Goudsche Courant, dinsdag 2 juli 1901

Zomerdienst 1901 AaDKevangen 1 M Tyd vüo tireenwlcli BODDi ROTTÏEDAMvl nra S Directe Sneorwegverbtndlngen met GOUDA 5 69 7 11 7 8B 8 91 8 88 9 08 9 94 9 88 9 57 10 85 10 B6 11 16 19 18 19 97 19 B8 1 97 i li sMT Ïi SM 4 39 4 B4 6 16 94 6 18 7 08 7 96 7 44 8 14 8 17 8 86 9 14 10 19 10 46 11 inM door 7 18 40 11 09 1 06 OJ S 94 J 10 1 r rk k 7 98 8 50 j 1 8 U4 4 1 5 11 8 8l lO JO a 7 85 8 17 t 11 80 i 1 91 4 18 B 18 8 41 Jl 10 8J Lm It 9B7 44 9 06 9 99 9 46 10 18 10 B6 11 99 11 80 19 84 19 44 1 80 9 89 S Bl 4 08 s 6 97 5 86 6 46 6 89 7 47 8 07 8 50 8 69 9 8B 10 46 11 06 U i7 d DP 8 54 11 16 1 68 WO 7 7 M U U dam B 8 09 9 08 10 08 11 95 6 S 6 90 7 11 48 j nlntJ liunalii n iilWli tt a t da la kl Tarkrijjbur tagai amkaln moktpnii H BoUaniiolia Spoor i B tru applaniait kraijv 1 Allm Mula l WB U op da li a M d ma d 5j d j KOTTEBDAM aODDA tI 6 17 6 41 6 97 4 45 5 19 6 04 6 9 7 05 7 6 8 9 1 £ 9 86 4 53 6 89 9 46 5 6 46 t 9 BS 5 10 6 66 V 10 08 4 06 4 94 4 B9 5 16 5 48 6 94 7 09 7 96 8 90 8 49 9 47 10 09 10 16 11 04 6 45 6 BB 4 49 5 80 6 04 7 11 7 98 7 45 8 89 9 18 9 47 4 69 5 41 i J 5 01 B Bl f 5 11 6 04 J 5 17 6 10 6 96 7 89 7 43 8 06 8 84 9 00 9 87 10 08 10 19 11 81 11 45 19 04 19 16 oor L Bitn inpplamaatbawija na da Compagnia dar Wagoaa Liti l HO I n Wan J U P GOUD A Se N H a a o aa wria 10 19 10 5 11 1 19 1 l U U 1 58 9 91 8 4 19 4 50 6 18 5 49 6 91 7 99 11 16 i i j ij 4 lL8 10 45 illS IMS 1 9 45 ir65 l 1 44 9 9 48 4 1B 4 4B ia 6 Ï8 l 49 7 57 9 91 10 00 10 46 11 16 11 57 B O O U A 1 M1T8BDAM riaa aeria Jouda 6 8 11 8 8 S8 10 90 10 69 19 08 1 10 9 86 8 95 4 07 i 43 5 9 t 96 8 48 9 51 0 Ï9 10 80 10 87 11 08 Amat W 8 01 8 58 9 10 10 11 04 19 48 18 67 I B7 8 96 11 4 67 6 80 6 46 6 44 9 85 10 3 i 11 08 11 47 11 69 AmatC 8 1 9 18 9 87 10 96 11 1 1 08 1 10 9 19 8 40 4 87 1 5 45 6 01 9 8 10 tO 11 16 19 09 19 14 ZZ Z B f 1S 1J l 1 1 Voorburg 6 88 2 Z l O Kaa Uüat op daa laop to iot frakaad ori W 4 48 4 68 S IO aimöaiïalraia ill n lö m a laia artra latal aa J BaluJ t aaaa Hljat la kl aa aapplaiaaat tawjia VukR 6 8 7 15 8 10 8 16 9 18 9 8111 1619 97 11 1 9 91 1 10 8 84 4 4i 6 06 6 91 7 09 8 10 9 96 9 46 Imat ¥ 5 84 6 47 7 80 8 9 8 4i 9 80 46 11 80 19 41 l Oi 9 tO 8 98 8 49 5 01 6 91 6 86 7 95 8 95 9 40 10 01 loud 7 03 7 31 8 18 9 19 9 89 10 18 10 84 11 1 l t 1 9 8 99 4 18 4 84 5 47 7 07 7 64 8 09 9 19 10 17 11 98 T 7 6 7 47 8 88 9 90 10 04 10 41 1141 1 9 1 48 3 J 4 B J OO 8 4 9 6 0 08 10 4 07 6 4 8 09 87 10 97 11 5 19 05 1 97 8S i ill Cu S iJ M 7 6 uT uTl Tl nil 40 8 51 4 4 18 6 1 V 4 7 4 9 9 10 07 10 4 U beschikken zoolang niet is gebleken van de I onmogelijkheid der tot standkoming in de itoekomst zonder provinciaal sabsidie eener 1 spoorverbinding tnsschen Amsterdam en Rot 1 terdam over AUen door welke tevens in debehoeften van het locaal verkeer der lus 1 schenliggende plaatsen voldoende zal worden I voorzien I 2o dat zij mocht door de Uaatschappi 1 worden voorzien in eene Hjn die op Noord I Hollandsch territoir Haarlem en Amsterdam 1 verbindt met de Ringvaart van den Haar 1 lemmermeerpolder bij Onde Wetering bereid is voor het gelgktydig aanleggen en in exploitatie brengen van eene lyn die benoorden den Rvjn Onde Wetering aan Leiden verbindt haar een renteloos voorschot te verleenen van een derde der kosten van aanleg na aftrek van een bedrag van f 114 874 tot een maximum van 1240 000 onder nader door haar te bepalen voorwaarden Bij besluit der Staten van Zuid Holland van 4 December 1900 werd bepaald dat de Bom die aan de Rotterdamsohe Tramwegmaatschappö renteloos zal worden ter leen verstrekt ten behoeve van stoomtramwegen op eilanden in Znid HoUand definitief zal worden vastgesteld