Goudsche Courant, vrijdag 12 juli 1901

Vrijdag 13 Juli 1901 40ste Jaargang No 8551 GOUDA ftOUDSCHE COIMNT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No Hit ADVEllTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letteic worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adverteiïtiën tot 1 uur des midd relefooa Ko 8t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CEISTEK Op bet laalste internationaal congres van Tandheelkunde gehouden te Parijs ter gelegenheid der Tentoonstelling van Parijs van 1900 weid Odol genoemd het beste van de mondwaters die tot tiog toe in den handel gebracht zijn Priji per heel fluoon P 1 balre flaoon O eent Openbare Yerkooping remcenle RICUWUK op MAANDAG 29 ULI 1901 des morgens te elf uren in het Kofflehoia van K HOOGENBOEZEM op liet Dorp ten overttaan van den te Gouda resideerenden Notaris G C FOKTUIJN DROOGLEEVEB van eenige perceelen Wei en Ilooiland in den polder BROEKVELD en VETTENBROEK onder de gemeenten Zwammerdam en Reeuwijk te lamen groot 11 Hectaren 20 Aren 45 Centbren Te aanvaarden vrjj van haur 1 December 1901 Tp veilen in drie perceelen De perceelen lün dageHVs te beiichtlgen Nadere inlichüngen geeft voornoemde Notaris FORTUI IN DROOGLEEVEK te Gouda Opealare Verpaclitiiig te SLUIHV IJK gemeente BIED WIJK op MAANDAG 29 JULI 1901 onraWdellt k na afloop dor op dien dug aangakondigde veiling van Landerijen In het Kolflehuis van K HOOGENBOEZEM op het Dorp ten oversUan van den te Gouua resideerenden Notaris ö C FORÏÜIJN DROOGLEEVEK van 29 Hectaren 71 Aren 36 Centiaren WATER als VisscherS RIET en RUIÖTLAND BOSCHHAKHOUÏ WEG enz op Ravensberg en s Gravenbroek in den Zontmanspolder te REtlVWlJK Voor den tijd Tan 6 jaren In twee perceelen Dagel ks te beiichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde NoUrls FORTÜUN DROOGLKEVKR te Govda FEAUSCEE STOOMVEEVEEIJ obisiiilschis Wassclitirij TAK H OPPEMHEIMEK 19 Kruitkafle Botterdam Oebrsvotwrd door Z M dm KoBiBK der B l n Uoolddep4t voor GOUDA de Hwt A VAN OS Az ftp oi liteit Toor hst toornen n wrren n II UMran eu t me g rderob n alucolr alle Kindnntooderan i peciale inrichting oor het loom n v i nluchemautel Tseren bont eu Oordinen Ulolkleedeo ni worden n ir d oienwate en laatste methode geverW Openbare Verkooping TK GOUUA ten overstaan van den Notaris G C FORTÜUN DROOGLEEVEB op MAANDAG 22 JULI 1901 des morgens te el nren in bet Kolfiebnis HARMONIE aan de Markt van Fm op den btslen winkelstand gelegeo WINRELHUIS WOONHUIS en ERF met alzonderlgke BOVENWONING in de Wpstraat op den hoek der Kerksteeg aan de Markt te Gouda wük A No 48 kadastraal bekend in sectie C No 182 groot 1 Are 2 Centlaren Verhuurd tot 1 Mei 1902 voor l 7M s jaars Te bezichtigen Woensdag 17 Donderdag Ih en Vrijdag 19 Juli aanstaande van 2 tot 4 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geelt voornoemde Notaris FORTÜUN DROOGLEEVER te Gouda GeljroedersSTEENSMA Bloemisten ïurfsingel TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS DAHLIA S welke den gehoulen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prgken en doorbloeien tot de vorst intreedt VERDEK HET BEKENDE INI ECTE V CIDER m dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen on vruchten onschadelijk is V Uier r0 50 Vi Liler f Ü 80 Liter 1 1 50 m Op het Atelier van II 8 IUSOM kunnen tegen flink salaris gedurende het geheele jaar voor vast Costumerokkenworksters geplaatst worden Echt Zeeiiwsch Tarwebrood a oent dt K Q A SLÈGT NI EUWE HAVEN 27 n Hel Iwrta auduMfbtt makkdrkMafonmUiMToacHMna I H ladaAppntuarnnCK MItarftS V F lirila twIMtr M MaMMtoa dllV op naun i fiMRksiMrtL i i iiii i i n a i n r n ii mi ir t 9r Woor de lier§lemiiiiiig op YKIJD tG 19 JULI worden drliif eiid aaiibe oleii 1 i wmi DISTRICT I DISTRICT II Aftr lAé F TANMSIBAATEH HET BESTUUR AMEHICAN VUIJCHTEITPUDDIFG is t Qjnste dessert en een sieraad der tafel Probeer t eens en ge zijl er verrukt over FrUs par pakket 