Goudsche Courant, vrijdag 12 juli 1901

Directe SpeorwegverMndlDgen met GOUDA Zomerdienst 1901 AangevangeD 1 Mei TUd vai GreeDWicb SOnOt OTTIBDlMrlaa aaiaa B 19 19 1 9 K SS 1 17 S ia 9 90 8 49 S 98 4 99 4 4 i K 94 18 7 08 7 99 7 44 9 14 9 17 a l O t I t t w t 01 w t t I 4 a 1 14 a a a 4 11 11 9 91 10 90 1 91 a a a 4 19 18 9 41 10 87 1 80 a 1 89 9 14 08 97 88 46 9 89 7 47 8 07 a 9 iO 8 99 83 10 49 11 0911 47 1 lUaaa la aa 9a klaaaa Iltra bgkalalai f 0 laaa Mia ay Ia 4H Maudait aa Oiuadai Uadaaiaalia ntaarkUjatlaii nmitU kl nrbij baar tagan aakalan mahtpnja B Hallaiiaaata Spoaa L titra i i lana l aw jai 1 llaai PiMjap a X 1 49 4 93 a a a 9 17 9 19 a 1 4 t 41 a 8 7 I 88 9 14 MS a 4 4 08 4 4S 8 04 9 9 7 09 7 1 8JI f 9 8 a a a to a a 4 8 8 8 9 48 a a a 1 S9 a a l 8 48 f9 99 a 9 08 r 11 a 8 8 a a 10 08 11 9 tl Oa li lS 1 09 i OO 9S 1 08 4 118 4 94 4 9 18 49 8 94 7 09 7 99 9 90 8 49 9 47 10 0 tO lk B Ballaalaaka a oar L Iitia aapfUouatWtrga laa 4a On K ia te Wa aa Ulk e 0 U D k k VSTtKOall aiaa aana louda 9 8 9 11 9 81 9 8 10 90 10 t 1 09 1 10 89 1 07 4 49 9 4 8 9 49 91 lO iOlOOO 10 7 11 09 JAmaLW 8 01 9 9 9 11 10 10 11 04 19 49 19 7 1 97 9 9 4 11 4 11 80 48 8 44 9 8 10 8 S 11 08 11 47 11 9 Aut a 9 in 9 18 9 81 10 11 1V 1 0 1 111 19 8 40 4 7 IJ 44 8 01 1910 011 19 19 09 19 14 Vaat 0 8 7 1 9 10 1 18 9 19 81 1 18 18 7 1 0 1 1 10 84 4 41 9 09 8 1 7 09 8 10 9J9 9 49 im r 9 94 9 47 7 90 9 9L8 41 9 80 9 49 11 80 1 4 1 9 9 40 9 9 49 00 91 9 99 7 99 9 t 40 10 01 Souda 7 09 7 91 9 19 9 1 49 10 19 10 84 11 1 IJO I 4 14 4 4 9 47 7 07 744 9 0 1 10J7 IIM Gemengde Berichten Men meldt nit Haarlem Het vermoeden bestaat dat de tweede bg den diefstal te Heemstede betrokken persoon in bet Spaame is verdronken Gisterenmiddag is achter den echoiiut te Hoog Soeren domein van H M de Koningin een stuk heide afgebrand op last van Prins Hendrik Deze grond zal voor deboschenltnnr in gereedheid gebracht worden den gewonde de eerste hulp verieeien waarna deze naar het Oastbuia werd gebracht waar zgn vinger werd geamputeerd Het bleek echter dat aan boord van een verbandkist geen spoor waa te ontdekken En de inspectenr v n den arbeid moest tot zyn leedwezen op een vraag van onzen lezer antwoorden dat de wet den ondememera die verplichting niet oplegt Doel van de publicatie is tweeërlei de ondernemers te wyzen op het onverantwoordeiyke verzuim waardoor tgdens de vaart elke hulp ontbreekt en de aandacht der Regeering op deze leemte te vestigen TerdeaU z n over twee afdeelingen t w a waarin zitiog hebben de beeren van Waaoenaer v d Velde en IJzerman b waarin litting bebben de heeren Ooekoop Daynstee en Krap By bet trekken der aldeelingen wordt de ho r T d Velde nog niet ingedeeld bg de leden van Oedep Staten omdat hg nog niet z n ontslag heelt nit de bnrgemeesterbetrekking die onvereenigbaar ia met het lidmaatschap Tan Qed Staten zoodat hg als zoodanig nog niet kan optreden Te Antwerpen is gearresteerd en naar de strafgevangenis overgebracht de adsistent T van bet spoorwegpostkantoor No 2 te Rotterdam verdacht van diefstal op de Ign Aniwerpen Amsterilam op verschillende tgdetippen gepleegd Zeven jaren geleden werd bg volksstemming in bet Zwitsersche kanton Bern de verplichte inenting met koepokstof afgeschaft Sedert laten de moeste ouders nit onverschilligheid de inenting na Nu is in een dorp in dat kanton Niederbipp een pokkenepidemie uitgebroken zoo ernstig als zg in tientallen jaren niet