Goudsche Courant, vrijdag 5 juli 1901

hij als hoogheemraad van DelBand een betrekking waaraan hy zeer gehecht is zal moeten aftreden en liever een ander partijgenoot had zien aangewezen Nu pogingen daartoe mislukt zijn vond hü als katholiek geen vrijheid te bedanken en verklaarde hij de benoeming aan te nemen onder inroeping van den steun der vergadering en van Gods zegen 3o vacature P C Evers Uitgebracht 79 stemmen waarvan op de heeren J Krap 42 P C Evers 34 mr Tukker 1 blanco 2 stemmen De heer Krap gekozen verklaarde zich onder dankbetuiging voor bet vertrouwen der vergadering bereid de benoeming aan te nemen 4o vacature mr P L F Blussé die niet meer statenlid is uitgebracht 79 stemmen waarvan op de hh jhr mr H A van de Velde 43 J F W Conrad 34 en blanco 2 De heer v d Velde gekozen verklaarde de zeer eervolle en zeer verantwoordelijke betrekking onder de bestaande omstandigheden aan te nemen hulde brengende aan zjjn ambtsvoorganger mr Blussé een sieraad dezer vergadering gedurende vele jaren Ook hg hoopte onder Gods zegen werkzaam te zijn ten nutte van het bem zoo dierbare gewest 6o vacature mr C J E graa van Bylandt Uitgebracht 79 stemmen waarvan op T D baron van Wassenaer van Bosande 42 graaf van Bylandt 34 en blanco 3 De heer van Wassenaer gekozen zeide de benoeming tot dit gewichtige ambt aan te nemen onder biddend opzien tot Hem die hem er toe roept Zijner ter eere en tot heil dezer schoone provincie 6o Vacature mr A O Crena de longh Uitgebracht 79 stemmen waarvan op de heeren A H C M J IJzermans 42 Crena de longh 34 Bevers 1 blanco 2 De beer IJzermans gekozen hoewel zeer opziende tegen de moeilijkheden die dit eervolle ambt hem oplegt en hulde brengende aan de wijze waarop de afgetreden Gedeputeerden hun mandaat vervulden meende zich niet te knnnen onttrekken aan de gzeren wet der politieke verplichtingen maar wenschte toch de benoeming in beraad te nemen De Voorzitter zich aansluitende bij de woorden van sympathie door den beer IJzermans gesproken bracht hulde aan de leden van Gedeputeerde Staten die deze vergadering gaan verlaten voor de wiJze waarop zij langer of korter tijd hunne gewichtige taak hebben vervuld in het belang dezer provincie In bot bijzonder herdacht hij daarby bet lid dat 40 jaren lid der Provinciale Staten is geweest waarvan 25 jaren lid van Gedep Staten dat thans niet meer in de Staten aanwezig is en sprak zijne oprechte erkentelijkheid uit voor het vele goede in die betrekking door hem voorbereid of tot stand gebracht De voorzitter bracht hulde aan de onvermoeide werkkracht en rijpe ervaring en aan de warme belangstelling waarmede bedoeld lid is werkzaam geweest voor den Moei van dit gewest Zgn persoon zal bij allen hier ongetwyteld in dankbare herinnering blijven algemeene toejuiching Daarna wordt overgegaan tot benoeming van een buitengewoon lid van Gedeputeerde Staten Directe SpeorwegverMnöngen met GOUDA ZoijierdlenSt 1901 AaoRevaDgeD 1 Mei TUd van Greenwich lOÜDA ROTTÏRDAM tïm mmi S 67 10 86 10 58 11 16 18 18 18 88 18 S8 l 7 8 18 8 80 3 48 8 68 k 8 88 4 39 4 64 6 16 5 84 8 18 7 08 7 8 7 44 8 14 8 17 S 86 8 14 10 18 U 45 llj86 6 01 I 8 84 J 10 1 6 11 I 8 81 S 10 80 y 6 18 w H Jl a a n e 8 41 J g 10 87 ir 6 87 6 86 6 46 6 39 7 47 8 07 8 S0 8 6 9 3J 10 46 11 06 11 47 6 10 7 7 8 46 11 81 6 80 w t r 7 46 g h u t t 11 48 11 08 1 06 11 18 1 14 11 80 1 81 10 18 10 66 11 89 11 80 18 84 19 44 1 80 11 16 4 11 4 18 8 89 3 61 4 03 S 1 68 fS 8 06 t 1 B Eolt rdam B 8 09 9 08 10 08 11 86 a lllen It 8 kUue bti 6iiW U i Of lam tmmn lijii ZoaJn UuiiiUf Diii d g idugich t loiirbili tl ii oor i 8 H Terbiigbm tcgan nlnl TtieHpnji B HolUaJicli