Goudsche Courant, donderdag 4 juli 1901

Vrijdag 5 Juli 1901 40ste Jaargang No 8545 Vrijzinnige Riesvereeniging GOUDA mimm mium JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken In de Algemeene Vergadering op 20 Jnnl M zijn tot Candldaten voor 7 leden van den Gemeenteraad blJ de Verkiezing op VHIJIDAG 5 JULI 1001 ge§teld voor District I Bureau Stadhuis J BELLAAIIT Caftr ÊAd B p SOEELTEÏi L 1 TEEFi die allen dringend worden aanbevolen Het Bestuur Dr H IJSSEL DE SCHEPPER voorzitter Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF mu voorz F HERMAN Fzs pmningmeetler J M NOOTHOVEN VAN GOOR O A VAN DER WANT 33istxlct IZX Bureau Gymnasttekschool Ie Buricersclioel voor Keisjes Ingang Plantsoen IDistrlct II Bureau School a d Houtniansgracht B EIJSSEN F W m MATEN Telefoon No ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters woi den berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd I lefaon 8t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CE STE iC H J HEIEBBOIIST oué MM 3 VAN TELLINGEN E OOSTEJJRIJK H E VAN DER ROER 7 H VATTEKANNE mrmru Het slembureau is geopend op VKIJDAG 5 JIJLI 1901 van s oiorgfens 8 UIJK tot s naniidda rs 5 uur WÊÊim ÊmÊmÊÊmÊÊÊÊÊmmÊimÊÊmÊÊÊÊÊmmÊmÊÊÊÊÊKmÊmiBBsmÊÊmÊÊmmtmÊÊ mm Gonda Drnk Tan A BRINKMAN Zn GEHirWD P van Hensbergen ea E C van Erp OVERLEDEN A J v n der Grilt 2 m L Verboom 22 j VlUt 6EB0BEN Jannigje ouders C Both en P den Onden Arie onders J Vermetj en J S Briedè GEHUWD W B de Jong en B van Bensvonde van de nog voorhanden MantelSj Costumes en tegen veel verminderde prijzen D SAMSOM ADVERTËINTIEIN A lip die iets te ord r n heb ben van otveraehuldigd zijn aan de nalatenschap van Mejolfronw de Wed J E DERSJANT LiMTiENDöKFFER gewoond hebbende te Gonda en den 20 Mei 1901 overleden worden verzocht daarvan opgave ol betaling te doen voor den 20 Jnli 1901 ten kantore van den Notaris GBOENENDAAL te Gonda Met 1 Ang GEVRAAGD een fatsoenlülce Dienstl ode E K die helder kan werken goed kan koken en van goede getuigen voorzien Adres ARNOLD FBENTROP Wagenstraat 57 Den Haag urn Op het Atelier van D SAMSOM knnnen tegen flink salaris gedurende het gtheele jaar voor vast Costnmerokkenwerkst rs geplaatst worden WISRT SODAWATER Aanbevelend Slotemakor Co op IIIAAMD den n JlIM f90t des morgens ten nre in het Koffiehuis Harkokibi aan de Markt te Gouda ten overstaan van den Notaris J VAN DER LEBDEN te Ouderkei c a d IJsel van EEN geteekend Wijk F Nr 67 met ERF staande te a OTJID A aan de Walesteeg strekkende van de straat tot aan de Zjjl met een GANG tot aan het waterschap van den Groenenweg Kadaster Sectie C nummer 2097 groot 9 Centiaren Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen op den len Augustus 1901 Inlichtingen geelt de Notaris Echt Zeeiiwsch Tarwebrood g eent de K Q A SLEGT SIEUWE HAVEN 27 H bMte onMh il ljrlHto n p 1 nukkelxlute poMnnlddel Tow HiirM m noril ilamM n IQndWKhixnwnk U de Appntuor nn C II llllllir fc O wlla MatliStr 14 Mfn Irtu oil op naam an fabriakamarit t i Mm a Ki e fi£ï mim WAT EBIEIDII mTSCHAFFlJ Geabonneerden wordt herinnerd de betaaldag en der abonnementsgelden zijn van 1 tot en met 8 JULI De Directtur I D C VV VAN debLAAR Geen Kinkhoest Geen Influenza 1 ÏNINKLUKE Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoening binnen den kortst raogeljken tp te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde hoiiig Superior Druiven Borst IMtract II E L I A M T H E uit de Koninklpe Stoomlabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons i 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF Co Westhaven 198 Soudo D MIEBIBS Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht PINK8E NuuMrierka d IJiêl A N tan ZESSEN Sdmnhmen J Th TOKKEN Boekrwp B T WIJK Oudtwaler H