Goudsche Courant, donderdag 4 juli 1901

¥ conclusie zoodat ten aanzien van de verkiezing te Schiedam de stnkken zullen worden opgevraagd De aanwezige benoemde leden legdendaarna in handen des voorzitters de gevorderde eeden of beloften af De voorzitter hield een korte toespraak Deze vergadering rondziende miste hjj daarin verscheidene personen die bg de laatste samenkomst nog deel der Prov Staten uitmaakten Allereerst de hoeren B Vlielander en mr P A van der Lith die door den dood ons zjjn ontvallen en wier heengaan door allen betreurd wordt wegens hunne belangrijke diensten als lid der Staten Hetzelfde geldt hen wier zetels door anderen zgn ingenomen De voorzitter meende de tolk te zgn van de vergadering als hg hnn dank bracht voor hun toewijding en jjver door sommigen een lange reeks van jaren betoond bg de behartiging der provinciale belangen Hun wier mandaat werd vernieuwd of die voor t eerst zitting namen wenschte hjj geluk en hg sprak t vertrouwen uit dat zij met gver en nauwgezetheid de hun toevertrouwde belangen zouden behartigen en hem behulpzaam zgn om de gewichtige taak te zamen te vervullen Toejuichingen Ingekomen was het bericht van jUr mr J Boell dat hg zgne benoeming tot lid der Tweede Kamer aanneemt en dus met September ophoudt lid der Eerste Kamer te zgn voor Znidholland Hg voegt daarafn een woord van dank toe voor het vertrouwen verscheidene jaren genoten en zgne beste wenschen voor het schoone gewest waarin hjj 30 jaar geleden optrad als griffier der Staten De samenstelling der afdeelingen is tot morgen nitgesteld Dan znllen ook verschillende onderwerpen aan de orde worden gesteld De begrootingen en desbetreffende stnkken zullen naar de afdeelingen worden gezonden en morgen znllen uok de commissiën tot onderzoek van verschillende aangelegenheden worden benoemd Aan Ged Staten is gerenvoieerd ton fine van advies een adres van het bestuur der commissie tot restanratie van de O L Vrouwe of Groote Kerk te Dordrecht om subsidie van f 1000 per jaar gedurende 8 jaar Heden 11 nur verkiezing van leden van Gedeputeerde Staten en verdere aanwijzing van den gang Van werkzaamheden De buitengewone Staatsraad mr P L F Blussé die bijna 40 jaren als lid deel uitmaakte van de Staten van Zuidholland waarvan 25 jaar als lid van de Gedeputeerde Staten en die bij de jongste verkiezing niet herkozen werd heeft gisteren van de leden die met hem in de vergadering zitting hadden afscheid genomen door op hunne zitplaatsen in de vergaderzaal zjjn naamkaartje met een p p c te doen nederleggen Men meldt uit den Haag De terugkomst van den minister van staat mr Gleichman die bg het uiteengaan der Eerste Kamer voor een gezondheidsknur naar Ems was vertrokken staat naar van goederhand wordt medegedeeld in verband met den tegenwoordigen politieken toestand Het is toch de gewoonte dat in tg den van rainisterieele crisis door het hoofd van den staat het advies wordt ingewonnen van eenige AaDgevaogeD 1 lUei TUd vae Greenwicb Directe SpeorwegverModlDgen net 60UDA Zomerdlenst 1901 OODDi BOTTIRDAMTlee nr B i B7 10 86 10 66 11 16 18 18 18 88 18 68 1 87 8 18 8 80 3 48 8 68 4 8 4 64 6 16 6 84 8 18 7 08 7 88 7 44 8 14 8 17 1 86 8 14 10 18 10 46 U Si i 11 08 I 1 06 I 01 8 84 J I 10 1 w 1 14 I 4 11 6 11 8 81 2 10 80 1 81 I 4 18 6 18 8 41 X 10 18 84 18 44 1 80 8 8 3 61 4 08 g 6 87 6 86 6 46 8 8 7 47 8 07 8 S8 8 l 9 Si 10 46 11 06 11 47 1 68 Eg S IO T 7 8 46 11 11 0 S 8 80 7 46 I f 11 48 X 88 11 1811 80 10 18 10 68 11 8 11 80 11 16 10 08 11 86 a Allee Ie en e klew Bitre kijiotoleii Op deee tteine qjii Zondif Uemdef ea Dinedeg iide geolie retomMlletten toot de 8e H TerhijgWr togea emkelec Tr Jitpriii ff HolUndeehe Spoor L Bilr pplene t towije l tllee Diiude l 9 O H D A flee Tt n o 18 86 11 81 11 48 18 04 ROTTEROtH t 1 48 