in deze zomervergadering Voorloopig werd de som vastgesteld op van i 4 325 000 het oorspronkelijke ramingscijler verminderd met het vast te stellen bedrag der bydragon die door gemeenten andere corporatiën of belanghebbenden ten behoeve van den aanleg dier stoomtramwegen worden verstrekt Ged Staten stellen thans voor de som die aan de Rotterdamsche TramwegniaatschappB ten behoeve van den aanleg der bedoelde Hjnen j enteloos ter leed aal worden verstrekt vast te stellen op van f 5 190 000 nl t 1 130 000 welke som evenwel verminderd wordt met de contante waarde der bijdragen die door de gemeenten andere corporatiën of belanghebbenden ten behoeve van den aanleg dier stoomtramwegen zgn verstrekt De contante waarde dezer snbsidiën wordt door Ged Staten vastgesteld nadat hun gebleken is volgens welken rentevoet de contante waarde berekend moet worden doch tegen geen hongeren rentevoet dan 4 pCt Het Handelsblad wijst er op hoe in bet Koorden des lands de ontevredenheid met de bestaande maatschappelijke toestanden steeds toeneemt doch in andere deelen de tegenzin van ingrijpende hervormingen maar al te duidelijk gebleken is en stelt nu de Traag of de nieuwe meerderheid zich dus niet genoopt zal achten van maatregelen Tan eenige beteekenis op sociaal gebied af te zien Verder schrijft het blad in een entrefilet Dr Kuyper heeft de geestverwanten die hem kwamen gelukwenschen met de behaalde zegepraal toegesproken met eenige woorden waarin tweemalen de uitdrukking de naam van öod voorkwam Denaam van God beweerde hij heeft de Mge erlangd in het Vaderland en hy heeft dat d t naam van God voorgoed zal getriumpheerd hebben in ons dierbaar vaderland Dr Kuyper en de zynen hebben de gewoonte den naam van God telkens te gebruiken by al bun doen en laten ongaarne nemen wg aan dat zg dat oprecht meenen Sottaidam Beiu B Rottardam S F Botterdam U Oapelle Hieuwerkark Uoordraoht Sasda 7 16 6 87 8 41 9 11 7 18 8 68 7 8 8 09 7 58 9 14 7 68 9 08 19 9 88 Qouda Zevanli Moeto 8oetermear Zeg Voorburg Hagfc ioudii 6 90 g Sl 7 88 7 C0 8 16 07 Oudaw t 8B Woard 6 48 6 48 8 J8 Utraolt 6 08 7 114 11 8 98 8 59 9 8 Ulraolit Woerdeii Oudaw Ooada Ooada Moordresht riouw rkork 0 peU tottaidun BotterdimD Botterdam d Alle i U Toch ligt in dat gebruik en bïpaaldeiyk 1 in de toepassing welke de eminente leider 1 der anti revolutionairen nu weder daarvan heeft gemaakt een zeer bedenkeiyk element Hö zelf heeft het ons euvel geduid dat I wy het woord clericalen blgven gebruiken ook van zyn richting Met nog veel meer recht keuren wj in hem af dat hu door aldus Gods naam aan den uitslag van verkiezingen te verbinden op zgn tegenstanders weder de aantyging werpt alsof Gods naam hnn onverschillig is ja nog erger dat zg Godloochenaars zyn Voor die tegenstanders is dit zich toeëigenen van Gods naam voor een enkele of voor eenige staatkundige partyen het mengen van de Voorzienigheid in de menscheiyke politiek een groote ergernis strydig met het gebod Gij zult den naam des Heeren niet ydeiyk gebruiken En hoe kan die naam meer gdel meer in stryd met de goddeiyke liefde worden gebezigd dan door daarin de gedachte te leggen dat al wie niet als Dr Kuyper en de zgnen over godsdienst denken ongodsdienstigen godsdienstloozen godloochenaars zgnP Gemengde Berichten Een Handels en Credietbank te Amsterdam laat sinds eenigen tyd in geheel Dttitschland aandeelenineenloterymaatschappy aanbieden Elke 30 personen zoo lezen we in de Frankf Ztg vormen een gesloten maatschappy waaraan de leden maandeiyks een bepaalde som moeten storten Daarvoor koopt de bank dan lotenseriën en de mogeiyke prgzen daarop vallende worden onder aftrek van een zekere som voor de bank onder de leden