Spow L Btlri aypleat l li wji 1 hWaw Dlnii ti BOTTKRDtil gOIIDA tI Tmt 9 O 9 48 IfU t I I 4 88 1 64 f ff r 1 86 8 14 8 46 8 46 4 08 u a a w 6 M V tan 1 68 a a fa a a I 8 08 a r a a a 11 68 lt 06 18 86 1 09 8 09 8 36 1 0 8 4 08 4 84 4 89 8 18 5 43 6 24 7 08 7 86 8 80 3 48 9 47 10 09 lO U 11 04 B HoUiadMko ipoor L Extn tappUmratlxwlji u ia Oom 0giiio dor Wigou Lita 8 17 6 41 a 6 87 4 45 6 88 6 04 6 8 7 05 7 59 8 81 g 4 68 a a 6 89 a a a rr 6 a a 6 46 a a a 8 10 68 7 88 11 81 11 46 18 04 10 16 in ss 10 S3 10 48 8 06 8 84 00 9 87 10 08 10 19 10 49 Tamltatio op Aut loop Inii litt gonkmd worden 8 89 18 OODDA OEN HAAOaiao ntaa 9 11 9 81 10 00 10 19 10 68 11 18 18 16 18 86 18 56 l l 1 68 8 81 8 46 4 19 4 50 6 18 S 49 6 91 7 89 11 06 a a 1 07 f 6 08 11 18 1 18 a a a a a 6 18 a a a a a a 11 80 a 1 88 a a a 6 87 a a a a 9 88 43 10 88 10 48 11 86 11 48 18 46 18 65 1 87 1 44 8 80 8 48 4 16 4 46 6 88 6 48 6 16 6 4 7 67 9 0 D U A A U S T B R n A H la tarn Qudk 6 38 8 11 8 SS 9 38 10 80 10 69 18 08 1 10 8 36 8 86 4 0 4 4S6 8 86 8 43 61 10 19 10 30 10 37 11 06 AmiLW 8 01 8 68 9 88 10 10 11 04 18 48 18 67 1 67 3 86 4 19 4 67 6 30 6 46 6 44 9 36 10 3 11 03 11 47 11 59 AmiUG 8 1 9 18 9 37 10 96 ll tu 1 03 1 1U 8 18 3 40 4 87 6 l 6 46 6 01 9 18 10 SO 11 16 18 08 18 14 U UUA U rlKU H r laBTant H 10 69 18 00 18 88 8 16 S IB 4 S8 8 4 6 89 7 10 7 86 11 16 8 88 7 86 11 84 8 40 8 6 07 7 33 1014 10 49 11 47 18 8 106 3 08 8 45 6 04 8 84 7 00 7 54 8 1 B S 10 14 lauLG 6 3 7 15 8 10 8 6 9 13 9 81 U 16 18 87 IS O 8 8 8 10 8 84 4 46 8 06 6 81 7 09 8 10 9 96 46 lima W 5 84 6 47 7 80 8 86 8 4S 9 80 9 45 11 30 18 481 05 S tll 3 86 S 4 5 0 6 81 8 38 7 85 8J5 9 40 10 01 inula 7 08 7 81 8 18 9 19 8 10 18 10 34 18 51 1 88 I S8 3 88 4 18 4 84 6 47 7 07 7 54 0 II 10 87 11 88 B B i 8 1 4 I8 4 41 6 48 6 63 7 00 7 56 8 49 8 36 lO QS 10 46 4 8 7 84 8 lO M 11 07 4 83 9 28 UtMollI 1 i ï UIMoai j o 9 87 10 87 11 55 18 06 18 87 m 7 0 IM til ioi li l 4 lÜ8 IWl l 7l I8 5 l 8 16 3 7o 3 64 4 48 6 1 8 18 7 84 7 48 8J 10 07 10 48 11 8 bewijzen tot de Tentoonstellbig van 1900 z n verkocht in massa aan een zakkenlabrikaut De ei vertegenwoordiger van de Dresdener Bank te Parijs Bayer die in de jongste t garo incidcnten een rol lieelt gespeeld heelt tegen de Figaro nn naaraanleiding van een mededeeling over deBankincidenten in Dnitscbland een aanklacht ingediend met een eisch tot schadeloosstelling ten bedrage van vijftig duizendtrancs Het door den Senaat aangenomen voorstel om den nationalen feestdag te stellenop den vijftienden Juli als de veertiendeJnli een Zondag is is door de Kamer verurorpen De maritieme commissie nit de Kamerheelt een anb commissie benoemd om inverband met den eventneelen aanleg vaneen kanaal tnsschen de MiddcUandscbe Zeeen den Atlantiscbeu Oceaan ter vermijdingvan Oibraltar in andere landen stndiën tegaan maken Dditschl sd De Saksensche en de Badenscbe staatsspoorwegmaatscbappijen hebben eveneens besloten de retoarbiljetten 45 dagen geldig te verklaren en conferenties tnsschen de maatschappijen van andere staten worden voorbereid BINNENLAND PROVINCIALE STATEN ZÜID HOLLAND Vergadering van Woensdag 3 Jnli De Znid Hollandsche Staten hielden gisteren hunne tweede vergadering die te 11 nnr v m door den Commissaris der Koningin geopend werd De heer Kleijn word alsnog als Statenlid beSedigd en nam zitting Aan de orde was de verkiezing van zes leden van het college van Gedeputeerde Staten Tot stemopnemers werden benoemd de haeren Kley Bevers Fock en Brnnt Bt den aanvang der vergadering was de presentielijst door 79 leden geteekend De stemmingen werden gehouden over lo vacature mr G 1 Goekoop Uitgebracht 