r f 1 64 1 88 8 14 1 46 3 46 4 03 t le48 H Ê ¥ t W 1 88 f r t n tt 8 08 w r t u 1 0 8 09 8 8S 1 08 4 08 4 84 4 69 6 18 6 48 6 84 7 08 7 86 6 80 8 48 9 47 10 0 10 16 11 04 L Extra eopplemeltliow i Ti de Oonipeg ie der WegO i Lite e 8 17 f 6 41 6 87 4 4B 6 S8 8 04 8 89 7 06 7 69 8 81 4 68 6 8 t 6 f 1 8 48 V ir r 6 10 1 6 68 T 68 8 40 48 10 18 10 88 10 88 10 48 8 00 8 84 9 00 9 87 10 08 10 1 10 4 FioalUtie op de loop k a niet genkend wordoB 8 89 d 11 68 19 08 18 86 B Hotliadielie epoor 80UDA D N HAAOiiee rena 10 10 10 68 11 18 18 16 18 86 18 61 1 18 1 18 8 81 8 46 4 19 4 60 6 18 6 49 8 81 7 8 11 06 1 07 t 8 08 11 18 1 18 I 8 18 11 80 1 88 6 87 0 88 8 45 10 88 10 46 11 86 11 48 18 46 18 B6 1 S7 1 44 8 80 8 48 4 16 4 46 6 88 6 48 6 16 6 4 7 S7 ll 9 81 10 00 10 48 11 18 11 87 tVM 8 88 6 017 08 7 19 7 86 8 86 8 66 9 03 9 44 10 11 11 16 11 86 18 00 1 80 8 40 J 67 4 08 4 6 4 87 6 9 6 8 7 1 7 1 7 6 8 8 MJ 10 6 VMrtrag 6 88 r d Z iSh Z Z Z u Z Z Z Z t u 6 43 lo oi Zoet m Z g 6 68 Z P 10 48 8 01 6 1 1 6 64 lO U Z h M 6 08 1 n o ji 15 i 8 i 1 J OI S 84 4 J7 4 48 5 81 6 46 7 06 7 81 8 09 8 88 8 46 10 88 10 64 i JliVilM il CO He o l i ll e lee ekle xt l Ule I Bok 1 UJ 1 U e p l e t 8 j O l DA U TK8UU C g 89 UI 14 10 6 18 00 18 88 8 16 8 18 4 38 8 4 6 80 G O D 1 A A HSTI8DAH nee ion loude 6 86 8 11 8 8S 9 88 10 80 10 69 18 08 1 10 1 88 8 88 4 07 4 48 S ni 6 88 8 48 9 61 10 19 10 80 10 87 11 08 AmiLW 8 01 8 68 88 10 10 11 04 18 48 19 67 1 87 8 86 4 13 4 67 6 30 6 46 6 44 9 86 10 8 U OS 11 47 11 69 AmBt a 8 19 9 18 8I 10 86 11 1 1081 10 8 18 8 40 4 17 6 13 6 46 6 01 9 S8 10 iO 11 18 18 08 18 14 Ol DA UTK8UUC lea nm 18 00 18 88 8 16 8 18 4 38 8 40 S S9 6 07 U S8 1 06 8 08 S 4S 6 04 8 84 7 00 10 14 10 69 11 18 11 84 10 4 11 47 mit C 8 81 7 1S 8 10 8 16 9 18 SJl 11 1818 87 11 10 8 11 8 10 8 81 4 4i 8 08 8 81 7 09 8 10 9 98 48 Amil W 6 84 8 47 7 80 8 8S 8 4S t BO 9 46 11 80 18 48 1 06 8 4 8 88 8 4 6 00 0 81 6 S6 7 86 8 86 40 10 01 louda 7 08 7 81 8 18 I l 10 18 10 84 19 61 1 88 J Bl 8 88 4 18 4 84 6 47 7 07 7 84 8 09 18 10 17 11 18 10 14 1 68 7 47 888 9 80 10 04 10 41 11 8 11 48 18 08 1 48 8 98 8 19 4 18 4 41 8 4 8 SS 7 00 7 66 8 4 86 10 08 10 48 6 ÏÏ6 44 1 8 0 87 10 87 11 66 18 06 18 87 4 86 7 84 8 10 8 11 0 8 m Ïm bJo iÖ 86 10 48 11 18 18 11 11 81 18 61 8 18 8 40 8 84 4 44 E 18 8 18 7 84 7 48 8 1 8 10 07 10 48 11 88 BINNENLAND PROVINCIALE STATEN ZÜID HOLLAND Vergadering Tan Dinsdag 2 Jnli Na de opening der gewone lomervergadering door den commiasaris der Koningin den heer mr J G Patijn werdon drie commissies benoemd tot onderzoek der geloofsbrieTOn en bestaande voor die der leden gekozen in de kiesdistricten Leiderdorp Leiden Zoetermeer sGrarenhage en Vlaardingen ait de beerenBevers van Hattam van Ellewoatsdijk enSchippers voor die der leden in de kiesdistrictenDelft Schiedam Botterdam Alphen enGouda nit de beeren Takker van Wichenen Visser voor die der leden in de kiesdistricten Gorinchem Sliedrecht Dordrecht Oud BeSerland Bidderkerk Middelharnis en BrielJenit de beeren Van de Velde Qgp Barendregten Pijl Ingekomen was een bezwaarschrift omtrent de verkiezing te Schiedam dat in banden der commissie ad hoc werd gesteld Daarin wordt op verschillende gronden verzocht beide gekozen verklaarde leden de beeren Hogerbrnggen en Kolet niet tOe te laten subsidiair althans niet den heer Nolet maar een nieuwe stemopneming te doen plaats hebben De bezwaren zijn lo dat in Overschie alleen ongeldig verklaarde briefjes aan kiezers z3n vertoond niet de geldige 2o dat niet in het proces verbaal is vermeld het bezwaar van een kiezer te Overschie omtrent de ongeldigverklaring van een biljet op van der Laan en Versteeg 3o dat te Schiedam 11 biljetten zgn opgenomen nadat de uitslag was bekend gemaakt io dat het boofdstembareel op 26 