Goudsche Courant, maandag 8 juli 1901

Gedureude de maand JULI Belangrijke Prijsvermindering VAN Qeconfectioneerde en Tricot Goederen voor Dames Heeren en Kinderen S x ® DASSEN STRIKJES PLASTRONS ZELFBINDERS BOORDEN FRONTS MANCHETTEN ENZ W ZIE ETALAGES fBkadpleeg de Strooibiljetteii AUea stroog i CONTANT MAGAZIJN DE TOEKOMST Hoogstraat A 114 Gedurende de OPRÜEBINQ knnnen geen goederen op nicht gegeven worden en gebruiken van den verkiezingekryg zeer stellig maar oek daarbinnen Van het verwijt door de partj der kleine Inyden haar tegenstanders naar het boold geslingerd loopt ook zg zelve niet vr j voorzoover n l door een scharftig schaap een gansche kndde kan worden ontsierd Daar heett zich bï de jotigste Statenverkiezingen in Leiden een eit voorgedaan dat met het Botterdamsche geknoei meer dan oppervlakkige gelijkenis toont De vrijzinnige kiesvereeniging n l heelt zich go noodzaakt gezien per advertentie de kiezers te waarschuwen tegen een onwaarheid die werd verspreid dat haar oandidaat evenzeer Katholiek was als die der tegenpartij Het gerucht is nagespeurd en het is gebleken afkomstig te zjjn van eea bestuurslid der antirevolntiounaire kiesvereeniging Rondstrooien van leugen dus om den tegenparty te schaden En het Katholicisme door den antirevo lutionnairen bondgenoot als middel tot afschrikking gebezigd Cordiale samenwerking tnsscben Kome en Dordt Vad Gemengde Berichten De gewezen Byksveldwacbters Knoppers en Eijkelenboom die door de rechtbank te Dordrecht en het gerechtshof te s Gravenhage zijn veroordeeld wegens meineed hebben naar men verneemt een verzoek tot revisie ingediend Hen seint nit Amsterdam Een oude looper van de Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente is gisterenochtend in de Zoutateeg bij het Damrak beroofd van een portefeaiUe met t 600 Het geld was door hem ontvangen op bet postkantoor en bij de Twentsche Bank In de Zontsteeg werd bij terwijl hij een kar moest passeeren door twee als heeren gekleede personen opgedrongen en een oogenblik vastgehouden Onmiddellijk daarop miste hij in den binnenzak tastend zijn portefeuille Op zjjn aanwijzing ziJn vervolgens de twee heeren die zich in de richting van den Nieuwendijk hadden voortbewogen gearres teerd Een van de twee spreekt vlot Engclsch de ander houdt zich alsof hij geen enkele der tot hem in het Engelsch of Dnitsch gerichte vragen verstaat of begrijpt Eerstbedoolde zegt dat zü beiden op vacantie ziJn uitgeweest en gisteravond uit Dnischland hier waren aangekomen Zjj ziJn in het bezit gevonden van eenig Hollandsch geld Bngelsche ponden en verscheidene lOOmark biljetten De ontrolde portefeuille is niet op hen gevonden maar kan door hen op straat aan oen handlanger zijn toegereikt Uit enkele voorwerpen die zj bij zich hadden viel op te maken dat zij inderdaad in Duitschland ziJn geweest Men meldt aan de N R Ct Een slager te Besoyen had worst ontvangen van een eiportslagerij aan één gezin werd neg denzeltden dag daarvan verkocht Kort na het gebruik werden man en vronw zbb ziek dat geneeskundige hulp spoedig gehaald moest worden Geconstateerd werd bloedvergiftiging als gevolg van het gebruik dier worst Ofschoon men voor het behoud van den man erg bevreesd was aangezien hy t meeste had gegeten is h thans beterende De worst is door de politie in beslag genomen De op heeterdaad betrapte en aangehouden zakkenroller die op 29 Juni in de gang van het gebouw