20 cent Aanbevolen door vele Eookscholen en Hotels Verkrijgbaar by alle Winkeliers in Comestibles Hoofdagent M v D BORG Rotterdam Hoogstraat 226 Fabrikant A J POLAK Wildervank Geen Kinkhoest Geen Influenza vomiiiauKE il KaïööT Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoenintjf binnen den kortst mogelijken tjjd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DmivenBorst honig Extract M E L I A K T H E Suptrit uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM H N VAN SCHAiK Z DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firms WOLFF Jb Co Westhaien 198 Gouda D MIKBIBS Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILÜ Veerstal B 120 te ourfa A BODMAN Moordrecht WNKSB Nieuuxrkerkad IJul A N v i ZESSEN Scimmhmen 1 Ta TOKKEN Boikoop B V WIJK Oudtwaln H ROLLMAN Bodegraven A 8CHEISR Haastrecht P W r EDE Ottdewater K tas dbe HEIJDEN te Reeuayk P r d SPEK MoercapttU D T o STAR Waddingêveen Wed i HOLST Waddingtvetn DelftIghe SlaQlie Anll§eptl§chc Tandpoeder en Antlgepll§ch lfoiidllnelnui vam E ASSÜXO Taudartg te i Orarenhage 07ERAI VÜBKRIJOBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gonda Xet voora 2 op de ECHT Juuidtaékaa g met rood iettanb JDberlahnstein OmteTEUKDCR VICTOHIABRON OSk IUHtlSTHII G i f® =o 5 O wal 4£££i£ft wrkriigbaar Maatschappü ot ExploUalie mm de ftetorta Brtm KmUitar voor SederlamL Boompfeê éO BoUerdam GoMa Druk vim A BBINKUAN Ba Bulleolandsch Overzicht Het jongste blanwboek kan in zooverre nnt stichten als het een iegel k in Engeland niet langer in twijfel laat over het vaste voornemen der Boeren om zich met niet minder dan onafhankelijkheid tevreden te stellen Het was wel noodig dat dit eens werd bekend gemaakt want niet weinigen vooral onder de liberalen verbeelden zich o a de heer Lloyd George onlangs in t Lagerhuis dat Botha eigenlek niet v in onafhankelijkheid had gerept De Standard eischt dan ook dat men van Engelsche zpe verder geen pogingen tot onderhandeling aanwende maar geweld gebrnike totdat het laatste Boerencommando van t veld verdreven en de laatste gnerillabende gevangen genomen en ontwajpend is Dit is wanneer men geen onafhankelijkheid wil toestaan inderdaad veel logischer en zuiverder dan het gemodder van liberalen zooals sir Henry Campbell Bannerman en Hassingham die in eeuwige onwetendheid omtrent het karakter der Boeren allerlei krenterige tegemoetkominkjes aanprijzen Maar wat dat geduchte geweld van do Standard betreft merkt de Voss Zeit terecht op dat dit woorden woorden niets dan woorden zün Wat het machtige Engeland doen kon om het kleine Boerenvolk onder de knie te krijgen heeft het gedaan en het is daarbj waarlijk niet kieschkeurig geweest in de keus der middelen Eb als wiJ een jaar verder ziJn en de rekening wordt weer eens opgemaakt dan zal het den leider der liberalen misschien nog spijten dat hjj niet nu aanstonds vierkant voor het herstel der onafhankelijkheid heeft gepleit waartoe het toch eentnaal zal moeten komen Dat het in de Kaapkolonie slecht gaat bemerkt men aan de Cape Times orgaan van Bhodes Het blad zegt dat het voortduren van den tegenwoordigen staat van zaken tot algeheelen ondergang moet Igden Het pnbliak heeft recht zoo luidt het verder op een verklaring van de regeering Het verlangt te weten of zjj een toestand dulden als tijdens d laatste parlementszitting toen mannen die trouw hadden gezworen aan de Kroon met voorbedachten rade een bonding aannamen die erop berekend was rebellie aan te moedigen De verlangde verklaring zal waarschijnlijk door sir Gordon Sprigg den premier gegeven worden in de aanstaande vergadering van het Waakzaamheids comité Volgens de Standard zal de premier daar spreken over den algemeenen FEVILLETOX EindeUjk Saamgebraoht 74 ===== Een xeker voorgevoel en dit was slechts een uitvloeisel van haar liefdevolle kennis van zijn innerlijkst wezen zeide haar dat hij tegen deze wreede vernietiging xijner verwachtingen niet meer