Goudsche Courant, dinsdag 2 juli 1901

Dinsdag 3 Juli 1001 40ste Jaargang o 8543 Vrijzinnige Riesvereeniging GOUDA ts atïka In de Algemeene Vergadering op 90 Juni LI zijn tot Candldaten voor 7 leden wan den Gemeenteraad bIJ de Verkiezing op VKUDAG S RULI 1001 gesteld voor IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken IDistxict III IDistrict I Bureau SUdhuU F j mum aftr IM f B F SGIELTElIi i B TEEFE die allen dringend worden aanbevolen Het Bestuur Dr H IJSSEL DE SCHEPPER voorzitUr Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF mx voorz F HERMAN Pzs pmningmtetter J M NOOTHOVEN VAN GOOE O A VAN DEE WANT IDistrict II Tel ro n fto Hi ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsmimte Inzending van Advertentiën tot 1 uiu des midd leleroon i o 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Bareau School a d HoiitoiausKracht Bureau GjmnasUelischooI Ie Burtcrschool voor Helsjes Infant PlantMen i G n J HEBESnOÜST E mm r TA DEB STMTEN out uaj J VAN TELLINGEN E OOSTENRIJK H E VAN DER ROER J H VATTEKANNE Mcretari Hel slembureau is geopend op VItIJDAG 5 JULI 1901 van s morgens 8 LIJR tot s namiddags S uur Oudergeteekende beveelt zich beleeld aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOrPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlgke schotels en alles wat tot bet koksvak behoort desvorlangd met bijlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 Sokken IZousen Schenk é Zn GOUDSCHE ELK INRICHTIN6 gevestigd TURFSINGEL TELEFOON No 21 Van at heden zjln onze prgzen VOLLE ZOETE MELK r et per Liter OKROOMDE MELK 3 TiOOMKAHNEMELK 3 vnvTW nnriM 90 ZURE ROOM vooruit te bestellen SLAGROOM GEPASTEURISEERDE GESTEEILISEERDB 0 Literflesch Gepasteuriseerde Kuoniboter t i 30 per kilo Belpgen Roomboier voor keukengebruik f 1 20 per kilo Gouüsche Raas lü diverse kwalltelteu vao 15 40 c per R G Leldsche Raas 25 Edamnierkaasjes ± 4 pond t MO per stuk Roomkaasjes + t Rllo I 0 80 Tweemaal daags worden alle prodncten door de wSkkneohts aln hnis bezorgd MT Voor buiten de sttó levering in speciale verpakking ter verzending als postpakket Hollandsche Ceinenlsleeiifabriek D VELDHUIS ITie O TTT erl serlr a a IJsel y HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei ea Cirkelvormige Buizen waterdichte Putten ALLE SOORTEN TEGELS lOEDRINKGOTEN ENL VBAAGT PltUaOPOAVB Goedkoopste en loliedst adres voor Vervoer van Inboedel loowel binnen als buiten de stad met gesloten wagen bfl A G RAVESTEIJN Lange Tiendeweg 39 AUeé umrtU tegen Tran êport aehade vertekerd Antl§eptl§clie Tandpoeder en i I ilntisepti§eii Mondtlnctuur DO X CASSÜXO Tandart te Gramnhaye OVKBAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Goada C F BUSCH Gedurende de maand JiUL 1 6R00TI 0PRDIHIN6 VAM MAil UJFACTL KEI VA MANTELS tol spotprijs DELFTfÜHE Sla Olie Spoed I iSpoed I Spoed AFBRAAK TE KOOP aan het voormallse Rijks Fintrepöt Dok aan de Doklaan Ingang bU de Park§elionwliurgte Amsterdam als 3 000000 Waalsteeneo minstens hardgrauw 300 000 Klinkers 200 000 Malve klinkers 300 000 bl Pannen pl m 6000 Greenen Balken in verschillende lengten en zwaarten van af 6 Meter een partij fijn Eikenhout goed voor Meubelmakers 20OO boaoh latten Vi X aVi dm 15 ft 30000 1 en 2 duims Flanken een groote partij Ribhout In alle afmetingen 100 stal Staldeuren 10 stel ijsersn Deuren 20 stel Windassen dubbel werk Alles zoo goed als nieuw ijnren Goten iwaar Verder sen nieuwe ijzeren Basouulkraan 3000 K Brandhout 5000 M grove en ftjne puin Dagelijks te bevragen op bovengenoemde Slooperij Gonda Druk van A BRINKMAN