Goudsche Courant, zaterdag 29 juni 1901

geopend en drnk wordt er over gediscnsBieerd wie de 5000 p st zal krggen Te HKm in Bïngeland peelden eenige jongens cricket een hunner werd door een bal zoo hard achter het oor getroffen dat by op de plaats dood bleef Vrijzinnige Riesvereeniging GOUDA Te Uatnsoo in het Eassische goavernement Kieff zgn twee bedelaars aangebonden die twee zwaar verminkte kinderen bg zich hadden De kinderen waren gestolen naar men zegt is een derde eveneens gestolen kind gestorven ten gevolge van moedwillig veroorzaakte verminkingen Dinsdagmorgen brak te Nnland bg Osch een hevige brand nit b den landbouwer Van N Een vrouw van 70 jaar en twee kinderen van 5 en 3 jaar zgn in de vlammen omgekomen Eenige kalveren en varkens benevens al bet huisraad zjji eveneens verbrand Een nieuwe epidemie waarvan de verschijnselen doen denken aan influenza heerscht sedert eenige dagen onder de huisdieren te New York Meer dan 60 000 paarden zijn er door aangetast en wedrennen zijn er om uitgesteld Het antomobielverkeer neemt er ontzaglijk door toe AOVEIITEINTIKIN 1 Heden overleed te Schebpenzkbl I 1 mijn Broeder 1 LP WERNIliK 1 1 in den onderdon van 75 jaren 1 W C WEENINK 1 1 26 Jnni 1901 dstrict II Bareaa School a d HoitDianiKraclit E UEN F m m i imm IDistxict IIÏ Barean Gymnaatleksclioal Ie Uurgcrsckoel voor leisjes Ingang Plaatsoeii In de Algemeene Vergadering op 30 Jnnl KI zijn tot Candldaten voor 7 leden wan den Gemeenteraad blJ de Verkiezing op VHIJIIAC 5 JULI lOOt ge teld woor Diatrict I BnrMD Stadhuls A 0 E J NEDEBEOBST F J BELLAAST aftr MAdJ fMUl iMh B F SGHELTESi L 1 TEEFE die allen dringend worden aanbevolen I Het Bestuur 3 VAN TELLINGEN E OOSTENRIJK C H E VAN DER EOER 7 H VATTEKANNE ucreUmM Dr H IJSSEL DE SCHEPPEE voorzüter Mr M M SCHIM VAN DEE LOEFF vm voorz F HEEMAN Fzx penningmeeiter 3 M NOOTHOVEN VAN GOOS O A VAN DER WANT Hel slemburcau is geopend op VHI ll A v 5 JlJLI 1901 van morgens 8 UUR lol s namiddags S uur Geen Kinkhoest Geen Influenza Te BoTTisDAH wordt ter overname aangeboden een ZAAK in Melk Boter Kaas Mieren en aanverwante Artikelen Het hnis is een ruim hoekhnis met groote woning Huur f p week OvernemingsBom M Bewgzen van omzet kunnen getoond worden Brieven franco letter M bij D BOLLE Boekhandel Bottekoah op MAANDAG den n VUL I lltOl des morgens ten 11 ure in het Koffiehuis HAHHoms aan de Markt te Gouda ten overstaan van den Notaris J VAN DEK LKEDEN te Ouderkerk a d IJsel van EEN HUIS geteekend Wijk F Nr 67 met ERF staande en gelegen te O OTJID A aan de Walesteeg strekkende van de straat tot aan de Zjl met een GANG tot aan het waterschap van den Groenenweg Kadaster Sectie C nummer 2097 groot 8 Centiaren Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen op dén len Augustus 1901 Inlichtingen geeft de Notaris Naamlooze Vennootschap nationaal Grondbezit U a QBJ rBllBJ GE De DIKECTIE bericht dat de Cnupone d r 4 o j Obligation vervallende I JuH 1901 betaalbaar zijn te ffSravenhagt ten Kantore der Vennootschap de HoUandsche Bank De Vos en Vreede