bestand zou zyn Ën daaraan kon hulp m den vorm van geldelqke voorschotten of wat het mocht zijn van Richard niets veranderen Daarom liet se den man daar naast haar nu nog eenmaal achteloos haar koude handen en haar stomme jammerbUk zeide ten laatste slechts nog Gij kunt mij óók niet helpen Ën xoo scheidderi xe xa Hoe snel Ixtuise Heidloff zich ook naar huis H oedde xc kwam toch te laat Toen ze de gangdettr wilde ontsluiten vond ze die reeds geopend Haar vader was thuis en daar daar hing naast den sijnen nog een vreemde heerenhoed van verre elegant en modem bij nadere bezichtiging eenïgaxins smerig een bewüs dat de bouwmeester bezodc had waarschijnlijk den heer Ferdinand Liasort Ën nu terwijl ze de naaste deur opende droniwit ook reeds luide stemmen tot haar door Ot BcYcr slechts ééa luide stem de utden kümk als toestand der kolonie en over de bijeenkomst van het parlement De correspondent van de Daily News te Bloemfontein doet een verhaal van een gevecht tusschen Bloemfontein en Kroonstad De Britsche post in een blokhnis zag een convooi der Boeren dat trachtte den spoorweg over te steken De geheele Britsche macht rukte uit en viel het convooi aan Middelerwijl had een Boerentroep die te voren niet was opgemerkt het blokbuis bezet zoodat de Engelschen tusschen twee vuren kwamen ZiJ konden niets uitrichten en zaten leelgk in de knel totdat eon gepantser de trein aankwam die den vyand uit hot blokhnis verdreef Zes Boeren sneuvelden dertig werden gewond en de rest gevangen genomen Het convooi werd buit gemaakt Dit is de Engelsche lezing Er heeft zich in het Hoogerhuis een levendige gedachtenwiaseling ontsponnen iinar aanleiding van de door een commissie voorgestelde veranderingen in de door koning Eduard bij zijn troonsbestijging uitgesproken eedsformulier Lord Salisbury oordeelde dat de meerderheid van het volk het eedsformulier behouden wil Earl Grey meent dat het eedsformnlier nog altüd min of moer kwetsend is voor de roümsctt katholieke staatsburgers op het vasteland bestaan dergelijke formulieren niet Ook de Duitsche keizer hoeft hij zijn troonsbestijging geen dergelijke eedsverklaring afgelegd De Lord Kanselier earl of Halsbury meent dat de door do commissie voorgestelde veranderingen aan het wezen van het eedsformulier niets veranderen maar wil al het beleedigende er uit verwijderen Na lange discussie is het voorstel van den aartsbisschop van Canterbury dat de commissie de aangelegenheid nog eenmaal in behandeling neme verworpen Volgens de Daily Telegraph zal het voorstel in den Engelschen koningstitel een nieuwe bepaling te lasachen betreffende de souvereiniteit over de Australische Canadeesche en Zuidafrikaansche koloniiin slechts dan in dit zittingsjaar aan het parlement worden voorgelegd wanneer er uitzicht bestaat dat het ontwerp onveranderd wordt goedgekeurd Dit schoone vooruitzicht is intusschen reeds met het oog op de Ieren een luchtkasteel en aan hun adres is oogenschijniyk gericht een mededeeling waarin verklaard wordt dat zoo mogelijk het wetsvoorstel betreffende den koninklijken titel met een plan een niea e indeeling der kiesdistricten tot stand te brengen zal verbon kalmeerende olie daartusschen in Maiu haar vader hij schreeuwde nu in de hevigste gemoedsbeweging daar had ze alles wat ze gevreesd had I 2e spoedde zich door het eerste leege vertrek en deed aanstonds de deur open die naar het tweede leidde £ n dit werd naar het scheen door de twee daarbinnen ook niet als onbehoorlijke stoornis opgevat Mijnheer Lissow hij was het inderdaad zag haaf zelfs te gemoet als was hij blijde dat er iemand kwam Buitendien stond hij halverwege van zijn stoel op en maakte vodr Imar een soort van buigine die even wemig van goede manieren had als zijn utterhjk van dat van een werkelijk fatsoenlijk man Haar vader daarentegen en aan hém alleen hingen haar blikken staarde haar aanalseen wezenlooze Ën ik zeg wat hebt gijlieden met het geld