Goudsche Courant, maandag 1 juli 1901

s KoIoiiiale Wer in Handseid f 200 bjj het aangaan van eene vrjjwillige verbintenis voor ZES jaren Aanbrenggeld TWINTIG GULDEW Men melde zich aan FrymUUgerê en imilUepUchHgen mei oubepaalii carlo bij den Commandant van het Koloniaal Werdepöt te Bankneijk of bij een der plaatselijke of Garnizoens Commandanten lUlUHepUchUgen onder de wapenen bij hun onmiddellijken chef Van de uitbetaalde Handgelden werden in het vorige jaar door bemiddeling d Administratie van het Koloniaal Werldepot en MEX QOBDVINDBIS der aangenomenen gezonden aan hunne FAMILIËN 1 tOËOS aan hunne CREDITEUREN 1 MS4t Totaal 1 Itvao besloten gezamenlijk hnnne porteienille9 ter beschikking van H M de Koningin te stellen Nienwe leden der Tweede Kamer z jn AntireTolntionairen de heeren Gekozen in Hr Th Heemskerk reede Toor 1897 lid Amsterdam VII en Gonda Jhr mr T A J Tan Asch Tan Wjck reeds voor 1897 lid Amersloort P Tan Vliet Jr Doetinchem N Slnis Pzn Enkhnizen Mr H Okma Sneek L F Dnymaer van Twist Steenwijk A S Talma ïietjerksterad Jhr mr J J Pompe van Meerdervoort Zierikzee Vrij anti revolntionairen de heeren Mr J W H M Tanidsinga Bodegraven Mr E Tan Veen Dokknm Mr O J E baron Tan Wassenaer van Catwtjck reeds voor 1897 lid Katwijk Christeiyk historischen de heer Dr J Schokking Harlingen Boomsch katholiekeo de heeren öenerfcl J W Bergansin Eist F H Tan Wichen Haarlemmerm K Eayraakers Helmond P F Pruytier Hontenisse Jhr mr O van Nispen tot Sevenaer Nymegen J Amoldts Sittard Jhr mr Victor de Stoers Weert Liberalen de heeren Dr H F K Hubrecht Amsterdam I Jhr mr 0 J den Tex Amsterdam VI Mr D Pock Rotterdam I Vr jzinnig democlraten de heer Dr D Bo Winschoten Sociaal democraten de heeren K ter Laan Hoogezand G W Melchers Leeuwarden Niet herkozen o bedankt hebbende zgn de volgende heeren PSnappel Groen Tan Waarder Gleichman Geertsema Schepel Knijll Hesselink ïan Snohtelen Schaafcma Kool C van Bylandt Bonman Van Deinse Pyttersen Meesters Bastert Honwing en Van Kerkwp overleden allen liberaal Kerd jk Veegens Heldt Van Gilse vrijzinnig democraten Tydens radicaal Troelstra soc demo craat Schimmelpenninck conservatie Donner en t Hooft anti revolntionair Vermenlen Dobbelmann Trnyen Van Basten Batenburg en De Bieberstein katholieken Vrijdag 28 Jnni 1 1 s namiddags te haH vier werd te Amsterdam gebonden de 30ste Gewone Jaarljksche Vergadering ïan Aandeelhouders in de Algemeene Maatschappij van LeTensTerzekering en Lijfrente te haren kantore Damrak 74 De Tergadering werd gepresideerd door Mr W van der Vliet als President Commissaris Dit het Tcrslag der Directie bleek dat op 31 December 1899 in behandeling waren gebleven 196 Terzekeringen met t 961 446 kapitaal 14 458 80 rente dat gedurende 1900 ter verzekering werden voorgesteld 5149 verlekeringen met 1 17 284 997 05 kapitaal t 296 317 87 rente zoodat in 1900 behandeld zijn 5345 verzekeringen met 118 246 443 05 j kapitaal l 300 776 67 rente Geweigerd wer den 850 verzekeringen met i 3 116 540 kapitaal i 12 157 92 rente er bleven in behandeling 182 verzekeringen met 1707 219 75 kapitaal I 3 779 08 rente te zamen 1032 verzekeringen met i 3 823 759 75 kapitaal t 15 937 rente zoodat er werden afgesloten 4318 verzekeringen met f 14 422 683 30 kapitaal t 284 889 67 rente De voornitgang bedroeg 2700 verzekeringen met f 8 065 387 93 i