Goudsche Courant, woensdag 10 juli 1901

Donderdag 11 Juli 1901 40ste Jaargang No 8550 DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken tclefosn t Hit ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Oenten iedere regel mew 10 Centen Gi oote letters worden berekei naar plaatsruimte T Inzending van Advertentiën tot 1 uur des mirf IthftM o SX De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen JDe prijs per drie maanden is f 1 85 ii anco per post 1 70 Afzonderiyke Nomroers VIJF CENTBN De ondergeteekende beTe It lich beleefd aan tot bet leveren ran buitengewoon bette Mi en SkhooohoTCflscbe AAEDAPPELEN Adres Wed A DE ZANGER WESTHAVEN UI s fPIJliO Op het Atelier van 8AM80M kunnen tegen flink salariü gedurende het gehecle jaar voor vast Costumerokkenwerksters geplaatst worden aekoedersSTEEHSHA Bloemisten Turlsingel TELEPH No lU Bteden aan om thans te planten pra chtige Variteiten van CACTIJS DAHLIA S welke den gabellen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prijken en doorbloeion tot de vorst intreedt EERDER HET BEKENDE I1I E€TEN CIDER dat door bjjvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloomen on vrachten onschadelgk is V Lller f 0 50 Liter f 8 Vi Liler f 1 50 Wie isekor z a ii d EclitxM l llL6l vft€A0 ta ontranges teiunen C U en na vole pruufoetniogeB bt den l I gekomen iioiier les nuan dos uitvinders Dr MlobewllB vervaardigd p dt best machines in het wfflvldbentmd ttabblisnment van Oebr StoU rok ta Keulen licht J p n2iel2iLeny Cikel eacao la vin kantan boises De Eikel Oacao is met melk gakookt 1 wn aangename gezond drank voor daniykach gebruik een 4 2 theelapaU van 1 t poeder voor een kop Chooolat Als 1 geneeakracbtig drank by geval van 1 diarrhee sletihta met t ter t bruiken Yorkrygbaar by de voomiamil H X Apotbsksrs ni Vt Ko X prte tbusjea n so o 0 90 o aas Onunalvartagenwoordigar voor Kadu snil Julius Mattenklodt Amnterdam KAlvcrstrwit 103 KleHW ouovertrolten 1 Prof ür Liebera welbekend iSBWXBAOBT llIZIB AI1mii Mht mot PAbrieluinflrk tot voortdurende radicale en ukere genesing van alle aelis de meest hardnekkige xenuw i kteti vooral ontstaan door afdwalingen op jengdiaen loeftgd Totale eueiing an elke wakte Blee idobt Benauwdheid Hooldpgn Migraine Hartklopping Maagpjn slechte spgsvertering Onvermogen Impoteni PoUutione ent Uitvoerige prospectussen rrijipcr ewh a l 1 8 dubbel HokIi OentrMlll p t Matlli d Veste Zulllwmraol UepOU M Ctóbsn k Co Roltord m 1 H ppol ir enhimo I ImrnMt lie Jong J Cm Rolterdtm Well fc io Gouilt OU bü alle drogisten Echt Zeeiiwscli Tarwebrooil g eent de K G A SLEGT SnSüWE HAVEN 21 j aatautehtneê voorbeeldig in constructie en afwerking IVaaimaeUuet onmisbaar voor huishoudelijk gebruik en nijverheid Xaatmaclili eÊ in alle takken van industrie do meest gezochte B aalmaehlHei ongeëvenaard in werkvermogen en duurzaamheid A aalmacMne voor het moderne borduren de meest geschikte VsnU tsaissasUUlBi PSLTii 1900 jrand Piix Oniierrlebl gralis ook in het moderne borduren shtgeu maatschappij rOlI liangfe Tiendewey 27 Het groote aantal zenuwkwalen i r nvhoorJi iJiiMf iot49voorttfKiiiin lekeiiUfk n nvw poplMi li riflnbflro rta to trot er BOK ilfi ii üc mi lilfl u door de mfdK lm