Zn KE i ISGEVI G De BURGEMEESTER der gemeente Goudai gezien artikel 55 der Kieswet brengt ter openbare kennis dat ten gevolge van periodieke attreding van 5 Leden van den Raad e wegens vermeerdering van het getal l eti van den Raad met 2 de stemming ia é drie kiesdistricten waarin de gemeente Gouda is verdeeld ter vervulUng van drie plaatsen in het éérste district van twee plaatsen in het tweede district en van twee plaatsen in het derde district zal geschieden op Vrijdag den $ n Juli e k tusschen des voormiddaga acht en des namiddag s vigf uur Dat voor deze verkieiing als Cantlidaten zijn gesteld In het eerste kiesdistrict BELLAART P I SCHELTEMA Dr P VAN GALEN J TEEPE A H OOSTERLING M J VINGERLING A In het tweede kiesdistrict MUIJLWIJK P D Van mr STRAATEN F ENGELS C H EIJS8EN H In het derde kiesdistrict C08IJN A C JONGENBURGEa R U DESSING C P W NEDERHORST H J En herinnert aan den inhoud van artikel 128 van het Wetboek van Strafrecht luidende Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende aan eene krachtens wettelijk voorschrift uitgeBchreven verkiezing deelneemt wordt gestraft met gevangenisatrat van ten hoogste een jaar Gouda den 4n Juli 1901 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Bulteulandsch Overzicbt Zooals een Benter telegram meldt is de Wet op de vereenigingen thans deflnitiei goedgekeurd Tot eere van haar tegenstanders zij gezegd dat deze zells in de laatste nre gepoogd hebben de geesteHJke orden te red den voor de gestrengheid der bepalingen vervat in art li betreUeude het onder wflsgeven door leden van niet toegelaten vereenigiagen en voor de bepalingen waardoor de regeoring een congregatie door middel van een decreet ontbinden kan De abbé Gayraud en de graaf de Mnn hebben nog eeumsal met han bekend redenaarstalent getracht 4e Kamer over te halen om de wet niet goed ie keuren het heeft niet mogen baten de wét is goekgekenid en eenigszins plechtig klonk een tirade van de Mnn die Waldeck Honaseau afvroeg wat dezei dacht te doen zoodra van een ontzagwekkend aantal congregatiën aanvragen tot bekomen van het recht van vereeniging zonden binnenkomen FEVILLEIOX Eindelijk Saamgebracht 5 £ n nu bliksemsnel herkende j aan den vorm van het hoofd die zich een oogenblik tegen den nachtelijken hemel afteekende Richard Seemann De koetsier klom weder bij hem op den bok er werd geen woord gesproken het was duidelijk dat het kwalijk zijn bedoeling geweest was zich kenbaar te maken Hij had verder niets gewild dan zich ditmaal in eigen persoon overtuigen dat zij zonder ongelegenheid haar atgelegen woning bereikte Deze stille zich in het donker verbergende hoede roerde Louise Hij rijtuig rolde weg en verdween in de duisternis Juffrouw Heidlofi was door den tuin gegaan en schoof nu met moeite in het donker den huissleutel in het slolt En nu leunde ze het hoofd tegen den post der nog gesloten deur en weende een paar bittere bittere tranen X Dat de oude dame Seemann toch geen gewone vrouw was althans wat karaktersterkte betreft dat toonde ze in deze dagen nu ze het moest verdragen een vurigen levenswensch onvervuld te xien blqven HÜr eenige zoon in vien al Zon het dan niet verplicht wezen de rechterzijde der Kamer te raadplegen of zouhjj altyd ten gerieve der linkerzijde wier stem thans aan t Kamerbesluit den doorslag gaf telkens en telkens een vergunning moeten weigeren en zulks tegen alle recht en bil kheid Met waardigheid en slagvaardigheid gaf de premier ten antwoord Ik behoor niet tot degenen die de meerderheid vleien om aan t bewind te kunnen blijven Gedurende