Goudsche Courant, donderdag 11 juli 1901

schien Ma Toel hoogere waarde baddaa dan door bet gewicht in zilver vertegenwoordigd wordt De heer P heelt zich gehaast de regeering in kennis te stellen van de vondst Een droevig ongelnk ia Zondagavond laat gebeurd in een spoortrein tusgchen Biesenthal en Beman bij Berlijn De kleeren van een jong meisje raakten door vonken die uit de locomotief door het geopende portier van de coupé vlogen in brand De ongelukkige prong in haar angst nit den in volle vaart rijdenden trein en stierf gistermorgen aan haar wanden in het hoipitaal te Eberswalde Op de VendOme zuil te Parjjs die door de Commnne werd omgehaald stond een bronzen beeld van Napeleon I Na de Commnne was dat standbeeld verdwenen en bjj het weder oprichten van de zuil moest een nieuw gemaakt worden Thans is het oude nit de Seine opgehaald Toen de Commnnards aanstalten maakten het monument te vernielen besloot markies de Castrone het standbeeld ten minste voor verwoesting te bewaren s Nachts gelukte het hem drie vertrouwde werklieden te 1 gen die het standbeeld van de zuil afhaalden en in de Seine wierpen De markies werd kort daarna door de Commnnards doodgeschoten en dat was waarschijnlijk de reden dat niemand wist waar t beeld gebleven was Na dertig jaren onder water te ziJn geweest ia Napoleon nu weer beschikbaar Maar waarheen er nu mede Ter aanvulling en tot recht begrip van de komende gebeurtenissen laten w hier volgen hetgeen het weekblad HoUandia berichtte na de gevangenneming van den heer NoSls van Wagoningen De heer van Wageningen was in 1886 oprichter geworden van een naamiooze vennootschap De Ettectenbank De Kleine Kapitalist met een nominaal kapitaal van f 80 000 En een der groote dingen van deze bank was het stichten van twee flnancieele blaadjes De Kleine Kapitalist en De Rentenier organen die zich gelgk han titel aanduidt vooral richtten tot den kleinen goedgeloovigen geldbelegger Uit kinderlgke genegenheid jegens hun stichter legden ziJ er zich vooral op toe de aandeelen van de Effectenbank De Kleine Kapitalist aan te prijzen en mochten dan ook de voldoening smaken in 1891 het kapitaal dier bank tot f 150 000 te zien aitdtjen nadat in 1888 een 5 pCts obligatieleening van f 36 000 en in 1890 een 6 pCts dito van 1100 000 uitgegeven was Inderdaad was in het voorjaar van 1891 een dividend van 6 pCt verklaard dat echter omdat de toestand der kas het niet toeliet voorloopig niet zou worden uitgekeerd Doch de verklaring der 6 pCt dividend gaf natuurlijk aan de twee financieele organen der bank alle aanleiding zoowel aandeelen als obligaties warm aan het geldbeleggend pnbliek aan te bevelen en er werden er aardig wat geplaatst De kas der vennootschap zelve bleef evenwel vrj leeg Een aandeelhouder die zijn 6 pCt graag had en ze na een jaar nog niet binnen kreeg had daartoe de vennootschap in rechten aan te sproken En zie in Januari 1892 werd op t onverwachts in een vergadering van aan Mlrecte üpwrwegverUDdlngen aet tiUUUA Zooierdleist 19U1 AanKevangeD 1 M TUd vai Oreeowlek 1 i SOVDl ROTTlRDlHflM nm B i i II 7 111 11 1 8 9 0 a M 9 SI 9 17 10 l 10 1 ll U 11 18 li iS 1 1 17 i l S 80 8 4 8 53 4 89 4 14 8 U i t4 1 18 7 08 7 i 7 44 14 4 17 l l 9 14 lO l 10 411M 8 14 J 10 1 8 81 S 10 80 41 10 87 7 47 07 5 l 9 JJ 10 4 ll