meer voorkwam Er zi n al een 30tal personen aangetast en merkwaardig feit voor de tegenstanders dor vaccinatie meerendeels kinderen beneden de 10 jaa dus nietge vaccineerden En 4 Sterfgevallen kwamen reeds voor Onlangs hebben de ambtenaren der Holl IJzeren Spoorwegmaats te Ngmegen en Amsterdam vergaderd ter bes reking van hunne belangen met betrekking tot het jaren geleden door die Maatschappy ingesteld pensioenfonds Men wenscbte eene betere regeling der pensioenen voor weduwen en weezen maar vooral was t de vraag wat met het fonds zou warden gedaan als de Holl IJ S M te eeniger tyd door den Staat mocht worden overgenomen De vergaderingen gaven den chef van dienst van vervoer aanleiding den heer Foppema te Ngmegen nit te noodigen eene commissie van 4 leden van het pensioenfonds te vormen voor wie dan eene audiëntie bg den raad van administratie zon worden aangevraagd Te Makassar zyn onder geleide van den politieoppasser Ajoe van Bima aangebracht twee individuen die tot de bemanning van de 8ri Tandjong hebben behoord welk vaartuig zooals men weet ruim een maand geleden werd afgeloopen by welke gelegenheid de duiker Serye en twee der opvarenden werden vermoord De gezondheidstoestand te Semaranglaat op het oogenblik alles te wenschen zegt de Sem Ct Koorts kuokkelkoortsniet het minst heerscht in zeer erge mate terwgl het getal 00 en keelzieken tengevolge van de stof en asch legio ia De helft van het technisch personeel der tram o a is ziek Niet alleen Europeanen doch ook inlanders en Chineezen leveren hun contingent De Straitsbladea bevatten het verhaal van bloedige moorden den 4n Juni door een Maleier in een vlaag van waanzin gepleegd Omstreeks half 8 s morgens kreeg de moordenaar een aanval van mataglap en gewapend met een lanspunt aan een langen stokgebonden viel hy binnenshuis een vrouwaan welke een gapende wond in den buikbekwam Hevig bloedende liep het slachtoffer de straat op waar zy neerviel en stierf De moordenaar steof een ander huis binnen welks bewoners op twee na tgdig kondenvluchten de twee achtergeblevenen een man en een vrouw werden bgna onmiddeliyk gedood Toen rende de moordenaar de straatop waar hg een Maleischen knaap die alleenrondliep aanviel en zoo verwondde dat ookhier de dood spoedig volgde om zich daarnate werpen op een Maleier dien hg van achteren in den nek stak zoodat hg doodbloedde Verder rende de waanzinnige achtereenvolgens nog een Maleier en een Chinees nederstootend tot hy stuitte op een aantalpersonen die hg eveneens aanviel om er ette Aan het station de Steeg Heten Zaterdag eenige werklieden van den heer H tien ledige wagens van de helling naar de laadplaats aan den IJssel loepen Door het niet tydig remmen liepen deze op een gereedstaanden geladen trein met het gevolg dat twaalf wagens meer of minder ernstig beschadigd werden een der werklieden in den IJasel geslingerd en een andere door het dichtslaan van een deur van een remkaat ernstig aan het hoofd verwond tverd De man die in de rivier terechtkwam is er gelukkig met een nat pak afgekomen De Beriynsche rechtbank heeft een eigenhandig geschreven testament welks geldigheid door geen der belanghebbenden werd betwist ongeldig verklaard omdat het geschreven was op een papier met een gedrukt hoofdje Breslan en het alzoo niet in overeenstemming was met den eisch der wet dat een testament geheel en al geschreven moet zyn 0f éie beslissing welke zeer zeker overeenkomstig de