Goudsche Courant, dinsdag 9 juli 1901

Dinsdag 9 Juli 1901 40ste êtmrg n Mo 8548 KlIIDStüIE DIIMIVT ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefobn l H ADVERTENT I EN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wordeïi bepekejid naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uui des midd teleroon a 89 De Citgave dezer Courant geschiedt dagelijk met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 fa anoo per post 1 70 Afzonderlyke Nommers VTJF CENTEN Zeldxaam aanbod Door verschillende onistandig heden ÏER OVERNAME AANGEBODEN een zaak in Boter Kaag en ClCreO op een der drnkste standen van ROTTERDAM welke een flink bestaan oplevert Overnemingssom f 2 000 Te aanvaarden terstond ol later Brieven franco onder No 2607 aan het Bureau dezer Coqrant 60UDSCHE MELK INRICHTING gevestigd TURFSINGEL TELEFOON No 21 Van af heden zjjn onze prgzen VOLLE ZOETE MELK T Ct per Lit r GEROOMDE MELK 3 ROOMKARNEMELK 3 ZOETE Rooi re ZURE ROOM vooruit te bestellen 9 SLAGROOM M GEPASTEURISEERDE ƒ MElK GESTERILISEERDE Gepasteuriseerde Roomboter f 130 per kilo Belegen Hoomboier voor keukeniiebrulk f 1 20 per kilo Goudsche Raas In diverse kwaliteiten van 15 40 c per KG Leldsche Kaas 25 i Kdamnierkaasjes ± 4 pond I I IU per stuk Roomkaasjes ± 1 Kilo t 0 80 Tweemaal daags worden alle producten door de wijkknechts aan huis bezorgd 0f Voor buiten de stad levering in speciale verpakking ter verzending als postpakket Autlseplisclie Tandpoeder en Antlseplisch Alondtliictuur van B C Aas VTO TanOarU tg t Gramnhage OVERAL VEBKRUQBAAa Agent voor Nederland G IJS8ELSTIJN Blauwatraat Gonda mmm mmnm op MA Alin C den 8n JULI ISOt des morgens ten It ure in hot Kolflehuis HiRMO iE aan de Markt to Gouda ten overstaan van den Notaria J VAN DEU LEEDKN te Ondericcrit u d IJ el van ei n huis geteekend Wijk F Nr 67 met ERE staande en gelegen te CS OTJID aan do Waleateeg strekkende van d straat tot aan de Zyi met een OANG tot aan liet waterschap van den Groenenweg Kadaster Sectie C nummer 2097 groot 98 Centiaren Te aanvaarden b j de betaling der kooppenningen op den len Angnstns 1901 Inlicbtingen geeit de Notaris Telephoonnet Gouda Abonnement 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlegr en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rijks Intereommnnaalbarean Op 15 Juni 124 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrSgbaar aan het Bureau ACHTER DE VI8CH MARKT Gebroeders STEEHSMA Bloemisten Turfsingel TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS hiinLIA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prijken en doorbloeien tot de vorst Intreedt VERDER HET BEKENDE INSiECTEW cinfiii dat door byvoeging tvan 40 deelon water alle insecten doodt en voor planten bloemen ün vruchten onschadelijk is V Liter f 0 50 Uier f 0 80 Liter f 150 WÊf Wie werkelflk prija stelt een te hebben laat zich fotograleeren in de VoUtgrafiaehe UunêUurtchUng STTJIDIO Tan P V D WAALSE Fl SINGEL 661 ♦ t 8CHIEDAMMEB SENEVEE Merkt VerkrijgiMU biJi M PEETER8 Jz N B All bewii ok li ouliat en kurk tlxsAi voortiea Tan den ntim der Firma P HOPPB NIGHTCAP per V Citroen Limonade Siroop 40 Ct Frambozen 45 Sinaasappel 45 1 D MIEBIE5 KLEIWEG E 100 GEEir EETES dres voor Ma motten SCHOBUWSllK als bel NoordbrabaDtsdi Schoen en Laanenmagazijn Kleiweg E 80 tegenover de Kteiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatifin en aangemeten werk Üj Toen wiJ nu ongeveer acht jaar geleden ons Odol aan de markt brachten was het gebruik van mondwaters in Europa Frankrijk en Engeland uitgezonderd nog einig verbreid ofschoon tandartsen