Goudsche Courant, donderdag 4 juli 1901

Donderdag 4 Juli 1901 40ste Jaargang No 8544 rnmUM COURANT ï ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No H ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon o ftt De Uitgave dez r Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Pe prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Alzonderlyke Nommers VIJF CEUTEN Hollandsche Cementsleeiifabriek D VELDHUIS 3iTie a rer3ser a d ZTsel HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei en Cirkelvormige Buizen waterdiclite Putten ALLE SOORTEN TEGELS KOEDRINKGOTEN TBAAOT PBIJSOPOAFB Vryzinnige Riesvereenlging GOUDA In de Algemeene Vergadering op 20 Jnnl 1 1 isljn tot Candldaten voor ST leden van den Gemeenteraad l IJ de Verkiezing op VHIJIDAG 5 JULI 1901 gesteld voor IDistïrict I Bureau Stadhuls F J SELIAABT a tr IM l F SGHELTEk A H TEEFE die allen dringend worden aanbevolen Het Bestuur Dr H IJSSEL DE SCHEPPER voorzüur Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF kik F HERMAN Fzn pmningmeaUr 3 M NOOTHOVEN VAN GOOR O A VAN DER WANT 0f Hel slembureau is geopend op VKIJDAG JULI 1901 van s morgens 8 UUR tot s namiddags 3 uur Toen no ongeveer acht jaar geleden ons Odol aan de markt brachten was het gebruik Tan mondwaters in Europa Frankrtik en Engeland uitgezonderd nog weinig verbreid oischoon tandartsen en doktoren Biet ophielden in tydschrilten en populaire brochures het gebruik van tandborstsl en mondwater dringend aan te bevelen Wö maakten toentertgd zooals algemeen bekend ii een enorme propaganda en trachtten onder alle mogelgke vormen het publiek te overtuigen van de noodzakelijkheid van een geregelde verzorging der tanden en in t bijzonder van de onontbeerlijkheid van een antiseptisch mondwater liet voldoening mogen w j zeggen dat dit ons ten volle gelukt ia Wel werden wjj door de groote verscheidenheid der bevolking wat denk en begripsvermogen aangaat gedwongen het onderwerp van de meest verschillende gezichtbpunten te doen beschouwen en te verklaren doch juist daardoor mocht het ons gelukken de gewoonte om de tanden te verzorgen in de wijdste kringen te verbreiden Heden ten dage wordt dan ook door alle weldenkende tandhygienisten erkend datwg meer dan wie ook gedaan hebben om het volk te overtuigen van de noodzakelijkheid eener geregelde verzorging van den mond Te haor of te koop gevraagd te OOUDA goeie stand een ruim Huis liefst Markt of omtrek daarvan Gelieve brieven in te zanden letter Jt bureau van dit blad Gebroeders STEEHSMA Bloemisten Turfsingel TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CAGTl S DADLIA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prpen en doorbloeien tot de vorst intreedt VERDER HET BEKENDE illfilBCTEN CIDER dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen on vruchten onschadelijk is V Liter f 0 50 V Liter f 0 80 Liter Tl 50 Echt Zeeuwsch Tarwebrood g eent de K G A SLÈGT NIEUWB HAVEN 27 Zenuw en ülaaglijders wordt sit oreriuiging ala een werkelgke hulp in dea sood het boek ISSLad gre ver aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart nordt d t boekje liranco per post toegetonden door BLOKFOEL S Boekh Zaltbommel Gouda Druk van A BRINKMAN Zn Menigeen dankt ons thans in stilte daar hij door ons gebracht werd tot het onderhouden zijner tanden We meenden dan ook gernst te mogen aannemen dat er wel geen geciviliseerd mensch meer zal zijn aan fcien Odol niet bekend is en dat ons Odol genoegzaam verspreid en gewaardeerd wordt om verdere openbaarmakingen aankondigingen en reclame in de dagbladen overbodig te maken anneer we thans ondanks ons voornemen toch weer onze stem verhelien doen we dat alleen omdat in zekeren zin de plicht ons zulks gebiedt Aangemoedigd door ons zwijgen zijn in den tnsschentjd verschillende namaaksels aan de markt gekomen die zich in hoofdzaak slechts bepalen tot het copieeren van uiterlijkheden maar juist daardoor uiterst geschikt zijn om verwarringen te veroorzaken Men tracht namelijk het publiek op de volgende geraffineerde manier te bedotten Talrijke gewetenlooze handelslieden hebben zich den goeden