weUfia haj aanfftwend Jlerat mb den nlenven tijd komt i e T toe dat KlJ door het f ebrnilt mnk n van den eenvoaïtciten weg nanelijtc latii de linid mm pbyetoloifieclir ouülekblne edaaD tie ft dieoa tionderde uroefoemingen tbttniovtr Entiei lt wereld vertireid in tn Krwljl rIJ in vete □ ach appelUke kriugen ie hnogHte belangetelllnK wtt tevens ei ue weidand hlijk to kijd voor de aan sennwIiwaleTi il l rids meuiclihttid Deze gnui eewijze ititi eva den Hour aen g wez n Utüeltr Tan OezoiidliPtt Itr Bnmnu vvniaaraann te VUshofen en beruit ou de on lprvi idlD c iK laitn in eeae H JarlK pr Ltyk l uur waMHchlns vnn het hoofd cenmnal per ilnv waril u 1i HPf efesiiMkf MloirrM da r te hnld AFn ld cl ril IJk n list aenuw B Miel medturdeelil Mat d M eseexwijze werden werkelijk sr bJttflfandfl fMoluUu varkngm D alj maakt4 loovcel ouKanc dat van een door den uitvinder xeaofareveD warlda OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hare vborkomleg in geneilnp h nim kortoa tlfd rf mIi dp e druk verf lienpn Ik Hit boi kje lir vat niet alleen tot bet freota pnbllfk vratRanbftre verklunngeu ontrent Imt waiPii der nieuweie tlierapie en de daarmede aelfl lil ttHiihoiilKi gnvaljen vfikrngeu nitwcrkiiii nidar nok vindt bip ddailn wet nHchK tpeflJke verlui id tnK i nftd Rf lle Itlmtrit die au rtfï tm hwiJzp RnwiM zijii ïrtomM afiirhrlft vau lat vui jrfl ui i rlinfti ü vuu lioi girciJiauUle g n ii l iiiiiln it under welke P eelera me dr profeisor a 30lj l niik II Pai 1 nic Poui ro If i V nyv n jJ 4r rflktrii er nil wii iil r rok het kronli imr i BT eiUoht ds CttarBnign Smitaltraih Dr C n Slot in Oroiimann mei Jr tnont U taJohUngtiH 1 ler ilkr i i skth er dii ls ut vS linl kuxpiluul lo Agji BuhDlmrtlti Or ks t rlnt kn loel aateiirela Bna Irni Osriai mat rir g inasitiaer dirr e our der y lvano tH rapoutltska Inriotiling vcor iRnuv l jdars te ParIJt raa i K nsri 334 poniul on Atbhai l ai li mS dr tl Ocrfu Dr Buik ch arread arU do Zlrknitt ObsrittMunt Jichl med dr td V nreii Dr C Bongsvcf e La Farntro tart t van den Conbai C n rul d tivaline t aj 8 nl Ie Frai kr k rn vi le anderen Arm Hpn il r V4 itow if l fl mrcr of nilndor nitnccilAaii 1 of nu eciiBiincl rrimw ebHt liftil lljitrii waai van dn kpnti fkem o rtja ohionncliB l oofdplin nu r ln3 i lioli lioof p r btoedand S g r iotB nikk Ibaariioid peitigu t i a ni iild llthamell ku onrutt en inliuhad ll lie todtta it verder alle zn keu die door bfioprte grtrotfT ii wee jpn en nog lijd v atin de gevulijen daarvnn teoatavcrlaniminacnpauvarinDgenlDlipriknii r aintnngtrnlDioaieli k tl kUn itiirhelil dar g wnumoK mit vnortfiirindfl rl n lanlac i p iwakto vMtwakking an getiej jcn en en H dtp f Ut udei K O cBknudlga fcehandcllnic R wetint kIJo maar door de ljn flde middplen all onlb m iiiiRiiPn en koiidwaterknnr wrijven pltnlilaeiTUt atoomloo of aeebadpu gima gpn rtni of lenlKiii Imniier kwual gevonden bebn n en ten clolte zij dia vr ea sfTurlrn vour ht riM rt en daartoe rwlei liebbeu wefreni TeracliIJneelen ala non aannoudsnd tutgitig ddIin vsrano n In het hoofd hoofdpijn m l daliBtlglioiif lUkkarlngentJi eoi i worden voordo oogen drukkende pijn ondpr hfll voorhoofd aulilng In Ao ooren hat vob er van krieboflng In en