79 stommen waarvan op mr Goekoop 78 dus algemeene stemmen en 1 blanco zoodat de heer Goekoop gekozen is De beer Goekoop verklaarde verrast te zijn door de wijze waarop hij opnieuw geroepen werd tot vervulling van bet gewichtige mandaat dat bij 22 jaren lang vervuld had maar wenschte zich onder de bestaande omstandigheden te beraden of hij dat gewichtige mandaat weer kan aanvaarden Hij venscbte dns gebruik te maken van de bevoegdheid om zich te beraden onder mededeeung dit niet langer te zullen doem dan noodig is 2o vacature mr D van Weel Uitgebracht 79 stemmen waarvan op J J Dnijnsteetó mr D van Weel 34 op de Bie IJzerman en Krap ieder 1 stem en blanco 2 asidl 6 68 7 11 7 88 8 81 8 88 MoordneU door 7 16 8 40 jrieuwerkwk i 7 88 8 80 0 gUe 7 88 8 67 t Koltatdui M 8 85 7 44 0 46 Eolt9rd mD F 8 64 6 48 If t n H 6 66 4 4 6 80 8 04 7 U 7 88 4 68 6 41 I 6 01 6 61 6 11 8 04 6 17 8 10 6 86 7 88 7 43 Bottordam Beun Rotterdam D F Rotterdam H Oapalla jtiauweikark Uoordnakt Onda d AlUu la w 8 UiM nln Irtilni 7 18 8 37 8 41 7 88 8 68 7 88 9 08 7 88 9 14 7 68 9 08 9 19 Gonda ZeTeiih Hoero 8o lameerZeg Voorborg a Hagfc i 9 07 Uonda 6 80 8 81 7 88 7 60 8 16 Oadaw 6 88 Woard 5 48 6 48 Utwlit 6 03 7 04 8 11 8 88 8 88 8 58 9 3 Wotnlaa 5 07 6 41 Oudgv 6 81 6 88 Ooada De heer Dutjnstee gekozen nam de benoeming aan ondanks vele bezwaren o a dat Bij de eerste stemming verkrijgen van de 77 stemmen de heeren S van Velzen 36 H de Bie aftredend 34 en jhr mr von Fisenne 9 stemmen terwgl 3 blanco zijn aitgebracht Niemand de volstrekte meerderheid verkregen hebbende wordt een tweede stemming gehouden waarbij van de 77 stemmen worden uitgebracht op de hh van Velzen 40 de Bie 33 von Fisenne 1 v d Pols 1 en blanco 2 De beer van Velzen nam de keuze aan Na de pauze deelde de voorzitter mede dat aangezien 2 benoemde leden van Gedeputeerde Staten nog niet de keuze hadden aangenomen het niet mogeliik was met de werkzaamheden voort te gaan en stelde hiJ voor de vergadering fe verdagen tot Woensdag 10 Juli des voormiddags 11 uren ten einde over te gaan tot het trekken der afdeelingen het i benoemen van commissien en bet onderzoeken van de begrooting en verdere onderwerpen in de afdeelingen Dientengevolge wordt de vergadering gesloten Gemengde Berichten Men meldt uit Den Haag De zakkenrollers zijn in de laatste dagen in de treinen bezig hun slag te slaan BiJ de politie kwam een heer todelijk verbl jl houdende in een villa aan den Badhuisweg te Schoveningen aangeven dat hem in den trein van Parijs naar den Haag een portefeuille met frs 1200 was ontrold De heer de N wonende te Schoveningen deed bij de politie alhier aangifte dat hem in den trein van Rotterdam naar sGraven hage 2 bankbiljetten elk van f 100 zJjn ontfutseld Ook de te Delft bestaande afdeeling ider Vereeniging van flandelsbedienden Mercnrius heeft besloten zich tot de patroons te wenden met het verzoek hun kantoorpersoneel per jaar minstens acht achtereenvolgende dagen vacantie toe te staan met behoud van loon en bij voorkeur in de zomermaanden Men meldt uit Vianen Te Goudriaan ia weder brand gesticht in een bontstroik bg P P en in het dak van den landbouwer T T Naar aanleiding daarvan is onder verzwarende omstandigheden aangehouden de boerenzoon O den O die naar Dordrecht is getransporteerd Men herinnert zich dat in dezelfde gemeente reeds meer branden zijn geweest door vermoedelijke brandstichting nog kort geleden bij Maat waar 40 000 halve kilo hooi in de asch word gelegd en bij den landbouwer Van der Laan aldaar De winner van den hoofdprijs in de Oudewatersche verloting zijnde een hofstee of 1 25 000 in contanten de heer B De Smitt