gewonden uitstekend werden verpleegd Nu is dez r dagen nit ZuidAlrika teruggekeerd dr Graig Dun die niet in militairen dienst medjr vr heid had om te ipreken Hij deelde op een vergadering van geneeskundige te Liverpool een en ander mee van hetgeen hg gezien had en dat stemde geheel overeen met hetgben Burdett Coutts vroeger gepnblioeerd bad De hospitalen die hiJ bezocht waren een hel voor de arme verpleegden De commissie van onderzoek vatte haar taak zoo op Moest zü een hospitaal bezoeken dan was zij altijd 100 goed haar komst twee etmalen te voren aan te zeggen De verplegers hadden dan 1 den tijd om den warboel wat op te redderen en er een bedriegelijk schijntje van deugdelijkheid aan te geien De commissie kwam keek alles eens vluchtig na en ging knikkend van tevredenhe d heen De Engelsche ministeri van flnanciSn sir Michael HicksBeach was onverzettelijk Toen de uitvoerbelasting op steenkool die hg tot gedeeltelijke decking der uitgaven toor een onbegonnen oorlog noodig ttchtte door het Engelsche parlement in beginsel was aangenomen was bjj niet te bewegen daarin eenige veranderii g te brengen De mijnwerkers vergaderden en dreigden met werkstaking sir Michael wist van geen wijken De mijneigenaars wilden de mijnen liever sluiten dan deze belasting betalen sir Michael zeide kortav Sluit dan maar betalen moet ge echter j Het bleek al spoedig dat sir Michael zich had verrekend De meenjng dat de belasting zon betaald worden door de consnmenten dat wil leggen dat de vreeihde gebrnikers van Engelsche steenkool hun i deel zouden dragen van de oorlogslasten wtjs zeer optimistisch De Engelsche kolenhandelaars betalen de premie en niet de gebrnikers Sir HOnry Campbell Bannerraan zeide datdezer dagen nog eens duidelijk iu het Lagerhuis De minister is nog steeds van meening dut de belasting zal betaMd worden door den vreemdeling Dat moet ik echter tegenspreken FEVILLÈIOIM Eindelijk Saapgebracht 6j = = Maar nu was het hemi alsof hij sïechts zag niet hoorde dew on iitsprekelijk roerende eesUlte waaraan tegelijk sUte lijn den man in hem prikkelde tot waaozi innig wordens toe hü had op haar willen losbtormen haar tot zich rukken en met rijn kussen verstikken Maar nu hield hij met ongehoorde inspanning dit oproer in rijn binnenst besloten En zeldiaam hü voeide het smartelijk verscheurende van dit tot pijn geklommen ve langen schier aU roet wilde lust Hij had het gel efde wezen onmtsprekeliik gekrenkt mishandeld ja een mishandeling wis de Hefkoozing onder deze omstóndigheden geweest 1 Zij leed hij rag het maar goddank L xiin stral was daar 1 i leed ookt De wet des tijds scheen nu terwijl zij beiden too intensief leefden abJ limmer te voren voor hen opgeheven Was het na seconden of Unge minute dat ieU den nd van stomme Khaamte en pijn die op Louise s bevende woorden gevolgd wa verbrakl Het w een bitter Steunen van hem ZU blerf daarbij onbeweeg ijk maar hö verwachtte het oct met anders Alleen toen hü nu eindelijk van s id reranderde en een beweging maakte die hem I slechts weinige strepen naderbQ bracht ichrok sy op Ik gelool dat voor een groot deel zoo niet voor het grootste deel de belasting zal worden betaald door onze landslieden die betrokken ziJn bil den kolenhandel van den reeder en den koopman en den mijneigenaar al tot den werkman toe die de kolen nit den grond haalt Sir Edward Grey en sir Henry CampbellBannerman steunden daarom het voorstel van den heer Mc Kenna om den eigenaar van een tiendrecht op