Goudsche Courant, woensdag 10 juli 1901

OUU D A USD BAAOa aa aaraa 7 18 8 87 8 41 U il 10 00 10 1 10 88 11 18 18 18 18 18 11 66 1 18 l iS 8 81 8 46 4 1 4 80 5 18 7 88 8 58 a a 11 08 a a 1 07 a a a a a 6 0t 8o ternie8r Zeg Voorburg 7 8 7 68 7 68 08 9 08 14 l a 8 8 a a 4 10 88 10 48 11 1 11 80 11 86 a IMS a 18 46 18 55 1 88 1 S7 a 1 44 8 80 a a 8 48 a a 4 15 a 4 46 5 17 5 SS 5 48 de Tolkeren te zp De koning zon in Engeland in Juni de kroning gaan bgwonen iraar aardig wat aan vast zal wezen en dan wordt tevens olficicel een bezoek gebraclit aan Pargs ten aanzien waarvan reeds samensprekingen gevoerd worden Vooreerst zallen de koning en de koningin zich kalm honden tot 27 dezer gaan zÖ naar Capodimonte dan naar het kasteel Strapinigi later bezoeken zj enkele steden van hnn rgk en in het najaar jn October trekken zg naar Antivari en Cettinje De koning is op den terugkeer van een jachtpartij op Monte Ctaristo eiland door een storm overvallen Het vorstelijk jacht kon de haven niet binnenloopen zoodat de koning 48 nur in den storm moest blijven Eerst Zaterdag stapte de monarch te Santa Marinella aan land NNENLANPT H M de Koningin Moeder kwam gistermorgen te 10 16 spoortijd aan het CentraalStation te Amsterdam aan per gewonen trein van Baarn In den trein was ten behoeve van H M een salonrjjtnig gevoegd H U werd behalve door eenige leden van het gevolg vergezeld door den Vorst en do Vorstin van Bentheim en familie In een drietal rijtntgen begat het gezelschap zich naar de Rnyterkade alwaar aan een der steigers gereed lag een jacht van den Havenstoombootdienst waarmede een tochtje werd ondernomen naar het eiland Marken over de Zniderzee De terugweg werd genomen binnendoor over Monnikendam en Broek in Waterland De heer J H A Schaper tot lid der Tweede Kamer gekozen voor Veendam en voor Appingedam heeft in overleg met het bestnnr zjjnet partij besloten voor laatstge noemd district zitting te nemen De centrale vergadering der Volkspartij in het district WeststellingTerf heeft definitie candidaat gesteld voor de Tweede Kamer den heer F W N Hngenholtz soc dem te Haarlem De centrale liberale kiesvereeniging in het district WeststellingwerI heelt tot voorlooplge candidaten van de Tweede Kamer gekozen de hoeren dr H Blink mr J A van Gilse H Pyttersen en Veenhoven Een moeielijkheid 1 HM Nieuwe Schoolblad merkt het volgende op De verkiezing van den heer K Ter Laan hoold eener school te Dellt doet vragen op welke wijze Burgem en Weth khet hem mogeljjk zullen maken zijn mandaat als Kamerlid te vervullen en toch hoold eener school te blijven De heer Ketelaar ie buiten bezwaar van de gemeenteflnanciSn onderwijzer jb la suite geworden maar bleel toch op de Ijjst der onderwijzers staan Qaat hot aan met den heer t L eveneens te doen f Ons dunkt dat art 23 der onderwijswet hetwelk niet toelaat een tpeiyke waarneming langer dan 6 maanden te doen duren zich hiertegen verzet en een hoold eener school Directe üyeorwegverblodlDgeD net GUUDA Zomerdieist 1901 AaogevangeD 1 Mei TUd vaa Greenwlek l g f t L eoüOA nnTTZBDAMriea vim B i 6 81 7 117 86 8 81 8 88 9 08 9 84 9 88 9 57 10 88 10 88 11 16 18 18 IMS 18 58 1 17 8 18 8 80 8 48 8 68 4 89 4 64 6 16 6 84 8 18 7 03 r 7 44 8 14 8 17 3 86 8 14 10 18 18 46 OendK Uoordrevht Jfinwerkvk Oapalle ftotterduD M RotterdnnD P Rottndun B 6 01 8 14 J 10 1 5 11 r 8 81 J 10 0 5 18 8 41 X 10 87 6 87 5 S8 5 45 8 89 7 47 8 07 8 S 8 6 9 3S 10 46 U 06 11 47 5 10 7 7 8 46 11 81 5 80 7 1 f 11 48 S 40 8 10 8 87 9 08 