Zwanenbnrgerwal 58 te Arasterdam heeft de gelden in ontvangst genomen 18 80 18 88 10 80 10 46 10 64 1 88 11 43 Uit dankbaarheid vereerde de gelukkige winner den te Ondewater wonenden koetsier Van Geelen van wien hij bet lot had gekocht f 100 terwijl andoren die biJ de trekking der loten hadden geholpen door hem geldelijk werden bedacht De welbekende mudeus Jozef Mertens is Zondagmiddag in den oudeirdom van 76 jaren te Brussel overleden Mertens was te Antwerpen geboren en had zijn muzikale studies aan het Brnsselsche conservatoire voltooid Van 1850 52 was hj eerste viool in het Antwerpsche orkest der opera aldaar Langzamerhand verschenen zgn verschillende opera s in deze volgorde Le Captaine Noir jLyderick Trois étudiants en Egoïste Daarna benoemde de regeering hem tot inspecteur der muziekscholen in België Verschillende jaren stond hij aan het hoofd der Fransche opera te s öravenhage waar hij zeer gezien was en trad hü ook als orkestdirecteur op te Barcelona In zgn landwaï hij echter nooit zoo gelukkig aan het hoofd eener eigen opera te staan maar als componist werd h j wel erkend o a door zijn benoeming tot de Leopoldsorde Men seint uit Amsterdam 4 De Freya met prins Karel van Zweden als adelborst aan boord is hier gisterenavond omstreeks 7 nnr binnengekomen en ligt nn gemeerd aan de boeien voor den strekdam in het IJ tegenover de Handelskade De Freya is een fregatschip bemand met 329 koppen tijdens de vaart door het kanaal heeft prins Karel een slank jonkman van 17 jaar afin het stuurrad gestaan Het gezicht op de stad dreef onder het voorbjjstoomen een goed deel der bemanning in het want op een der huizen aan den IJkant dat den naam draagt van Tsaar Peter den Groote werd de vlag gehesohen welke attentie beantwoord werd met een vlaggesaluut der Freya terwijl de wandelaars van den wal groeten wisselden met de equipage De Freya blijft tot Dinsdag hier De kroonprins van Siam heeft gisterenavond den HoUandschen scbonwburg in de Plantage Middenlaan met een bezoek vereerd het Lyrisch Tooneel gaf er Vledermuis In Extra Tijding het orgaan van het Kamerlid Staalman wordt het volgende medegedeeld Door den beer Staalman is een aanklacht ingediend bjj den officier van justitie te Alkmaar ter zake van een hem beleedigend artikel onderteekend door het bestnurvan de liberale kiesvereeniging Helder ongeplaatst in het Dagbl voor Helder redacteur C S Jaring de candidaat der liberalen en verspreid op den avond v66r de stemming Bedoeld artikel bevat de leugenachtige mededeeling dat de heer Staalman onlangs als getuige gehoord voor do rechtbank te Alkmaar in de bekende strafzaak van den Ned Mar Matrozonbond betreffende de verpleging in het marine hospitaal zolf zou erkend hebben in de Tweede Kamer als afgevaardigde leugentaal te hebben gesproken Men schrgtt uit Tilburg aan de Tjjd In een bijzondere correspondentie van de Nieuwe Rotterdamsche Courant van Zaterdag jl is melding gemaakt van een gerucht dat aan den schilder Mutsaers door de Harmonie van de Koninklijke Fabriek van Muziekinstrumenten van den beer Kessels een muzikale hulde zon worden gebracht 18 10 88 46 10 81 9 38 9 46 8 63 10 03 10 18 10 48 lUia 8 01 8 38 9 17 9 88 66 8 18 10 08 8 84 Jo 10 17 8 88 E F 10 99 8 43 8 t 9 44 10 19 10 84 10 46 11 16 11 67 Uit de beste bron kunnen wü dit onzinnige gerucht tegenspreken WÜ h bb D inlichtingen gevraagd aan den heer Ke sels persoonlgk die ons verzekerde aan zulk eene onkieschheid zelfs niet te hebben gedacht Ook al zon de onschuld van den man gebleken zyn zonder den minstep twgfel over te laten wat de heer K geenszins constateerde dan nog zou iets dergelijks niet in hem opkomen