kapitaal 1 181 821 67 rente Zoodat op nlt December 1900 verzekerd waren 25027 verzekeringen met f 90 819 084 76 kapitaal f 1 489 063 18 rente De jaarpremie vermeerderde met f 339 936 37 zoodat deze thans is f 3 990 874 19 Het geheele inkomen beliep f 7 001 468 74 De premie reserve vermeerderde met f 3 536 041 60 zoodat deze thans bedraagt f 21 417 751 23 en het geheel der Keserven f 21 873 268 48 Aan nitkeeringen en afkoop werd betaald 1 2 in 818 36j Het winstsaldo bedroeg I 215 888 13 Commissarissen deelen mede dat de re serveberekening is opgemaakt door de Directie terwijl zfl door den Wiskundigen AdTiaenr Tan Commissarissen werd geverifieerd dat zij zich overtuigd hebben dat de opgegeven cijfers overeenkomen met de boeken der Maatschappij en dat de als actief opgenomen waarden werkelijk aanwezig zijn Commissarissen stellen voor lo De Balans en de Rekening en Verantwoording goed te keuren 2o Het dividend aan de aandeelhouders vut te stellen op f 75 voor de nietvol gestorte en op f 235 voor de volgestorte aandeden So Aan de verzekerden met aandeel in de winst bet bedrag nit te keeren dat daartoe volgens het voorstel der Directie beschikbaar is Deze voorstellen worden door de vergadering zonder discussie aangenomen Na behandeling van eenige onderwerpen van hnishondeljjken aard wordt de vergadering door den voorzitter gesloten Gemengde Berichten De kapelmeester Magers van de Norddeutsche Lloyd die nadat hij de belooning had gekregen voor het ontdekken van de op de Kaiser Wilhelm der Grosse vermiste staven goud in hechtenis was genomen is weer vrijgelaten daar de Terdenking tegen hem onhoudbaar gebleken is In een buitenwnk van Dyon speelde eenjongetje met een klein meisje t meisje waser een dag genoodjgd om kersen te komeneten Plotseling geschreeuw en hetjongetje kwam op de moeders van beidekinderen toegeloopen een man had hetmeisje opgepakt was er mede weggeloopen Hem na maar hij verdween in een bosch s Avond is heit meisje gevonden bedwelmd neergelegd op den spoorweg blijkbaar opdat een trein het zou verpletteren Nu is het dns althans in leven J De schoelje is nog niet gevonden Omtrent de vergütigingsiaak teSIeeuwijfc meldt men ons van daar nader dat heden de justitiei uit s Hertogenboscb oen onderzoel in loco heeft ingesteld De verd ch te heef eene volledige bekentenis afgelegd De toe stand van den patient is hoewel hoogst bej denkelijk niet hopeloos Aangaaifde den jongsten tocht Üi het hospitaalkerkschip De Hoop vernepiep wij dat in weerwil van het slechte weder waai mede het te kampen had alles zebrl goed ging De Hoop blijkt tegen stormen e zijn opgewassen Kon door het weder gem hulp worden geboden dan viel het scheelpje te Lerwick binnen om gunstiger gelegenlteid af te wachten Een 200 t Ö visschertMaartnigen daar op de reede liegende leerde de goede hulp van De Hoop aardeeren Tot 24 Jnni waren door dr Arends 62 ziekeji behandeld van wie drie Srnstige gcTallen aan boord van hot hospitaal chip Een dezer is weder op zijn eigen schiüj terug doch twee ziJn nog onder behandelingi Tot de geholpenen behooren één Duitscher en één Noor Ook de arbeid van ds Callenbach wordt zeer op prijs gesteld Einde der volgende maand wordt De Hoop te IJmuiden verwacht om opnieuw Voor twee maanden van proviand voorzien te worden De bemanning doet met opgewektheid het werk Allen zijn