en doktoren niet ophielden in tijdschriften en populaire brochures het gebruik van tandborstel en mondwater dringend aan te bevelen WiJ maakten toentertijd zooals algemeen bekend is een enorme propaganda en trachtten onder alle mogelijke vormen het publiek te overtuigen van de noodzakelijkheid van een geregelde verzorging der tanden en in t bijzonder van de onontbeerlijkheid van een antiseptisch mondwater Met voldoening mogen wij zeggen dat dit ons ten volle gelukt is Wel werden wij door de groote verscheidenheid der bevolking wat denk en begripsvermogen aangaat gedwongen het onderwerp van de meest verschillende gezichtspunten te doen beschouwen en te verklaren doch juist daardoor mocht het ons gelukken de gewoonte om de tanden te verzorgen in de wpste kringen te verbreiden Heden ten dage wordt io ook door alle weldenkende tandhygienisten erkend dat wij meer dan wie ook gedaan hebben om het volk te overtuigen van de noodzakelijkheid eoner geregelde verzorging van den mond Menigeen dankt ons thans in stilte daar hij door ons gebracht werd tot het onderhouden zijner tanden We meenden dan ook gerust te mogen aannemen dat er wel geen geciviliseerd mensch meer zal ztjn aan wien Odol niet bekend is en dat ons Odol genoegzaam verspreid en gewaardeerd wordt om verdere openbaarmakingen aankondigingen en reclame in de dagbladen overbodig te maken Wanneer we thans ondanks ons voornemen toch weer onze stem verheffen doen we dat alleen omdat in zekeren zin de plicht ons zulks gebiedt Aangemoedigd door ons zwijgen zijn in den tuaschentijd verschillende namaaksels aan de markt gekomen die zich in hoofdzaak slechts bepalen tot het copieeren van niterlijkheden maar juist daardoor uiterst geschikt zi n om verwarringen te veroorzaken o Literllesch Men tracht namelijk het publiek op de volgende geraffineerde manier te bedotten Talrijke gewetenlooze handelslieden hebben zich den goeden roep waarin Odol over de gansche aarde staat tot eigen voordeel ten nutte gemaakt eenvoudig door den naam te aunexeeren zoodat ze hun eigen minwaardige artikelen tandpoeder tandzeep en tandwater eveneens Odol noemen Daardoor is een verwarring ontstaan die we niet langer mogen toelaten Jammer genoeg bestaat er in de Nederlandsche wet geen artikel waarin dergelijke handelwijze welke blijkbaar alleen den toeleg heeft om het publiek te misleiden strafbaar gesteld wordt Wj verklaren daarom hiermede openlijk dat Odol alleen dan echt is wanneer het verkocht wordt in onze patentflacons en wanneer op de etiketten onze firma Dresdener Chemisohes Laboratorium Lingner voluit gedrukt is Voorts zullen wij om den denkenden leier in staat te stellen een eigen oordeel te vormen in zoo beknopt mogeiyken vorm de gronden openbaren waarop dank ziJ de wetenschappelijke onderzoekingen der laatste jaren de mondverzorging berust en zullen in t bijzonder die punten aanstippen waarop men bij de beoordeeling van een middel tot onderhond van den mond moet acht geven Bij een artikel dat men dagelijks in den mond neemt is een dergelijk wetenschap zeer noodig Wij vragen daarom de oplettendheid voor onze verdere openbaarmakingen Dresden Juli 1901 Dresdener chemisch laboratorium Lingner ÏRAHBOZEN EN CITROEN Liinoiiade e Aanbevelend Firma C LOUKË S TE LEPHOON No 28 IN HET GOUDSCH Verliclitings Magazijii De Avoud§ter DUBBELE BUURT zjjn beden weer ontvangen de nieuwste Geisers n Baden van af t 90 en boogef Alsmede een fraaie Collectie GA80RNAMEJITEN GASKOOKPLATEN en COMFOHEN GASPORNÜIZEN met goed werkende Ovens van al f 30 en hooger Alles onder garantie tegen concnrreerende prijzen