WJ vernemen voorts uit goede bron dat de officier van justitie te Breda van bet vrSsprekend vonnis la booger beroep komt De heer mr Gleichman ond voorzitter der Tweede Kamer is beden middag op het Loo door H M de Koningin in audiëntie ontvangen in verband met de ministerieele crisis Over de knoeierijen met paarden in Hongarije waarvan Engeland het slachtoffer is geworden meldt de Weener correcpondent van de N fi Ct o a De Engelsche regeering heeft twee gevolmachtigden naar Maria Theresiopol gezonden tot het instellen van een plaatselijk onderzoek Volgens Boedapester bladen zijn daarbij ergerlijke dingen voor den dag gekomen waaruit gebleken is dat de Weensche paardenkoopman Hanser die door zijn Engelschen collega Lewison met de leverantie belast was 2500 paarden voor f 270 het stuk aan Lewison leverde die ze aan het Engelsche gouvernement voor f 400 verkocht Hanser kwam met een Engelsch majoor en een veeartsenijknndige in Januari 1900 in Maria Theresiopol In den beginne keurde de commissie van 1180 aangeboden paarden er 480 af maar reeds een paar dagen later werd niet meer zoo scherp toegezien zoodat ten slotte zelfs lamme en half blinde paarden gekocht werden Daaronder bevond zich een paard dat reeds acht malen was afgekeurd De half blinde paarden liet de veearts bij donker weer op en neer draven De gemiddelde prijs welken de opkoopers betaalden bedroeg f UI zoodat dezen naar verhaald wordt 1 millioen gulden bij dit zaakje verdiend hebben Eed pachter uit GrossVernicb die van Keulen huiswaarts keerend s avonds langs een eenzamen weg liep is bg Fonlheius aangevallen en vermoord Het lijk werd eenige dagen later in vergevorderden staat van ontbinding in een klaverveld gevonden met twee kogelwonden aan bet buofd en een verwonding aan het oog De man bad veel geld bij zich gehad op het lijk vond men nog slechts 100 mark Te Parijs is eergisteravond een bloedig drama afgespeeld Eenige personen die in de Rue de rAbbé Grêgoire voor het onweer stonden te schuilen zagen plotseling een Singhalees die geruimen tp in de straat op en neer bad geloopen op een vrouw toesnellen die uit een huis kwam en haar een mes in de keel stoeten Men greep den moordenaar en zou hem zeker gelyncht hebben als de politie niet tusschenbeiden gekomen was De vrouw werd in hopeloozen toestand naar een hospitaal gebracht Op het politie commissariaat bleek dat de moordenaar de 25 jarige Singhalees Cereeina Panikia was die verleden jaar in het Palais de la Danse op de Tentoonstelling was opgetreden Nu was hij knecht in een hospitaal en bad aan het Engelsche gezantschap de middelen verzocht naar Ceylon terug te kunnen koeren Hy was verloofd met een modiste Armando Valle de vertaoorde vrouw die hem niet naar Ceylón wilde vergezellen De man verklaarde dat het onweer hem in een opgewonden stemming had gebracht België is niet erg gastvrij tegenover menschen die een beetje drukte veroorzaken Dit heeft Andries de Wet ondervonden HiJ kreeg een nitnoodiging om biJ het hoofd van den veiligheidsdienst te komen en deze verzocht hem op te houden met zijn propaganda voor de Boerenzaak daar hij anders oit het land gezet zou worden De Wet die reeds van plan scheen om naar Parijs te vertrekken is eergister naar Parijs gegaan De Petit Bleu voegt aan dit bericht toe dat bij de komende verkiezingen een besliste proBoer candidaat zal gesteld worden tegenover dièngene van de ministers die verantwoordelijk is voor dezen maatregel STADSNIEUWS GOUDA 4 Jnli laOl Programma der Muzieknitvoering op Donderdag den 4 Juli des avonds ten 7 j nnr in het Hontmansplantsoen te geven door de Schntter alhier Directeur de beer Joh 6 