Goudsche Courant, zaterdag 13 juli 1901

o 855S Zaterdag 13 Juli 1001 40ste Jaar j an mirnm mwm J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tflrrnan Kn Hi ADVEllTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel rae r 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des inidd lelefooB o 8t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyk tnet uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomroers VIJF CENTEN i WneU TittnutilUa Parijs 1800 Grand Prix ADVEETMTIM in aUe Couranten worden aangenomen duor het Advertentle Biir eau vao A BHIi kMAN di ZOON Op het Atelier van O SAM90M kunnen tegen flink salaris gedurende het geheele jaar voor vast Costumerokkenwerksters geplaatst worden QelsroecLers STEEFSMA Bloemisten Turi singel TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS DAHUA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prgken en doorbloeien tot de vorst intreedt VERDER HET BEKENDE inifi ECTllIV € IDER dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen on vrachten onscbadelfk is Liter f 0 0 V Lller f 0 80 7i Liler f 150 FHMSCHI STOOMVEBVEBIJ K cheiiilsclie WissoherlJ Ti H OPPEMIIEIMEK 19 Kruiskade Rotterdam Oebrevetecrd door Z M den £ oning der Belgen HoofddepAt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az dpecialiteit roor het itoomen an Terr n van idl Üeanni ea DameigArderoben alsook atle KiDdflrgoederen SpMisIe iuriohtiiig roor het itoom n fao ptacDeman teil reeren bont ni Gordgnen iafelkleeden eni worden naar d Dieawite en laatite methode geverfd NIenw onovertrvften j 1 Prof Dr Liebera wetbulcoiul II W luiOW UACBT ILIZIB II Alle n Mbt met Ftbriolumerk Up Toortd arende radicale en tekere genezing van alle zelfs de meeat hardnekkige xenuwëiekten vooral ontstaaa door afdwaUngen op jeugdigen leef tyd Totale iteneuDg van elke zwakte Bleeb zdoht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpijn sleohta apyirertering Onvermogen Impoteni PoUntione enz Uitvoerige proapeotoraen 1 1 3 per fleMh fl If fi S fl S i dubbele flesch II 6 OentranlCepöt Matth v d Vefite Zaltbommet Depots M Gléban h Oo Rotterdam F Happol Vüraïcnhi e J lUlmmaot de JoDg i Cso Bottordam Wolff b Ca Oouili on bil alle drogisten Sa S 1 PaiH Expelitr 1 OvSf jeei vwdt dit midlei met T Mi Me w d lUooM ele rIjaitlUMda tamüTUi ÉBgewMd tefta Bhttuullek neh tT rto a id püD Beiimd IK 4 Jt l gffl ook k dM TMtioowwi kim UtU ee het ikiUkimrll j ii k JUA Wo i60ad bid lnMet Mtlukiii Te AmiurdM fcr Dlotl Oiben Tin Tuyü m Sandom i it tw it yttiii aO POIEB OUD t SCHIEDAMMEll GEITEVEE Verkrydbatr b i M PËETERS Jz N B J li bewjji vu eolithoid ii oaohet en kurk lUwda voorlieo VAD den nuinder Kirro P HOPPS M rki NIGHIX A h STA ATSSPO OR Zeer goedkoope reizen tot ultimo September 1901 eiken dag met mmw mmiiimm Deze vacantiekaarten worden van af 15 J0LI e k algegeven naar en van OOSTKIIBEEH laag en naar en van WAfeEWIWCEIl Men kan dos voor 9 f 2 00 in de 1 klasse f 1 50 in de II klasse eiken dag een vacantiekaart f 1 00 in de III klasse bekomee u AStSTERDAM ROTTEBDAH DEN HAAQ LEIDEN QOOOA n ÜTBECHT naar een der stations WAGENINGEN ARNHEM VELP DE STEEG DIEREN BBDMMEN ZDTFHEN Q0KS3EL DEVENTEH LABEN LOCHEH OOSTERBEEK laag ELST ea NTMEGEN en voor OBLUKES PBrj d een vacantiekaart op die stations bekomen naar AMSTERDAM HOTTERÜAM DEN HAAG LEIDEN GOUDA en UTRECHT Wie goedkoop reizen wil kan dus desverkiezend denzelfden dag temgkeeren met eene bijzondere vacantiekaart of dit op eiken anderen dag doen Voor reizen van en naar een willekenrig station S S N C S of N B D S vrage men ALGBitEBSE VACAyTIE KAARTBS j vte Strooibiljetten en inlichtingen kosteloos aan alle stations der drie Maatschappijen T7 rajzianxi igr © K i©s T7 ©re©3n igrian GOUDA