verdeeld Een juffrouw Sippel die deze loten te Frankfort aan den man bracht is wegens medewerking aan verboden loteryen tot f 12 I boete veroordeeld Hevige en voortdurende hagelbuien hebben in Ënropeesch Turkye den oogst grootendeels vernield In het vilayet Smyrna moet ook de wgnstok veel van hagelslag geleden hebben Ook in de andero vilayets van Anatolië moet de tagel groote schade aangericht hebben Eergistermiddag is te Scheveningen een voor een ry tgje gespannen paard toebehoorende aah het circus Kenz op hol geslagen Het voertuig kantelde en kwam daarby op een bandwagon terecht Het paard werd gegrepen De bestuurder had eenige schrammen aon de handen bekomen 9 40 9 48 10 16 10 9 10 88 10 48 10 4 11 59 1 0B B Bolludiak i l l 1 A U I K S U a r vioa arial I U 10 59 13 00 19 39 9 15 3 19 4 S9 11 16 9 S9 11 84 9 10 S S 10 14 10 49 11 47 IS 88 1 06 8 08 3 45 5 04 B 9 89 Eenige jaren geleden bracht de hertog van Edinburg een bezoek i n de Australische mynstad Ballerat Hy werd toen geiyk ook thans in een goudmyn rondgeleid en de directeuren brachten hem o a in een vertrek waar de baren goud werden bewaard Een hnnner nam een baarlop en overhandigde dien aan den prins met de bedoeling dat deze zou voelen hoe zwaar de klomp goud was De hertog nam de staaf aan bekeek haar nauwkeurig aan alle kanten en sprak toen in hartelgke woorden zyn erkenteiykheid uit over het geschenk dat hy daarna aan een zyner adjudanten overhan digde Geen der directeuren durfde Z K H op de vergissing opmerkzaam maken en zoo kostte het vorstniyk bezoek der mijnmaatschappó vrj wat meer dan waarop men gerekend had De rechtbank te Amsterdam deed uitspraak in de zaak van de vier loges van Lammetje Zondag die dezer dagen terechtstonden beschuldigd van diefstal en inbraak in het huis van wfllen den heer Heyman op het Singel 265 in don nacht van 4 op 5 Januari jl Zy veroordeelde A Helmig tot 5 en H J Van Breemen tot 6 jaren gevangenisstraf en sprak de beide andere beklaagden Siewert en Muiselaar vr Voor de rechtbank te Colchester heeft terechtgestaan een man die op Nieuw Zeeland gearresteerd was wegens een te Colchester gepleegden moord waarvan men hem het daderschap toeschreef De beschuldigde hield voortdurend vol dat hy het slachtoffer was van een noodlottige geiykenis en werkeiyk is nu gebleken dat hy niet de moordenaar maar een dubbelganger van deze is Hg is onmiddeliyk in vryheid gesteld De politie te Barcelona heeft van een man Florencio Rossi genaamd die gearresteerd is wegens mishandeling van een vrouw belangrgke stukken ontvangen waarin hy verklaart dat hy de dader is van een in 1896 op een vrouw en 2 meisjes gepleegden moord voor welk misdrüf de echtgenoot van die vrouw indertyd ter dood veroordeeld en geëxecuteerd is Een afschuweiyk bloedbad is dezer dagen aangericht te Gross Oldendorf in Daitschland De zoon van een aldaar wonenden landeigenaar had met een steen den bond van zyn onderwyzer doodgegooid De vader van den jongen trachtte de zaak in der minne te schikken en bood aan den hond te betalen doch kreeg op dat aanbod geen antwoord Den volgenden dag kroeg de jongen van den onderwyzer zulk een onmenscheiyk pak slaag dat hy door zyn vader die inmiddels gewaarschuwd was levenloos naar huis werd gedragen De moeder schrikte zoodanig by het zien vac het Igk van haar zoon dat zg dood ineenzakte Krankzinnig van woede greep de zwaarbeproefde man daarop een byi liep naar den onderwyzer kloofde dnzen den schedel en hy hing zich daarna zelf op Op 13 15 Jnli zal te Bazel het 56 eeuwfeest worden gevierd van t toetreden dier stad tot den Zwitserschen bond Dit geschiedt met een historisch feestspel waarvoor op St Margarethen een openlucht theater