den loop der debatten heeft Waldeck Konsseau dat zoowel in den Senaat als in de Kamer getoond Had hj alleen gewild de meerderheid te vleien om op t kussen te kunnen blijven dan had hiJ stellig de socialistische amendementen tot de zijne gemaakt alle geostelöke orden door middel van het wetsontworp het land uitgedreven hun goederen verbeurdverklaard Niets van dat alles is geschied De geestelijke vereenigingen zullen alleen om te kunnen blijven moeten voldoen aan sommige bij de wet voorgeschreven bepalingen die haar invloed haar occulte macht aanmerkelijk beknotten en zoo ziJ slechts als vereeniging het Fransche staatsgezag willen erkennen als B hoogste dat er voor haar bestaat dan zal hen geen haar gedeerd wor4en Maar juist het streven om gesteufld door haar vrienden te gehoorzamen aan een macht buiten Frankrijk die zich keert tegen het Fransche gezag somtps is oorzaak dat ziJ nu onderworpen worden aan een haar hoogst onaangename controle en beperking van haar invloed Men heeft van clericale zpe zelfs gedreigd met dm pauselijken bandvloek over do regeering uit te spreken als de wet goedgekeurd mocht worden maar tot hiertoe is het Yaticaan zoogoed als onzijdig gebleven Wat het verder zal doen zal de tiJd ons leeren Maar welke overwegingen den grijzen opperpriester der Boomschkatholieke kerk zullen leiden zeker zal hiJ rekenschap moeten honden met het feit dat in Frankrijk zoowel als in Spanje en Portugal behalve bij strenggeloovige katholieken de geestelijke orden ten huldigen dage bijzonder weinig bemind zijn Paus Leo is bovendien zeer oud en al draagt hjj zgu jaren met eere hun last doet zich toch gevoelen en zijn raadgevers zullen als zij wijs doen hem daarom raden liever een schil king te treffen desnoods het concordaat te herzien dan nu een strijd te beginnen waarvan gemakkelijk als uitslag een nederlaag van t Yaticaan te voorspellen is Het Internationaal Bureau van de Internationale Vereeniging tot wettelijke bescher haar levensbelangen saamliepen zoodat ze er geen had dat niet thans naar hem heenwees had zich niet met het meisje uit de oudvertrouwde bevriende familie uit eigen stand de eenige die zij gaarne als dochter begroet had maar met jonkvrouwe Rita van Uechtritz verloofd De oude vrouw had dus haar liefste verwachting moeten verijdeld zien Hoe ze er zich echter in schikte in dit geval namelijk welk gezicht ze tegenover het voldongen feit eens en voor altijd zette dat was bewonderenswaardig Etfn voldoening zoo het er dan een was kon ze nu hebben Deze namelijk dat de verloving een soort allerprettigst opzien baarde dat daarvan op Mn wijze als tevoren heel niet te voorzien was algemeen notitie werd genomen Waarschijnlijk dat dit ten deele aan het in ze keren zin typisch karakter lag dat men desgewild in de zaak kon vinden het verbond tusschen groot industrie aan den eenen en de adellijke kringen aan den anderen kant In elk geval konden de betrokken personen zeker zijn van de goedkeuring der wereld ze hadden zoo recht naar haar hart gehandeld 1 Het was zoo prettig praten over de gebeurtenis want een evenement is het wanneer de jonge ongehuwde chet van een wereldhuis als de firma Seemann tot een huwelijk besluit men kon de zaak zoo passend zoo lief vinden I Eindeligk toch eens een huwelijk uit liefde want om welke andere redenen zou de geldman gelijk men den heer Richard Seemann iö dezen lamenhang gaarne noemde de jonge onbemiddelde jonkvrouw hebben verkozen Zü vas schoon en hq was verliefd op baar ge mmg van arbeiders heeft zijn werkzaamheden begonnen Het is gevestigd