Juni de hoeren Hogerbrnggen en Versteeg eerst heelt verkozen verklaard en na telling van Schiedam 3 de beeren Hogerbruggen en Nolet in plaats van zi te honden aan de eerste bekendmaking en de bezwaren van een kiezer daartegen in het proces verbaal op t nemen en 6o dat geldig is verklaard een biljet waarin door de beide blokjes strepen waren gehaald Nadat de commissiën zich geruim en tp met het onderzoek hadden bezig gehouden werden de rapporten uitgebracht Overeenkomstig do conclusie der rapporten worden allen de gekozenen toegelaten Alleen ten aanzien van Schiedam is nog geen beslissing gevallen De beer Tukker nameltjk stelde namens de commissie voor diligent verklaard te worden tot eene nadere vergadering met het uitbrengen van rapport en inmiddels de stukken betreffende deze verkiezing op te vragen Het was haar namelp gebleken dat bij de stemming onregelmatigheden hebben plaats gehad Niet enkel bleek dit uit het bezwaarschrift maar ook uit het proces verbaal van het boofdstembureftu Zonder kennis van alle stnkken kan z j niet beslissen of de onregelmatigheden voor invloed hebben kunnen zi n op de benoeming van den beer Hogerbrngge terwijl het vast staat dat zg van invloed kunnen zijn geweest op de benoeming van den heer Nolet L Ooudi B 6 7 11 7 88 8 81 8 88 08 Uootdrmlit door 7 18 8 40 SiouweilMtk 7 88 8 60 Oapalla t B f B7 tattaidui M 8 86 7 44 0 8 8 46 RolterdamD P f B B4 Hotterd m B 8 0 9 08 I t 46 f 8 66 4 48 6 80 8 04 7 11 7 88 4 68 8 41 I 6 01 6 61 w 6 11 8 04 6 17 8 10 8 86 7 88 7 48 itotterdam Beun Rottwdam D P Rotterdam M Oapalle Niiawarkwk Uoordreoht Boada 7 48 l Allee Ie e Ie Uuee eitn bottle 1 16 8 87 8 41 7 88 8 68 7 a o8 7 68 14 7 68 9 08 9 19 Gouda ZeTe h Moero aootonneelZeg Voorbarg l Higt t 07 Uoud 8 80 6 81 7 88 7 60 8 16 0 d w 6 86 Woerd 8 48 6 48 M UtrMH 8 08 7 04 8 11 8 88 8 68 0 8 UtrMkt 8 18 8 81 1 Wosrdaii 6 07 6 44 8 Oudair 6 88 8 88 8 Good 8 41 7 08 J 84 8 De vergadering vereenigde zich met de voorname staatsmannen Inderdaad moet bet voornemen bestaan nog in deze week achtereenvolgens hieromtrent te raadplegen de hoeren Van Naamen van Eemnes voorzitter van de Eerste Kamer mr Gleichman als afgetreden president der Tweede Kamer en jhr mr Scborer vici president van den Baad van State Prof dr P J Muller schrift in het Ned Dagbl Van 4 Mei 1897 tot 1 Juli 1901 stond mijn naam met dien van mr H Verkouteren aan het hoofd van Het Ktderlandscbe Dagblad Orgaan tot verspreiding der ChristelgkHistorische Beginselen Nu ik als een der hoofdredacteuren nit de redactie van Het Ned Dagblad wensch te treden meen ik dit niet te mogen doen zonder de reden van dit uittreden te hebben aangegeven Volgens mgu vaste overtuiging mag het blad dat ik mede hielp oprichten niet langer den naam dragen van orgaan tot verspreiding der Chr Hist Beginselen De aanbevelingen in Het Ned Dagblad in zake de verkiezingen uitgaande van de afdeeling Amsterdam zonder dat het hoofdbestuur van den Bond er in gekend is sta n Ignrecht tegenover wat door mg en zeker niet door mij alleen steeds als eisch van het Christelijk Historisch beginsel werd beschouwd Niet begeerende mijn naam te verbinden aan daden die door geweten worden afgekeurd heb ik van gister af opgehouden hoofdredactenr te zijn van Het Nederlandsche Dagblad In discussie over het door mjj genomen besluit wensch ik niet te treden Mgu dank aan allen die mijn arbeid voor Het Nederlandsche Dagblad hebben gewaardeerd Gemeng de Berichten Uit Amsterdam meldt men Eene week geleden in den nacht van Zaterdag op Zondag werden op de Keizersgracht bij de Leidsche straat twee vechtende knapen door een voorbijganger gescheiden Een der jongens is den man nageloopen en gaf hem op de brug naar hij meende een stomp in den mg Later bleek echter dat die stomp een steek