Goudsche Courant, woensdag 3 juli 1901

Woensdag 3 Juli 1901 40ste Jaargang No 8543 fiOUDSCHE eOHAOT MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No AI ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen ifedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefaon o M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De Iprijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomroers VTJF CENTEN in do geheele wereld bekend ett geroemd Onovertrotfen middel tegen nlle Borst Lont levernaagziekten ehz Inwendig zoowel als ook uitwendig in bijna idle ziektegevallen met goed ttevolg aan te wenden PirU PC fluCSn 1 per post t lis TMen fl Wonduialf bezit eenaU iOg ongekende genea kraoht en heilzame werking Maakt meestal Ike pgn jka en gevaarvolle operatie geheel overbodig fiet deze zalf werd een 14 jaar oud voor oUgeneeslIlk lehouden beengezwel en onlange een bijna SS jaar kanherUJden genezen Brengt genezing en verzachting der pijnen b wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prtjs par pot f 1 BC por post f 1 80 centraal Dopêt voor Nederland Apotheker IIENRI S tl DEUS Bokm 8 Amsterdam Wsir Keen depfit ie bestelle men direct Ban dieSohutMMjiothflke dei A THIKRRÏ in Pregrade bel Rohitseh Oeeterreich G eheve proepeotnl te ontbieieo b j het Gentml Depöt Sender Bokin a Ameterdim TIM c 0 90 o 0 35 Qenor lv rlegenwoordiger vot Keder nd Julius MattenkJodt Aiii i terdam Sal x siraa lon Vfie werkelijk prjs stelt een nECGLIeRK te hebben laat zich lotografeeren in de Votografiêche KutttUuriehUng STTJIDIO m P V IVAAL Fl SIN GEL 661 Gouda Druk van A BRINKMAN Zn AI VEiVrff iNTIElN Voorspoedig bevallen van een flinke Dochter W B T WIJNGAARDiai SOHOÏKESKAMP De ondergeteekende maakt door deze bekend dat by op heden zgne Roek Gouilsche Spiils en SlroopwarelbakkeriJ heeft OrJB MOMD AS aan ijn Zoon D C DE G lEDEEEN Dankbaar voor gej ten begnintlging en vertrouwen beveelt hjJJzjjB opvolger beleefdelijk aan il ÜOEDEREN Onder referte aan let bovenstaande heelt ondergeteekende de ér te bericMen dat hj de ZAAK ïijns Vaiers on er i ilenzeltden naam en op denzeUdj i Voet zal lj ortzetten verhengwi in hetzelfde voorganger zoovjel IC GOEDEREN GooDA 1 Juli 1901 L M DE hopende j ch te piogc vertroninen Am zi jaren h tt genoten GouJ 1 Jali 190 D c ü KORTE TIENDEWEG I IS GêloedeisSTEEHSMA Blöiemisten iTuriiög el TELEPH Iflo lU i Bieden aan om thans te planten Machtigej Varileiten vaii CACTCS DABÉIAS welke den geUeeleii Zomer met Jrachtig gevoride Bloemen ilrpen en dooilbloeien tot de vorst intreedt VERDER BET BEKENDE INJ ECTEN Cl Elt dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen on vruchten onschadelp is Liter f 0 5Ü Uier f 0 80 Liter f 150 FEAJïSCHE STOOMVEEYEEIJ cheinlsobe Wassclierij ViM II OPPElHEIMEll 19 Kruinkade Botterdam QebrevetMrd door Z M den Koniun der Belgen Hoofddepöt voor ÖOUDA de Heet A VAN OS Az Specialiteit voor het toornen en verven vai Ue Heeien en Dameigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het toom n van Dlnchemantelg veeren bont enz Gordjnen tafelkleeden eni worden naar d nieuwste en laatste methode geverfd 40f A PDl O I ♦ ST 8CHIEDAMMEK GENEVEH Merle I NiaHTCAF VerkrijglMr b ii M PEETERS Jz NB AIb bawiji van oohtlioui i i OTohet oa kurk Mod voorlien ru dea aaun dor Firmi P HOPPB Vrijzinnige Riesvereeniging GOUDA fe fc W g a B3 ï In de Alsemeene Vergadering op 0 Juni 1 1 aijn tot è andldaten voor 7 leden van den Gemeenteraad bIJ de Verkleding op VHMDAG 5 JULI 1001 ge§teld voor District 35I Barean Sdhool a d HoutDiansKracht a F m W STBAATEN ID istrict Z ÉBnreiia Stadhuia p f wmi Ij a lr Mjid l SCEELTEKi IM TEM IDistxict ill bnrean Gymnastiekscbool Ie bnrrerschool v or Helsjes tnging Plantooen il O M li worden aapiüevolen i Het Bestuur J oud iAdy t P l Dr H IJSSEL DE SCHEKPER voorziUer Mr M M SCHIM VA J DER L OEFF voon F HERMAN piimingnieeiitèT J M NOOTHOVEN VAN GOOk 0 A VAND W NÏ is gtepppd Öp idda i s uii J VAN