te Bazel en staat onder leiding van dr Stephan Saner hoogleeraar aan de universiteit aldaar Het bureau heeft zich door tusschenkomst van de ZwitBerscho Bondsregeering in betrekking gesteld tot andere Begoeringen en aan enkele raad gegeven in zaken van arbeidswetgeving Het bureau is bereid in zake van arbeidswetten en van haar toepassing inlichtingen te verstrekken aan leden der onderscheidene afdeelingen indien het verzoek daartoe door tusschenkomst van de secretarissen rissenwordt gedaan Met het secretariaat van da Nederlandsche afdeeling heeft zich voorloopig belast dr H W Nolens lid van de Tweede Kamer te Bolduc 27 September zullen de afgevaardigden der verschillende Nationale Vereenigingen te Bazel bijeenkomen en zal het bureau voor vast worden ingesteld Het wel wat vreemds geval schijnt zich te zullen voordoen dat China aan de mogendheden meer zal betalen dan deze van de Chineesche regeering te vorderen hebben Ohiua heeft beloofd een Öedrag van 450 mintoen taëls te zullen yeimin en te Washington is men in de regeeringskringen van meeuing dat de gezamenlijke eischen der mogendheden op ongeveer 415 millioen taels m tfeten geschat worden Zal China zoo dit waar blijkt die 36 millioen toch moeten betalen f En zoo ja wat zal men dan met dat geld doen P Dit is natuurlijk niet zoo dadelijk te zeggen maar voorshands schijnt het wel als zal China nog in lang niet tot betaling van zjjn schulden kunnen overgaan Uit Che fan wordt tenminste gemeld dat daar ter plaatse tal van vluchtelingen binnenkomen die vertellen dat de gansche provincie in opstand is De opstandelingen moeten er afschuwelijk huishouden maar de Bussische troepen zijn absoluut niet in staat de rust te handhaven In de omgeving van Moekden zijn alle dorpen in de asch gelégd Men boude evenwel in het oog dat Sjangai vanwaar deze jammertgdingen de wereld worden ingezonden een zeer troebele bron is voor nieuws Vooral in antiEussische tendenz berichten is Sjangai altgd zeer vruchtbaar gebleken Verspreide Berichten j FaANKEUK Zeker om ex koningin Banavalo van Madagascar het vertrek uit Parijs waar zij reeds sinds lang geen groote attractie meer worden zij bracht hem niets aan dan een adellijken naam maar hi had juist zijn hart laten spreken En de stem van het hart komt tegenwoordig zoo zelden aan het woord I Wanneer de hceren der aristocratie jonge voorname officieren en riddergoedbezitters heel de huwbare en tevens hoffdhige mannenwereld wanneer zij een weinig glimlachten bij de teekenen van goedkeuring waarmee de verloving van den kant der dames begroet werd zoo geschiedde dit zeer discreet Het hart komt zoo zelden aan het woord dat is het juist Deed het dat meer ïoo had misxhien een hM t onder een uniform der voorname cavalerie regimenten of onder een diplomatenrok in den loop der laatste vier jaar reeds voor juffrouw van Uechtritz gesproken En dat ze zoodanige spraak nog véél liever verhoord had dit meenden ze beslist te mogen aannemen Maar zooals we zeiden dit werd ternauwernood aangestipt De mannen zijn meest merkwaardig grootmoedig ten opzichte van dames die ze niet meer behoeven te trouwen omdat een ander bereid is dat te doen gaarne kennen zij gene alle mogelijke goede eigenschappen toe dikwijls zoo zonder eenig voorbehoud dat raen zich onwillekeurig moet verwonderen hoe het mogelijk is dat ze zich dezen schat konden laten ontgaan Tot in de hoogste hofkringen vond de aanstaande verbintenis een gunstig onthaal Een hooggeplaatst persoon die in dezen tijd met het oog op lielangrijke bestellingen een bezoek aan de