was geweest met een mes en dat de wond niet zonder gevaar was De politie tracht thans den jeugdigen deugniet op te sporen I De Fransche geleerde Berthelot heeft eenonderzoek ingesteld aangaande de samenstelling van een te Thebe gevonden kistje Het is vervaardigd uit een brons koper tinen lood en uitweudig versierd met gouden fignren es opschriften Deze zgn op bet kistje bevestigd met een uit loodoxyde koperoxydeen olie of zeep gekneed deeg De manier waarop dit vermoedelijk geschiedde verklaarthij met behulp van in oude geschriften vooralin het liber sacerdotum gevonden gerepten Het is nu bijzonder merkwaardig dat degenoemde versierselen niet uitsluitend uitgoud bestaan maar ten deele ook uit platina Dit is voor t eerst dat men in oud egyptische voorwerpen laatstgenoemd metaal heeftaangetroffen Alb d Natuur 4 33 7 10 7 86 1 16 10 80 11 06 7 86 10 46 7 88 8 48 10 64 7 64 8 08 69 11 8 11 48 In New York was het eergisteren de heetste dag dien men zich kon herinneren De ther mometer stond op 98 in i schadaw Er kwamen dien dag 19 gevallen van zonnesteek met doodelijken afloop voor en 32 menschen werden bewusteloos weggebracht Te Pittsburg 11 dooden en 15 ernstige gevallen en op de meeste plaatsen langs de Atlantische kust ook in het zuiden van Canada was t niet veel minder erg Bij zulk een onuitstaanbare warmte is t geen wonder dat de gedachten en gesprekken van de menschen in een kringetje ronddraaiden om het weer het weer Eigenlijk gaf de stand van dan thermometer nog geen juist denkbeeld van de beproeving want het kwik was dezen zomer al een paar malen boven de honderd geweest t was vooral de lange daur van de warmte met de stilstaande vochtige atmosfeer die de menschen tot aan het randje van razernij dreef en daaroverheen Niet alleen de ongelukkigen die op straat moesten blijven voor hun bedrijf werden t slachtoffer van het eigenaardige Amerikaansche klimaat menschen uit lederen stand hadden zwaar te Igden Zoo overleed de vrouw van bisschop Potter tengevolge van de warmte terwijl zjj reeds licht ongesteld van Newport naar New York reisde Het gezondheidsdepartement liet duizenden vliegende blaadjes verspreiden met aanwijzingen en waarschuwingen om zonnesteek te vermijden Men zegt dat 75 000 menschen uit New York en Brooklyn naar het strand van Coney Island gevlucht zgn om daar den nacht onder den blooten hemel door te brengen en de politie liet ze maar begaan Van de ongelukkigen de zelfmoorden en meer van dmn aard die zijdelings aan t ondragelijke weer toegeschreven moeten worden hebben we al melding gemaakt Maar niet de menschen alleen hebben te Igden driekwart van de paarden te New York zgn ziek en lederen dag vallen er een paar honderd dood neer op straat Gisteren was het een klein beetje koeler Zondag heeft een tram ongeluk bg Viroflay plaats gehad Er waren twaalf gekwetsten waarvan twee ernstig gewond Generaal André die aanzat bg een feestmaal ter eere van den 133en verjaardag van generaal Hoche te Versailles liet dadelijk twee militaire ambulancewagens hulp brengen Uit Brussel Wordt gemeld dat de Amerikaansche Fro Boer commissies aan President Krnger een cheque van f 720 000 60 000 ponden sterling zonden voor de Boerenvrouwen en kinderen Men meldt nit s Gravenh ge De Hogerhuiszaak welke reeds dikwerf een onderwerp van bespreking uitmaakte voor vergaderingen meetings enz was ook hedenavond weder het onderwerp van een Openbaar Gesprek in het Toassainthuis dat werd ingeleid door den heer P A Pijnappel jnr doet van Amsterdam en mevrouw M Mensing van Kampen Keimpe Hogerhuis was in de vergadering aanwezig 1 9 18 I 10 88 48 10 81 9 86 46 6S 10 08 10 18 10 48 na é 8 01 8 88 9 17 9 68 9 68 8 18 10 08 8 84 10 17 8 88 P F 10 8 8 48 8 t 9 44 10 19 10 84 Aan het slot der bijeenkomst betuigde bij de