Goudsche Courant, zaterdag 6 juli 1901

Geen Kinkhoest Geen Influenza Maandag 8 Juli 1901 40 ste Jaargang No 854T fiOüDSCHE COIIRMT l wuwS en Advertentieblad joor Gouda en Omstreken Qiiada Drak ff ml KMBIHKMAIAA Zn Nieuwe Zending PARAPLUIES Sassen en Handschoenen A VAN OS Az Md Taillenr Kleiweg E 73 GOUDA Telephoou So 3t Beurs van Amsterdam SIstkri 7 V Vikri 79 98 8 v a IV 4 eo i tv 96 V 81V 1 JTJLI NinmijuiD Cdrt Ned W 8 IV dito d o dltc 8 diio dito dito 8 Hom übl Ooifdl llSl tS 4 ItJlUI InKhruringUH ll i Oovnini Ohl in papier 1808 I dito in iilrerl888 I PoKTuaAL Obl net coupon 8 dito ticket 8 101 38 90 878 484 7 1011 U41 n u us 1161 188 S l uov a 981 lotv 114 1407 SI V 10 107 101 86 87 104V 89 1 9 101 10 10 1 101V 119 UIV 109 IV RmuKB Obl Binnenl 18 4 4 dito aeoona X880 4 dito bij Bothi 1889 4 dito bg Hop 188 V0 4 dito in good leen 1888 S dito dito dito 1884 i Sfuiji Farpel uliiild 1881 4 TuaKIIJ Gepr Oonr een 1890 4 0 c leenln lerie D Oeo leenin lerieC ZtiiD An Bp r oblg 189 It Unioo Ob i oit Boh 1890 8 VlMEZOlLA Obl OOijflp 1881 4 AwiTIlDAM Obligetien 1198 8 Maxw L OflPr Lien eert NlD Holl U Spoor v MiJ aand Uy lol Eipl t Bt Spw aand M i Xnd Spoorweg m aand Nad Zuid Afr 8pm aand 8 dito dito dito 1891 duo 4 i luuiBpooml 1887 89 A Eolil 8 J aid Ital 8p mij A H obl 8 roLKK Wartohau Weenen aand Buil Or RoM Bpv Mijd obl 4 Baltiaohe dito aand Paatowa dito aand 5 Iwaog Pombr dito aand 6 nnk Oh Aioir Bp kap obl 4 dito dito obÜK 4 AiumlKA üent Pao Sp Mij Q bl 6 Chic k North W pr O v aand dito dito Win St Peter obl 7 Deorer k Bio Gr Spm oert T a Illinoia Central obt iu goud 4 LouisT k NaBbvilIl Cer r aaijd Mexico N Spw Mij Ie byp a 8 HilB Kaoiaa r 4pOt pref aand N Tork Ontaaio k Weat aand i Fenn dto Ohio ohlig 8 I Oregon Calif Ie fayp in goud 8 8t Paul Minn fcUanit obl Un Pao Hoof l n ob ig 6 dito dito Lino Ooi Ie hyp O 8 OxMauA Oan 8outh Chert v aand V x 0 Ballw k Na Ic h d o O Amsterd Ommbua 21ij aand Rottsrd Tram OK Haati aand NlD Btad Amsterdam aand I Stad Botterdam aand 8 BlUll Stad Antwerpen 1887 i Stad Bruaael 1886 8 i HoHO Theiea Begullr Oeaelach 4 OoanoB Staatileenig 1880 8 K K Oo B Cr l880 8 Si aiiJi Hlad Madrid 8 1888 N i V T B Avi Donl nnrt van de nog voorbanden Mantels Costumes en tegen veel verminderde prpen ö SAMSOM AI VEllTENTU iN Op het Atelier van SAMSOM knnnen tegen flink salaris gedurende het geheele jaar voor vast CosliimerokhcnwiTksters geplaatst worden ONDIKLUKE Om fSinkhoesl Influenza Borst en Keelaandoenin f binnen den kortst mogelpen tp te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonfle en wereldberoemde Superior DniiveiiA rsthonig ExtracP II E L I A 1 T H E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE H0NING3L0EM van H N VAN SCHAIK C ain Wkhm DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b j ïrma WOt PiS C Co Weathaven 198 Oouda J MIKBIBS Kleiweg E 100 GoudaE H VAN MILÜ Veerstal B 12ü te fiotida A UOUMAN Moordrecht PINKSB Nieumrkerkad IJul A N vaN ZE88EN Sc ioon wom J Th TO RKKN Boatoop B T WIJK Oudmiitrr n KOLLMAN Bodegraven A 8CHEEK Haailreeht P W t EDE OudewaUr K TAK DüR BEWDEN te lieeuvnjk P t d SPKK MoereapelU 1 T D STAB Waddmqmeen Vlei v HOLST Waddinqmen Voor Maaglijders A AN allen die zich door het vatten van koude of overlading van de j maag door het gebruik van slechte moeielijk te verteeron te warme of te koude spijzen of door