Aanbevelend M M VAN LOON Aanleg voor Gas en WaterteitUng Ondergeteekende beveelt ach beleeld aan voor de levering van DEiEVNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften ene Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desTerlangd met bijlevering vin servies zilver tafelUnflen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 Gouda Druk van A BBINKUAN Zn BuUeaidndsch Overzicht De Kölnische Zeitung schrijft De bgeenkomst van de voornaamste Boerenleiders met Botha de Wet en de la Reij aan het hoofd heeft het besluit genomen den oorlog tot bet uiterste te voeren en geen vrede te aanvaarden waarvan de onafhankeiykheid van de republieken of de belahgen van de medestrpende Kaapsche Hollanders de prgs zouden wezen Er is dos geen twijfel dat de hardnekkigheid van de Boeren in weerwil van de meedoogenlooze middelen van het Engelscbe legerbestuur dio nu niet meer vatbaar zijn voor verscherping geen zier is verminderd De onbuigzaamheid van dezen kleinen volksstam ecbgnt inderdaad geen grenzen te kennen Zoo zal dan de Engelschen daar zij om hun nationale eer niet kunnen toegeven niets anders overblgven dan den oorlog voort te zetten tot de laatste man van deze taaie tecenstanders gevallen of gevangen genomen V Reeds Zaterdag werd melding gemaakt van de aanneming in het Britsche Lagerhuis van het leeningsontwerp Bij de debatten hierover zijn interessante verklaringen afgelegd die vrijwel hierop neer komen dat de Britsche regeering het als onmogelijk beschouwt om den Boeren hun onafhankelpheid te verzekeren Sir Michael Hicks Beach kanselier der schatkist zeide dat men van verschillende kanten pogingen vraagt om een einde te maken aan den oorlog De telegrammen van lord Kitchener bevatten echter verklaringen van de Boerenleiders in Transvaal en Vrijstaat waarin zjj zeggen te vechten voor hunne onafhankelgkheid waarvan zij nooit willen afzien Hier juichten de Ieren De onafhankeiykheid kan Engeland hnn niet teruggeven zeide Hicks Beach Nu juichten anderen Een aanzienlijke gedeelte van de oorlogskosten zou Transvaal en den Vrijstaat opgelegd worden maar ar kon niets worden gedaan zoolang de oorlog niet is geSindigd en het landsbestnnr geregeld Bij het bepalen van de belasting op de gondraynen Mest rekening gehouden worden met de voorleelen voortkomende uit de afsdtafSng van het dynamietmonopolie Overigens zal de regeering zorg dragen niets te doen dat de ontwikkeling der mijnen zon kunnen belemmeren Naar aanleiding van deze woorden ontstond een zeer warm debat in het huis FEVILLETOX Eindelijk Saamgebracht Ik ben je Ecer dankbaar lieve Richard hadje geiepi en wil mij verder niet tegen verletten dit alle van uw grootmoedigheid aan tenemen Het zou dwaiu van mij iijOj te willen verhelen dat oate middelen beperkt zijn en dat het mama zeer moeütjk ware gevallen mij een huishouden naar de tegenwoordige eischen te verKhaften Men had nu nog vier weken tijd tot de bruiloft en de oude dame steed een werkzame vrouw verviel nu bepaald in een koortsige bedrijvigheid De schoondochter had de meubelen uitgezocht ia maar wie moest de eigenlijke inrichting der woning voor hel jonge paar op zich nemen Zij toch wel die zich hier ter pUatse zelve bevond Zoo kwam het dat ze zekeren dag na tafel tot haar zoon teide Ge meent dat ik naar eenige adsutentie moest omzien f Ik heb ook al daaraan gedacht ik kon mü daardoor veel geloop besparen Jammer dat mUn vereteUter nu juist weer met haar rheumatiek zit die had ik het lielst ze weet hier in huis net zoo goed den weg als ik Daar viel mi zoo i wanneer ik nu een aan Louise Heidloff Jireef