Goudsche Courant, zaterdag 6 juli 1901

40ste Jaargan ir Zaterdag 6 Juli 1901 No 8546 1 II i imax jj Li fiOUDSCHE eOlRANT IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Vrijzinnige Riesvereeniging GOUDA 3 S te3 r In de Algemeene Vergadering op 20 Juni l l zijn tot Candldaten voor 7 leden van den Gemeenteraad blJ de Verkiezing op vniJDAG 5 JULI 1901 gesteld voor District III Bureau G mnastlekschool Ie Bur erschoal voer Heisles ingang Plantsoen Telefoon Ko ADVER TEN TIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gji oote letters WJ rden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd IDistrict II Bnretn School a d Hontiuanagraclit IDistrict I Bureau Stadhuls F J BEMIIT a tr MM l l SGHELTEÏA i 1 TEEPE die allen dringend worden aanbevolen Het Bestuur i Dr H IJSSEL DE SCHEPPER moraiMr Mr M M SCHIM VAN DER LOEPF nce oon F HERMAN Fzn pemingmeetUr 3 M NOOTHOVEN VAN GOOR O A VAN DER WANT j0f Hel stembureau is geopend op VKIJDAG S JULI 1901 van f morgens 8 UUR lol s namiddags 6 uur l elefottn i u 89 De Uitgave dezer CourantgescHiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEIS LI n J HEBEPIIST E mm i m m mmN ou4 IM i VAN TELLINGEN E OOSTENRIJK H E VAN DER ROER 1 H VATTEKANNE retari If Evenredige verlegeuwoorcilglug werd d or de Aiiil revolulloualre partij toegezegd In de openbare vergaderingen De vergadering van de Prov Staten benoeming van Gedeputeerden heeft bewezen dat men voor de zooveel§te maal zl n woord breekt Qekozen zijn twee Hatbollekcn een Liberaal en drie Antl revolutlonalreu Qoada Dnik van A B Amsterdam 2 Juli 1901 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zgn in de week geëindigd 2 Jnli door tasschenkomst dier bank Terbandeld de volgende minder courante fondsen Winstaand Kon Faketvaart Maats I 610 Opr aand Nederl Tramweg Maats 59 Granplacer MSnbonw Mj 28 Aand Besidentiebank te s Graven hage 105 pCt Weltevreden Exploitatie Mg van bouwterreinen 130 2iJ 96i 65 UO 94 100 Kongga Landbouw Maats 90 Soelingan Tabak Maats Mö De Katholieke Illustratie Gooische Beetwortelsoiker labriek Graansilo s en Pakhuizen Maats tot exploitatie van j Amsterd Westelijk Entrepot American Hotel Maats tot exploitatie van het Assurantie Mij tegen brandschade de Nederlanden van 1845 i350 Amsterdam 2 JuU 1901 Als nienw ingekomen wijzigingen van vraag an aanbod in het Weekblad van de Commissiebank vermelden wj U de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Residentiebank te s Hage 105 pCt Weltevreden Expl Mg van bouwterreinen 130 Ngoepit Landbouw Maats 200 Katholieke Illustratie 95 Gooische Beetwortelsuiker fabriek 60 30 pCt 60 40 pCt 225 90 26 bod 65 pCt 60 bod 92 pCt Maats voor Meel en Broodfabrieken 55 Handelsveri Holl Bombay 30 Nederl Glasverzek Maats 130 Nederl Herverzek Maats offerte Oost Ind Zee en BrandAss Mg Oblig sGravenh Med Mech Zander Inst AANGEBODEN Aand Passage M j te Rotterdam Ngoepit Landbouw Maats Landbouw Mfl Rongga 1 Soelingan Tabak Maats Zout eipl en Cult ond Bonaire pref Ned West Ind Expl n Mijob Mil M j voor Meel en Broodfabrieken Leidsehe DekentabriekOblig Malang Stoomtramw Mg Aand Assurantie Mg tegen brandschade de Nederlanden van 1845 f 560 Nederl Glasverzek Maats 202i pCt Oost Ind Zee en Brand AÜVERTENTIEN Assurantie Mg 33 Op het Atelier van II SAM80IH kunnen tegen flink salaris gedurende het gtbeele jaar voor vast Costuluerokkenwerksters geplaatst worden Q elïroecLers STEEIJSMA Bloemisten Turfsinge TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS DABLH S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prijken en doorbloeien tot de vorst intreedt VERDER HET BEKENDE INISECTEN