9 8 46 11 08 U 18 11 80 10 18 10 68 11 8 11 80 10 08 11 18 door 7 18 7 18 7 88 15 7 44 4 11 4 18 8 89 8 61 4 08 9 1 68 S l ï 06 g f o 8 64 8 0 g 08 4 AllMK 1 n 8t klHM Kltot b MiUn Op du tninan lyn Zondag Uaindag n Oiudag Mndugwlit ntoQrbUjatt a voor do Sa kl Tarkrjjgbaar tegan oakalan rraolitpr i H HollaadMka Spoor l Extra aapiilamemt Ww a X AUeaa Diaadagï 9 ODD A Tlia Ta 18 80 I 9 40 a b 48 9 18 9 47 10 18 lO K I 10 38 l 10 4S 8 08 8 84 9 00 9 87 10 08 10 1 10 4 TaaalUtiaC op daa loep kaa niat garakand wordan 8 17 a 5 41 S 87 4 45 6 18 8 04 8 80 7 05 7 59 8 81 9 88 4 58 8 89 a R 4S 5 a 8 46 68 i a 611 a lO Ot 4 6 6 l 5 48 S 4 7 11 7 8 8 80 8 49 47 10 0 10 15 11 04 I f I ♦ 4 41 6 80 8 04 l U 7 18 4 58 5 41 I 6 01 6 51 6 11 8 04 6 17 10 8 85 7 88 7 43 Botterdam Beun Rotttrdam D F Aotterdttn U OapelU Hininrktrk Hoordniikl tnda U Sl 11 46 18 04 7 46 11 58 U OS 11 15 B Ballaodaeka ipoor L Extra aoppleneatbaw a van da Compagiia dar Wagoni Liti 4 AUaa la ai 8a Uaaaa aitra Malaa 5 49 6 11 7 1 10 18 10 48 11 1 a 8 11 8 4 7 57 10 48 11 16 11 87 K II 011 08 7 19 7 86 8 85 8 55 9 03 9 4t 10 11 11 86 11 86 18 00 1 30 8 40 8 67 4 09 4 16 4 87 5 19 8 81 7 01 7 41 7 58 8 18 40 10 86 10 17 1 86 4 43 8 88 8 48 3 11 S1 1 60 J i t3 GOOD A A USTERDAH aiaa taraa auda 8 36 8 11 8 31 9 88 10 90 10 6 18 08 1 10 8 86 8 86 4 07 4 43 6 8 i St 8 43 9 61 O Ï9 10 80 10 87 11 06 Aiiut W 8 01 8 68 9 11 10 10 11 04 18 48 11 87 1 57 8 86 4 11 4 67 5 80 6 46 44 9 85 10 8 11 08 11 47 11 59 AmaLC 8 19 9 13 9 ST 10 15 11 W 1 08 1 11 8 12 8 40 4 87 6 1 6 45 6 01 9 810 SO 1L16 18 08 18 14 Him Voorborg 5 88 ï rMl Sw Z Z Z Z P 10 48 8 01 6 11 8 64 10 14 fin Ja 8 14 88 7 88 7 4 08 0S I8 80 10 11 10 54 11 5 l 08 11 88 1 18 0 3 14 4 17 4 41 81 6 46 7 05 7 31 1 09 8 18 8 46 10 86 10 64 Kaanllaaat op dan looj k lot pfkmi oriUa i Harnionikattoin allaan la a la Uaaaa altra t aul a J Batol a n Hljal la kl on inpplanantbairüa i i HU I D U I a U H I tloa raraa H 7 0 8 18 07 J 10 14 10 69 11 00 11 88 1 16 1 11 4 88 8 49 8 80 7 10 7 86 8 16 10 80 11 08 Moud 8 10 6 81 7 88 Oadtw 5 86 Woord 6 4 6 48 Utrwkl 6 08 7 4 b ll 8 88 8 51 9 8 10 14 7 85 10 46 6 07 7 88 8 48 10 64 5 04 6 84 7 00 7 54 8 08 69 11 98 11 48 Vmat O 6 8 7 11 8 10 8 16 9 119 8111 18 18 87 18 10 1 11 8 10 8 84 4 4 6 08 6 11 7 09 8 10 9 85 9 46 Ami W 6 34 6 47 7 80 S ls 8 41 SO v 45 11 80 11 48 1 08 S 4II 8 SS S 41 5 01 S1 a S 7 85 8 86 40 10 01 l uda 7 08 7 81 8 18 9 19 9 8 10 18 10 84 18 81 1 86 8 88 4 18 4 84 8 47 7 07 7 64 8 0 ll 10 87 11 91 18 688 747 818 a 80 10 64 1 41 ll tl 1148 11 08 1 48 3 08 3 19 4 H 4 41 6 4t 6 3 7 00 7 56 8 49 9 35 10 18 10 46 8 09 987 10 87 11 55 1806 11 87 4 81 7 84 8 lO M 11 07 17 10 81 1 85 4 88 9 16 UtrMkt WooreloB 8 07 Oudnv 5 6 Good 8 41 Ï Ö8 7 84 8 80 06 6 10 48 U 18 11 11 1 1 1 61 I 4 S6i 4 46 18 S 16 7 14 7 4 1 4 89 9 89 10 67 114 11 18 k la suite te voeren gaat ook al niet aan Volgens de kranten heelt de heer t L verzocht hem telkens en voor zoover de waarneming van het Kamer lidmaatschap dit noodig maakt verlol uit zjjn betrekkingen te verleenen onder voorwaarde dat hij zorge voor een alleszins bekwaam en bevoegd plaatsvervanger tot waarneming zijner lunctién Dit laatste dat het hoofd zelf voor een plaatsvervanger zorgt dus dezen aanwijst is ook niet in overeenstemming met de wet Wij zijn benieuwd welken maatregel men nemen zal want men kan moeielijk een hoold weigeren wat men een anderen onderwijzer toestaat Er dient iets op gevonden te worden Bjj eventneele