letter der wet is zegt de Kölnische Zeitung ook in nietrechtsge leerde kringen op prgs zal worden gesteld is te betwgielen Onder het opschrift Geen halp aan boord schröft het Hbld Een onzer lezers die Zondag een tochtje wilde ondernemen met een bootje dat dageiyks gelegenheid geeft tot uitstapjes was getuige dat een der mannen in de machinekamer werkzaam vry ernstig aan de hand gewond werd Onze zegsman bekend met de eerste behandeling van kwetsuren en die steeds verbandstoffen bg zich draagt kon Daarna worden de verschillende voorstellen over commissiën verdeeld Ie In handen worden gesteld van de heeren Korteweg Von Fisenne Gevers Deynoot Muller en Takker de provinciale rekening 2e van de heeren Conrad Dolk Evers Van der Oijp Barendrecht Van Hoeken LoeU De Monchy Van Velsen Van Vollonhoven Van Wichon en Krap lid van Ged Staten het voorstel betreltende den aanleg van tramverbindingen Leiden Haarlemmermeer en AmsterdamAlten ie van de beeren Kemmink Hoogenboom Korteweg Mees Overwater Volker en Ooekoop lid van Oed Staten de regeling betfellende het voorschot aan de Rotterdamsche Tramwegmaatscbappy 4e van de heeren Bevers van Heemstra Muller Rnyach Van Stolk Van Weel en Van de Velde de voordrachten betrelfonde de kranklinnigen verpleging de subsidie regeling be treilende de verpleging van behoeftige krankzinnigen bet preadvies over de oprichting van een provinciaal krankzinnigengesticht 5o van de heeren Van Bylandt Fock Loopoyt De Mos Verhoeven en IJzermans lid van öed Staten bet anbsidievoorstel Voor nieu ve havenwerken te Vlaardingen 60 van de heeren Visser Crena de Jong Van Dam Van Galen Pera Schippers en Duynstee het voorstel omtrent de verhoöglng van de spoorwcgbrng by Gouda 7e in handen van de heeren Kley Van Andel Brouwer Von Fisenne en Van Wassenaer lid van tied Staten de verscbilleniie ontwerpen tot vaststelling ol wijziging van polderreglementen De vergadering die heden In de afdeelingen byeenkomt is verdaagd tot Dinsdag 23 dezer v m U uur ter behandeling der alsdan gereed zynde onderwerpen Men meldt nit den Haag Dr A Kuüper is nit Brussel alhier aangekomen en heelt heden ochtend een onderhoud gehad mot mr M baron Mackay Dr Kngper denkt hedenmiddag de stad weer te verlaten Ur M baron Mackay is door H M de Koningin naar het Loo ontboden Hg ia hedennamiddag daarheen vertrokken De hoofdredacteur en alle medewerkers van bet Volksdagblad te Amsterdam waarvan mr Floris Adriaan van Hall grootste aandeelhouder en leiteiyk eigenaar is zooals bg bet procea Haas Van Hall reeds bleek besloten na ryp beraad af te treden daar zy beslist weigeren zooals Mr Van Hall verlangde zyn Kamercandidatuur in district IV in dat blad aan te bevelen l 99 1 t I t Qnda 7 11 7 9 9 1 9 99 9 09 94 MeordrcMlit door 7 19 a 40 mauwnkttk f 7 9 9 0 Oualli 7 99 9 7 totlardua U 9 99 7 44 t 0 9 99 9 49 KettwduiD F 4 i Botterdim B 9 09 9 09 9 7 10 99 10 8 ll lS 11 09 a a 11 19 a 1 a 11 90 I a 10 19 10 0 11 9 11 90 19 94 19 44 U l a a a a 11 9 a 1 9 1 08 10 90 7 7 7 48 H M de Koningin met Z K H den Prins en gevolg zullen Maandag 15 Juli voor ongeveer 1 + dagen op Soestdgk komen logeeren by H M de Konjngin Moeder tOTTIKDlK OOUOa alaa aaraa 0 19 90 a 9 49 l 9 Kottardam Betin a t t 9 41Rottardun D F a a Bottwdui H 4 49 0 04 7 11 7 t Japtlle 4 41 a Ki iiwark k 01 I KoorrtrMkt 11 9 04 a a Ooada 1 a UI 0 9 7 7 49 i AUaaa la aa 9a Uaaaa aitia aWaa a 11 91 11 49 19 04 9 18 9 47 10 18 10 8 lO X 10 