Goudsche Courant, zaterdag 29 juni 1901

So 8541 Maandag 1 Juli 1001 40ste Jaar aiiüf mimm msüvr J ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefooD No ADVEKTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon a 8t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 fa anco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEK S i J I f IiË MISGËVI G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter openbare kennis dat afschrilt van het proCM ierbaal betreffende de herstemming ter verkiezing van een hd van de Tweede Kamer def Staten Generaal ia aangeplakt in den l rten Oroenendaal alsmede dat gelijk afschrift op de Secretarie der Gemeente voor een ieder ter msage is nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederen werkdag van des morgens lo tot des namiddags l uur Gouda den sSen Juni 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Buiteolaodscb Overzicbl De Belgisdlie Kamer besloot met 85 tegen 50 stemmen en 2 blanco om niet in overweging te nemen het voorstel Janson waarTan de strekking is het land door middel Tan een relerendnm te raadplegen over het algemeen stemrecht De Fransche Kamercommissie die het wetsontwerp op de Tereenigingen van den Senaat terug ontving beèloot met 10 tegen 3 stemmen bet goed te keuren zooals bet na geredigeerd is Het nemen van dit besluit zal haar daarom des te gemakkeljker gevallen zön wtjl behalve in artikel 18 door Trarieui geamendeerd het wetsontwerp in den Senaat geen wijziging heelt ondergaan De Kamer heeft met 313 tegen 249 stemmen de wet in dien vorm goedgekeurd en nu zjjn voor sommige geeitelgke orden in Frankrijk de dagen geteld V Seeds beginnen zich de gevolgen van FranzJoseph B reis in Bobemen te vertoonen Nog is geen afdoende oplossing gevonden Toor de taalkwestie maar in Praag zoowel als in Weenen wil men verzoening en een vreedzame schikking Die geneigdheid tot verzoening is een niet geringe stap op den weg van vooruitgang voor het rgk Wat stond men verleden jaar niet nog scherp tegenover elkander men denke aan de toenmalige hevige manifestaties aan de onmogelijkheid van een verzoeningsconferentie althans een die niets uitwerkte Doch thans willen de Czechen naar rede luisteren zij zijn bereid desnoods op enkele punten wat inschikkeiykheid te toonen en willen de verwezenlijking van hun ideaal van zellregeering uit achting voor den koning nog wel wat uitstellen Echter zondar ook maar éen van hun eischen te latei vervallen doch deze hopen Z5 nn langs Ettelijken weg vervuld te krijgen terwgl tS enkele maanden geleden hun kracht nog wchten in de meest revolutionnaire middelen De Czechisch Duitsche kwestie in Oostenrijk is dus een nieuw tijdperk ingetreden De vraag is nn zal dit t dperk de oplossing er kwestie beleven Geheel zeker schijnt men hiervan in Oostenrijk niet te zijn Kramarcz de Jong Czecbische afgevaardigde had den dag vóór de reis van den vorst een rede gehouden die een zeer vredelievenden geest ademde HiJ heeft nu zijn woorden tegenover de kiezers ingetrokken om de staatkundige gevolgen van Frans Joseph s reis onder de oogen te kunnen zien en de Czechische kwestie te onderzoeken zooals ze zich op t oogenblik voordoet Haar het schijnt een verzoening tusschen Czechen en Dnitschers zeer moeilijk te zgn wegens de tegenkanting derPan Qermanisten De andere Duitsche politieke groepen schenen wel geneigd tot een verzoening doch de FanGermanisten zgn de krachtigste groep der Duitschers in den Rgksraad en zonder hnn steun moet een oplossing der kwestie haast onmogeluk zj n Bovendien gelooft Kramarcz dat het Pan öermanisme door de volgende verkiezingen nog aanzienlijk versterkt zal worden Kramarcz heeft aangetoond dat do geheele toekomst van Oostonrgk afhangt van de vreedzame schikking tusschen Czechen en Dnitschers Want zegt deze afgevaardigde wil men tot een oplossing der Oostenröksch Hongaarsche kwestie komen dan dient iHtOostenrijksche regeering geheel onafhan bk te zijn van eiken Hongaarschen invWev lüau moet zij kannen steunen op een mei w nieid in den Bijksraad en die meerderhétff is niet te verkrijgen dan door een schikking tasschen Czechen en Dnitschers door de vereenigde kracht van die beide volken Hier komt nog dit biJ dat de C chen niet kunnen vergeten dat de Duitsche taal nog altyd verplicht is bö het Boheemsime bestanr een toestand die hen feitelg k belet om een dnurzame schikking te treffen volgens Kramarcz en dit zal volgens hem met mo elg k zijn voor de Dnitschers hun overwicht in Bohemen laten varen En dit zal nog wel heel wat voeten in de aarde hebben zoodat een waarachtig samenwerken der groepen nog lang niet voor de deur staat In het Engelsche Hoogerhuis heeft Selborne de Eerste Lord van de Admiraliteit opeen