Ci Eil dat door bgvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen un vruchten onschadelijk is Vi Liter ro ü Liler f 0 80 i Liler f I 50 Bij AFSCHAFFIXG van KËBMIS ZO Vf AG is de geheeie Kermis SLECHTS l KIË DAGE Denkt om uw belang ülezer § VELE KIEZEBS Met Eer ülpIomil en Oöud Bekfoond PÈ pPARATEN VAN beook Ollïna l are r t de meettkrachUge en Tenterkendt kina wijn tegeniwakte VgUllig aHJV IIC 1 1 kinileten ili Yolw enen gebrek ar eeUMt lechle pljivertering leDUWhoofdnljn ter versterking na ziekte ofkraambed koorti en har gevolyen JUINA LAROCHE PERRUGINEUX ni het bijiondei tegen Bloedgebrek Bleekmcht kwelen van Krltlichen laeftUd ent Verkrl brl i flacons a ƒ 1 90 en 1 f7 1f a1 op TO dzaam ver terkend aangenaamvan maak Yoor lagebjktc igeb uik V tvav yQfj voor kinderen wakken en klierachtlge gesteUen teer aan te bevelen AU geneeakracbilge drank bij stoorniasen der apljiverterlngaorganen en diarrbée ook oor luigelinge en kleine kinderen fnu per bal t Kj r 1 70 4 Kgr 0 80 i H Kgr 0 60 CbemUcIl M allf cilSIfAl Speciaal voor Kindervoeding in bnmn i Kgr ƒ 0 80 Acihmsl C Xaarf Üf n rooien eencr halve Cigarette U voldoende ter bafltrij atlUII l V l ttlCliCI d g d hevlgale aanvallen ran Althma etc Indoosjes i f 0 80 en O ISO Tamarinde Bonbons Kïiirr i foi r irc l SSk voor kinderen bewijten de tamtrlndc Öonbons van KRAEPFXIEN HOLM beUnijrijlcc diensten daar de vorm voor het kind begeerlijk en de imaak aangenaam w Triji per dooije O QO en ƒ 0 60 Qalmïalr T acfSIlAC algemeen erkend als het BESTE huUmtddel OdUnidR fASUIiCS i j Hoest Verkoudheid en Keelp n het U een slijmoploaaend ea verzachtend middel bU uitnemendheid uiuluitend io □ fieichjea verkrijgbaar Prijs ƒ 0 20 per flesclije Pratparahn pm KRAEPELIEN ft HOLM te Apothêkft en Vrogitlen KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST i Jü rs zijn voorbeeldig in constructie en afwerking Singer Xmiimaehine ïp onmisbaar voor hnishondelijk nebrnik en njverheid zp in alle takken van industrie de meest gezochte zgn ongeëvenaard in werkvermogen en duurzaamheid Singer Maaimachine zgn voor het moderne borduren de meest geschikte Onderricht gratis ool in liet moderne bordnren irmU TtatMartsUtai Parijs 1900 Grand Prix shtgeh maatschappij il GOl l Lange Tiendeweg 27 Echt Zeeiiwsch Tarwebrood tZ etnt de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 ThUny s Wo dnbalim n do gelieele wereld bekend eö geroemd ÜnovertrolFen middel tegen alle Borst 1 0 n K I e V e r I Ha at ziekten enz Inwendig Wzoowel als ooit uitwendig in bijna J alle KÏektegevallea met goed gevolg I laan te wenden PrUs perflacOn y t 1 per post 1 I IS TUtiry i Wondifialf bezit een alsnog ongekende geneeskraolit en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een 14 jaar Oud voor anfeneesll k rehonden beengezwel en oalan a een bijna az jaar kankeriyden genezen Brengt genezing en verzachting der pijoen bij wonden ontstekingeu enz van allerlei aard Prijs per p ot f l GO per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker HENBI 8tN EHi Rokin 8 Amsterdam WatT geen depot is bestelle laeu direct aau die Sebutsenapotksln dei A THIERRY in Plegrads bel Bohitscli Oesterreieh Gelieve pnspeetns te ontbieden Uj kst Cantiial De t Sandar Rokin B AmaterdaiB NleDW oBorertroflen Prof Dr Liehers welbekend aiim KRACBT Bi izia Ulleot eekt met Fabrieksmerk Gouda Druk van A BKINKMAK Zn tot voortdurende radicale en lekere genezing van alle lelfi de meest hardnekkige zenuwêiehten vooral oststaan door m vaa afdwalingen op jeugdigen leeit d Totale eneiing van elke zwakte Bleel zacht Beitlrawdheid Hoofdpgn jMigralne Hartklopping