met 8000 zitplaatsen wordt gemaakt Meespelenden zangers muzikanten enz samen 2200 in getal gaan in optocht naar het tooneel waar dan het spel van dr Wackernagel met muziek van dr Huber zal worden vertoond üit Bazel schryft men over dat feit aan de N R Ot 4 93 r 1 48 1 54 86 9 14 1 45 46 1 S8 9 08 r 1 09 9 09 9 83 I Ot 19 80 19 88 3 45 4 08 6 88 46 43 lO OJ t U 10 14 10 80 10 46 10 54 11 99 11 06 6 80 7 10 7 86 8 J6 7 85 7 88 8 48 7 00 7 54 8 08 P 5 6 49 6 07 6 94 t Is voor Bazel wel een feit om byzonder te herdenken V66r de toetreding tot den bond zag het er treurig uit voor de stad Onderdrukking d or den adel oorlogen met vreemden en burgerkrgg hielden haar bloei geheel tegen Van den tgd dat graaf Rudolf van Habsburg met zyn leger de stad en haar omgeving verwoestte 1272 tot het einde der 15e eeuw was er byua geen oogenblik dat te niet tegen een oi anderen vgand te stryden had hetzg dat hg zich binnen de muren bevond of uit den vreemde tegen haar optrok De voornaamste oorlogen ziJn wal die togen Oostenryk en Frankrgfc in 1444 slag by St Jakob tejen Karel den Stoute wiens harnas Mor nog in het museum wordt bewaard en in 1499 tegen de Zwaben In al deze oorlogen hadden de Bazelers een krachtige hulp aan de Eedgenooten die zich bgzonder in den slag by St Jakob door hun moed ondericheidden Daardoor kreeg de party die den Eedgenooten goedgezind waa hoe langer zoo meer de overhand en zg wenschte dat de stad zich zon aansluiten hg den Zwitserschen bond Spoedig ontving zg dan ook een zeer eervollen bondsbrief met toezegging van vele privilegiën en de belofte dat voor Bazel een plaats onder de kantons opengemaakt was Hierdoor zon de stad de beste garantie voor haar vrgheid en zelfstandigheid krygen Geen wonder dus dat toen op 13 Juli 1501 de afgevaardigden der Eedgenpoten den bondsbrief brachten en het volk hem bezwoer alles feestvierde De stad was nu Zwitsersch en de bewoners reeds I lang Zwitsersch gezind deden thans het hie I Bazel hie Schweizerboden I door de straten klinken I Het Festspiel nu geeft de voornaamste I gebeurtenissen uit dien tyd te zien Het boI staat uit vier akten St Jakobsdag BaI zelsche vrede Liestal s schuttersfeest en I de Bondsoed 10 98 9 16 lo ai 9 18 10 18 10 48 11 9 8 01 8 89 9 17 9 53 9 66 8 18 10 08 8 94 10 17 S 88 C = 10 99 8 48 8 i9 9 44 1 19 10 84 I Als het scherm omhoog gaat ziet men I St Jakob een plek bniten Bazel met het I kleine kerkje Links een deel van den stadsI muur en het Siechenhans waar in 1444 1 een groot deel der strydende Eedgenooten I den heldendood vonden De Verbonden troeI pen Bazelers en Eedgenooten rusten zich uit I tot den strgd tegen de Zwaben de paarden I worden gezadeld de kanonnen weggevoerd I Uit het kerkje komen de hoofdlieden die I de soldaten opwekken en moed inspreken I en onder vrooiyk gezang trekt men naar I het slagveld Het koor zingt buiten het I tooneel terwyi het scherm valt de profetie I der Sturmwind ziebt dem Volk voran das I eine Gass der Freiheit bricht I De 2e akte speelt in 1499 Het is 22 SepI tember de oorlog voor het oogenblik met I een overwinning geëindigd Op het MnnI sterplein te Bazel het paleis van den bisI schop Verschillende gilden zgn voor het I buis verzameld Een heraut van den keizer I van Oostenrgk verkondigt dat zyn vorst I Trede wil sluiten maar de vredtsvoorwaarI den bonden geen vryheid in en daarom wil I men ook van geen vrede meer hoeren Op I de vraag Schwiz oder Oesterreich klinkt I het steeds beslister Schwiz 1 En met het I vaste voornemen om weer de wapens op te I nemen trekt de menigte weg und uur der I Trauei schwerer Klang ist ihr Gejeit Voor de derde maal gaat het scherm op Een feestelgke stemming heerscht in het