Goudsche Courant, dinsdag 9 juli 1901

Woensdag 10 Juli 1901 40ste Jaarganga o 8549 60UDSCHE COURANT MieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken i Telefoon o Ue Uitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 h anco per post 1 70 Afzonderiijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Openbare Verkooping TK GOUOA ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOaiiEEVER Op MAANDAG 22 JULI 1901 des morgens te elf uren in het Koffiehnis HARMONIE san de Markt van Een op den besten winkelstand Kel sS in WINKELHUIS WOONHUIS en ERF met afzonderlijke BOVENWONING in de Wjjdstraat op den hoek der Kerksteeg aan de Markt te Gouda wjlk A No 48 kadastraal bekend in sectie C No 182 groot 1 Are 2 Centiaren Verhuurd tot 1 Mei 1902 voor l 750 jaars Te beslehtigen Woensdag 17 Donderdag 18 en Vrjdag 19 Juli aanstaande van 2 tot 4 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 nren Nadere inlichtingen geeft voornoemdeNotaiis FORTÜIJN DEOOGLBEVER teGouda INMAAK BRANDEWIJN Aanbevelend SLOTEMAKEB St Cu GelDroecLersSTEïlirSMA Bloemisten Turfsingel TELEPH No lU Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS BAHIIVS welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prpen en doorbloeien tot de vorst intreedt VERDER HET BEKENDE dat door bSvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen D vruchten onschadelijk is Liter f 0 50 Liter 1 0 80 i Liter f 1 50 FEAUSCEE STOOMVEEVEEIJ s olieniisclie Wasselierij n OPPENillElMEIt 19 Kruiëkade Botterdam öebieveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepftt voor GOUDA de He A VAN OS Az Specialiteit voor het itoomen en Terven van alle eeten en Dameigarderoben alrook Ue Eindenroedaren Spwule infiohting voor het stoom n van nla£e mautak veeren bont ni Oordnnen tafelkleeden eni worden naar d nieuwste en laatste methode gevertd TUinj i Wo dwbsliim in do geheela wereW bekond on loroemd OnoTortroften middel togen lllo Borst tonr tever a a f 11 e k t e n eni Inwendig tioowol all ook uilwendig in biJM allo lioktogorallon msl good orolg u n te wondon Prüs perflacon Jli i per port I I l TUnty B WQadinalf boril en alonog o n g o k o 1 d o g one o k ra o h t on boiUam werking Maakt mooaW e p nlgko goraarvoUo operatie geheel o orbodig MatdLoMlf werd oelTM jaar oud voor ongeneeslllktekouden beengeswel on onlanm oen bijna SKlaar kankerlHdeii tmeun Ureniit genonng en lenaohting dor pijnon bg wonden onUtokingon ent Tan allerlei aard Prüi per pot f 1 BO por post f l eo Centraal DupOt voor Nederland Apoihok IIBIVKI StJiltEHS i J A u Tt3 KR ï ia nmi M Kokit Ü tem eli Kakin 8 AiMtwtUia i j t M Htl iMtt oo addr H Vil makkdykala roMaadM vooe Hmtm oralto IQ ï k Mr U M llMt rMl op naam n a u Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en lieelaandoenin j binnen den kortst mogeiyken tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst lionig Extract M E L I A M T n E uit de Koninklgke Stoomfabriek DE H0NING8L0EM van 4JSM H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b j ¥ Ï WOLFF Co Westhaven 198 Giuda D lUlEBlES Kleiweg E 100 rJouT E H VAN MILD Veerstal B 12B U no la BOÜMAN J oo r A P m u MadlJ L A N vi ZESSEN ScAoonto J Tk TORKEN Bo oop B V WIJK hidtwairr a BOLLMAN Bodkgra A SCHEER 7 f P n EDE hidewaur K van dse HEIJDEN te Bémmjk P v d SPtK UoercapelU U T D STAR WadtUtuiKun Wed v HOLST Waddinqtmm JlUrfnn 1 1 f M 1 Eert Olplom en Ooud 8 1 roo i T T n PRAEPARATEN VAN n no I irnrhc l m t lkracWle CT rit rkend KINA WUNt eniwalc e y Uina LarOCne i bi k d rcn 1 ol a enen ebrek aan eetlust alechte i rterlnl nnwfaooldpljn ter yeraterkta na riekte ot kraambed koorti en h re B B j ÓlTlNA tARScHE eRRUGINEUX m hel