Maagpgn slechte sp svertering Onvermogen ilnipoteni PoUntione enz üitIvoerige prospectussen Irruircr fesoh fl 1 t S dubbele doseh 11 tl ntranl Depat Matth v d Vegte Zaltbommel ücpóta M Gléban k Go Sotterdsm r Happel s Gravenhage Ilalmmans da Jong J Cu Botterdam Wolff k Co fiouda en bii alle drogisten Bulteolandsch Overzicht Het Engelsche Lagerhnis heeft in tweede lezing gedebatteerd over het leeningsontwerp Hicks Beach zeido dat een van Kitchener ontvangen telegram een verklaring bevatte van de leiders der Boeren in Transvaal dat alleen onalhankelükheid de Boeren zon tevreden stellen De Engelschen konden deze voorwaarden niet aanbieden Toejuiching Een aanzienlek gedeelte van de oorlogskosten zou op Transvaal en den Vrgstaat gelegd worden maar er kon niets worden gedaan zoolang de oorlog niet was geëindigd en het landsbestuur geregeld Bj het bepalen van de belasting op de gondmSnen moest rekening gehouden worden met de voordeden voortkomende uit de afschaffing van het dynamietmonopoüe Overigens zal de regeering zorg dragen niets te doen dat de ontwikkeling der mijnen zou kunnen be temmeren Ma een heftii debat keurde de ttt Bter van oorlog St John Brodrick herbaaldelp in de reden gevallen den toon vw versijhillende redevoeringen af op groni dat deie er op berekend zjn den oorlog te verlengen Hy deelde mede dat generaal Botha onlangs vergunning kreeg een cjjfortolegram te zenden aan president Krnger Paarop werd een proclamatie uitgevaardigd geteekond door president Stoyn die do volgende woorden behelsde i President Krnger deelt ons mede dat hg on de depatatie nog altjjd ernstig hopen op een gunstig einde van den langen strijd en dat wil na de buitengewone stoffelijke an persoonlijke opofferingen den oorlog moeten voortzetten Door hem en door de deputatie tjtt alle stappen gedaan en zal ook voor het vetvolg het mogelijke verricht worden om zorg te dragen voor de vrouwen do kinderen en de krijgsgevangenen Verder word op een bijeenkomst bijgewoond door Botha De Wet en De la Éey een besluit genomen waarin wordt verklaard dat de vrede met opoffering van de aaihankelgkheid der beide Bepublieken en van de belajigen der broeders in de Kolonie niet zoit knniien worSen aangenomen Minister Brodrick eindigde met de verklaring dat in de laatste drie maanden goeden voortgang Wap gemaakt in de krijgsverrichtmgen en dii de Regeering er thans zeker niet in Z9Q t estemmen op verzoek van een deel der oppositie voorwaarden toe tb staan die zjj een jaar geleden niet zon hebben aangeboden Sir Henry Camphell Bannerman verklaarde dat naar het oordeel van de groote meer FEtfTLLElOX Eind jk Saam ebracht 69 Kurt had zich intt sschen toch ö6k moeite gegeven een oplossing voor de jaak te vinden 01 hij misschien nog wat anders heetl sitten ï wierp hij in het midden Iets van het theater of het ballet dat hij niet trouwen kan maar tlat heW evenwel interesseert 1 Dat ware een slecht begin voor u Rita schudde het hoofd Neen iets waarbij veel geld te pas komt heelt hij niet begonnen iets waarbij geschenken de hoofdrol spelen zocals bij de liaisons met zulke meisjes Dat had ik ook eerder getnerkt Nu we zullen zien Bij de laatste woorden was ze opgestaan zoodat ook hij snel oprees Onder een zacht hoofdschudden zag hij haar aan En gif zoudt uwen bruidegom zoo iets niet kwalijk nemen Rita Met een kleinen bitteren lach ihet is merkwaardig zoo vrij van vooroordeel als ge zijt Al naar men het neemt Als we getrouwd ïljn zullen we dat alles wel arrangetren Want weet gé een vrouw als mij verwaarloost men niet Rita je bent de verrukkelijkste vrouw die ik ken mompelde hij nu weer dicht