dorpje Liestal Het prysschieten zal zoo beginnen Men danst en zingt en drinkt tot midden onder de lustige gasten een doode wordt gebracht Vermoord door Oostenrgksche soldaten zeggen de dragers Nu is de sympathie voor Oostenrgk geheel weg en daarvan maken natnuriyk de Zwitserschgezinden gebruik De oorlog is met de overwinning geëindigd zegt een der hoofdlieden maakt u deelgenooten van de zege en slnit n hg de Zwitsers aan Bezield door de gloedvolle rede van den spreker roept het volk Ja we willen Eedgenooten Zwitsers worden Hierop volgt dan in do laatste akte het tronw zweren aan den Bond In een langen optocht trekken ridders geestelgken gildebroeders soldaten te paard en te voet burgers oud en jong allen in de prachtigste gewaden en met hun vaandels en banieren naar het marktplein D44r voor het raadhuis legt men den eed af En met een imponeerend liedje door allen gezongen eindigt de voorstelling Alles staat onder de talentvolle leiding van den regisenr van den Hofschouwburg te Weenen een geboren Bazeler s Avonds is het groot vuurwerk op den Bgn en illuminatie Het bggoloof is de wereld nog niet uit Dit is weer eens bewezen door hetgeen in de Linnaeutdwarsstraat in Watergraafsmeer is gebeurd Daar was oen zeer jong kindje gestorven en do moeder het niet kunnende gelooven riep de buurvrouw er bg en samen kwamen zy tot de conclusie dat er met dat kindje iets niet in den haak was hot was betooverd En die betoovering kon niemand anders op haar geweten hebben dan een oude vrouw die is de buurt woout In minder dan geen tgd was de geheele buurt over het geval in rep en roer en de onde vrouw was er bepaald slecht afgekomen als de politie zich er niet mee bemoeid had De burgemeester verscheen zelfs om te halpen de gemoederen tot bedaren te brengeii In dan nacht van 26 Jnni liep de stoomboot Lusitania kapitein Mac Kay van Liverpool naar Montreal kort vóór dageraad in dikken mist op de rotsen te Seal Covo Kew Foundland op 26 mSlen ten noorden van Kaap Bace en byna op dezelfde plaats waar de Scottish King verongelukte De 500 passagiers zyn gelukkig allen gered doch in welke omstandigheden Volgens het verhaal der schipbreukelingen was het een verschrikkelgk tooneel Toen de Lusitania met een onheilspellend gekraak op de klippen vast raakte kreeg het schip zulk eenen schok dat de meeste passagiers uit hunne kooi werden geslingerd en sommigen gekneusd werden Allen snelden in hub nachtgewaad naar dek waar de meeste ook de mannen hunne linnen kwgt raakten Mannen gebrnikten revolvers en messen en vochten tegen de matrozen om het eerst in de reddingsbooten te geraken of tegen vrouwen en kinderen die onder de voeten werden vertrapt om deze voor te zgn De officiers en de matrozen hadden de grootste moeite om zich tegen deze wilde mannen te verdedigen en om de paniek die geen reden van bestaan had te stillen Eerst werden de vrouwen en kinderen aan land gebracht daarna de mannen De vrouwen en kinderen waren meest allen in hun hemd en stgf van koude verkleumd van den mist men moest ze letterlijk op de kust trekken Andere booten gingen verloren in de branding en men moest de half verdronken passagiers van de klippen halen waaraan zy zich vastgeklampt badden Vervolgens moesten die honderden rampzaligen half naakt nog kilometers ver te Toet gaan om de buizen van een visschersdorp te bereiken waar zg zich nn bevinden Eene boot met 20 opvarenden dooide uren in den mist rond zoodat het gerucht liep dat er 20 man was verongelukt Doch zg is later veilig aangekomen De Lusitania 1 verloren Men schryft aan de Tel De commissarissen van de Deventer tapjjtfabriek zullen tegen 6 Jnli een vergadering van aandeelhouders houden Voorgesteld zal dan