Arentz Marsoh Heil Enrop F v Blom Ouverture La Bmijéré Job Kessels Walzer Coletta F Snppé Fantasie de Ballet Jos Kessels 6 Ouverture L fresor des Incas A Hofman Soufser Walzer Ivanovicl Fantasie Fleurs des Champs W Perck En Velo Galop Js Mahag BoDKGEAVBii Bij de Dinsdag gehouden stemming voor de verkiezing van vier leden van den Gemeenteraad werden gekozen de aftredende leden P van Dam Kz G de Kmijf en B van t Riet en voor de vacature F Boer werd gekozen den heer P Batelaan Uz Alzoo bestaat onze Raad nu uit 3 Antirevolutionnairen 1 Vrij Antirevolutionnair 2 Katholieken en 5 anderen Waddikosvee Met overgroote meerderheid werden alhier de aftredende leden v d Gemeenteraad de heeren J C v d Torren lib Pb v d Breggen lib en H Witteman r k herkozen Het volgende Manifest werd ter aanbeveling van den heer v d Torren toegezonden Manifest aen alle Metselaers Scheepmaeckers Timmerlijen Winkeliers en Taveerniershouders Arbeijtslnpen der Gebuijrten Mitsgaders 4eerinche en de Hanterincbe Saint Doen te weten ende neme eisempel ende bonden zich vaerdig ende vroem soe bronche uwe stemme up op Woensdag den III van Hooimaent MDCCCCI op den heere J C van der Torren Lid der Raide Kloeck van gees t ende onvertsaagd wasch echt onvertkleurt Liberael Haec Libertatis ergo Kameleon Poleticns mede afschaffer van eene alout volcksvermaeck naemeljjck de Waereltschockkende Waddiniveenache Kermesse dachteijckenent uyt de Battavieren teijt enz enz alsoe alle borgeren ende luijden die het eenichsins aengaet al tsaemen te vermaenen toch rijpelicken ende wel op nwe saeken te willen letten ende te overpeynsen alsoe er geen onnosele borgeren der Ghemeente zich laeten paeijen ende misleijden met huichelachtig checwejl of loefcvinckerij ende valsch innegeven ter bederffenisse twelc Godt verhouden alsoe genoecbaaem cloeckmoedichheit ende wees vaerdich soe bidden wjj uwe Inijden oege van enne naelde alles ter eere der Heijliche Relichie tot ons aller ferlossincben en de salichheijd elek segget neijmand nijtgesondert den andere voort Haec Regilionis Ergo isecxj IvCx Op het laatste internationaal congres van Tandheelkunde gehouden te Parijs ter gelegenheid der Tentoonstelling van Parijs van 1900 werd Odol genoemd het beste van de mondwaters die tot nog toe in den handel gebracht z n Prija per lieele flacon F 1 halva flaoon 60 ceut INGEZONDEN Liberale Kiezers Waakt opl Weest trotsch op Uwe beginselen Zy zijn humaniteit rechtvaardigheid eerlijkheid goede trouw billijkheid en vast vertrouwen Wat moet er nu met onze Gemeente gebeuren P Hebt Gij nog geen klappen genoeg gehad Provinciale Staten brrr 11 Tweede Kamer brrr I en nog eens brrr I En nn de gemeenteraad ook om Moet Gouda gedoemd worden tot antirevolntionnere hoogmoed Moeten die hier baas spelen f Het lijkt wel zoo Van Galen enVingerling candidaat in het Ie district Snapt Ge het F De heele boel moet om Wat een idéé Niet die lui candidaat gesteld in het district waar zij aftreden Neen t Zgn indringers in Uwe veste Gooit ze er uit met al de kracht die in U is GiJ hebt het in Uwe macht en daarom waakt op Schudt alle onverschilligheid af Overtuigt U van de driestheid waarmee de antirevolntionnairen optreden Gooit ze er uit Ze boeren er niet in Zendt ze terug naar Engels en Mnilwijk Die zullen wel plaats voor hen maken Oosterling is een te net persoon om zoo met bem te sollen maar toch past er op nooit hem te stemmen om den wortel des geloofsllllll meOaart iteheU ma en Teepe die moeten er in Vecht er om met goeden zm en groote opgewektheid Dat zijn de mannen aan wie Ge gerust Uwen stem knnt schenken die Ge stemmen moet om ons voor antirevolutionaire hoogmoed