O 11 47 7 I ll l 1 10 7 a 11 4 tknilbiu tegn kalm maktprüi H H Uu1kIu SpMf L Etti uivlmnl kaw i 1 tlUta DiulH 4 01 8 11 5 18 5 17 5 SS 5 45 a 8 6 10 T 1 4 U8 17 1 54 5 41 8 r 1 14 1 45 S 4I 4 08 4 46 5 8 04 1 7 0 7 IMJL a 4 5 1 9 1 5 5 t 4 08 6 10 1 1 09 1 0 9S 4 08 4 08 4 S4 4 50 1 18 5 49 e 4 7 0 7 18 Ï0l 4i 9 47 10 1 15 11 04 X Iitn urrliaalbwiii tn 4a OoBl a U dar Wafou Liti 5 4 1 7 9 0l 8 8 9 17 9 58 9 5 10 18 10 48 ll ii 8 18 10 0 8 4 C 10 I7 i S8 E = 10 8 16 a 49 7 67 4 S9 9 44 in l 10 4 10 48 11 1 11 57 S o g D k l NSTBSDlH itoa a ai Soadk 8 38 ll SI 9 1 10 0 10 5 11 01 I IO M II 1 07 4 411 a ta 1 4 51 10 19 10 80 10 11 ll 8 AnutW 01 5 9 10 10 11 04 19 4 l t7 1 57 8 11 4 14 4 67 MO 1 48 8 44 9 85 10 8 11 08 11 47 11 5 lAmitC 14 9 1 10 5 11 1 1 O 1 10 t l tO 4 7 t 11 5 45 8 01 10 it 11 18 la tS 18 14 I l lo ao ii o 10 4 1 48 10 54 M9 ll l 11 4 UtO 8 81 7 16 1 10 M9 U 8l 11 U1 T 11 1 11 1 10 84 4 41 0 a l 7 0 10 9 4 km W I I4 t 47 7 80 1S 4t 80 9 4 11 80 l 4i l l 1 40 8 18 8 4 01 a l 7 9 40 10 01 l ud 7 0i 7 81 8 1 9 1 10 H 10 84 ll U 14 I l M8 4 18 4 84 47 7 07 7 4 09 9 1 10 7 U 8 ir 3 4 41 1 48 11 7 00 7 18 4 SS 10 0 10 4 7 4 lO I U O t M t mJ m Im a c m iü w m Uit u s 48 i i 7 7 4 i i lu de Huhenzollem van Swinemtnde it de jaarlgksche noordsche reis aanvaard het kabinet moeite hebben zjjn tefenwoordig standpunt te beboaden BINNENLAND Men meldt uit den Haag dat naar men uit goede bron verneemt H M de Koningin het voornemen niet heeft om den 15en dezer zich naar Thüringen te begeven zooals door de Zutph j l is gemeld en ondanks tegenspraak herhaald Het request uit de gemeente Bruinisse dat aan H M de Koningin gezonden is waarin gratie verzocht wordt voor denaru De K die door het gerechtshof te s Oravenhage tot 9 maanden gevangenisstraf is veroordeeld wegens het door schuld veroorzaken van den dood zjjner echtgenoote is door ongeveer 1000 personen geteekend Als men nu weet dat die gemeente slechts een kleine 3000 zielen telt blgkt hieruit dat wel van algemeene instemming met het verzoek mag gesproken worden President Uc Kiiiley beelt dd 21 Jnoi gelast dat ket militair bewind 4 dezer op de Philippijnen ophoudt en rerfangen wordt door een bargeriyii Iwstnsr met den recliter William Taft voorzitter der commissie voor de Philippijnen aan het hoofd Generaal Chaltee de bevelhebber der Amerikaanscbe troepen in China vervani t echter generaal UacArthar als militair gonvernenr en biyit het bestuur over de nog niet geheel onderworpen streken behouden loodat de burgeriyke gouverneur alleen te Manilla en in het ten Noorden dier stad gelegen deel van Luxon heerichapplj voert Men spreekt van nieuwe onderwerpingen Ook wordt gezegd dat Agninaldo niet bjj overrompeling of verraad in handen der Amerikanen is gevallen maar omgekocht is voor 25 millioen dollar In Spaanscbe kranten is dit vroeger reeds verteld maar men geloofde het toen niet Verspreide Berichten Jemengde Berichten Men meldt uit Oedenrode Bij de ontgraving van een terrein vóór eenige maanden door de rogeering aangekocht om een nieuw post en telegraafkantoor te doen bouwen deden in de vorige week de werklui een verrassende vondst Kén meter onder den beganen grond op de plaats waar het vroegere woonhuis gestaan had stootte men op een harde met glasscherven omgeven