worden den heer Mouton den tegenwoordigen directeur van de Amersfoortsehe tapgtfabriek te benoemen als directeur der Deventersche De Amersfoortsche tapgtfabriek zou dan mogeiyk met die te Deventer samensmelten en die uit Amersfoort naar Deventer worden overgebraeht Nog eenige jaren zonden ze naast elkaar blgves bestaan üit Amsterdam meldt men aan de N B C Omstreeks 11 uur gisterochtend werd een kasaiersknecht in de vestibnj e van de Kas vereeniging beroofd van zgn portefenille waitrin voor f 5000 aan papier geborgen as n dief zette het op een loopen maar wor4 door burgers gegrepen en aan de poUtie overgeleverd De portefeuille had hy inmiddalB reeds weggeworpen De dief schgnt eon Bngslichmao te zgn hy houdt zich al thans alsof hy niets dan Engelsch verstaat Donderdag op den dag der herstemmingen vertrok uit Pernis een sleepboot naar zee met stuurman M van Veelen aan boord want er was bericht gekomen dat driePernisser vischsloepen te Ymniden binnengevallen op de thnisreis naar Pernis waren Het doel was zooveel mannen als mogelgk van die sloepen mede naar Pernis te nemen opdat zg nog tgdig bun stem zouden kunnen uitbrengen op den candidaat der antirevolutionairen H Ch Vegtel Voor Scheveningen ontmoette men de sleepboot met de sloepen en een der schippers was dadeiyk bereid twee mannen van wien bekenjd was dat zg op den antirevolutionair zonden stemmen over te doen gaan op de sleepboot Doch nn deed zich het geval voor dat een dor andere schippers verklaarde dat als dit gebeurde vgf zgner mannen stemmers voor mr Goekoop ook op de sleepboot zouden overgaan Bg dezen stand van zaken oordeelde stuurman Van Veelen het maar geraden onverrichterzake de huisreis te aanvaarden Men meldde eergisteravond uit Amsterdam Het vyfde kiesdistrict heeft heden het vermoeden versterkt dat Hollanders de eigenschappen missen om eene plotEielinge opgekomen behoefte tot uiting eener feesteiyke stemming zonder veel nadenken onder den goeden vorm te brengen In bnnrt IJ IJ die zich overigens nog het best leent tot straatvertoon zou heden een serenade gebracht worden aan den heer Ketelaar het herkozen Kamerlid Van den burgemeester was vergunning verkregen tot het houden van een optocht de stoet zon zich te 9 uur opstellen achter het Hgksmuseum De hoofdcommissaris van politie was met zgn staf op tyd ter plaatse en bracht zyne manschappen te paard en te voet op post Maar de politie mocht wachten tot half tien Eindeiyk dan werd de optocht geformeerd Een paar open rgtuigen met vereerders van den heer Ketelaar waren voor de kern van den stoet te houden en voorop liepen een acht of tien man met flambouwen Twee tamboers de een met een groote de ander met een kleine trom namen de plaats in der ontbrekende muziek Nadat de mannen met de flambouwen en het tromdragend tweetal zich voor de woning des heeren Ketelaar hadden opgesteld en de open rgtuigen met do vereetders waren voovbggereden trad de heer Ketelaar op zyn balkon Hg zeide dat hem deze hulde recht aangenaam was en dankte allen die tot zyne verkiezing hadden medegewerkt waardoor hy wederom in staat was gesteld naar zgn beste weten mede te werken ter behartiging van s lands belangen Daarop trad hy groetend terug en liet de venstergordgnen vallen voor de in grooten getale verzamelde menigte het teeken dat de armeiyke ovatie als geëindigd was te beschodwen By do onthulling van het standbeeld voor den vader van minister Goluchowski te Lemberg hebben studenten en werklielen een demonstratie gehouden Terwyi de stadhouder de verdiensten van den gehuldigde in een toespraak herdacht klonk uit het stadspark niet ver van het standbeeld een vierstemmig gezang De manifestanten zongen het spotlied Weest