bLX de teBei Bloedg brek BleekMcW kwalen van Krltlachen leeftUd ent Verkri li r ia llacon a 1 90 en 1 TSiUtA o a oediaam ïer terkend aaneenaamY nima k voorcl celijktdigeb ik tl Kel CaCaO 1 kinderen rakken en Wierachtige geatellen et n 1 he len Al goneeakracMIt e drank b toornl n de 7 i 8 JA S d 60 Yoor niBehSgen en kleine kimleren Fri pej liiii l hBr l 70 Kgr y O BtJ a I4 r u ou Chemlicll MAllrCIfik Cr Speciaal voor Kindervoeding in bu en t Kgr 0 90 lultere JVieiKSUlKCr tBr ƒ 0 60 K Kgt 0 16 A 1U M J ai ++On HelriJ l l eCil aretlels YoMoendeterbenrij r AStnlTia l lgarCUeil ji j je heyls l aanvallen y n A thma etc In f Jooijes a y Ö 80 en OMl ZZZ T i nrtMKr MC FRUIT PUROATIEF le enV r toppln8 Aam 0 l 1 Oac4Sll0C leemren etlcnil all litl BESTE hin niiddel bainliaK l aStineS J homI verkoudheid en Keelpan hei a een alllmoplonenJ en yéraachten d middel blJ uitnemendheid uitda tend in I W □ fleichjci yerkrijgbaar Pnjs 0 30 per fleichje t fftbriaknnark Hpolk l rt n firotiitm BUAkll Tamarinae DOnDOnS ji Con8eitl r vo ralookaMaiana 0 kinderen be i en Je Tamarinde Monbo n KKAEl f I IEN S HOl M l l du de Yon oor het kind bMeerl lIk e Ie m l aangenaam i l r j per loo e 0 eO en 0 6O KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Koloniale Werving Handgeiii f oo btj het aangaan van eene vrgwillige verbintenis voor ZES jaren Aanbrensseld TWIITIG GULDEl Men melde zich aan frUwUUger en MUtUepttehUaeumel nbepiuUd Wto bTden Commandant van h Koloniaal Werdepöt te Bardermjkoi bfl eender plSttke of ÖarnLoens Commandanten mtUtttpUeMlgen onder ée wapenen bij hun onmiddeliyken chef Van de uitbetaalde Handgelden werden in het vorige jaar door bemiddeling der AdministïaUe van het Koloniaal Wer dep6t en MMT OOKDrINDEN der aauge□omenen □ gezonden aan hunne FAMILIËN f iOMOS aan hunne CEEDITEUKEN f § 34 Totaal f f 1 0 Z 9t vooral op d ECHT JiandteaJceniaff met rood lottmrst Oberlahnstein DIlUeTEUKDn VtCTO t ABüOM OBUtlAHMSWH It Overal Ü é verkriigbaar Maatsehapp0 tot XlacploUatie van de Fietoria Bron Kaninor voor Ifederland Boompjeê éO Botterdam ADYEETENTIffl in alle Couranten worden aangenomen door het Adverleiitie Bureaii van A BBIMKMAN ZOON Op het Atelier van 1 SAMSOM kunnen tegen flink salaris gedurende bet geheele jaar voor vast CostaiDerokkeDW rksters geplaatst worden Wie zeker lyn wu de Ecbte Eikel Cacao te outvugen Mumengeat ld en na vela iiBfiienüiifen in den handel gekomen onder deft num des uitvinden Dr Uiohaelis vorvaaidigd vf i beste maohinee ia het wereldMronnde étabblisaement van Qebrj StoUvwrok t Kaaien tltclM Bikel eacao in vierkanten bnsaen Deie Biket Cacao is met melk gekookt een aangename gezonde d nk voor dageiyksch gebruik een i 2 tbealapala van poeder voor een kop Chooolat Ala geneeakracbtige drank bij geval van diarrhee aVeoiita met water t gebmiken Terkrggbaat by de voomaamal B Tl Apotbaksm tta i Zo V 1 rrceftusje f ijo cT SM o a36 Oeoeraalvertegenwoardigar vo Nederland Julius MattenModt Amoterdam Kalvcrstraat 103 EENISIEFOTTANTBEB Neu wordt verzacht op t HEttK te letten BIT HBT MiOVÜUM Ti 1 ftAVK SWAAYZO E OORINCHEM Deze THEEËN worden afgelererd in verzegelde pakjes van tn wee en een half en een Ned otu met verraolding van Nomtner er IPrys voorzien yan nevenstaani Merk volgens de Wet gedepo oeerd Zich tot de mtyoerio f van geëerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BREEBAAET Lr t lf POIK E ODDK 8CHIEDAMMEH GENEVER Herks NIGHTOAP Verkrijftbur b ji M PËETERS Jz N B AkU bewijs TKQ eeUth id li eacbet en kurk iteed roorz ea van dan oaamder Finn P HOPPE Paitt ExpclUr Daitk jaair wordt dit mUi aut alt pjjnaUUnda iavnïvul uinraad tam JUunaattak JI i M T rtondl i id pjn India n