onregelmatige levenswijze een maaglijden als itaaol otarrh Mnagkrnmp MangpIJnen moelelijke Hp$ii j vertering of vemlljming op den hals gehaald hebben zü hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelijke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zijn Het ia tXuêsrt CllrioR 80R9 Xruiè nmjn Deze Kruidenwijn is uit voortreffel ke geneeskrachtig bëvondcne kruiden met goeden wijn gemaakt en versterkt de spijsverteerings organen van den mensoh zonder een laxeermiddel te zijn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten znlvert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed Door het op juisten tijd gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dns niet talmen er eene proef medete doen Symptomen als hoofdpijn oprispen zuur in de maag opzetting misselpheid met braken die biJ chronische maagziek ten des te heviger optreden worden dikwijls na eenige malen drinken genezen X A e4 rt lnO onaangename gevolgen daarvan al V crSvOppiUg benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en verwijdert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen I Schraal bleek uitzien bloedaimoede verval van krachten ziJn meestal de gevolgen van een slechte vertering onvoldoende hloedvorming on een ziekelijke toestand van do lever Bg gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend ziekelijke toestand in KBDIDENWUN wekt de verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rnst en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijke attesten en dankbetuigingen bewnxen dit 1 K KRUIDENWIJN is te verkrflgen in flesschen è Fl 1 50 en 2 in de Apotheken van Gouda Ondewater Schoonhoven Bode1 graven Woerden AUen Aarlandeïveen Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhage enz alsook in alle grooto en kleine plaatsen van de 1 provincie Noor Holland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven öonda j 3 en meer flesschen Kruidenwp tegen origineele prijzen naar alle plaatsen van Nederland Voor n ama ak wordt gewaarschuwd Hen Terlanqe uitslnitenil WF Hubcrl Ullrlch sche Kruidenwijn I Mijn kruidenwijn is geen geheimmiddel zijn bestanddeelen zijn Malagawijn 450 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Eoode wijn 240 0 Atlas bessensap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anus alantswortel Amerik krachtwortcl gentiaanwortel fcalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen worden vermengd Hollandsehe Ceinenlsleenfabriek D VELDHUIS 3isrie a T yer3 5 erls a d ITsel HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOOKEAAD Ei en Cirkelvormige Buizen waterdiclite Putten ALLE SOORTEN TEGELS KOEDRINKGOTEN ENZ VBAAQT PBIJSOPOArX AlJ toENTlM in alle Couranten orden aang enomen door het Adverleiilie Bureaa vao A BKIi üMAN ZOON TEB OVEENAME AANUEBODEN Water en Vnurnering met annex WINKEL en voorzien van vele vaste klanten Voor billijken prijs Te bevragen aan het Burean dezer Courant Gebroeders STEENSMA Bloemisten Turi singel TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS DAHLIA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prijken en doorbloeien tot de vorst intreedt VERDER HET BEKENDE IWISECTEN CIDER dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen n vruchten onschadelijk is V Lllw tüM U Liter f 0 80 Liter tl 50 31 = aa Paiii ExpcUer D itH jkCt frordt dit mlddal BIK TinMMOd nooM