te bewaren Ziet toe Kiezers in het Ie distriet Kiest BeUaart Seheltema en Teepe en gooit de indringers der uit In district 2 hebben we een paar candidaten die in vergelping met Engels en Muilwijk ver boven hunne werkelijke verdiensten verheven zijn Zet daar nu eens naast BIJêten en can Oer Straaten Als elk onhevooroordeeid inwoner van Gouda tnsschen die vier kiezen moest nou wat meen je wat blief je P Natuurlijk met overweldigende meerderheid zouden de schjjn candidaten moeten zwichten voor Eif$$eu en vau Oer Slraateu mannen van gewicht van beteokeniBvolle industrie en van ernstige ontwikkeling Mis hoor Engels en Uailwijk moeten daar gekozen worden en zullen daar gekozen worden om de in district 1 uitgegooide candidaten van Galen en Vingerling asjeblieft weer een plaats ia den raad aan te bieden Of zouden wij ons vergissen P Zouden E en M hunne benoeming aannemen Nous verrons En in district 3 hebben we een paar candidaten daar we trotach op mogen zijn Cot n en XeOerltorit Men zegt wel eens in eeu bestuur van de eene of andere vereeniging Zorgt voor jong bloed en daarom i de keuze van Cosjjn uitnemend Geboren in Gouda ontwikkeld idealist en gewend om de belrekkingen die hij bekleedt met eere te behartigen daarbjj van pur liberale beginselen Liberale Kiezers kiest bem en met hem Nederhorst den man wiens gemis in den raad zich herhaaldelijk heeft geopenbaard Zoo als energie en werkkracht hem hebben gebracht tot een beteekenievol inwoner van Gouda zoo moet dit een spoorslag wezen voor de liberale Kiezers om dien zeer gewichtigen candidaat in den raad te brengen Gouda zal daar wel hg varen want ziJn adviezen zijn van hooge waarde En daarom liberale kiezers Veel wordt aan U toevertrouwd Beschaamt dat vertrouwen niet maar komt als één man op en verzekert de toekomst van ons geliefd Gouda Toont Uwe meerderheid van stemmen in district I Bureau Stadhuis Gooit daar de indringers uit en Kiest met groote eendracht P J BELLAAET Mtr Lid Dr P SCHELTEMA A H TEEPE Doet Uw best zj zjn bet waard en Kiest met onverflanwden moed in district II Bureau School aan de Hontmnnsgracht H BUSSEN F VAK DEE STKAATEN En in district III Bureau Gymnastiekschool Ie Burgerschool voor Meisjes ingang Plantsoen Daar raag niet éèn liberale stem gemist worden om te Kiezen A C COSIJN H J NEDERHORST OudLtó Het stembureau is geopend op Vrijdag 5 Juli 1901 van s morgens 8 uur tot s middags 5 uur I I i M dt Redacteur 1 Uitgaande van de stelling dat een Gemeenteraad niet it een bgeenkomst van Leden van verschillende godsdienstige sekten doch wel een gezelschap mannen geroepen om de belangen der Gemeente dus der Burgers zooveel mogelijk te behartigen zoo wil het rag voorkomen dat niet die candidaten gekozen behooren te worden van wie men zeker weet dat ze de belangen der BurgerSf vooral der heloBting betalende Burgere willen benadeelin Al jaren achtereen zgn er adressen tot den Baad gekomen om de kermis of den kermis Zondag af te schaffen en dezer dagen leest en hoort men daar telkens weer over Laat toch ieder vrij in wat hij doen of laten wil I Neemt men de kermis weg dan zoeken de daarvan verstokenen toch andere gelegenheid om pret te maken misschien wel op onvaardiger wijze en zeer vele Burgers wordt in bun bedrijf daardoor niet weinig echode berokkend Maar ook de gemeentekas moet het lang niet onverschillig zgn of de kermis of den kermis Zondag afgeschaft wordt of niet Naar mii toch door verschillende zeer betrouwbare personen in deze gezegd is brengt de kermis 6 4 7 ja sommigen spraken zelfs van f 8000 in de gemeentekas Hiervoor behoeft de gemeente niete of althans naar verhouding z er weinig uit