i g r aaa Dit b llr lll praaWé ri O S f Hnjamid lh tf l fiamidanl JS Sl ook lodaaa vaiöönwonTllaa la op hM hbriakaMock ar A4 1 as T5a 60o li bid maailtaiiotluka Tej koMMim U motk Oiban van Tnru aa Baadara W is lllltH Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook ajzonderljke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desv erlangd met bjlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Grerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 Gouda Druk van A BBINKMAN4 Zn Buitenliindscii Overzicht Met betrekking tot de mededeeling van den Britschen minister van oorlog Brodrick aan het Lagerhuis dat de Boeren eene proclamatie hebben verspreid in welke wordt gezegd dat president Kroger de voortzetting van den oorlog heelt aangeraden deelt men van gezaghebbende zpe het volgende mede President Krnger heeft inderdaad geadviseerd den oorlog voort te zetten doch dit advies was geheel overeenkomstig het besloit hetwelk do leiders in Zuid Afrika zelve reeds genomen hadden De burgers zetten dns den strp niet alleen voort omdat de Staatspresident alzoo heeft geadviseerd doch eenvoudig omdat de grooto meerderheid die zich niet onderwerpt ook zelve begeert den oorlog vol te houden en hoop heeft den krijg tot een goed einde te brengen De Economist is het zeer eens met de uiteenzetting van den feitelijken toestand in ZnidAfrika die sir Henry Campbell Bannerman heeft gegeven Het blad zegt ook Wy kunnen menschen van Enropecsclie afkomst niet tegen hnn wil in regeeren tenzij zooals in een ander geval dichter bü huis Ierland wanneer dit een voorwaarde is voor ons volksbestaan In alle andere gevallen zal do onderworpen gemeenschap eindigen met haar eigen zin te doen Wanneer Engeland zjjn positie in Znid Afrika wil behouden dan moet het zjjn met toestemming van een bevolking waarin het HoUandsche element zeer overweegt en in de toekomst nog overwegender zal worden Dat dit kan is bewezen in Canada waar een vreemde en overwonnen bevolking een bestanddeel van het rjk is geworden Er zal in Afrika een party zïn van zich noemende loyale kolonisten die zullen willen regeeren zelfs ten koste van een burgeroorlog De Economist hoopt dat de regeering dezen niet in de kaart zal spelen en verwacht dit ook niet In dit opzicht zal de regeering het wel met de oppositie eens zyn Maar hoe kunnen sir Henry en de zynen werken tegen dat regeeren van menschen van Europeesche afkomst tegen hun wil wanneer zy hopeloos verschillen over het middel daartoe te geraken en zy die het aangaat van een overgangstoestand van onderwerping en zelfs van een latere zfl het nog zoo kleine beperking van hun onafhankeiykheid niet willen weten f FEVILLEIOX Eindelijk Saamgebraclit 7a Hij was nog niet weer aan zijn werk begonnen maar hij wist wel dat hij zulks moest Wat hielpen al die halt wanhopige gedachten die band was en bleef toch afgesneden Daar werd zacht aan zijn deur geklopt de deur die met de uitgestrekte bureaux in verbinding stond en op zijn binnen verscheen een zijner jongste bedienden en diende iemand aan die den heer Seenoann in een dringende aangelegenheid wenschte te spreken Hier laten asjeblieft zeide Richard mechanisch Hij had den naam gehoord gelijk men een sprookje hoort Het kan niét zijn het zal aanstonds blijken Tech het is zoo het blijft echter toch nog altijd onwaarschijnlijk Zijn blik dringt vooruit de smalle gang in die tusschen zijn kamer en de eerstvolgende ligt en hij ziet aanstonds dat de dame die daar aankomt inderdaad Louise Heïdloff IS Maar wanneer zich nu de deur achter haar gesloten heett en hij en zij met elkaar alleen zijn dan ziet hij waarom dit geen aangename droom is Hij leest het in