wel Hbl De Engelsche Standard is een boos over de belangstelling die Kruger hier te lande nog steeds vindt en vooral over het feit dat hij in aller oog nog Staatspresident van de Zuidafrikaansche republiek is Het blad wil aan de feestelijke ontvangst te Rotterdam geen al te groote bateekenis hechten op grond dat de daarbij aanwezige hoofdpersonen geen Nederlandsche regeeringspersonen zijn Koningin Wilhelmina s regeering heeft altoos een correcte en onzijdige houding in den Boeren oorlog in acht genomen jegens Engeland maar zij is niet in staat de sympathieën van het Nederlandsche volk in bedwang te houden die natuurlijk aan den kant van de Boeren hun stam en taalverwanten zijn The Standard vindt het evenzeer nalnnrljk dat de Rotterdammers eenige üeurige afwisseling in hun eentoonig leven van voorspoed met vreugde begroeten Maar het Kruger feest te Rotterdam ofschoon uit een internationaal oogpunt van geen belang mist toch niet alle beteekenis The Standard ziet er een vijandige betooging tegen Engeland in welke vriendelijk nog verstandig is Engeland heeft er niet over geklaagd dat Nederland Kruger een schuilplaats heeft aangeboden maar er bestaat een groot verschil tasschen het verschaffen van een asyl aan Kruger en zijn bejegening als regeerend persoon Als de Nederlanders zulk een uitermate praktisch volk een dergelp anti Engelsch beleid omhelzen dienen ziJ zich af te vragen welk nut het voor hen heeft dat zij met hun antiEngelsche gevoelens te koop loepen Het noodlot van de Boeren republieken kan misschien verdaagd worden ea de strp kan nog grootere offers van Engeland vergen maar het ia onafwendbaar De Nederlanders in Europa zullen zonder vreemden steun niet in staat zi n hun zelfstandigheid te handhaven als er een crisis komt zij kunnen Engeland s hulp in de toekomst noodig hebben Commercieel is ook Engeland een van Nederland s beste klanten The Standard kan daarom niet inzien wat de Nederlanders kunnen winnen door anti Engelsche gevtoelens aan den dag te leggen In heil begin der volgenne maand al er teu paleize t Loo een garden partij gegeTon worden Wij vinden nog verschillende bijjonderheden over den aanval in den trein naar Parijs op onzeri landgenoot wiens naam wiJ nu weer vermeld i vinden als Jozef Sebald Salu wonende te Tilburg Deze heer stapte te Brussel in den trein en te gelijk namen de twee moordenaars i in een aangrenzende coupé plaats TePéignles terwjl de douanen den trein inspecteerden kwam het tweetal bij den Hollander iffltt n Ze boden hem een sigaret aan hij bydankte omdat hü zijn püp zat te roeken Tofen zag hiJ een van de twee een twee meter lang stuk doek nit zijn zak halen terwijl hij dacht dat de man er een ceintuurvan ging maken wierp deze het eensklapsom het hoofd van den heer S Doch deze schoon 52 jaar wist zijn aanvallers met krachtterug te dnw n Toen wierpen zich beiden op hem en mqn hield zy n mond dicht om hem te beletten te schreeuwen De Hollander beetechter van zich en hapte een der aanvallerseen stu c van den vinger Intusschen laghij onder hen op de bank en kreeg met een deurknop em aantal slagen Reeds was een derportieren opengemaakt om het skchtoffer eruit te jirerpen toen de Hollander met allekracht zich los wist te rukken en aan denalarmbel gin hangen Trouwens Iwaren zijnkreten lreedsftehoord en deimiadadigeijsidie den train