uagtwand toean Bheoiutiok rioh tYw kotidh rtd pqn bi dstt iMKtnl rac 5 5S a a HoiBmid dwBtdial2sl£l d n v rtToaw n H Lttte 09 kftt ftbiMlomwk lAk in d mftMte inothekw Te Xmitardam bn UloÜi OUbtn Tan TnyÖ m Sander Wie eker z a wii ue £ ehtp I cÜaOICacao te ontvtngQn teswnea I gestold eu na vele prue ei gen Ib deu L htndel gekomen ondet üsk nman de 1 aitrinders Br MlobaeliSt remirdigd f ap da besta maciiiaes in het wereldberoemde Êtabblissement ran Oebre StoUverok te Keulen Iscbt Cikel e actio In vierkanten bossen Deze Bikel Cacao is met melk gekookt 1 een aingenime gezond drank voor d 1 geiyksoh gebruik een i 2 ShealsiieU vaa I t posder voor een kop ChocsUta AUJ geneeskrRcbtiga drank bij g vid vanl diaribee sW óta mot water to gebruiken Verkrijgbur bi Ce vütirnauute B Apothekars eni I 1VK i Ko ♦ K freaftoijw I f 1 80 t 0 90 a kia Qeneraalvertegenwoordigar voor Beater 1 id lutius MattenkltA Aroirterdam Kalvcisn aat 108 FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ RH chemische Wasselierlj VA H OPPENHEIMEft to Kriiigkade Botterdam Oebrevetaerd door Z M den K ng der Belgen Hoofddepót voor OOUDA d Hear A VAN OS Ax Specialiteit Toor het fltoomen en Terrenvan aUe Ueeren en DameigarderohBOf alsook alle Kind rgoederen Speciale inrichting roor het atoomen van ptncfae mantela veeren bont ens Gtord nen tafelkleeden eilc worden naar de oienwate en laatste methode geverfd SCHUTTERIJ BEKENDMAKING BUfiGEMEKSTER en WETHOUDERS d lemecnte GOUDA Toldoende aan art 21 van Zijner Majerteits Besluit van a8 Juni 1828 Staatsblad no 42J brengen ter Itenni van belanghebbenden dat de Commissie van onderzoek omschreven in art 15 der Wet op de Schutterijen van il April i8a7 Staatsblad No 17 zitting zal houden m het Raadhuis dewr ietneente op Maandag den 15 juli 1901 dea vobrmiddagaten lo ure en roepen bij deze op aile de voor de Schutterij ingeschreven personen om voor genoemde Commtsaie te verschijnen ten einde redenen van vrijstelUug hebbende die aan het oordeel der Commissie te onderwerpen Voorts worden belanghebbenden aangemaand om niet te verzuimen op den bepaalden tijd voor de Commissie van Onderzoek te verschijnen daar zy die niet mochten opkomen gehouden worden geene redenen tot vrijstelling te hebben en voor zooverre hun dienstplichtige nummers zijn ten deel gevallen bij de Schutterij zullen worden ingelijfd Gouda den 60 Juli 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER KEMMSüEVIXt De BURGEMEESTER der gemeente Gouda Gezien artikel 55 der Kieswet brengt ter openbare kennis dat op Vrydag den lacn Juli 1901 tusschen des voormiddags acht en des namiddags vyf uur de herstemming zal geschieden ter vervulling van twee plaatsen in den Gemeenteraad nt ééne plaats in het is district en ééne plaats in het ae districk waarvoor candidaten zijn In het ie district P J BELLAART en Dr P SCHELTEMA In het ae district C H ENGELS en F van oaa STRAATEN n herinnert aan den inhoud van artikel 128 van het Wetboek van Stratrccht luidende Hij iie opxettelijk rich vow een ander uitgevende aw eene krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt wordt gestraft met gevangenisstrat van ten hoogste een jaar Gouda den 6en Juli 1901 De Burgemeester voornoemd R L MARTKNS Ki l8GI Vi G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter openbare kennis dat afschriften van de processenverbaal betreffende de