de mijnen het vierde deel der schatting te doen betalen Wij achten het schandeljk dat de eenige persoon die niet bijdraagt in deze belasting de man is die het minste doet voor het produceeren van de kolen en die wel deelt in de winsten zoodat hij zeker wel een deel van den last dragen mag Het voorstel van den heer Mc Kenna werd natuurlp verworpen daarvoor heeft het Engelsche Lagerhuis nu eenmaal een groote en gehoorzame regeeringsmeerderh id Toch heelt sir Michael iets van zijn standvastigheid moeten laten slippen HiJ heelt moe n erkennen dat de rechten op kolen waarvoor contracten waren afgesloten vóórdat de belasting was opgelegd geheel ten laste zouden komen van de Engelsche exporteurs En daarom heeft hy die kolen van belasting vrijgesteld De jWestm Gazette berekent dat dit aan de Schatkist kosten zal 650 000 p st Ook op hst tweede groote bezwaar dat alle kolen naar denzellden maatstaf worden belast ongeacht de waarde heeft sir Michael iets moeten toegeven Hij heeft toegestaan dat de steenkool waarvan de waarde vrij aan boord ten genoegen van de be astingautoriteiten bewezen is niet meer te bedragen dan 6 shillings per ton en brandstof gemaakt van kolen die geen hooger waarde hebben vrij zal zijn van de belasting Dit is naar de Westm Gazette doet uitkomen de erkenning van het beginsel de minimis lei non curat Maar tevens wjst de Westm Gazette er op dat nn langzamerhand het sop de kool niet meer waard is Het schijnt gemakkelijk genoeg een last te leggen van 1 shilling per ton op uitgevoerde steenkool als men uitgaat van de meening dat de buitenlandsche gebruiker die wel betalen zal Maar het bljjkt zeer moeilijk te zijn zulk een algemeen gestelde en dwaze belasting in te voeren V De rechters van het Fransche Hooggerechtshof hebhen in raadkamer te beslissen gehad over twee vragen Is er complot geweest Is 0m godswil Louise riep hij toen met tranen in oogen en stem houdt ge mij vopr ulk een ellendeling dat ik u nu nog te na zou komen Ze zag hem daarop en onder de woorden die hij nu nog sprak aan maar aU met bezwaarlijke opmerkzaamheid tn moede verwondering Hij stond daar met gebalde handen de tanden van smart op elkaar gebeten £ n van tusschen de saarageperste lippen kwam het daarop te voorschijn Toon mij uw verachting Louise ge hebt volkomen gelijk ik kus u in het geheim u die men moest hoedpn als een eenig kleinood kus ik in stilte waar niemand het ziet zooaU misschien da een ol ander mijner bekenden het dienstmeisje zijner vrouw achter de deur kust ik kus u het is too zooals ge zegt en trouw een ander Weet e ook wie nu met onnatuurlijk kalme zeer duidelijke stem neeu niet juffrouw Walch dat was een vergeeflijke dwaling uwerzijds wijl ze ook mee op de lijst gestaan heeft Een andere bekende van ons béiden de baronessa Rita van Uechtritz w o ik wil hoog op zooals § e ziet zonder een adellijke kroon doe ik het niet daarom alleen wa het mij te doen natuurlijk Maar nu wat was dat Nu lag hij op eenmaal voor hait op de knieën en sag tot haar op met de rood onderloopen ontstelde oogen deze oogen die bij een meest kalm man it aangrijpends hebben en aangrijpend was ook de veranderde nauwelgks te herkennen stem waarmee hij het nn uitstiet ik moet haar trouwen moet hnar de Uechtritz althans vrd n Louise en zij zij wijst mij niet af zij heeft het er op aaogeleffd Wat xeg ik f God er een voorbereidende day van uitvoering geweest Op de eerste vraag zeiden 67 rechters ja 54 neen 7 bleven buiten stemming