al Irongzamer voelden rijden dliahtjen aan ontsuropen De trein feed nog met teen snelheid vMiijSO kilometer per uur en beiken bekwamen df sprong slecht Het slachjofferï heeft ifrondenl An hoofd achteinde ooren eB aan de Imel kon den volMtden dag ried de ieis Parijs voorti lten Hij niu ni6t ddn ii nieursplannehj len slechts lues l Üibj Een nit Zuid Afrika terirapeke dê éeoi heeft aan éflxi vertegenwcwrdi ei van MIS Warwick an WarwicksMre Advertis i vertelif van de heldendademler WarwiiilB i hire Company die deel uitmaakte van getó raal Eaget s kolonne De eomau z ide M zijn cbmpagnie van Kerstmis af op enkfflW ontmoetingen met op zichzelf sta inde tt oepjw zwervende Boeren na bessig was gew e met het verbranden van hoeven Behalve enkele Ipsse kogels die vbrstrooid lagen in verschillende kamers vonden zij nooit verborgen Boeren of ammunitie Ik weet niet zoo zeide hij dat wij ooit Boeren of wapens hebb gevonden Al wat ik weet is dat wij sommige dagen vroeg in den ochtend op marsch gingen en dan zooveel hoeven verbrandden als wg maar konden Ik heb nooit een boerderij zien sparen Wj kwamen met zijn zessen of daaroiistrent aanrijden stegen af en klopten luid met de kolf van het geweer legen de houten deuren WiJ wachtten niet op een nitnoodiging wjj stormden binnen en zeiden tegen de vrouw Kom pak op missus er staat een kar op u te wachten En wiJ gaven haar tien minuten om enkele dingen bijeen te pakken en dan werd zg met de jongens in den open wagen gezet en naar het naaste kamp gereden Wij hadden dikwijls veel pret Al de kamers werden geplunderd ü kunt niet begrijpen wat een mooie dingen erin waren koperen ketels mooie stoelen en kanapés aardige latafels en alle soorten van boeken Ik heb pianos stukgeslagen bij dozijnen Wd begonnen op zoo n piano te spelen met de kolf jVan het geweer Anderen sloegen de pooten en de paneelen stuk en ten slotte werd ze kort en klein geslagen op de schilderijen schoten wij en van de pianopaneelen stookten wij een vuurtje en kookten er thee op Daarna zetten wiJ het huis in vlam en terwijl wil wegreden konden wij de vlammen zien opslaan en spoedig bleef er ïiets over dan smeulende asch Bij een volgende hoeve begon het spelletje opnieuw W j moesten voor sommige tafereelen onze oogen sluiten De moeders smeekten ons soms in het beetje Engelsch dat zij kenden om haar met rust te laten en als wij dan niet naar haar kondon luisteren droogden zil haar tranen af en vervloekten ons Wjj waren de verdomde rooineks Het was niet altijd prettig Ik heb dikwijls een moeder in dezen toestand gezien met een kind van twee maanden aan de borst en kleine kinderen om haar heen terwijl een aantal kaffervrouwen van medeleden meehuilden Maar wij moesten onzen plicht doen De yeoman zeide dat al de hoeven Torbrand werden op bevel van den generaal Ook te Groningen geniet men Tan de belachelijke candidaturen van menschen die zichzelven voor den Raad geschikt achten Daar is een lijkbezorger candidaat Dins dagavond heeft hü zgn eerste spreekbeurt vervuld Er werd vooral veel gelachen Enkele grappenmakers maakten gaarne van de gelegenheid gebruik om den spreker vragen te stellen o a Hoe de candidaat dacht over lijkverbranding P Hoe de candidaat tevens bediende dacht over het afschaffen van het fooien stelsel Hoe hg dacht over HooghuUen f De candidaat gal daarop ten ant