der Kasvereeniging te Amsterdam een portefeuille met f 5000 stal heet Jules Weil en is handelaar in edelgesteenten te Newyork De drie personen die in zijn gezelschap varen behooren vermoedelijk met Weil tot een internationale dievenbende In het ziekenhuis te Oldenzaal werden twee personen verpleegd die wegens krenking van hun geestvermogens een bijzondere oppassing vereischten Terwijl de eone door de aanwezige zuster geholpen werd verliet de andere heimelijk baar bed sprong uit een raam der tweede verdieping wist zich ondanks zware verwondingen bij den val opgedaan nog voort te slepen naar de nabijgelegen gracht en verdronk zioh daarin Men schrijft aan het Handelsblad Maandag bood Jehan de Savense aan zijn vendel Qens d Armes allen deelnemers aan de maskarade de vorige week te Utrecht gehouden in Den Haag een diner gaan aedurende den maaltijd besloot men een telegram van hulde te zenden aan den hooflpersoon Koning Karel Het adres Aan Z M Koning Karel VII Utrecht werd voldoende geoordeeld ter bereiking van de plaats van bestemming Wat gebeurde P Toen de heeren s avonds welgemoed in Scheveningen waren aangekomen en de C apitaiue d Armes de gede tailleerde nota nog eens nalas vcrtooiJe zich een post van f 10 80 oor ttp i rrai Later bleek lat de telegraiilbeambte tet sympathie adres naar Koning Eduard III van Engeland had overgesemd De Deensche schoener Anna is Woe dagavond aan den ingang van de Limfjod nabij Aalborg in Denemarken in de Inat gevlogen Het vaartuig dat een ladig naphta aan boord liail was juist de ris naar Göteberg begoiiiuMi eii sloclits njl van de knst verwijdeid toen do lading otplofte Het gebeele schip stond onmidillIgk in brand Ofschoon v tn liut land daolijk hnip kwam opdagi ii kwamen de ka tein en een matroos in Ui golven om An boord werden 2 mannen gevonden met bi adwonden vah wie er sedert éen is overledn Het Tijdschrift voor Geneeskunde otleende in ziJn nummer van 29 Jnni jl an de Semaine Médicale het volgende De pokken epidemie te Parijs metdetotoonstelling begonnen neemt langzaam mgir aanhoudend toe Van 1 Januari tot 31 lei 1900 hadden er 15 sterfgevallen aan poklen plaats rpens do drukte der tontoonstelljg gedurende de volgende 5 maanden stier ra juist 100 pokkenlijders De beide laatte maanden van 1900 elschten 96 slachtoffes Nu reeds tot 8 JOni zijn er dit jaar 84 menschen aan pokken gestorven waar n 24 in de laatste week een cijfer dat sedrt 1882 niet bereikt is Het aantal ziekteievallen bedroeg dit jaar 1790 In verband met het bovenstaande is et voor onze landgenooten die gedurende lit seizoen op reis gaan raadzaam Parjjste mijden bijaldien zij daar niet beslist nooig hebben In elk geval is het aanbev Hii swaardig dat zij die de Fransche hoofdsad thans voor langer of korter bezoeken zch vooraf laten re vaccineeren Atjeh Aan een van den resident van Palmbang ontvangen telegram wordt door de Java Ct het volgende ontleend In den middag van 1 Juni ontving de resident van Falembang van den controeur der onderafdeeling Bawas districteo J Wolff bericht van de aanwezigheid aan de Djambische grens van een gewapmde bende afkomstig van de boven Tamiesistreek De vijandige bedoeling dier bende Heek nit het oprichten van barrikades op den weg in ons gebied en nit haar uitdagende houding tegen de door den controletr tot haar gezonden hoofden Beeds was de resident met den geve tolijken militairen kommandant overeeigekomen