massa die bjj onderzoek bleek te bestaan nit 300 zilveren munten en één gouden In het eerst kon men niet veel anders bespeuren dan een groenichtigen metaalklompi gehuld geweest in een linnenzak die zoodra hü aan de lucbt was bootgesteld tot stol verging Spoedig echter zag men bij bet uit elkander vallen der massa dat men met geldstukken te doen had Ér zjjn minstens 5 of 6 verschillende muntsoorten Op een stuk staat vrij duidelijk met zoogenaamd Arabische cgfors het getal U96 waarvan de 4 den vorm vertoont die dat cijfer reeds bad in de 12de eenw en vooral in de Ude eeuw veelvuldig in handschriften voorkomt Bedoeld jaartal staat op een stuk waarop gelijk ook o vele andere zeer duidelijk leesbaar is oranis spiritus Inudat domlnum Van de geheele vondst zou niets terecht gekomen zijn zonder de tusscbenkorast van den heer l itio den postdirecteur in deze gemeente Zoodra hij er van hoorde begaf hij zich naar de herberg waar een talr ke menigte bijeengekomen was om zich in het bezien van den schat te verlustigen Naar alle waarschijnlijkbeid zouden de werklui daartoe meenende in hun recht te ziJn de munten aan dezen of genen verkwanseld hebben had niet de heer P hun beduid dat dit angeoorloofd was dat nl de schat niet hun maar den eigenaar van den grond behoorde Zoodra echter de eenvoudige en volkomen te goeder trouw handelende menBcben overtuigd werden dat hunne rechten als vinders zouden worden geëerbiedigd aarzelden ziJ niet om het gevondene aan den heer P ter bewaring te geven en dit te eerder toen zü hoorden dat de munten mis Pbuiiebuk Uu Bégis de ei burgemeester van Algiers is in het vierde district van Algiers verkozen tot lid van den Algemeenen Raad Het aantal stemgerechtigden bedraagt 1399 daarvan verklaarden zich er 1287 te zjjnen r te terwijl er 149 blanco biljetten weringeleverd en 2975 personen zich onthielden Tan stemming De sociaal democratische leider Jaorès die ook al van meening schijnt te weien dat ziJn woorden meer zullen uitrichten dan z n daden bü zjjn volgelingen is te Villetranche nabij Albi waar hij een tamiliegoed bezit tegenwoordig geweest bij de eerste communie van zjjn dochtertje at een gestreng godsdienstige opvoedingkr gt De kolendragers te Bochefort hebben ten getale van vijfhonderd het werk ge taakt onder den eisch van zes francs perdag voor negen uur arbeid In verband met een interpellatie over bat gebeurde in de Arbeidsbears te ParijsBiet de roode vlaggen tor gelegenheid van en vredesmeeting is het eergisteren in den Parijschen raad tusschen dun sociaal democraat Colly en den nationalist Evaintoteenheftig dispuut gekomen eindigend met slagen over en weer Doar bet pnbliek het kabaal al te zeer meeleefde werd de tribune ontnilmd en na de heropening der zittingwerd aangenomen de motie Oalli waarbgde regeering en de prefect van politie gegispt werden omdat het ronddragen van roodn vlaggen bij bet overoinningsfeest der Republiek toegelaten en later verboden is terwijl ook een protestmotie werd aangenomen tegen het binnendringen van de politiemannen in de zaal in den avond vanden derden Juli waarbij met ruw geweldwerd opgetreden Tusschen Kvain en Colly zijn getalgen gewisseld en een duel schijnt onvermijdelijk DUITBOHHHU De keizer heeft eergisteren aan boord van Omiaa Loa 1 14 l il l iO WoeraiMhl