wetswijziging zal ook gedacht moeten worden aan het geval dat een onderwijzer tijdelijk op nonactiviteit wordt gesteld Gemengde Berichten Uit Amsterdam meldt men Oistermiddag omstreeks 3 uur heeft de commandant van de Zweedsche corvet Freja met eenige zijner Olflcieren en cadetten de Nieuwe Kerk bezocht om eene hulde van den étatmajoor aan de nagedachtenis van Michiel de Ruyter te brengen Kolonel Dyrssen legde op de Euyter s gral een bloemkrans met linten in de Zweedsche klenren waarop in gouden letters een opdracht gedrukt stond van den commandant de olflcieren en cadetten der Freja De toegevoegde adjudant baron van Hardenbroek en de consul generaal van Zweden begeleiden het gezelschap prins Willem echter was niet met hen Na het nederleggen van den krans bezichtigde het gezelschap onder geleide van den koster het gedenkraam boven den Zuidelijken ingang en den kansel Onze burgeme fier gebruikte gisteren de lunch aan boord der Freja als gast van den commandant de Zweedsche gezant en do con ul generaal zaten mede aan En de schontbij nacht had den état majoor den burgemeester den gezant den consul generaal en eenige marinie olficieren aan talel te gast Onder de gemeente Loosduinen ia Zondag een 16 jarige jongen die zich bij het baden te ver in zee waagde verdronken Zaterdagnacht is er ingebroken in de protestantscho kerk te Loosduinen Waarschijnlijk was het te doen om het zilveren gereedschap voor den Nachtmaaldienst op Zondag doch de dieven hebben het niet kifnnen vindon De olferbussen zijn opengebroken maar ze waren voor enkele dagen geledigd De inbrekers hebben zich tevreden moeten stellen met eenige afgewerkte kleedingstukken ter uitdeelinj aan de armen vervaardigd en tijdelgk in de kerk bewaard Een circus algebrand In den vroegen morgen van Zaterdag is de circus Sabille op de Place Leopold te Namen geheel door het vuur vernield De brand ontstond in de stallen waar het voedsel vond in hooi en stroo zoodat de met zeildoek overspannen tent spoedig een vnurzee leek 1 08 1 14 1 91 l SO RC rriKDAK 8 89 3 10 8 11 16 1 81 11 84 8 40 S I 10 49 11 47 ll Hl 108 3 18 S 4t Spoedig deelden de vlammen zich ook mede aan een draaimolen in de nabijheid De hitte was zoo geweldig dat de boomen op het plein is brand geraakten Van de 36 paarden konden er 33 gered worden de overige kwamen in de vlammen om De circus en de draaimolen zijn geheel algebrand Niets was verzekerd de artisten die nauwelijks den tijd hadden zich in nachtgewaad te redden hebben al hun costunms verloren Een gymnastentroep alleen verloor voor 30 000 Irancs aan costnnms enz In de onmiddellijke nabijheid van Pargs bij Maisons Alfort is een ongewoon brutale misdaad gepleegd Een meisje van 9 jaar is vermoord en beleedigd door een ellendigen onmensch De vrouw van een visscher Foitrault geheeten had haar 9 jarig dochtertje naar een restaurant in de nabgheid gezonden om visch te brengen Het meisje deed haar boodschap en keerde naar huis terug Toen zij lang uitbleef ging men haar zoeken en vond haar Igk in een boschje langs den weg Zij was met een zijden halsdoek geworgd en alles bewees dat zjj na hevigen tegenstand geboden te hebben op ergerlijke wijze beleedigd was Toen de politie verscheen was de halsdoek verdwenen de dader kon dus niet ver zgn Een man is gearresteerd verdacht den afgrijselijken moord te hebben gepleegd In Italië is de nienwe postzegel van vijf centesimi ingevoerd De kleur is groen evenals van den vroegeren postzegel van vijf centesimi doch