gedaan voer hij nu weer tegen den ander uit het bloedgeld dat ge den gek hier op zich zelven wijzend en andere armen dui vels hebt afgetroggeld Ik wil tenminste bewijzen Bewijzen dit woord had Louise reeds toen ze nog buiten stond in het oor gekkmken Mgnheer Lissow steeds kalm en zoo h BÜjk mogelijk naar het scheen boog zich nlar voren en sprak Wanneer zullen de bewijzen niet schuldig blijven beste heer wanneer ge u slechts niet zoo wUdet opwinden Kalmeer eerst eens wat dan kunt u verschillende stukken inzien die ik bij mij heb Hij kreeg cmi dikke ptn efeuillè te voorschiju op de tafel lagen ook reeds versdüUimde papieren en begon met veel omhaal den zga Volgens deze laatste indcelipg zouden de dertig kiesdistricten die Ierland thans in verhouding tot de bevolking van Engeland en Schotland te veel heeft aan de koloniën worden toeT ekend De Daily Telegraph kondigt onder den uitroep Voorwaarts Australië I aan dat het nieuwe militaire voorstel betreffende de landsverdediging dal weldra aan het federale parlement zal worden voorgelegd bepaalt dat alle Britsche onderdanen tusschen IB en 60 jaar in geval van nood weerplichtig znllen zgn Verspreide Berichten FRANKKUi t Staat er met de staatbinkomstcn ovorde eerbto helft van dit jaar lang niet rooskleurig bg over do maand Juni alleen is do opbrengst aan belastingen on staatsmonopolies 14 592 200 francs beneden do raming gebleven en 27 il4 5 HOO fr linncden do opbrengst over Juni 1900 torwgl hot totaal verschil over de eerHte helft vau liet lonpeide jaar en de eerste helft van 19Ü0 69 186 000 fr bedraagt en 47 0311 900 fr mft betrekking tot de raming En einde Meihadden de directe belastingen 64 mlllioen minder opgebracht dan de raming bedroeg tewijl ündertusscheu de buitengewone kredWten steeds blijven toenemen in aantal en grootte V66r het reces hadden Kamer on Senaat reeds tot een bedrag van 29 millioen toegobtnau Laat mdn de verminderde opbrengst der directe bolastingon buiten rekening dan is er na reeds een deficit van 77 millioen over de begrooting van 1901 Bg het duel tqsschen het sociaal democratische gemeenteraadslid Colly en zijn natlonalistischen collega Evayn op den degen is de eerste in den rechtervoorarmlichtelijk gewond Nider is geblekiin dat de soldaat vanbet 147e regiment infanterie Vandesype volstrekt geen kabaal heeft gewekt b j du begrafenis van zgn vader met kerkelgkceremonieel tegen diens nadrukkolgkenWensch doch dat de jonge man thuis tegenover familieleden zgn bevreemding hadgeuit over de toebore dselen reden waarom de volijverige kulonel met do geheelezaak niet het minste te maken had alszijnde van beslist particulieren aard zoodat zgn veruordeeling tot acht dagen arrestvolkomen in orde is De commissie van den notionalen mg werkersbond beeft besloten tot hand het daarom gewondene zwarte band los te maken Bewijzen hij kende dat hoewel deze man van inksche zaken telkens weer in stilte en in zeke ren zin als onpartijdige verbaasd stond over de onverbeterlijke domheid zijner slachtolfers Onverbeterlijk voo zoover mtn de dwazen als een geheel nam geen hunner leerde iets van de anderen De menschen die hun spaarpenningen naar de Spitzederbank gebracht hadden wilden achteraf ook telkens weer weten wat madame Adèle eigenlijk met al het geld gedaan had waar het gebleven was Alsot het daarop verder aan kwam I iDe Wcener ondemeiping heeft helaas moeten tailleeren ging de heer Lissow voort terwijl hij m zijn portefeuill kraamde En dit ihelaa8 op zeer luchtigen toon gesproken was de eenige concessie aan de gevoelens van pen die een bankroet uit kracht der gewoonte nbg als iets onaangenaamK zoo niet als een schande beschouwen Wij had den van den aanvang af met moeilijkheden te kampen Ik zeg wij viel hij hier zclven m de rede omdat hij een zekeren gespannen blik van I uise had opgevangert die hem op het idee bracht dat zij van zins scheen scherp acht op hem te geven en ten slotte roogelyk