het i apen van handeii en vealon aan al dezn drie categorKri van k riiivI1J 1bi M aU üuk aan Jonge melijea lijdanda aaa blBtkiaoftt en krBcht laninnld ook an gpzonde lalf aan jongH panonan dli vrel met hst hoofd werk n en iteeatelljke reactie willen voorkomen woidt dringend aangeraden zich het boven vermelde werkje aan te acbaffen hetn eik op aanvrage koctalooo an aaao ver tonden wordt door AninterdKiB Ao r 91 I RR W A d o Hpiligeweg 13 RAtrerdan V K vnn HAVTKV KOI I ff Apotheker Kort Hoofiteeg L i nuirv M amstroniu i i i i lii j n ii n i Vtroeht LOHItl l OKTOV Ondegraolit bIJ d Qutrdbrng F IU wUw Op de tongate hrfienoiRch medloitiale tentoonstelling la de l p WalsaHaan aob aor a Hedlo be JnrU mM do KlUoprn nndnfilf bfkpoond 4 PRAEPARATEN VAN éM C ttin 3 ornrllf J Ie WIJN een fwelcte UllM€i l al Vyyil loowei bil kin lc eii t U Milwaïsenen gebrek aap eetlust tlechte Bplleverteriniï jenuwhooldpljn ter veroterking n i riekte of kraambed koorti en hare gevolgen JUINALAROCHE FERRUOINEUX iii litt Lnioiukr lefcii Bloedgebrek Bleekiucht a 1 90 en l kWBÏcn Tan Kritiichen leeftUd enr Verkrij bnai m Hat iwwm réro i rs r2 ii iwninf E il ol a arkToediaam ver3terkcnd aangonaamv inbniaak vonrda2cli lticbgeb ulIc L IKC1 V V vnrtrnl vnor klndcff n wakken en kUerachtige gesteüen eer aan te bevelen Ab geneeskxachtlge draiUt m itoorniccn tier spijsvcrtenn Borganen en dlarrhée ooV voor luigclmgen en kleine kinderen l i u per lm t S t r i t O O Kgr 0 60 ChemiKll M AllrCIlSIrAt Speciaal voor Klndervoedlii in bussen £ Kgr 0 90 luivert iTlCIIVOMIIVd Kgj f o 50 ïi Kgr ƒ 0 26 Cigarette ii voldoende ter beatrijBQ Asthma etc In Astnrn fl v igsrcncn j g vft ie hevigtti anvaiien doosjes A Ó 5Ö en 5 B0 ZH TamaHnrfl Rnnhonc fruit purgatief tegen verstopping Aam giliai IIIUC U FlimJlia belen MigralncConffestiesetr vooralooVaUlaxana v öor Vlndcr en Kewlj n i Tamarinde Bonbons van KRAKI FLIEN HOLM ï clani ri ke diensten daar de vorm voor het kiiul begeerlijk en de inmnk aangenaam ii l riji per doosje 0 00 en 0 60 QaltnSalr PacfSII G iir n n erkend a liet BESTE hnismiddel OrtiilllalV aaillICO Hoest Verkoudheid en Keelpyn het is een lymoplossend en verzachtend middel bij uitnemendheid mulmtend in Hl D fl chj verkrijgbaar Prijs 0 20 per HcïlIijc 2 f ratparalfii ran KRAEPtLlEN Jt HOLM te ZeUt allttt roor ieH ram tüguêllm miwnp d mtiam ai Aniietf ltKiMff en r Jtn fAaar biJ d mtttU AjjotAtJttt ê M ÜragÜlêH KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST i jy llolhiiidsehe Ceiiiciitsleeiifabi iek D VELDHUIS J ievi vyer lceiJs a d IJsel HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei ea Cirkelvormige Buizen waterdicMo Putten ALLE SOORTEN TE6ELS KOEDRINKGOTEN ENZ VRAAGT PBIJSOPOAYXi Antlsepllsclie Taiidpoeder en Anli§epll8cli Alondllnctuur van E ASSVTO Tandart te t Qravenhagr OVERAL VERERUaBAAR Agent voor Nfderlanil IJSSÉLiSTIJN Blanwstraat Gouda ADYEETMTIÜlf in alle Couranten worden aangenomen door het Adverleutie Bnreau v o A BKIl üMAN ZOON C A V o LOG AHTS voor Zenuw en Zielsziekten tioudsche Singel 31 ItOTlEUDAia S P E E E K ü E E X 8 O tS INRICHTING VOOR PSÏGBOTHERAFE IN HET GODDSCH Verliclitings Magazij n De Avoudster DUBBELE BÜUET ijn heden weer ontvangen