dat den 3n een detachement nilitairen sterk 100 man naar Soeroelongpen gezonden zon worden ter bescherming fan den controleur en de bevolking toen iu den morgen van den 2u die controleur te Palembang werd aangebracht met eei schotwond in het been Volgens ooggetuigen was de beide den 31n Mei jl Soerijelongoen genaderd de controleur die haar met pradjoerits en de bevolking tegemoet trok werd in h bij de ontmoeting ontstane vuurgevecht gewond en dadelijk in een vaartuig naarPabmbang vervoerd De bende zou met verlies terngieslagen zijn maar zekere tijding hieromtnnt ontbreekt nog De resident zou met een deta hement militairen naar Soeroelongoen vertekken De Java Bode meldt nog De eerste schoten die onlangs in het Djambitche vielen hebben bij sommgen de vrees doen ontstaan alsof nn eenskhps een ommekeer in den loop van zaken aldaar zou zijn gekomen Niets is minder mar De niet vijandige en zelfs tegemoetkimende houding zoowel van de zijde van dai pangeran ratoe als van den ouden snitan Taha en diens aanhang is even onverandird dozelfde gebleven als die waardoor vij ons zonder geweld in het hart van Djaimi h ben kunnen vestigen Taha heeft zdfs zijn volgelingen op het hart gedrukt dies te vermijden wat tot een conflict met ds Compagnie aanleiding zou kunnen geven Wij wezen er reed vroeger op lat in de bovenstreken van het Djambiscle het gezag der sultans nooit veel te beteëcenen heeft gehad en dat wij ons daar tegmover een bevolking geplaatst zagen van hsliMaleischen oorsprong waarmede de ladere kennismaking nog moest plaats hebbtn eu die ons wellicht eenige moeiiykhedn zou berokkenen zoodra wö ons gezag in die streken zonden willen vestigen Nn het de bevolking dier bovenstreken steeds meer moet blijken dat het om ernst is om ons gezag ook verder nit te bralden is het te voorzien dat evenals onlancs de Taraiang op dezelfde plek beschoten werd waar eens de ingenieur Cornelissen als opvolger van den leider der expeditie van Schouw Sandvoort in Midden Snmatia op zgn tocht langs de rivier de vi andi e gexindh id ider lieden in de streek ontdekte ook onze bestunrspost te Soeroelongoen het meer dan tot nu toe het geval was zal moeten ontgelden en dat ernstiger ondernemingen daartegen znllen worden op touw gezet om te trachten zich de opdringende Compagnie van het Inf te houden Dit alles is bij ons jongste optreden in het Djambische van den aanvang at voorzien evenals dat een militair optreden in de bovenstreken niet zal knnnen uitblijven wanneer wg ons gezag daar willen vestigen Te hopen is het dat men zal kunnen volstaan met de zoowel m het Djambische als in het Palembangscbe aanwezige troepenmacht men verwacht trouwens dat een bepaalde expeditie niet behoeft té worden uitgerust STADSNIEUWS GOUDA 6 Juli 1901 Voor het toelatingsexamen aan het Gymnasium ziJn heden geslaagd voor de Ie klasse F Anker J N Bremmer A Cats G W Dekking T M van Lange K B van der Lee Q G Lion F C van der Meer van Knffeler M J Spaanderman fj W J van Spengler J H van der Wal Een candidaat werd afgewezen Naar men verneemt znllen van 17 op 18 Juli a b alhier worden ingekwartierd de Staf der Ie afdeeling alsmede de Ie en 2e Battery van het 2e Begiment Veld Artillerie ter sterkte van 12 officieren 121 onderofficieren en minderen 104 paarden De cadet aan de Militaire Academe Genie 0 I B D J van Garderen is voorwaardelijk van het Ie naar het 2e studiejaar bevorderd