Op de tweede vraag hebhen er 71 ja geantwoord 51 neen en G zjj er buiten stemming gebleven Dus is de Lnr Snluces schuldig bevonden maar de verzachtende omstandigheden ziJn hem toegestaan Tnsschen twee rechters Le Provostde Lannay en Ancoint is het tot woorden gekomen zóó hoog dat er misschien een duel zal volgen Het merkwaardige belangröke van het vonnis zit m overigens wel uitsluitend in den spoed door den Senaat gemaakt De LurSaluces had op schandaal op roering gehoopt en behoudons dat ruzietje tnsschen 3 paar hoeren is alles in de stad kalm leven 1 Onder de verschillenne kanaalplannen van de Dnitsche regoijring welke als het ware een apart onderdeel vormen van het groote kanaalnet dat het MittellandcanUl tot hoofdader zal hebben heeft het geprojecteerde Moeiel kanaal voor de Dnitsche ijzerlabrikanten wel de grootste bekoring Het zou toch een directe verbinding zijn tnssiihen de ijzergroeven in Lotharingen en de RJnsch Westfaalsche industrie districten wajrmede natuurlijk de groot industrie daar ter plaatse zeer gebaat zon worden Daarom ia dan ook van verschillende zijden getracht het kanaliseeren van den Moezel in behandeling te doen nomen onalhankelgk van de andere kanaalwetsontwerpen De Eisenzeitung verneemt echter uit betrouwbare bron dat hierop niet de minste kans bestaat De regeering zou in geen geval toestaan dat het Moezel ontwerp van de overige plannen gescheiden in behandeling zou worden genomen daar in dat geval de aanneming van de gezamenl jke regeeringsontwerpeu nog meer in gevaar zou worden gebracht En tot het doordrijven van deze plannen blijft de regeering trots iedere oppositie vaster dan ooit besloten Na het afdoen der nieuwe Tariefwetten zullen zij onmiddellijk weder worden ingediend Men is in doorgaans welingelichte kringen van oprdeel dat de beraadslagingen over de tarieven slechts enkele weken zullen duren zoodat het wel zon kunnen gebeuren dat de Kanaalwetten nog dezen winter biJ den Pruisischen landdag opnieuw in behandeling znlleu komen vergeve mij en beware mij voor de gemeenheid ook dftt meiye te decUneeren haar een verwijt van de onzalige geschiedenis te maken Ik was waanzinnig met blindheid geslagen ik heb u immers om raad gevraagd u in plaats van u te vragen o Hij drukte de gebalde vuisten tegen het voorhoofd in de oogen Louifle kon den aanblik niet langer Verdragen Sta op Richard zeide ie zacht maar hij hoorde niet Hij voer voort nog altijd op de knieén maar met een veranderden opmerkzamen blik Waarom lacht ge mij dan niet uit ea zegt iqij dat ik een ingebeelde dwaas ben omdat ik goloof dat ik u had kunnen bezitten De meeste vrouwen zouden dat nu in uw plaats doen mij dacht dit ware de ure der bekentenissen en het gaat ha in één moeite door wij nemen elkaar nu met meer kwalijk zeg mij dus dat gij nooit wat om mij hebt gegeven Louise Louise Heidloff echter zonder de geringste begeerte ora een bisonder effect met haar woorden te bereiken ja zonder eenige gedachte aan de gevolgen daarvan gelijk trouwcfts aan heel haar eigen persoon zeide veeleer iets geheel anders Ze zeide maar met moede toonlooze stem en terwijl ze daarby haar gelaat als een in de woestijn naar verkoeling smachtende at en halt opwaarts wsndde Gij weet toch wel Richard dat zulks een leugen ware Men is met oogestratt vooral op m n leeftijd de dwaas die ïk was mannen zien zoo iets fZiea wat i wat Louise V vroeg hij ademloos Verspreide Berichten Frankrijk De zaak De Lnr Salaces voor het Hooggerechtshof