en de Firma P J Landry AnuUrdam b d HH Praotorins en Zoon Qmuia b d HH Montgn en Dortland Itu UM b li onKhiddykiU tn maUulykatt poMmVUel tooc HmtM m f oril daraM m Klndtrfeliatiiwtfk ladtAniTftuiltTUiC II MllUwfcC tiV BtriU B th Blr 14 Man 1 K lod M6i op ftaim n fabrlslumcrk VirtrYlhaar kv Hmtm WMtUwt hiMli M alairtw fla Om Kinkhoesl Influenza Borslen lïeelaandoening binnen den kortst mogelijken tijd te doen genezen neemt onmiddellgk de toevlucht tot de van onds bekendp bekroonde en wereldberoemde Superior LniivenBorst lionig Extract M E L I A 1 T fi E uit de Koninklgke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK Z DEN HMG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b j Pmna WOLVF i Co Westhaven 198 Qoitda D MIKBIES Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Honda A BOÜMAN Moordrecht TINKSE NimmrierkadlJêtt A N Ti ZESSEN Sdwonhoven 3 Th TORKEN Bojiiop B V WIJK Oudtmafr H KOLLMAN Bodegravm A SCHEER HaattrecH P W t EDE Oud i o r K tas osa HEIJDEN te Remwijk P y d SPKK Moercaftüe D V D STAR WaddmijtMm Wed r HOLST Waddinqmnm Gebri Stoll werck s Chocolade en Cacao g i DflBimahKtt do ji de buiuHHteuUvindin un p n n innaal j t WC i verV tterde ftibrlfatin oa lutaluitmo jobruik van fiji en fijnsto gi jnd totToD ErHrandf lo rbiiuicer v ui Stollwerck s GhocoMe en Cacao een nanbeveienswaardig fubrüfnat nauwkeurig beantn oordondo aat Ven inhoud der resphibkntten IX raa boiiaalde 87 Brerets als HofUverftHCler 44 Ecre Oiploma g gouden enz Medailles een bewijs an uitmuntend fijn tabrilwt Keeda ISJi threst de Accajjmie national de Paris Kous TOU8 dé nionB une 1I d Slle d or première cIbn o ea oonaid ralAatt ae votr9 exoeUeiLt fabrioatdon de Ohooolat bonbons varies sta sto Kailwerok e fabrikaat is ve knjgbaar bi H A Conlisenrs Ëanketbakksrs ena au dtnesaalvttrtegenwoardiger Toor l ederUbd Jidina Sattemlodt Amsterdam Kalvorstraat lOS Antlsepllsche Tand poeder en Anllseptlsch AfoiidtlDciunr van M CAS8VXO Tandarts te t Qravenhage OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gouda Gebroeders STEEHSMA BloemisteA Turfsingfel TELEPH No llé Bieden aan om tbans te planten prachtige Variteiten van CACTUS DAHLIA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prgken en doorbloeien tot de vorst intreedt VEKDEK HET BEKENDE liH CTEN CinER dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen on vruchten onschadelijk is V Liter f 0 50 Liler f 0 80 Vi Liter f 1 50 11 iiii w iii i n iiii Echt Zeeuwseh Tarwebrood t9 eent de K 0 A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 VAN BlOMMESTFJN S I i rOv fonutM MU e ijl lif B l n volkomen ONSCHADl APELDOORN HOLLAND IN HET QOUDSCH VerUclitiiigg Magaz53ii De Avondster DUBBELE BÜÜKT zijn beden weer ontvangen de nieawste Geisers en Baden van at i 90 en hoog r Alsmede een raaie Collectie GASOBNAMENTEN GASKOOKPLATEN en COMPÓREN G SFORNÜIZEN met goed werkende Ovens van af 1 30 en hooger Alles onder garantie tegen concurreerende prijzen Aanbevelend M Itt VAN I00i Aanleg voor Qat en WaterMtling Drnk van A BRINKMAN Zn i