Gisterenavond heeft een milicien pas van de Harskamp tchnis gekomen in het zwembad doordien hü uitgleed zijn arm gebroken De gemeenteraad van Waddingsveen heeft de toelage van f 60 aan de commissie tot wering van schoolverznim verhoogd tot f 150 Haastkbcut Gister had de verkiezing plaats voor twee leden voor den gemeenteraad Aantal kiezers 245 opgekomen 157 van onwaarde O volstrekte meerderheid 79 Hiervan waren uitgebracht op den heer P Blanken 144 op den heer L Baaphorst 102 en op den heer W P Hoogenboora 52 stemmen Zoodat gekozen zjjn de aftredende leden F Blanken en L Baaphorst Stolwijk De beer L J Pirée onderwijzer aan de 1ste openbare school alhier is benoemd tot onderwijzer met verplichte hoofdacte aan de openb school te Nieuwe Tonge op een salaris van f 800 Tegen 15 Aug heeft de benoemde ontslag aangevraagd nit zijue tegenwoordige betrekking Lekkekkbrk BiJ de Dinsdag 11 gehouden stemming voor 4 leden van den gemeenteraad werden uitgebracht 277 stemmen waarvan 4 van onwaarde werden verklaard Hiervan waren uitgebracht op den heer A Hogendoorn 98 op den heer M de Jager 212 op den heer C den Oudsten 223 op den heer A Smit 194 op den heer H de Vos 179 en op den heer 6 v d Wonde 51 stemmen Herkozen werden alzoo de heeren De Jager en Den Oudsten en gekozen de heeren Smit De Vos allen liberaal NffinwBBKBEK a d IJsEL Eergisteren had de verkiezing plaats voor twee leden voor den gemeenteraad De uitslag was als volgt A Gondriaan aftr 46 stemmen J van der Ham 98 stemmen W Snoek aftr 44 stemmen en M Veute 88 stemmen Alzoo waren gekozen de heeren J van der Ham en M Vente WoiBDE Beroepen bS de Ned Herv Kerk te Hoogeveen 2e predikantsplaats ds J W H Kalkman alhier Lopik Bij de gister gehouden verkiezing van twee leden van den gemeenteraad werden uitgebracht 173 geldige stemmen Onwaarde 3 Herkozen werd de heer J Hardenbol met 116 en gekozen de heer P de Groot Wzn met 88 stemmen Voorts verkregen de heeren A de With en C de Gier J Fz respectievelgk 83 en 52 stemmen Voor de vacature Overboek werden litgebracht 170 stemmen Van onwaarde 14 Gekozen werd de heer C van Eossnm Z W zn met 91 stemmen De heer Jobs van Kats Mz verkreeg 65 stemmen I3ECZL i lv £B Belangrijke Mededeeling voor Vrouwen Terklaring een agent van Politie De Heer G G Boomgaard Agent van Politie van Gervinstraat te s Hertogenboseh stelt ons in kennis met de onaangenaamheden die hij gedurende 3 jaren dndervonden heeft wegens zijne echtgenoote die na een operatie ondergaan te hebben vreeselSk zenuwachtig was geworden en zij leed zoodanig dat de personen barer omgeving het ergste vreesden Evenwel thans kan ik mij gelnkwenschen schrijft hij dat ik myne vronw 32 jaar oud welke sedert 8 jaren ongeregeld was er toe overgehaald heb de behandeling met de Pink Pillen te volgen Dezelve hebben verrassende werkingen te weeg gebracht Voorheen heeft zij deswege eene operatie ondergaan doch zulks mocht niet baten zij was er zoo zenuwachtig van geworden dat ziJ niet meer dacht te genezen Jnffr BOOMGAARD volgens portret Wij hoorden met zooveel lof over de wereldberoemde PinkPillen van Dr Williams spreken dat zij er ook toe overging en na t gebruik van 6 doezen was zij geheel genezen Wij bleven U duizendmaal dankbaar voor Uw uitstekend middel De bloedarmoede is de eerste oorzaak der meeste ziekten zooals bleekzncht ongeregelde natuur zenuw en maagziekten en algemeene zwaRte Door de verrijking van het