met zoo geheel ontoerekenb r was als de oude ik zeg wtj omdat ik toenmaals tot den raad van toezicht der maatschappij behoorde wier crediteuren ik nu vertegenwoordig Men werkte duur Ingenieurs en dergel ijken die men toch niet kan missen laten zich schandelijk duur betalen voor elke berekening men moge die later al ot niet kunnen gebruiken Met eenige terreinen die we aankochten liepen we er in Op een deel daarvan dachten we onze having van de besluiten van den vijfden en den zesden Mei rakende bet staking sreferendnm conform aan de beschikkingen van het congres van Lens ten aanzien van de eiscben der regeering kenbaar gemaakt en in te willigen vóór den eersten October BINNENLAND PROVINCIALE STATEN ZUID HOLLAND Vergadering van Woensdag 10 Juli Do Provinciale Staten van Zuid Holland hielden gisteren bunne derde vergadering geleid door den voorzitter Mr Pntgn Commissaris Ier Koningin in do provincie an do ordo was dadolgk het rapport der commissie bolast mot hot onderzoek van de geloofsbrieven van do heeren L Hoogorbrugge Wz en A C A Nolet De commissie stelt voor dat de vergadering besluite den heer L Hoogerbrugge Wz toe te laten als lid van de staten De beer Loopuyt vroeg waarom de commissie er zich toe bepaalt tot het voorstel alleen den heer Hoogerbrugge toe te laten en den heer Nolet niet tcrwgl toch do heer Versloeg gekozen is Welke ziju de motieven De heer Visser lid der commissie meent dat de heer Versteeg eerst zjjn toelating zon kannen vragen als besloten is den hoer Nolet niet toe te laten De commissie had niet verder te onderzoeken Overeenkomstig de conclusie wordt zonder stemming besloten den hoer Hoogerbrugge toe te laten eu den heer Nolet niet toe te laten De hoer Hoogerbrugge nam na beéediging zitting Daarna wordt overgegaan tot de agenda De missive waarbij de heer Goekoop verklaart de bijna eenparige benoeming tot lid van Ged Staten aan te nemen wordt door de vergadering met applaus begroet Do heer de Monchy betuigt namens verschillende loden den heer Goekoop dank voor het inderdaad moeilijko besluit door hem genomen Hij wenscht den beer Goekoop kracht moed en lust toe om dio betrekking te vervullen zooals hg die tot dnavor steeds zoo ijverig heeft waargenomen en wensclit hem geluk dat de benoeming zoo unaniem geschiedde Toejuicbingou Mede is ingekomen van den heer IJzerman bericht dat hj de benoeming tot lid van God Staten aanneemt De Voorzitter deelt mede dat de werkzaambeden in het collego van Ged Staten bureaux op Ie richt en met het overige Roede ken te doen ilit laatste trouwens slechts om een schier woedend gebaar van wantrouwen van den kant van den ouden heer bij de vermelding van de aangekochte stukken grond at te weren Üan de concurrentie Hij had het woord schouderophalend en achteloos daarheen geworpen terwijl hij in sgn quasidocumenten bladerde het was een ijdele klank meer van die welke men de thenten om de oorcn het gonzen Den ouden man echter trof het woord ala een slag De concurrentie Daar had men het al de Engelsche maatschappij die reeds lang op de loer lag om die goudmijnen de berg werken van Steitun binnen haar bereik te brengen en die nu waarschijnlijk lang genoeg m stilte hml gewerkt om eindelijk openlijk te voorschijn te treden en het net over hiar kostelijke vangst toe te halen I Heidloff voelde hoe al het bloed hem naar het hoofd vloog terwijl het tegelijk was alsof het koude zweet op zijn voorhoofd trad Dat was het laatste I Dat was zijn diepste vrees geweest Dus dit het slimste moest óók gebeuren De concurrentie bracht hij er met hccsche stem uit terwijl hij met bevende hand naar iijn rokzalt tastte oro zijn d k te voorschijn te krijgen fZeker buitenlandsche ondernemers rtiet i Zeker f rarwchen Engelschen Italianen praatte meneer Lissow er op geluk af op los steeds blijde wanneer men hem op weg hielp en hem een vast punt bood waaraan hij weer een draad van zyn weetsel kon ophangen IVordt vervoigd