stemming ter verkiezing van Leden van den Gemeenteraad zijn aangeplakt in den Korten Groenendaal alsmede dat gelijke afschriften op de Secretarie dsr Gemeente voor een ieder ter insage zijn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op lederen werkdag van des morgens 10 tot des namiddags i uur Gfflida den 6 Juli 1901 Burgemeester en Wethouders voomdemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Ds BURGEMEESTER van Gouda brengt FEVILLEJOX Bindelijk Saamgebracbt 70 Neen die had hij het liefst in zijn armen genomen en al de trappen opgedragen tot op de vierde verdieping waarom niet Haar daarbij aan zijn hart te drukken het was hem als zou hij zich aan dit geluk nimmer geheel kunnen verzadigen Maar juist daarom was het hem ontzegd Men bereikt in de wereld wel velerlei En juist hij werd algemeen voor een man van enorm succes gehouden En daar was het nu zoo recht ondcrmaansch dat het lot terwijl hst hem schijnbaar met volle handen begenadigde hem in de hoofdzaak eoo niet bedroog dan toch maar oppervlakkig en karig bedeelde hem lood in plaats van edel metaal in handen speelde Richard Seemann liep den avond na zijn terugkomst van de buitenparttj nog de Uatst ingekomen post door en schreef zelfs verschillende handelsbrieven eer hij ter ruste ging Hij was juist nu bizonder geoccupeerd de zaak nam reusachtige afmetingen aan telkens werden nieuwe connection aangeknoopt deze strekten zich om zoo te zeggen reeds over de geheele wereld uit En zijn energie en arbetdsvermc n waa op dat alles berekend ja scheeti juist nu zoo mogelijk nog toe te bij deze Ier kennii van de belanghebbendeo dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 4 Juli jl executoir is verklaard Het Primitiet Kohier no i van de Belasting op bedrijfsen andere inkomsten van de gemeente Gouda over het belastingjaar 1901 1902 Uat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvaager dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welk 4e reclames behooren te worden ingediend Gouda den 6en Juli 1901 De Burgeme ter voornoemd R L MARTENS Bultenliiiiilsch Overzicht De Fransche Kamer besloot mot 354 togen 216 stemmen de inkomstenbelasting af te scheiden van de begrooting De ïemps is zeer ingenomen met de aanneming der motie waarbg de Kamer do Begeering heeft nitgenoodigd om do Ambachts en Patroons Handels en Landbouwvereenigingen benevens de Kamers van Koophandel over het ontwerp pensioenwet voor werklieden te raadplegen Dit geschiedde nadat het eerste artikel gewijzigd was aangenomen Het aldns door de Kamer bevolen omvangrijk onderzoek zegt bet blad kan onpartijdig ingesteld en geleid niet missen goedo inlichtingen te verschaffen waarmee Kamer en Regeering beido haar voordeel znllen knnnen doen Dank zjj de beraadslagingen waartoe het ontwerp geleid had beseffen de vertegenwoordigers van het algemeen stemrecht boe weinig rijp bet nog was Bij de hervatting der zitting kan de taak der Kamer aanmerkelijk verliofat zijn De zaak is nn voor eenige maanden van de baan Het rapport van lord Beresford tweede bevelhebber van het Middellandsche Zeekader heeft geen geringe ongernstheid in Engeland gewekt Lord Beresford heeft reeds eenige jaren geleden voor enfant terrible gespeeld toen hij wees op den onvoldoenden toestand van de Engelsche marine in t algemeen Thans heeft hü bekend gemaakt dat op 6 van de 10 groote