49 10 49 7 49 7 99 9 00 s s4 oToO 9 97 10 09 10 11 FaadtaUat ar 4a laap tea a 49 1 7 flOODl nSN HAikSalaa maa 10 11 9 1 10 00 U I9 11 11 19 a 11 90 10 41 11 8 7 19 9 7 9 41 7 99 9 9 7 9 U9 7 8 14 7 9 9 09 9 19 Ooadt Z T iih Moore SMWraMt Zag Voorburg Hag 11 19 19 18 19 98 19 9 1 18 1 9 9 91 9 49 4 19 4 0 19 a 1 07 111 9 09 a a 1 1 9 18 a a 1 99 9 97 a 11 48 19 4 la 1 7 1 44 9 90 9 49 4 1 4 4 99 49 9 9 9i4 10 99 8 14 9 49 7 7 aUln 99 9 01 7 08 7 19 7 85 9 as 9 9 oa 44 10 1111 9 VoolUig 1 9 10 17 ZoaUim ZtK 11 89 Zeaanli Mo 8 08 p ie 48 Omida a l4 9 7 7 48 08MS9 1 9 0 10 1110 k4M S raa ltaU ap 4aa laop tu aial lacakaal wollaa 4 Baraualkatiaia all U 8 K ao 1 80 9 40 9 97 4 00 4 19 4 97 19 9 91 7 01 7 41 7 9 9 19 9 40 10 9 1 1 98 4 48 9 99 48 l KO 4 98 9 43 10 01 01 IIP 4 10 14 lt i U 1 19 m 9 94 4 47 4 49 I 91 48 7 0 7 1 9 09 9 99 9 49 10 99 10 4 laaa la aa la Uaaa atlaa katalaa L Bakalaa aaa Wljat la kl aaa aapflaanat kaaga 19 00 19 91 l K S 19 4 8 9 9 8 90 7 10 7 98 10 90 11 09 I S8 a 7 9 10 48 1 40 8 19 07 MM 48 10 4 n 11 81 1 08 8 118 4S 04 9 4 7 00 84 9 09 8 99 11 99 11 48 d 9 07 10 14 10 9 11 18 11 4 11 47 Uoniia 4 0 9 1 7 8 7 10 9 19 Oadaw 99 Wowd 49 49 8 8 10 14 10 49 j j 1 0 1 49 9 08 8 19 4 4 4 41 49 8 1 7 00 4 84 19 08 10 4811 7 4J1 7 4 10 9 11 07 I U 1 1 1 1 40 8 4 4 49 li 9J 7 94 7 4 M M 10 07 10 48 1U UtrMkt 09 f 1 4 1 11 9 98 9 19 99 UMekt 19 99 7 47 9 98 9 90 10 04 10 41 11 84 1149 WoanlM 9 07 9 44 9 0 9 97 10 7 ll 1 09 Oadaw 9 17 10 99 Osada 49 t 09 1M 9JI0 9 0 Si 10 49 11 19 19 11 IMl lyke van te verkonden Hoe ten slofte een eind kwam aan den bloedige tocht wist men niet doch de moordenaar werd met een zware wond aan het hooid ter zgde van den weg gevonden Naar hot hospitaal overgebracht overleed hg al spoedig Toen de politie de slachtoffers bg elkander zocht bleken zes personen gedood en negen gewond te zgn van de laatsten stierven nog twee tengevolge van bloedverlies en voor het behoud der anderen werd gevreesd Raden Ario Majang Koro luitenantkolonel kommandant van het korpsbarisante Bangkalan heeft eervol ontslag nit diebetrekking verzocht onder toekenning vanpensioen Het Bat Nbl scbryft Met Majang Koro zal een der flinke onde Sgnren uit het leger verdwgnen Zoo dikwijls zgn diensten gevergd werden stond bg gereed en hg heelt vele en gewichtige diensten bewezen Bg de eerste Atjehex peditie vooral heelt hg veel gedaan het ridderkruis der Militaire Willemsorde en de eeresabel werden hem voor de daar bewezen diensten toegekent En toen bg met zgn korps dat den gryze overste op de handen draagt in 1896 naar Lombok werd geroepen aarzelde hy ondanks zyn hoogen leeftyd geen oogenblik Majong Koro heelt veertig jaren het land trouw en eeriyk gediend en het bewya geleverd boeveel nut ook van inlandsche sofflcieren kan worden getrokken Aan de onbillgkheid dat slechts openkele hoofdplaatsen van Java scbntteryenbestaan en men daarbuiten tot geen enkeleoefening in den wapenhandel verplicht is zal een einde wordqn gemaakt In het begin van 1902 zoo deelt men aan het 3per Hbl van goed ingelichte zgde mede zal inalle groote plaatsen van Java en de buitenbezitfingen waar zich minstens 80 tot 100 Bhiropeanen bevinden de schqttery wordes ingevoerd Reeds wirden genoemd Buitenzorg Soekaboemi Bandoeng Cheribon Tegal Pekalongan Poerworedjo Magelang Kediri Pasoeroean Probolinggo Uuntok Palembang en Medan De heer J W H Rump Noordeinde deelt ons het volgedde mede