gegroet magnaten en een vrgheidsmarach Het geïmproviseerde concert duurde een kwartier en werd door de politie met geweld gesmoord Een Duifsehe deputatie met igeneraalma joor Voa Moltke aan het hoofd is te Petershof door den Czaar ontvangen De Russische keizer heeft met evenveel belangstelling als de Engelsche koning de uniform bekeken der Duitsche koloniale troepen De Dnitsche gezant te Petersburg bood de militaire deputatie een diner aan Een ontzaglgk spoorwegplan is volgens de Daily Express door een groep financiers te Kalro besproken Keeds zon deze groep een onderhoud gehad hebben met de regeering van Egypte over den aanleg eener Ign van Kaïro naar Sjanghai die moet loopen dwars door Arable Perziè Beloetsjstan Indië en Birmanië om langs het dal van de Yang Tsé in China te komen men zou zooveel mogeiyk gebruik kunnen maken van de reeds bestaande spoori eglgnen STADSNIEUWS GOUDA 1 Juli lyOl De 2e luit J J H Meger van het 4 reg inf alhier wordt 2 $ Jnli voor 2 maanden gedetacheerd bg het korps genietroepen te Utrecht en zulks ter vervanging van den Ie luit L F Duymaer van Twist die in verband met zyne verkiezing tot lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal inSept a s op non activiteit wordt gesteld De bg het reg gren en jagers overgeplaatste Ie luit G T Noothoven van Goor is bestemd voor de bataljons grenadiers Het onderzoek van het water der Waterleiding had gedurende de maand Junihet volgende resultaat 22 Juni 6 permang kalicus per 1000 cc 29 4 5 Nieuvsre Zending PARAPLÜIES Dassen en Haudschoenen A VA os z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telepkoou V 3i iieurs van Amsterdam Slutkrs 9 98 Vikrs 79Va 93 3 g 8 i 90 821 81V 84 a o V e 81 38 JUNI ClDiaiiND Cort Ned W 8 91 dito di o dltc 8 dito dito dito 8 HoNOj Obl Goucll 1881 88 4 lTAUl Iiia ihrg mg 1869 81 5 OosTlint Obl IQ papier 186B 5 dito ia zilver 1868 5 PoïTiiaiL O l met coupon 8 duo ticket 3 67 8V 101 90 675 484 51 194 7 WL 1841 119 luV 928 66 68 I 11 98V lOO a V 914 1407 61 102 107 I lOt 86 1Ö4V 69V l 9 64 0 101 1 109 108V ll 117Va 109 RüaLAilc Ob Biuoeul 1894 4 dito GecoBS 1880 4 dito bi Bolhi 1389 4 dito bg Hop 188 0 4 d to io i Duil lean 1883 6 dito ilito dito 1884 5 SpAMja Perpi ttcliuld 1881 4 luKKKlJ Gefr Conr leen 18 0 4 Ge Ipening sorio D i GecleoniR serieO I ZuidAfk Kp v obig 18 MEil0O Ob it 3ch 18 0 ViNEÏDELA Obl oiiiiep 1881 4 AuSTBEUAU Obligation 18 B 8 ÜOTTEluiAH 3tejik leau 18 4 3 NlD N Afr Hindelt aand Arendab Tab Mg Corlificaton l eli MaatecbaTipü dito Aru Hypotheekb pnndbr 4y Ju t M der Voratenl aand Or H vpotbeekb pandbr 41 1 Nederlaudat he hank aand Ned KandelmaatBoh dito N W P c Hyp b pandbr 3l BotUllypotboBkb pandbr 4 ülr Hypotiieoltb dito 4V j OosTHKR OoatHong bank aand ItuaL Hyjiotbeekbank pandt Ami ika Equt hy poth pandb 4j Maxw L G Pr Li n eert NlD Holl U 3poor w Mij aand Mij tot Bip T St Sp aand Ned Ind Spoorweg m aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 18 1 dito 41 ITUIK 9poori l 1887 89A Eobl 8 Znid Ital Spwmij A H obl 8 PoLi N Waracliau Weenen aand Bdbl Gr Ruaa van de nog voorhanden Mantels Costumes en JAPONSiTOVffEW tegen veel verminderde pryzen O SAMSOM Rechtszaken Voor Eet hof te s Gravenhage heeft terecht gestaan een tapper nit Dordrecht door de rechtbank aldaar tot 6 maanden gevangenisstraf veroordeeld ter zake van mishandeling van een ambtenaar in de rechtmatige uitoOTIing zyner bediening Hy zon in den nacht van 20 op 21 Febrnari jl te Dordrecht een politie agent gepoogd hebben van t leven te berooven door dezen gewelddadig aan te grijpen en onder den uitroep Daar heb je die vnile K die zal ik hier verzuipen hem achterover in een mot gs bedekte sloot te werpen waarna