de nieuwste Geisers en Baden van al f 00 en hooger Alsmede een fraaie Collectie GA80RNAMENTEN 6ASK00KPLATEN en COMEOREN G A S F O R N U I Z E N met goed werkende Ovens van af 1 30 en hooger Alles onder garantie tegen concurreerende prSïen Aanbevelend yi M VA L K N Aauleg voor Ons en Waterleiding V9 Wie werkoliik prijs stelt een Mi eEi i lK te hebben laat zich fotografoeren in de Votografitche HuutUnrtcMlUji STTJIDIO van V V D Vn tL l Fl SINGEL 661 FEAÏÏSGEE STOOMVEEVERIJ IN chemische Wasisch rij TAIf H OPi KMIIElMEK 19 KrtilHhti e Uottcrtlnm ïHbroTete nl Juor Z M den Koumg der Bel aren Boofddepöt voor GOUDA de Heer t VAN OS Specialiteit voor het itoomeii en Terren vaii alle Ueereijen Dumes arderoben ntHook alle KiDder oederen Speciale mnchtioK voor hrt atoom n van pluche man tel H veeren bout euK öordijnen tafelkloeden eus worden uaar d QieawHte en laatste methode gevertd Thi8n7 8 Wo d bal tm i do geheele alle Horst L o II ie L e 1 e rNaag Ktekteii enx Inwendig Szoonel nis ook uitwendig in bijna ulla ztoktegevallen inut goed sevolg itan te wouden Pry per fluCUit t 1 per post t l lö Thiury i Wo di alf bozit een alsnog ongekende geneeBlcracht en heilzame werking Maakt ineeatal elke pijnlijke en gevaarvolle operatie geheel overbodig Mei deze zalf word een U jaar oud voor ohKeneesUlk gehouden bceiiiceznel en onlani s een bijna 2t2 faar kHnkerlijdfn g euezen Brengt genezing en verzachting der pijuon bij wonden ontstekingen enz ran allerlei aard Prijs per pot f 150 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker HENRI 8tKDEK8 Kokin 8 Amsterdam Waar geendepclt is beatellc men direct aan die ScliutienapoÜieke des A TllURRY in Pre a bel RohitBcb Oeaterretck Oelieve proipectm te ontbieden bij bat Ceutrul DepAt Sander Rokia 8 Afluterdam Pain Expelkr HA P Dertig ju r wordt dit middel met vfliTtSMnd aucces ik puutiU D l iflwr Ting ungtwcnd ttno Bheajutkk Jich t TtikoQdh M4 pqn iDdVB I mimmiiI u del ver ook i dan Tertraawen Uu lette op ket hlnftksmwk Ijiker ldn35 7 a 50oiefl ID d maesta thakeo Te jjMtanbun bii XJloth Oébaa T a TayU o Baoders 2 Gouda Druk van A BRINKMAN Zn DB HBRSTEHING In het eente en tweede diatriot ran den gemeente heeft de tlemming van verleden week niet tot een algeheele beiliii ÜDg geleid In I is eri herstemming tua leben de heeren BelUart en Dr fieheftemaj in II tueecben de heeren Engela en van 4er Btraaten Het een enkel woord willen wij er op wyzen dat het van belang in dat onze vrienden ook Vrijdag van bun kieerecht gebruik maken vooral in diatriot II In I lijn twee liberale candidaten inberetemming Het komt ons voor dat nietalleen de wellevendheid maar de erkentelijkheid voor bewezen dieneten gebiedtden heer Bellaart te herkiezen Zoo denki ook Dr Schellema er over die verklaardbeeft tegenover het liberale aftredende lidniet in aanmerking te willen komen IntuBiohen de kerkelijke partijen bevelenDr Sobeltema aan zoodat het voor deKiezen die den beer Bellaart in den raadweuichen te behouden zaak il a a Vrijdig ter etembua te gaan In II liaan de zaken eenigiiins anderi Oêm itaat de heer van der Btraaten tegenover een candidaat der vereenigde oTeriealen Den heer Engeli kennen wij niet en in dat geval zullen velen met