schepen van het Middellandsche Zee eskader nog steeds veronderde granaten en ronkend krnit wordt gebmikt dat bet eordiet vele kanonnen onbruikbaar heeft gemaakt dat eenige schepen zoo veranderd zijn dat ziJ den strijd met eersteklasse schepen niet zonden knnnen aanvaarden dat er geen voldoende reserve en geen voldoende torpedovloot is En reeds het feit dat Frankrijk in Tonlon over U groote schepen beschikt moet Engeland tot nadenken stemmen Namens de regeering werd in het Lagerhuis geantwoord dat inderdaad nog het een en ander te verbeteren valt aan de vloot maar overigens niet onduidelijk te kennen gegeven dat dergelijke zaken niet moesten worden gepubliceerd want dat al zulke rapporten vertrouwelijk waren De regeering on Wie rich soms over deze rusteloozc werkzaamheid verwonderde dat was Richard s moeder de oude dame Eens toen hij de kleine gemoedelijke pauze na tafel weer had afgekort en nu over den stoel zijner moeder gebogen stond en haar een kus gaf eer hij zich m zijn werkkamer terugtrok hield zij zijn hand vast en zeide vriendelijk maar eenigszins weemoedig Ik had me je als bruidegom heel anders voorgesteld Hoe dat zoo vroeg hij even lachend Nu ik dacht ge zoudt wat meer aan dezen tijd hebben arme jongen ik bedoel ook zelf wat meer daarom geven De zaken laten het niet toe moeder zeide hij iZoo de zaken Ze zweeg zag er echter uit als onderdrukte ze de een of andere opmerking Wat hebt ge dan toch moedertje vroeg hij terwijl hij vnendeljjk haar gezicht met de hand omvatte Och niets zeide ze ontwijkend En dan ge weet hoe het met mij staat Richard ik heb u altijd slechts het allerbeste gegund Wie gij mij eenmaal mocht brengen dat was mij eenerlei dat wil zeggen niet eeaerlei maar het kwam daarbij niet op mijn begeerte aan Maar verliefd zoudt ge raken die ap zoudt ge hebben van Aet leven Want al is het niet van blijvenden aard daar ia het ook niet voor althans op die wijze niet het is toch het schoonste dat er is En nu terwijl ze bijna angstig zijn oog ocht Je bent toch verliefd Richard zoo recht tot over de ooren verliefd Dat weet de hemel had hij met volle waarheid dVzoekt alle vertrouwelijke rapporten steeds njt de grootste nauwgezetheid Lord Beresford schijnt daarvan echter nst overtuigd te zijn geweest en heeft het zfeer veiliger geacht om het gansche pnbiok maar woer eens wakker te schndden Wil Engeland zijn ouden stelregel kunnen t 6pa Mi dat het een zeestrijd moet kunnen opea tegen twee groote zeemogendheden d i zU het inderdaad meer aandacht moeten wldeC aan do versterking van zijn vloot dan an n titel van zijn souverein dien men m mii chien Britsch Keizer wil gaan maken Jnzl snidelijke naburen de Belgen blijven vn jle volken in Europa het langst die ovrgiloote mate van belangstelling die Inidrtthtim sympathie betuiging aan den dag le gejq ie Engeland zoo ontzettend gehinderd heft H die nog steeds door de Times gcelewd wordt als een bewijs hoe slecht mn o het vasteland van Europa ter zake vt t dcil Zuidafrikaansche oorlog is ingelicht ïet is dan ook geen wonder dat een vrij InlrucUige interpellatie gevolgd is op het belnit 4er Belgische regeering om Andries de Wt 1 te noodigen haar grondgebied te verla n Het ichijnt zoo sprak de afgevaardigde Ltfand dat mon Andries de Wet verwijt da de Belgen geroepen hebben Weg met de jngehchen telkens als een zijner lezingen at loopen was