TELLINGEN E OOSTENRIJK H VAN DER ROER I iH VATTEKANNE ucrOarU Geen feiiikhoelt Geen Influenzé lïm Kinkhoest Influenza i Borsten Keel audoenin f binnen den kor t mogeiyk tijd te doen genezen neemt onmiddellgk de toevlnAt tot de van onds bekende bekroonde 4 wereldberoemde Superior Dmmn Borst lionig Extract M E L I A 1 T n E uit 8 Koninklöke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAÖ Hofleveranciers Wie eeker zijn wu d Eotate Elkel Cacao te ontvangen teaamengesteld en na vele proefneiidngen In den handel gekomen onder den naaU dea uitvinders Dr Iliohaslüi vervurdigd p de beet maehines is het wereldberoemde étabblisaement van Qebij StoUwerok te Keulen elach Bikel Cacao In vierkanten busaen Seze Eiket Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelijltsch gebruik een i 2 theelepela van t pcoder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij geval Van diarrfaee slechts met water ta gebralkbo Verkrijgbaar bij ie voomaunil H 1 Apotbekars enz Prij Flacons f 1 70 ets 40 et bij a nui J i sttaven 198 Goud DjajKBim Kleiweg E 100 P J ff n V4 MILD Veerstal B 120 te Gouda k BOVUk Moordrecht PINKSfc NÜtrtt jar A N AsSEN o J Xif p V T WIJK O d alor H ROLLMAN Bo ra n S ÖEEB iW M J BDE abater K va nsa HEUDEN te Reuwijk P v n SPEK MoercapelU u V D STAR WaddiriQmen Wed v BOLST WaMmqmm Singer XaaimacMne zfln voorbeeldig in constructie en afwerking Stnaer WaatmaeMne zijn onmisbaar voor hnishondelók gebrmk en nflverheid Binaer IVuafmachtne ijn in alle takken van industrie de meest gezochte SHnger HHaatmachtne iJn ongeëvenaard in werkvermogen en duurzaamheid mnger MaaimacMnet zijn voor het moderne borduren de meest gesctiiKie TinU TntHiitdllai ParUs 1900 Grand Prix Onderricht grMis ook in het modefne borduren SIÏÏGEH MAATSCHAPPIJ GOUDA Lange Tiendeweg 27 Koloniale Werving Handgeid f o bij het aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor ZES jaren Aanbreoggeld TWINTIG GULDEN pltatfelijke ol Garnizoens Commandanten MUUtepUchUgen onder de rapenen bü hun onmiddellpen chel Van de uitbetaalde Handgelden werden T foAoVfj nS de Tauge Administratie van het Koloniaal Werfdep8t en MMT GOBDriWDES der aauge arhunTpAMILIÊN I lOfOS aan hunne CREDITEUREN IM Totaal 1 f 1 0 De verkiezing voor den Gemeenteraad Voor de derde maal worden dit jaar de kieaera geroepen tot een gang naar de Btenlbai Op a B Vrüdag moet er gestemd worden voor 7 leden van den gemeenteraad Yijf l en treden periodiek af en twee nieuwe zetelt moeten bezet worden wegens vermeerdering van het aantal leden van den raad in verband met den aanvraa der bevolking yig achten het onzen plicht nog eens te wijzeB op het gewicht van deze verkiezing Da liberalen zijn aan hun beginsel verpliobt ondanks de herhaalde telaurstellingen der laatste weken te blijven waken en strijden om honne geestverwanten in den Raad te behouden of te brengen Het verbood der kerkelijke partijen geldt ook thans blijkens de ingeleverde Ujaten En blijkbaar hebben ze het er op gezet bun meerderheid in den raad BUt alleen te beveetigen maar ook den eaigen liberaal die Étreedt uit dan raad te weren Hun toeleg schijnt te zijn een gemeenteraad samen te stellen alleen bestaande uit antirevolutionairen en katholieken Hun hoofdlieden hebben zij gesteld in District I dat tot nu gold voor het meest liberale district een duidelijk teeken dat zij zich krachtig genoeg gevoelen om met vereende pogingen ook deze liberale veste te vermeesteren Wg hopen dat de onzen waakzaam zullen zyn en zich even krachtig zullen wapenen tot verdediging hunner stellingen als de vijand doet tot vermeestering daarvan Het is wellicht niet overbodig de liberale kiezers in het eerste district te waarschuwen voor een dreigend gevaar Het zou namelijk kunnen zijn dat enkelen onzer hun stem uitbrachten op de heeren Van Galen en Yingerling omdat deze afgezien van hun riohting inderdaad goede leden zgn die zg niet gaarne uit den Raad zouden zien verdwgnen Wat dat