woord dat de vrager aar zelf Hooghullen moest bezpeken en het beate voor hem zou ziJn daar te blijven De spreker werd door den voorzitter bedankt voor het gejsUig samenzijn Bergister wds en verpleegde ait het krankzinnigengesticht St Joris Gaathuis te Delft te ontsnappen Daar men Teriaoedde dat de man ich in of bij Leiden lou ophouden begaTeBj e huismeester ei een ïerpleger zich daatWen De patient w ird echter eenige uren daalua in de nabijheil van het gesticht terugg mndes Woensdag oobiend werd te Zaltbomrael de weduwe C K tjlijiegens krankzinnigheid voerloopig naar heffl iekenhnis overgebracht Men liet tomj haar kinderen zonder toezicht in de oMBrliJke woning achter Het jongste 13 maanden oud viel s middags voorover in effli eramer met water en toen de buren op ilMt angstgeschrei det andere kinderen t9esl nten was de Ueiui reed bewusteloos eo iflp dood volgde ïLokalanzeiger bevat het lardig bericht ijat Keizer Irang Tan koningin Wilhel Jjicolaas eer lanfc toch met Szal samenkomen Een ander Mt te melden dat er nitzioht loor4el tot Ijemimeling van flnitschlind len wel n an de beide keizers De Be line weinig geloof Wilhelm op mina en keizejÈi president Krua Duitsch blad bestaat op eeM wege Ruslanll de samenkon Bl Darttzig X De Koln i Zlg5 bevat reeds qpnformeeU tegenspraak Mtë k izer wllhelgii een on l moeting zou jUbeï met pi sid nti Krikèi onberellei bare d béWoners nd nifaB moer ÜergeMke beilu Cindall He l Het iWect t 9i Treest ïoor A L Ook id Frïukïj Üit BailednSjlafi kom n ro tel oA berichtin ov r yet binnenTl lei vin re achtige zwer meiii spnnkhanen in de Hufbp gaardei die rmi he t eerst éedert wjf j i der en goe Vpliireugst neloolt et badfi aangericht irscUt een yttntt ii ebben om vanl bes i ten komen uit Daf i de provincie Hal gi t ijroote vlakten M4 ysyelden daar ijk stshijnt men er last t4 te hebben iTusscben Eonillac en Angolênl werd e treii loor de insecten tot staan gebracht er heerscht daar een ware sprinkhanenplaag In verband met het gerucht van een Eoropeesch monsterverbond tegen de Ver Staten heeft men te lezen dat de Russische gezant Cassini bij zijn vertrek Tan Newyork naar Knropa aan de Commercial Advertiser mededeelde dat de Ver Staten de schuldigeu waren in het misverstand tusschen Rusland en de Ver Staten Daarbij werd gevoegd zoo schi ijft de eauwigstokende Times dat Rusland niets te verlieten had en dat Duitschland het do goederen kon leveren die Rusland nu in Amerika koopt Het stoomschip Lusitania van Liverpool naar Montreal is Woensdag in den vroegen morgen bij dikken mist op de rotsen van Seal Cove geloopen 32 K M ten noorden van Kaap Eace De 300 passagiers die nog te bed lagen werden door den schok 0 igeschrikt en snelden in naohtkleeding naar het dek Een vreeselijke paniek ontstond Toen de booten werden neergelaten stormde een hoop Fransehe tusschendekspassagiers op één der booten los De olflcieren met den kapitein aan het hoold deden bun best de orde te handhaven maar de Franschen dreigden hen met messen en de officieren naren gedwongen tot eigen verdediging revolvers te trekken In de worsteling werden vrouwen en kinderen on der den voet getrapt Ten slotte kwamen allen in de reddingf booten maar een boot met twintig men schen wordt vermist De geredden werden op Newfoundland aan land gezet maar moesten uren lang bijna ongekleed over