naast haar Zoo liepen ze thans zoo open mogelijk samen op het overige gezelschap toe waarvan eenige groepen derheid der oppositie het optreden der Regeering verkeerd is t e oorlog moet tot een bevredigend einde worden gebracht en dit einde moet worden verhaast door een verzoeningsgezinde en vriendschappelijke houding Minister Balfour verklaarde dat sir Henry CampbellBannorman zich zelve tot proBoer had geproclameerd Het leenings ontwerp werd daarna in tweede lezing aangenomen met 267 tegen 87 stemmen V Het manifest van den Algemeenen Raad der Belgische Arbeidersparttj is verschenen Daarin wordt gezegd dat de regeerenden de lessen van het verledene hebben vergeten en de macht van het socialisme schijnen te miskennen Indien de regeering weigert naar de ste n van het land te hooren zooveel te erger Het Belgische volk is zich bewust van de wettigheid zijner rechten en de rechtvaardigheid van zjn zaak het zal zich opmaken voor de verovering van het algemeen kiesrecht en het zal dit verkrijgen Het nur van den strp is geslagen Het manifest doet oeil beroep op alle socialistische organisaties opdat bil het hervatton der Kamerzitting meetings en betoogingen georganiseerd worden door het gehe le land Het manifest besluit met de verklaring dat zoo dê vreedzame middelen mislukken de arbeidorspartg niet zal terugdeinzen voor de revolutie Wij laten de berichten van den Spaan schen correspondent der B rankfnrter ZeituSg geheel voor zp rekening maar alsslechts de helft van zijn verhalen waarheidbevat dan gebeuren er nog tegenwoordig inSpanje even groote gruwelen als in dentpvan Torquemada I Een correspondent die zich ten doel wilde stellen van alle clericale schandalen die in Spanje voorkomen gewag te maken al ware het ook nog zoo kort zon dagelijks minstens een halve kolom moeten vullen Zoo begint bedoelde correspondent een opsomming van borichten ter weerlegging van de aantijging van nltramoutaansche bladen dat hii zou hebben overdreven Twee zeer ergerlijke gevallen worden o a door hem vermeld Het eerste geval vond plaats te Barcelona waar de non Narcisa Lloveraa uit het Jeronimnsklooster vluchtte en uitriep Ik sterf liever dan dat ik weer in t klooster ga I Verscheidene personen hadden den dag te hen nu tegemoet kwamen wandelen Rita had haar gezicht in de vrooUjkste levendigste plooi r Reeds groette z glimlachend bekenden ze op zich zag aankomen En voortdurend duisterde hij haar hartstochtelijke woorden in het oor terwijl het den schijn had als voerden ze het meest onverschillig gesprek met elkaar Ziet ge juffrouw van Uechtritz wie daar achter mij aankomt 1 riep haar nu een jonge dame reeds van verre toe Het was de bruidegom mijnheer Richard Seeraann hij werd nu echter door een dettig oud heer opgehouden bij wien zich aanstonds nog iemand voegde het andere paar behield nog eén wijle tijd Kurt zette zijn lorgnet op en beschouwde dengene die hem den prijs zijns levens had afgewonoen uit de verte met sombere opmerkzaamheid De man ziet er heel niet kwaad uit Rita mompelde hij nu ontevreden Hoeveel aangenamer ware het hem geweest wanneer Rita s verloofde een dier delti gezette heeren met een roodachtig bourgogne gezicht geweest ware in plaats van de slanke veerkrachtige man daar met den aantrekkelijken kop op een der bloode Venetiaansche granden van Titïaar gelijkend vA qui Ie dites vous vroeg ze nog ten overvloede Ik heb het u steeds gezegd hij is presentabel genoeg en heeft zelfs iets dat gevaarlijk voor de vrouwen zou kunnen worden wanneer hij zijn ongelukkige droogheid wilde ol konde laten varen Dien eens hartstochtelijk te zien ik zou er wat voor