Voor de lier§lcmiiiiiig op VRIJDAG 19 JULI worden drlu eiid aanbevolen DISTRICT II DISTRICT I F TANBEBSTBAATEH F J BEMfiT Aftr Êdd HET BESTUUR fHmger KaatmacMnet zijn voorbeeldig in constractio en afwerking Miuger Xaalmachlueê zjjn onmisbaar voor hnishondeljik gebrnik en ijverheid Singer Xaaimachtueê zyn in alle takken van industrie de meest gezochte Slttger Mttalmachtne $ zijn ongeëvenaard in werkvermogen en duurzaamheid Singfr Xaalmaehtneê zijn voor het moderne borduren de meest geschikte Onderricht gratis ook In het moderne borduren SINGER MAATSCHAPPIJ TrOlIDA l an e Tiendewe r 27 i w y n i rni f PW W i g lf lW fi l Door G nsetih iKcniMn Lanbevolen Mei Ear Dlplutn en Goud Bckrooude PRAEPARATEN VAN llina I ar f tlA dcmwitkrachtlgeenveriterlcendeKINA WIJNtegenfwtktfl Ullia L al WIIC loowel bil Limiercn h volwaïicnen nbrekaaa eetluit lechte üpTlilvtricrlnK lenuwhoofdpljn ter versterking na iekte of kraambed koorta en h rc gevolgca QUINALAROCHE FERRUGINEUX m het biiwuJer legen Bloedgebrak Blnksucht kwalen van Krltlichen leeftijd eni Verkrijgbaar m llncoiu ft 1 90 ca l FlIfPlf ÜPfin votdzaam veraterkend aangena unvKniinMk voeri aselijkKlieeb tük ti l IVv i V a dVf vootal Yt or kinderen iwakken en kUaracbtlgc Keatellen leer lan t bovelen Als leneeakracbtiee drank bij itoornlssen der apyiverterlogaorfanen en dlarrhée ook voor luigellngen en kleine landeren rrijs per bui ft K Ki t ƒ 1 70 a i Kgr 0 e0 i H Kgr 0 60 Chcmlacb MollrCf IllrAf Speciaal voor Kindervoeding in biuKn 4 H K r 0 0 TOlvere ITICIKoUIKCr Q 50 6 Kgr 0 26 w Acillttta C irraf üé n Het rooken eener halve CigArette U voldoenda ta btatrij f O a V lUOI llCII dinc van de htvlfttt aanvaUen van Aatluna atc In f lU Jeia Ö SÖtn B RÖ J TamarinHp Rnnhnn pruit puroatiep tegen vtratoppiii Aam gmanilUC PUIlUUUa beien Migraine Congeattasctc vooralookalllaMna voor kinderen bewtjien de l amarlnde Bonboni van KK Vhl FI lEN HOLM bcUnijnjke dieniten daar d vorm toot het kiod begecr Ulk en de maak aangenaam n Pnj per doo je 0 öO en ƒ 0 60 Qalm3a1r Dac4niAC Klgerneen erkend ali bet BESTE buiimiddel OaiiniaiVraamiCS b Hoeat verkoudheid en KedpiJn het U een aiymoplosaend en verzactitcnd middel bU ultnemmdhrid nitaluiteod In □ fteicbjea verkrijgbaar Pnjs 0 20 per flcschje KRAEPELIEN Jc HOLM Hofleveran ers ZEIST Z friMpamlM pom KBAEPELIEM HOLM ba Z êII jiMijUlÊm i f Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOIPERS voor Partijen Bruiloften enz A lsook afzonderlijke schotels en alles waf tot het koksvak behoort desvsrlangd met b levering van servies zilver tatellinnea enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 Thinry i Wondnbalim D do geheele weietd bekead en geroemd Oaovertrollen middel tegea alle Borat Long Leve rHaagzlekten enz Inweodig zooffel alB ook uitireodig in bijna alle EiektegevaUee met goed gevolg J aan te wenden Prfl perllteon 1 per post I 1 1 Thiiny s Wosdin f bezit een alsnog oagekende geneeskracht en heilzame werking Maakt meestal elke pynlijke en gevaBrvolie operatie gebeoi overbodig Met dese zalf werd een lijasroud VOor Oilffeuee8ll k rehooden been ezwel en onlamtH een b na tig aar kunkeriyden genezen Breast genezing en verzaohting der p nen bij wonden ontatekingenena van alterlei aard Prijs per pot f I SO per post f l eo Centraal DepÖt voor Nederland Apotheker HENRI J AAiDER J Roklu 8 Amsterdam Wair geen depfit ii bc t lle men direct uu die SokutxeDapotheke des A THIF RK ¥ in Pref a bel Kohitub Oeaterreioh O el ieva proipeetm te ontbieden bij het Centrul Depot fienJer Rokta 8 AmiterduB IN HET G0UD8CH Verlichtiiigs Magazijii De Avoud§ter DUBBELE BUURT zjjn heden weer ontvangen de nieuwste Geisers en Baden van af f 90 en hooger Alsmede een fraaie Collectie GASOBNAMENTEN