te geven zoodat men veilig mag aannemen dat er zuiver f 8000 voor de belastingbetalende burgers door de kermis opgebracht wordt Of er kermis is of niet de gemeentehuisbonding gaat door en blg ft zjjn zelfde uitgaven eischen Wordt de kermis afgeschaft dan poëten dus de belastingbetalers het te kort van f 6000 meer aan den koofdelijken omelag leveren en zelfs als de kermis Zondag afgeschaft wordt zal het verschil zeer groot zijn daar het staangeld dan zeer belangrijk minder op zal brengen Het is dus een zuiver gemeentebelang dat hiermee gediend wordt en daarom mijnheer de Redacteur is het onmogelijk voor ieder die het goed met Gouda meent mannen als de Heeren J van Galen A Vingerling C B Ji igeU P D Muijlwijk en R U Jongenlmrger te stemmen daar bet toch pubUek bekend ie dat al deze vijf Beeren vóór het afschaffen der kermis of den kermis Zondag zijn Hopende hiermede iets gedaan te hebben in het waarachtig belang van Gouda dank ik U voor de plaatsruimte en noem mij gaarne EEN ECHT GOUWENAAR MA B XBEKICHTEN Qouda 4 Juli 1901 Granen Eopder noemenswaardige verandering Tarwe Zeeuwsche ƒ 7 40 k f 7 75 Mindere dito 6 80 i 7 30 Afwijkende ƒ 5 50 i 5 80 Polder 5 75 i f 6 50 Rogge Zeeuwsche 5 25 a 5 75 Polder 4 60 4 4 90 Bmteolandsche per 70 kilo o a ƒ o Gerit Winter i Zomer 4 ChevalUer 5 25 4 5 75 Haver per beet 3 10 4 3 50 per 100 Kilo 7 10 4 7 60 Hennepzaad Inündsche lo 4 10 50 Buitenlandsche 7 4 7 50 Kanariezaad 7 4 8 Koolzaad ƒ 4 Erwten Kookerwten 4 Niet koekende 4 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 10 a ƒ 6 30 Boonen Brumeboonen 4 Witte boonen 4 ƒ Paardeboonen 4 Duiveboonen 4 Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaansche ƒ 5 70 4 ƒ 5 90 Foxaman 6 15 4 6 50 Cinquantine 7 50 i 7 75 Veemarkt Melkvee aanvoer handel en prijzen Vette varkens goede aanvoer handel vlug 30 4 33 ct per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel vrijwel 19 a ao ct per lialf K G Magere Biggen redel aanvoer handel stug 1 00 4 1 30 per week Vette Schapen weinig aanvoer handel traag 17 4 12 Zuiglamnieren red aanvoer handel vrijwel 10 a 14 Nuchtere Kalveren redel aanvoer handel vlug 7 4 u Fokkalveren 8 4 15 Kaas aangevoerd 114 partijen handel vlug 10 kwal 34 4 36 ade kwal 30 4 33 Zwaardere 36 Boter redelijk aanvoer handel matig Goeboter 1 05 4 1 15 Weiboter 0 95 4 i 00 Nieuwe Zending PARa PLIJIES Dassen en Handschoenen A VAK OS tt Md Tailleur Kleiweg E 78 GOUDA Telephoa So tl Burgerlijke Stand GEBOREN 28 Juni Jeannette Marie ouders W v d Straaten en M M J Sprnjjt 29 Jacobus Franciscns ouders M Hoogensteger en C van der Kind 29 Nela ouders J Anders en A G Berends 29 Coenraad ouders P W de Graaff en S Vergeer 29 Aaltje ouders B B Boere en E Kroezen 30 Aris ouders M Dortland en E A Prins 30 Hendricns Josephns en Dirk Elshont ouders H J Marree en A R Visser 30 Pieter Johannes ouders P J Wout en M J van Eijk 30 Hendrika Diderica Johanna ouders I de firuin en H van Leeuwen 80 Hendrika Maria ouders H P van Wijngaarden en W B Schokkenkamp 1 Juli Adriana Engelina ouders G Straver en E van derZwalm 2 Frederika ouders F K Kiene en J C Posthuma 3 Annigje ouders A J den Boon en M van Eijk 4 Johannes pornelis ouders C van Vliet en J H de Bruin GEHUWD 3 Juli P vaq den Eng en N van Meurs D Lorius en P de Hoog P Lafeber en M Dortland OVERLEDEN 29 Juni J van der Wal 53 j 30 N Boere 3 j i M Boom 22 m J P Looijaard 2 m N A van Maaren 6 j 1 Jnli J Knsbergen wed W Janmaat 76 j 2 A E Blok wed M van Leest 88 j 3 C B van Maaren 4 j 9 m Reeuwfjk GEBOREN Maria Mijntje ondets L van Eijk en M van Roon van de nog voorhanden Mantels Costumes en tegen veel verminderde prijzen D SAMSOM