bloed kan men al deze ziekten op de werkdadigste wijze tegengaan en de Pink Pillen deze krachtige hernieuwer van het bloed zjjn daartoe aangewezen t Bewijs is hierboven geleverd door de verklaring van den Heer Ëoomgaard Met t oog op t bovenstaande diene de lezers te weten dat wij niet voorgeven dat onze Piek Pillen een alles genezend middel zijn maar zij zullen werkdadig optreden in de gevallen waar alle hoop op herstel nog niet verloren is en vooral die ziekten voortspruitende uit een slecht bloed overspannende arbeid algemeene verzwakking bij man en vrouw Diegenen die gebruik maken van de PinkPillen zullen er de beste resultaten van bekomen Zü zijn krachtdadig voor bloedarmoede verlamming rnggemersjstering rheumatiek heupjicht zenuwpijn St VitU3dans hoofdpijn zenuwziekte kliergezwellen enz zij zijn een hernieuwer van het bloaii en een spierversterkend middel Zjj geven schoone kleuren aan de bleeke gelaatskleuren handelen in al de tijdperken der verzwakking bij de vrouw en veroorzaken bjj den man eene werkdadige werking tegen al de ziekten veroorzaakt door lichamelijke en geestelijke overspanning en door buitensporigheden Prjs f 1 75 de doos f 9 per 6 doozen Verkrijgbaar bü Snabilié Steiger 27 Rotterdam hootddepotbouder voor Nederland en Apotheken Franco toezending tegen postwissel Ook echt verkrijgbaar voor Gouda en omstreken bij Wolff Co Westhaven 198 Rechtszaken Door de arrondissements rechtbank te Rotterdam werd gisteren o a het volgende vonnis gewezen E G 22 jaar schipper en A G 24 jaar werkman beiden te Ouderkerk a d IJsel wegens diefstal van zand teNieuwerkerk a d LTsel ieder tot f 3 boete subs 3 dagen hechtenis VERSCHEIDENHEID Zestig mannen levend begraven Een vreeselijk ongeluk is Woensdag gebeurd op den Hongaarschen staatsspoorweg De regens van eenige dagen geleden hadden een tunnel bg Marmaros Szigeth overstroomd en 60 arbeiders waren bezig de schade te herstellen toen plotseling een bergstorting plaats had eu de werklieden werden bedolven Troepen werden ontboden tot hulpverleening Tot dusver zgn 8 l ken eu 5 zwaargekwesten gevonden Een malsch buitje 1 Bij Chapelte en Serral in het Fransche Oise departement heeft geducht gehageld er vielen hagelsteenen ter zwaarte van 300 gram die alle planten vernielden 72 Uur later lagen er langs de wegen nog bagelsteenen die ïb 4e zon niet ontdooid waren Nieu we Zending PARAPLUIES Dassen en Handsclioenen A ynji OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephoon B tl Burgerlijke Stand GEBOREN 3 Juli Helena Engelina ouders E van Gent en C de Jong 4 Andreas Johannes Lambertus ouders J Bosman en J Haring 5 Mina Leonora ouders J C J Abelman en W de Vos OVERLEDEN 4Juli M Wegenwijs 3 m J Jansse 78 j 6 A Langerak hnisvrouw van M de Grnijl 63 j J van der Meer 62 j ONDERTROUWD 5 Juli A Hoogendp te Rotterdam en M J van Leeuwen K Visser te Amsterdam en H G Vis B Leer in t Veld en M M van Wezel van de nog voorhanden MantelSj Costumes en JTAPONI TaVFfira tegen veel verminderde prijzen O SAMSOM Ai VËiiTEf rit r ingevolge artikel 31 Wetboek van Koophandel Blijkens akte den 6 Juli 1900 voor Notaris H GEOENENDAAL te Gouda verleden is de tusschen de Heeren GEBAKDUSJOHAKXeS DE JONO OEBABDVS JpBASNESZOON bouthandelaar woonde t Gouda en GBBAHDVS JOUANNEB DM JONO PIBTBBSZOON honthandelaar vroeger te Gouda thans wonende te sGravenhaoe bestaan hebbende vennootschap onder de firma A DE JONG en ZONEN