ze zijn nog hier üi heb den oude ontangs van uit het rütufg op straal genen Die I l i I I tii i L I Si J l ui jm i J Lloyd George bestreed hevig de rampvolle politiek der regeering in Zuid Afrika Brodriok minister van oorlog zeide dat redevoeringen als die vanLloydGeorge slechts den oorlog verlengen Hij deelde mede dat commandant generaal Botha onlangs verlof had gekregen een cijfertelejfram naar Kruger te zenden Daarna werd er eene proclamatie uitgegeven onderteekend door Steyn die de volgende zinsnede bevatte Kruger bericht ons dat hij en de deputatie nog gnote hoop hadden op een bevredigend einde van den langen strgd en na de bpitengewone materieele en persoonlijke offers moeten wil den strjd voortzetten en van zijne zijde en door de deputatie waren alle stappen gedaan en zonden worden gedaan die oorhaar werden geacht Er werd een besluit genomen op eene bijeenkomst door Botha De Wet en Delarey bijgewoond waarby werd gezegd dat een vrede welke do opoffering van de onafhankelijkheid van de Boeren of de belangen van de koloniale broeders omvatte ni tzou worden aangenomen Deze mededeeling is vooral hierom belangrijk omdat klaarbiykelijk bedoeld wordt de geruchtmakende telegrammenwisseling tnsschen Kruger en de Boerenaanvoerders waarover zoo sensationecle praatjes d ronde hebben gedaan Brodrick zeide nog dat de regeoring niet meer toe wil geven dan voor een jaar Sir Henry Campbell Bannerman antwoordde dat de groote meerderheid der oppositie oordeelt dat de regeering een rampvolle politiek heeft aangenomen Het eenigo middel om den oorlog spoedig tot een eervol einde te brengen is zjch met den vijand te verzoenen meende hij Hg deed een beroep op de Kamer om niet te volharden in den eiscU der onvoorwaardelflke overgave Balfour noemde Bannerman een pro Boer doch deze verzette zich daartegen Balfour trok het woord daarop in Zokere leden hebben wel is waar hunne bezorgdheid betoond voor vrouwen en kinderen maar tevens alles gedaan wat mogelyk is om den oorlog te doen voortduren zeide Balfour De Boeren vectaten door zeggende dat er in Engeland eene belangrijke partij is die zal eindigen met te zegepralen en hun de onafhankeiykheid teruggeven Na deze spgtige opmerking werd het debat gesloten f Vorst Chlodwig Hol enlohe de gewezen rükskanselier is gestorven Vorst Chlodwig Karl Victor van Hohen zou misschien keel graag de paar weken lot de bruiloft hier komen en zich verdienstelijk maken Zij moet bijna omkomen van verveling bij den ouden zonderling haar vader iLouise Heidloff I om Godswil moeder waaraf denkt ge stiet Richard uiti Hij kwam zich voor als een betrapte nu zijn moeder zoo onvoorziens den naam noemde Uit vrees van te veel te zeggen had hij echter te weinig gezegd want de oude vrouw voer argeloos voort Ën ik dacht nog wel dat ge mij zoudt prijzen om mijn goede idee Ge meent zeker dat zg de rechte niet ware om de handen uit te steken Nu daarin kunt ge gelijk hebben Maar ik had dan toch iemand die ik hier en daar heen kon sturen Eo dan was het eigenlijk ook om haar een dienst te bewijzen My dacht het zou haar genoegen doen al het moois te zien dat hier nu in huis komt Ze zou dan natuurlijk later een mooi cadeau moeten hebben Wanneer we haar op de bruiloft noodigden zou ik liaar van zelf de japon geven Richard draaide nu eindelijk naar zijn moeder om tot hiertoe was hij niet geheel zeker van zijn stem en uiterlijk geweest Maar ook nu nog staarde ze hem verwonderd aan toen hij op een zonderling drogen en harden toon zeide Laat dat idee varen moeder geheel varen hoort ge Spreek mij asjeblieft niet meer daarvan