ovor hebbeo ik geloof dan kon ik óók verliefd op hem worden De laatste woorden sprak se zachter uit omdat voren hulpgeroep en gejammer in het klooster gehoord zoodat men vermoedt dat de non is mishandeld De mishandeling moet dan eoliter van zeer ergerlijken aard zijn want de non zegt dat zü alleen aan den reckter wil vertellen wat er met haar is gebeurd Een ander geval deed zich voor te Carcagente m de provincie Valencia Daar hoorde men s nachts in het Dominikancrklooster roejen help help ze vermoorden my O iSooder moeder 1 Hieromtrent is uitgelekt dat hst de non Imelda betrof die op een bed gebonden en gegecseld werd om den duivel uit te digven Het blad El Pueblo zegt dat niemand te Carcagente zelfs niet do meest clericaalgezinde deze feiten darit tegen te spreken De correspondent verzekert dat jnariyk s ongeveer 20Ü nonnen uit Spaansche kloosters vlnctiien Ocwooniyk worden de gevallen onderzocht door streng clericale geneeshoeren die dan verklaren dat deze nonnen aan storing van geestvermogens lyden En de burgerlijke rechter durft er niet tegen op Sacchi eens hoofd van de gehoele uiterste HnliBrzydo onlangs met een doel van de radicale party op hot Quirinaal verscheneu wat een opzienbarende toenadering vaé de party en de monarchie beteekende heeft nu in Cremona een politieke redevoering gehouden waarin hy het progiamma van de constitutioneel radicale regeering niteenzette bet voornaamste thema dat in deze redevoering ontwikkeld word was de vol gende uitspraak die eene axioma van de nieuwe party zal worden de meest ingrypendo hervormingen op sociaal en politiek gebied en in het belastingstelsel zyn mogeiyk binnen do grenzen van do instellingen van het vaderland welke uit plebiscieten zgn voortgekomen wanneer dia hervormingen door het volk van kiezers gewild zyn en begrepen worden De splitsing in de oude radicale party is hiermede een voldongen feit en zoowel de liberale als do conservatieve bladen merken met voldoening op dat het deel dat zich nu algescheiden heeft den Weg der constitutie weer bewandelt en niet verder samengaat met de socialisten en republikeinen Zanardelli die zyn tyd begrypt en zyn land kent heeft dien weg voor dat deel dor radicalen gebaand in zyn vogrtdnrende bezorgdheid om weer te vereenigen ifat de Rudini en Pelloui al te strenge meesters ook nadat de tydeu van heroerte voorbg waren gescheiden hebben ze nu dichter bij de anderen kwamenj en liep daarop snel op haar bruidegom toe Rita je bent gemeen 1 dit meer klagend en aanklagend dan toornig gemurmel van Kurt drong juist nog tot haar door maar ze liet hem nu staan en was het in een opwelling van voorzichtigheid of in een vermetel spelen met heel deze situatie warmer dan ooit te voren gedurende haar Verloving vloog ze op Richard Seemann toe en half en halt in zijn armen met een mine en gebaar als hield slechts de omgeving haar terug zich aan zijn hala te werpen Richard zijnerzijds het niets te wenschen over Was hij heimelijk eenigszms verrast zoo verried hij hiervan niets Terwijl hij nu zijn handen van haar vqUc bovenarmen naar beneden liet glijden omving hij daarmee de hare en boog met ridderlijken groet diep daaroverheen üeomstanders zagen elkaar aan welk een liefelijk schouwspel zulk een schoon passend gelukkig bruidspaar I Ach ja benijdenswaard bij die zijn hart kan laten spreken Op hem wiens hart hier eigenlijk sprak maar slechts in pijn en smart sloeg gelukkig niemand acht Mijnheer Kurt van Uechtritz verdween voorshands onder het overige gezelschap en kwam eerst na een wijle om den bruidegom zijner cousine met hoffelijke losheid te begroeten Want de twee