Ik zal mg hier zorgvuldig ontionden van te zeggen hoe Ik over den beer Cbtmberlain denk en over het Engelsche godremement Doch Belgische burgers hebbon het recht hun meening overal te verkondigen zoopel op straat als elders liTn vooral heeft met niet het recht den burgers een verwijt te malènvan hun manifestatien ten gunstevaneen Boe die de zaak zijner broederen komt bepleiten I Wj bevinden ons hier niet voor een op zichzelf stand feit De regeering gaat de grenen te buiten van wat haar plicht is Wif ide Baigw i geen vazallen der Kngelscio regeering en wat meer is wij staan tegeniver twee met elkander oorlogvoerende natiën Zoolang nog één Boer strijdt houden de znterrepublieken in Zuid Arika niet op te besaan Wg moesten dus alleen een strikte onziJdi heid bewaren waarom het nan een Boer tergund moet wezen in België sympathiebetuigingen te komen ontvangen evengoed 4s een Engelschmiin die er lust toe mocht jevoelen niet belet mag worden in België len heer Chamberlain te verdedigen wat z het terloops gezegd manifestatien ten ge blge zon hebbeu die de openbare orde zouden verstoren Ik loop aldns besloot Lorand dat er in zake d uitwijzing van Andries de Wet een misver and heeft plaats gehad en dat hij in België tal kunnen terugkeeron om nog meer lezingei te honden die even groote geestdrift zullen Ie voorschijn roepen als die welke hij reefe gehouden heeft Eigeiaardig genoeg laat de Petit Bleu in een andere kolom t bericht volgen dat Cecil Ihodes zich te Kaapstad ingescheept hebbente spoedig in Europa verwaobt kan wordeEf om daar een tweetal maanden te yertoeten kunnen femtwoot dcn en veel erger dan een uwer vermoeu alleenlijk niet op de rechte In plaats daarvai bleet hij er bij dat men daartoe heden ten daje geen tijd meer had wMaar vrees nietipi moeder ik word zeker een heel goed echtgenoot tk geloof dat ik daarvoor juist aanleg heh Toenihij weg was keek ze nog een wijle voor zich uil en schudde daarbij zacht het hootd Of datgeni wat eenmaal hddr jeugd verhelderd had dat d ftie tijdelijke overloopen van het gevoel wejkelik heden ten dage niet meer voorkwam Nu het dit dan mocht zijn één ding was zeker deze hire schoondochter miste zoo iets niet 1 Zij raet haar koel onaandoenlijk spottend bestaan zou di wat 2ij de oude vrouw m de relatie der jongelji miste waarschijnlijk blechts burgerlijk hebbei gevonden En 3an had de oude dame Seemann geen moeder nioeten zijn wanneer ze niet nóg iets had opgerèrkt veel geelt die niet om Richard ze fteem hem maar om onder dak te komen Mnar dat hidd ze met een soort naïveteit voor een der schcrptinnigste ontdekkingen voor een geheim slecht h éx bekend Het hart der oude vrouw kromfl menigmaal ineen onder het deftige grijszijden kleed wanneer zg aan de toekomst dacht Umx dan was ze toch ook weer te zeer gewend aan én behaaglijke kalmte dtes levens het leven jer rijken om zich aan al te duidalijke schrikkeelden over te geven Er zouden kinderen komen bevallige kinderen natuurlijk door grofbetaalie voedsters voorbeeldeloos verzorgd zooali dat ni in al deze huizen gebruik was en dan zou Richail vergenoegd en tevreden zijn Eu zij zelve Kocht hü in Belt ië komen zal hü stellig van het hooid dor polito een uitnoodiging ontvangen S a heen te gaan want zijn tegenwoordigheid zou zeker maniiostatiën 16 voorschyn roepen van geheel anderen aard fen die door Andries de