interpellatie over de nieuwe werken te Gibraltar verklaard dat h j niet in de kwestie van de versterking van Gibraltar kon treden Hjj had een diep besef van den eerbied dien Engeland daar aan zjn naasten buurman verschuldigd was De minister kon niet vergeten dat de Spanjaarden bg vele gelegenheden Engoland i trouwe bondgenooten waren geweest Spanje had het recht van de regeering oprechtheid en groote consideratie in de behandeling van deze kwejtie te verwachten Het speet hem dat in Ëpaansche bladen een vrees doorschemerde tfaarvoor met de minste reden bestond Be regeering had besloten het derde dok aan den westkant van Gibraltar toch te voltooien De deskundigen waren van meening dat drie dokken voor de vloot m vredestgd dringend noodzakelgk waren De aanleg van een haven aan den oostkant was bvj de regeeriug m overweging In het Lagerhuis legde de parlementaire secretaris Arnold Porster een bjna gelgk luidende verklaring af De commissie van de Spaansche Kamer belast met het onderzoek der geloofsbrieven ia met haar arbeid gereed en heden zal de Kamer zich constitueeren De volgende week komt een groot debat over de clericale en anti clericale straatdemonstraties Het conservatieve lid Silvela zal het liberale Ministerie vragen welke maatregelen het denkt te nemen om de Katholieken te beschermen en de orde op straat te handhaven De repnblikeinsche leden zullen daarbg een hartig woordje meespreken Verspreide Berichten j FniNKKIJK De heer Guiyesse heeft in verband met den aandrang van de commissie voor sociale maatregelen besloten terug te komen op zg n ontslagaanvraag in verband met de aanneming van een contra voorstel van den conservatief Denyb Cochin in een zitting van nog niet een derde van het aantal leden aldus wijkende voor den aandrang der groote meerderheid Max Bégis de rumoerige burgemeester van Algiers moet voornemens zgnDinsdag a s weer naar Pargs te komen Eergister zijn te Tanger door de goede zorgen van den Franschen zaakgelastigde de tien luxe paarden ingescheept als cadeau van den sultan van Marokko aan den president der Kepnbliek bestemd Het duel tasschen de beide senatoren Le Provost de Lannay en Ancoin is op degebruikelijke wijze verloopen twee kogelswerden er gewisseld en het resultaat wasnihil I Door de dissidenten van het sociaaldemocratische congres te Lyon guesdistenen blangnisten die te zamen en in vereeniging een Union socialiste révolutionnaire gevormd hebben is een manifest verspi eid dat 0 a onderteekend is door deafgevaardigden die uit de sociaal democratische Kamergroep z n getreden omdat doleden er van te tam en te gematigd waren Betoogd wordt dat de sociaaldemocratenzich nietf mogen verklaren ten gunste vande begrooting in de Kamer terwgl de rapporteur voor de begrooting voor posterijenen telegrafie zich onder de onderteekenaarsbevindt I DUITBOHtAKII Het beet dat de Pruisische staat tot leniging van den nood onder de landbouweude bevolking van de kortelings door de ministers bezochte oostelijke proviucièn een bedrag van zeven acht millioen mark ter beschikking zal stellen POEIUOAL Te Oporto moeten een twaalftal pestgevallen zgii voorgekomen waarvan reeds vier met doodelfik afloop doch de autoriteiten loochenen het Geoot Beittannie De koning heeft een proclamatie uitgevaardigd bepalende dat de kroning van hem en van de koningin zal plaats hebben in de maand Juni van het volgende jaar de datum is nog niet vastgesteld In het besluit wordt een groote commissie benoemd om oude aanspraken na te gaan ten einde de verschillende diensten en gewoonten in verband hiermede na te komen Verder wordt bepaald dat de kroning zal beperkt worden tot de plechtigheid die gewoonltik plaats heeft in de Westminster Abbey BINNENLAND Men meldt uit den Haag Gisterennamiddag werd de gewone ministerraad gehouden Naar wü vernemen hebben de ministers FEVILLEIOK Eindelijk Saamgebraclit 64 u Nu in dezen gemoedstoestand weer met het gezelschap kinderen in aanraking te komen I Louise als vrouw gewend rich te vermannen en het onaangenaamste te moeten doen scheen werkelijk van plan haar weg naar de algemeene verzamelplaats Voor het huis te vervolgen Maar zij kon toch niet zoo zonder meer van hem weggaan Zoo zag ze hem dan met glanslooze maar sachte oogen aan en zeide met halve overredmn Laten we tenminste niet samen daar aankomen Ga gij vooraan ik zal ook niet lang meer blijven De zou u hier alleen laten V Hij was haar we nader getreden en zag haar met hongerigen blik aan De pijn die bet deed haar nu niet eens met het meest gewone hulpbetoon ter zijde te mogen staan I Maar dit wist hij nu nimmer mocht n haar weer op onschuldige wijze aanraken met vat onder andere menschen slechts nietszeggende hoflelijkheid geweest ware haar ook