laatste betreft kunnen zij gerust zijn wij twijfelen niet of bij het stellen der candidaten is door de bondgenooten afgasproken dat andere ver FEVILLETOX J Eindelijk Saamgebraclit 66 = == Zoo bleel dan alleen nog maar juffrouw Greta zelve over wier kinderlijk overmoedige ydelheid Ew ar gekwetst was die echter ook in overeenstemming met haar vTot ete houding niet anders kon doen dan zich luide verblijden dat zij nu het vervelende mensch niet behoefde te trouwen waaraan zooals ie dan tegelijk moest aanstippen niet veel gescheeld had Dat juffrouw van Uechtritz den chef van het huis Seemann slechts door ODRomeene coquetterie en in eekeren zin met geweld in haar net had gekregen dit vertelde Greta zoo open mogelijk en was ook van xich zelve overtuigd dt zij het geloofde Hoewel het naar den zomer Hep van een saison in den zin van gezellige vermaken dus geen sprake meer kon zijn namen deze laatste in de groote wereld der hoofdstad nog eenmaal een zekere vlucht ten gevolge van die verloving Men arrangeerde dit en dat om het jonge paar er bij te hebben dat nu eenmaal de belangstelling zooals men dat noemde in werkelijkheid echter ronduit de nieuwsgierigheid gaande maakte Men zag hen naar de oogèn er zou er moest hier to zoo niet hartstocht deze in Duitschland juist niet dikwijls bloeiende wonderbloem maar dan toch in elk geval een hevige verlietdheid zijn kozen leden voor hen plaats zullen maken b V in district II wanneer deze heeren in district I niet worden verkozen De toeleg is duidelijk genoeg men heeft in I de beste mannen gecandideerd in de hoop dit liberale district te veroveren met de hulp van enkele liberale kiezers die achting hebben voor de verdiensten van deze aftredende antirevolutionaire leden Dat is blijkbaar de verklaring der op het eerste gezicht verrassende verschikking Laten de onzen niet in dezen valstrik Inopen de anti revolutionairen hebben het altijd in hun hand dezen leiders in district II een onderkomen te bezorgen De candidaten van onze zijde in District I zijn mannen wier naam een goeden klank heeft Den heer Bellaart kent men als een ijverig lid zoodat men weet wat men aan hem heeft Dr Scheltema is een geboren Gouwenaar die in zijn vorige gemeente Sliedrecht een zeer gewaardeerd raadslid geweest is en dus op dat gebied ook zijn sporen heeft verdiend de heer Teepe is als apotheker en chemist sedert jaren onder ons gunstig bekend en beeft zijn krachten aan het gemeentebelang gewgd door zijn werkzaamheid in de gezondheidscommissie wier secretaris hij is In District II zijn onze candidaten de heeren H Eijssen kaashandelaar en F van der Straaten als bouwkundige gunstig bekend Dit district is voor ons een ongunstig terrein Reden te meer waarom wij het op hoogen prijs stellen dat deze heeren hun uaam willen leenen om ons in staat te stellen van onze beginselen getuigenis af te leggen Wij voegen er bg dat bun caudidatuur uit het oogpunt van het gemeentebelang alle aanbeveling verdient en dat zij zeker meer verdienen in aanmerking te komen voor een zetel in den raad dan de candidaten der tegenpartij die nog nieuwelingen zijn in de gemeente De keuze van den heer Nederhorst Sr voor District III achten wij bijzonder gelukkig omdat de kiezers nu weer de gelegenheid krijgen goed te maken wat er vroeger door de niet herkiezing van dezen bouwkundige voor den raad verloren ging Door zijn speciale kennis en bekendheid met alle toestanden in de gemeente verdient deze candidaat zeker waar te nemen Wanneer deze echter aanwezig was dan deden de verloofden merkwaardig hun best om daarvan in het openbaar niets te laten blijken Ze hadden aan anderen op dit punt als voorbeelden van zehbeheersching kunnen worden voorgehouden Rita gedroeg zich precies zooals voorheen Een groote zekerheid had haar omgang met het man nelijk geslacht steeds gekenmerkt nu kreeg deze daardoor dat zy al het rechtmatige eigendom van een enkele onder al de ovengen optrad misschien slechts