Maar waarom niet Wat hebt go dan toch f bleef zij aanhouden eigenzinnig al ze soms kon zijn Met geweld vermande hij zich en zeide terwijl hij vriendelijk zijn hand op haar schouder legde lohe Schillingsfttrst prins van Ratibor en Korvei was don 31en Maart 1819 te Rotenbnrg geboren Aanvankelgk trad hg in dienst bg de rechterlijke macht in Pruisen en ging later reeds in 1849 als rgksgezant naar Londen Den 31en Dec 1866 werd hg mi nisterpresident in Beieren in welke functie hy krachtig streefde naar de eenheid van Duit chland Zyn anti clericalisme voornamelyk ijn streven naar scheiding van school en kerk bracht hem door den haat der ultramolanen in 1870 ten val Hg bleef echter Bei rsch Rgksraad werd woldra in den eerjèen Duitschen Rgksdag gekozen en ging in 74 als Opvolger van Arnim als gezant naat Pargs Van 1885 tot 1894 was hg vertolgens stadhouder van Elzas Lotharingen waar hy met veel takt optrad en in 1894 wei hg opvolger van Caprivi alsRgkskanselietr Hoe hg die plaats waar hiJ zich te zwak toonde om de partgen goed te beheerschen weer heeft moeten afstaan aan Von Billow ligt nog versch in t geheugen In den Pranschen Sennht heeft do Minister van Bnitenlandsche Zaaien Delcasbé in antwoord op een vraag j n den hoer Chaumier gezegd dat het bezoek van het Marokkaansche gezantschap bet bewijs is van de vriendschappolgke gevoelens dio tusschen Frankrül en Marokko bestaan en die geen twgfel of Wantrouwen toelaten Wy hebben sprak de Minister ons er toe bepaald de aanvallen met gematigdheid af to slaan tevens hebben wg de Regeering van Marokko genoodzaakt de grensstammen te bewaken Thans is alles geëindigd Wg zjn vast besloten de integriteit van Marokko te eerbiedigen Verspreide Berichten FEASKnUÏ Er dreigt een algemeene staking v in de arbeiders in de lucifersfabrieken in verband met de staking te Pantin en Aubervilliers waar de lui meer loon vragen voor zokere werkzaamheden en waar reeds 640 mannen en vrouwen hg betrokken zgn Binnen vgf dafeen ihoet de regeering of do mini t van financiën de eischeu ingewilligd liebben anders leggen alle arbeiders in het vak er het byitje by neer Te Marseille is de eerste zending Franscbe soldaten uit China eergisteren in den vroegen morgen aldaar met d Mytho aangebracht met geestdrift door een talrgke menigte ontvangen die juichte en jubelde Is gold het het opperste belang des liads Het ligt toch anders met in uw awd onder tact te werk te gaan mcwder wat imsschien wel wat sterk gezegd wïis u kunt er toch niet in ernst aan willen denken een dame uit bevriende familie uit te noodigen om de plaats van uw verstelster in te nemen En dan in elk geval weosch ik het niet sloot hij haastig Mevrouw Scemann wierp nog een verwonderden blik naar het gelaat van haar zoon Dat was rood geworden i waa tormeelinvuiirgeraakt I En het gebeurde niet dikwgls dat hij zoo nadrukkelijk werd vooral niet bij dingen die hem eigenlrjk weinig aangingen Nu wanneer het u niet aangenaam is dan laten wij het natuurijk wide ze nu Ge kunt gelijk hebben we hadden ten ptte complimenten met haar moeten maken en dat Ware hinderlijk voor u geweest Maar ge hebt toch anders mets tegen de Heidloffs dreef de demon die d overbodige bemerkingen inblaast de goede vrouw uftO er nog ten otte aan toe te voegen God welk een pijniging Neen volstrekt niets zeide Richard met heeschc stem Hij verliet het vertrek en de gedachte die ï n moeder htm natond was deze er moest zich vóór haar zoon een ot andere onaangename herinnering aan den naam dier menschen Verbinden Waarschijnlijk had de oude bouwmeester bij hem geborgd d was t I Ze hoorde