een bevrozea bodem in een konden motregen loepen Toordat zij een onderkomen Tonden in de visschershntten Het schip is geheel verloren Don Tancredo een toreador die in Spanje beroemd is doordat hij op een kruk gezeten en geheel in het wit gekleed onbeweeglijk als het standbeeld van den Commandeur in Dou Jnan de stieren tart is er Zondag bij een stierengeTecht te Madrid slecht af Hij had het ongeluk een lichte beweging te maken toen de stier hem naderde Het dier viel onmiddellgk op hem aan en bracht hem met een hoornstoot een woDd van 13 centimeter aan den onderrug toe De toreador werd uit de arena gedragen de wond is niet gevaarlijk De infante Isabella die de ïoorstelling bijwoonde schonk hem 250 pesetas In den nacht Tan Woensdag op Donderdag is te Brixton Londen een moord gepleegd op een jonge vrouw Jessie Rnssell genaamd ij 9 1 dhMr een kantoorbediende die gearresteerd is had haar den avond tevoren ontmoet Zij waren op weg naar haar buis toen oneenigheid ontstond waarop de man een scheermes te voorschgn haalde en Jessie de keel afsneed De moordenaar ging terug en trad een kofflehnis binnen waar hij een kop koffie bestelde De kastelein argwaan krijgende door het bloed op de handen Tan den bezoeker waarschuwde de politie die den moordenaar Tolgde en hem in zijn huis arresteerde Een ernstige aardstorting heelt Donderdag plaats gehad in een kolenmijn biJ Hornn in België Twee mijnwerkers zijn gedood een licht gewond Te Ham Common in Engeland werd een jongen die met zjjn makkers cricket speelde I door een bal zoo hevig achter een oor getroffen dat hij op fle plaats dood bleef Een nienw in aanbenw zijnd Ijjkenhttis op het kerkhof te Mannheim is Donderdag ingestort Zeven metselaars werden onderhet puih bedolven 2 bleven dood 5 zönzwaar gewond Nog geen twee weken geleden hoorde mei van sneeuw en koude nu heerscht abnormale temperatuhr in tegengestelde richting Te Lissabon heeft de thermometer i eeds 88 graden Fahrenheit im de schaduw gewezen Vele gevallen vui zonnesteek zijn er voorgekomen waarvatf eenigie met doodelpen afioop j I Ötik in Zwitserland ert Spanje is ije tempérituutj buitelig ewbon hoog en te pt PeJtersburg zijn bondeVden i personen op straat ineengezakt bevangen dóór de hitte Dinsdagmorgen brak tefNuladd bg Osch een hevige brand uit bj den landbbuwer Van E vrouw van 70 jaaf en twee kihderen van S en 3 jaar zijn in de vlammen omge komen Eenige kalveren en varkens benevens al het huisraad ijn eveneens vprlwand Te I Haarlem is een beJAarde dame uit den tfeia naar Hoek Tan HoIIand geTallen een oogenblik na het Tertrek Gelukkig is zij er behouden afgekomen met slechts eenige kneuzingen Een aldaar aanwezig feneesheer verbond haar waarna zil naar het ziekenhuis werd overgebracht STADSNIEUWS GOUDA 29 Jnni 1901 Heden liep aan het Gymnasium het eindexamen at dat gehouden werd onder toezicht der gecommitteerden Dr Woltzer hoogleeraar aan de vrije universiteit te Amsterdam Dr Gallee hoogleeraar aan de rijks uni Tersiteit te Utrecht en Dr Campert inspecteur van het midd onderwijs te s Gravenhage Aan het examen namen deel 9 leerlingen der hoogste klasse benevens een extraneus met diploma 5 j c h b s Voor getuigschrift A en B slaagde S F W X Berkelbach van der Sprenkel Voor getuigschrift A A R Bneno E Tan Delden J A Fokker W Korevaar L H van Rün van Alkemade M J A de