door T l s 4 11 01 4 11 4 18 iflnwerkirk 7 i I0 j ll U I S9 9 11 4 0 koHwdu H t ii T U 9 0 9 4 lO l lO ia 11 19 ll 0 1 S4 l 4t 1 18 1 0 esttarduiD F f I I4 11 18 kottotdun B 0 9 0 I 10 01 U tt 1 iUaa It u kUM Itri lilHiUh Of Wm iti 4 1 MMarfH M p h ntwkiUattu nor la kl II lOnlBDaK SOOOa lUa itm ii ao l 8l ll SI 11 4 1 04 Ut at 4 4 i to a 04 f ll 7 4 1 41 t Ol l il 1 11 4 1 17 10 IM lottwdam Bmti RotUtdra D F KoUanUm U ÓapalU Klrawerkuk Hoordrwht oada 9 40 9 48 t i 7 41 9 18 9 47 10 11 10 S 10 8 10 48 0a 1 84 t OO 9 87 10 01 10 1 10 49 t ilUn 1 U f k 11 5 II OS 11 11 flOUDl UENHtaerlaa laraa 7 1 IT 41 9 11 11 10 00 7 1 l 7 SI o ul 7 11 1 14 7 119 0 I l 8 9 4 10 101 10 1 11 1 l l U a U 56 U 1 68 1 4I 4 19 4 10 I l Qooda Ïavnih Uoeie Venbari Had 11 05 l OÏ Jr JW UI l U J 18 11 80 F 1 8 5 17 a 1 8 e O l i A U I M H ü 11 t vla vwaa 10 14 lO I U 0O l 8 ll a U 4 8 11 1 ll 4 ♦ 10 4 11 47 U m 10 8 18 Ml 5 04 i 9 07 a a ao 7 10 7 8 7 6 7 8 7 54 1 0 7 1 7 50 l 5 id i I t 4 48 0 7 4 l oull Üldaw W wd UlnaU a 07 4 7 00 K U M 9 89 10 14 ï=ï ir iS S KJt i S V a l i t l WoarilM Ovidav 68 Ooada 10 45 11 85 11 4 U 45 15 65 1 7 1 44 0 4 4 11 4 4 5 8 5 4 deelhonders tot de likwMatie dar vennootsshap besloten De obligatiehoaders kwamen daar eci t gaandeweg achter en in April 1892 provoceerden zS het faillissement van de bank Toen de kas van de bank werd opgenomen bleek daarin aanwezig te zijn 72 cents aan effecten f 312 50 aan div f 37 terwjjl de curator er nog in slaagde voor eenbaar oude persen die bg besluit der aandeelhondersvergadering waren ingebracht in een nieuwe vennootschap De Citgerer en Druk kerijMaatschappij voor de bank 1 1100 machtig te warden De aldus geboren Uitgevers en Druk kei4jmaatschappy zette nu de uitgaaf der onmisbare financieele blaadjes voort keerde eenige mooie dividenden uit en verdween Maar de onsterfelijke Kleine KapiUUst en Rentenier gingen niet onder Immers in 1894 richtte hun viuohtbar vader weer een nienwe vennootschap op de HoUindsche Uitgevers en Drakkergmaatschappij oorspronkelijk kapit f 50 000 In 1894 keerde zg uit 2J ptt in 1895 10 56 pCt in 1896 11 2 pCt Een zoo bloeiende onderneming kon niet nalaten haar kapitaal nit te breiden En dit gebeurde 1 lliOjOOO Toen g ook deze vennootschap den weg van al het tgdelgke en geraakte in ontbinding Doch de Kleine Kapitalist en Rentenier werden niet verzaakt In 1897 werden zg overgenomen door en spiksplintemienwe vennootschap van den heer W P van Wageningen de Hollandsche Stoomdrnkkerg en Uitgevers Mij kanitaal f 60 000 in 1898 uitgebreid tot f 600 000 Met deze ontsproten en bloeiden nu gaandeweg een gansche reeks vennootschappen en maatschappijen in de meeste waarvan de heer W P van Wageningen president commissaris werd Een zoo gewichtig man kon natuurlijk zulk een eenvondigen naam niet meer dragen En in Juli 1899 werd dan ook hg circulaire doOr den heer W P van Wageningen meegedeeld dat hg zich voortaan zon noemen W P Noëls van Wageningen onder welken voornamer en gewichtiger naam we hem dan ook hebben zien optreden in zake het Fonds tot Oaadwerkeiyken Steun Nadat nog uit De Bentepier een paar staaltjes zgn aangehaald van de wQze waarop de aandeelen zijner maatschappgen door van Wageningen werden aangeprezen besluit het weekblad HoUandia Toen de