GASKOOKPLATEN en COMFOEEN GASÏ OENUIZEN met goed werkende Ovens van af f 30 en hooger Alles onder garantie tegen concarreerende prjizen Aanbevelend M M VA LOON Aanleg voor Oas en WaterleUllng immmmum Heu wordt verzocht op t MEBK te letten DIT HST MAOiZira TAV H RAVENSWAAYZONEV OORZNCHEH Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes rsn vij tvMé n en half en em Ned ona met Termeldiag van Nomraer er ftPrgs voorzien van neven taanr IMerk volgens de Wei gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orde aanbevelende J G BUL voorheen J BKËEBAABT Lz C A V D LOO ARTS voor Zlenuw en Zielsziekten Goudsche Singel 51 BOTTMBDAIU SPEEEKUBEN 8 t f INBICHTING VOOR PSYCHOTHERAPIE Echt Zeeuwsch Tarwebrood it cent de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Gouda Dnk van A BBIMKWAH Zn Bulteolaodscb Overzicht Lord Lansdowne zeide dat het hem op dit oogenblik onmogelgk was de bedoelingen der regeering kenbaar te maken aangaande de N Z A S H doch het kwam hem voor dat men met bonders van spoorwegwaarden te doen hebbende een onderscheid diende te maken tasschen lieden die belang verkregen hadden bjj den spoorweg als bona fide aandeelhouder vóór bet nitbreken van den oorlog en zjj die later znik belang hadden verkregen Bovendien moet in het oog gebonden worden dat b j proclamatie van 19 Maart 1900 het gonvernement geen kennis gaf van niet als geldig te erkennen eenige vervreemding of overdracht van eigendom of belang dsarbti in het grondgebied der twee Boeren staten welke verklaring op een lateren datnm dan die der proclamatie door haar werd afgelegd om vast te stellen in hoeverre zolk een onderscheid gemaakt kan worde Dientengevolge stellen wij voor alle houders van spoorwegwaarden nit te noodigen ons in kennis te stellen van al de bijzonderbeden omtrent het bedrag en den aard van hun waardebewgzen en van bet tgdstip waarop die door hen verkregen werden Er callen dan dadelijk maatregelen genomen worden In verband hiermede zijn er door verschillende regeeringen mededeelingen ontvangen betreffende de geldelijke belangen hunner onderdanen in den bewnsten spoorweg De Engelsche kranten zgn het er niet overeens of de groote liberale vergadering moet worden opgevat als een hulde aan Campbell Bannerman of aan Asqnith m a w of de Ubeialeu of de imperialisten hebben gezegevierd Een ding is zeker Campbell Bannerman heeft de reputatie van een flink en cordaat maa welke h j in den laatsten tgd had verkregen op die vergadering voorgoed afgebroken 01 de eenheid der partg nu bezegeld is moet de tgd leeren Men kan vooralsnog moeilgk Aannemen dat John Morley met zjjn geestverwanten nu voorgoed la bun schulp zullen kruipen Er waren op de liberale vergadering 159 Parlementsleden en er werd bg het binnenkomen streng toezicht gehouden dat er geen vreemde eenden in de bgt geraakten $ annerman werd met gejuich begroet Volgens de Press Association lokte het verschijnen van Harcourt eenige teekenen van afkeuring nit en riep iemand toen hg dankte voor de FEVILLEIOX Eindelijk Saamgebraclit 75 = = vËngelBchea mompelde Heidloff voor zich heen en dan nog eens op een toon van onderdrukten xielsangst Engelschen Zijn gezicht zag er nu vlekkerig uit hier en daar blauwachtig rood Manheer Liaaov i hem snel over zijn papieren eens opmerkzamer aan De man was een volmaakte gek een van diegenen die men onder curateek stelt wanneer het om der wille van vat ze bezitten de moeite loont Dat hij door zijn licMgeloovi heid tot den bedelstaf kwam dit acheen hij nog niet eeni te burijpen dat hül b eerst eens moeten doen I Wat bad hij er nch om te bekommeren van welkAi kaot die vermeende concurrentie der Weener zwendelondcnieming kwam van Engelschejn ofboachJMmannen of van