het Savooische wapen met zjjn witte kruis en kroon is vervangen door den tweekoppigen arend Het witte kruis vindt men echter terug op de borst van den arend Het wandelhoofd te Scheveningen werd Zondag bezocht door 14 689 personen De Haa sche Kouter in de Pr Gr Ct schrijft over het afgetreden lid van öedep Staten van Zuid Holland Voor wijsgeerige lieden moet de figuur van den heer P L F Blussè bijzondere aantrekkelgkheid hebben De heer Blussé is 40 juar lang lid der Provinciale Staten en gedurende een kwart eeuw lid van Gedeputeerde Staten van ZuidHolland geweest Bg zjjn aftreden heeft de 84 jarige die nog zoo helder en flink is als een vijftiger een kaart p p c op de plaats van elk lid doen neerleggen met wien h tot nut en heil der provincie samen gewerkt heeft 1 48 18 98 1 54 8 8 14 i ii ii 4 08 a a a a if l SS UK ff a 8 08 1 09 1 09 8 3 0 4 98 4 84 4 83 10 0 Mr Blussé is een merkwaardig man Toen zijn vader en moeder volstrekt niet meer dachten dat bun vereenigtng nog met kinderen gezegend zou worden werd bjj ter wereld gedeputeerd Er was groote vreugde in den huize over deze bljjde intrede en het éénig nabloeiertje wies voordeelig op tot blijdschap zijner onders Voor onze provincie is Blussé een kloek verstandig kundig beheerder geweest Met zijne medeleden die met uitzondering van één uit de nienwe Staten Vergadering geworpen zijn is hg Z HoUand ten zegen geweest In hnn plaats zgn nn middelmatigheden gekozen die in geenerlei opzicht in de schaduw kannen staan van de bekwame 5 mannen wier erkende werkkracht en hoog geroemde kundigheden nog zooveel ten bate der provincie hadden kannen tot stand brengen Hoe komt arsenicum in voedingsmiddelen In het Maandblad tegen de Vervalschingen wordt het volgende medegedeeld Een hoogst belangrijke ontdekking werd onlangs in het Laboratorinm van het bekende Engelsche geneeskundige blad The Lancet gedaan Het bleek n l dat verschillende groenten o a kool rapen enz daidelgk waarneembare hoeveelheden arsenicum inhielden en het is begrijpelijk dat met allen ijver gezocht werd naar de oorzaak van dit onrustbarende verschijnsel En die oorzaak werd spoedig ontdekt Het bleek n l dat de kunstmeststoffen met behplp waarvan de verschillende groenten gekweekt werden zeer bedenkelijke hoeveelheden van het vergif bevatten Indien men nn bedenkt dat deze meststoffen de zoogen superphosphaten met behulp van zwavelzuur bereid worden en dit zeer dikwijls sterk acenicum houdend is verklaart zich het bovengenoemde feit van zelf evenals de vroeger geconstateerde aanwezigheid van arsenicum in de bij het bier gebruikte glucose druivensuiker Nu moge men twgfelen aan den schadelijken invloed van zulke geringe hoeveelheden arsenicum die zelfs betrekkelijk teedere planten in haren groei niet schijnen te benadeelen het is toch van het hoogste gewicht dat nauwlettend toegezien worde op de wijze waarop een zoo gevaarlijke en vergiftige stof als arsenicnm in onze huishouding resp ons organisme ingevoerd kan worden Met het oog op de talrijke vergiftigingen in Engeland door arsenicnm hondend bier die nog steeds geconstateerd worden getuige een geval nu onlangs weder te Manchester voorgekomen dringt zich hier van zelf de vraag bjj ons op zoude ook niet behalve de glucose de hop door bovengenoemde oorzaak arsenicumhoudend kunnen zijn en daardoor vergiftig hebben kunnen werken Met den meesteu nadruk wenschen wg deze vraag onder de aandacht van belanghebbenden te brengen Waar de planten zelve misschien geen