om verkeeren j alleen weten wy dat hij katholiek il en aan die omstandigheid dankt hy leker de door de bondgenuoten hem aan f tboden oandidatuur De heer van der traaten daarentegen ia als bouwkundige in de atad en daarbuiten genoeg bekend om de voorkeur U rechtvaardigen die wij hem geven In den raad ii een practiaoh man op de hoogte van bouwzaken zeker meer op zijn plaata dan een boreauman wieni levenidcel ii bet innen van de penningen der belaitingschnldigen Onze vrienden in district 11 mogen dui bedenken dat bet belang der gemeente bevorderd wordt wanneer zij niet alleen Vrijdag zelf gaan temmen maar ook zorgen dat anderen dazen pboht niet verzuimen Met Aandrang bevelen wy dus aan in district I de heer P J Bellaart FEVILLETON Eindelijk Saaxngebraclit 73 == == Neen zeide hij ecnigszins verwonderd Dat wil leggen den naam moet ik al eens meer gehoord hebben Maar wat hebben die met deze geschiedenis te doen V AUeSf ceide lij Zy zijn het eigenlijke lievelingsproject van mqn vader En deze slechte menschen in Weenen hebben hem ook alleen dMrmee gevangen Het heette toch kantoor Tocw mijnexjploratie Toen dacht hij aan niets dan lijn mijnen deze heiwerken in Turkije Ik begrijp van al die dingen niet veeL Maar hij nwet toch gedacht hebben dat deze menschen mettertijd het kapitaal zouden gebruiken om deze bergwerken met een concessie van de Turksche regeering in exploitatie te bren n Mij dunlct gij be ijpt juist geiuKg van de zaak Lotiise xeide bij verwonderd Hoe helder ge u daarover uitdrukt Ik zal bij u komen loodra ik nadere informaties noodig heb Ik weet verder niets zeide Louise Nu het moge dan met deze bergwerken staan zooals het wil voer hjij voort in stilte had hem zelven iets aan de zaak gefrappeerd dit moet ge toegeven het was cmverantwoordelijk van uw papa dat hij lich in de banden van deu vaiü tchui orerlemde voor wie ik hem mtdrukkeMPt in diitrict II de heer E van der Straaten Bultcnlaodsct Overzicht Inderdaad wy kannen begrjjpen dat een Engelsch liberaal een van de weinigen wellicht nog van den ouden stempel zei Het laat mg volkomen kond wat de partijbjeenkomst zal beslissen Want wat er ook zal worden besloten het blp modderen Interessant zal het wezen om te zien wie het wint in de voormalige parttj van Gladstone of het Asqaith zal z jn of üumpbellBannerman Maar al zjjn die twee het oneens over den oorlog voor de Boeren zjjn zij ond lood om oud gzer Dat de Boeren ook van de Engelsche liberalen niets hebben te wachten bigkt opnieuw uit een brief van Massingham aan de Westminster Gazette Zelfs deze liberaal die t ch waarltjk tot de meest onafhankelijke en meest verlichte behoort zegt Wü moeten ons herinneren dat de Boeren nooit onafhankelijkheid in buiteiilandsche zaken hebben gehad de Vrijstaat ook niet en dat er niet aan valt te twnfelen of zij zien de onmogelijkheid in om die thans te krijgen Verder dan zelfbestuur gaat ook de heer Massingham niet Haarom is het waarschijnlijk zoo juist wat Stead aan de bladen heeft geschreven nl dat de Boeren nooit iets hebben gehoopt van de liberalen In de eerste plaats zegt bij badden ziJ het voorbeeld van 1880 nog voor oogen toen zelfs een Gladstone zijn belofte niet kon bonden en de heer Chamberlain