roep waarin Odol over de gansche aarde staat tot eigen voordeel ten nutte gemaakt eenvoudig door den naam te annexeeren zoodat w hnu eigen minwaardige artikelen tandpoeder tandzeep en tandwater eveneens Odol noemen Daardoor is een verwarring ontstaan die we niet fknger mogen toelaten Jammer genoeg bestaat er in de Nederlaudsche wet geen artikel waarin dergelijke handelwijze welke blijkbaar alleen den toeleg heelt om het publiek te misleiden strafbaar gesteld wordt Wj verklaren daarom hiermede openljk dat Odol alleen dan acht is wanneer het verkocht wordt in onze patentflacons en wanneer op de etiketten onze firma Dresdener Chemisches Laboratorium Lingner voluit gedrnkt is Voorts zullen wij om den denkenden lezer in staat te stellen een eigen oordeel te vormen in zoo beknopt mogeliBien vorm de gronden openbaren waarop dank zij de wetenschappelijke onderzoekingen der laatste jaren de mondverzorging berust en zullen in t bgzonder die punten aanstippen waarop men bj de beoordeeling van een middel tot onderhond van den mond moet acht geven Bg een artikel dat men dagelijks in den mond neemt is een dergelijke wetenschap zeer noodig WiJ vragen daarom de oplettendheid voor onze verdere openbaarmakingen Dresden Jnli 1901 District II Bureau School a d Hontmansgraeht B mm i m m mms Dresdener chemiscli laboratorium Lingner C A V D LOO ARTS voor Zenuw en Zielsziekten Goudsche Singel 51 BOTTSBDAJU SPBEEKUEEN S 0 IMRICHTINGVOOR PSYCHOTHERAPIE FBMSCHE STOOMVEBYEBU cbemiscbe Wasscherij tk Ti H OPPEniHElMËK 19 Brul karle Rotterdam Gebrevetetrd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt Toor GOUDA de Heet A VAN OH Az Specialiteit voor het stoomen en verren van alle Ueerenen Dameagarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale innchting voor het atoom n van placbe mantels veeren bont ens Gordfjnen tafelkleeden enz worden ailar de nieuwste en laatste methode geverfd P DIKB OÜDft tfOPji PDIKB OUDE m SCHIEDAMMER GEUEVER Merk NIGHTCAP Veikiijgbur biji M PEETERS Jz NB Als be üi van eohtlioid i ORcbet ea kurk titoA tootw zien v a den nnam der Firm P HOPPE GEEN BETER adres voor alle soorten SCfi OB2fTFB7£JK als het Noordbrabantsch Schoen en laarzenmagazijn Kleiweg E 30 tegenover de Klelwegsteeg Aanbevelend C SMITS IDistrict III Bureau Gjimnastickschool Ie Burgerschool voor Meisjes ingang Plaotsoen i 0 1 j mmmi loud MM J VAN TELLINGEN E OOSTENRIJK H E VAN DER ROER J H VATTEKANNE iwretarit Alle reparation en aangemeten werk KEKIV18GCVIKG I R1CHTING N WELKE GEVAAR SCHADE OF HINItER KUNNEN TflaOOMAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der HINDERWET Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie ia gelegd een verzoek met bijlagen van de fima J en M L van Holst te Gouda om vergunning tot oprichting eener ta briek van Suikerwerkea in het perceel gelegen aan de Nieuwe Haven vijk N No 91 Kadastraal bekend Sectie B No 1978 Dat op Dinsdag den 16 Juli 1901 des namiddags ten 2 nre op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 2 Juli 1901 Burgemeester en Wethouders Vjjornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BulteolaBdscb Overzlcbl Er is te Londen een bgeenkomst van leden van de liberale partij böeengeroepen Dit wordt in de wandelgangen Tan het parlement beeehonwd al on tadun dat dexerschillen in de party op een kritiek pnnt zgn gekomen Campbell Bannernian faeatt in een rede te Southampton gezegd dat hü den hachelgken toestand van de liberale partfl niet wenschte te verhelen HQ voor zich sloot zich niet aan by de een oi andere uiterste fractie naar het was altyd moeilgk geweest en nn schgnbaar onmogeiyk geworden de eenheid te bewaren tengevolge van voortdurende schenringen Sommigen werden ge inflneneeerd door persooniyken nay ver en antipathie Spr deed een beroep op alle liberalen om de pogingen te steunen voor het herstel van de orde en de kracht in de party Volgens de Figaro is de Heilige Stoel Toomemens aan de congregaties in Frankryk die door de nienwe wet op het vereenigingsrecht worden getroöen den raad te geven de TT tteiyke autorisatie te vragen Wel heeit men op het