eerste bank van den heerNoSls van Wageningen in 1892 failliet verklaard was heeft de curator mr Q Vissering bü de justitie aangedrongen op een vervolging waartoe deze destijds echter blgkbaar nog geen termen aanwezig achtte Thans hebben alle zeven caratoren aanklachten ingediend en ia een instructie tegen den heer No Is van Wageningen begonnen 5 tHb Tl St 4 I l 10 Of men thans zal vinden dat zjjn handelingen de perken onzer Strafwet te buiten zijn gegaan is een vraag voor de toekomst Maar erkend moet worden ook als we denken aan zgn optreden in de Transvaalsche zaak on de aanleiding van z n villa als residentie aan president Kruger een handiger speler van hut moderne financieele reclamespel dan de heer Noëls van Wage ningen kent ons land niet En krijgt hjj ten slotte de kous op den kop t zal wel zjjn omdat ons land toch igi nlgk te klein is voor zulk een financieel genie Twee journalisten nit Garz zjjn bg het beklimmen van den Hochlantsch bg het Worther Meer in Oostenrijk van een 60 M hoogen bergmuur gestort en gedood Dinsdag 9 Juli werd in het Musenm van Kunstnijverheid te Haarlem de twintigste jaarlgksche vergadering van den Raad van Bestnur van genoemd Musenm gehonden Nb een bezoek aan het Museum de Boekerj en de School voor Kunstngverheid Waar de teekeniogen en werkstukken zijn tentoongesteld gedurende den afgeloopen cnrsus door de leerlingen vervaardigd werd de vergadering in de Raadzaal voortgezet Daarna deed de Directeur van het Musenm de heer E A VOB Saher eenige mededeelingen omtrent de overblijfselen der bouwwerken da burchten en graven der Blasgers de primitieve bewoners van Helles alsook lomtrent de gouden sieraden bekers en wapens die in de graven van Ngkenas en Vapbid gevonden werden waarvan op bet oogenblik deor de bijzondere welwillendheid van een OndGrieksche Knnstontwikkeling belangstellend Nederlander een groot aantal reprodnctlén in het Museum tentoongesteld zgn Twee zoontjes 9 en 11 jaar oud van den veldwachter K nit Lensden waren hoewel het hun verboden was gaan visschen Beiden zjjn te water geraakt en verdronken STADSNIEUWS GOUDA 10 Juli 1901 Uitslag der overgangsexamens aan de rgksh burgerschool Uit I naar U J G Arentz J W van Cittert G J Doeieman J C van Eeten T A Hooftman J C de Jong voorw P C Kooiman A M Knysten J Lodder O van Meurs J van der Meulen J de Mink AdelheidMiddelveld Vierssen R J Montgn D A Oskam voorw Sophia den Oudsten J J F Pino J W F C Proper Nelly de Raadt J Reneman voorw W A Rotteveel J N Soheltema J J Septer H Th Septer B Sibbes W Vrjjlandt J Wgffelman C J D Wijffelman Niet bevorderd 9 Oit II naar lU G van den Berg C P J Besseling Ph van der Breggen P de Brnyne S L Cats B Corti A M Dirkzwager A J Donk J M A J H von Freijtajg Drabhe W A öoddgn F W M Halewgn voorW 6 van Horwaarden G E van der Hoht W H Houwing ja Kersbargen H K ol C N H V Lawick van Pabst W J de Moog W den Oudsten M de Raadt H B T L van de Roer J C Sibbes J Sikkens G A van der Straaten F N van Vliet N van der Want D van der Want O J Wenrman G A de Wilde Niet bevorderd 8 Van III naar IV P van Acker W P J Andreoll H A Bitter Klemeger Jaeoba W Bokhoven Adr D J van der Breggen J A Broer D M van Bunren K F Dnijts voorw J P Emeis 8 van Eijk P Glavimans G P Qroeneweg Maria de Jongh P Klapwjjk W P Monttjn J A Teijlnck