I Het is dan wel droeviff afgeloopen voor graaf De Lai Salnces en diens politieI e vrienden die meenden dat uit zijn plotselingen terugkeer uit de tienjarige verbanning waartoe hy in de eerste dagen vari 1900 veroordeeld werd wegens deelneming ai een samenzwering tegen de Republiek Qhverm deiyk moest voortvloeien een vertraging van de böhandelini van do wet op de vereenigingen In den Senaat De aangevochten wet is nog vóór den aanvang van het optreden van den Senaat als HüüggerecbtsUof afgehandeld kunnen worden door Frankr jk8 Eerste Kamer en te midden van een bealiste onverschilligheid is het nionwe proces verloopen terwp het Hooggerechtshof den man eergisteren opnieuw beeft veroordeeld wegens samenzwering tegen de bestaande orde tot vö f jaar verbanning en wel met 71 tegen 52 stftmmen bg zes onthondingen De laatste zitting was al even weinig belangwekkend als de beide eerste de verdediger van den beschuldigde pleitte vrijspraak De Lur Salnces verklaarde dat hg niets meer te zeggen had dan dat h j geen spijt had van het bed evene en na openbaarmaking van liet vonnis was hg kalm tegenover zgn familieleden hoewel hg het toch nogal een zware straf oordeelde voor hetgeen hy gedaan had Ondertusschen heeft de Patrie een protest openbaar gemaakt van Déronlède pn Habert waarin zg opkomen tegen de uitlatingen van enkele getuigen oor het Hooggerechtshof en betoogen dat zg immer elk samengaan met de royalisten zullen afwgzen Tgdens de beraadslaging in raadkamer is het tusschen de 8ena toren Leprovost Delannay en Aucoint tot een geschil gekomen waarbg de een den ander voor een dwaas schold zQodftt er van beide zijden getuigen zijn gekozen Zooals verwacht werdj is geschied de handelsrechtbank te t args heeft haar beslissing in de Figaro zaafe èen maand verdaagd op verzoek Van den advocaat van Périvier den administrateur van het blad die verklaarde de zaak nog meer ingaand te moeten bestudeeren Terwgl nu eenerzijds wordt bericht dat de aandeelhoudersvergadering heden Vrijdag óók niet zal doorgaan en dat er een schikking te wachten is ter beëindiging van Maar zij bleef rustig ot liever maten verstompt iüe weet wat ik bedoel zeule m Jtla tevoren tËn het IS niet sinds de paar maanden dat wij elkaar hebben weergezïen het is sinds ik heb leeren denken Kalmeer u daarom met een wonderlijk cynisme gij zijt maar halt schtüdig Zou ik het anders tot tpf tot dat Van zooeven hebben laten komen Nu sprong hij op om zich snel een paar schreden van haar te verwijderen Het gelaat van haar afgewend doorworstelde hij de hlirasteóogenblikken zijns levens Toen hij zich weer tot haar wendde zou de verandering in hot anders slechts prettig scherpe blondgebaarde gezicht een ieder zijn opgevallen Hij zag er nu mager en in korten tijd jaren verouderd uit En ook zyn stem klonk hard toen hij zeide Ik heb eens van een armen duivel gehoord die verkocht een loterijlot dat hij bezat uit nood kort voor de trekking en ervoer dan dat op zijn nummer de hoofdprijs was gevallen die hem tot een rijk man zou hebben gemaakt Ik weet nu hoe de ongeluksvogel te moede was Hij hing zich overigens Qp wat doen wij Louise Wij o niets Hij zag haar snel aan weer met iets van ztjn natuurlijken blik en roet angst en zorg daant de woorden hadden zoo vreemd abstrait geklonken als wist ze nauwetijks wat ze zeide Wij moeten nu weer tot de anderen gaan voer te even mechaöisch voort Nog eenmaal beet hij in woedende pijn do tanden op elkaar IVordt vervolgd