Vaticaan van dezen stap Biet Teel verwachting maar men zou gaarne weten welk onthaal zulk een verzoek vindt Vele congregaties die geen kans hebben op erkenning door den Staat hebben reeds woningen in Rome doen koopen FEVILLETOIV Eindelijk Saamgebraclit 67 hy begreep haar niet Daar otï het kiezelpad dat om den kleinen ronden vijver met het fonteintje in het midden heenliep zat men dacht hij als op een presenteerblaadje Van hier liepen atraalvormig alle wegen van den voortuin der villa uit de kleine waterplas met haar paarlenden traal in het midden was hooldzakehjk om het effect dat ie op eenigen afstand juist van uit de vensters en de veranda van het huis maakte aangelegd Men mocht zien vanwaar men wilde wie hier vertoefden zag men overal Hier V zeide hij dan ook gerekt Waarom niet de ion is weg het was laat op den namiddag de tuin glooide nog slechts m het licht van den westelijken hemel Anders tou het hier geen zitten zijn in het hartje van den zomer zou men geloof k op het zand daar een cotelet kunnen braden Kom ga sitten mon cousin weet ge zulbe brave kinderen als wij zoeken rich geen afgelegen hoekjes uit wanneer ze malkaar toevallig eens ontmoeten Ën daarop terwijl ze toevallig wat naar hem toe boog op geheel anderen toon en terwijl ze daarbij snel een blik diep in den zijnen Het zinken iZiet ge dan niet in domme Kurtie dat we malkaar hier even goed allei kunnen zeggen alt De debatten over de arbeiderspensioenen in de Kamer van algevaardigden schynen TOor de heeren deputes zeer weinig aantrekkeiyks te hebben Ter zitting van Maandag j l waren er sleehts vyitig plaatsen bezet Doch de aanwezigen waren met yver bezield om het ontwerp af te handelen Verscheidene afgevaardigden vroegen de parlementaire zittingen niet te verdragen doch desgevorderd tot in Augustus te doen plaats vinden om de Kamer niet te doen uiteengaan voordat over het ontwerp gestemd was De minister Millerand maakte handig van deze stemming gebruik om de afgevaardigden uit te noodigen dan in geen geval door indiening van amendementen de discussièn te rekken In de namiddagzitting van denzelfden dag diende AUemane een voorstel in om alle congregation in Frankryk op eenmaal te ontbinden en haar goederen tot nationaal eigendom te verklaren Van de zyde van den afgevaardigde Ferrette deed hem dat de terechtwyzing op den hals halen dat zyn voorstel niet anders was dan bet bekende amendementZevaës Ook Waldeck Bonssean verklaarde dat hy geen voornemen had de debatten over de wet op de vereenigingeu te heropenen zjjnde de regeeringsmeening voldoende toegelicht Een motie om de behandeling van hét voorstel Allemane urgent te verklaren werd verworpen De jKölnische Ztg komt voor de dnizend eneerste maal terug op het Polenvraagstuk dat haar voortdurend bermnwt en beangstigt Ditmaal werd het blad opgeschrikt door een oproeping om voor Rönland en Westfalen een Poolsch centraal comjté in het leven te roepen Al dadeiyk zullen de Polen zich doen gelden by de verkiezingen in het district Duis burgMUlheim De Polen zyn in die districten na de laatste verkiezingen zeer in aantal gestegen en klimmen nog voortdurend in getal Reeds zyn er op ongeveer tó OOO kiezers niet minder dan 5 i 6000 Polen Zy kunnen door hun aantal de schaal naar den nationaalliberalen of den centrum kant doen omslaan en daarom zullen zy trachten van het centrum in ruil voor hun steun concessies af te dwingen zy eischen n l Poolsche geestelijken die ze al hebben zegt de KWn Ztg maar bedoelde daarmede niets anders dan Poolsch nationale of als men wil OrootPoolsche voorgangers De K l n Ztg zietin dat streven der Polen tegenover het centrum een grove ondankbaarheid dezer eersten Dat hebt gg nu als dank roept het blad in het verborgen hoekje dat gij hadt uitgezocht Hier waar ieder ons maar van verre kan zien en wij iedereen die ons mocht willen naderen Ja hij zag het in De zaak begon hem plotseling pikant voor te komen Hier voor aller oog met allen den draak te steken het was ook niet onaardig AUeen mocht hij Rita niet aanraken zij had zich met haar losse gratie diep in den eenen hoek van de