Wet veroorzaakt Verspreide Berichten Frakkkuic Een jonge deurwaardersklerk die in overmoed op den dag van der grand prix toon de president der Repabliek voorbyreed Weg met Lonbet geroepen heeft is tot vijftig francs boete veroordeeld hoewel hy verklaarde alleen Leve Dérouiède te hebben gebrald wat zoo ongeveer evenzeer getuigt tegen het gezond verstand van het kereltje Om meer loon to krügen hebben debakkers te Tours ter sterkte van 150 man het werk gestaakt en de manneiyke on vrouweiyke werklieden van do lacifersfabriekte FanthiAubervilUers hebben er ook denbrni van gegeven Door den rechter v n instmctie LedM cier wordt een vervolging ingesteld wegensveroorzakhig van doOd en toebrenging vanverwondingen door onvooraichtigheid tegen den directeur van de patronenfabriek van Issy by Parijs tWee onderdirecteuren en den meesterknecht De myn Saint Berain wordt door dedirectie te Montceuu les Minos afgestaan aan do werklieden om door hen te worden geëxploiteerd biJ wuze van gomeenschappelyk eigendom Die mui is UOIX hectaren grooten wordt g chonken met alle materieel en beBtellingen tot een bedrag van 50 0 K francs De meeste ontslagenen zouden dan weer aan t werk komen Naar aanleiding van een tegen de Antijuif ingestelde vervolging is HaxRé s veroordeeld door de correctioneele rechtbank te Algiers tot vgftien dagen gevangenisstraf 200 francs boete en 300 francs schadeloosstelling terwyl een ander antisemiet veroordeeld is eerst tot vijftien dagen gevangenisstraf dan tot een maand tweehonderd francs boete on 1000 fr schadeloosstelling alles met uitgebreide publicatie van het vonnis BINNENLAND Men meldt uit Apeldoorn De vorstelijke familie vertrekt 16 Juli naar Soestdijk by welke gelegenheid te Baarn ecno feestelijke ontvangst zal plaats hebben Het verbiyf te Soefatdyk zal ongeveer U dagen duren waarna weder het paleis Het Loo wordt betrokken Het bericht van de Ztttph Ct dat H M on de Prins zich 15 dezer naar Thtiringen begeven biykt dus onjuibt te zijn Er Is bniten de mnrcn van de nntlrovo lotionnaire veste gezondigd tegen de wetten zou in ruste de laatste rijpste vrucht des levena het grootmoederlijk geluk mogen smaken XI Het huwelijk van den chef der firma Seemann met jonkvrouwe van Uechtritz zou in den nazomer plaats hebben in dien stillen tijd wanneer de btad tamelijk verlaten zou zijn De dag was bepaald Rita had den termijn gaarne vroeger gesteld ze was niet eerder zeker van haar zaak vóór hij voorbij was Toen Richard hanr echter zijn voorstel nader motiveerde het kwam hem zoo met de zaken het best uit kon zij moeilijk anders adviseeren zal er een drijven zijn naar den trouwdag dan mag ullta toch waarlijk niet Tan den kant der bruid geschieden Nu ook zoo had ze met de toiletten en eenige zaken die hnar persoonlijken uitzet betroffen genoeg te doen De huishouding bracht zij met aan Men zou toch in het Seemann sche huis wonen vüorloopig op de tweede etage hoven de oude dame die in haar oude woning bleef en nu had Richard Seemann zijn bruid op zeer delicate wijze verzocht de moeite van het uitkiezen der meubelen voor haar rekening te willen nemen overigens echter hem voor alles te willen laten iorgen met andere woorden hij betaalde alles En Rita wist zich in zulke gevnllcn heel goedte houden eh van een werkelijk diep in haargewortelde vrije opvatting der dingen blijk tegeven Wordt verpoigd