Op 27 Juni ontving ik een schrijven uit Londen 40a Wellatreet Oxtordatreet Londen W luidende WelEd Heer Als aangestelde agent bg de Internationale Tentoonstelling te Londen in 1901 heb ik de eer n hier ingesloten een uittreksel van het reglement dier tentoonstelling te laten geworden Indien het n zonde aanstaan deel te nemen aan deze tentoonstelling met nw parlumeriën eau de cologne enz zon het my zeer aangenaam zyn nw orders te ontvangen en er nw intresten te vertegenwoordigen Aangezien de voortbrengselen van nw hnia zoo gekend en geprezen warden en de byzondere voorwaarden welke my toegestaan zgn nit rede der groote oppervlakte ingenomen door mgne klanten bevindt ik mg in staat u de voordeeligste prgs te maken en op zulker wgze dat u n van hoegenaamd niets te gelasten hebt van niets ala van het opzenden van de monstera nwer goederen naar gezegde tentoonstelling S 3I 9 14 lO K 10 48 ll 3 10 19 11 91 11 49 49 10 99 10 91 11 04 10 18 10 48 1U 9 01 9 89 9 17 9 8 9 9 8 18 10 09 9 94 i 10 17 8 89 P = 10 9 9 48 9 g 9 44 10 19 10 94 10 49 11 19 11 7 Die prgs is diegene vastgesteld door ar tikel XIV § 3 van bet reglement zegge il 50 plus de somme var 11 26 voor kosten van vertegenwoordiging installatie en alle andore welke ik ik tot mgnen laste neem en zon dus beloopen alles en alles inbegrepen tot de somme van fl 75 Vgl en zeventig golden Maar hier wordt bgzonder vastgesteld dat die prijs van 75 fl my maar zal betaalbaar zyn indien er u voor uwe tentoongestelde parfsmeriëc minstens een diploma van gond médaille toegekend wordt en in tegenovergestelde geval hetgeen bier wel voor u de waarborg uwer intresten is en biyit zou u hoegenaamd niets te betalen hebben noch aan my noch aan wien het ook zg en dat alle kosten van tentoonstellen plaats en alle andere zonder uitzondering ten mynen laste zouden biyven In de overtuiging dat deze voorwaarden voldoende zyn om uwe voorkeur te bekomen hoop ik de hierby zgnde bulletin ingevuld en geteekend terug te ontvangen voor het vervullen der formaliteiten welke nw aaneluitjng vereischt en stel mg ten uwe dienste voor alle verdere inlichtingen Vertrouwende u hiermede naar genoegen te hebben ingelicht beveel ik onze Srma voor eventueele grders Hoogachtend üw dw dienaar Hbnokik va de Bueot De heer Bnrup Het daarop van particuliere zyde informeeren en vernam dat de menechen bg wie H v d Burgt woonde niet wisten waarvan deze leefde en dat er geen tentoonstelling te Londen is behalve ep EarlsCourt welke gehouden wordt door een gewone bnurteommissie en geiyk staat met een kermesse d été Daarna wendde hy zich tot den minister van Bnitenlandsche Zaken en ontving daarop ten antwoord dat biykens van den consul generaal te Londen ontvangen bericht het aanknoopen van relaties met de London International Exhibition moet worden ontraden Ik heb dns myn 1 75 in den zak gehouden scbryft ons de heer Rnrnp en heb dan ook geen gouden medaille gekregen Toch weet ik dat er reeds personen dupe van deze handigheid zyn geworden en een zeer mooi gedrukt diploma voor een gouden medaille hebben ontvangen Vandaar myn waarschuwing want 1 75 voor een waardeloos stnk papier waarvoor men bovendien nog wordt uitgelachen is toch wa riyk te duur H Ct Yolgens de olficieele statistische opgaven zgn alleen in New York en de voorsteden gedurende de vorige week 889 menschen aan de gevolgen van de buitengewone warmt overleden Het ia nu in het geheele land veel