gevestigd te Gouda ten doel hebbende den handel in hout en aanverwante xnken en de houtzagerij te rekenen van den 1 Juli 1901 G J DE JONG 6 Jz G J Di JONG Pz GoüDA 6 Juli 1901 Op het At ier van U 8A1HSOM kunnen tegen flink salaris gedurende het gebeele jaar voor vast Costumerukkenwnrksters geplaatst worden P P SOOS TIENDEWEG 59 Oi tvangen ia mmm brittaiinia iktaal Voor goedbI jven wordt GEGARANDEERD TE GOUD A Het OPMUBAAB EXAMSyambai einde van den Cursus 1900 1901 wordt gehouden 8 en 9 Juli e k en wel op beide dagen tt 19 voorm en 4 nam Belangstellenden worden tot bijwoning daarvan nitgenoodigd De Directeur Dr W JUUUS Gouda 5 Juli 1901 msTBoïïÊT GEVRAAGD in een stil gezin 2 personen eene DTSySTBODB van mindelb leeftp Loon f 90 waschgeld f 26 Adres franco brieven Herderinnestraat 6 den Haag C A V D LOO AIITS voor Zenuw en Zielsziekten Goudsche Singol ol HOXTBUDAM SPREEKÜKEN S 9 l a INBICHTING VOOR PSYCHOTHER APIE Vruchten Limonade Voor slechts ZS centen verkoop ik de benoodigdheden om S Liter heerlgke VRUCHTEN LIMONADE te maken Jl WAiK OU E KLEIWEG No 2 GOUDA RKIPCURSIIS Dames die wenschen deel te nemen aan bovengenoemden Curses volgens de bestaande WetensehnpprHJIte Hhijtmethode worden verzocht zich aan te melden Lange Groenendaal I 23 Tevens beveelt ondergeteekendo zich beleefd aan tot het ma een van Dames en KinderCoatun es etc MiJ M TIESEMA Voor grondig onderricht in het Linnennaaien en Knippen knnnen nog eenige leerlingen geplaatst worden WW pa a S Paln £xpeller Darttg jftu wordt dit middel net TerruMnd buoom ik pvinitiUnul inwrqTing lUgtVMid tagflD RheanA iak rich t Twkottdb wd pqo in dMi n S SI S I C IU Houumd I K 4 I i l ▼ rfimtdtnlSs J ook tedwTi Tcrtronwen Uw XtMé op het ftbn km rk Anker Adn JSo ufiOcdefl in d mMit thek n Te Amst rdam hn üloth CS h tn vtn Tn m Sudere l a ytiiiKt u ifltteitittffi Halljaarlijksclie Uilverkoop IN HET Schoen en Laarzenmagazijn VAM B VAN TONGERLOO w Korte Groenendaal ö 2 al van af MAAlDAC 8 JTILI een groote sorleering JScboenen eu m Ir Laarzen worden m legen ongekende lage prijzen N ë LIT VERKOCHT AAN HEVELEND wiMiaaaiMiw Sla Qli lnger KaalmacMne zijn voorbeeldig in constructie en afwerking Htnger Kaatmaehlne zjn onmisbaar voor hnishondeiyk gebrnik on nijverheid Hlnger Maalmachlnet zgn in alle takken van industrie de meest gezochte mngir XaalmacMnet T i zijn ongeëvenaard in werkvermogen on dunrtaambeid Slttgir MaatmacMnet zijn voor het moderne borduren do meest geschikte TmU TnttiutiUlag Parijs 1900 Grand Prix Onderricht gralis ook in liet moderne borduren SIITGEE MAATSCHAPPIJ 0 II l ang o Tiondftwejjf 27 TRICOTO DERGOËDEREi Borstrokken Broeken Lijfjes Sokken In mooie Zoinerkwallteiten SCHENK é Zn AMEEIOAII VRUOHTEHPUDDIUG is t fijnste dessert en een sieraad der tafel Probeer t eens en ge zijt er verrukt over Frijs per pakket 20 cent Aanbevolen door vele Kookscholen en Hotels Verkrijgbaar bij alle Winkeliers in Comestibles Hoofdagent M ï u BORtr Kottorda Hoogstraat 226 Fabrikant A J POLAK WiWervank Hollandsche Ceiiientsleeiiiabriek D VELDHUIS j aNrie u T ex serls a cL ITseÜ HEEFT EN HOUDT STKKÜS IN VOORRAAD Ei en Cirkelvormige Buizen waterdicMe Putten ALLE SOORTEN TEGELS KOEDRINKGOTEN ENZ rBAAGT PRIJaOPOATB Ooedkoopiteen solledst adres voor Verwoer van Inboedel oowelbtiineii als baitpn de stad met gesloten wageus B A G KAVKöTKIJN I ange Tiendeweg 39 Alle irordi tegen TransporUeehade vertekerd