Vr er Voor getuigschrift B H A Schouten Algewezen 1 leerling der 6e klasse en 1 extraneus Bij de overgangsexamens aan de BijksTeeartsenijschool te Utrecht zijn geslaagd Toor het 2e jaar de hoeren D Nleburg te Eeenwijk G A de Raadt alhier en voor bet ie jaar de heer H W OTOrbosch alhier Donderdag hield het algemeen werklieden ziekenfonds De Vriendschap te Gouda in het eali Unie aldaar een algemeene Tergadering Volgfflis de rekening en Terantwoording sloot het 19de boekjaar met een voordeelig saldo van 1294 45 De altredende bestunrsleden de heeren M J Van der Horst D J Hordijk C VerbS e A Kersbergen werden bij acclamatie herkozen Aan den ijverigen voorzitter werd bij de intrede van het 20ste boekjaar namens de leden een verrassing bereid door het ontvangen Tan een Iraai cadeau De Tereeniging telt op t oogenblik 176 leden MooBDBECHT Tot Icdeu Tan den Gemeenteraad zijn herbenoemd de aftredende leden A Chr Snel en J de Jong Y Jz Rechtszaken Gister deed de rechtbank uitspraak in de geruchtmakende zaak der Tilbnrgsche misdaad Mutsaers ongeboeid binnengebracht wekte reeds verwondering Hij was zeer kalm onder de voorlezing van het vonnis De Rechtbank overwoog dat niet wettig en OTertnigend is bewezen dat de l eklaagde zich zou hebben schuldig gemaakt aan de feiten hem by de dagvaarding ten laste gelegd wel is waa r wettigen het aanwezig zijn van bloedsporen in den schilderskiel en in eenige andere kleedingstnkken van beklaagde de aanwezigheid van eenige deels met bloed bevlekte kleedingstnkken van het Slachtoffer in ziJn kofier zgne bekendheid met de plaats waar het Igk van het vermiste meisje lag zijn eigenaardige houding op Woensdag Donderdag en Vrijdag 22 23 en 24 Angustns 1900 zoo deze omstandigheden kunnen bewezen worden geacht het vermoeden dat aan don beklaagde meer omtrent de gepleegde misdaad bekend is dan nit zijn verklaringen in den loop van de instructie of van de behandeling der zaak ter terechtzitting zon volgen doch de rechtbank acht in ieder geval al lie aanwijzingen in dit geding aanwezig in haar onderling verband genomen niet gewichtig genoeg om daardoor wettig en overtuigend te bewijzen dat de beklaagde zou ziJn de dader van het afschuwelijke misdrof Ingevolge art 216 219 en 220 W S rechtdoende sprak de rechtbank hem vrij en beval zijn invrijheidstelling Op de publieke tribune ward deze uitspraak met applaus begroet f Te elf uur heelt Mutsaers to gevangenis verlaten langs de achterzijde Aan den hoofdingang stonden groepen nieuwsgierigen dié teleurgesteld werden In eep rpuiij nret gesloten gordijnen ging Mutsaers door zjn moeder vergezeld naar des verdedigers huis om dezen dank te zeggen Met den trein Tan 12 uur Tertrok hiJ naar Tilburg Nieu ve Zending PARAPLUIES Dassen en Handschoenen A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telepkoon lo 3t Burgerlijke Stand GEBOREN 25 Juni Wilhelmina Airtonia ouders J Hondijk en G C M Kampo 26 Cornelis ouders A C Schriek en P Vermeulen Sybrand ouders N J van Ep en J C Flnx 27 Wijnanda Wilhelmina ouders A M Scboonderwoerd en J Verkerk Adriana Johanna Theodora ouders A J Schrave en M A van Alphen 28 Bastiaan ouders H van der Starre en J van der Staaij Plorus Pieter ouders F Mets en W G Tak Christina Elizabeth ouders P A Boegheim en M C A Dnqnesnoij ONDERTROUWD 30 Juni G J Bulthuis te Leens en M Veenhoff C