G J IJssel de Schepper J Smit W P F L Winckel A S vw Wflnbergen voorw niet bevorderd 3 Dit IV naar V J van Bgn van Alkemade a e de Blanw Bnrgersdijk H W Cremer C F M Dnizings K Gondawtard J A de Haas J de Jongh J M P van Kampen A P Kersborgen A J Kbos J Kortenoever voorw P M Montïn J Maiuchot C A Mnller M J J Ni lsen B Pisa P Samsom J C Schilt H J Th Thoman J van Velzen G van der Waals G Wgnaendts J A Wfisaendt Niet bevorderd 2 Toen gi ter n némidda omtrent half een de arbeiders bezig met het doen van peilingen in den Boll IJssel bS het voor anker liggende directie vaartuig terug keerden vonden zü de daarop tot het noteeren van waterstanden achtergebleven T K uit Gouda niet meer aanwezig Hat Termoeden dat hier een ongeluk had plalab gehad erd spoedig bewaarheid daar na eenige miqnten zfn Ijjk onmiddellijk naast het vaartuig werd opgehaald Op welke wijze hij overhoord is geraakt zal steeds een raadsel bluveo Het peilregister was nog te 11 15 door hem ingevuld T K wiens vader voor twee jaar stierf was thans de stenn en hoop zgner moeder Mr Th B eengkerk heeft de benoeming tot lid dn Tweede Kamer voor Amiterdam YU aangenomen Hier zal dus een nienwe verkUoing moeten plaats hebben HiAtruoHT Sister morgen zoo de jongste knecht van den metselaar v D op het dak Tan e n der hnixen in dan Ooievaar helpen Door een of ander toeval raakt hg van het dak af komt in de goot terecht houdt zich daar even vast doch laat zich toen weer vallen en komt zoo op den grond terecht ZiJn hoofd werd zeer beschadigd en de arm deed hem veel pijn zoodat geneeskundige hulp noodzakelijk was RïinwuK Bg de j 1 Vrijdag gehouden stemming voor drie leden van den gemeenteraad hebben van de 285 stemgerechtigden 161 van hun stemrecht gebrnik gemaakt Van die 161 uitgebrachte stemmen bleken er 3 van onwaarde te zjjn zoodat geldig zgn uitgebracht 158 stemmen Van die 158 geldige stemmen bekwam A J de Goeg er 144 G J de Jong 40 C Scheer 121 en A van Spongen 143 zoodat de aftredende heeren A J de Goeg C Scheer en A van Spongen herkozen zgn tot lid van den Raad KanPEK 1 D IJsEi De gemeenteraad alhier heeft besloten een nieuw gemeentehuis te bouwen Kbucfes a d IJssL Door een onzer inwoners den heer C van der Giessen Jr scherpschutter der schietbaanvereeniging te Kralingen zgn op gehouden Internationale schietwedstrijden te Luzern Zwitserland 2 prijzen behaald Poslerijeii en Telesraitlile Bij bet laatstgehouden examen voor den postdienst zijn geslaagd de surnumerairsder posterijen en telegraphie F B P Wgs te Rotterdam telegraafkantoor W A Kloosterboer te Arnhem postkantoor G M A J Smitt J N H Pel J H Callenfels en C de Haaa allen te Rotterdam telegraafkantoor Benoemd 1 Jnli Tot adsistent te s Gravenhage de conducteur der brievenmalen 3de klasse B J Voskamp van het spoorwegpostkantoor No 3 te Utrecht tot brievengaarder te Schermerhorn J de Groot en te Runt J C Vos 16 Jnli Tot adsistent te s Hertogenbosch F P Mommersteeg thans kantoorknecht aldaar Bevorderd 16 Jnli Tot klerk der posterijen en telegraphie 1ste klasse de klerk 2de klasse J Ponne te Enschede Verplaatst 1 Toll De klerken der posterijen en telegraphie 2de klasse S Douma van Leeuwarden telegraafkantoor naar Borgnra Jan van Djjk naar Leeuwarden telegraafkantoor en H van Dgk naar Zwolle postkantoor beiden