het zal altyd een reusachtige ironie der geschiedeiis blijven de eenige was in bet ministerie die durfde voor te stellen dat de Boeren hun land zonden terugkrygen Gladstone had Majoeba noodig om tot Midlothian terug te keeten In de tweede plaats lag den Boeren nog versch ia t geheugen hoe jammorlgk in de commissie uit het Lagerhuis die over Rhodes had te oordeelen de liberalen ouder sir William arconrt zich gedroegen En Stead zegt dan ook dat zg steeds den Boerenleiders in Europa heelt voorgehouden Als gy den oorlog wilt beëindigen buigt u dan voor onvoorwaardelgke overgave Iets meer hebt gy niet te wachten noch van liberalen noch van conservatieven Wilt g j dat niet dan moet gg maar vertrouwen op God en op uw Mauser Zoodat minister Balfour het totaal mis had toen hy in het Lagerhuis onlangs de voorstelling trachtte te wekken alsof de hoop had gewaarschuwd iPapa is tegen u ingenomen bekende Ix ui3e nu zacht Wat gij in het nadeel der lieden hebt ingebracht heeft hem geloof ik juist geprikkeld £ n dan hij staat toch ook niet geheet alleen in zijn vertrouwen op die menschen Hier ze haalde een krant te voorschijn versleten in de vouwen rwds bijna uit elkaar vallend Richard boog zich tot dicht bij haar greep toe en hielp het papier voorzichtig uit elkaar vouwen dat het niet geheel in stukken brak £ n daarbij kwam hij in contact met haar vingers dat was veel voor hem Nu zag hij dat hij een oud nummer der Freie Zeitung in handen hield Louise wees daarin het docff haar vader blauw aangestreepte opstel over het kantoor voor mijnexploratie Ze was blij geweest dat ze het blad heden niet achter riot bad gevonden en bad het als een soort naïef bewijs meegebracht Richard Seemann sag aanstonds dat hij hier met een reclame te doen had Het ding was overigens niet onhandig gemaakt het kon als een model in zijn soort gelden Richard draaide het blad om hoewel hg kwalijk verwachtte een onderteekeoing bij het artikel te vinden Toch daar stond een teeken tz zoo teekende de journalistische neef zijner bnüd mijnheer Kurt van Uechtritz I Richard voelde zich pijnlijk aangedaan Waarcnn dorst hij niet tot zich zelven zeggen een zaak waarvoor deze jonge man opkomt kan niet slecht zijn f Maar dc overtuiging wilde bij hem geen poM vatten op het Engelsche liberalisme de Boeren eigenlgk alleen nog maar in t veld hield Het Engelsche liberalisme zegt Stead is een effectensoort die in Brussel on Den H ag net zoo ver beneden parl staat als in Engeland Op de vergadering dor liberale partij i de BelormClnb gehouden zoide Sir Henry Campbell Bannerman dat de geschillen in dep boezem der partg gerezen en wier bestaan betreurd werd door menig lid der party niet bepaald de oorlog maur meer persOoniykc quaesties tot grondslag hadden De ooeenigUeid was in den laatsten tyd toegenomen Het was nu tyd een einde te maken aan dczo kleine uitingen van nagver daar anders de liberale partg te gronde zou gaan Hg was geen man van uiterste maatregelen en niet geneigd eenige groep dor liberale partjj uit te sluiten maar genoodzaakt aaneeuslniting en eenheid aan te raden Met betrekking tot den oorlog zeidu hy dat deze tot een triomfeerend einde moest gebracht worden en hg was van oordeel dat