Louise s oogen die hem ontsteld aanzien onbewust ach zoo wVeed onbewust en ongedachtig aan dat kwartier dat zoo zoet en toch tegelijk een anoodheid was Hij De Fransche kamer van afgevaardigden is voor drie maanden op reces gegaan De dagbladen zullen ons binnenkort doen zien of de nationalisten dezen tyd zullen gebruiken om propaganda te maken voor antiregeeringsgezinde gevoelens Het is een merkwaardig verschünsel dat het mini terieWaldeck Roussau trots de hevige aanvallen die het had te verdnren nog altyd op het kussen zit Behoudens buitengewone omstandigheden zal het nog vóór 22 September datum waarop de kamer haar werkzaamheden zal hervatten opnieuw bijeenkomen om een plan de campagne op te maken voor de werkzaamheden van t eerstvolgende parlementaire seizoen waarin ook het wetsontwerp Millerand de wetteiyke regeling der werkstakingen aan de orde moet komen Tot heden was het ministerie het langstlevende der 32 ministeries die zich in Frankrgk sedert i September 1879 op het kussen bevonden Het antwoord van de Belgische Regeering in de Kamer op de vraag over de uitzetting van De Wet leverde natuuriyk weer niet veel op De om zön iauwhartighcid alom beroemde Minister van Bnitenlandsche Zaken De Favereau begon met een vergoeiyking van het feit zooals bange lui doorgaans doen Dat de heer De Wet by den commissaris ontboden was erkende hy maar de bedoeling was niet hem aan te zeggen dat hy het land moest ruimen doch alleen hem te Tragen welke maatregelen hy dacht te nemen om manifestatiën als die te Gent tegen een met België bevriend land en welke de Regeering dus niet gedoogen kon verder te voorkomen De socialist Demblon bracht vry wat opschudding te weeg met n verklaring dat hy Chamberlain voor een bandiet een ellendeling hield De Minister kwam weer aandragen met de verdiensten van Engeland ten opzichte van België en meer van die zontelooze praat Demblon vroeg ten slotte nog het woord voor een persooniyke opmerking maar ook dit werd hem geweigerd Het schryven van Jon Paus over de congregaties begint met a Pausen weemoed te verklaren over de aanvallen die in don laatsten tyd in sommige landen tegen de eesteiyke orden en instellingen worden ondernomen De Kerk wordt daardoor ernstig benadeeld in haar rechten en haar werk Die aan de priesters en aan de geesteiyken raakt raakt aan de oogappelen der Kerk De Fans herinnert er dan aan hoe hg al zyn best heeft gedaan om de onwaardige ziet aanstonds hier ib een ongeluk gebeurd zij is radeloos en d drom alleen Komt ze tot hem al het andere is vergeten Zoo neemt hij dan haar beide ijskoude handenin de Eijne en voert haar zonder meer naar den breeden perzischen divan laat haar plaats nemen en zet zich naast haar Ze beeft zóó dat haar tanden op elkaar klapperen Hij ziet hoe verlaten en grenzenloos hulpeloos ze moet geweest zijn eer ze kwam en een onuitsprekelijk medelijden met haar maakt zich van hem meester Daar van de angst waarmee hij haar aanziet komt ze als t ware weer tot zich zelve en tracht zich beter te behperschen Neem mij niet kwalijk dat ik kwam nog altijd bijna buiten adem i at ik moest dit althans iemand zeggen het is zoo verschrikkelijk Er is iemand geweest een heer hij wilde naar papa ik was alleen thuis en dat scheen hem ook goed Hij had een papier niets dan een blad papier tilaaidoor vader onderteekénd Ik begreep er bijna niets van behalve één ding vader heeft zich in pen onderneming mede verantwoordelijk gesteld Deze onderneming is mislukt Ik dacht dat slechts het door hem gestorte geld weg was maar die persoon verklaarde hty die ééne paragraat daar beteekende dat de deelnemers met hun geheele vermogen instonden zonder voorbehoud er zal