nadeel van zeer geringe hoeveelheden arsenicnm ondervinden kan het zeer goed mogelijk zijn dat min of meer geconcentreerde afkooksels daarvan zooals o a bij bier gebruikt worden wel degelgk voor den mensch schadelijke gevolgen kunnen hebben biJ voortdurend gebruik Het oogst en weerbericht van Deli over Mei Inidt als volgt De afgeloopen maand kan voor de tabak als gunstig beschouwd worden Over het gebeele gewest viel voldoende regen meerendeels bestaande uit talrgke korte buien alleen bleef bet gedurende de eerste helft der maand in Serdang en Pad Badagei wat droog In Asahan was de regenval doorloopend voldoende Nu en dan ging de regen gepaard met wind die aan de jonge tabak hier en daar wat schade toebracht Bewolkte luchten kwamen veel voor waardoor de temperatuur laag bleef In Boven Langkat kwameu een paar malen Z W stormen voor X 9 18 t 10 18 4 10 SI i I 8 01 4 88 9 17 9 58 9 58 8 18 10 08 8 14 Jo 10 17 8 88 E = 10 8 8 48 8 t 4l 11 19 10 84 De stand van het nienwe gewas is wan neer men de versthillende rapporten tezamen neemt beslist gunstig te noemen Overal hebben de regens de boomen flink doen opschieten Op de bovenondernemin gen zon de stand nog iets gunstiger zgn dan op de beneden ondernemingen Er is hier en daar een begin gemaakt met het inwegen der tabak De indruk daarvan is nog niet onder woorden te brengen daar de enkele maatschappijen die vroeg plantten door de droogte benadeeld werden en donkere tabak in de schuur kregen een paar andere maatschappijen zeggen dat de klenren mooi helder zgn van de bovenondernemingen vaal en dat het gewas meevalt Bij twee maatschappijen kwam op een onderneming mond en klauwzeer voor overigens is de toestand gunstig Haast overal heeft men over peh sin of moza iekziekte te klagen en hier en daar zgn wat dikbuiken in de jonge tabak het laatste meer dan in vroeger jaren bg één groote miJ Het is opmerkelgk dat in de regenachtige maand Mei toato voorkwam De verscheping van den vorigen oogst is afgeloopen behalve bg enkele maatschappgen eenige partijen 4e lengte Op de meeste ondernemingen is men met planten gereed en is men met oogsten begonnen Bij verschillende maatschappijen kwam nog cholera voor bg twee maatschappijen zelfs vrij veel de toestand van het Europeesch en inlandsch personeel is echter over het algemeen bevredigend en er is overal vooruitgang te constateeren Over den internationalen schietwedstrgd te Lnzern schrijft de correspondent van t Nienws nog Zooals ik u reeds seinde behaalde Koster het aantal cartons van 32 cM diameter 900 op 300 M afstand voor den gouden chronometer Deze zakuurwerken hors ligne worden reeds voor 1 X 0 en meer franken door lielhebbers opgekocht De deelname aan den wedstrp is nog steeds oenemend t wordt dan ook hoe langernoe moeilgker veel bearten kort na elkander te krg gen een vereischte om schoone resultaten te erlangen daar op 300 M zells bij het schoonste weder do atmoslerische invloeden zoowel direct als indirect op de richting van den kogel zeer alwisselend zgn Zondagavond had een schitterende uitvoering in de feestzaal plaats door 550 zangeressen en zangers en 75 musici waaronder eerste krachten els Fr ulein S Sutter von Bronnen HofopernsSngerin in Stuttgart sopran de heer F Henckcshoven tenor J Burgmeier aus Adrau bas en anderen Onnoodig te vermelden welke verbazende menschen massas zich in en om den feesthal bewegen Den dag van den Internationalen match met geweer 10 Juli a s wordt een gedeelte van het schietgebonw uitsluitend