onschnld zijner broeders aan de gepleegde inbraak en hü wekte alle Nederlanders op om mede te werken zijne broeders uit de gevangenis te verlossen De Utreehtsehe studentenfeesten zgn Zaterdag met een vuurwerk besloten Een verslaggever bericht aan t einde vanzgn feestverhaal Waardig heeft de hoofdpersoon m deze maskeradeweek den luister van Karel VII opgehouden Tot het laatste oogenbhk is hg f ebleven wat hjj moest voorstellen moedig ampende tegen het noodlot dat hem Za terdagavond ten val moest slepen Evenals het verval ran het WesterschKomeinsche rgk door tal van voorteekenen werd aangekondigd evenzoo verbleekte langzaam de glans die hem omstraalde Niet 1a Praguerie bereidde zijn ondergang voor niet zgn zoon Lodewgk XI bitste de menigte tegen hem op maar de rgksgrooten de pairs van hel koninkrijk werden hem ontroaw en de kuische maghet Joanna had bet harnas verwisseld met een modern zomerpakje en den klassieken haarbond met een witten strooien hoed vele pairs en edelen volgden het voorbeeld Maar Karel Vn hield stand en met hem een heele reeks getrouwen Tegen wat over den mensch beschoren is valt echter niet te kampen met de laatste slagen van het vuurwerk stortte ook bet koninklijke buis van één week ineon en een nieuwe dag gloorde reeds in het Oosten waarin heelde heldenstoet heel de heerlijkheid van Ebeims lou zijn weggevaagd In den tuin had de kermis het hoofd weer opgestoken Inmiddels was de koning vertrokken De families verlieten het terrein de muziek zweeg het daglicht schemerde door de hoornen kelners ruimden de boel op en troepjes hossende kermisgangers trokken door het Park Een grappenmaker had zich een groot wit laken omgeslagen dat als een brandzeil do or twee andere feestelijk gestemden werd vastgehouden voor hem uit ging een moderne heraut plaats voor van Puffelen roepende En van Pnffelen zeU den boegen zijden in de hand naar links en rechts buigende maakte een tournee enkelen in ridderkostnum met hoogen hoed of in burgerkleeding met sneeuwschepper sloten zich bij dezen nieuwe koning aan de champagnetentjes werden gesloten het feest was ten einde Iedereen die de feesten heeft meegemaakt zal moeten erkennen dat zg zich hebbeu gekenmerkt door een zekeren ernst waarmede de vertooning consequent is volgehouden t Was werkelijk een historisch tooneelspel in een aantal goedgeslaagde bedrijven in tegenstelling van andere jaren toen het wel eens een carnaval is geweest Zaterdagavond is in White chapel te Londen een groot lakenmagazijn bijna geheel afgebrand 25 Stoombrindspuiten en 150 brandweerlieden werden het vuur na 2 uren met moeite meester De schade beloopt 100 000 pond sterling Bij een brand in een woonhuis in Memelstreet te Londen bekwamen Zaterdag twee vronwen zulke ernstige brandwonden dat één barer nog denzelfden dag in een hospitaal overleed De toestand van de andere is zeer zorglgk In EUbam Londen is een man verbrand bij oen brand die in den nacht van Zondag op Maandag in een boerderij woedde De hitte die dagen achtereen den aardboden en de menschen heeft uitgedroogd is plotseling geëindigd als te verwachten was in wolkbreuken hier onweersbuien donderslagen enz daar Boven Dgon Frankrijk en omstreken brak Zaterdagavond een geweldige onweersbui los Tegen 7 nur werd het plotseling donker hevige donderslagen werden gehoord en daarop vielen 9 minuten lang hageltteenen ter grootte van duiveneieren gevolgd door watermassa s die de straten in rivieren verkeerden Het omnibus nibusen tramverkeer was drie kwartier gestremd Bijna overal zgn de ruiten verbr zeld de boomen hebben hun bladeren verloren en de schade aan den wijnoogst aangericht is onberekenbaar De telefoondraden zijn gebroken Zondag en gisternacht hebben onweersbuien ook nabij Bordeaux den wijnoogst groote schade berokkend Te