ROLLMAN Bodegraven A SCHEER Baanrecht P W v EDE Oudeuiater K tas due HEIJDEN te Reeuwijk P t d SPEK Moercapelle D T D STAR Waddmi tvem Wed r HOLST Waddmqeveen DelftschI SlaOlie is iintl§eptl§ctae Tandpoeder en Antlseptlieh Jllondtinctuur van M CA88ÜTO Tandarts te Gravenhage OT£BAL VERKRlJaBA AB Agent voo r Nederland G IJSSELSTIJN Blanwatraat Gonda ADYEETENTIM in alle Coiirantei worden aang enomen door het Adverteiitle Bnreau vao A BUIi KMAN ZOON Gel roeders STEEITSMA Bloemisten Turf singel TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van C4GTUS DAHLIA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prijken en doorbloeien tot de vorst intreedt VERDER HET BEKENDE IKSIECTEIV CIDER dat door bjjvoeging van iO deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen on vruchten onschadeltjk is V Liter f 0 50 Liter f 0 80 i Liter f 1 50 BU WOLFF é Co WESTHAVEN 198 Ondergeteekende beveelt zich beleeld aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desverlangd met bijlevering van servies zilver taiellinnen enz enz Aanbevelend Grerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 F O IKK oqois tfOI f o IKK Ol D8 GENEVEE Merkt NIGHTOAF VarbBgbur b$i PEETERS Ji Ail beirjj ran eohtbeid ii ouhet en kurk steodi too liea ran den Dsam der Finu P HOPPB m 8CHIEDAMMEB Ten einde den uitslag der Raadsverkiezing nog denzelfden avond te kunnen mededeelen zal het volgende ntioimer iets later dan gewoonlijk verschijnen Heden Vrijdag ia de stemming voor den gemeenteraad Onze oandidaten zijn in diitnct I de heeren P J Bellaart Dr P iS elteina en A H Teepe In district IJ de beeren H l IJ§§eii en V van der traaten In distriet III de heeren A € CofiiIJn en B J lederhorst leder Kiezer moet de hem toegezonden Kaart medebrengen waarop ook het lokaal is aangegeven waar hij t vorvoogen heeft Buliealandsch Overzicbt De rede die Campbell Bannerman te Sontiampton heelt gehouden kan niet anders worden opgevat dan als een verloochening van het beleid van de liberale imperalisten onder Asquith Bannerman deed een beroep op de leiders van de liberale party om hem te steunen als partij aanvoerder tegenover Asqnith Grey en Fowler die Bannerman ongehoorzaam waren en telkens koketteerden met de leden van het Kabinet en soms openlijk het beleid van het Kabinet omhelsden Tegen Dinsdag is in de Kelorm club een bgeenkomst van liberale parlementsleden belegd om te kiezen tusschen Bannerman enAsqnith De radicalen verwachten dan eendefinitieve schenring in de partij door deeenstemmige aanneming van een motie waarin de partij haar ongeschokt vertrouwenin Bannerman zal uitspreken i De Tory pers hekelt natuurlgk Bannerman s rede te Southampton ook omdat hij weigerde iets temg te nemen van ziJn vroeger gesproken afkeurende woorden over de FEVlLLEiaX Eindelijk SaamgebracM 68 ==== Zooals hij de gemakkelijkheid van opvatting en uitdrukking die de natuur hem verleend had in modernen dagloonersdienst nam Mocht hij een zekere stalen kracht missen die bracht zij aan zij was hard dat wist ze Zooala hij was en zooals zij was waren ze waatKhijnlijk voor elkaar gemaakt En dat ze niet bij elkaar kwamen was een der hardheden van het beschaafde leven eener verouderde wereld die zich hoe langer hoe meer tegenover de natuur stelt Kurt van Uechtritz vermoedde van zulk een d achtengang zijner buurvrouw mets Overigens den ze malkaar sedert Rita s verloving nog kwalijk sproken wijl hij van redactiewege een kleine reis had mOeten maken en eerst vóór een paar dagen was teruggekeerd iNu Rita en hoe staat het dan eigenlijk met ui vpjeg hij nu eindelijk terwijl hg haar met een soort sombere opmerkzaamheid aanzag Begiht ge u reeds als een hunner te voelen f als iemand die recht veel geld heeft bedoel ik wat tooi voor