voor de deelnemers gereserveerd en voor elke mededingende natie 2 banen beschikbaar gesteld evenzoo voor den Revolver Match 8 Juli In de Match Bevolver op 60 meters komen voor Nederland uit de heeren S J v d Bergh A Bouwens Remi de Block H Sillem en ü Vnnrman Voor den match met geweer op 300 meters A Buuwens Remi de Block Koster H Sillem en 0 Vunrman eventneele wijziging deel ik n nader mede Weder na een zeer regenachtigen avond en nacht heden zeer schoon weinig wind bedekte lucht en niet te warm Sillem verbeterde afdeeling Mnsegg revolver 50 meters tot 413 punten Bouwens schoot in afdeeling Winkelried geweer 300 meters wedstrijd om het mooiste schot 99 punten waarvoor 60 francs wordt uitgekeerd In de afdeeling Winkelried kon ieder tegen betaling van 3 Irancs per drie schoten zoolang schieten totdat hg 100 schoten in den cirkel van 25 cM middellgn heeft elk schot in dien cirkel wordt met 1 Iranc vergoed en bovendien de cirkel van 26 cM is verdeeld in 25 ringen tellend van 76 100 voor eiken 95 96 97 98 99 en 100 respectievelijk 6 10 20 30 60 en 100 francs een zuivere tombola dus met zeer veel nieten Koster schoot in deze afdeeling 60 schoten waarvan 30 in den cirkel van 75 100 doch het hoogste schot was 93 In afdeeling Bramberg wurin ieder slechts éénmaal 5 schoten mag lossen op hetzelfde schijfbeeld als Winkelried schoot Koster als totaal der 3 hoogste schoten Ie categorie 229 punten en als hoogste schot 2e categorie 86 De Block verbeterde nog in de afdeeling Mnsegg tot 426 revolver Koster zijn drie seriSn in afdeeling Beusa tot 882 geweer Van goed ingelichte zijde wordt ons verzekerd dat generaal majoor W L de Petit bevelhebber in de 3e militaire afdeeling en commandant der stelling van het Hollandsch Diep in bet nieuwe Kabinet zal worden belast met de portefeuille van oorlog Generaal Petit is Katholiek en werd vóórdat generaal Kool optrad gepolst of lig bereid was minister Eland op te volgen Hbld Uit Hoorn meldt men Drie Engelsche toeristen die met een pleizierjacht onze stad bezochten ondervonden een zoo onhartelgke begroeting van de bevolking dat ze verplicht waren de haven te verlaten Naar wg vernemen waren ze ook genoodzaakt geworden uit Drk te vertrekken wijl men ook daar vijandig gezind bleek In het Fransche gehucht Chamby bg Privas heelt een 27 jarige vrouw in een vlaag van krankzinnigheid haar 3 kinderen waarvan het oudste 3 jaar was met bijlslagen gedood Daarna bracht zjj zichzell drie slagen met een hamer op het hoold en een messteek in den hals toe Haar toestand is zorglijk STADSNIEUWS GOUDA 9 Juli 1901 De heer P Weger slaagde heden te Amsterdam voor het Apotheker examen In ons bericht betreöende de feestvreugde van de weezen alhier is eene kleine rectificatie noodig en wel deze dat de vader en moeder geen verlof hadden gevraagd maar op verzoek van den regent der week een paar dagen waren uitgegaan en dat voorts de regentenkamer die voor de receptie van bet zilver bruidspaar was afgestaan niet door hh regenten maar doojde weeskinderen was versierd Gisterenmiddag werd door een kleine jongen een kinderwagen waarin een jongkind zat in het water der Oude Gouwe gereden zonder voor het daarin zittende kind ernstige gevolgen te hebben Men tracht het pnbliek op de volgende geraffineerde manier te bedotten Talrgke geVetenlooze bandelslieden hebben zich den goeden roep waarin Odol over de gansche aarde staat tot eigen voordeel ten nutte gemaakt eenvoudig door den naam te annexeeren zoodat ze hun eigen