het ys brak en de agent machteloos met den rug in t water geraakte met t hoofd onder het ys en in die sloot zou zgn verdronken of in de modder gestikt wanneer niet twee agenten hun makker hadden gered althans zon hg dien politieagent op deze wgze hebben mishandeld en hem geslagen en getrapt Van de ten laste gelegde poging tot doodslag had de rechtbank bekl vrggesproken Zoowel de officier van justitie als bekl hadden van dit vonnis geappelleerd Bekl gaf op den bewnsten avond zod dronken te zgn geweest dat hg zich niets van tgepleegd e feit kon herinneren Na verhoor van vier getuigen waaronder twee deskundigen die omtrent het toegebrachte letsej bekl zon den mishandelde een breuk hebben veroorzaakt verklaringen agegden waaruit bleek dat de breuk waarschynlgk niet is te beschouwen als een gevolg der mishandeling hoewel de mishandelde een andore verklaring aSegde en tevens meedeelde thans slechts lichten dienst te kunnen verrichten en welk verhoor voorts in t licht stelde dat de slootkant zeer steil was en de mishandelde door bekl in de sloot was getrapt waarna bekl die hem aanvatte met hem in de sloot was geraakt werd vervolgens door den adv gen mr Eeitsma bevestiging van t vonnis wat betreft de veroordeeling wegens mishandeling gerequireerd daar het opzet om te dooden niet bewezen was Hy was echter van oordeel dat de breuk wol degelgk als een gevolg is te beschouwen van den trap tegen den buik omdat de mishandelde terstond een hevige pyn had gevoeld die hem t loopen bemoeil kte en later een dikte waargenomen had ofschoon de geneesheer die hem onderzocht toen nog geen breuk constateerde Met het oog op den ernst van t misdrgf de opgelegde straf veel te gering achtende vorderde de adv gen veroordeeling van bekl tot 2 jaren gevangenisstraf Veemarkt te Rotterdam Maandag r Juli igoi Vette Ossen en Koeien redel a mvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 34 2e kwal 31 3c kwahteit 28 cent per half Kilo Magere O sen Melkvee en Vaarkoeien redelijk aangevoerd vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 28 zde kwaliteit 26 3de kwaliteit 2 2 cent per half Kl Vette Varkens redel aangevoerd ie kwaliteit 23 2c kwaliteit 22 3e kwaliteit 19 cent per half Kl Schapen en lamineren goed aangevoerd Handel voor vtt vee n vette varkens prijalioudend Vette Kalveren Schapen en Lammeren traag VERSCHEIDENHEID Te Breda zou in een der districten een candidaat gesteld worden voor het Jidmaat schap van den Gemeenteraad Deinst h reeds dagen in de buurt gecirculeeffl ou een meer dan voldoend aantal handieekeningen bevestigde de candidatnur Vergenoegd over het verkregen goede resultaat werd de Igst gedeponeerd in den zak van den boofdondorteekenaar Ojens vrouw echter waarschyniyk minder ingenomen met s mans candidaatschap heeft ter sluiks het corps delicti uit deti zak gehaald en verbrand Men schryft uit Tilburg aan Het Volk Door den heer L v d Bergh was aan het comité een brief gezonden met het verzoek om Vrgdagmorgen 11 uur een samenkomst te hebben Een vgftal wevers begaven zich gistermorgen naar don patroon Het resultaat der samenkomst was dat de staking glansrgkis gewonnen Dinsdag gaan allen weder aan hel werk tegen het oude loon dat was de eisch der wevers dien zg van het begin der staking tot het einde hebben gehandhaafd Men leedwezen zal ongetwgfeld vernomen worden dat do toonkunstenaar Gottfried Mann die in den laatsten tgd te Scheveningen vertoefde in de jongste dagen blgk en heeft gegeven van zoodanige geestesoverspanning dal hg op raad der geneeskundigen opgenomen is in een inrichting voor zenuwlgders in den omtrek van sHertogen bosch De zwager van den patiënt Louis Bouwmeester heeft hem daarheen gebracht