niets van dergelijke dingen natuurlijk Richard was in zulke zaken de discretie zelve Maar hij wilde nu ook zoo weinig mogelijk met de Heidtora itS do n hebben Terwijl de oude dame zich nu tenminste kon Yerlwugen over c scherpzinnigheid van haar bijna terwül admiraal Bresson aan boord de geropatrieerden ging begroeten in geïelscbapvan vele olflcieren Van do 1271 man ztjner 120 ziek Door do correctioneele rechtbdnk te Argentiéres is een landlooper die reeds 118 vonnissen heoft gehad veroordeeld tot acht tnaanden gevangenisstraf vogens landlooperü In verband met de ongeregeldheden te La Motte by Grenoble zön wegens teishandeling en huisvredebreuk veertien personen veroordeeld tot gevangenisstraf van tien dagen tot drie maanden Een rentenier te Lo Hans die eon vlag had aitgQhangen met het heilige iarter op is voroordeelU tot v f francs boete Volgens een publicatie der Figaro van een vertrouweiyke mededeeling door b elii iFaure aan een vriend gedaan zonden Frankjr k en Engeland ten aanzien van de FachodaI aangelegenheid twee vingers van den oorlog iverwüderd zyn geweest en zou in een buitengewone miniflterraad besloten zyn geworden kredieten uit te geven zonder voorafgaande machtiging van de Kamers De zending van Marchand droeg oen zuiver wetenschappeiyk en economisch karakter vry Van alle politiek en er zou zonder de tusachenkomat van Kitchener niets voorgevallen zjjn torwyl Engeland nimmer eennltimatum gezonden heeft en de Republiekdus een zoodanig document niet heeft kininen afwijzen en ook geen concession heeft behoeven te doen Do opwinding der openbare meening daarin school het gevaar en daarom besloot het kabinet tachtig millioen beschikbaar te stellen DuiTSCHIiAMn et heet dat de maatschappy op aandeelen te Kassei Trebertrocknung moutdrogeru een deficit beeft vah veertien eneen half millioen door de directie on den raad van toezicht verschuldigd aan de maatBchappy Tb Liegnitz is en jong Imferaveur uit Wurtsch tot een vol jaftr gevangonisstratveroordeeld omdat de rechtbank meende dat zijn jeugd juist als verzwarende omfltandigheid gold eon spiksplinternieaw inzicht welgevallig miBBcblec aau de heeren te Berlijn 1 ot zck heid geklommen vermoeden was de zopn door haar in een geheel idere stemming ge bracht In plaats van weer aan zijn berekeningen te gaan de eindelopze rijen getallen waarvan er vellen vol op zijn tafel lagen Hep hg zijn kamer op en neer om eerst weer een weinig tot kalmte te komen Hij had sedert den Meiavond in oom Hippol s park liouise Heidloff noch gezien noch iets van hiar ot haar vader gehoord En hij vpelde dit als een zoo hard gemis en tevens strai voor iich zelven dat hij daarmee genoeg te doen had en het hem kwalijk in den zin was gekomen zyn medegevoel bij deze plotsehnge verbreking harer relatien ook tot haar uit te strekken Hoogstens kwapi de Vluchtige gedachte bij hem op dat 7e toch moest weten dat het nu niet anders ging dat ze malkaar niet meer mochten ontmoeten Nu voelde hij zich echter op eenmajij jvakkeigeschud Het viel hem zwa r op de ziel dat zij toch ook een leven leefde naast wat ze voor heni gevoelde van welken aard dit dan ook mocht zijn en wel een recht rorgvol leven Hoe die kritieke aangelegenheid van den ouden bouwmeester zich ondertusdchen wel verder mocht ontwik keld hebben Louise had er tegenover hem geen geheim van gemaakt dat ze geen anderen raadsman had dan hem Richard Seemann En nu liet hij haar hulpeloos staan en dftcht dairmee nog een heelc overwinning te hebban heh uUl o er machtige aspiraties die in jn tej enwqorjjig positie on taipeigk war 1 W rdt vervolgd