ijieren tuïnbank teruggeleund en hem in den anderen laten plaats nemen Daarbij had ze de lange slanke leden gestrekt de smalle voeten voor zich uit geschoven Hij zat nu een weinig voorovergebogen de arnwn op de knieën en tuurde voorshands eens op hLir edel gcvormden voet waarop hij verliefd was gelijk op iedere lijn harer gestalte Zij merkte het wel Wel waren nu ook de kleinste harer bewegingen op opmerkzame toeschouwers berekend het was mogelijk dat men die had onder de groepen die langzamerhand kamers veranda en tuin vulden maar haar stem hooren en haar mimiek waarnemen dit kon toch voorshands niemand En Rita dacht zich dit ten nutte te maken irLaat je toch eens ordelijk bekijken Kurt begon ze nu van uit haar hoek der bank zonder van positie te veranderen Het gaat je goed niet Dat scheen zoo Gehoorzaam richtte Kurt zich op dat wil zeggen hij trok het statige l venlichaam in de hoogte en wendde zijn gelaat naar haar toe Het journaliatendom scheen goede rente af te werpen Kurt van Uecktnti a persoonlijkheid wat el ant goed venorgd tonder i tteng de centrumparty toe voor uw treurigen steun in de oosteiyke provincies aan de Polen verleend Het is hun niet te doen om den godsdienst maar om de nationaliteit Misschien zal de pers der centrum party van haar Polenvereering wel terugkomen nu zy ziet dat zy daarmede slechts strgd in eigen huis brengt De Oibraltar kwestie houdt nog steeds de gemoederen bezig De Imparcial gaf er verleden week weer een artikel over waarin dat blad betoogt dat de Engelsche pers en de volksvertegenwoordiging haar houdmg tegenover Spanje willen veranderen naar aanleiding van de aangelegenheden by Gibraltar Spanje heeft na het verlies van zgne koloniën getoond dat het toch altyd nog levenskracht genoeg bezit om zyne verplichtingen na te komen en aan binnenlandsche moeiiykheden het hoofd te bieden Daarom is de bonding van Spanje in de oibraltarkwestie voor Engeland niet zonder belang In Engeland wint nu de overtuiging veW dat het wesscheiyker is de neutraalverklaring van Spanje te verkrygen dan zich dat land tot vyand te maken En ook Spanje zelf betoogt de Imparcial heeft by geen enkel verbond belang Daarom moet anje zijn neutrale stelling in Europa biy v behouden Dat is voor het land op het o nblik een levensvoorwaarde Het Amerikaansche fiscale jaar heeft zeer schitterende resultaten opgeleverd De uitvoer bereikte het bedrag van 1500 millioen dollar waarvan 65 percent aan landbouwproducten en 27 percent aan fabricaten De ontvangsten van de schatkist bedroegen 685 550 000 de uitgaven 509 9 50 000 en de goudreserve beliep 600 millioen dollar Twintigduizend werklieden van de American Sheet Steel Company te New York hebben het werk gestaakt omdat de directie beeft geweigerd den gevraagden loonstandaard in te voeren De maatschappy is aangesloten by den staaltrnst en de werklieden maken deel uit van de Steel and Ironworkers Union die gedreigd heefteen algemeene werkstaking van de 60 000 arbeiders in de hoogovens van den trust af te kondigen als de gestelde eisch niet wordt ingewilligd Verspreide Berichten Frankrijk Te Angoulême is tot lid van den Algemeenen Raad gekozen ter vervanging van te zijn en hij zag er uit als iemand die alsjonggezel in een der beste restaurants geregeld zijn maaltijden gebruikt en behalve zijn wijn het beste bier drinkt Nu de ongelukkige liefde kan althans niemand je aanzien meende zij dan ook Maar dat klonk verstrekt niet bitter ternauwernood erg spottend eer als verblydde ze zich werkelijk over den lidiamelyken welstand waarin hij scheen te verkeeren Hij zeide iets ten antwoord wit wist hij kwalijk en verslond haar daarbij met zijn blikken Op haar half schertsend verwijtenden aanval van zooeven lette hij ternauwernood Dien te ontzenuwen loonde de moeite niet Zoo hier te moeten zitten twee voet ijzeren tuinhek tusschen zich in wanneer men het liefst Zeldzaam waartoe het leven een mensch al niet kon brengen Ze vroeg nog een en ander omtrent zijn werkzaamheid als krantenschrijver en hij gaf antwoord mechanisch zooals ze wel merkte Rita wist precies wat zijn verstrooide