den duivel en zijn grootmoeder I Maar de dochter was er bij men moest zich dus wat intoomcn Ondertusschen wilde Heidloff innerlijk geheel wanhopig den bitteren kelk nu ook tot den bodem toe ledigen Dit wm toch zijn dood dat wist h ij Hij had al een paar maal een aanloop genomen tot een vraag de Uatste wier beantwoording hem den genadestoot moest geven Maar hij had het woord in kwestie nog altijd niet over de droge lippen kunnen brengen Nu begpn hij met een geweldige inspanhing nog ook hem gebrachte toejuichingen Waar is uw vriend Kmger De speech van Bannerman was zoo flanwhartig mogelijk H j meende dat een ding vooral voor oogen gebonden moest worden de kracht en de eenheid van de partij Het heette dat deze hopeloos verdeeld was over de ZnidAfrikaansche qnaestie maar zulk een zienswijze was zeer overdreven Immers het voornaamste punt op hi t oogenblik was niet de oorsprong van den oorlog noch de wöze waarop hjj is gevoerd maar het tegenwoordig bestuur der zaken en bovenal de toekomstige staatkunde in Zuid Afrika Deze verklaring werd daverend toegejuicht en het applaus verdubbelde toon sir Henry opmerkte dat het steeds zijn streven is geweest om de liberale partij te vrijwaren voor eenige verantwoordelijkbeid Den Boeren zeide by verder moesten der Engelsebe edelmoedige en welwillende bedoelingen voor de toekomst kenba ir gemaakt worden Daardoor zou meer dan door bedreiging met bardheid de rassenhaat verminderen Om staatkunde zoo niet om hoogere redei en moest elke militaire actie vermeden worden die den indruk van onnoodige hardheid kon achterlaten Men moest een edelmoedige amnestie afkondigen voor de Britacbe onderdanen die de wapens hebben opgenomen en beloven dat zoodra het sociaal evenwicht na het einde van don oorlog was hersteld na een korten termijn van onregelmatig bestuur bet vrge onafhankelijke stelsel van koloniaal zellbcstuar zal worden ingevoerd ten einde desgewenscht te komen tot een Statenbond in Zuid Afrika 6e Fransohe mijnwerkers hebben besloten indien vóór 1 November niet alle eischen zijn ingewilligd die iu Mei j l zjjn geformuleerd tot algemeene staking over te gaan Qelijk men zich herinneren zal is tor gelegenheid van de werkstaking te Montcean besloten ook een referendum te houden over de wenschelijkheid van eene algemeene staking in de mijnen buiten de gebeurtenissen te Montcean om De uitslag van dat referendum is dezer dagen vastgesteld eij bet bleek dat de meerderheid er voor was Of men echter in Frankrijk na de geproclameerde algemeene stakingen te Marseille en te Montcean in het voorjaar voor deze nieuwe algemeene staking in het verschiet erg bang zal zijn valt nog te bezien Volgens een Laffan bericht zijn de Keizerlijk Chineescbe troepen weer eens geslagen door de Boksers die zich tegenwoor eens en nu kwam het De bergwerken van Seitun heett de maatschappij zioh die tengevolge van dit dit ongeluk ook zonder eenige hoop moeten laten ontgaan Seitun V De man daar deze Lisaow had den naam in zijn leven nog niet gehoord Nu herhaaJde hij hem een paar maal en liet het daarbij voorkomen aU zocht hij in zijn al te bezwaarde memorie Seitun Seitun Nu boog Louise die niet zonder voorgevoel was van wat er bij haar vader omgmg zich angstig tot hem neer Die heer weet daar niets van zeide ze zacht Maar de oude mao lette niet op haar woorden ze drongen heel niet tot hem door Met meer dan spanning hing hjj aan het gezicht van den ander als iemand die zijn doodvonnis verwacht Dat Lissow met het antwoord draalde was voor hem rwds een slecht te en Zelfs écD man met zijn schijnbaar gering begrip van de eigenlijke be doelingen dei onderneming kon misschien weten dat het in andere handen overgaan van de mijnen van Seitun vQor zijn