Avenan is door den hagel twee derde gedeelte van den oogst vernield te Lamarque de helft Te Gornac is alles dmiven haver en graaif verwoest BiJ Gensac is een molen door den bliksem getroffen en afgebrand Te Tbaon les Vosges bij Epinal is een zesjarig kind in bed door den bliksem gedood zgn broertje dat in hetzellds bed sliep kreeg brandwonden aan een been Te Annouville Vilonesnil bg Bonen is de kerkklok getroffen en tot poeder geslagen terw l in de kerk communie werd gedaan Er ontstond een paniek waarin 12 personen werden gewond De thermometer te Geneve wees Zondag 89 graden Fahrenheit in de schaduw Er is een algemeene uittocht naar dr bergen In de Spaansche provincie Burgos zijn verscheidene dorpen door een vroesel k onweder letterlijk vernield Van dan oogst ia niets over Ook in Engeland hebben hevige onweders gewoed Te New York blijft het intusschen onveranderlgk heet 98 graden in de schaduw 51 personen zijn door zonnesteek getroffen van wie er 19 stierven 61 personen zgn door de hitte krankzinnig geworden Te Pittsburg zijn 11 van de 26 menschen aan zonnesteek overleden Alleen te New York ziJn ruim 200 paarden bezweken Te Cadix zullen waarschgnlgk spoedig tegelijk bat anker laten vallen het Duitsche eskader en de Enssische en Fransche eskaders Tegelijk zal het Engelsche eskader van Gibraltar versterkt worden zoodat men deze maand in de Spaansche wateren een trotsch schouwspel zal kunnen aanschouwen van modem oorlogstuig Gedurende den overtocht naar Bermuda van de krijgsgevangen Boeren op de Armenia moet volgens Central News een opstand aan boord van dat schip zijn uitgebroken De bewakers onderdrukten dien echter en sloten de aanleggers in boeien Toen de Armenia het anker uitwierp in de baai te Hamilton ontvingen de Boeren de nieuwsgierigen die in bootjes naar het schip roeiden met gejuich en zö verzekerden dat ziJ zich niet te beklagen hadden over de behandeling aan boord Dit laatste klopt niet erg met de voorstelling die men zich maakt van een opstand aan boord Volgens de Nederlander wordt er ernstig over gedacht een strafvervolging in te stellen tegen het bestuur der kiesvereeniging Botterdam II wegens misleiding der kiezers door een manifest van het hoofdbestuur van den Christ historischen Kiezersbond van 1897 te verspreiden op een wijze alsof het een manifest was dat thans door dat bestnnr was uitgevaardigd Ons dunkt de Christ historische hoeren moesten daarvan maar liever afzien t Was wat de jongens noemen een gemeene streek want men had er den datum van 189 7 afgeschrapt Maar voor den Christ hist Kiezersbond dunkt t ons toch ook maar beter niet te laten uitschitteren dat die bond in vier jaren heelegaar is omgekeerd Later de beeren tevreden zijn met hun twee leden in de Kamer t Is toch immers dubbel zooveel als ze er in de oude Kamer hadden STADSNIEUWS GODDA 3 Juli 1901 De afd Gouda e o van de Bond van Ned Onderwijzers heeft in hare hoishoudelüke vergadering van Zaterdag 29 Juli j l in overeenstemming met punt D van t Strgdprogram van de Bond het meedoen aan verkiezingen besloten de liberale kandiedaten voor de Gemeenteraad te Gouda te steunen en wel voor het Ie district de hh P J Bellaart Dr P Scheltema en A H Teepe voor het 2e district de bh H Eijssen en F van der Straaten en voor het 3e district de hh A C Cosgn on H J Nederhorst Van deze mag worden verwacht dat zg in tegenstelling met de anti lieberale kandiedaten bij benoemingen niet zullen laten wegen de politieke gevoelens van de onderwijzer of het lid zgn van zijn vakvereeniging maar hem dezelfde politieke vrijheid buiten de school toestaan als elk ander staatsburger punt b van t Programma van de Bond van Ned Ond Voor de Gemeenteraad te Zevenhuizen beveelt de afd aan de heren Eindhoven en Broeder omdat ze tegenstanders van