en toch heete blikken beteekenden en hoe hij te moede was Een overwegend verstandige vrouw weet zelfs in het vuur van den hartstocht nog niet alleen wat zij maar ook wat de man in kwestie gevoelt terwijl de man van een gewaarwording buiten hem meest slechts een zeer onduidelijke voorstelling heelt en slechts zich zelven voelt Zwelgde zij nu echter in het genot dezer zelfbewuste merderheid O verre van daar Rita verwonderde zich nu menigmaal zelve daarover hoe haar neiging voor haar neef Kurt toenam hoe rijper ze werd Hij beviel haar nu eenmaal beminnentwaardig maar zonder ttuur alt h wat Déroalède de lieer Mulae die 0éroulède s zetol in de Kamer ook al heeft ingepalmd en in Algerye hebben de anti semieten die er beer en meester waren sinds veJe jaren een leelijken klap gekregen doordien in de provincie Algiers Kaz Regis in herstemming komt en de overige veertien zetels ingenomen worden door republikeinen terwyl in de provinciën Oran en Constantlne de republikeinen allerwegen zegevieren Te Cannes dreigt de staking Tan de werklieden nit do bouwvakken uit te loopen op een algemeene staking doch gelukkig blgven de stakers kalm terwijl de werkplaatsen door de troepen bewaakt worden Op het kerkhof Père ïiachaise is het monument voor den politicus Bardean onthuld in tegenwoordigheid van Lombet Deschanel I Uerand en tal van ond collega s alsmede de kinderen van dea overledene S Jt DuiTSOHtAKD Generaal veldmaarschalk Von Walderaee keert over Bremerhaven in Duit8chlan ierng en daar zal das de keizer den opperbevelhebber nit China huldigen als held en wereldveroveraar tot eigen glorie en hearlykheid tevens 1 De opperste krijgsraad van het tweede legercorps te Thorn heeft den onderofficier Matnazewski van Uet tweede pio niersbataljon veroordeeld tot slechts Vïj ftien maanden gevangenisstraf en degradatie hoewel het monster een soldaat Schülke geheeten heeft vermoord met verfijnde wreedheid De ongelukkige werd door zijn beul een superieur Leet zooicts in de officieeie stukkenl bij het zwemonderwijs bovenmatig lang in het water gelaten en met geweld onder w ter gehouden en gestooten zoodat dit slaohioffer van militaire tucht en discipline ziek werd en na een week stierf Aan het bureau van den burgerlijken stand te Spandau werd onlangs een werkman die de geboorte van een kind kwam aangeven atgewezen omdat h j niet netjes genoeg gekleed was z n kleeren waren vuil Zoo werd er geen aangifte gedaan en dat kostte den vader drie mark boete De man toekende protest aan ooh do schepenrechtbank bevestigde de straf en wees s mans protest af In de toekomst zal er wel een costuum voor worden voorgeschreven in het land waar illes gereglementeerd is I zooals ze wist dat hij was hij bfcviel haar nochtans Nu terwijl Z3 daar zoo achteloos terneer zat met een voorbedachte uitdrukking van onverschilligheid in haar houding genoot ze volop van zijn aanblik Hoe jeugdig schoon hij toch was Van een schoonheid die ook in den modernen trouwens goed gebouwden rok nog uitkwam die hem echter ook als arkadisch herder ol jager een volmaakt figuur zou hebben doen maken j en dat zullen heden ten dage wel niet veel mannen van zichzeWen kunnen zeggen ot geloóven Deze zachte rijke omlgning der kin die bizonder ontwwikkelA was Rita i erlustii de zich daaraan en def zoetgeplooide lippen onder het gouden kneveltje Uit onderste gcdeelt van het gezicht had een Hermes kunnen toebehooren en was eigenlqk te moo met het bovenste deel den aristocratiachcn neus en den luitenantskop sloot mijnheer Kurt zich eerst weer by onzen tyd aan Ja deze noodlottig zachte Ignen Wie er zóó uitzag moest zich tot genieten zien verwezen I Rita voelde het met diepe overtuiging Kurt was een paar duizend jaar te laat geboren In den gouden voortijd daalden drie godinnen tot zoo iemand neder en wierven om zyn gunst En die welke hij verhoofde beloonde hem met niet minder dan de schoonste vrouw In plaats van hem te verachten omdat hij uit zijn stand was geraakt beklaagde zo hem slechts Het roerde haar bepaald wanneer ze zich hem dacht zooals hij nu werkte werkelijk wérlOe ffTordi vervoigd