u gelijk voor mij iets geheel nieuws moet zijn Dat zekei gevoel van gerustheid dat naar het zeggen van den een of anderen Rothschild het böit van millioenen dan toch altijd moet meebrengen merkt ge ei reeds iets oorlogsmanieren in Znid Alrika De radicale pers juicht daarentegen Bannormaa s houding toe Uit Londen wordt aan de Petit Bleu geschreven Ik twfllel wel een weinig of de Boeren nog abritage willen want het is mg ter oore gekomaa dat sommige Boeren zouden aarzelen on oen arbitrage aan te nemen die zoolang geweigerd is en geneigd zonden zijn wanneer z j voorgesteld werd dit voorstel te beantwoorden met een Te Laat De reden van die gezindheid i t zoeken in do oneerlijkheid waarmede de Engelschen te werk gaan Sommige burgers kennen de poging tot omkooping die meer dan eens in den laatsten ttjd zjjn gedaan bg Botha en Delarey En die Boeren nu zeggen dat Engeland evengoed in staat is om te trachten het geweten der arbiters om te koopen ten einde hen er toe te brengen een onrechtvaardig oordeel over Transvaal uit te spreken Mgn persoonlijke indruk is dat de Boerenleiders de arbitrage nog zouden aannemen maar dat zü zich tweemaal zullen bedenken om haar aan te nemen na drie ol vier maanden Want hoe langer de oorlog duurt hoe uitgeputter het Engelsche leger wordt en hoe meer kans er ia dat Engeland uit eigen beweging toegeeft Hen zou het tegendeel kannen beweren en als bewtjs van het besluit van KngelMid om tot het einde vol te houden kunnen aanhalen het succes waarmede de jingo s do stemmen verstikken van allen die den vrede willen Maar die pogingen der chauvinisten om het woord aan de eerlijken te ontnemen bewijzen alleen hoezeer zg de gevolgen vreezen wanneer de waarheid bekend wordt over den oorlog dien zij moede beginnen te worden Er is geen beter bewijs van den omkeer in de meening dan die wilde pojingen waarmede men de stem der waarheid tracht te verstikken die zich wil doen hooren De Daily Muil schrijft in een overzicht over den toestand iu Znid Aliika De twee komende maanden van den oorlog Juli en Augustus zgn naar wij uit vertronwbare bron vernemen het kiütieke tijdperk Indien de krijgsverrichting in dien tgd geen beslisten keer nemen is het zeer wel mogelijk dat zij nOg een jaar zullen traineeren Het meest hebben de Boeren gebrek aan kleeren Zg hebben volop voedsel er is niet de minste mogelijkheid dat men hen ooit zal knnnen uithongeren en hun voorraad ammunitie ofschoon niet buiten van r Neen want ik ben nog zoover niet zeide ze heel ernstig En daarop zelfs met een lichten zucht iNóg ben ik zijn vrouw niet Men kon den zucht op verschillende manier uitleggen Was hij geboren uit het gevoel van verademing dat ze het nog niet was of mt de vrees dat er nog iets tusschenbeide mocht komen P Maar Kurt neeg zich voorover levendig als een jachthond die een spoor ruikt Haastig en gedempt zeide hij vje l nt heel niet gelukkig Rita Niet werkelijk niet Dat is wat nieuws 1 was alles wat zij antwoordde Daarbij zag ze hem echter met haar koelen blik vast aan t een zweem van onzekerheid in haar wezen niets weifelends het eenige dat hem hoop had kunnen geven Nu was het zijn beurt een onwüligen zucht teslaken Nu ja t wilt uw doel slechts bereiken ge hebt dat al die jaren lang geen oogenbltk uit net oog verloren In uw kringen was er toevalligniemand die u zonder huwehjksgitt gebruiken kon daar doet ge een schrede daarbuiten en aanstonds is er een heel presentabel man voorhanden Yerlietd kondt ge van oudsher maken wien ge wildet ge bracht deze prettige kunst ook hier in toepassing en aanstonds h t ge hem en wordt de rijke vrouw die ge begeert te worden Zou ik dan soms voor arme vrouw gepast hebben vroeg ze hem de prachtige gestalte in de allerelegantste kleeding