verhoogd schoolgeld zijn In andere gemeenten tot het ressort der afd behoorende zjjn de kandiedaten reeds verkozen verklaard Stbl no 180 bevat de wet van VA Juni houdende verklaring van het algemeen nnt der onteigening ten behoeve van een spoorweg van Gouda naar schoonhoven De afdeeling Gouda der 8 D A P en de Kiesvereeniging Ons Belang door geldgebrek niet kunnende agiteeren voor eigen candidaten hebben in hare gecombineerde vergadering op Donderdag 27 Juni j 1 besloten bg de a s Gemeenteraadsverkiezingen zelf geen candidaten te stellen doch die der Vrijzinnige Kiesvereeniging in alle drie de districten te steunen Hoewel geen der partjen bg het stellen van candidaten en bjj het benoemen van commissiën personen uit de arbeidersklasse een plaats waardig keurt Hoewel geen der punten van het Gemeenteprogram der S D A P waarmoe Ons Belang instemt door de liberale of antiliberale partg verwezenlijkt znllen worden achtte de gecombineerde vergadering zich tot dit besluit verplicht lo Als een protat tegen de lehendmg der vryhid van beweging in organisatie en politiek twor amHtnarm i aertliiidtn Punt IV van t Gemeenteprogram van de zjde der antiliberale raadsleden onlangs gepleegd bg de benoeming van een onderwijzer aan de 2d6 Burgerschool voor Jongens Van die zijde werd hoewel niet in t openbaar toch onbewimpeld te kennen gegeven dat men om de politieke gevoelens van no 1 der voordracht diens benoeming zon pogen te voorkomen en ook dat men er voortaan tegen zou waken dat leden van den Bond van Ned Onderw in Gouda benoemd werden Dit feit kan tot dusver en voor zooveel bekend aan de liberale raadsleden niet ten laste gelegd worden 2o Daar wj in punt V van ons Gemeenteprogram wenschen kosteloos voorbereidend lager herhalings en am4a A onderwijs achten wil de opvattingen van de antiliberale raadsleden in t bijzonder die van de HH Van Galen en Vingorling gebleken bg de discussiën over de subsidie voor den handelsonrsns gemeenteraadsverslag 1900 pag 98 an 94 in strjjd met bet belang van de gemeenschap 3o In punt VI vragen wg krachtige zorg voor den gezondheidstoestand Bg een oodergeschikte kwestie als het maken van oen badkamer aan t Gasthuis ook voor publiek gebruik meenden de H H Van Galen en Vingerling dat een dergelijke inrichting niet van gemeentewege moest worden gemaakt gemeenteraadsverslag 1901 pag 28 en v v Ook hiermede toonden zij zich tegenstan lers van een in onze oogen hoog noodige uitbreiding der gemeentezorg Om deze redenen sporen wg onze partygenooten en geestverwanten dus aan niet alleen te stemmen op maar ook te gveren voor de candidaten der Vrijzinnige Kiesvereeniging en wel voor het Ie district de bh P J Bellaart Dr P Scheltema en A H Teepe voor het 2e district de hh H Eijssen en F van der Straaten en voor het 3e district de hh A C Cosgn en H J Nederhorst Haastkeoht In het eerste halfjaar zjjn alhier ontvangen 207 en verzonden 270 telegrammen De Burgemeester ontving alhier twee candidaatstellingen voor den Gemeenteraad de eerste bevatte de Hoeren P Blanken Lz en E Eaaphorst aftredende leden de tweode de Heer W P Hoogonboom candidaat der A B Prima Volta hoopt deel te nemen aan de Internationale feesten te Valkenburg opZoAdag 21 Juli a s OuDEWATKB Jl Zaterdag geraakte het dochtertje van D T alhier kopje onder in den IJsel Het had voor de kleine meid in dit diepe kanaal zonder directe hulp wel eens minder gunstig kunnen ailoopen ware zg niet oogenblikkelijk met haken uit bet natte element verlost nu kwam zij er met een nat pak en wat zenuwachtig van schrik zonder verder letsel af BiEQ AuBACHT Do aan den Baad ingediende rekening dezer gemeente over den dienst 1900 bedraagt in ontvang f 17822 77 in uitgaaf f 15378 22 sluitende alzoo met een batig saldo van f 2444 55 Beeowuk De alhier op 26 Juni