koeler Op Haïti heelt drie dagen achtereen een hevig onweder gewoed 14 Personen zyn door den bliksem gedood en verscheidene vaartuigen hebben nabg het eiland schipbreuk geleden Boven Lorieut aan de kust van Bretagne heeft Maandagavond een hevig onwMer verscheidene ongelukken veroorzaakt De bliksem sloeg in den mast van een viaachersvaartuig en doodde een 16jarigen leerling Even buiten Lorient werd een 3jarig kind gedood Tal van boomen en huizen zgn door den bliksem beschadigd Bulgarye is geteiaterd door vreeseiyke hagelbuien Men rekent dat ongeveer een tiende gedeelte van Mn geheelen oogst er door vernield is Tien menschen en een groot aantal schapen zgn door den bliksem gedood Tq SUniza Abinskaya In het HnaaiMhe district Guban beeft zich een eigenaafdig wear versehynsel voorgedaan Een groote witte wolk daalde eerst bgna geheel tot de aarde tot groeten schrik van mensch en dier Onmiddeliyk daarop volgde een hagelbui waarby klompen ya van eén pond zwaarte vielen Alle kleine vogels on ndere dieren in die streelt werden gedood daken werden verbryzeld en ruiten van Btraatlantaams braken Hethagelbomb rd Bent duurde 20 minuten en de verwoesting was groot Te Yalta heelt het twee dagen achtereen gestortregend De buien waren zoo hevig dat de bergstroomen stukken van huizen monbelen boomen en Igken van djoren naar MC meevqeidai Te Schiedam is eergistermiddag de 8 arige Jan Janpen wanende te Broersveld a daar In de Idtngehaven gdraakt en jammeriyk verdronken Giiterenmiddag to 6 uren is in het Ziekenhnia te Rotterdam overleden de rangeerder J Viaser die giaterenmiddag op het epoorwegterreinte HiUeglnis werd overreden waardoor hem beide boenen werden afgereden n zware inwendige kneniingen werden toeplb a A i £ en hoeroidmecht F t Eindhoren te Dmnen moest een geladen kar met hooi wegbrengen Het paard was onwillig en wiide niet trekken Hy spande t paard nit maar t wilde niet bedaren Toen hy het den steel van een hooivork een slag wilde geven sprong het paard zydelings op hom toe zoodat do tanden van den hooivork genoemden persoon in het lichaam drongen Maag en I long zyn doorstoken £ r ia weinig hoop op behoud van zyn leven Vier ai nnemera hebben voor 51 000 franes de nog bruikbare overblglselen van het door brand vernielde Kon Entrepot typitwerpen gekocht pinnen 3 maanden m wi zy alles weggeruimd hebben Dagelgks worden de onbeschadige gebleven waren welke in het Entrepot I waren opgeslagen bg opbod verkocht Giatermorgen verkocht men o a 70 000 blikjea sardines De burgemeester heelt gelast dat sommige waren die door de warmte aan het bederven zyn gegaan van stadsweg zuilen worden weggehaald Nog geheel onder den indruk van den vyfvondigen moord te Gorancez is de bevolking uit de omstreken van Chartres opnieuw in opschudding gebracht door een bloedig drama 4en dronkaard Bigot genaamd was bezig zyn moeder te mishandelen en wilde haar een messteek toebrengen toen zyn zwager een haak greep en hem daarmee door een slag op hot hoofd doodde De dader bevreesd voor de gevolgen hing zich aan een boonl op Het hijet dat in de zaak van den dokter en de verpleegster te Moskon die gearresteerd zyn wegens moord op 20 pasgeboren kinderen verscheidene dames nit den hoogen adel en den gegoeden barg erstand zyn betrokken Sedert jaren reeds verdwenen te Antwerpen aan het postkantoor wissels op Nederland zonder dat men den dader wist te vinden Thans is op beeterdaad betrapt en gearresteerd