licht luchtig ditmaal lavendelkleung en daarbij eenigszins in het Engelsche of Amerikaansche genre althans met een zekn stout internationaal cachet zooals dat sjporig groot is ruim voldoende voor h n onmiddellijke behoeften In Lord Kitchener s meening dat verdere versterkingen ounoodig zgn deelen allen die van den toestand op de hoogte zgn Onderwgl wordt het burgerlijk bestuur dat Lord Milner heeft ingesteld tg dens zijn afwezigheid voortgezet en om misvattingen op dit stuk weg te nemen kan gezegd worden dat verreweg het grootste gedeelte van de door hem gedane benoemingen blijvend edoeld zgn Het plan is dat Lord Milner eind Augustas of begin September zal temggaan Het gebied van het burgerlijk bestuur zal waarschgnlijk nog niet sterk Worden uitgebleid maar de districten waarin de militait e oforheid bescherming verleent zullen langjtjiuerhand vergroot worden door verlenging vin den straal van den cirkel waarvan elk garnizoen het middelpunt is Voor het oogenblik zal de regeering alleen het verslag van de commissie voor de concessies ter hand nemen zoodat de weg gebaand zal wezen als de vrede hersteld is Sr zjjn onderhandelingen gaande met zekere vreemde regeeringen en de bona 8de aandeelhouders van de N Z A S M zullen financieel schadeloos gesteld worden voor de overneming van de lijn door de EngellOhe regeering Dit zal geschieden bij wijze Tan genade De basis waafOf de betaling zal geschieden maakt nog een punt van overweging uit De aandeelen die de Transvaalsche regoering in handen heeft of die gespuid zijn aan particulieren zullen niet erkend worden De aandeelhouders van den Pretoria Pie tersburgspoorweg zullen eveneens schadeloos gesteld worden en overeenkomstig de aanbeveling van de commissie voor de concessies zoo goed mogelijk behandeld worden Qeen van de andere concessies zal waarschijnlijk veel moeite geven Daar tegenstrijdige geruchten in omloop zijn kan medegedeeld worden dat Lord Kitchener geduldig deorzwoegt vertrouwende dat hg zijn taak mettertijd ten uitvoer Zal kunnen brengen Het pessimisme dat sommigen hem toeschrijven is volkomen ongegrond De regeering zal ongetwijfeld zijn raad volgen ook als het noodig mocht z n strengere maatregelen tegen de Boeren te nemen Van zulke maatregelen heeft hg tot dusver niet gerept maar hg kan op warmen steun rekenen voor alle maatregelen die hij vroeger ol later noodig mocht achten De Fransche wet op de congregaties is haar liefhebberij was de kleedij die echter nog altijd volkomen door haar uiterlijk beheerscht bleet Het antwoord lag voor de hand Hoe goed ge mij overigens kent Kurt voer ze voort Volstrekt niet spottend maar met oprechte toestemming van het feit fja waarom ik het doe en hem trouw dat weten wij wij beiden althans En anderen zullen öök wel hun glossen daarop maken Maar hij waarom hij raij neemt ziet ge Kurt dat intrigeert mij bepaald dat ik Ai T niet achter kom Hij f deze geldman Mijnheer van Uechtritz zag zijn pousine met de grootste verbazing aan Nu hij is natuurlijk verlield op u fin daarbij vleit het hem en zijn kliek dat ge van adel zijt Rita schudde langzaam het hootd Dat dacht ik in het begin ook maar daar ts niets van aan Widr IS mets van aan Van zijn inclinatie voor u En dat wilt ge nu pas ontdekt hebben Ben je dol Rita J I Neen daar is niets van aan ging ze pein zend voort zonder eenige notitie van zijn ontboezemingen te nemen 0 hij laat het aan geenerlei attenties ontbreken hij is werkelijk een net mensch Kurt weet ge een bourgeois kan dat ook zijn wat een cynische verachting der adellijke vooi OordeeUn lag er niet in den toon en den glimlach waarvan de dochter der Zwitsersche bonne Suzette Delaunay deze woorden vergezeld deed gaan Maar zooals ik in het begin dacht is het toch