na beslag op ons goed gelegd worden Op alles wat fcij hebben Richard Het is tóch al zoo weinig side zij met hartverscheurende stem en daarbij vlogen haar blikken schuw door dit vertrek van den bezitter van schier ontdbare honderddutzendeD Haar jammer vervolgingen te doen ophouden en de volkeren voor een ernstig nadeel te behoeden Maar het is te vergeefs geweest dat wy gehoopt hebben dat onze klachten zonden worden verhoord Zelfs heeft men juist in de laatste dagen by een volk dat bizonder rgk is aan geesteiyke instellingen en waaraan de Pans eene zeer bizondere belangstelling heeft getoond uitzonderingswetten aangenomen die de Paus nog had getracht te voorkomen door er eenige maanden geleden zyn stem tegen te verheffen De Pans keurt die wetten openiyk af die strydig zgn met het natuuriyk en evangelisch recht en met de vaste overlevering zy zgn ook in strgd met het absolute recht der Kerk godsdienstige instellingen op te richten die alleen van de Kerk alhankelgk zyn De Paus verlangt de geesielgke orden een hart onder den riem te steken De ware reden zegt hy voor die wetten is de haat tegen de Kerk en het ware doel is zoo mogeiyk de christeiyke leerstellingen op zg te zetten Leo XIII pryst daarop de geesteIgken zeer hoog Het is juist om hun deugden zegt hg dat de geesteiyken worden vervolgd Hy verzoekt de geestelgken hun leven van geloovcn bidden en heilige werken met krachtig vertrouwen voort te zetten Volgt de heilige stichters van uw orden na en het goode dat uwe voorzaten onder even treurige omstandigheden als de tegenwoordige hebben bewerkt Ten einde de tegenwoordige maatschappg die zwak is en verdorven weder op te heffen on haar berouwvol terng te voeren aan de voeten van haar Verlosser zyn mannen noodig van groote deugden en heilig geloof Die mannen zult gg zyn Heden beginnen in den Spaansche Senaat en in de Kamer de discussiën over hot adres van antwoord op de troonrede By de Kamer zullen Ie repnblikoinen een amendement voorstellen over de godsdienstkwoslie zy verlangen volkomen scheiding van Kerk en staat In den Senaat zal de hertog van Tetnan gelegenheid geven de nenzen te tellen door een amendement waarbg de politiek van de regeering wordt afgekeurd De Kamer zal ten slotte onder haar ouden voorzitter Vega di Armgo vergaderen Wat deze ook van het voorzittersambt moge gezegd hebben is hg ten slotte voor den wensch der regeering en een votum der Kamer zelve met uiterst kleine meerderheid genomen geweken en zal hg zyn ontslagaanvrageweer introkken mocht haar wel op eenmaal klein voorkomen gelijk het dat waarschijnlijk aan dezen rijken man ated Daarop echter het is zoo weinig maar wanneer wij het verliezen hebben wij niets meer Op mij komt het heel niet aan ik sta er mij door maar papa ffDe oplichters mompelde Richafd voorloopig even slechts als uitdrukking van zijn partij ne men zelfs voor dezen onvoorzichtigen ouden heer Heidlotï Laudacher Co natuurMjk Dus uw vader heeft zich niet laten raden arme Louise Misschien kunnen we vat op hen krijgen of op hem waarschijnlijk hebben we hier met een enkelen zwendelaar te doen maar die in elk geval hier en daar een paar vrienden zal hebben die hem in de haod werken In elk geval zullen we hem nu te lijt gaan Vóór alles echter Louise doe me een pleizïer en kijk niet zoo wanhopig De laatste woorden kwamen er zacht bijna onzeker uit als voelde hij dat hij er nauwelijks recht toe had Of Louise in al haar jammer niet tocK iets van de bijna teedere achting merkte die in zyn gedrag jegens haar kg en elk zijner f ebaren beheerschte en oi niet toch daardoor een lein weinigje warmte binnen den ijgkouden kring harer verlatenheid drong Het moest wel zoo