een brievenbesteller vun Nederlandsche afkomst die reeds 3 1 jaren dienst had De socialisten te Gent hebben daar Maandag een drukbesochto protestmeeting gehouden over de handelwyzc der Regeering tegenover Andries de Wet De moeting eindigde met de aanneming van een motie van alkeuring over de bandelwgze der Regeering waarbg tevens van haar wordt geéischt dat zg zal intervenieeren ten gnnste van arbitrage in het Engelsch Transvaalsche conflict Binnefi korten tgd is Maandag een theehuis op de tentoonatelling te Glasgow geheel door briind vernield De brand bleef beperkt tot dat eene gebouw Stadsnieuws GOUDA 11 Juli IKOl Met e op den 17e dezer alhier plaats hebbendp inkwartiering worden belfist do daarvooir aangewezen inwoners der wyken B No 323 tot en met 726 en A No 1 tot en met 115 Aangezien geen voldoende ruimte aanwezig is oin van gemeentewege uittebesteden zullen die inwoners zelven voor het verstrekked van inkwartiering hebben te zorgen Voor hen die daarin slagen is het gewenachtl daarvan ten spoedigste niteriy k 16 dezer ter Secretarie benedenlokaliteit kelÉis ie geven I5EC11j 1 B Wy verklaren hiermede openiyk datOdol alleen dan echt is mmtneer het eerkoehl w rM te Mwe patentJlaeom ea wanneer op de etiketten onze ilnna Dresdener chemisch laboratorym Lingner voluit gedmkt is Piys ftt heel fluooa F 1 haln aoon 90 nt Nieu we Zending PARAPLÜIES Bassen en Handschoenen A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephoou Xo 3ê Amsterdam Vrkrs Slotkra BV 79 saVg 98 Vu 8 s 991 U8 90Va 81 IV Ueurs van 8 JULI fiDiEUüD Con Ked W 8 J dilo di o dltc 8 dito dito dito S HoTOi OU Oouill 1881 98 4 lTAini Inl ihrgTing 1889 8 1 Oom Obl in papier 1888 81 i duo in iilaerUSa Poamou Obl mot coupoD 8 94 8011 BS 98 dito tiotel 8 ReaUKD Obl Binnenl 1894 4 dito Oeoona 1880 4 dilo bij Rolhl 1889 4 dito bg Hop 1889 90 4 dito in goud leen 188S 8 dito dito dito 1884 5 SPAIIJB Porpol aohnld 1881 Toaliu Gepr Couv loon 1890 4 98V Oao leoning aoTie U Oao leemn eorieC U ZoiDAr Kp oblg 19 101 MiJloo Üb it Soh 1890 8 ViKEEOili Olil oubop 1881 4 SS i AuaniDAK Obligation 1896 3 90 üoniuiAK Bloil leeu 1894 8 881 NlD N Afr Handola aaiid Ar id b Tab M Cortilioaten 875 DeliMaatschappj dilo 484 Ara Hypotheokb pandbr 4Vi VU us 111 9 8 56 18 110 Mai L G Pr Lion eort Mm Holl IJ 8poor w Mij aand Mij tot Kip T 8t Spar aand Ked lud Spoorweg m aand Ned Zuid Afr Spm aand fi ilito dito dito 1891 duo 4V iTAUlBpoorwl 1887 89A Bobl s sV 10b 114 140i Sl a lOJ 107 59 l 2uid lul Spouig A H obl 8 PoLHM Waraohau Weunen aand Etial flr Huaa Spw Mijd obl 4 Baltiiobe dito a iid Piatowa dito aand 6 Ivaog nombr dito aand Kurak üh Azo r 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 AluauA Com Pao Sp My obl Chio k North W pr Cv aan dito dito Win 8t Poter olil 7 Denver fc Eio Gr Spm oort v a lUiooia Central obl io goud 4 Loulsv i Naahvilli Oor v aaml Mekico N 8p Mij lehvp a 81 lOSHisa Kaniaav 4pCt pref aaud l N ïork Ontaaio k Weat aand 88 Penn dio Ohio oblig 8 I Oregon Calif Ie hyp in goud 104Vi 8t Paul Mimi liManit obl Dn Pao Hoofiijn oblg 8 dito dito Line Ooi Ie hyp O 8 OiNiDi Cao South Chert v aand 89 Ve a Rallw kNa leh d 0 0 64 Amalerd Omnibui My aand 9 ïotterd TramivoK Maala aand SiD Stad Amalerdam aand I 101 Stad Rolterdam aand 8 10 7 BlI 8ll StadAntworp nl887 9 lOil Stad Bruaael 1888 i i HoNO Theiia Kogullr Oeaelaoh 4 1119 Ooaiami Slaataleenig 1860 S 117 K K Ooat B Cr 1880 8 101 SPil J Stad Madrid 