van Amsterdam telegraafkantoor de telephoniste mej A J van Lier van Rotterdam naar Winterswijk 16 Jnli De commies der telegraphie 3do klasse W Brauckmann van Gorinchera naar Schoonhoven 1 Aug De klerk der postergen 1ste klasse T E Kolk van Winschoten naar Amsterdam telegraafkantoor onder intrekking van zijne verplaatsing naar Bergum op 1 Juli 1 1 Een jaar verlof verleend 1 Juli Aan de surnumerair der posterijen en telegraphie mej A A C van Pienbroek te Utrecht postkantoor Belast met het beheer voor twee jaar 1 Juli Van het bijpost en telegraafkantoor Driekoningendwarastraat te Arnhem do commies der telegraphic 3de klasse J 1 P Hulzer van het hoofdtelegraafkantoor aldaar Idem voor één jaar 1 Juli Van het bjipost en telegraafkantoor Plein te Haarlem de op 1 Juli te Haarlem geplaatste commies der telegraphie 3de klasse N W F Janssen Eervol ontslagen op verzoek 1 Jnli De klerk der posterijen en telegraphie 2de klasse J G Soer te Amsterdam telegraafkantoor 1 Aug De telephoniste mej E E Fortuin te Amersfoort Vacante directie Postkantoor Varsseveld 8ste klaaae Jaarwedde f 1100 en vrjje woning Pensioensgrondslag f 1300 Borgtocht kan nog niet worden opgegeven Sollicitaties in te zenden vóór 30 dezer VERSCHEIDENHEID Te Moskou is een moordpartij op groote schaal ontdekt gepleegd op kinderen door een dokter en een ziekenverpleegster Ouders die hun pasgeboren kleinen uit den weg wilden ruimen gaven hen over aan de zorg van het edel tweetal dat hen om believen bracht Tot dnsver zjjn 20 kindermoorden geconstateerd De dokter en zijn handlangstar zgn gearresteerd In een opslagplaats van katoen te Liverpool brak Zaterdag brand uit 3000 Balen katoen zgn door het vuur vernield Nieuwe Zending PARAPLÜIES Sassen en Handsclioenen A VAN OS Az Md TaiUenr Kleiweg E 73 GOUDA Telepkoam Ito 31 Anislerdam Slotkra Beurs van Vrhrs 9SV s 8 i 90V 8J IV 4 ao i 98 98 a 8 JDLI 81 Nin U llD Ort Ned W S dllo düo dltc 8 dito dito dito S HoKSi Obl Goadl 1881 9 4 TAUl Iaai higringl88 81 6 Oowilll Obl w papier 1888 5 dito ID iil erl888 6 Poineu übl met coupon 3 dilo Uoket S 67 98V 101 90 8 1 615 484 51 194 97 1 1 4 n l us 6 11 98V 100 9 914 140 BIV 108 I 87 69 64 99 101 10 7 1041 aDal us Obl Bioneal 1894 4 dilo öeconl 1880 4 dito bq Botha 188 4 dito bjj Hop 1889 90 4 dito ia goud laen 1883 8 dito itito dito 1884 6 SpillJi Porpol icbuld 1881 4 Tduiij lepr Conv loon 1890 4 Oeo leoning serie D j Gocleeuin aerieC ZuiD AnEp T oblg 189J UtUDO Ob lilt Sob 1890 8 TnneiIA Obl onbep 1881 4 AHinauit Obligalien 1895 8 KoniiDAlI Sted lMU 1894 8 NsD N Afr H ndola nd Arsudab T b M j Cerlifio ten DoUMulKibippij dito I Aru Hypotheekb pHndbr 4Vi ult Mij aerVoratenl a nd a Gr Hypollicwkli pnndbr 4Vi Nederlandaohe hauk aand Ned Handelmulaeh dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Kott Hypotheekb pandbr 4V mr llypotbeekb dito 4V Oona OastHoni benk und UUBL Hypotheekbank pandb Amiuka Equt hy poth pandb 4 Muw L O Pr Lion cert 8 lu Holl IJ Spu r Mg aend MÜ tot Ktp v Bt 8p aud Ned led Spoorveg m aaud Ned Zuid Afr 8pm nd dito dito dito 1891 dito 41 i IMLII Spoorol 1887 89A Bobl 8 Zuid It l 8p mi A H obl 8 PolrK Waraobau Weonen aand Roat r Ru 3pw lHid obl 4 Ballisohe dito aard ïaaioWA dito aand 6 Iwang llombr dito aand gunk Uh As ir 8p kap ubl 4 dito dito oblig 4 AHnlXA