sijn want het scheen alsof nu de tranen wilden doorbreken waarvoor ze tot hiertoe te wanhopig was geweest Maar ze drong ze met f weld terua tGe weet niet wat een ongeluk dit is zeide ze juist als wilde zij een verklaring gevea voor dit haar wanhopig uitzicht ook algezien van het geldverliei Hoe xal ik u begr pelyk makea Verspreide Berichten Fraskruk Heden ochtend moet te Pargs vergaderen de commissie van den nationalen mynworkershond waarbg dan zal biyken hoeveel werkliedenvereenigingen haar instemming hebben betuigd by de commissie tot samenwerking met de mynwerkers indien dezen de algemeene staking afkondigen Bovendien zal de mynwerkerscommibsie met de vertegenwoordigers der werkliedenvereenigingen en do leden van de sociaal democratische Kamergroep een onderhond hebben In verband met den slechten loop vanzaken is de maatschappy welke de Jardind Acclimatation te Pargs exploiteerde instaat van liquidatie verklaard doch naaralle waarschgnlgkbeid zal de in 186i doorSaint Hilaire gestichte tuin niet geslotenworden De werkstakende bakkersknechts teTours worden allengskens wat roeriger zgtrekken ui raanifesteerende de stad door enbrengen dan ook bezoeken aan de dagbladredacties terwgl bemiddelende voorstellender patroons geen ingang vinden Da winkelbedienden vereoniging teMontpellier heeft zich Zondag weer eensdoen gelden door betoogingen vóór de enkele opengehouden winkels en zóó levendig en rumoerig ging t er toe dat de politie tusschenbeiden komen eh enkele manifestanten die zich wat at te zeer lietenmeesleepen door het goede doel in hechta nis nemen moest Het heet dat er te Pargs een nieuwgroot dagblad in wording is dat de politiek van het huidige bewind by de verkiezingen en de voorafgaande campagnemoet voorstaan onder leiding van den afgevaardigde Gaston Menier zitting nemende voor Seine et Marne met Cornélyals hootdartikelschrjjver terwyi een ander zeer bekend journalist die juist buiten betrekking is uitgever zou worden De werkstakende arbeiders en arbeidsters in de staatslucifersfabrioken hebbenniet kunnen krygen wat zy verlangden endaarom hebben zg tot volharding by de staking besloten ItaijE Het heet nu dat de koning en de koningin zich in het volgende jaar zuilen wgden aan de vervnlling der banale beleefdheidsvisites welke gezegd worden in het belang van de onderlinge relaties tusschen welk een catastrophe dit voor papa bcteekent welke verwachtingen dftaraan jaren lang voor hem verbonden waren I En hij met zijn stille hartstochtelijkheid Die van een waanzinnige dacht Richard Seemann zeide echter niets meer doch zag slechts aldoor Louise aan wier uitdrukking xooals ze da tzat en nu de smartelijk in elkaar gewrongen handen om de knie geslagen had hem in de eiel greep zooals hem dat zelden iets gedaan had ilk weet heel niet hoe hij het zal overkomen klaagde ze nu zacht Ik vrees dat hij er aan te gronde zal gaan Voor den duivel dat zal niet gebeuren 1 zeide Richard thans op eens met nadruk wel wijl hem dit haar tot troost gcwenscht voorkwam Alsof zijn lot niet dat van honderde projecten makers ware I Neem me niet kwalijk Louse hij heeft eigenlijk niet beter verdiend maar hoe kon hij u hieraan blootstellen Vader ia geen gewoon projectenmaker zeide ouise nu droevig Gij meent ook zooals al de anderen dat het hem slechts om het geld te doen is en dat hij daarbij den stechuten weg heeft gekozen en het zekere aan het onzekere gewaagd Het is echter toch anders Ik heb u geloof ik reeds vroeger eens gezegd het zou mij niet verwonderen wanneer de ideeën van papa toch nog tot hun recht kwamen misschien lang na zijn dood Weet gij iets van deze Turksche bergwerken in Seituo ï IVördt fUrveigd j