amnestie een onderdeel van de eindregellng behoorde te wezen We moeten onze voorwaarden dnidelgk stellen en dharby het zwaard in de eene den oiyftak in de andere hand honden den dapperen vgand toonende d t wg bereid zgn om tgt een schikking met htM te gerakeU Do heer Asquith betuigde de grootste bewondering voor Bannerman s eigenschappen en ontkende dat hg Asquith ooit aan staatkundige intriges had deelgenomen maar hg drong er op aan dat iedereen wiens inzichten betreffende den oorlog met die van den leider verschilden vryheid zou hebben die inzichten kenbaar te maken Hy ndersteunde van harte een motie van vertrouwen in den leider Sir Henry Campbell Bannerman Er werden nog redevoeringen uitgesproken door Sir William Harcoqrt en Grey waarna de motie van vertrouwen eenstemmig aangenomen werd Men is in Frankrgk z66 verbazend nieuwsgierig naar hetgeen de Pau zal doen in zake de wet op de vereenigingen dat de bladen naar gelang van bun politieke kleur allerlei elkander volmaakt weersprekende geruchten in de wereld zenden Zoo beweren nu sommige dat de Paus aan de Fransehe regeering een diplomatieke nota gezonden heeft met protest tegen de onderhavige wet Men raag veilig gelooven dat de Paus zich wyseiyk zal bepalen tot het aannemen eener strikt onzgdige houding zooals hy gedaan Louise zeide met haar gedrukte stem nWie hij ook zij die dit geschreven heeft hij heeft ons ongelukkig gemaakt Ik wilde dat hij dat ten minste wist I Maar misschien zou het hem ook niet veel kunnen schelen Dus ge meent uw vader ware hierdoor overgehaald om te onderteekenen mompelde Richard half bij zioh zelven Ik durf het haast beweren zeide zij Toen it er hem op wees welke informattfin men u omtrent de firma Laudacher gegeven had voerde hij daartegen slechts dit artikel en telkens weer dit artikel aan Maar ik moet weg ze stond haastig op hoewel hij Iwide handen op haar armen gelegd had om haar met zachlen dwang nog op haar zetel te houden Toe Louise we zijn noz lang niet klaar irik kan niet langer blijven misschien had ik heel niet moeten komen Papa kan ondertusschen thuis zijn gekomen en die persoon hem getroffen hebben En dan ik heb een doodelijken angst hoe lang zal de terugweg mij voorkomen I klaagde ze uaiet als een kind Ge zult hier althans niet vergcefB zijn eweest zeide hij ernstig Nog weet Ik niet hoe we de zaak zullen aanpakken Maar in elk geval zullen de heeren daar merken dat uw vader steun heett en dat zal hen reeds onwelkom zijn Zulke boeven hebben op hun mankr menschenkennii Ze hebben gedacht mrt een excuseer Louise alleenstaand zondertiiig te doen te hebben dien ze ongestraft dachten te kunnen plukken Overigeos heett die man die by u was zich bekend gemaakt heeft toen de paters Ansumpttannlsten hl conflict met het staatsbestunr kwamen Do Fransehe wetgevende macht is op dit oogenblik al zeer weinig in do stemming om zeer veol nota te nomen van protest door t Vaticaan geopperd Die wet drukt trouwens het historisch stempel op de zittingen van het afgeloopeu parlementaire dienstjaar Voor bet overige heelt do Kamer zich trots allo rumoer en alle heftige redevoeringen bg alles bepaald tot een platonische uiting van wat zg vil doen om hot lot der arbeidersklasse