niet hij was een tijd lang een beetje verliefd ja met moeite en inspanning heb ik hem BóOver gebracht maar er moet sedert bij afgekondigd in het Journal Offlciel met een besluit van Minister Waldeek Eousseau waarin wordt aangegeven in welken vorm de wettelijke erkenning moet worden aangevraagd Daartoe moet het verzoek bijhet Departement van Binnenlandsche Zaken worden ingezonden met een exemplaar van de door den bisschop goedgekeurde statuten waaruit het doel der congregatie moet blijken Verder moet daarb gaan een opgaat van het bezit der congregatie met aanteekeningen omtrent haar leden en de verklaring dat de vereeniging zich onderwerpt aan de gewone rechtspraak Er openbaart zich een steeds scherper op den voorgrond tredend verschil onder dé toongevende Dnitscke socialisten Het meer wetenschappelijk element onder de leiders der beweging in Dnitschland heeft in den loop der jaren reeds enkele geloofsartikelen van Max moeten laten vallen Maar vooral in den laatBten tijd geraakten Kautsky en Borstein beide mannen der wetenschappelijke theorie steeds meer met elkander op gespannen voet De Jnli aflevering van de Socialistische Monatshef te bevat een drietal artikelen alle gericht tggen Kautsky welke laatste de hoofdman der wetenschappelijke dogmatici is Von Vollmar heeft het over de quaestie van MillerandB minister zjjn Kampmeyer houdt staande dat er tnsschen kapitaal en arbeid een minder groote gaping ja veeleer eenige toenadering zou zijn op te merken ten slottegaat Bernstein den Oenosse Kautsky op zeer hardhandige wijze te lijf en zegt zelfs dat spotterng nog de eenige manier is om hetmet Kautsky klaar te spelen Tevens bevat deallevering een statistiek overzicht van de wijze waarop gedurende het laatste tiental jarende levensstandaard der Duitsche arbeidersverhoogd is Verspreide Berichten FBiUKBUK Dëroulède meende weer eens teeken van leven te moeten geven en zoo heeft hy dan aan de Patriotten liga doen weten dat hy een eventneele amnestie wel zon aannemen doch dat hg volstrekt geen berouw heeft zoodat hg onmiddeliyk weer een campagne zou beginnen ten gnnste van de volksrepubliek tegen de parlementaine republiek Hg is gebleven wat hy was v6 ir zyn veroordeeling door hel Hooggerechtshof een vgand evenzeer vau de monarehtsten als van de parlementairen De millioenen overgebleven toegangs hem iets tusschen zijn gekomen Kurt nog steeds half ongeloovig zeide heel niets meer en liet Rita aan het woord Want niet ongaarne scheen zij zich hier bij hem wien zij alles zeggen kon eens uit te laten over een aangelegenheid die met moeder en zuster niet op deze wijze kon behandeld worden Zooals ge weet had ik hem bijna reeds opgegeven ilc was woedend op hem wijl ik merkte dat hij niet tot een besluit kon komen Daar kwam opeens zijn bnef Welke brief Nu het huwehjksaanxoek Er zijn weinig mannen die brieven kunnen schrijven dat is bekend gij schrijft prettige brieven Kurt schoof ze in maar daarvoor zijt gij dan ook geletterd man en verder niets geworden wanneer de brief dus slechts in ordtnairen koopmansstijl ware geschreven zoo had mij dat verder niet behoeven op te vallen Maar eerstens waarom schreet hij heelemaal en handelde de zaak niet mondeling aff Aan koelbloedigheid ontbreekt t hem toch waar lijk niet Ën dan het eigenlijke aanzoek ja hoe zal ik dat noemen Zakelijk is tut rechte woord niet alsof er een dwang achter zat Maar ik heb den brief thuis bij gelegenheid zal ik hem u laten zien Ik heb dat alles natuurlijk geignoreerd en minzaam ja gezegd En minzaam was hij dan ook toen hij kwam minzaam is het woord Dat zijn wij beiden tegeii elkaar waarlijk nieuwsgierig ben ik naar den dag na ons huwelijk natuurlijk wanneer wij daarmee eens zullen ophouden I Wordt vervoledj