8 1868 41 Na Ver Il r Avb Spoel eert van de nog voorhanden MantélSj Costumes en JlAPOnStTvïFrËili tegen veel verminderde prezen ü SAMSOM JIAB TBSBICHTSM Oonda II Juli 1901 Granen met weinig aanvoer onveranderd Tarwe Zecuwsche 7 40 i 7i 5 Mindere dito 6 80 k 7 30 Afwijkende 5 50 k 6 Polder 5 75 i 6 50 Rogge Zecuwsche e as 5 75 Polder 4 70 4 90 BuitenlandBche per 70 kilo o 1 o Gerst Winter i Zomer k ƒ Cbevalher 5 85 k f 5 75 Haver per heet 3 10 i 3 50 per 100 Kilo 7 30 k 7 7 Hennepzaad Inlandsche 10 i 10 50 tiuiteniandsche ƒ 7 k f 7 50 Kanariezaad i f l k f 8 Koolmd k Erwten Kookerwten i Niet kookende ƒ k f Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 10 a 6 30 Boonen 1 Bruneboonen i Witte boonen ƒ k f Paardcboonen i j ï Duiveboonen i Maïs ï r 100 Kilo Bonte Amerikaansche 5 80 k J i6 Foxanian 6 15 è 6 40 Cinquantine 6 5 i 690 Veemarkt Melkvee aanvoer handel en prijieo Vette varkens goede aanVoer handel vrijwel 30 k 23 ct per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel triug 17 a ïS Cl per half K Magwe Biggon redel aanvoer handel stug 0 90 i 1 30 per week Vette Schapen red aanvoer handel vrijwel 18 k tl Zuiglammeren red danvoer handel vrijwel 14 18 Nuchtere Kalveren redel aanvoer handel vlug f 7 k f 11 FokkiUveren 8 a 14 Knaa aangevoerd ii6 partijen luinJel vlug ie kwal 34 i ir6 ade kwal 30 i 23 Zwaardere 26 Boter weinig lanvoer handel vlug Goeboter ƒ 1 30 k J 1 30 t Welbeter i 4 r o Burgerlijke Stft n GEBOREN 8 Jnli Cornelia Adriana ondcrs A Hofstede en W A Plankan 10 Geertrui ouders F van den Berg en R Boom OVERLEDEN 9 JnU V Tempelman 9 m aEHDUWU 10 Jnli C im Hepoopen M Snook j Beeuwljk UEBORKN Jacob ouders G Vermeü en J Ho ogervorst Hendrik oudors B Verweii en J Blom Margaretha ouders C Bontenbal en I Pauk Elizabetb Margaretha ouders J van Leeuwen en C Verwoerd OVERLEDEN S Rejinors 4 5 j J Oonia 69 j A de Knikker 2 j AIIVERTEf THi N DANKBETUIGING Ü Heer H NABER en Echtgenoote Vader en Moedor in hot Woeahnis brwigon hunnen oprecht hartolijken dank aan IToBrta Rogenton en Dames Regentessen van genoemd gesticht voor do harteijjke blijken van belangstelling en liotelUko bemoeiingen tor gelegenheid van hun 25 Jarige Echtveroeniging wat voor hen een zeer aangename herinnering zal biyven DANKBETUIGING De Hoor H NABER en Eehtgonoote Vader en Moeder in het Weosbnla brengen hunne harteijjke dank aan Beambten Weezen OudWeeten Vrienden en Kennissen voor de zeer fraaie Cadeaui en hartelijke blpen van belangstelling ter gelegenheid van hun Vijlen twintig Jarig Haweltjksleest wat voor hen oen aangename en dankbare herinnering zal blUven m die iets te vorderen hebben J van of ver chulcHgd zyn aan de nalatenschap van den Heer JOHANNES JANtJSE ol JANSEN in leven laatst zonder beroep gewoond hebbende aan den Korten Tiendewcg te Gonda en aldaar den 5 Jnli jl overleden worden verzocht daarvan vó r den In Augustus aanstaande opgaaf ol betaling te doen ten kantore van de Notaris G C FOHTUIJN DKOOGLEEVER te Gonda I I Teleplioonnst Gouda Abonnement 1 40 per jaar voor percoelon binnen een kring van K JI 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rijks Intercommunaalburcau Op 15 Juni 124 verkregen abonnementen Jontracten en voorwaard en verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VI8CH MARKT B Wie werkelijk prijs Bt lt een UeÜELMK te hebben laat zich lotografeercn hi de Wot ffrafiêCke MwntUuriehHng STtriDIO Tan P V WAALl Fl SINGEL 661