een breederen grondslag Zij had een railleerenden ironischen toon tegenover haar bruidegom aangenomen die hem scheente bevallen Op deze wijze het zich schertsender wijze veel zeggen van haar zoowel als van zijn kant wat anders moeiehjk had kunnen worden aangeroerd Zoo kon ze hem bijvoorbeeld nu en dan over een zonderlinge ongestadigheid in zijnstemming interpelleeren met vriendelijke kalmte harerzijds waarvoor hy dan zóó dankbaar was dat zijn houding daarna die van een teeder verliefde zeer nabtj kwam S Éénmaal had de buitenwereld het genoegen getuige te zijn van een teedere ontboezeming van Rita jegens haar verloofde Hieraan gmg echter een geschiedenis vooraf Er was een buitenpartij in Thiergarden villa van den bankier Fritsche waarbij zich een groote tuin met oranjeriën broeikasaen en dergelijke bevond Het verloofde paar had de invitatie aangenomen otama Seemann was verhinderd op het laatste oogenblik echter kwam er een dringende zaïJc b Rita s bruidegom in den weg den steun van alle onpartijdigen Naast hem is gesteld de heer A C Gosjjn die ongetwijfeld als geboren Goowenaar genoeg met onze behoeften bekend is om een goed lid van den raad te zijn Wil men met deze candidaturen slagen dan bchooren Mxials wij reeds zeiden de vrgzinnigen alle krachte Mn te span nen Wij kunnen geen stemmen missen daar we staan tegenover twee verbonden partijen wier kracht zooals het steeds gaat met het behaalde succes wast en die gewoon zijn hun volgelingen met ensemble in het vuur te brengen Geen geoorloofd middel mag onbeproefd gelaten worden om het getal der onzeu in den raad te vermeerderen Geen lauwheid dus of onverschilligheid kiezers Geen misplaatste zucht naar onpartijdigheid vooral niet in district I waar wij de dupe zouden worden van de fijne berekening Ar tegenpartij Het is uw eigen zaak die ge behrirtigt als ge voor het gemeentebelang ijvert Komt dus ais één man Vrijdag uw stem uitbrengen op DISTRICT I de hetren F Je Bellaart Sr F Sclieltema en A H Teepe DISTRICT II de heeren H Sijssen en F 7a der Straaten DISTRICT III de heeren A C Cosijn en H J Nederhorst Bultenlandsch Overzicht Van tijd tot tgd doet zich een gelegenheid voor waarbij uitkomt hoezeer Engeland is verzwakt door den oorlog in Zuid Afrika Dezer dagen is er weer iets gebeurd dat weinig aandacht heeft getrokken maar dat toch opmerkelijk is omdat er uit blykt hoe Engeland zelfs tegenover een zwakken staat zijn onmacht voelt Ongeveer een week geleden hebben wjj gewezen op de Gibraltar quaestie en op de motie van den heer Gibson Bowles Deze toonde duidelyk aan dat Gibraltar dank z den vooruitgang der artillerie uit het naburige Spaansche Algeciras gemakkelijk kan worden platgeichoten Hy verwittigde zijn bruid hiervan en het vragen of het haar niet onaangenaam was voorloopig alléén te verschijnen In dit geval zou hij later nog een uurtje zien te komen Volstrekt niet onaangenaam Rita was in zulke dingen zeer verstandig en handelbaar Ze reed dus alleen uit in den Seemann schen coupé die natuurlijk steeds tot haar beschikking stond en een zucht van voldoening ontsnapte haar toen ze zich dwars in de kleine met atlas bekleede ruimte uitstrekte waarin men alleen veel behaaglijker zat dan met zen tweeen Ach waarom was ze met rijk op eigen hand een dier voorname onathankehjke jonge weduwen uit den franschen roman maar vóór ze den tweeden echtgenoot gekozen heeft Déze dames genieten het leven ja eigenlijk genieten alléén zij het Als jonge nog ongetrouwde dame zoo alleen in groot gezelschap te verschijnen zonder moederlijke of schoonraoederlijke bescherming wanneer haar verloolde afwezig was ware menigeen onaangenaam geweest maar Rita gaf daar niet het minste om Overigens legde haar neelKurt von Uechtntz die ook onder de gasten was spoedig als cavalier beslag op haar hij had toch vóór anderen een soort recht daarop Zoo Kurt ziet men u ook weer eens had ze los gezegd terwijl ze juist binnengekomen nog het