maatschappij het gevoeligst verlies van alles beteek iide en daarom ongaarne rekenschap willen geven i yfl Seitun riep hij nu eindelijk ruw als iemand die fot het uiterste gebracht is Maak geen uitvluchten d Engelsche maatschappij is u daar vóór geweest tOch ja helaas helaas het engelsche kapitbat waarde heer wie kan daartegen op zeide Lissow handig verder tastend en met de spijÉge mine die zoo ongeveer daarbij behoorde og altijd kon hij niet vermoeden waarvan eigenli sprake vat ffi PM k 4i dig om het verbod te ontduiken hebben herdoopt in Genootschap der Vereenigdo Dorpen Li Hoeng Tsjang is in de oogen van velen verantwoordelijk voor de laksheid die jegens de Boksers is betoond en die nu znlko treurige gevolgen heeft Tegen Knsland schijnt Li Hoeng Tsjang niets meer te durven doen De Russen zetten groote haast achter de voltooiing van den Mandsjoerijschen spoorweg Zg hebben 50 000 man uitsluitend tot bewaking van den spoorweg gedetacheerd en Li iloeng Tsjang is nn voornemens allo Chineescbe troepen uit Maudsjoerijo terug te trekken om toch maar geen conflicten met Rusland te krijgen Daarentegen treedt de Chineescbe Rogeering plotseling met ecu vormakoljjkon eisch tegen Amerika op Zjj eiscbt van do Vereenigde Staten een schadevergoeding van een half millioen dol lars wegens mishandeling van Chineezon to Bnfte in Montana gepleegd in 18861 De eischen der mogendheden hebben de Chineezen blijkbaar op den leuken inval gebraclil om te toonen dat zy althans in dit opzicht de Wcatorscho beschaving wel weten te volgen Ver8 rci le B erichten Frankuuk Door het park Me Marseille is een ondorzbek gelast ten aanzien van een aanklacht ingediend tegen do leden van de oude stakingscoramissie dor bootwerkers te Marseille welke hoeren bg hun beheer een bedrag van 1700 francs ten eigen bate moeten hebben aangewend wat door de kameraden niet conform werd geoordeeld aan de beginselen van vrjjheld en rech i voor den arbeider in talgemeeii De BMgaro handhaaft tegenover de familie Faure do joistlioid van haar mededeelingen aangaande do Fasboda zaak en Fanre s rol in deze wel een bewg s dathet Parysche blad stevig in zgn schoenenstaat en niet op kletspraatjes van ouwe bakers of daarmee geiykstaandcn is afgegaan I Max Regis heeft zgn ontslag als burgemeuster van Algiers nog maar weer eenshernieuwd en ook als gemeenteraadslid bedankt omdat hg ouder voogdg van den prefect Lutand niet wil zetelen en ondsrtuaschen gaat hij t te l arys nog maareens probeeren voor een Kamerzetel in het vgfde arrondissement waarby anti semieten en nationalisten zich te zamen zallen moeten inspannen Het was nu ook niet meer noodig deze cliënt rijksbouwmcester ad deposito Heidloff had afgedaan Mijnheer Lissow zag zijn man nog even vluchtig aan en stond dan snel op De ineengezonken gestalten en het vale op eenmaal geheel veranderde gezicht waren hem onbehaaglijk De oude daar zag er niet naar utt alsof er ract hem nog veel zou te spreken zijn En daarbij had mijnheer Lissow toch nog een paar voorname dingen te zeggen Hij bond zijn papieren bij malkaar de bewqzen tot wier onderzoek het nu gekomen was en liet ze in z n diepen borstzak glijden ¥ n daarop nam hij in het oog loopend kort afscheid van den ouden heer HeidloÖ zcH nam kwalijk meer notitie van hem en bleef terwijl de andere ging voorovergebogen in zijn stoel zitten In het naaste vertrek echter zoodra ze buiten het gehoor van den ouden Heidloff waren wendtle de heer Lissow zich tot juffrouw Heidloff met die zekere kalme mine van den man van zaken die men tenminste tegenover dames die tóch het meest niet begrijpen nog opzet Ja ja dat is een beklagenswaardig geval zeide hij vluchtig terwijl hij daarbij opmerkzaam dat wil zeggen met een taxaleursblik