hadden elkaar ntji reeds meermalen ontmoet £ n er bestond voor Richard geen aanleidmg tegen dezen jeugdigen heer met het innemende uiterlijk eo m schijnbaar goeden doen antlers dan voor komend vriendelijk te zijn Wel had hij met de courant in wier redactie Kurt nu zat niet veel Vei sj reide Berichten Frankkok Max Regis de Jodenhatende burgemeester van Algiers heeft Dinsdagavond aan den prefect zgn verzoek om Ontslag doen geworden zonder omschryving van redenen doch lui die Max kennep meenen dat zyn doel geen ander is dan nieuwe gemeenteraadsverkiezingen uit te lokken waardoor nieuwe agitatie zon ontstaan juist een kolfjo naar Max handje die troebel water hebben moet voor zyn affaire H t heet voorts dat Regis naar zyn meening niet voldoende gewaardeerd wordt door den nieuwbenoemden gpuverneurgoneraal Revpil en hy staat vast in zyn besluit wat biykt uit twee brieven aan den prefect die eigenlyk zooiüts als anti semitisohe op Jogsverklaringen zyn aan het adres van den prefect I Do hoog opgeschroefde vovraadzaakte Commentry verkoop van fabrieksgeheimen ten aanzien van geschuttabricatis aande Duitsehe ürma Krupp loopt met eensisser al de twee hoofdschnldigoa werklieden zyn door de rechtbank van gezworenen te MontluQon veroordeeld tot viermaanden gevangenisstraf en een dor aangeklaagden is vrygesproken Do Figaro meende te weten datpresident Loubet by gelegenheid van hetnationale feest aan graal De Lnr SalooeS die pas door den Senaat tot vyf jaar verbanning is veroordeeld gratie zou verleenen doch de Agence Ifavas heet het bericht van allen grond Ontbloot ou dit agentschap is in den regel omtrent regeering9da den goed ingelicht Bblchê I In verband met de mogeiykheid dat honing Leopold en koning Edward VII vait Engeland elkaar te Gastein zullen ontmoet ten terwyi beiden de antomobielspott beoefenen stelt een Bm sselsch blad oneerbiedig de Vraag of er geen kans zou bestaan op een match tusschen beide vorsten BINNENLAND Men seint oit Apeldoorn H M de Koningin ontving gisterenmiddagten paleize Het Loo in audiëntie jhr mr J W M Schorer vicepreeident van den Baadvan State i Men verwacht Zaterdag mededeeling wie met de samenstelling van het nienwe Kabinet zal worden belast op Maar tot meer dan een lichte bevreemding over deze werkzaamheid vaji den vr geren gardeliytenant kwam de zaak bij hem niét De buitenpartij der Fritsche s werd achtei ï door al de deelnemers voor een zeer geslaagd feest verklaard Richard Seemann had nog een bizondere aanleiding zich later daaraan te herinneren Rita was dien avond zoo liel geweest warmer dan anders jegens hem zooals hem wilde voorkomen Maar er lag yoor hem geen zegen in dit gevoel liy aag daardoor ijn vrede eerst recht verstoord Hij had het meiqe wiUen behandelen zooals biUijk was toen hij na alles wat er was voorgevalkn aanzoek om haar deed Dat hij daarmee ten slotte óók aan M r een onrecht kon begaan dit was hem niet in den zin gekomen Wanneer zij echter zóó was als ze zich heden betoond had dan maakte ze hem formeel beschaamd Hij voelde dit levendig toen hij nu alleen naar huis reed nadat hij Rita aan haar woning uit het rijtuig geholpen en den gebruikelijken afacheidskus met haar gewisseld had Daar steeg Mi nu de eindelooze trappen naar haar hooggelegen behuizing op altéén tot misschien het wachtende dienstmeisje bovon haar hoorde en haar tegempet kwam En hy vond daarin heel mets tót hem op eenmaal inviel dat hij iich het geval toch ook anders kon denken Hij kende iemand van wie hy veel moeielijker zoo kortweg aan de huisdeur had kunnen atadfiejd neraep zóó hij er al toe in staal ware geweett fJTordt virvoigd