brandpunt veler blikken was en had hem haar rechterpink tocgestoken Spoedig daarop hadden ze malkaar echter weer gevonden en Kurt reikte zyn nicht den arm om haar door den tuin te leiden Kurt sprak geruimen tijd heel niet ondertus schen maakte Rita kalm alsof ze van dit halt Er werden dan ook plannen gemaakt om Gibraltar beter te verdedigen bestaande werken te slechten en nieuwe te bouwen Maar zoo gauw hoorde de Spaansche re geering niet van die plannen ol zjj kwam er krachtig tegen op En Engeland kroop in zju schulp verklaarde dat die plannen niet oiflcieel waren en liet de zaak voorloopig maar zooals zjj was Een wol treffende tegenstelling dit optreden jogens Spanje tot Jiet optreden tegen Frankrijk in de Fasjoda zaak I Maar die gebeurde vódr de Zuidafrikaansche afmatting De wet op de vereenigingen zal waarschijnlijk Dinsdag a s afgekondigd worden tegeljjkortp met het ministerieel besluit waarbij aan de geestelpe vereenigingen bekend gemaakt wordt aan welke voorwaarden zÖ hebben te voldoen voor het geval zjj het recht va h vereeniging wenschen aan te vragen De minister president heeft een buiten het parlement staande commissie benoemd om een ontwerp samen te stellen voor het regie ment van administratie waarbjj volgens arti kei 20 van het wetsontwerp de toepassing der bepalingen geordend wordt De zeer clericaal gezinde admiraal de Cnvorville do vlootvoogd die zgn schepen met gunstia gevolg onder de hoede van den artsengel Michael had geplaatst heeft aan Waldeck Rousseau geschreven om hem te vragen zjjn invloed te willen aanwenden teneinde een tweede bespreking van de wet op de vereenigingap in de Kamer van afgevaardigden te doen plaats vinden Daarentegen hebben de socialisten in de Kamer een voorstel van Allemane aanvaard met de strekking om alle congregatiën te weren Dit beduidt dat de socialistische groep in de volksvertegenwoordiging zoo mogelijk haar invlofed zal aanwenden om aan iedere congregatie het recht van vereeniging te doen weigeren De lange discussiën in de Belgische Kamer over het voorstel van Jansen tot het instellen van een referendum over het algemeen stemrecht zyn geëindigd met afstemming van het voorstel Met 8b tegen 50 stemmen en 2 onthoudingen heeft de Kamer besloten het voor stel lanson niet verder in behandeling te nemen Maar de socialisten gelgk bekend is hebben geen plan den strijd met deze nederlaag te laten varen Tegen Dinsdag is het algemeen bestuur van de socialistische party byeengeroepen om te overleggen wat aan de voorstanders van het enkelvoudige en algemeene starng zwygen niets merkte haar bemerkingen omtrent den prachtigen en kostbaren aanleg van den tuin Kurt die hier bekend scheen had haar naar een lage serre geleid wier voorzijde en ingang door hooge altijd groene gewassen in groote kuipen bezet waren Prachtige collectie orchideén mompelde hij even tusschen de tanden ter inlichting zijner cousine Daarbij scheen hij echter niet met haar te wiilen binnentreden veeleer bleef zijn onrustig zoekend oog hangen aan een donkere taxus rotonde terzijde van de serre waarin een paar stoelen stonden Zijn gezellin scheen het ook goed te vinden toen ze de lage deur die naar de orchideencollectie voerde voorbij gingen ze stelde zich er mee tevreden een blik naar binnen te werpen Daar hij nu echter op liet verborgen plantsje tusschen de taxuswanden losstuurde verijdelde zij zijn kleine plan even kalm Dddrbinnen waar denkt ge aan Kurt I Neen zóó iets gaat nu niet meer In plaats van alle antwoord drukte hij even steunend haar arm tot pijmgens tOe maar hij voegde zich pWaarheen dan vroeg hij na eea wijle dol als had hij nu alle initiatief opgegeven In elk geval niet de tragiek in merkte zij met haar koelste stem op wreef daarbij echter om hem tegelijk te troosten haar ronden schouder even tegen den zijnen Ik heb er niets tegen een paar minuten te gaan zitten voer ze voort Kom daar aan de kom dat is een aardig plaatsje IVffrdi vervolgd