jl gestelde candidaten voor drie leden van den gemeenteraad zgn A J de Goeij C Scheer A van Sprengen aftredende leden en ö J de Jong BoDBOEAVEK Gekozou VQor de leden der Gemeenteraad de beeren P van Dam Kzn lib G de Kruyf lib B van t Biet Azn a r allen aftredend en P Satalaan a r Atjeh De St Ct berichtte eergister avond In verbaud met de in Djambi bestaande moeielijkheden werd in Februari jl Moeara Tambesi gelegen aan de samenvloeiing van de Tambesi en de Batang Hari tgdelgk bezet Blgkens een van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indiö ontvangen telegram wordt de omtrek van dien post onveilig gemaakt door lieden die hoofdzakelijk afkomstig zijn uit het stroomgebied der BovenTambesi Een Europeescb fuselier werd nabij onze vestiging vermoord en het aan de overzgde der rivier opgerichte blokhuis verbrand Bjj de zuivering van de omgeving door de bezetting werden twee Europeesohe fnseliers licht gewond en sneuvelden acht vijanden De gouverneur seinde 31 Moi dat in Lamtenba de sergeant Kok gewond werd Aan een van den resident van Palem bang ontvangen telegram is het volgende ontleend De hekwielstoomer Tamiang ankerde den 22n Mei tusschen Lalang Handjang en Lidoeng in de Batang Tambesi wegens de scherpe rivierboohten werd het onraad zaam geacht met dat vaartnig door testoomen Den volgenden dag werd de rivier met den hekwieler Lin Hong Bie hoogerop verkend tot voorbij Lidoeng waar het schip door een dertigtal geweerdragenden van den linkeroever beschoten werd Daarop werd teruggekeerd naar de ankerplaats van de Tamiang De nacht ging ongehinderd voorbij Den 24n werden de vaartuigen op denterugtocht tusschen Lalang Pandjang enPengidaran twee malen van den rechteroever licht besehoten Bij Pengidaran en verder stroomafwwrtg was alles volkomen rustig Een matroos werd licht gewond Men tracht het publiek op de volgende geraffineerde manier te bedotten Talrijke gewetenlooze handolslieden hebben zich den goeden roep waarin Odol over de gansche aarde staat tot eigen voordeel ten nutte gemaakt eenvoudig door den naam te annexeeren zoodat ze hun eigen minwaardige artikelen tandpoeder tandzeep on tandwater eveneens Odol noemen Wij verklaren daarom hiermede openlijk dat Odol a 11 o e n dan echt is wanneer het verkocht wordt in onae patent flacon en wanneer op de etiketten onzer flrma Dresdener chemisch laboratorium Lingner voluit gedrukt is Fr s per heüle dncou F 1 holra flacon 60 cent Rechtszaken Door de Arrondisseraonts llechtbank te Botterdam werd gisteren o a veroordeeld H W 30 jaar smid te Botterdam wegens diefstal van een rol looperzeil te Gouda tot vijf maanden gevangenisstraf met aftrek van de preventive hechtenis van 17 Mei af VEBSCHEIDENHEID Toen Zondagmorgen de heer S Stam nit Lienden met een L trechtsch wagentje den overweg aan de Modelsche straat bjj Tiol wilde passeeren bemerkte hij niet daar de slagboomen nog flin waren dat een trein in aantocht was Door het paard een flinken ruk te geven kwam hg gelukkig nog over de rails doch kon niet verhoeden dit het achterste gedeelte van zijn wagentje totaal vernield werd Er zat gelukkig niemand in Op twee plaatsen is te Hoorn door dieven den vorigon nacht ingebroken terwijl tevens gepoogd werd brand te stichten Men brengt deze wandaden in verband met de ontvlnchting der twee verpleegden uit Medemblik die in den omtrek moeten rondzwerven Nieuwe Zending PARAPLUIES Dassen en Handschoenen VAN OS Z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Tetephoon Mo 31 Burgerlijke Stand Haastreoht GEBOEEN Wilhelmina Johanna Pietronolla F van Vliet en M Ondijk Cornelia Adriana ouders P L van Someren en H van den Heuvel Klasiua ouders W Eegdeman en C B de Jong Johanna Anthonia ouders P J Walraad en P Stout Jan Arnoldus W P van Wilgen on A Eijkelenboom