Sieemann sche fabrieken en magazijnen bracht sprak den jongen chef die hem rondleidde er over aan en bet behaagde zijne hoogheid den bruidegom vormde voor de leegloopende menigte wat minder zwaar to maken heeft de president der Eepobliek met zjn vronw de donkerhuidige dame op het Elysée ontvjingen misschien wel in de nieuwe mooie japon der vroegere Majesteit door liefdadige Parijzenaars vereerd De Baad van State heeft goedgekeurdhet besluit van den minister van onderwijs waarbij de vroegere leecaar in de geschiedenis te Bennes Gabriel Syveton ontslagen werd verklaard omdat hij het hem toegestane verlof met behond van traktementom gezondheidsredenen misbruikte tot hethonden van conferenties voor La patriefrauQaise Te Cannes is een algemeene staking uitgebroken onder de werklieden in de bouwvakken en do kantonrechter is door beide partijen tot scheidsrechter gekozen terwijl de toestand zeer ernstig is Beloië De crisis in de glasindustrie in Charleroi schijnt nu wel gansch en al overwonnen in de meeste fabrieken is de arbeid harvat Een bedrag van 2 500 francs door den president van de Amerikaansche glasblazers Burns naar Londelinsart gezonden ter bevrijding van den president der Belgische glasblazers Edmond Gilles die nog een maand in de gevangenis moet blijven is onder dankbetuiging geweigerd GKOOT BBITTilIHIE Te Londen zijn twee dieven recidivisten waarvan er een geschoten had op hen achtervolgende politieagenten veroordeeld tot zeven eh acht jaar dwangarbeid plus 25 slagen met de kat met negen staarten De aanleg van een eleotrisclje spoorlijn onder de Solent is nn verzeksid Metinbegrip van den tunnel zal de lijn bijnatwaalf kilometer lang zijn en zes honderdduizend pond sterling kosten In zeven jaarmoet alles gereed zijn BINNENLAND In zake de subsidie aanvrage van de Hollandsche Blectrische Spoorweg Maatschappij voor den aanleg van tramverbindingen Leiden Haarlemmermeer en Amsterdam Alfen stellen God Staten van Zuid Holland aan de Statenvergadering voor aan de Holl Klectrische Maatschappij mede te deelen lo dat zij op het verzoek om subsidie voor een Ijjn Amsterdam Alfen afwiji end moet van Rita zelfs met hém den prins had Rita een wijle en zelfs niet zonder succes gecöquetteerd met zijn voortreffelijke keuze geluk te wenschen I Een onderscheiding die reeds den volgenden dag in alle ochtendbladen der hoofdstad stond te lezen Dat Seemann behalve den titel van Commerzienrath die hem in geen geval kon ontgaan bij de eerste gelegenheid een ridderorde zou krijgen dit stond voor de ingewijden vast Dat waren dus de kringen waartoe de bruid behoorde En tje andere de welvarende familitn zónder van maar meest met met zeer veel geld namelijk geld en groot industrie f Zij die evenzeer een vastgcsloten kring vormden als de aristocraten en m wier oog onbemiddeldheid een minstens even groot gebrek zoo niet smet was als het ontbreken der adellijke voorouders in dat der anderen Nu men hield zich hier misschien wat gereserveerder en wel te meer naarmate men tot hiertoe nader bij het huis Seemann gestaan had DeWalch s btj voorbeeld de allernaaste vrienden deden in het begin om zoo te zeggen een sprongachteruit Maar reeds na een paar weken kwamdat weer terecht Mevrouw Walch de moeder vanMargareta was een veel te behaaglijke natuur dan dat ze het lang in een stijve houding tegenover de Seemann s had kunnen uithouden depapa beschouwde de z iak als een aangelegenheidder dames waaroVer hij zich niet warm behoefdete maken Hij was overigens ook oprecht blijdedat hy zijn dochter e nog behield Wordt vervolgd