te verbeteren Het is eer eigenaardig vorschgusel dat juist de wetten die gemaakt worden om de groote menigte te grieven onafgedaan zyn gebleven De langdnrige beraadslaging over de wet op de vereenigingen on het obstructionismo van nationalistische zgde gevoerd is daarvan oorzaak De Kamer ging eenigszins haastig uit elkaar Do soeialisten n verwoed dat de wet is goedgekeurd zonder tot oen confiscatie der goesloiyke goederen te leiden De rechterzyrto is nog vorwoeder omdat kaar troetelkinderen de monnikken OH nonnen aan staatscontrole onderworpen worden en alleen de regeering kan mot trots terugzien op het feit haar plannen te hebben doen zegevieren Buiten Pargs is de populariteit van Loubet en generaal André toegenomen en buitengewone omstandigheden voorloopig buiten rekening latende kan men het kabinet gerust een langdurig bestaan toekennen Wat nu de overige wetsontwerpen aangaat vermogensbelasting progressief sbccessiorecht arbeidorspensioon en wetteiyke regeling der werkstaking moet de groote menigte gelooven dat het kabinet zgn goeden wil zal bigven toonen De deputè s zyn zoo haastig naar huis gegaan omdat de verkiezingen de Conseils généranx op handen zyn en dus de afgevaardigden hun constitnenten van aangezicht tot aangezicht moeten zien om dezen desgevorderd voor de goede zaak te bewerken En vandaar dat de Karaer s uiteengegaan met de belofte aan den lande dat hetgeen verzuimd was alsnog zal ingehaald worden In hoeverre de Kamer dat zal kannen doen moet zy in de toekomst bewyzeo Maar hoedanig de stemming der arbeidende klasse meer bepaaldeiyk die der myuwerkers is biykt uit de omstandigheid dat hun syndicaten opnieuw beraadslagen over de middelen om ditmaal oen greve générale te kunnen organiseeren Tot heden kon het kabinet de uiterste linkerzgda in bedwang houden maar als tengevolge van t aannemen der wet op de vereenigingen een monsterverbond tot stand komt tnnschen baar en de clericale rechterzyde zal aja hij gaf mij zen kaartje Ze was veretandtg genoeg geweest het mee te brengen Richard las den slecht gedrukten naam Ferdinand Lissow Dat zeide niet veel Of hij niet eigenlijk Lissauer geheten heeft dacht Richard en vroeg ook was het een jood V aOp het eerste gezicht zag h er niet naar uit rapporteerde Louisè Een groot tamelijk dik man Later wilde het mij echter toch zoo voorkomen En hoe legitimeerde hij zich dan Woont hij in Berlijn De koopmansweretd hier kennen we toch zoo tamelijk ook de obscure vrinden daaronder Ik kan mij echter geen meneer Fenlioand Lissow herinneren Hij had een volmacht bij zich van de crediteuren der gefailleerde firma Laudacher 4 Co £ n gat hij niet op waar h woonde Hij zat moeilijk te vinden zijn O hy zal terugkomen zeide Louise htdverend en met een beweging nSar de deur iVerwtjs hem dan ttaar mij zeide Richard snel Ja dat is waar uw vader hij wil van mij niets weten Hoe doen we dat Onder al haar verstoorde haast zag Louise hem dankbaar aan Hij had de ziekelijke dwaasheid baars vulers 09k minder verschoonend kunnen behandelen Nu blijft er voor papa wel geen andere keuze over zeide ze gedrukt Haar vader hoe deze zich onder dit lot zou houden dat was haar hoofd eigenlijk haar eenige Wordt vervolgd I