J van Heykoop en M Snoek GEHUWD 26 Jnni J A C de Goeij en E S Blom W van den Heuvel en A J van Breda A C de Kroon en J W Broer K F Hammer en A Kooi Moordreoht GEBOREN Johanna ouders W O Geneugeiyk en C Hogendoorn Tennis ouders K Rehorst en M van Vliet Pieter ouders S Kerver en M E van Hertum Theodora Martina ouders D J Carlier en M Vonk Elisabeth Susanna onders J de Greel en G Holman GEHUWD P Verkleij en J van Jeveren J Dekker en Aartje Versteeg J S Exalto en M Nugteren i A van Leeuwen en C Broekhuizen J de Wilde en M Rietveld van de nog voorbanden Mantels Costumes en tegen veel verminderde prijzen ö SAMSOM V Ondergeteekende betuigt biJ dezen üjnen hartelijken dank aan den Heer BEUNES wegens het redden van zijn Zoontje uit het water der Groeneweg J J A FBATACOLLA KOSTELOOS Vailllsseineiit Bij vonnis van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam dd 28 Jnni 1901 is COBNBLIA WAGMMAKBB modiste en winkelierster wonende te Gouda verklaard n Htaat pan faUlisae menl en zulks met benoeming van den EdelAchtbaren Heer Mr H R A BOONEN tot Rechtercommissaris en van den ondergeteekende tot Curator De Curator Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF advocaat procureur Gebroeders STEEUSMA Blueraisten Turfsingel TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS UAHLIVS welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prpen en doorbloeien tot de vorst intreedt VERDER HET BEKENDE IIJ ECTEW CinER dat door bijvoeging van iO deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen on vrachten onschadelijk is V Liter r0 5 Vj uier f 0 80 Vi Liter f 150 IN HET 60UDSCH Verlichtings Magazij n De yi oudster DUBBELE BUIIET zijn heden weer ontvangen de nieuwste Geisers en Baden van al 1 90 en hooger Alsmede een Iraaie Collectie GASOENAMENTEN 6ASK00KPLATEN en COMFOREN dASFORNUIZEN met goed werkende Ovens vah al f 30 on hooger Alles onder garantie tegen concurreerende prflzen Aanbeïelend n M VA L00 Aanleg vo r Gas en Waterletillng Paiit Expcller Sg o Darüg jaa wordt dit middd met Tarrtsfood sucoes fell pvii tiU de iswnjTiDg Mnsewimd tsgen RheuiDB tiA Jiolit VwF vdsD d l TM ook i Aaa Tertrouwen Men lette oB het ffthnekamerk Anktr AdH A75o n50odefl in d meeste imotheken Te AraBterdam by tnoth Gfj ban van TuyU en Sandau Hyi6tftlcCo Ügtlerliam C A V D LOO AHTS TOor Zenuw en Zielsziekten Goudsche Singel 51 BOTTBBDAM SPEEEKUEEN 8 9 1 INRIGHTINe TOOR PSYCHOTHERAPIE EENIBBEFOTTMTIEE llen wordt rzoctat op t HEKK te letten oiT Hat Mi84zira vah M RAVENSWAAYZÖNEM OOHINCHËM Deze THEEËN worden afgelftferd iD verzegelde pakjes van w twee en een half en eeti Ned ons met vermelding van Nommer er Prye voorzien van nevenataan Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende 4 C BIJL voorheen J BREEBAART Lz Telephoonnet Goucla Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rijks Intercommnnaalbareau Op 15 Juni 12i verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTENDE VISCH MARKT 7 per 1 11 Citroen Limoaade Siroop 40 Ct Frambozen 45 Sinaasappel 45 l ij B MZEEIES KLEIWEG E 100 SHT Wie werkelp p r ü s stelt een te hebben laat zich fotograleeren in de Volografltclie HuniUnricMlng STTJdO ran V D WylALlS Fl SINGEL 661 Boerenjo ngen S en Advocaat Aanbevelend Firma C LOURE S TELEPHOON No 28 Echt 2Sg eiiwsch Tarwebrooil 1 t cent de K G bü A SLEGT NIEUWE HAVEN 27