de heele kamer rondzag t n zeer beklagenswaardig geval dat echter niet vf staat Het is natuurlijk verbazend troost 9t or iemand iic on short notke zal gehangen woAÜf n wanneer hij zich voor den geest stelt dat on ge ME terzelfder tijd over zooveel duizend kwadraatmitlen verdeeld nog een heel getal monsrhenhun laatsten ackmtocht zullen doen I Ik zal daarbij zooveel nwgelijk consideratie gebruiken ging Van de Balearen werden tnsschen einde Jannari on half Juni het oigeniyko seizoen 22 70O 0 K sinaasappolen aangevoerd te Marseille De nationalistische bladen protestecrenmet kracht tegen de on erzoekiugcn met goedkeuring van de Franscho regooring ingesteld door een Engolsch oorlogsschip in hot Kanaal naar do richting eu de snelheid van do zeostrooming iu da nabjjbeid van Franscho eilanden Dat moest niet wogen zoggen die bladen I Door do commissie nit den mgnworkeraliond is nu in togonwoordiglioid van vertegenwoordigers der vorschillendo vakvoreeuigingen uitgemaakt dat alle werklieden het eens zgn over do dooltrqlfeudheid van een algemeene staking dor mgnwerkers zoodat dus feitelgk het votum aangaande de algemeene staking togen deneersten October indien do rogooring danop allo eischen geen ja eu amen gezegdheeft hernieuwd is Zoo zou het dan dus door samenwerking van de verschillende vakvereenigingon moeten komen tot een algemeene tot een nationale staking in alle vakken 1 Te Rochefort is het eergisteren tot geweldplegingen gekomen van do zyde der stakende kolendragers die niet duldden dat er een slag gewerkt word en ton gotalt vanachthonderd man trachtten bot vervoer van kolen mot waggons te beletten door op dengrond to gaan liggen waardoor eon der geweldplegers deerlijk verminkt ii STiSlt Te Sovilla is hot sjiaak goloopen Een luintal fabrieken lantarens en trams werden met steenon gebombardeerd zoodat do stad in staat van beleg verklaard in moeten worden on do grondwettoiyke waarborgen opgeheven zgn BINNENLAND Zgn wg goed ingelicht dan was tot oergistoron nog gocn bepaalde opdracht verstrekt tot vorming van een ministerie maar gaat H M do Koningin voort met hot raadplegen van verschillende staatslieden tbans echter meer die politieke personen welko behooren tot de meerderheid waaruit do Tweede Kamor na do jongste verkiezingen is saamgesteld Dr A Kuyper is door H M do Koningin mijniwer Lissow voort Ik doe dat uit principe altijd Is dit meubilair van u Wat Niet U hebt gemeubileerd gehuurd 1 Nu zag hij zeer verstofird bij haar neer en als iemand wien men onverdiend schade berokkent I e brave man die Ueida wil komen leggen en nu ervaren moet dat zijn schuldenaren bitter weinig dat daarvoor in aanmerking komt bezitten Maar hebt ge dan zelve niets V wZeker onze meubelen staan in Halberstarit zeide Louise onwillig Hoe dat f Hij nam heel geen notitie van de vraag maar spitste nadenkend den mond In Halberstadt Dat 13 omslachtig Hm hm wéér een nieuwe volmacht noodig om de rechtbank daar in kennis te stellen Zoudt ge mij eindelijk eens willen zeegen wat u eigenlijk van ons wcnscht riep Louise wier geduld ten einde liep nu uit Wat ik van u vrensch Nu zag hij haar eerst weer vol aan en wei half verbaasd en half medelijdend maar slechts van wege ha ir traag begripsvermogen Daarop onbeschaamd vertrouwelijk en met een schertsend hooge slem Wat ik eii enlijk wensch die is goed waüTachtig Ik wensch schuld te innen mijn zeer vereerde dat wil zeggen dd crediteuren der firma Laudacher voor wie ik hier sta wenscheji dat 01 heeft BW vader met zijn onder teeken ing hij sloeg even tegen zijn borstzak waarin deze zich bevond zich niet aansprakelijk fctetfteld vjor bet i val wij in deconfiture geraken En weet ge wat d ft beteetxnt Het schijnt van neen Wordt vervolgd