maar den vinger laat staan den arm reiken De innerlyke gloed zou dóórbrekeo en datj wat hy daarbij zou gevoelen zou zulke aanrakingen tot een vergrijp aan een andere stempelen Je ziet er ontdaan uit mompelde hij slechts terwt zijn oog aan haar gelaat hing Dit heeft u met een bitteren lach ftoch ook een bee e aangepakt Ga niet alleen verder doe mij dat ééne genoegen nog ondanks alles Louise J3a hier aan den rand van het bosch zitten en laat mg u iemand sturen een van de meisjes Neen dan zou Greta Walch komen en dat zou ik werkelijk niet verdragen nep Louise Snel vik bid u laat geen harer hierheen Ik zal volgen Nu goed zeide hij weerstrevend Wanneer ratn ons echter zoekt wien mag ik tot u zenden V Den kadet zeide LQUise als om een eind aaü de zaak te maken Hij is een kind hij stoort mij niet De namiddag in het park van oom Hippel liep op zijn eind Hij bood vanzelf nog verschillende scènerieën welke echter voor de twee die hier dit laatste kwartier met elkaar doorleefd hadden met meer of slechts van zeer weinig belang konden zijn Kichard Seemann wist later nauwelijks meer wat er nog waa voorgevallen Slechts van één ding was hem een duidelijke herinnermg bijgebleven een schouwspel waarover hij onder andere omstandigheden zou hebben gelachen terwijl het hem nu machtig aangreep hem griefde en pijnigde en toch tegelijk geruststelde Een ongelijk paar de slanke bleeke dame aan den arm van den kleinen ridder den kadet die haar tot iets boven den schouder reikte en haar met kinderlijke waardigheid leidde Maarjto h bleek uit de zorgvuldige oplettendheid waaM ëhi haar om gaf dat hij iets bij haar bemerkte i an een bizondCre zeer onteestehjke stemming die ovengens ztjn begrip te boven ging Louiae van biuu kant voelde zich ali een moeder tegenover den goeden jongen Ze wab hem zoo dankbaar al was het slechts dddrvoor dat hij de eenige van het geheele gezelschap was wiens nabijheid en wiens stem haar met pijnlijk hinderden Zo dankte God toen ze eindelijk m de kuübens van den zwak verlichten spoorwegcoupé kon vallen De anderen lachten en maakten alarm het kostte Flunk s jongeren broeder moeite den dragonder hier in den trein slechts eenigermate binnen de perken te houden zooals dat met het oog op diens stand als militair dringend gewenscht was Bij het verlaten van het station in Berlijn bleok het dat de Walch sche meisjes in de groote brik van de Gericke b konden meerijden Zoo bleef men bij malkaar dat was honderdmaal amusanter dan alleen m den coupé met juffrouw Heidloff die op deze manier naar haar zoo akehg algelegen woning moest geexpedieerd worden ffNiet waar u neemt het niet kwahjk dat we u alléén laten rijden tanle Louiae f vroeg Greta Walch haastig onder de prettige verwarring van het instappen Alleen I Louibe had kunnen weenen van verluchting en dankbaarheid althans over deze schikking De koetsier brengt u natuurlijk thuis Ge weet het Baumann kleine Fnedensstrasse Charlottenburg En dan fluisterend tot Louise hebt u met gemerkt hoe vreeselijk ont daan Richard er op het laatst uitzag Alléén omdat hij lieden met zijn vervelend ernstige cour makenj bij mij niet terecht gekund heeft Zijn heele doel gemist vandaag Precies wit hij verdiende hij kon wegblijven O wee wat is hij slecht geluimd I Hij voer zooeven bepaald venijnig tegen mij uit waarom ik u eigenlijk altijd tante noem Voor zoover hij wist bestond er geen familiebetrekking tusschen ons Ot u hem als ibehuwdiante niet welkom zijt Hij heelt nu eenmaal geen bmaak Nu hij zal het beleven Later komt er tp huis wie mij en met wie hem bevalt Daar ik moet instappen u ook Baimann wordt anders ongeduldig hij klapt al met de zweep Goeden nacht goeden nacht het was toch ten blotte een weinig vermoeiend voor u Slaap u vooral eens goed uit Twee minnten later zat Louise m de eenzaamheid van den snel en zacht daarheen rollenden coupé als verlost uit het vagevuui zoo met uit de hel De betrekkelijke rust en duisternis waren een zoo groote lichamelijke weldaad voor haar dat ZIJ gedurende den geheelen nt moede achterover geleund wemig anders deed dan deze genieten De nacht was nu na tien uur geheel ingevallen toen het rijtuig voor den tuin stilhield De koetsier sprong natr boneden om haar te helpen uitstappen het was haar als had ze tevoren op den bok iemand met hem hooren spreken Juist daarboven zat een manspersoon zonderling hi was met den koetsier hierheen gereden Nu wat ging het hiUr aan wien de koetsier der Walch s op eigen risico in Berhjn rondreed 1 Ze gal den man zyn fooi en het dan onder het weggaan nog even een blik langb den per oon die daarboven zat glijden Hij moest ondanks de duisternis aan haar beweging gemerkt hebben dat ze naar hem opzag hij nam zijn hoed af Wordt vervolgd