Cent P c Sp Hij obl 5 Ohio k North W pr Cr aand dito dilo Win St Peter olil 7 Denrer k Bio Or Spm cert r a lUiuois Central obl in goud 4 1 Louiar k N k illi Oer a D 1 107 MeiiMi N apir Mii lehvp a 106 Uila K niur 4pCt pref ssnd N Tork Ontario t Weat aand 88V Ponn dto Ohio oblig Oregon Calif Ie hyp in good 6 104V St Paul Minn Ii Manit obl On Pao Hoofl n oblg 8 dito dito Line Col U hyp O 5 Stad Bru ei 1886 lOSV U Vi 117V 10 4IV Hole Theiaa Regullr Qeaeboh 4 OoRINi Slutsleenig 1860 6 K K Oo t B Cr l880S Sh nji Sua tlidlW 3 188 Nmi Vrt M ATb Spool eert van de nog voorhanden MantelSj Costumes en JTAPOKfilTOf f i tegen veel verminderde prijzen ü SAMSOM Amsterdam 9 Juli 1901 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zjjn in de week geëindigd 9 Juli door tnsschenkomst dier bank verhandeld de volgende minder courante fondsen Scrip Nederl Centraal Spw Maats 26 pCt Aand Betidentiebank ta s Gravon hage ex 99 Willempark Bonwonderne ming f 485 Weltevreden Exploitatie MiJ van bouwterreinen 130 pOt Nederlandsch Indische Hont aankap Maats 15 Bongga Landbouw Maats 90 Snmatra Cultnur Maat 185 BilUton Maats 2e rubriek f 1800 Katajan Mgnbouw Maats 104 J pCt Koninklgke Stoomweverij te Nijverdal 150 gew Stoomspmnerg Twenthe 15 Nederl Scheepvaart Maats 85 Oost Indische Zee en Brand Assurantie Maats 80 Amsterdam 9 Juli 1901 AL nieuw ingekomen wijzigingen van vraag en aanbod in het Weekblad van de Commissiebank vermelden wij U de volgende fondsen GEVRAAGD i i pCt pandbr Nederl en Javasche Hyp Bank 95pCt Aand Passage Mg te Rotterdam 37i Ned en Javasche Hyp Bank 95 Kon Nederl Locaalspoor Willem m 102 Spw Mg Almolo Salzbergen 109 Venn Nederland Maats van Verz o h leven 106 AANGEBODEN Winstaand Kon Paketvaart Mij f 610 Opr aand Weltevreden Exploitatie Mg van bouwterreinen 250 Granplacer Mgnb Mij 28 i pCt pandbr Nederl en Javasche Hyp Bank 97tpCt Aand Residentiebank te s Graven hage ex 100 pCt Weltevreden Exploitatie H van bouwterreinen 132 OUig 3e Hyp Klalmg Suikorfabr 56 Aand Kon Stuomwev te Ngverdal 150 pref Stoomsp Twenthe 45 Transatl Handelscomp ex 99 Z O Ned Amer Hyp Bank 100 Nederl Scheepvaart Maats 95 Kon Nederl Locaalspoor WUlem III 104 Spw Mij Almelo Salzborjen 111 Nederlandsche Lloyd 60 Aiivi iiTii i Tii N De Heer en Mevrouw KOOIMAN BILU4BT geven door deze bericht vtn de geboorte van een Zoon Amïebfooet 10 Juli 1901 ♦ ♦ Heden overleed te Enschede op bijna 55jarlgen loeftgd onze geliefde Broeder en Behuwdbroeder do Heer fierardus fieler m der Garden Gop Kapitein der Infanterie 10 Jnli 1901 GouiiA A K Vi DBB GARDEN O W E VAN UBB GARDEN UI Sti klke Bkïda C L DROSSAEKS O ö DROSSAEBS VA DSB GaHD K A J VAN iiZR GARDEN PahImakibo L W C G V d GARDEN M G VAN DER GARDEN Bouvï Telephoonnet Qouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlegf en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rjjks Intercommunaalbnrean Op 15 Juni 124 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCH MARKT C A V a LOO ARTS voor ZenuAV en Zielsziekten Goudsche Singel 51 BOITJSItD JU SPREEKUREN 1 INRICHTBg VOOR PSYCHOTHBHAPIL GEEN BETEB adres voor aUe soorten aCHOES WBUK als hel Noordbrabantscli Sdocii en Laarzenoiagazijii Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegstceg Aanbevelend C SMITS Alle reparatién en aangemeten werk