minwaardige artikelen tandpoeder tandzeep en tandwater eveneens Odol noemen Wjj verklaren daarom hiermede openlijk dat Odol alleen dan echt is wanneer het verkocht mordt tn onme patentflaeon $ en wanneer op de etiketten onze firma Dresdener chemisch laboratorium Lingner voluit gedrukt is Prijs par heele flacon F 1 halra fiaoon 0 cent INGEZONDEN M de Redacteur t Voor ons Gouwenaars is tot heden nog altijd de voornaamste wandelweg de Oude Gouwe en de wegen die daarop uitkomen Hoe onaangenaam wordt men echter telkens aangedaan door de onwelriekende lucht van de rookende mestvaalt daar in de buurt Men haast zich er voorbij te komen wanneer de frissche wind die wiJ buiten zoekei ons die walchelgke rook te gemoet voert En hoe henüdenswaard moet het voor de bewonen in die buurt zijn wanneer zy zich na een warmen dag s avonds eens verkwikken op stoep of in tuintje Maar vooral s Zondags is het de ergenis van alle wandelaars en vooral van de moeders die met hnn langzaam gaand of rgdend kroost er passeeren Zon ten minste ter meerdere glorie Vftn den Zondag dat stinkende smeulende vuur niet gedoofd kunnen worden P Door in uw veel gelezen blad hierop te wgzen maakt ge U zeker tot den tolk van vden en zeg ik U hiervoor dank IXN WANDELAAR Nieuwe Zending PARAPLUIES Bassen en Handsclioenen A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA TeletikaoK Xo SË Heurs van Anisterdam Slotkrs Vi Vrhrs 79V 8 93 8 A 0 4 8Si 8IV 84Vg O l j 96V4 96 81V 9 JULI SlDi u D Csrt Ned W 8 8 idito di o lllc 8 dito dito dito 3 Honen Ubl Ooudl 1881 88 4 iTAUi Iiiacbruriiigl8g881 6 OoRin Obl in papier 1868 6 dito in EilaerlSSB 6 l OBTOftAL OM met coupon 8 dito tiokel 8 7 981 S6 101 3S 90 S81 676 484 51 IIÜU A1I0 Obl Binnenl 1894 4 dito Oeoons 188 4 dito bqSoths 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud leen IS8S 6 dito dito dito 1884 6 dPAllu Perpet aohuld 1881 4 Tdikim Qepr CoDV teen 1890 i Oeo leening serie D I Gecleemn Beri C DluArH Bp T oblg 189 A I UlilocOb it Sob 1890 8 Vmbioiu Obl onbop 1881 4 AvinuAa Obligatien 1895 8 BonnDAM 9te l leen 1894 3 flD N kiT biodelav aand jArenilab Tab Mu G rtifiratenDeli Maataobappij dito I 97 112 11 BV 883 56 68 110 Il 88V 100 114 140 51 lOÏ 621 Am Uypotheekb paudbr 4l Oult Mg der Vorateiii aand b Or Hypotboekb pandbr 4 i Nederlaudache baitk aand j Ned Handetmaatseli oito N W h Pao Hyp b paodbr 8 Eott Hyjjothaukb panrtbr 4 ütr Hypotheekb dito 4 l 101 OoniNS Ooat Hong bank aand 184 RtJSL Hypotheekbaok pandb 5 AuilkA üqut bypath pandi 4 Muw L O Pr Liuu rart 6 Nlo Holl IJ dpO ir w Mg aand Mij tot Exp V 8t Spw aand Ked lud Spoorweg m aand Ned Zuid Afr Spni aand fi dito dito ihto 1891 dito 4V iTAUïSpoor IS87 IIA Kolil 8 Zuid Ittd Spwmjj A H bi 3 POL WaTBohau Weenen aand Kcab Gr RuBB Spw Myd obl 4 Baltiaolie dito aaiid ïasiowa dito aand 5 Xwang Dombr dito aand 9 ICurak Ch Azoir Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 VkürikA üenl Pao Sp Mij obl 5 Chic k North W pr C T ann l dito dito Win St Peter obl 7 Denver b Kio Gr Spm eert r a lliiooia Central obl in goud 4 I T LouiiT il Naihiilli Oer v aand 107I i Heiico N Spir Mii Ie hyp a 8 106 Un Pao Hoof lyn ob ig 6 dito dito Lino Col Ie hyp 0 5 69 64 09 101 lOs 1011 108 119 117V lOl 41i Oakadjl Can South Ohert r aaad VlH 0 Ballw Il Na Ie h d o O Amaterd OmnibuB Mg aand Kotterd Tramwe HaatB aaad NlD Stad Amaterdam aand I Stad Botterdam aand 8 lllLStl Stad Antirerpen 1887 8 Stad Bruaael 1886 l i lloNO Theiafl Begullr GoBelaoh 4 OoiTlHs Staataleenig 1860 6 K K Oo8t B Or 1880 8 Spinjistad Madrid 3 1868 Neü Ver ll jz Avb Spoel eert van de nog voorhanden MantelSj Costumes en jrAPoiviST FPf i tegen veel verminderde prijzen O SAMSOM Atjek rende tele De Deli Ct ontvi grammen van Kota Bat snlt nst V j erlies vaif Q oo 6 Juni De sulttnst i eudada werden met verlies va Q ooaen met wapens verdreven In Lamteuba werd een bende verrast Deze liet 15 doeden met 7 achterladers achter Van 8 Juni Majoor Van Daalen overviel met marechaussees een bende in het gebergte die acht doeden achterliet Men attakeerde op den terugmarsch een versterkte missigit waar de vgand 26 dooden op het slagveld liet wjj kregen 2 gewonden Ee officeele telegram meldt Een bende van den pretendent sultan werd in Boven Pendada aangevallen en bekwam daarbij 10 dqoden en 20 gewonden Onderzijds sneuvelde een Amboineesch marechaussee Bjj achtervolging der bende verloor deze nog 5 dooden de vgand vluchtte en verspreidde zich in het hooggebergte Een rooverbende onder Pang Den verscheen in de kamppongs nabjj het gebergte der V moekims Men TosiS Een paar mare chausseepatrouilles doorkruisten het geberte en achterhaalden die bende tusschen Kroeèng Kaja en Lam Teuba In onze handen vielen 15 dooden met bun wapens waaronder 7 achterlaadgeweren Onzerzijds werden géén verliezen geleden Toeankoe Mahmoet oom van panglima Polim en schoonvader van den pretendentsultan tevens hun gemachtigde te Pinang onderwierp zich Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 9 Juli 901 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijxen waren voor ie kwaliteit 34 2e kwal 33 3e kwaliteit 28 cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en Vanrkocien goed aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 38 ade kwaliteit 26 3de kwaliteit aa cent per hall Kl Stieren goed aangevoerd Handel voor vet vee en vette varkens prijshoudend M elkvee traag Burgerlijke Stand GEBOREN 6 Juli Gerarda Geertmida Jacoba Pieternella oudors W Zeverboom en A G van der Louw Adrianus ouders A IJsselstegn en M P Verbrngge 7 Agatha Cornelia ouders G IJpelaar en A M Kromme lohannes Cornelis Antonius onders J C van Leeuwen en M J van Leeuwen Marii ouders A Sanders en M Klem 8 Adriana ouders H N van Vliot en J den Hertog Adriaan Cornelis onders J Slop en N ïienstra OVERLEDEN 8 Jnli E Pronk wed J A Buurman 74 j Ar VEaT t Tit iN zoo SPOEDIG MOGELIJK GEVRAAGD tegon flink loon een flinke Dagmeid des Zondags vrij Adres aan het Bureau dezer Courant Telephoonnst Qouda Abonnement f iO per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlegf en onrierhoud g ratis Het net is aangesloten aan het Rijks Intorcommunaalbureau Op 15 Jnni 124 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCH MARKT Ï i fUIKE OODl SCHIEDAMMEIi GEIIEVEE Merk Verkrijgbaar b j i M P E ETERS Jz N li A U bow g ran eotithoid it oacbét ea kurk steoda ruor nighix ap I Ier Firma lÏQu van den t P HOPPE Ondergeteokende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEWERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook nfzonderlgke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvcrlangd met bijlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 lui H onachaiWjrkfte a g makkaljrkata foatamLldal voor Heerao eo TïOTal ÓMXtm en Kinderachoenwerkf U de Apprttuar Ttn C M MHIlar k Cft j Berlin B uth 8tr 14 Mca utta goad wötïv op naam en fabrieltimerk Varirtilttr ky Hmtir WtiksUtn Ir iDbaiMwtrh lalaatiriaa iarraaaaa aas flfaaraal OaMllv W laM H i AralM